Goudsche Courant, woensdag 30 juli 1902

KECL A avCE3 dig gegil en angstgeroep weerklonk doch door elkander hulp te verleenen en met de hulp van derden werden alle passagiers gered gedeelteiyk werden zy door de raampjes getrokken gedeelteiyk kwamen zy langs bet balkon in het vrye Ken vgltal hunner bekwamen builen blauwe plekken en lichte kneudngen terwjjl een baringvronwtje dat een Toet verstaikte naar een geneesheer op den Stationsweg werd gebracht en een Jongen van 14 jaar die bewnateloos te Toorschyn kwam waarschynlgk door den schrik spoedig werd bggebracht op het kantoor van den stationschel De matcrieele schade i i belangryk de weg was echter niet beschadigd En na een uur o vier was de weg weer zoo goed als vrg opgesloten daaruit ontvlucht De jmtitie is den vluchteling nog niet op het spoor Naar men verneemt is door eenige belanghebbenden te Ztttphen een klacht ingediend tegen dn ondernemers eener gniote lotery te Vourburg wegens bet niet nakomen hunner verplichtingen Deze lotery zou eerst 3 April en daarna 17 Juni trokken doch de trekking werd later wegens te weinig deelneming geheel uitgesteld In t laatste besluit dat bj circulaire door de ondernemers aan do dep5thoaders werd bekend gemaakt verplichtten zich de ondernemers de gelden van de verkochte loten te restitneoren aan welke belofte tot op heden niet is voldaan niettegenstaande de depóthonders door de koopors van loten worden lastig gevallen nemen op de villa Norma op den Badhois 1 weg in Schevoningen Pro Winkler nit Amsterdam die zich ohet oogenblik in Uuitschland bevindt komtover om den zieke te onderzoeken en voorz n behandeling van raad te dienen 1 Het is de wensch van de vrienden vapreaident Steyn en loker ook van hem zeidat zyn komst hier te lande tot geenerleibetooging aanleiding geelt I Nader vernemen Wfj dat voor den pres 1 dent een rgstig verblijf in de Boscbjos ge I zocht werd met welk doel zich degewcze secretaria de hetir De Brayn en nog eenige heeren aan het Parkhotel vervoegden om appartementen te bespreken Olschoon daar alles bezet was was een der logeergasten zoo welwillend haar appartementen bestaande nit 3 ineenlüopendo vertrekken ten behoeve van den president at te staan en werden deze appartementen voorloopig door de heeren besproken in afwachting der komst vanden heer Fischer Laatsgenuemde heer bracht echter de tijding mede dat ook mevrouw Steyn met 5 kinderen zon overkomen en daarvoor konden met den bosten wil geen vertrekken worden beschikbaar gesteld Tot hnn groot leedwezen moest toen van het verbid in het Parkhotel worden afgezien en werd de villa Norma aan den Badbaisweg gehaard Van het advies van den professor hangt bot echter af of de president te Schevoningen zal blijven dan wel een ander klimaat noodzakelijk wordt geacht De president lijdt aan de gevolgen van een zonnesteek Te Vianen doet zich een eigenaardig geval voor de onderwyzerJ J moetnamelyk op 13 Augustus a 3 zgn mondeling gedeelte van het examen voor hoofdakte afleggen maar is tevens op dienielfden datum voor èën maand onder de wapenen opgeroepen hy beeft zich nu tot zyn korpscommandant gewend om èén dag later te mogen opkomen wat hem niet is toegestaan eveneens heeft hg zich tot den voorzitter van de examen commissie gewend met het verzoek of hg niet eor zyn mondeling gedeelte kon I afleggen Ook dit is hem geweigerd nu I heelt hg ten slotte een verzoekschrift inge1 diend aan den Minister van Oorlog om èèn dag verlol Men scbrylt nit