Goudsche Courant, dinsdag 29 juli 1902

Woensdag 30 Juli 1002 4l8lc Jaargang JSieuw en Advertentieblad v r Gouda en Omstreken Teleroea Ko A ADVEUTEISTIEN worden g plaat t van 1 5 regels ii 50 Centen iedere i gel meer 10 Centen Groote lettere worden berekend oaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur ilt e midd TeleravB M De Uitgave dezer Courantgreochiedl dagelijks met uitxondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 A zonderlijke Nommers VIJF C E T£Ill TE GOl DA op WOENSDAG 30 1ULI liKtó des morgens te et nrcn inhetKofftehnis HAEMObJIE aan de Harkt ten overstaan van den Notaris G C FOKTUIJN DHOOGLEFA Ejl van De Ullspanniiig EIK EN LIND roorheeB de HeereaplaaU BELVÉDÈRE alleraangenaamst en ook gnnstig gelegen aan den Straatweg den Tramweg en de Vaart van Gouda naar Bodegraven op eeij half nar afstand van beide plaatsen in de ge meente REEUWIJK bS do Rcenwöksche brng Wgk E No 2ö met grooten en Iraai aangelegden lUIN van vole en fljno VRUCHTBOOMEN voorzien KOETSHUIS PAARDENSTALLING on BERGPLAATSEN groot 34 A In 10 Centiaren met hot WATER en den WEG daarnaast In 3 perceelen Er bestaat gelegenheid tot hel vorktilgen van VEBOVHSlNGHHtSCHT Het perceel is to bezichtigen de laatste 3 werkdagen v66r den vcrkoopdag van 10 tot 6 nren en op dien dag n 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOKTUIJN DKüOGLEEVKK te Gouda Kermis te Gouda Societeit Oiis Gonoegeii Biecht Twee BHUengeu one VOORSTELLING DOOR HET BOLUNDSCH TOONEBLGEZBLSCfl P Directie A VAN LIER van Amslerdtim op laaDilag K en Dinsdag S Aügadiis 1902 ten S nar van het renzensuccesstnk van dit Seizoen I 153e I eo fiMê OPVOEIUNG valn SherlockHoltTies Tooneelspel in 5 bedrijven naar het En eltche aangekochte Handschrift 0f Eigen Bleetriteke t erUdfting ENTRÉKPRIJS f t Voor Lcjen van de Sociëteit Ons Genoegen f 0 0 M Café UIMIIi Gedurende de Kermis van WOENSDAG tot en mot ZONDAGAVOND optreden van het gunstig bekende f navmnn n nnn 1 j UUilUUlV v u van don Heer H D NIEUWENHUijZEN te Rotterdam WOENSDAG en VRIJDAGAVONDopVoering van Hoogst Komische Klucht pelen in éèn bedryf QROOT LACaaUCCKSi Entree Woensdag en VrSdagavon tS et Overige avonden tO cent Donderdag 31 Juli Matinee Persooniyke abonnementskaarten f et per persoon Zenuw en Maagl j ers wordt ait otertuiging ala een werkelijke hnlpin den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adreaper briefVa rt orJt d t boekje franco per post toage nden door BLOKFOEL 8 Boekh Zaltbompiel Van af S AUGUSTUS a s 2al TandaiCs SWAAP O Z Voorburgwal 92 AMSTERDAM olko DINSDAG van 4 nnr te spreken zgn OOSTHAVEN R l a KUNSTÏANDEN in goud gezet f 2 50 per tand plaatsing zonder pij IMET CAII kNITIK Onde en slecht vervaardigde KwM ftottdej en € tebttien worden exeeUeut en bUtUk verbeterd tlle operallëii plJiiloo § Iiirorinaliëii ko teloo § riieuwe Concertzaal van de Leesvereeiilgliig Pacht r GEHARD PINKSEN Woensdag 30 en Donderdag 31 Juli Vrijdag 1 Zaterdag 2 en Zondag 3 Augustus Schitterende Voorstellingen DOOR HET INTERNATIONALE SPECIALITEITEN 6EZELSGHAP Directeur do Heer VLEUGELS Rotterdam TaTolea a de la Troio pe ABRAM DE WINTER do populaire karakter komiek LES DONNELLY S in hunne buitengewone equilibristiache kunstverrichtingen Eerste optreden alhier THE ORIGINALE MIKADO in zjae verrassende experimonten Eerste optreden alhier Mr LANGSLORD do wereldboroeradekunslschuttero h staaldraad Eerste optreden alhier RIKI RIf hoogst komische eïontriee parodist Eerste optreden alhier THE MYSTERIOUS GLOBE ïaadselachtigo kunstverrichtingen door Ella Vetter