Goudsche Courant, woensdag 30 juli 1902

Donderdag 31 J Ii I90S i ieuwe Concertzaal van de Leesvereeniging Pachter GERARD PINKSEN Woensdag 30 en Donderdag 31 Juli Vrijdag 1 Zaterdag 2 en Zondag 3 Augustus Schitterende Voorstellingen DOOR HET INTERNATIONALE SPECIALITEITEN GEZELSCHAP Directeur de Heer VLEUGELS Rotterdam Talolea a d e 1 © Txo u pe ABRAM DE WINTER de populaire karakter komiek LES DONNELLY S in hunne buitengewone eqnilibristische kunstverrichtingen Eerste optreden alhier THE ORIGINALE MIKADO in zjne verrassende experimenten Eerste optreden alhier Mr LANGSLORD de wereldberoemde kunstschutter o h staaldraad Eerste optreden alhier RLKI RIV hoogst komische cxentrice parodist Eerste optreden alhier THE MYSTERIOUS GLOBE raadselachtige kunstverrichtingen door EUa Vetter Eerste optreden alhier FAMILY GLADENBEAK buitengewone Gymnastische evolntién aan de ringen Eerste optreden alhisr Mr TEKLY SEVEGALI daarsteller van do verschillende beroemde personen Geheel nieuw genre CLOWN CHARLTON hoogst intressant musical excentrir act Eerste optreden alhier HERR TILLMAN gentleman jongleur Eerste optreden alliier Groot OrkeHt onder leiding i an den Heer CAKBL £ W AH EN BVBQ Donderdag Extra Ochtendvoorstelling Aanvang 12 uur Vrijdag Kindervoorstelling met expres daarvoor gekozen program Aanvang 2Vi uur Zondag Matinee Aanvang 12 uur ENTREE voor de avondvoorstellingen SO ets middagvoorstellingen M H H Leden doorloopend vrjjen toegang Entree voor Dames en Kinderen rtA ledet I voor de avond vooi stellingen 40 ets 4l8 e Jaar aiiif No 8864 r ö m mm mmm Tieleroon i ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woiilen l ereken l naar t laatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur tluf midd Tetefen io M De Jit ve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ymr drie maanden is 1 25 franco per K st 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Gate UNIl Gedurende de Kermis viMi WOENSDAG tot en met ZONDAGAVOND optreden van het gunstig bekende nn fia ipiin r niJ7uieruin Slaodplaais Achter de Waag 1 TE£AT£ mA8E IE DISaOAO 4h uur 1 QBOOTl BBILLASTI OFISIV S VOOBSTILLIHQ van het I llenigerie Theater Inlernalioiiaal VertUr dagtlijh Groole V oorattUingen I Ëene uitgelezen verzameling van vreemde I rooldieren it alle doelen der wereld stam 1 mend waaronder zich de nehoontite en 1 grootüte leeuwen aller Menageriën n 1 Diergaarden bevinden I Optreden van 2 Heeren en 2 Dames als dierentemmers waaronder de beroemde dlerentemtler M iaa BORA met Wolven I Hyena s enz hier nog niet vertoond iVorma Ko§sela I het nieuwste vertoonende met leeuwendres I suur I D Leeuwenbruid I met meerdere Leeuwen en Deensche doggen I De wilde Afrikaansciie jaclit met de groote Leeuwen getemd door den beroemden dierentemmer Ultter lOitSON Optreden der Directrice mevr Kreibe met de gedresseerde Llsbeeren De gevaarlijkste der bestaande dressnren nog nooit overtroflen noch vertoond daar het de eerste dressuur is met pboeren ya Btl aankomst te Deventer zgn i ons door de Leeuwin Polli 3 jongen geschonken die hg iedere voorstelling aan het publieï worden vertoond Aanoang de avond om i m S uur ENTBÉE Eerste Rang 75 et