Deventer van 28 dezer aan de N Ct De si arenmakera der sigarenfabriek Lang 1 kat van den heer H J L Ankersmit hebben vanmorgen gedaan gekregen Over dit ontslag Ternam ik van den patroon het volgende De fabriek telt 26 arbeiders van wie Biecbts èén niet aangesloten is bg den Tabaksbewerkorsbond Twee werklieden werkten aan een exportherstelling eeu dezer had meer tabak noodig om een zeker quantum sigaren te leveren dan verstrekt werd Eenige malen had een commissie uit de arbeiders den patroon reeds gevraagd aan bedoelden arbeider meer tabak te verstrekken wat de patroon weigerde aangezien de niet aangesloten arbeider met dezelfde hoeveelheid tabak het vereischte aantal sigaren kon leveren Vanmorgen kwam de commissie weder met dezelfde klacht tot den patroon Natuur yk werd hetzelfde antwoord gegeven maar 1 bovendien deelde de patroon mede dat aan 1 gezien de exportbestelling waaraan boTen bedoelde twee sigarenmakers gewerkt had I den gereed was dit tweetal moest uitzien I naar een andere betrekking Om hen riet I direct broodeloos te maken gaf de heer I Ankersmit de Terzekering dat dit onts ag 1 oTer 14 dagen zou ingaan Ook zonder dit I onderhoud had dit ontslag moeten volgen De exportleveringen staan echtci stil d ch hiervan heeft de labrikant geen schade wgl in do contracten een clausule opgenomen ie waarin bepaald wordt dat afwgking van het contract niet beboet wordt wanneer zy t gevolg is vnn staking ontslag of anderszins De fabriekscommissle deelde den uitslagvan het onderhoud aan de overige werkliedenmede met het geTolg dat dezen meenende ldat do niet aangesloten arbeider hierTan de 1 oorzaak was zoodanig in woede ontstaken I dat zy met flesschen naar den aan het ge hemde niet aangesloten werkman wierpen I Door te bukken voorkwam deze man dat 1 hy getroffen zou worden Schreiende begaf hg zich naar den heer Ankersmit om van 1 het voorgevallene mededeeling te doen 1 De heer Ankersmit die al meer last gehad had van plageryen dezen knecht door de 1 overige sigarenmakers aangedaan begaf zich 1 naar boven en deelde daar mede dat allen 1 op staanden voet de labriek moesten verlaten en de werkplaats gedurende een maand gesloten znn blgTen De niet aangesloten werkman biyit aan den arbeid Het aantal tydeiyk ontslagenen bedraagt 25 man allen lid Tan den bond De stand ran het bedryf ia Tan geen iUTloed op binnenlandBche leveringen aangezien de fabriek ruimsehoots van sigaren voorzien is Do openlucbtmeoting die Zondag te Veendam vanwege het Nederl Comité voor AlgeI meen Kiesrecht is gehouden was niettegenI staande bet ongunstige weer door een 300 personen bezocht De heeren Loopuit GerI hard ierritsen en Wgnkoop voerden achterI eenvolgcns hot woord I Te Stadskanaal trad Zaterdagavond voor I een tameiyk bezette zaal dr Aletta Jacobs I op De spreekster richtte zich vooral tot de I vrouwen die ze aanmoedigde zich aaneen te I sluiten en met kracht to betoogen voor Grondwetsherziening tot invoering van algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen j Niettegenstaande het ongunstige weer beeft ds meeting ten gunste Tan het algemeen kiesrecht te Groningen niet zooals aangekondigd was in een zaal maar in de i open lucht plaats gehad Onder zwiep nde wind en kletterende regenvlagen he ben circa 700 personen staan luisteren naar wat 1 de hoeren P U Schmidt van Amsterdam mr Mendels vnn Zaandam en mevr Godefroy zeiden tot opwekking aan den s rgd I Toor de verovering van algemeen kiearecht I Nieuwe