Goudsche Courant, maandag 28 juli 1902

N l Maandag 38 uli 1003 Vraagt b j Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandache uitgave 4ls e Jaargang I CiOIMaË WBUVT IMeuw en A dterienhMud éior Gouda en Omstreken Telefoon Ko ADVEllTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur d midd ijks De fJit vr zc i aa4 gstg f diic d t da met uitzondering van föï Ë f if Oe pri B per dfie maande is f I tnaioo per post 1 70 Atzondevlijke Nommoi s VIJF JEJSTEN eVèrbldrouRisr De hooldtel 8t van dit haifmaandeIglisclie tydsclirilt bestaat nit de Benchrljving eener Bei om de Aarde die de Heer E T Fbesstka Kuiper in opdracbt der VennootBcbap maakt Ellc nnmmer is rtjh geWuêtreerd ttaar eigen photographieche opnamen Ieder inteeltenaar ontvangt per juar ongeveer 10 Anninlukaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal Itomen deze nit verschillende plaatsen in Arabië PerziS Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Priji per jaargang 7 80 infl ife Antkhkaarten Do inteekening is te allen töde opcngeeteld Ook do Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Burean De Wereld Tourlst Haarlem Wie zeker zgn wu d Eclit Eikel Cacao te ontrugen Mameu C M en na vel proebemlngen in den al gekomen onder des num de oitrindera Dr Miohaelit nmardigd p d beat machines In het wereildtorarnd MabbiiaMment van Oebra 8toUw rok to Kenlen titeht J r n2ie tLeUf Bikel eaesio In Tierkuit B bonen Deze Eikul Oacao is mat melk gekookt een langenanw gezond druk voor d leiyksch gebruik een k 2 theelepeU raa t pceder roor een kop Chooolat Al geneeakracbtiga drank b g nl van diarrbee iteohta met water t gebraiken Terkrügbaai by de voomumtia B 1 Apotfieksra ens PrH Ko ♦ H 8tbn je t UO ZrïM c ft85 Otnemlvtrtegenwoordigar Tttt IMwland Julius Rattenklodt Amiitsrdam Kalvcistraal 103 Echt Zeeiiwsch Tarwebrood g cent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Hen wordt verzocht op t MEKK t letten UIT HET M104ZIIN VAB M RAVENSWAAY ZONEN QOHINCHEM Deie ÏHESEBN worden afgele fc rerd in verzegelde pakjes van ni R titei n 1 kal en un Ned om met vermelding van Nommer er e iPrfls voorsien van nevenitaaui Merk volgenB Ue Wet gedepo neerd Zieh tot de uitvoerinK van geeerde order aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Tolepliooiiiiet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het K Jk Intercommnnaalburean Op 1 Juli ïl verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Burean ACHTER DE VISOHMAEKT Van at 5 AUGUSTUS a s zal Tandails SWAAP O Z Voorburgwal 92 AMSTERDAM elke DINSDAG van M 41 uur te spreken zün 008THAVEN B Ma KUNSTTANDEN in goud gezet f 2 50 per tand plaatsing zonder pijn MET CSAnAMTIK Oude en slecht vervaardigde KHNttlanden en tJebltten worden exeellent en MUyk verbeterd Alle operaliéii pijuloos Iiiformaliën kosteloos il m van de llaagsche Pro Boer Verecniging ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoflers van den Zuid Ali ikaanschen oorlog Deze LOTEN i i 1 per stuk worden geheel belangeloos verkrjgbaar gesteld door de Frma SCHENK Zs Deze advertentie is zonder kostenberekening door den uitgever geplaatst HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Atdeeling Moordrecht en Omiitreken LandtoTiw Tentooiistelliiig te Moordreclit op Woensdag 13 Augustus 1902 GROOTE VERLOTING by gelegenheid van bovengenoemde Landbonw Tentoonstelling HOOFDPRIJZEN in deze Verloting zullen zfln l Prijs EenRijtüigmetéenPaard Z PrijsEenTilburymetéenPaard Voorts Paarden Vee liandbouw Artikelen enz welke