Goudsche Courant, dinsdag 29 juli 1902

der Toe komst stond toen een bardnekkig gevecht dat volle t nar dnnrde en waarin van de Serviërs twee korporaals en twee grenswachters gedood werden en tal van boerenarbeiders xwaar of licht gewond Maar de indringers werden op TnrkBcli gebied ternggeworpen Zoo Igidt de Servische lezing vali het geboorde Verspreide Ucrichten Feuikruk De president der Bepubliek is Vrydagnamiddag om vtil nor naar Rambonillct vertrokken voor zjn zoraorvacanlio en onvoorziene omstandigheden oHewcl complicatiitn voorbohonden zal er vóór over veertien dagen geen kabinetsraad plaats vindon Kolonel Le Vilaln van hot zevonde regiment huzaren is bij de beproeving vaneen paard op de binnenplaats der kazernete Niort komen te vallen met het gevolg dat de kolonel inwendig zwaar gekwetst is loodat er gevaar voor z jn leven beslaat Ohoot Britiashie Lord Kitchener heeft aan de city Paul Krngers staatsieossenwagen geschonken alsmede een pompom beide door hem uit ZuidAlrika meegebracht en de gemeenteraod was uiterst verguld met deze onderscheiding waarvoor dank word gebracht met levendige toejuichingen Zaterdag kwam Lucas Meyer te Southampton aan heden wordt Reitz te Napelsverwacht en Botha De la Bey en misschienook De Wet zullen den zestienden Angustuste Londen wezen naar bet heet om metminister Chamberlain to beraadslagen overden toestand in Zuid Alrika Lord Kitchener is Vrijdag te Londen boodschappen doende per liansom door do menigte Inidruchtiglük gevierd zoodat telkens do politie tasschenbeiden moest komenom ruim baan to mnken Door het departement van marine isnu olflcieel de vlootrevuo vastgesteld op denzettieoden Augnstus Het eeregeschenk dat Lord Kitchener den mdeh Augustus aangeboden zal worden door de city eorporation zal geen gouden doosje zijn doch den vorm hebben vaneen plaat Woensdag a s wprdt onder leiding van lord Farrer te Londen een betooging op touw gezet ter eere van den vroegoren redacteur Cartwright van de Sonth Alrican News die anderhall jaar gevangen lieelt gezeten omdat hij over den oorlog do waarheid heelt verteld Hü is nu voor een tijdje te Londen en in Holborn Uestaurant wordt hem een banket aangeboden met een wisael van vierhonderd pond als geldelijke steun voor de wedernitgave van een onalhankelijk blad te Kaapstad Vrijdagmorgen heelt er weer een repetitie plaats gehad van don kroningsoptochtover veertien dagen tasschen Buckingham Palace on Westminster Abbey Dditbculand Koning Qearge van Saksen kan als geheel hersteld worden beschouwd by nam Vrydag weer deel aan het lamiliediner Nader blgkt dat de werklieden uit debouwvakken te Kiel die in April 1 1 eenunrloou van zestig plenning alsloegen nut othet oind van het loopende jaar genoegenhebben genomen met 57 plenning als uurloon Door de staking is er groot gebrek aan huizen ontstaan waardoor voornameiyk de kleine luiden lydon Vóór den winter hoopte men voldoende hnisvesting te hebben voor de werkliedengezinnen die nu in houten barakken huizen buiten de stad De groothertog van Luxemburg heeltIn de badplaats TDlz zjjn 85en verjaardaggevierd By heel slecht weer is de Hohen ollern met den keizer aan boord to Bergenaangekomen BINNENLAND In het Musoura van Knnstnyverheid te Haarlem zal in het najaar ceno Tentoonstelling van Oude on Nieuwe kantwerken worden gehouden dio zeer aonzieniyk boloold te worden daar voor deze Tentoonstelling reeds verschillende toezeggingen van zeer merkwaardige stokken zoowel nit het binnen als het buitenland werden ontvangen De Directeur van het Mnseum den HeerB A vou Saher vertrouwd dat deze