gezichtspunten werden daart niet I I geopend I Aan het monument op Soestdjk oor II Christoüol Pulmann werd Zondagoch end 1I den datum van zgn holdcndood namens I baron Snouckaert van Schaumburg een raaie I krans van levende bloemen gehecht verI sierd met oranjelinten waarop de woorden Hulde aan Trouw ea Plicht 27 Juli 1787 27 Juli 1902 I Het was in den nacht van 26 op 27 Juli I 1787 dat 500 ütrechtache Patriotten de I Prinsgezinde bezetting op het paleis Soestdyk 1I ongeveer 100 man sterk wilden overrojppe I1 len De vynnden stieten kort bij de brag ever I de Praamgracht op don schildwacht Christel 1 lel Pulmann een Duilscher van geboorte II dien zy sommeerden zgn wapens over te ge 1I ven In plaats daarvan schoot hy fluks zyn II snaphaan af om zyn kameraads op t Paleis 1I te waarschuwen De Patriotten in hnn voor 1 nemen gedwarsboomd staken hem dood vlak 1by do brug waar nu het monument staat De bezetting op Soestdgk was intusschen 1 vlug in do wapens gekomen en dreef de vü 1 anden met groot verlies op de vlucht 1 Wie hierover moor wenscht te weten ver I wyzen wfl naar het uitvoerig opstel van den heer T Pluim in Eigen Haard 1900 I Te Londen heelt het in den nacht van 1 Zaterdag op Zondag ook zwaar gestormd j Tal van boomon zyn ontworteld versieringen 1 voor de kroning vernield een geheelo tribune werd om er geworpen waarby eenige voor I bygangers zyn gekwetst Andere tribunes 1 7 yn beschadigd In da liynprovincie begon hot woeden der I elementen reeds Zaterdagmiddag Onweder I storm hagel en regen richtten over een I groote uitgestrektheid schade aan Te Aken I zyn boomen ontworteld daken beschad gd I I groote spiegelruiten verbryzeld telephoonlei I I dingen rernield Een dertig meter hooge I I schoorsteen is door den bliksem gespleten 1 I de Btecnen werden 200 meter weggeslingerd I I In don omtrek Tan DUren zgn een man ge 1 I dood en twee zwaar gewond door een in I I stortend buis I I Het spoorwegongeluk te Botterdam werd II veroorzaakt doordat een losse locomotiel II die van een draaischyi kwam om zich op II een zgspoor te begeven naar men zegt oor II het weigeren van de Westinghonse rem by I den wissel een eind doorgeschoven en ge I loepen is op den lokaaltrein T n den Hoek 1 van Holland die juist binnenstroomde De 1 locomotiel en een paar wagens Tan dien trein 1 waren reeds Toorby toen de locomotiel van 1 ter yde inliep op een drietal derde klasse 1 wagens waarin een aantal passagiers meest 1 haringvroHwen uit Vlaardingon Maassla s en I andore aan die lyn gelegen plaateen gezeten waren Twee van die wagens werden om 1 Tergeworpen de derde bleel gedeelt lyk 1 buiten de rails geworpen hangen aan de jnakomende wagens De losse locomo iel zeil belangryk beschadigd wrong zich oor I een deel in een der 3e klasse wagens die 1 doorloopende rytuigen waren i Onder de reizigers heerscbte meld de 1 N B X eea hevige paniek Een gewei Oemengde Berichten Zaterdag heeft men in de r k kerk te Rozendaal op klaarlichten dag de offerblokkon opengebroken en van ban inhoud beroofd De diefstal is des te brutaler omdat er den geheelen dag volk in de kerk is geweest Twee maanden geleden werden des dachts dezelfde offerblokken gelicht Ook na is van den dader geen spoor ontdekt Men meldt nit Haarlem Haarlomsche Frans staat Woensdag voor hot kantongerecht terecht wegens hot dragon van verboden wapenen Gisternacht woedde te Maastricht een hevige brand in het onderhuis van den heer V mannfactuurUnndelaar in do Wijker