Eerste optreden alhier FAMILY GLADENBEAK bnitengevrone Gymnastische evolntiën aan de ringen Eerste optreden alhisr Mr TERLY SEVEGALI daarsteller van de verschillende beroemde personen Geheel nieuw genre LOWN CHARLTON hoogst intro nt musical exoentric act Öerste optreden alhier HERR TILLMAN gentleman jongleur Eerste optreden alhier Oroot OrkeM onder leiding van den Beer CAREL ZWAVESBVBO Donderdag Extra Ochtend voorstelling Aanvang 12 uur Vrijdag Kindervoorstelling met expres daarvoor gekozen program Aanvang 2 i uur Zondag Matinee Aanvang 12 uur ENTREE voor de avondvoorstellingen 60 ets s y middagvoorstellingen 95 H H Leden doorloopond vrijen toegang Entree voor Dames en Kinderen van leden voor de avond voorstellingen 40 ets Gerard Wolfs Grootste Hippodrome thans weder op de QOUDSCHE KERUIS geplaatst ia than electriteh erUcht Goede RIJPAARDEN staan wederom ten dienste van het publiek Vooral gemakkelgke paarden voor Dames en Kinderen Ook bevind zich in het Hippodrome een Sil erisclie Kameel ee eehie Afrikaansclie Zebra gedreeteerd en berijdbaar En voor heele kleine kinderen ztjn er K tra kleine Paardjes van hel eiland Celebes deze paardjes worden geleid de kinderen vastgehouden Teven wordt het publiek opmerkzaam gemaakt op het groote geheele nieuwe COSCEBTOBG BL met mutikale Ctoion nooit alhier te Gouda gezien Goedkoop rijden vaii t Jaar Entree 10 cent Kinderen S cent Kindoren betalen aan het bureau slechts 10 cents rijtoer met Inbegrip van entree LVölwassenen betalen 10 canU rijtoer behalve DONDERDAG ZATERDAG en ZONDAGAVOND dan al 15 oenti moeten betaald worden Couponboekjes te koop tegen verminderd tarief Zich aanbevelende GERARD WOLFl AJ YMTMTIÊf in aUe Couranten worden aangenomen door het Advertenlle Bureau van A RHl KMAN ZOON Echt Zeeiiwsch Tarwebrocid 4 IM eent de K O bil i A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Vraagt bij Uwen Boekhandeladr een Proefnummer der Nederlandsche uitgave Tourist De hootdtdkst van dit halfm ande lijksche tijdsobrift bestaat uit ds Bet gchrifving encr Bei om de Aard die de Heer E T Feenstba Kmi n ia opdracht der Vennootschap mn kt Elk nummer is rijk geilluatre rd naar eigen photogrnphiache opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jutir on geveer O AnKichtkatirten die beril aanV eigen of fen auder door hem op t geren adre door onze reizigers n toegezonden Vour de eerste maal koniea deze uit verschillende plaatsen in ArablS Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Priji per jaargang f 7 20 incl dl AntiAh kaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allien tijde geleverd Bureau De Wereld Tourist Hai lem TUmy i WondtrbtliM iu dö geboole werelit bukkend en geroomd Onovertroffen miilttöl tegen alle Itorst Long Lever Maagziekte n ent UfomUi zoowel alfl ook uitwendig tn bijnn iille ziektegevnUen met goed gevolg aan ta wenden Prü per SaCCI t 1 per post t 1 15 TUiny s WoadM alf bezit een alsnog ongekende gonoeski Kck en tieÜEame werking Maakt meestal elke liijn jkn en gevaarvolle operatie geheel overbodig r Met deze zalf woril een 14 jaar oud VOW ageiiee U k rehouden beeugezwel en onlangs een ijijna jBi jaar kankeriydeu genezen Brengt genezing en verzBcliting dor pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIENKl ütKDEBÜ Bokin 8 Amsterdam Wur geen depdt IR beetelle men direct aan die SohatieUpatlieka des 4 THIKWY in I regrad hel Koliiljeh Oe lekreiob Gelieve nipectni te ontbieden bij het Centiul 0eij t Sinte Rokin S Anuterdam Wie zeker zijn wu da Ecb EltelCacao te ontrangen ttHmeugesteld en na