Goudsche Courant, maandag 28 juli 1902

1902 KERMIS TE GOÏÏM 1902 VOOR DE EERSTE MAAL ALHIER Standplaats op de Gi oote Markt prachtige elegant ingerichte geheel electrisch verlichte GROOT SUCCES door geheel Nederland alsmede in het buitenland IPretUt § em Ulg tm ammamut Opgeluisterd door een buitengewoon MILITAIR CONCEETOEGEL Aanbevelend Met Hoogachting DE DIRECTIE premier teyens minister van binnenlandBche zaken niet aan li t woord te laten komen zoodat de Kamer siets zon kanoen nitricttten en onverwyld Waldeck Roasseaa weer ter hnlp zon moeten komen 1 Dat 8 heel mooi in theorie doch in ie practjjk Kapitein AHred Dreyfas bevindt zich als badgaat te Nieawpoort met zyn broeder zjjn vroaw en zjjn beide kinderen Hy wandelt er vNl en schgnt goed gezond doch ii heelemaal grga en loopt gebogen Bas Uakonnen ia Donderdag van Par a naar Zurich vertrokken waar hj voor oeni gen t jd de gast zal wezen van ingenienrlig bijzonder raadsman van koning Menelik I Majoor Terma die aan Makonnon was toegevoegd als ordonnance offlcier reisdemse tot aan de Zwitsersche grens DciTscnuKD Terwijl de kans van den Beiersehen gezant te Weenen baron Van Podewils op hot ministerschap van ceredienat en onderwya van Beieren atoeds grooter wordt andere aangezochten en gepolsten hebben bedankt is de knnatreierent van het depar tement Von Wehnert benoemd tot staatsraad en dns eerste ambtenaar van bet departement De rökskansetier Von Bttlow die nuin het zeebad Nordemey vertoeit heefttegenover de zangers an een vereeniging welke hem een serenade bracht verklaard dat hg zich alleen wanneer hij te Morderney is een vrfl man voelt zoodat ook ophem van toepassing was liet slot van het zoo joist gezongen lied dat de zee vrijmaakt Als de oppermachtige keizer die de baas ia in alles en over alles Von BUlow maar g en verwijt maakt van deze spontane openhartigheid als bloot uitvoerder van Wilhelms invallen 1 Den zestienden Angustas zal de keizer te Hombnrg aanlcomen voor de ontbnP ling drie dagen later van het standbeeldvan keizerin Friodrich en weer twee dagen later van dat van keizer Frledrich te Cronberg Tusschen de patroons en de werklieden in het bouwvak te Kiel is een arbeldsverdrag onderteekond tot 1907 een soort vijfjarig bestand dns en onverwijld wordtna weer aan slag gegaan AOVËRTK TIEIM SolUoitanten naar de betrekkingoDiWui Inspecteur en van Bureelambtenaar bil hot bouw on woningtoezicht alhier knnnen hunne sollicitatiën vMr ot op 2 AUGUSTUS n a bij den Burgemeester indienen GEVHAAGD Een MB lSJl boven de lli jaar als tweede Dienstbode ter hulp In Winkel en Huishouding J A VERHOEFF Conflseur Hoogstraat SAHBÜINOSE Zuiver plantuartlig tonicum Het is nü een aangename plicht zoo laat ons de Eerwaard Moeder Overste der Zusters van Liefde onder de Bogen Maastrièht schryven V te melden dat tlwe tJangninose ene goede uitwerking heeft gehad Ëene zwakke zuster die meer dan vier jaren last had van braken heeft sinds zy Uwe Sanguinose gebruikt er geen hinder van gehad w g namens de Eerwaarde Overste Vest ZUSTER DOMINICA Maoêlnrlu Prys p H f 1 60 e fl f 8 12 115 4 Te Gouda bj WOLFF Co WestX havon en J ZIELSTRA X Turfmarkt Nieuwe AALBESSEN SENETEB Aanbevelend J EF HOOGE GOUWK AAKBESTEBIKG Op MAANDAG 4 AUGUSTUS 1902 zal door ondergeteekende