Eechtstraat on door drie huisgezinnen bewoond Verraoodelijk is deze brand ontstaan door het springen van een pelroleumlanip Ongeveer tegen elf uur ontdekten politieagenten uitslaande vlammen Door een heyimn wind aangewakkerd nam debranddadel jk zulk een vaart dat de trappen versperd werden De bewoners der tweede vordiering sprongen nit het venster waarby eone vrouw de ruggegraat brak de man en een kind levensgovBariyk gewond werden terw l twee andere kinderen min of moer ernstig lekwetst werden Al dezo gekwetsten werden naar hot gesticht Calvarienborg vervoerd Voor twee vreest men het ergste Hot huis dat bijna geheel uitgobtand was stortte in Kon U jarig meisje wordt nog vermist en men vreest dat iet onder de puinhoopon bedolven is Men it pverig aan het weik getogen om op te ruimen doch heeft tot nu toe niets van de vermiste kunnen ontdekken Mei W onderwijzeres te Brnnnope by Kampen s op een fietstocht oen ernstig ongeluk overkomen By De Steeg reed zy yaS een helling en kwam oodanig tegen een boom aan dat zy bewusteloos beef liggen Ook bekwam zU een belangr ke hfoldwonde en bleek het dat haar nb geSroken was Per rfltuigwerd y AniSem vervoerd waar jy verpleegd wordt Haar toestand moet redelflk zun der Toekomst De Brnsselsche politie heeft op dit oogenblik de handen vol met eene zaak dia nog al opschudding maakt Eone Boldense die eenige jaren geleden haren handel begon als leurster on thans in bezit is van eenige schoone huizen en een fortuin van verscheidene honderdduizenden frank is aangehondon Het parket heeft gehandeld op aanklacht van een der voornaamste klooronmagazynen van Brussel De dame werd Zaterdag tegen een borg van 40 000 ir losgelaten De klager zon ontdekt bobben dat verscheidene zyner winkeldocbters met die koopvrouw in betrekking waren Men zegt dat zy den klager 100 000 frankaangeboden beeft updat hy zijne klacht zouintrekken H v A Posterijen en Telegraphic Bg bet laatst gehouden examen voor het telegraafradicaal zgn geslaagd de directeur van het postkantoor te Overveen F van Twisk en de klerken der postergen en telegraphic C H Krecbting te Arnhem N Aanen te Amsterdam S de Back te Hellevoetsluis M Molenaar te Joure H E Bus te Amsterdam A Walrave te Maastricht W Vermeulen te Roosendaal J van der Beek te Amsterdam W A Brey te Zevenbergen P P Hacquébard te Rotterdam H Zimmermann te s Gravenhage J H Uantz te Tholen A C Oenrs te Amsterdam H J Kolkman en H C Veldkamp te Rotterdam H Hamstra te Amsterdam O C Gutlerswyk en H H Puts te Botterdam J K Breedland te Amsterdam P J D Bordewük te Rotterdam H W Men meldt nit Heerlen Sisternacht is een jongmensch die eergisterenavond door de marechaussees wegens aanranding eener vrouw van Hoenshroek naar hier werd overgebracht en in een flink afgesloten arrestaotenlokaal geboeid werd I Berg en A Gelderblom ta Amsterdam mei E de Haas te Tiel A H J M Schellekens te Almeloo M C Dgkgraal te Rotterdam G H van der Ploeg te Willem tad G A T Noppen te Rotterdam J Otto en W K Sasbnrg te Amsterdam J I A van Ham te Rotterdam H M Scholteen ö Pierhagen te Amsterdam mej J F Woin te Rotterdam mej H S Itz te ZutI phen Klaas de Vries en I Clowting te I Amsterdam O H Zweers te Deventer J Anceanx te Rotterdam L Gensebroek te I Schoonhoven J B W van der Eist te I Amsterdam mej H A Ulricb te Botterdam F Mulder en ö Grisnigt te Amsterdam I mej N A Boelema te Amerongen J A Zeilinga te Amsterdam J H Schol te Nieuwe I diep mej D Graven te Botterdam P LentI scher