vele proefnemiogen ia den handel gekomen ondei dw naam dea aitvindera Dr MiohMlis vemardigd p d best machines ii hel mialdberoemde étabblieaement van Oebr StoUw rck t Keolen tlsclM etkel eacao in vierkanten bassen Deze Eikel C o m t melk gekookt eene kangenan gezonde drank nor oagelijkscb gebruik een k £ theclepala v a t poeder voor een kop ChoooUt Al geneeakracbUg drank by gmX Mn diarrhea alnhla met water t labralkaii Ytekrijgbaar by 1 ToonuMarit Ti Apothekan on Pr 1 f f 1 0 o 9 90 TEBI 0 n raalvart genwoordi r vaor IMk and Julius MattsnkMI AiUDterdam Kalvc straat 103 Geen beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan bd Nwrdbrabaiilscb Sdwa es Laanenaagaii KLEIWEG E 30 tegenover de Klelwbgst Aanbevelend c mni Alle reparatien en aangemeten e fk Dmk van A BRINKMAN A Za Oonda BuUenlandsch OvcrzIcbU De Wet is gisteren te Kaapstad aangekomen Botha die met De la Rey een bezoek brengt aan Stellenbosch hield daar een redevoering waarin hg nadruk legde op het belang van opvoeding voor de Afrikaners De la Key verklaarde dat allen gelukkig kouden zgn in Zuid Afrika onder Britscbe vlag Benter seint uit Johannesburg dat de groote meerderheid der Boeren bevolking druk bezig is met het arbeiden aan het herstel der hoeven er wordt slechts aan dat werk gedacht Men bemoeit zich niet met vijandschap ol vriendschap men vraagt alleen vrede en rust om gelegenheid te hebben den herstellingsarbeid te volbrengen Maar desniettegenstaande dat zijn de Boeren allesbehalve onverschillig wat de qnaestie der nationaliteit aangaat ton deze handhaven zij bun tradities tegenover de Engclschen ten trengste Over het algemeen schynen zij te hebben besloten te wachten om te zien wat voor soort regeeringsvorm men hun zal scheuken Vooral moeten zjj weuschen eenige ambtcuareD benoemd te zien die hun eigen Het gemcbt dat Sir H HIcks Beacb in het Kabinet zou bleven wordt tegengesproken De Daily Telegraph zegt dat men niet eens bjj hem aangedrongen heelt om de porteienille van flnanclen te behouden Zjjn besluit om te gelp met lord Salisbury af te treden stond te vast dan dat men verdere stappen bjj hem zou hebben kunnen doen Het was enkel om getuigenis af te leggen van zijn loyaliteit en van het vertrouwen dat h j in den premier stelde indien hy er in had toestemd aan te blijven tot aan de verdaging van het parlement Met de reconstructie van het Kabinet moet men thans zoo goed als gereed ziJn bekendheid kan echter aan de nieuwe formatie niet worden gegeven zoolang de Koning z n goedkeuring niet aan de benoemingen heeft gehecht Men weet echter reeds te zeggen dat de heer Wyndham de minister voor Ierland promotie zal maken en lid worden van het Kabinet tot dusver was hij er niet in opgenomen Naar men meent zal hj tevens een ander ambt aanvaarden De heer Austin Chamberlain zon den hefr Uerald Balfour als President of the board of Trade opvolgen FEViLLETOl DE TWEE PITEBSTEN 3 En nu bleek het dat deze gedelegeerden door de vi lkskeuze een ptebeijschen lenaat rormden roet allertet eerzuchtige en baatzuchtige b oelingen terwijl het afgeleefde gezag d t zooals zij Eich dit voorstelden alleen bestond door het lijden der mtlhoenea sterk was en goed georganiseerd met alle middelen der physieke macht te zijner beschikking en gesteund door de belangen de sympathie de oprecht gemeende overtuiging en de krachtige vooroordeelen van verschillende klassen die niet aüeen invloed aitoetenden loor hun rijkdom maar zells door hun a£ nt L Ock kwam de gedachte bij hau op dat het voel van den r ke jegens den arme niet dut gevoel