namens den Heer J BREEBAART L H te Gouda in het CaféA DAM aan de Kleiweg te Gouda desavonds ten uur worden aanhesleed t Het bouwen van ee Heerenhuis in het Regentesseplantsoen te Gouda Bestek en teekening zyn tegen betaling van f 1 by ondergeteekende verkrggbaan door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt Aanwyzing op DONDERDAG 31 JULI 1902 des morgens ten 10 uur ter plaatse H J HBDBUHORST Jr Architect f OFENBAEE TEBEOOFINS TK COL HA op WOENSDAG 30 1ULI 1902 des raorgerta te elt uren in hot Koffiehuis HARMONIE aan de Markt ten overstaan van den Notaris G 0 FORTüLIN DROOGLEEVEE van De CJIIspanniitg EIK EN LINDE loorheeg de HmnplaaU BELVEDÈRE alleraangenaamst en ook gunstig gelegen aan den Straatweg den Tramweg en de Vaart van Gouda naar Bodegraven op een half uur afstand van beide plaatsen in de gemeente REEUWIJK by do Reeuwyksche brug Wgk E No 28 met grooten en fraai aangelegden TUIN van vele en fijne VRUCHTBOOMEN voorzien KOETSHUIS PAARDENSTALI Ü en BERGPLAATSEN groot 34 Aren 10 Centiaren met het WATER en den WEG daarnaast In 3 perceelen Er bestaat gelegenheid tot het verkrygen van rHUOOKJUyaSBECUT Het perceel is te bezichtigen de laatste 3 werkdagen v66r den verkoopdag van 10 tot f uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLKEVER te Gouda Hkcr mls ie Gou da 20MEETHEATEE standplaats GROOTE MARKT HOLLANDSCH ÜnÊELGEZELSCBAP van Amsterdam Bestuur BARENDSE VERHAGEN en POTHAEST OPENWaS VOORSTELUNQ Oinxlag Ui Juli 190 WERELDBEUOEMD DE KINDERROOFSTER Groot drama in 7 Tafereelen naar bet f ranach vin Ena ORiHai Woentdftg 30 Juli 1909 Door allo nieuwsbladen met succes beoordeeld s Groot Blgspel in i bedryven naar het DuitBch van Heinrich Heincmann en Von Moser Vertaald door Lcdolf Pryzen der Plaatsen Ie Rang i 1 1 S 2e Rang f 3o Rang t U Sang f M Aanvang 8 uur Beapreekburean dagelgka geopend van 10 tot 4 uur Abonnementskaarten late Rang 10 stuks k t 10 verkrygbaar aas het Zomertheater OPENBARE VERKOOPING te Haastrecht tu tOOM des voormiddags § 0 nrem in het Koffiehuis van den Heer A M Blaskes ten overstaan van dsn aldaar gevestigden Notaria 1 K0pt4 fr een otUyng nleuui gebmtteO aange aatt jfti n van vele gemakken voonÉ en i ne M LjL genaamd BUBeitlriIA staands liggende te Saatlrecht wyk B no 86a met goed aangelegde TUIN enz Breeder by biljetten Desverlangd kan de hoojter van den koopprtjH onder eerste hypothecair verband op het pereeel bekomen onder btUIJke voorwaarden Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r den dag der veiling van des voormiddagt 11 tot des namiddags 4 uren Nadere inlichtingen zyn te bekomen tenkantore van Notaris 1 KOEMAN voornoemd Café Ui Iir Gedurende de Kermis van WOENSDAG tot en met ZONDAGAVOND optreden van het gunstig bekende van den Heer H D NIEÜWENHUUZEN te Botterdam WOENSDAG en VRIJDAGAVOND opvoering van Hoogst Komische KluchtspcleD in één bedryf GROOT LACHSUCCBS Entree Woensdag en Vrgdagavond flS et Overige avonden flO cent Donderdag 31 Juli Matinee Persoonlgke abonnementskaarten k Ti et per persoon IN HET Verliclitings Magazijii lie Avoiid§ler DUBBELE BUÜET zyn heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Gastoalloiis alsmede een ruime sorteering 6AS0RNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNÜIZEN tegen