en L Barreveld te Amsterdam H J Smit te Ter Apel C Beems L Evenhuisen L W Bakker te Amsterdam mej C A I de Vaal en C A J van Splunter te BotI terdam H H Nieuwkerke te s Gravenhage A C J Hot H D Dade en J H W Krnydenberg te Amsterdam mej M E van H I Meekaren te Botterdam K de Jong te Am 9 H I sterdam J de Graat te Nieuwe Pekela J 9HW L Hol te Amsterdam A P T van M Bgen te Rotterdam J A Ililkens te Am W Ê I sterdam A van Dis te Botterdam A de 1H I Vries en B C Zwaai te Amsterdam JWl I By het laatst gehouden examen voor het H I yostradicaal zgn geslaagd JH H I de commiezen der telegraphie 3de klasse IJB B I F J van Vloten te Leeuwarden en D van H I den Berg te Botterdam H de klerken der posteryen en telegraphie KL Nuver en H Schutter te Amsterdam A w I Lgbaart te Eist J W Smeenk teOlden zaal T Smit te Workum B F de Hosson fl en mej H M A van Diggelen te Amster5 dam G de Bidder te Botterdam J J f Scheres T de Vries en C Wissekerke te Amsterdam F Molenaar te Dockum H B i Beerenbroek te Leeuwarden D Jonker te de Dedemsvaart H Koens te Venlo H F i van Guldener te Amsterdam H J van i Weenen te Schiedam I Koster te Sloterdyk I J K Amelsberg en mej H E Snoek te JH I Amsterdam A A K Koene te Botterdam I Jan de Jong en P 0 Hoogkaas te Amster H I dam J M J Klieblsch te Oostmarsum A W Ê I S H Brassen te U recht A J Klazinga M I W Bennema en 0 Geus te Amsterdam H H I A G Schippers te Oud Beyerland A Kre WjM mer te Amsterdam A Korteweg te Tegelen iWBH P Fortnyn Harreman te Dockum H HEuglenburg te Botterdam J F de Hossoa Wt te Oldenzaal G H Hoornsma te Groningen IHP J W Hngbers te Leiden E J H SLeenders te Maastricht W Mulder tt s Hertogenbosch C A Schryver te Botter fldam H G Tan Daalen te Amsterdam W SJ Pyselraan te Botterdam J Veringa te flSneek W Ree te Dellt H Tan Nieuwen flhuyze te Terneuzen J N Weeda en L J 4h D D Schnepper te Rotterdam mej C L Tan Goudriaan te Hengelo W H Dalmeyer te Amsterdam mej C Schwarze te Botterdam i J Haan to Zandvoort K van der Linden te OudBeyerland A J Jonker te Amsterdam J Zeevaarder te Botterdam mej W Tengeler te Schiedam K Edel te BotterI dam de vrouwelyke telegraflst W M Moesman te Katwgk aan Zee de klerken der postergen en telegraphie W Nieuwenhugzen te Botterdam F L van der Laan te s Gravenhage N W A Overbrook en J Andriessen te Botterdam J Prins te Ngmegen en H van Engelen te Amsterdam Bg het laatst gehouden examen ui den postdienst zyn geslaagd De surnumerairs der posterjen en telegraphie J W Boach J L Fgnvandraat en B Dekker te Botterdam H T HuberU te Amersloort J W F van Huls B D Pronk A J van Woerkom mej W M Drost J l 3 Noteman en D de Vries te Botterdam é Bg het laatst gehouden examen m don telegraaldienst zgn geslaagd de surnumerairs der postergen eu telegraphie J J Theling en A C L Algie te Rotterdam L Meyer te Schiedam J J de Jong te Botterdam T Duinker te Arasterdam E I van Sonsbeeck en W H Gastelaan te Botterdam J N H Pel te Ter S neuzen S Wiileumier te Zutphen A W Hissink te Leiden en P H Koclhaaa te Utrecht Benoemd 16 Juli tot adiistent by bet Hooldbestnur J F Nyseen tot brievengaarder te Noordscharwoude J Joman thani postbode aldaar 1 Aug tot brievengaarder te Lemelerveld H J Draayer thans postbode te Pulten Bevorderd 16 Juli tot klerk der postergen en telegraphie 1ste klasse de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse mej C A de Vaal teBotterdam telegraalkantoor 8 de Back te Hellevoetsluis en mej U E van Meekeren te Rotterdam byposten