was van haat en minachting dat itj verbond aan Normandische veroveraar en Éeudale wetten Zij was eerder geneigd het gebrek aan sympathie dat er ontwijfelbaar bestaat tusschen het geld en den arbeid in Engeland toe te schrijven aan wederiijdiche onbekendheid bij de klassen die deze beide gtoote elementen van nationalen voorspoed bezitten en hoewel d bron van dieonbe kendheid gciocht moest worden in voorafgaande omstandigheden geweld en verdrukking hadden de gevolgen daarvan misschien de oorsaken over Laatstgenoemde noemt men voor het ambt van staatssecretaris voor Schotland Het blijft nog steeds een groot geheim wie kanselier der schatkist zal worden Earl Percy en lord Balcarres zullen denkt men ondergeschikte ambten b bet ministerie komen vervullen Sir M Hicka Beach heeft dezer dagen de verblijdende mededeeiing gedaan dat de inkomstenbelasting het volgend jaar waarschijnlijk zon kunnen verminderd worden Men is benieuwd of de regeering de broodbelasting die de armsten treft na ook verminderen zal De Britscbe troepen die tegen den Mad Mullah worden afgezonden hebben Damat verlaten en begeven zich in do richting van het noordoosten Daar het onmogelijk zou geweest zijn een genoegzamcii vooiiMad water mede te nemen oln de dorre streek van Hund door te trskken waartoe eerst jplan had bestaan heeft de colonne zich naa de vallei van de Nogal begeven tot aan Bërëluble niet ver van bet tooneel van den strijd van het vorig jaar De troepen zjjn een volkomen woeste streek doorgetrokken Handelende naar van gevangenen verkregen inlichtingen werd een bereden kolunne ondur kolonel Cobbu op verkenning uitgezondtj ij m jle kamjiementen van den vgand te overvallen Wa eên verVolgllIg tan ▼ ► scheidene dagen over een afstand van 130 K M slaagde de colonne er in ongeveer 160 rebellen te bereiken en te doeden terwijl 4U00 kameelen en 12 000 schapen werden buitgemaakt De Britscbe verlieten bedroegen 8 man aan dooden en 4 aan gewonden Tegelijkertijd maakt een andere icolonne onder majoor Philips 450 kamee en en 5000 schapen buit De hoofdmacht slaat thans de richting van het noorden in teneinde den s kmmen van die streek te verhinderen zich bij den Mad Mullah aan te sluiten Men zegt dat de e zich nog in d Hand bevindt De kabinetscrisia in S rvie is leer onverwacht opgekomen en hoewel men aanvankelijk meende dat zij even snel weer zou verdwijnen is zg nog urgent Het ontslag dat de minister president Voeitsj den koning heeft aangeboden is door dezen niet aangenomen En bij had goede gronden dit te doen Het kabinet toch stond in het Skoeptsjina niet tegenover een meerderheid die het in zijn politiek bestreed maar in een zitting waar slechU 89 leden yan de 130 leeld evenals gewoonten en gcbniikttn de denkbeelden overleven die hun het aanzijn schonken Sybil keek naar Westminster naar die trotbche talen waar het parlement van Engeland bijeenkomt dat roofzuchtige gewelddadige en hoogmoedige lichaam dat koningen en prelaten ob het schavot had gebracht dat dï kerken had geplunderd en daarna de gewijde bezittingen tjch als persoonlijke buit had toegeëigend dat zijne eigene bezittingen van allerlei voorrechten Voorzien had en daarna in zijn eigen belang deh arbeid van taltooze generatien had afhankelijk maakt Kon er van dien kant wel redding vejwacht worden I Sybil vouwde eene courant open die zij had medegebracht niet om ze nu voor het eerst te lezen maar om ze voor den ecrtletj keer alleen ongestoord te lezen te midden van een tooneel van lieflijkheid en vrede Het bevatte een verslag van het debat in het