Tentoonstelling hier te lande do hoogo artistiekewaarde van deze tak van KunstNyverheidin het licht zal stellen en er toe zalbydragen de algeroeene belangstolling daarvoor tedoen ontwaken Hy al het op hoogen prgs stellen indien de gelskkige eigenaressen van oude kant werken hem hunne schatten voor eenigen lyd zallen willen toevertrouwen De inzendingen werden behooriyk verzekerd en achter glas tentoongesteld De Tentoonstelling zal vermoedeiyk in October worden geopend De HoU Haatschappy van Landbouw zal haar 71e algemeene vergadering houden te Alkmaar Vrgdag 19 September e k De agenda vermeldt o a Medcdeelingeu van de Zuivclconsuionten in de provincie Noord en Zuid Holland Verslag omtrent de Onderlinge Brandverzekering der leden van de Hoilandsche Maatschappg van Landbouw Happort dor commissie uit liet hooldbestuur omtrent het controleeren der melk door gemi eotebestnren In verband mot aankoopen door de aid voor haar leden stelt mr De Kantor vtior om in de wet op te nemen de bepaling De Mg tracht baar doel te bereiken ook door het bevorderen van alle maatregelen die kunnen dienen om aan de leden op de goedkoopste wgzo te verschallen de beste hulpmiddelen noodig voor de uitoeleningjran hun landbonwbedryi en do regelingen door de aldeelingai te ontwerpen tot het verrichten van wat in bovenvermeld art dor wot staat omschreven behoeven evenals latere wyziglngen daarvan de goedkeuring van bet hooldbestuur benoeming van een lid van het hooldbestuur uit Noord Holiand in de plaats van den heer K de Boer Cz die met 31 Dec moet altreden en niet herkiesbaar is benoeming van een lid van het liooldbestuur nit ZuidHolland in do plaats van den lieer Herm A Nebbens Sterling die moet altreden en niet herkiesbaar is Ingevolge art 37 der wet worden door het hooldbestuur voorgedragen de heeren H Schuurman te s Gravenliage mr H J M T ssens te Dordrecht J C van der Torren te Waddingsveen benoeming van een secretarispenningmeester in de plaats van den heer 8 C Korteweg die 27 Juli 1903 moet altreden doch horlciesbaar ia Door het hooldbestuur worden voorgedragen de heeren S C Korteweg te sGra venhage G Kruseraan te Houtryk en Polanen S B vor i ranck te s Gravonhago Gemengde Berichten Men meldt uit Enschede De vroegere stakers en nitgesloteden der firma van Heek Co zgn zoor ontstemd over hunne vroegere leider Kendink Bakker en van Lier die zooals bekend de z g slachtollers zgn Dr Borgman de bekende bemiddelaar beloolde deze drie als zy zich terngtrokken gedurende een bepaald aantal weken een vaste wekelgksche uitkeeiiing van I 13 Dit namen zy aan gaven echter het organisatie comité hiervan geen kennis zoodat ig ook van deze zyde ondersteund werden Die opollering w s dns niet zoo groot als wel werd voorgegeven te minder omdat zg elk ook nog 1 500 nit de fondsen van het organisatiecomité ontvingen Van Lier die een kaaswinkel heelt zal nu door do vroegere stakers en uiigeslotenen worden geboycot Beudink die een sigarenwinkel opent zal wol lietzellde lot ondergaan Deze wordt tevens geroyeerd als lid van den Neutralen Katoenbewerkersbond waartoe hg onlangs toetrad na zyn uittreden uit den Christ Nat Werkmansbond Te Washington Indiana heelt een telelooninaatschappy teleloonaanslnitingen naar de kerk aangelegd zoodat de abonnó s thuis den kerkdienst knnnen bgwonon Deze inrichting is by de bevolking wel in den smaak gevallen De bierbronwerg De Amstel te ïeele algebrandl Arasterdam is gisternacht een bekend gebouw armer geworden Tegen 12 uur sloeg door tot nu toe onbekende oorzaak een geweldige brand uit in de Beiersche bierbronwery De Amstel