telegraalkantoor Prins Hendrikkade VerplaaUt I 16 Juli de adspirant ingenienr der telegraphie C H de Vos van s Gravenhage naar Utrecht de aumumerair der posterjjeD en tele graphic H T Huberts van Amersloort naar i msterdan postkantoor de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse T J Slegehuis van Botterdam telegraalkantoor naar Licbteuvoorde 17 Juli de commies der telegraphie 2de kl E A Dekker van het hooldtolegraatkantoor naar het bgtelegraalkantoor Spiegelstraat te Amsterdam 1 Aug de Burnumerair der posteryen en telegrap jie S Wiileumier van Rotterdam telegraafkantoor naar Zutphen postkantoor do telegraflst P H Bokelmanu van Amstetdam naar Utrecht do de klerken der posteryen en telegraphie 2de klasse P V G Bons van Enkhuizen naar Amsterdam telegraafkantoor mej mej C Mol van Utrecht telegraafkantoor naar Enkhuizen J W van Kasteel van Amsterdam telegraafkantoor naar Utrecht telegraalkantoor en O Kuipers van Arasterdam telegraalkantoor naar Arnhem telegraafkantoor Eervol ontslagen 1 Oct de brievengaarder te s Heer Hendrikskinderen J Eykse op verzoek Stadsnieuws GOUDA 29 Juli 1902 In de Maandag gehouden schietwedstrgdi ter gelegenheid ïan de Alg Vergadering van den Sohuttery Kaderbond werd door de atd Gouda de 4de prgs behaald in het individueel uistheidsschot op 150 M Resultaat Tan het bacteriologisch onderzoek ran drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappy Datum 25 Juli 192 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 35 Tcrvloeiendo kiemen O oorten 3 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed w g Dr H J TAS tHOFF Men schrytt uit Boskoop Sedert onheuglgke jaren bestaat alhier eene aardbeziëncompagnie eene vereeniging waarvan ieder lid kan worden zonder betaling van eenige contributie De leden dezer vereeniging verkozen 12 leden als bestuurders boofdlieden genoemd wier taak bestond ds aardbezien der leden die op Hepaalde punten in de gemeente byeengebraoht werden en daar in oen schuit werden geladen naar een aangegeven stad ter markt te brengen en te verkoopen 50 jaren geleden voeren deze schuiten dagelgks o om den anderen dag naar Rotterdam en den Haag Toen later door de uitbreiding der kweokergen ook de aardbeziénteelt toenam moesten er meer markted gezocht worden en voeren er ook schuiten naar Amsterdam en Leiden beproelde men ook te Haarlem en Utrecht er een markt voor te verkrggen terwyi ook naar Gouda geregelde aanvoer plaats had De uitbreiding der kweekeryen was echter niet de eenige oorzaak van de vermeerdering der productie Werden er voor 50 jaren in hoofdzaak slechts twee soorten voor de markt gekweekt weldra werden deze overvleugeld door den invoer van nieuwe soorten die de bestaande zoodanig in opbrengst overtroffen dat zooals men zegt er geen afplukken aan was Er ontstond overproductie de prgzen daalden Soms waren de aardbezien onverkoopbaar Toch werd in dien tyd jaarlyks aan de leden 1 30 CKX en meer door de compagnie uitbetaald en zy was de eenige die aardbezien uitvoerde en verkocht Ofschoon de kweekeryen sedert dien tyd meer dan verdubbeld zgn is toch de aardbezien eelt byna geheel vervallen Zooals misschien bekend is werden de aardbezienplanten tusschen de ryen boomen geplant stukken land alleen met aardbezien beplant zooals men In andere plaatsen vindt vond men hier niet en nu is door de geheel veranderde cultuur van planten en beplanting der kweekeryen voor de aardbezieplant geen plaats meer en beeft men deze