concurreerende pryzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bg H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af f 80 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gaafttter KERMIS GOUDA SUidpluis MARKT tu de UMgslrut teeateOationaai Directeur PEINCELLI SCHENTKE ig 119 Juli des avonds ten S uur GEOOTE BBILLANTE OPEirarcS VOOESTELLING met eene elite troupe artisten van den eersten rang In het bgzonder munten nit het optreden van den beer BONETTY met zy n gtidreaêeerde Homdeti en Apen alsmededejftenfste Olifant dar wereld Tötslot der eerste drie avondvoorstsllingen ROZE KATE het treurspel der sincdeii in 4 bedryven Pryzen der plaataen Ie Kang 75 2e Bang 50 3e Rang 30 cents WOENSDAO 30 JULI s namiddags ten Ü uur Eitra KINDEB en FAMILIE VOORSTELLING met voor de jeugd gearrangeerd programma Voor deze Voorstelling betalen zoowel begeleiders als kinderen op alle rangen half geld PRINCELLI SCHENTKE NIEUWE HOODE BESSEITSAF uit de fabriek van LOUIS VAHOSSIEAü te AHen a d Eyn is bj ray verkrygbaar Wh C van OIJE Kleiwej no 2 GOlJDi GOGNAG IfflPtRIAL Societé Géoér ile des Etu de Vie de Cogntc Verpakt in verzegelde demyohna van 2Vi 6 on 10 Liters Prijs f 1 40 per Liter is verkrygbaar by C VA l VLIET Café Bblvédére GOUOA ProeffleaHchen H f 1 30 Telephoounet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommnnaalbnrean Op 1 Juli 134 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMABKT P P SOOS TI EN DE WEG 69 Bericht de ONTVANGST van een prachtige Collectie 4LB01D rerzilrerd on fernikkeid Bllim iA lETAAL Een eetlepel SODëX vA ia den regel beter voldoen dgn 1 4 Kilo gewoDeSodt DE Nieuwe Aalbessen Jenever l § beden Ier aflevering gereed f AANBEVELEND Firma C LOURENS Telephoon No 28 Van af HEDEN o reooTE Halfjaarlijksche Uitverkoop DK ROOÜK LAAÜS EN l K GOEDKOOPI WINKKL 2ie Etalage spolprljzeii AANBEVELEND J VAN ZOOTEVELD ± Gerard Wolfs Grootste Hippodrome t thans weder op de QOVDSCHE EERUIS geplaatst i than electrisch verlicht Goede RIJPAARDEN staan wederom ten dienste van het publiek Vooral gomakkeiyke paarden voor Dames en Kinderen Ook bevind zich in bet Hippodrome een Siberisclie Kameel echte Afrikaansclie Zebra gedresseerd en berijdbaar m voor keele kleine kinderen zgn er ICxIra hieine Paardjes van hel eiland OIobcs deze paardjes worden geleid de kinderen vastgehouden Tevens wordt het publiek opmerkzaam gemaakt op bet groote geheele nieuwe CaSCBBTORGBL met muxikale Clowns nooit alhier te Gouda gezien Goedkoop rijden van t Jaar Mntree 10 cents Kinderen S cent Kinderen betalen aan het bureau slechts 10 cents rijtoer met inbegrip van entree Volwassenen betalen 10 cents rjjtoer behalve DONDERDAG ZATERDAG en ZONDAGAVOND dan zal 15 cents moeten betaald worden Couponboekjes te koop tegen verminderd tariel Zich aanbevelende GERilRn WOLFI 1 J i 1 i fleulge en ulfer§l solide Hans KONINKLIJK GOEDGEKEURDE B exsa stex TT erlotinn g Slechts SB 000 Loten leorden uitgegeven Hoofdprijs EEN BERLINER LANDAUER Compleet bespannen met ZES Paarden Voorts verschillende EQUIPAGES n aantal fraaie PAARDEN RUNDVEE EIJT0I6EN TUIGEN RIJWIELEN etc etc Trekking 6 Augustus a s te Middeiibeeinster K Prijzen der Loten 1 l t f 1 11 Loten f 10 LOTBS zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar bg den Hooldagent voor Gouda de Heer J T SWARTSENBUfiG de meeste solide Boek en Sigarenhandelaren in den lande en b j den Penningmeester den Heer J J ROGHAIR te Pnrmerend M De uitslag dener Verloting staat geheel onder Controle ixm Z Bx d n CommUêari der Koningin in de provincieSoordHolland DE COMMISSIE Dit f gorde oude Huistick Jlekt Verkoad enkel HuisgeiinonW Chen i 1 25 BRADotheken T Amt iddel tegen KheuniA hel4 enz mj in geen breken In flet30 et bij DrogJMai bij O Co vMTTffl k dun r u 2 itet mug toUée aep9tk Héer $ getsmmg a VOORTZETTIIIG S VAN DE OPRUIMING a P5 IN HET SCHOENEN enLAARZENHAGAZIJ t r IN DEN M O KORTE GROENENDAAL GOUDA AANBEVELEND I B VAN TONGERLOO De Stctielijke Hypolhcckbank TE 8GRAVENHAGS COmmiHSAniSSKN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEG ENS F J O BOSMAN L DROOÜLEEVER FORTUIJN H L ENTHOVEN H Lz J O F KNAPP Jk Jhr Mr W H DE SAVOliNlN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M 0 OBREEN Mr F W J G SNI IDKR VAN WISSENKEKKE G L DE WETSTEIN PFI8TER en Mr A R CIMMKHMAN Sluit eertte hypothecaire geUleeutugen op huizen en landerijen tegen billijke voorwaarden Geelt 4 paudbrterien uit tegen den ItoerM eau few dag Inlichtingen te bekomen te GOVDA bij do Hoeren M J OfJIBH tS CW DirecUuttn Mr P DRüOGLEEVER FORTUIN Mr C SCHUIT lllreete en flnale verdelging binnen In nur in de grootMe stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren Pissebedden Hot reinigen van luis b Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vrncbtboomcn en Broeikasten en nog meer dan genoemd is De poeder is gedeiioneerd versch onschadelijk geurig niet hinderlijk do gebruiksaanwijzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Geurig en onschadelp immi SPUITJE ZUIVERIN6SVET verzacht en neemt dadelijk de pjjn weg Geneest onfeilbaar alle brandwonden Ook onfeilbaar op hot vol tegen brandorigheld klieraobligh aangozichts zichtsen andere licbaamsroven en wonden strakheid en stekingen bj vcrzweringen wintorhanden en voeten bji schurft mot een gevolde BUS I 1 50 het stol Afderiyke BUS f 0 90 Een SPUITJE i O BO Een elastieken SPUITJE f 0 35 Na ontvangst van postwissol ji 40 cl ol 8 postzegels A 5 et wordt U een monsterdoos Zuiveringsvet van 100 gram toegezonden O kleine doosjes 05 cent met gebruiksaanwijzing en attesten dojr het ge 1 danwworra Groote DOOZEN 60 en 30 cent pakjes 15 et Tegen toezending van postzegels i 5 et of postwissels 15 et hooger dan de prijs wordt het verlangde per postpakket heele Rgk verzonden Per half 1 of I Zuivert van onrein insect onder in en meer Kolo s Is de poeder minder hi op hot vel en haar prijs 10 et per doos 6 stuks 50 et gr doos 100 gram 30 et SLA QLIE nOLLA DSCHB MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Atdeeling Moordrecht en Omstreken Laiid1 oiiw Tentoonst9lling te Moordrecht op Woensdag 13 Augustus 1902 GROOTE VERLOTING bil gelegenheid van bovengenoemde Landbouw Tentoonstelling HOOFDPRIJZEN in deze Verloting zullen zijn 1 Prijs EenRijtuigmetéeaPaard 2 PrijsEenTilburymetéenPaard Voorts Paarden Vee Landbouw Artikelen enz welke prijzen zooveel mogeiyk aangekocht zullen worden op het Tentoonstellingsterrein g 50 CE TS l Cn LOT H Trekking Zaterdag 30 Augustus a s Loten verkrijgbaar by A BRINKMAN Z Lange Tiendeweg Gouda U