Lagerhuis over de nationale petitie dat belangrijke dcwument dat het middel was geweest waardoor Sybil uit hare eenzaamheid gel t was en zij iets van die wereld had leeren kennen waarover zij dikwijls gedacht had en waarvan sij zich toch tolk eene verkeerde vo irtelling had i gevormd Ja ééae stem had er weerktonken in dat trotsohe Aarlement die vrij van de gewone j partyleuzen onsterfelijke waaj ieden had durriln spreken de stem van een elman die tondsr een volks leider te zijn de volkazaak had v ledigd die zijne overtuiging had uitgesproken i dat de rechten van den arbeid even h dag waren aU die van het bent dat indien er venchÜ n tt bestaan tegenwoordig waren koos het Servische parlomené mot drie stemmen meerderheid een vooriiter den heer Stanojewitsj die niet tot de reneringsparty behoort Wel blgkt uit den nwlag dezer stemming dat Voeitsj zjn radicaflprogressistische formatie niet ongeschoni heeft weten te handhaven trouwens de niqiw gekozen kamorvoorzitter heeft de geladafen der regeeringsmoerdurheid onlangs veilatéi om tot de uiterste radicale oppositie over tt gaan De oniog wilde nu echter het Kabinet niet litén aftreden omdat men juist zal beginnen met de behandeling van het zoo veel besprokin loeningontwerp door deze regeering met heel wat moeite voorbereid en waardoor Servië eindelgk eens wat regeling in zgn flnanci lta aangelegenheden zou kfinnen gaan brengen felk n ouw Kabinet zou voor zjjn totstandltoming zooveel voot in de aarde gehad hebben dat de afdoening van het leeningontwerp er noodzakeljjkerwys onder zon noelen Igden En dat was wat de Koning v66r alles wenschte te vermijden De keer Voeitsj heeft daarop de ontslagaanvrage van z j Kabinet teruggenomen Haar een moeiiykheid blijft nog bestaan zooals eergister uit Belgrado aan de Temps werd gemeld De Kamervoorzitter Stunojewitsj il geen plaats maken voor d n re gecriiUfScandtdaut Popüwitsj Wel js uit riiigen der parlementaire groepen It de fegeering nkmcn kan p een meerderheid der verbonden radicalen en progreisisten van 84 stemmen maar daarmee is do koppigheid van den rechtens benoemden voorzitter niet gebroken 1 Het Kabinet dat zjjn ontslagaanvraag in ttrok zal hier dus wel weer op terugkomen en aan de Kroon zal niets anders overbiy ven dan de Kamer te ontbinden Ten minste als de heer Stanojewitsj het zoover laat komen I Verspreide Uerichten Fbakkruk Mevrouw Da öaat heeft appèl aangeteekend tegen het vonnis van den rechter waarhy de schaamtelooze advocaat Barboux die haar zoo grievend beleedigd heeft werd vrggesprokeo Op zyn beurt heeft Barboux een vervolging geëischt togen den prins De Sagan die hem ter eere van zjJD dame een ïksche aframmeling toediende De prins most 7 Augustus a s vóórkomen Ehokuii Lord Methnen ia Zaterdag te Londen onder het chirurgisch mes geweest Kleine dan toch de belangen van den levenden rijkdom zouden moeten voorgaan die verklaard liad dat het maatschappelijk geluk der miltioenen het voornaamste doel moest zijn voor een staatsman en dal indien dik niet bevorderd werd tronen en uitgestrekte bezittingen de praal en de roathl van horen en staten even weinig waarde hadden Met een ontroerd hart met gloeiende wangen en oogen vol tranen las Sybil de speech van Egremont Zij hield op met lezen lerwijl zij het papier met de eene hand vaSt hield legde zij de andere zacht er op en keek op als het ware om adem te scheppen Voor haar stond de redenaar zelf HOOFDSTUK U Egremonl had Sybil herkend toen zij den tuin binnenkwam Zelf Hep hij het park door om de vcrga dering eener commissie uit hel