aan de Mauritskade Het gebouw van de monterg bestaande uit eed hooldgebouw met twee vleugels is ondanks do groote macht waarmee de brandweer was uitgerukt en de inspanning der dappere brandweermannen die uit een 60tal slangen onophoudolgk een waren stortvloed van water op de vuurzee uitwierpen totaal afgebrand Kaar de directie meedeelde kan het bcdrjl voortgang hebben Alleen de monterg is vernield de biorkelders hebben geen schade do stallen evenmin en er is ruimschoots bier in voorraad De labriek w a op beurspolis verzekerd Het gezameniyk risico bedraagt ongeveer 2 millioen gulden UU oosteiyk Zuid Boveland wordt feoI schreven B In de laatste dagen heorschte hier veel n drukte in de boogerds De zwarte bes was I plikbaar en moeat nu zoo spoedig mogelgk van de struiken genomen worden Kn omdat deze vracht niet al te ryp mag zyn moet zg zonder eenig nitstel in enkele dagen gepinkt en naar de bestemmingsplaats verzonden worden Dat plakken gebeurt hier meest door kinderen Honderd en meer jongens en meisjes met dit n erk bezig to zien is niets zeldzaams In kleine mandjes van enkele kilogrammen inbond worden de bessen zorgvuldig geborgen en naar den trein gebracht Deze ondervrucht geelt den teler soms een aanzienigk voordeel vooral wanneer de prgs n et al t laag is Thans hoort men van 20 en meer nten per K G Zyn de struiken goed beladen dan is de kweeker met zulk een prgs ruim betaald Men vraagt we eens waarvoor toch al die zwarte bessen worden gebruikt Boode en witte worden gegeten en men maakt er bessenwgn en gelei van maar wat doet men nu met die zwarte die vroeger alleen voor roode jenever dienden f Algemeen zegt men dat in Engeland waarheen honderden mandjes verzonden worden voornamelgk gelei daarvan gemaakt wordt Een groot deel van deze bessen gaat naar de kunstwynlabrieken voor kleursel en een ander deel komt by den distillatenr voor het maken van roode jenever 01 er ook niet een deel gebruikt wordt om wgn te kleuren die voor zuiveren wyn in den Uandef komt P Hoe het ook zg de meerdere vraag heelt het aanplanten van den zwarte bessenstrnik bevorderd en wgi de vracht zich het best ontwikkelt in do schadnw is een plaatsje voor de e heesters onder f ewone vruchtboomen de meest geschikte en voordeeligste Zondagochtend had er een erns tig ongeluk plaats by de Laakhaven in den Haag Eene schuit met steenkolen moest verhaald wirden en daartoe werd een wagen waarvoor twee paarden gespannen waren tevens aan het vaartnig verbonden Bg het aanzetten daarna door de paarden schoot het onderstel van den wagen los en werd een man daardoor aan het hoold getrollon In het Ziekenhuis opgenomen overleed hg kort daarop Omtrent de werklieden aan de wevery van den heer Megerink te Wintorswök verneemt de Arnh Ct nader dat één loonsverlaging was ingevoerd van 6 è 10 ct per stuk zoodat dit een wekeiyksche vérmindering van loon kon wordon van f 1 20 A 1 1 50 Donderdagavond vergaderde de plaatselgke aldeeling van den bond onder leiding van Voogsgeerd nit Enschedé en werd besloten het klein troepje stakers moreel en financieel to steunen Een commissie uit de stakers is reeds vruchteloos bg den labrikant geweest Men weet dat de onderwgzers te Bergen Limburg hun salaris niet konden krygon omdat het in de gemeentekas niet aanwezig was Het geschrgl over deze qnaostie in de nieuwsbladen heelt geholpen dezer dagen is aan al de onderwgzers aldaar het volle bedrag hunner wedde over het eerste halljaar uitbetaald Caisse Générale des Families Een Fransch blad weet mee te deelen dat de curator in het laillissement de heer Eaynaud met de heeren