toch weinig loonende cultuur laten varen Eene aardbezien compagnie heelt dus geen reden van bestaan meer en het bestuur stelt voor deze envondige vereeniging te ontbinden en zoo zal zy na een Werkzaam en nuttig leven ten grave dalen INQEZOHDEN M niur i RwlacUur Vergun mg voor t onderstaande een klein plaatsje Bjj voorbaat myn dank Het berichtje OTer de Terkiezing in do Aid Gouda Tan den Ned R K Volksbond is niet geheel waar lang niet alle onderteekenaars zyn Tan meening dat de leiding niet goed is en velen hadden er spyt van geteekend te hebben lü wisten niet eens waarvoor zy teekenden want in den brief was geen sprake Tan protest Alles wil tegenwoordig maar protesteeren t Is treurig I Een BoNDSLiD OPRl lMIN J van PARASOLS tegen de helft Tan de prgs A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Beurs van H lUU I V rkr fzni l A lJ C rt Ned W 8 IV 80V Amsterdam Sletkn i 7 81 duo di a dltc S I 9tVÜdito dito dito 3 II6V llai a a UU Oiiudl iaai 8 4 SS i LTALli InushrijTmg 18 81 8 Dll i i a T ii Ubl in p pi rl8 8 I 8 Va dito in E lT rl8 8 t 1 l oaTV Ai Obl met ooopoi 8 dito tiorot 3 84 g luaLAMD Obl Binnen 1894 4 aUU dito Seeoni 1880 4 98 dilo bij Rotba 1889 4 9J dito b j Hop 1889 90 4 97 dito ia goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 8 iPAMJE Forpet aehuld 1881 4 I 8 l ruuilJ Gepr CouT Ieen 1890 4 85 10 90 8 1 7S 41 1114 Oer letniug aerie 1 1 S a Ooo leonln aerieO 8 a Uiu An Bp T oblg 189 S 104 iloo Ob lit Soil 1890 8 VIHBUIU Obl oo jep 1881 4 VvaTBKD M Oblii atien 1895 S lloTTiiDaia 8t l Ie u 1894 3 ViD N Afr H nilala aanil Arondib Tab Mu Certiaralen DeliMaataehappii dito Arn Hfpotheekb paudbr 41 181 8 l 591 1047 t Aa 1 140 861 1Ö41 Maiir L O Pr Lion eert BB Il HoU IJ Spoor w Mi aand 106 My tolBipLv Bt Sp aand l 11 Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dilo 4V lMU 8poor l 1887 80A Eol 1 8 Zuid lul Spomij A H ob 8 t OLFH Warachan Weenen aand Itnal Gr Ruis ore gon Calif Ie hyp iu goud 8t Paul Minn fcrfanit obl On Pao Hoof Inn oblig dito dito lino Col Ie hyp 0 5 89 OuiAliA Can South Chert T aand 84 VlH O Rallw fc Ka lo h d e O 99 Amaterd Omnibua Mij aand ottord TramweK Maata aand I ID Stad Amaterdam aand I 101 8tMl Roltetdam aand 8 1 1017 BiLS Stad Antwerpen 1887 10 l Stad Bruaeel 1888 11 loa Homo Theiaa Regulb Oeaelaoh 4 1 19 OonnE BtaaUleenig 1880 5 117Va K K Ooal B Cr 1880 8 101 Srun Stad Madrid 3 1188 11 Onder flD Ver Bai A b Spoel oort aCHIBaSEB Hl ID EttSTKBI Kll 0 iDERiiOEDKiliN uit Inditehe Hetel renelg Is poreus sneeuwwit duurzaam en élégant Vooral bg groote warmte oen aangename Onderkleeding Verhit de H huid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling ol kouvatten en is uitstekend M ter voorkoming en verdrgTing Tan BUiODderKeaobiktreoralleSpoTt AanheTOlen door de grooistf medische Vi autoriteiten N Krimpt niet bederft niet in de waach g en behoudt deoorspronkelykezydeglant t $ Verkrggbaar uitsluitend voor Goud en omstreken by 4 D SAMSOAi Gouda Alleen echt in onase patentflacons Geen pijnlijke voeten meer EKSTEEOOQEir EELTKITOBEELS LIKDQORITS in het vleesch gegroeide nngels kortom elke abnormale uitwas aan de voeten welke hot gCTolg is ïan te nauw en slacht schoeisel wordt in korten t j i totaal en voor altijd verwgderd door FKKI M PLAUE V hlr Pédl Viiniciire Amffteatn JB Spicinliteit op lil gebied in Nederland Ml 26 Laan van ieuw l ost ln ilë VGRAVRNHAiK Gebet pijnlooze en Dllse ilisclie beiiandellug Dagelgks to con ulteeren en te