prijzen zooveel mogelijk aangekocht zullen worden op het Tentoonstellingsterrein i ao CE TIS PCn LOT Trekking Zaterdag 30 Augustiiit a Loten verkrijgbaar bij A BRINKMAN Zn Lange Tiendeweg Gouda Geen Kinkhoest eeii Indiienza KoiailKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keetaandoenin f binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borst lionigExtract M E L I A M T II E i Mg H H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HOStlNÖBLOEM i Sh m Firma WOLPF £ Co Westhaven 198 ffonda i4TB2fSTB JV Kleiweg E loO louda E H VAN MILU Veerstal B 12ü te ffoudo A BOÜMAN i oordmAi PINK8E NitttMrkerkad IJul A N vis ZESSEN Schoonhmm i Th TORKBN Boiköop B WIJK Oudeaairr A SCBEEK ffaatlrecht P W v EDE Oudeuater K vASDia HEIJDEN te Reeuaijk P v o SPAK Moercapellt O v d STAR Waddingiveen Wed HOLST WaddijK meen M K0LKM4N Waddingiveen P A uu GROOT Oudewattr A D JONGH Oudeualer 3 P KA8TELEIN PoUroekerdam D BIKKER te BenMchop toridwater ui f de VictoriaJBron f e Oberlahnstelmk Tafeldrank Vanh0 ninklykef uis der ederïanéen ADYERTElïTIilN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleutie Bureau vao A BUli üNAIN di ZOON IN HET Verliclitiiigs Magazióii We Avondster DUBBELE BUUHT zjjn heden ontvangen een prachtige collectie meuwc Gasballous alsmede een ruime sorteering ÖASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFOENüIZEN tegen concurreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bij H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van aH 0 Uinzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter TliiiRy i Wendnbtlivm ÏQ do gtiiieeid woreUl bokead en geroemtl GaovartTotfea middel tegen alle Horst Long Lever Haagziekten enz Inwemlig V zoowel als ook uitwendig in bijna uUe ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PriJs per Aacon t 1 per p st t 1 15 Tlümj i Wondwialf bezit eon altmog ongekende geneeakraoh en heitzamQ werking Ma kt meefltal elke pijnlijke ea gevaarvolle operatie geheel overbodig Mei dozo zalf werd een lijaaroud voor ongeneeKlIjk rehonden beengeZHel en onlanj a een bijna 8BS jur ktinkerlUdeu i enezen Brengt geaezing en verzachting der pijnoa hij wonden ontstekingen enE van allerlei aard Prijs por pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dop t voor Kederiand Apotheker IIENKI JtKDERS Rokin 8 Amsterdam Wmf geen depot i besUille men direct ud dieScliutMiitpothek dei A TÜIKRIIY in Pregnd bei tokitKh Oetterreich Gelieve proapeotni te ontbieden b bet Centrul bepAt Sender Hakiii S Anuterdun Ondergeteekende beveelt zich beleeld ttan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot bet koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinisen Cuisinier Westhaven 128 Nieuw onovertroSen Prof Dr Liobers welbekend HIIVW SKACBT ILIX AUeea Mht met Fkbrieknnnk tot Toortdarende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige enuto iefrten vooral ontstaan door afdwalingen op engdigen leeftyd Totale genezing tan elke zwakte Bleek tucht Benauwdheid Hoofdpfln Migraine Hartklopping Uaagpgn slechte spgsTertering Onvermogen Impoteni PoUntione enz Uitvoerige proipectnsaen l lij3 per 8eMh J 1 8 8 9 8V dubbele ewli I fl 6 Centnu l Depot Matlli d Vegte Zallbomma üipota M Clflian Si Co Setterdam 1 Happel i Gravenkago I llalmman de ong i Cin Botterda WoUF fc Ca Oottda on bii alle dro ftten Geen beter adres voor alle soorten SCHOEN WERK dan het NoordbrabaDtsch Séoen en LaanenmaganJB KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SHITS Alle reparatien en