Bureau en Créteani beiast met toezicht en hnlp een schikking hebben nitgedacht Men had eerst gemeend dat aan de verzekerden niet meer dan 20 pCt zon kunnen worden uitbetaald van de som die door hen gestort was en van die uitkeering zouden de laillissementskosten nog moeten worden algetrokken Maar de oud directeur en de administrateurs der Caisse verlangen hun verantwoordeiykheid te verlichten en zonden 4 millioen Irancs storten Do Société Générale welke de Caisse heeft ondersteund en een industrieel die een groot aantal livrets heelt geplaatst zouden nog 4 millioen trancs geven Als deze som van 8 millioen Irancs byeen is zonden verscheiden groote verzekeringsmaatschappyen hieromtrent gepolst de livrets onder elkaar verdeelen en het ontbrekende aanvallen Op die wgze zouden de 77 000 verzekerden by de Caisse gered zgn Wat de lieden betreft die door andere combinaties verzekerd zyn deze zouden het overschietende van het aotiet krggen met name de reserve die in kas was op den dag der laillietverklaring Zoo zouden deze laatste personen nog 40 i 50 pCt ontvangen Dat alles klinkt veel te mooi omervoorloopig aan te gelooven Vrydag liep te Amersloort het gerucht dat de korporaal N van het 5e regiment inlanterie die eenige dagen te voren als wachtcommandant op de Louader heide kogelzoekers callangeerde alt weerwraak door dezen zou zgn aangerand en verdonkeremaand Wel was hg sedert Donderdag spoorloos verdwenen doch sceptici meenden dat het jongraensch te Utrecht kermis waa gaan houden ook al werd met basliatheid verzekerd dat hy het laatst geheel alleen gezien wm op den Lensderweg Het raadsel is nu opgelost eergisterenavond werd hy onder gewapend geleid teruggebracht uit Haarlem waarheen hy zich begeven had na inderdaad te Utrecht kermis ie liebben gel 0Ddeu Het Christ Schoolblad deelt de volgende bgzonderheden iqee uit brieven van onderwgzers in Zuid Alrika Den 26n Juni zond ons de heer P J Kloppers jr een uitvoerig schrgven nit Pretoria Onze lezers weten dat hy steeds bjj de strgdende Boeren gebleven is Wat hy ons meldt is zeer belangwekkend doch liever zag bg geen uittreksel uit zgn schrgven in ons blad opgenomen Zoo zwggen we dan van de krygsbedrgven waaraan hg deelgenomen heelt en melden slechts dat hg olflcieel op de Ëngelsche doodenlgst heelt gestaan daar zgn Igk door menschen uit Kaapsche Hoop was herkend maar gewond is lig niet geweest en hoe zwaar hy ook in het Boschveld aan malaria geleden heeft zoo is hg thans geheel welvarend Dat hy te Pelgrimsrust als hersteller der staatsdrukkerg en muutmeester heeft gewerkt hebben we vroeger reeds op gezag van anderen gemeld zoodat we met de bevestiging er van het ons opgelegde stilzwygen niet schenden Het is ons nochtans allermoeilgkst om aan het postcriptnm dat niet openbaarmaking van het meegedeelde verzoekt gevolg te geven Bouwstollen voor een verhaal van dezen ontzettenden oorlog zal deze Jack ol all trades wel kunnen leveren De heeren J Visser en J Wierema bevinden zich nog in welstand te Zeern t Marico Men schrgft uit Botterdam Toen er bg de Begeering sprake was van het maken van een Drankwet was een bewoner van Feyenoord begonnen met het bouwen van het pand Stieltjesplein 2 01schoon het pand niet klaar was werden door hem allo benoodigdheden voor een koffiehuis daarin gebracht en het tappen begon Toen hy echter vergunning vroeg werd hem dat geweigerd op grond dat in het pand vóór 1880 geen drank in het klein was verkocht en zulks volgens de mededeeling van den hoofdcommissaris van politie De bewoner tapte echter toch en werd in September 1896 bekeurd