Lagerhuis bij te wonen die dien morgen voor het eerst gehouden werd De bijeenkomst had sleehu leer kort geduurd de vergadering werd spoedig verdaagd en Egremont begal zich naar de pUats waar hij Sybil nog hoopte te vinden Hij naderde haar niet zonder eenige terughoudendheid maar tevens ook niet zonder een gejoel van teederheid Dit ia werl lijk een groot ëen onverwacht genoegen zei hij sumelend Zij had toen reeds opgekeken de uitdrukking van een niet onaangename ontroering kon niet verborgen Wjjven op haar ichoon gekat zy glimUchte en met blozende wangen aangedreven stukjes Boeren lood zgn uit zyn been verwyderd Volgens do Daily Telegraph is het nu beslist dat George Wyndham en Austin Cbainberlain in het kabinet worden opgenomen Sir Michael Hicks Beach de Britscbe minister van SnanciSn heeft aan een feestmaal van Londensche bankiers en kooplieden gesproken over de nieuwe begrooting Uy ÏqqA daar de aangename mededeeiing datde belastingen en wel in de eerste plaats de inkomstenbelasting verminderd zullen worden en vestigde er de aandacht op dat een amortisatiefonds voor de oorlogsschuld behoort te worden gevormd Dit is eenwenk aan zyn opvolger want het is vrgzeker dat d kantelier aftreedt Die opvolger men gist nog naar s mans naam komt dns in vriendeiyke conditie aan hei bestuur Op eenigszins zonderlinge manier de atoomor Kilwa heeft voorbyvarendi de rulnes gezien verneemt men de vernieling van de stad Kischo in Engelsch IndiS Waarschyniyk beeft een aardbeving de ramp veroorzaakt doch van t aantal slachtoffers weet men niets Het Poolsche blad Gazolta Narodbwa ü gedurende twee jaar in geheel Duitschland verboden 0i m Do koningin moedor Christina die in vele jaren Spanje niet uit geweest is gaat thans reizen Zy begint Donderdag a s mot Piirgs Haar oudste dochter vergezelt haar BINNENLAND Het Koninkiyk echtpaar wordt a s Donderdag op het Paleis Soestdyk verwacht Het Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid deelt mede dat et Bureau gealoton zal zyn van 3 tot 31 Augnstus e k Tevens wordt bericht dat van at heden het officieele spreekuur des Donderdags vervallen ia wegons ondervonden practische bezwaren Spreekuren zullen voortaan uitslaitend kunnen worden bepaald na vooraf tydige schriftelijke beletvraag Omtrent de vestiging van president Steyn in ons land verneemt de N R Ct nader dat ZHKd mot zgn gezin zyn introk zal misschien door hare aangeboren openhartigheid misschien ook wel doür een zachter gevoel een onweerstaanbaar gevoel van dankbaarheid en eerbinl achting leide zjj met zachte stem Ik was juist bezig uwe schoone speech te leien Waarlijk zei Egremont aangedaan dat is eene eer een genoegen een bekwning waarop ik nooit had durven hoopen Door allen ing Sybil voort met grooter meesterschap over zich zelve moeten uwc woorden met genoegen met succes gelezen warden maar door mij met de diepste belangstelling Indien een deel vjn hetgeen ik zeide weerklank vindt in uw hart en hier aarzelde hij dan zal mij dat vertrouwen schenken voor de toekomst voegde hij er zenuwachtig gehaast bij O l waarom gevoelen anderen met evenals gij zei Sybil dan zou alles niet hopelooszijn Maar gij zijt toch niet zonder hoop zei Egremont en hij ging op de bank zïlten tnasr op cenige alsland van haar Sybil schudde het hoofd Maar toen wij elkaar het loatst gesproken hebben zei Egremont waart gij vol vertrouwen in uwe zaak en in uwe middelen Het is niet zoo heet laiig geleden zei Sybil sedert dit plaats had maar in dien korten tijd heb ik enkele bittere waarheden leeren kennen iiVêrJt vtrwigd