aangemeten werk Drnk vut A BBINKUAN Zn aoada Dit bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD I t Bultentaodscb Overzlcbl De Times correspondent te Johannesburg schrgtt over de qnaestie van het gebruiken van blanken en arbeiders in de mgnen Hif legt dat men tot dusver nog slechts proeven op tear beperkte schaal daarmede heelt genomen verscheidena nijndirectearen ifn echter van meening dat het wel gaan zal Het denkbeeld wordt aan de hand gedaan dat de Londenscbe firma s en de grootste mynmaatachapptjen lieh met de regeering diendsn te vers n over liet verachaflra van blanke arbeiders Kon dit geschieden dan zon van nit eeif Engelsch standpunt een belangrqke atap fidaan zi n op den weg van de pkcificatie van 2 AIrika Een reporter van de Star heett eenonderhofd gehad met een igritsch olficier die onlangs uit Znid Alrikaiis teruggekeerd na lang in Oost Transvaal op de grenzen van het Portngeoach getied te hebben vertoefd Hij deelde bet een en ander mede omtrent de wijze waarop munitie en depêches van de kust in handen der Boeren kwamen Maandenlang na de bezettinz MftKomati poort doOï lTrWtleiflot rai1cfcffTe eren twee goede wegen om van Lorengo Marquoz te komen Er is een eilandje in de baai dat als entrepot door de Boeren gebrnikt werd Das nachts zetten bootjes de goederen eenige mglen zuidwaarts aan de kust en van daar was er een goed spoor door het lage veld Het vervoer werd bezorgd door een Franschen mulat de Engelschen gaven zich alle moeite om dien man in handen te krijgen want hij had heel wat Kaffers in Britschen dienst neergeschoten Die weg liep langs de Umoelosirivier en totdat 8teinackers Horse een post vestigde aan Umoelosidrilt lag de weg voor inlandscbe dragers en Boerendepêche rgders door Swazieland naar Ermelo en Nieuw Amsterdam open Meer noordelijk liep de weg voor de Boeren lange de Snbi rivier naar Pelgrims Rust Oeneraal Viljoen kreeg zijn whiskey langs dien weg en bij beroemde er zich tegenover Britsche officieren op dat de zi ne beter was dan de hunne Zekeren keer veroverden de Engelschen op dien weg verschillende Kaapsche karren met zwavel die de Boeren voor bet vervaardigen van buskruit moesten gebruiken FEVtLLETOX BE TWEE nmSTEN 136 De openbuv gebouwen de museums en de kunstvtazamelingen Hoewel onbekend met de schüdttkunst bezat Sybil dien aangeboren smaak die alteen waarneraiog noodig heeft om het goede van het minder goede t ondenchei den Zij Btelde zeer veel belang in hetgeen zij zag en m al hetgeen plaats greep en haar genoegen werd nog verhoord door het bijzijn van een persoon die met alleen sympathiseerde met al hetgeen zij gevoelde maar die als zg de eene of andere vraag deed steeds met een leerzaam antwoord gereed waa Hatton spreidde den smaak en de Khatten ten toon van een teer ontwikkelden en fijtt beschaafden geest Bovendien was hij alt d even bedaard even zacht en even kalm en otachooo hij allerlei weelde en allerlei gemakken maar voor het grijpen had waarvan de keuze onder andere omstahdigheden zeer lastig zou zijn geween wist hy met zooveel takt hetzij door te zinspdtn op vroegere dagen gelukkige dagen waarin hij zooveel versdiuldigd was aan Gerards vader ot op nc andere tven gelukkig gekozen mani een gewt van gelijkheid levendig te houden die merkwaardig was Des avonds kwam Hatton gewo lijk un ala Gerard thuis was en des Zon De BoeiMl kregen bun mnnitie voornaa elBk van da Engelschen hetzj door het veroveren van konvooien oj doordat ziJ z optaapten op plaatsen waar kampen