In de zitting van het derde kantongerecht van 16 Janaari 1897 waarin die zaak behandeld word verklaarden drie getuigen décharge dat wel degelgk voor 1880 do tapperg geopend was De ambtenaar van bet O M meende echter dat het niet tot de bevoegdheid van den stralrechter behoort administratieve lonten te onderzoeken en reqnireerde I 10 boete tot welke strai de kantonrechter hem veroordeelde De zaak sluimerde in tot het vorige jaar toen de man weder vergnnning vroeg die hora weder geweigerd werd Hy kwam in beroep bg God Staten echter zonder succes Hg tapte door en werd opnieuw door den kantonrechter veroordeeld Inhooger beroep bevestigde de Bechtbank het vonnis en de Hooge Raad verwierp het beroep in cassatie Nog niet tevreden vroeg hg dit jaar weder vergnnning met verwyzing naar de getuigenverklaringen van 16 Januari 1897 Weder volgde een weigering Op 23 en 26 Mei werd hg weder bekeurd on eergisteren veroordeeld tot twee geldboeten van 1 25 subs 10 dagen voor iedere boete Zgn voornemen is weder in hooger beroep te gaan De correspondent van het Hbl te Sojiterdam seint In den namiddag van Zaterdag heeft zich weer een ongeval voorgedaan van de soort die helaas in den laatsten tyd inheemsch begint te worden Wederom heelt zich een kaaimuur begeven ditmaal aan 4e Rgnhaven Noordzyde op het terrein van de firma s F A van Es en Co en Pb van Ommeren Mep had reeds sinds eenigen tgd bemerkt dat er in dien muur werking was en vanwege gemeentewerken was men dan ook reeds dadelgk begonnen met ontgraven en daarmee reeds zoover gevorderd dat men het gevaar geweken achtte Het heeft intusschen niet zoo mogen zyn Geheel onverwachts zonder dat er zich verschynselen voordeden die daarop wezen is de muur over oen lengte van 60 meter voorover in de haven getuimeld Gelukkig dat een regenbui het personeel dat in den diepen kuil werkte had genoopt een oogenblik te voren een drogere plaats op te zoeken anders zouden de ongeveer 20 man zeker met h t in beweging gekomen zand meegesleurd en in het water terecht gekomen zyn In verband met den reeds begonnen arbeid was de op het terrein aanwezige electrischo kraan reeds vroeger op zg gezet zoodat deze ramp overigens geen materieele schade heelt veroorzaakt alleen zgn natnuriyk de spoorrails die over het terrein liepen afgeknapt also het Incilars waren Ook het atoomBobip Ptarmigan dat ter hoogte TU d nin gestorten mnnr lag kwam er zonder schade at en het daarop arbeidende volk dat een angstig oogenblik doorleefde met den schrik vry Het ongeval is des te harder gi men jnist ontdekt had waaraan het zetten van den muur moest worden toegeschreven Bg do ontgraving was namelgk gebleken dat de bonten vloer daar ter plaatse over een lengte van ongeveer 50 M hooger log dan elders en uit de daardoor ontstane openingen was het zand weggevloeid Op het bureau von de directie der gemeentewerken was men dan ook reeds aan het beraadslagen op welke wyze het gebrek moest wordon verholpen toen het tele phonisch bericht inkwam dat verder peinzen onnoodig was daar de kade reeds in het water was terechtgekomen In de diamantsiyperg van de firma Bottehheim Lgnbaangracht S3 te Amsterdam is door tot nu onbekende daders diefstal met braak gepleegd Er werden gestolen drie diamantslgpersBchgven 13 zoogenaamde doppen waarop een aantal bgna afgeslepen roosjes circa 60 K G diamantsiyperslood en eenige kleinigheden De politie is met het gebeurde in kennis gesteld Voor de Amsterdamsche rechtbank heeft terecht gestaan de personeel chel van het Badhotel te Maidorberg Johannes van Berloo beklaagd van poging tot doodslag als