ontbieden ook buiten do stad ZATBKDAOS te OOVIi l Ie oiiKiiltrereu aan t H uren Hotel UK PAtffF Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 39 Juh 1903 Vette Ossen en Koeien reil aanvoer pnjien waren voor ie kwal 35 it kwal 31 3e kwal 27 ctper halt kilo Magere oasen melkvee en vaarkoeien goedaangevoerd Vette Kalveren groote aanvoer lekw 27 2e kw 24 3e kwal 30 ct per half kilo Stieren goed aangevoerd ie kwaj 29 2e kwal 26 3e kwal 20 cent de half kilo irasltalveren weinig aangevoerd Hendel in eerste kwal Vet Vee en melkvee prijshoudend mindere soorten vet vee traa en minder in prijs vutte kalveren minder stieren traag en lager 111 prtjs AiWKRTKiVriEN V De Heer en MoTronw EVERS LiNDXKB bedanken Toor de belaugstelling bg de geboorte i an hunnen Zoon onderTonden Qouda 29 Juli Eene der groolate THAN8P0RTVERZEEBBINO MAAT80BAPFIJGN ran Dultachland VRAAGT voor aOODA en Omstreken e a Actief AGENT met goede relatlên Zonder prima referentiëD onnoodlg lob n te bisdea Fr bricTen onder lett O Bureau Tandit blad Echt Zeeuwsch Tarwebrood tM eent de K G bg A SLEGT NIBOWE HAVEN 27 OPENBARE YERKOOPING TK GOUDA ten OTerstaan Tan den Notaris G C FORTIJUN DROOÖLREVER op WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1902 des morgens to etf uren in het hdtel DE ZALM aan de Markt Tan Vier naast elkander op aangenamen Htand gei ffen iiiiizt K u m aan den Kattensingel te Gouda wgk j Nos 126 127 12S en 129 en 129o naast het terrein Tan de Toornialige Loodwitfabriek allen niet 35 Meters grond achter en ter breedte van ieder perceel gelegen Zynde de huilen by de week Torhuurd en wol 126 127 en 128 ieder Toor 90 cents en 129 en 129a ieder Toor f 2 50 De porcoelen worden eerst ieder alionderlyk en TerTolgens gecombineerd goToild on afgeslagen zg ign te besichtigen de 3 laatste werkdagen Yöór don dag der Tcrkooping Tan 10 tot 3 ureu on op dien dag Tan 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geott ToornoeradeNotaris EORÏUIJN DEOOGLEEVER teGouda I lieriiil § Ie Gouda ZOMEETHEATEE standplaats GKOOÏE MARKT HOLLANDSGH TÖÜBLGEZELSCHAP Tan Arasterdam Bestuur BARENDSE VERHAGEN en POTHABST Woensrlng 30 Jult lÖOX Door alle nieuwsbladen met succes beoordeeld irrini Of IJ Groot Biyspol in 4 bedtyren naar hot Du itsch Tun Heinrich Heinemann onVouMoser Vertaald door LirDoi ir Trytion der Plaatsen Ie Rang f l S 2e Rang I O SO 3o Rang f O M IeRang 0 30 Aanmng H uur Bespreekbureau dagelgks geopend van 10 tot 4 uur Abonnementskaarten Iste Rang 10 stuks ft I 10 Tcrkrygbaar aan het Zomcrtboator P ZILVER bericht aan zyn g e6erdo bogonstlgers dat b even als vorige jaren weder geplaatst ia op de Markt tegenover den beer C C Kxou bakt xooaU bekend is beste gemerkt P 8 üal door een nette en prompte bediening do gunst en het Tortrouwen hem reed 39 jaren ruimschoots geschonken ook thans zich weder waardig truchtig te maken De walden worden zonder prysTerboogiog aan huis bezorgd Men gelieTo geen bestellingen al Ie goTon aan personen die op myn naam hunne waren aanbieden Hoogachtend UEd Dw Dien P ZILVER Jroote BruNgelsche Wafel X3 cent par êluk EENI9 DEPOT 7MTEEE 1lrii wordt rerzoclit op t UKKK t Ictti u DIT HVr MAOiZUM Till M RAVK S VAAV Zü R OORINCHBll U za THBEEN worden afgelaterd in Teriegelde pakjes ran ii l M m em hal en em Néd otu met Termelding an Nomoier en Prgs Toorzien van nerenstaani Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitToeriog an ge eerde orders aanbevelend 4 C BIJL voorheen J BBBSB KF lm