hadden gestaan De Tommy s gooiden hun patïogen eenvoudig weg als bun bandeliers dftefst raakten Ook de Katters raapten pitrsiien op De zegsman van den oorrespendent acht dit een gewichtige zaak Men ial iaar later nog wel meer van booren meende hjj De Swazics en andere Kaffers z n in het bezit van geweren Zg hielden zich in de banrt van slagvelden scbnil om de geweren van de gesneuvelden Britten of l oeren te stelen In bet Ochtendblad seinde Renter bet droevig ongelak bjj Versailles De nadere bjizonderkeden Iniden als volr t Gistermorgen vroeg werden in het ks rap van Hatory drie kilometers van Versailles voorbereidende maatregelen genomen voor proeven die s middags gedemomstreerd moesten worden voor de leerlingen van Saint Cyr Voor deze proeven die de uitzetting van krait golden moesten ovens aaigomaakt worden Terwijl men met de laatste bezig Was vloog een vonkje weg in het kruit Door de ontploffing overleden vier monscben ei werden er zes gewond waarvan één zeer ernstig M m aiii taüenaai asm jl aajnaant Garnier en de sergeanten Bagni en Maravat allen van de genie Uit Seoel wordt gemeld dat tusschen den Engelschen en den Tapanschen gezant in Korea een overeenkomst getroffen is volgens welke Engeland en Japan bij alle bolangrjke binnenenbnitenlandscbe quaestiesbetreffende Korea s onafhankelijkheid de regeering met hun raad hebben te ondersteunen Hier tegenover verplicht Korea zich ziJn land en zeemacht uit te breiden bnitenlandsche leonlngen zal Korea bovendien slechts in Engeland Japan en Amerika mogen plaatsen bnitenlanders mogen niet in Koreaanschen dienst worden opgenomen en eindelijk moeten onmiddeliyke maatregelen getroffen worden voor de bescherming van het Koreaansche gebied Dan zal nog volgens de nieuwe overeenkomst tegen het aanleggen van bouwwerken door andere mogendheden zoo deze gevaarlijk mochten schenen voor Korea s veiligheid geprotesteerd worden Het bekend worden van deze nienwe EngelscbJapansche overeenkomst die ditmaal rechtstreeks handelt over Korea heeft in Rusland natourligk een onaangenaam ge dags waren zij altijd bijeen Hungeraeens fhappelijk geloof was een band die hen gezamelijk naar hetzelfde altaar deed gaan en Hatton had hen doen beloveo dien dag steedi bij hem te ilineeren Hij droeg er zorg voor op lederen feestdag zich te vergewissen in welke kerk de muziek het fraaist was opdat aan den smaak van Sybil volkomen voldaan kon worden De gelegenheid die haar gedurende haar verbliji in Londen gegeven werd om sommigen van de groote mecbters der menschcUjke stem te hooren was misschien voor Sybil niet het minst belangrijke genot Want hoewel men vond dat het niet strookte met de toekomstige tucht waaraan zij van plan was zich te onderwerpen om een schouwburg binnen te treden had zij toch nu en dan gelegenheid om te gaan luisteren naar de uitvoering van de meesterwerken der gewijde muziek Als zy met Hatton en haar vader alleen was Het rij dikwijls die hemelsch zoete akkoorden hooren die de ziel van Egremont a o geroerd hadden te midden van de puinhoopen der Mamey abdij Toen hij Sybil Gerard beter leerde kennen was Hatton teruggedeinsd voor het plan dat hij zoo onbekookt had gevormd Zij had iets over zich dat ontzag inboezemde terwijl het hem tegelijker tijd boeide Hij zag niet al van zgn voornemen want hij had als stelregel aangenomen nooit een eenmaal gemaakt plan te laten varen maar hij stelde rijne verdere plannen uit Hatton was niet wat men algemeen onder dit woord rerstut verlieid op Sybü ten minste