uitvloeisel van een twist Die twist was niet onsmakelgk begonnen Hg liep over een lekkere podding die volgens den pachter van genoemd Badhotel gerust aan twee verschillende talels kon rondbediend worden Berloo daarentegen zei dat dat niet kon en wenscbte voor twee talels twee poddingen Van Berloo schold daarbg zgn patroon nit voor smeerlap en daagde dezen uit op t pistool Van Berloo begal zich toen de patroon in een dergelgke schietparty geen zin toonde te hebben naar boven om zgn goed te pakken hg kwam later benoden met een revolver geladen met vgl scherpe patronen De twist werd nu beneden voortgezet en toen de kok Hocke er zich nu ook mee ging bemoeien geraakte van Berloo zoo in woede dat hg twee schoten loste uit de revolver waarvan een Hocke in den oksel trof Boklaagde s verweer kwam eergister voor de rechtbank hierop neer dat bg is getergd en dat hg daardoor in een zoo zennwachtigen toestand is geraakt dat hg zich niet bewast is de schoten te hebben gelost Het voornemen om den kok te doeden heelt bg hem in geen geval bestaan Het O M waargenomen door mr Regent sprak als zyn meening nit dat men als men op iemand bont portant met een met scherpe patronen geladen revolver schiet het voornemen heelt te doeden 01 de dood al ol niet daarvan het gevolg is maakt alleen verschil voor het aanwezig zyn van voltooid delict dan wel van poging Hier is poging tot doodslag met de gelukkige byomstandigheid dat de getrollene niet zwaar gewond is De opvatting dat in een dergelgk geval het misdrgl eigenlgk zoo ernstig niet is achtte de enbst olficier onjnist Het requisitoir strekte tot scbnldigverklaring aan doodslag on mitsdien tot veroordeeling tot gevangenisstral voor den tgd Tan 2 jaar De verdediger betwistte dat was bewezen Aat by bekl had bestaan het voornemen om t doeden en concludeerde mitsdien tot nijspraak Stadsnieuws GOUDA 28 Juli 1902 Zaterdag slaagde voor het eindexamen in Znid HoUand de heeren J A Wynaendts f M Montgn J van Byn van Alkemade r Hej C Burgersdyk alle leerlingen der b B alhier Zaterdag slaagde te s Gravephage voor het Examen hooldakte de heer J P van den Bosch alhier De heer E met zyn boekhouder en diens vrouw waarvan laatstgenoemde op de achterbank maakten Zaterdag een tocht per ntomobiel naar Amsterdam Te Nienwer luis waar een lastige bocht moet zyn reed de automobiel tegen een boom waardoor de dame in een diepe sloot terecht kwam De heer E sprong te water en haalde genoemde dame die ernstig verwond moet zyn meer dood dan levend op het drooge In een nabgzgnde villa werd zg lielderyk opgenomen en wordt zg tgdelgk verpleegd Zondagmiddag was zy nog niet bg kennis In de Zondag gehonden vergadering der Aid Gouda van den Ncd R K Volksbond werd tot bestuurslid gekozen vacatures C H Koemans en J P van Velzen de heer C H Koemans met 49 st terwgl eene herstemming moet plaats hebbeti tnsschen de hh J G Potharst die 39 st kreeg en A de Mol die 35 stemmen had De hh Koemans en Potharst waren door 41 leden candidaat gesteld als protest tegen het aanbigven van den heer Donker als Voorzitter daar de leiding die de heer Donker aan den bond geelt volgens hen meer kwaad dan goed doet De 2e lnit J Kooiman van het 5e reg inl te Amersloort wordt naar wg vernemen tgdeiyk weikzaam gesteld te s Gravenhage in verband met do regeling van den militairen postduivendienst voor oorlogstyd Qed Staten van Zuid Holland hebben den raad der gemeente Krimpen a d Lek in overweging gegeven de jaarwedde van den gemeente ontvanger aldaar te verhoogen met I 50 waartoe de raad besloot Do jaurwedde is nu gebracht op f 276 INaEZONUËN