niet hartstochtelijk verliefd Met al zijn moed en tijn talenten en zyn lijnen Zoo gewekt Want het is al te duidelijk e overeenkomst bedoeld is tegen Rusin de eerste plaats Noyoje Vrimia hebben reeds een tem uit Seoel ontvangen waaruit kan m wat Japan roods in Korea heeft wee verkrijgen ten koste van Rusland heeft Japjn in de haven van Koensan eenjpostbureau geopend hoewel deze haven OM de vreemdelingen gesloten heet de dirwtenr van het Koreaansche postwezen is ia pan over den aanleg van twee telegraalliinen gaan spreken oen van Seoel naar Phenson de andere van Seoel naar öonsan en om de kroon op dit alles te zetten heeft een Japansche regeeringa ambtenaar zich van Tokjo naar Marcuseiland begeven om dit voor Japan in bezit te nemen D it Rusland by dit alles achter het net vischt wekt in Petersburg groote ontstemrainl en met hoe langer hoe meer wantrouweii zegt het Barl Tagebl volgt men er de levolgen van het Engeisch Japnnsch bon enootschap in de Oostersche quaestie D znsters van do school van de heilige Maria in Batignol es hebben aan den comrais ris van politie door bemiddeling van den voorzitter van den raad van beheer laten weten dat zij een decreet tot uitzetting zoueen afwachten tllfcr instelling van de zusters van St Maria in de rno Saint Maur Girart zeide 3e gewezen secretaris Jules Guérin tegen den commissaris dat de zusters weigerden open te doen In het huis van de znsters der Voorzienigheid in de roe Haies liet men eveneens weten dat de nonnen besloten waren in haar verzet tot het niterst te volharden Bi andere instellingen gebeurde hetzelfde Overal roepen troepjes menschen in de buurt van de instellingen Leve de vrjjheid leve de zusters I of Weg mot de kalotl Er ia nergens iets ernstigs voorgevallen Mevrouw Lonbet heeft gisterochtend aar een deputatie van dames laten weten dat ziJ haar niet kon ontvangen om te spreken over zaken van Staat De president van den ministerraad heeft aan den prefecten in die departementen waar geestelijke congregatién bestaan instructies doen toekomen aldna luidende Vil onmiddelijk nit mgn naam de offlcieele waarschuwing zenden aan de hoofdsuperieuren van iedere congregatie dat de regoering besloten is de congregatie verantwoordelijk te stellen voor de houding smaak beaat Hatton zulk een door en door aeïond verstand dat het hem onmogelijk was iets belachelijks te doen of zelfs maar te denken Hij wenschte nog altijd Sybil te huwen voor htt groot doel dat we vroeger gemeld hebbeu hij kon zeer goed hare bewonderenswaardine hocda nigheden op prijs stellen maar hij had verstand genoeg om te wenschen dat zij eene minder verblindende persoonlijkheid had omdat hij dan grooter kans zou hebben om zijn doel te bereiKon Toen hij de gelegenheid had gehad om haar karakter voldoende te bestudecren zag hijin d il het klooster de natuurlijke toevlucht was voor eene vrouw die met een trotachen bekwaamheden eene fijne en natt held en bijna bovennatuurlijke I J k f n te midden van ene ontaarde en volking geboren was Dit alles langiamerhand was hij tot deze ko rii komen door eigen gevolgtrekkingen en door een nauwlettende waarneming die hem bij hetbestudeercn van het menschelijk karakter nog zelden had in den steek gelaten en toen hij op zekeren avond Gerard poUte over de toekomst van diens dochter bemerkte hij dat het helder verstand en da scherpzinnigheid van den vader tot dezelfde konklugie waren gekomen Zi verlangt zei Gerard den sluier aan te nemen en ik houd het alleen eenigen tijd tegen opdat