Mijnhetr de Redacteur I Be vraag in het Dagblad van Gouda van heden waar heeft de Bedactie van de Goodsche Courant gelezen enz wcnschto ik met een wedervraag te beantwoorden en wel de volgende Indien in het geheele leger slechts één Majoor M ia en deze volgons hqt Dagblad van Gouda in eenige functie wordt benoemd wie der leiers van dat Dagblad zal dan uit zoodanig bericht lezen dat niet die titulairis maar een andere bedoeld wordt Uw berichtgever Gouda 27 7 02 Rechtszaken Vrgdag werd door de ArrondissementsRechtbank te Botterdam o a hot volgende vonnis gewezen J W Den H 28 jaar schilder had in het laatst van Mei te Gouda een geelkoperen waterspuit ontvreemd van dun logementhouder B Üoeiens waar hij logeerde Een paar dagen later droeg hg een bierpomp weg nit het ealé van do weduwe Saalbach De Waal toebehoorende aan de Duli brouwerg en een zilveren horloge uit het bnflet van A M Schoonderwoerd De waterspuit verkocht beklaagde voor 30 ets by de uitdraagster D Schouten de bierpomp voor twee kwartjes bg C De Zwart en hot horloge beleende hg voor evenveel bg A Groenendaal onder den valschen naam van Vorkuil De olficier van justitie require rde met het oog op het ongunstig verleden van beklaagde een veroordeeling tot gevangenisstral van 3 jaar De verdediger mr A W Schippers be val zgn cliënt in de clementio dor rechtbank aan Veemarkt te Rotterdam Maandaff z8 Juli 1902 Vette Osaen en Koeien red a nvoer prijwn waren voor ie kwal 35 ae kwal 3 3e kwal 27 ctper halt kilo Vette Kalveren groote aanvoer id kw 28 ae kw 35 36 Itwai ao ct per half kilo Vette varkens redelijk aanvoer Bnjzen warenvoor ie kwal 25 2e kwal 34 3 kwal 21 ctde half kilo I Schapen en lammeren groot aanjvocr Handel voor alles pnjshoudend behalve schapen en lammeren die minder in prij waren ÖPRÜÏMÏNG n PARASOLS tegen de helft van de prys VA S OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Veüpkoou I ii insU rdaiii I Vikrt ülotkri tteurs van e JULI SI 80V ll 911 O NlDiaUiliD Crt Kod W S dito di o dttc 8 dito dito dilo 8 IIoxSAi übl Ooadl 1881 l i iTAULlnKlUDTiiig 1881 81 8 OonniL Obl ÏD ptpiar 1888 8 81 dito in ulier 1888 8 PoavnaAli Obl not coupon 8 dito ticket 8 Rliuill OU Binnanl 1894 4 dito Oeconi 1880 4 dito bij Bothi 18814 dito bü Hopo 18811 90 4 dito in good Icon ugg dito dito dito 1984 8 V Si itk n Ferpet Hkuld ISSl 4 Tnziu Oapr Con leen 189 1 4 Oer leening leiie D 1 Gec ieeain lerieC £ lno Arn Kp r oblg IS tlKlco Ob uHca 1890 8 80 90 881 878 418 194 981 1801 s 108 Ui 181 l 891 1041 Vamvcu Obl onWp 1881 4 VMinanui oi h t tiiiu U9t s Itontuui aiad lien 1894 8 VlD N Aft Hwileli und Areodib T b rM C ni6 l n Deli HuUolitppg dito Arn Hjpotbnikb paudbr 41 Oult Uij der Vontenl und Or Hjpoikeekb piindbr 4 Nederlantltohe banK und Ned Hudelmutaeh ditoN W k Pit Hjp b pendbr 9 ItolL Hjrpotkeekb pendbr 4Vi tJtr Hypolhoakb duo 4V Donuin Ooet Hong buk und ItnL Hjrpotbeekbuk puidb 1 AMMKi qut hy polli pandb 4 Huw L O Pt Linn nart 8 Seb Holl U 8poor w Mg und Hi tol Ki il 8t Rp und Ned lud Spoorweg m aaitd Ned Znid Afr Spm und 8 dito dito dito 1991 duo 41 lT ui8poor l UI7 89A Eolil 8 ZnidIUl Sparaij A H obl 8 i ol i H Waraohau Weenen und ttmL Or Ruaa 9pw Mg l obl 4 Bftltiaeha dito und i 981 lit z 140 W l 10 107 lOi I S8V H 104 W l 10 7 loti 103 11 iiIV 101 Onderkleeding Fulowa dito aand 5 Iwang Dombr dito und 8 KartJÉ Ch AloW Sp kap übl t dito dito oblig 4 ViUMilA Ou Pae Sp Mij obl 5 Chlo k Norlb W pr Ct aaud dito dito Win St Peter oU 7 DobTar k Rio Or Spm oen v a Ulinoia Central obl ia noud 4 Louiar k Ma bfiHi Car r und Haxiro N Spv M i la hyp a 