zij eenige kennis kunne hebben van het leven en een duidelijk begrip van hetgeen zij gaat doen Ik zou niet willen dat zij later haren vader verwijtingen zou kunnen doen Maar voor zOover ik haar ken heeft Sybil gelijk Zij kan niet welke wordt laangenomen door de inrichtingen die onder baar staan on van wolko do sluiting noodig ia op grond der bepalingen van do Wet van 1 Juli 1901 on ook verantwoordelijk voor alle ongeregeldheden die nit die houding mochten voortvloeien De weg naar Ploudnniel ia door een kordon bewoners afgezet De Zusterschool is gebarricadeerd De supérieure beeft verklaard dat de zusters tot het uiterste zouden standhouden Men Zal ons moeten doodschieten als men wil dat wij capituleoren Niemand zal de omheining binnendringen of er zal bloed vloeien Te CJnimper en in de omliggende dorden wordt door middel van aanplakbiljetten lot wederstand opgewekt fe Landesnan heeft ds bevolking de wacht betrokken De vrouwen zeggen dat zj zich zullen laten doodschieten Men zal over onze Ijken kunnen heenloepen maar de inrichting zal men niet binnenkomen Ook hier verklaarde de supérieure dat de zusters slechts voor geweld zonden wjjken De bevolking heeft posten opgesteld en de mannen brengen den nacht door op het voorplein In geval van onraad zal de bevolking per stoomfluit worden gewaarschuwd Eergisteren werden te Tourcoing betoogingen gehouden v ér d zusters van de iisterenmorgen zouden twee der gedetineerden naar Eyssel worden overgebracht Vele duizenden hadden zich daarom voor het stadhuis verzameld en wachtten op de gevangenen die naar het station werden begeleid onder kreten van Libenfl Libertél Bij het station aangekomen wilde de menigte op het perron dringen wat de politieagenten trachtten te beletten Tal van lieden kregen verwondingen Verspreide Berichten Frankrijk Do melkbezorgers en de groentenbezorgera te Nantes of juister in de omgeving hebben er het werk biJ neergelegd zoodat de gehecle bevolking in nood en beboette zit een beweging die zeker niet lian rekenen op de sympathie der burgerul De afgevaardigde De Mackan heeft in oen interview verzekerd dat verscheidenen zijner collega s volksvertegenwoordigers besloten hebben na de hervatting van den parlementairen arbeid Conibes den aan het huwelijk denken geen enkele man dien zij zou kunnen huwen zou harer waardig zijn Gedurende deze twee maandenen voornamelijk de laatste was Morley zelden in Londen hoewel hij gedurende deMbkele malen dat hij er kwam veel bij Gerard vffen ook dikwijls bij diens dochter De noodi e stoot was gegeven aan de zaken der Konventie de gedelegeerden hadden de parlementsleden bezocht de toebereidiclen voor het aanbieden van de nationale petitie waren affïeloopen de omverwerping van het liberale mmistfne de mislukte poging van sir Robert l eel het weer aanblijven an het Uberale kabinet en de maatregelen die daarvan h t gevolg wartn waren ooriaak geweest dat het groote dokument twee maanden later werd aangeboden voor Gerard as het best te blijven daar hij de debatten leidde ei £ door eene afwezigheid van een week zijne positie als hoofd eener partij in gevaar had kunnen brengen maar deze overwegingen golden niet voor Morley die er reeds veel lait van had ondervonden dat hij zijn courant op een afstand had moeten redigeeren daarom waa hij omstreeks half Mei naar Mowbray teruggekeerd terwijl hij nit en dan met den trein overkwam indien er niets belangrijks aan den hind was of indien zijne stem van dienst kon zijn aan zyn vriend en kollega