8 Miaa KanHB r 4pCt pref aand N ToikOulaiiokWeat aanl Pcnn dto Obm oblift 8 ore gon Calif l hyp iii goud St Paul Ulnn k Itanit obl Uu Pao Hoof l n ob ig 4 dito dito Liuo üol le hyp O 5 OiKAiia Cau South Chert T uo l Vn C Rallw k Na le h d o O Vnislerd Omntbui M j und llottord TramiroxMula aand bii fitad Amalerdam aand I Atad RoUunlam und S Ilnioii Stad Aotworpeti 1887 9 j Stad Brunei 1888 loMO Theiaa Rogullr O aolaoh 4 OoiTiH Staaulrenig ItCl K K Ooat B Or 1880 S SpxKn Stad Madnd S 1 8 ID Ter B Art Spool eitrt I sca I bssur I lllJiD ËKSTeilKyDE O DeitliOEDEBi uit IndtHche Nefel Vezel Is poreus sneeuwwit duurzaam en èlogant Vooral by groote warmte een aangename Onderkleeding Verhit do huid niet broeit niet iaat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling of kouvatten en is uitstekend ter voorkoming en verdrijving van Itumaihiême BijKonder geaohlkt voor alle Sport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten Krimpt niet bederft niet in de wasch en behoudt deoorspronkeiykezijdeglans Verkrijgbaar uitsluitend vooröonds en omstreken bjj D SAMSOM noiida Odol Hondvtaler parruiiieert ileo mond Openl are Verkooping te GOUDA op mamuêmg li Êuguêltu iOO deb niorgens ten O ure ten overstaan van Notaris Ö C FORTUIJN DROOGLEEVER op het terrein aan do Spoorstraat i 9 van Deuren Flanken Balken Binten Kippenhok Paardenkrib en verdere afbraak Des morgens v66r de verkooping te zien lÜ Hal baeu oiaeliaMrkate n t maklnlykMa roettmUdal nat Haaf M nflS enrooraldamaaanlQtidareelioanwfrk mSU I da Appratunr van C II lllar t G KF SirNBiBailtk Slr l4 MnilaHt oaé müüy ap num an £ abri kamcsk Kermis le Gioiida ZOMEETHEATEE stand pi aal s GROOTE lUUKT HOUANDSGH TOONEELeEZESCHAP van Amsterdam Bestnnr BARENDSE VERHAGEN en POTHARST OPENINGS VOORSTELUNQ Dlnadag S9 Jult 190S W KRELDBEUOEUD DE KINDfiRROOFSTER Groot drama in 7 Tatercelen naar het Fransch van Eoo Ghaxo Woenmlna 30 JuH 190 Door alle nieuwsbladen met succes beoordeeld liiEKS ip oniiAAMni nin Groot Blöspol in i bediyveii naar bet Duitsch van Ueinrich Helnemann en Von Moser Vertaald door Li dolf Prjien der Plaatsen le Rang f 2e Rang f O M 3e Rang f O M 4eRang f O SO Annratig 8 uur Bespreekbureau dagelijks geopend van lU tot 4 uur Ahonnomentskaarten 1ste Rang lü stnks it f 10 verkrijgbaar aan bet Zoraorthoater OPENBARE VERKOOPING te tiaastrecht op naanOagS Imgtulu toot des voormiddags fo Hreu in het Kofllehnis van den Heer A M BuHKiiN ton overstaan van den J aar gevostigden Notaris J KOEMAN TiS een onlang nieuw geboutoil nangenaam gelegen rn vele gemaltltm Doortlene kleine VILLA genaamd HUBKIITIIA staande en liggende te aatutreehl wtjk H no t 6a met goed aangelegde TUIN enz Broeder by biljetten Denerlangil knn lie koo ier iin tien kooiipri e onder eemle lij ftotlueair verband op het perceel bekomen onder JilUIJke voorwaarden Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r den dag der veiling van des voormiddagt 11 tot des namiddags 4 uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van Notaria J KOEMAN voornoemd VAN Blommestein s Inkt i jroefonder inii Hijk cit BtSTE Ml volkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOUAND IN HET Verlichtings Magazijii lie Avondster DUBBELE BÜURT zgn heden ontvangen een praclitige collectie lüleiiwe Gasballoiis alsmede een mime sorteering GASORNAMENTEN ÖASKOOKPIiATEN en ÖASEORNUIZEN tegen concnrroerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst b H H Winkellen hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING oompleet van aff 0 en hooger Minzaam aanbevelend N M m LOON TELEF 117 Qufltter