tweede Rang SO et derde Rang 5 et alleen op de Iste en 2de Rang hebben militairen tja kinderen toegang tegen den balven Entrèe prtjs I a r DigalIJkB des namiddags 2 uur elk uur een VOORSTELLING DE DIRECTIE I Dmk van A BBIKKUAN Zn Gouda van den Heer H D NIEÜWENHUIJZEN te Rotterdam WOENSDAG en VIUJDAGAVONDopvoering van T Hoogst Komische Klucbtspelei 1 in één bedrijf n GROOT LACUSUCCES Entree Woensdag en Vrijdagavond 14 et j Overige avonden tO cent Donderdag 31 luli Matinee m Persoonlijke abonnementskaarten ktttt per perHOoii s KERMIS GOUDA SlADdpl iils MARKf iBdelloogslrut TSEilEÊlATMiil Directeur PRINCELLI SCHENTKE J I iJagelIJk gedurende de Kermis detfl I avonds ten 8 uur BRILLANTE I VOORSTELLINGEN J I met eene elite troupe artisten van dea 1 I eeriiten rang In het bijzonder munten uit j het optreden van deg heer BONETTY metJ I zijn gedreeteerde Hotyten en Apen alij I mede de Kleinste Oli dnt der wereld j j Tot slot der eerste drie avondvoorsteltingMB 1 ROZR KATE het treorspel der snedM I in 4 bedrijven Prijzen der plaaUen Ie Rang 76 2e Ragf 50 3e Rang 30 cents J woBsaoAoaojuLi 1 s namiddags ten uur Extra KINDEEl en FAMILIE VOOBSTELLING met voorde jeugd gearrangeerd programma Voor den Voorstelling betalen zoowel begeleiden ab kinderen op alle rangen halt geld PEKCELLI SCHENTKB GBooT SUCCES KEEMIS GOUDA groot succes I De Beignetkraam van Gouda Aan mijn geachte medebnrgers van GOUDA maak ik bekend dat ik alhier bea 1 gearriyeerd met een geheel nieuwe ISBlcBllJIG naar de laatste eischen de tyds ingerichte 1 Saloii Beigiiets VerYerscMiigs EtablissemeEt sUude op dn Mtrki legcnofcr Arti Legi en in Heer S HSUM waarin extra geëngageerd 1 het gunstig bekende Italiaansche Gezelschap PËL08IE N VE KTIfc Door het vertrouwen dat wg reeds 20 jaren hier ter tede hebben genoten hoop ik de eer te genieten door mgn geachte stadgenooten met een druk bezoek vereerd te I znllen worden n beveel ik mu minzaam in UEds gonst aan üEds Dw Dr P TEGEL AAK ZQON I ediirendc de Kennis lederen avond optreden van de zoo gunstig bekende Zangeres Césarine Minmester Leerling o van het Conservatoire te Bi ussel 1 eB haar broeders met Mandoline en Guitaarmnziek AANBEVÏ iEND JOH Dl GOi iJ Café DE GOVDEli WAG BS Entree vrij Gerard Wolfs Grootste llippodroim thans weder op de QOUDSCHE KERMIS geplaatst in than electrliieh verlicht öoede RLIPAARDEN staan wederom ton dienste van het publiek Vooral gemakkelijke paarden voor Dames en Kinderen Ook bevind zich in het Hippedrome een Siberisclie Kameel eene bte Afrikaansciie Zetoa gedre eerd en berijdbaar i En voor heele kleine kinderen zyn er 1 lixtra kleine l aardjes van hel eiland Celebes I deze paardje worden geleid de kinderen vastgehouden 1 Tevens wordt het publiek opmerkzaam gemaakt op het groote geheele nie we 1 COSCBBTOROBL t muuikale Clown nooit alhier te Gouda gezien Goedkoop rijden van t Jaar Mntree 10 eentê Kinderen 8 oente 1 Kinderen betalen aan het bureau slechts 10 cents rjjtoer met inbegrip van entree i Volwassenen betalen 10 cents rgtoer behalve DONDERDAG ZATERDAG en 1 ZONDAGAVOND dan zal 1 cents moeteti betaald worden Couponboekjes te koop 1 tegen verminderd turiet 1 Zich aanbevelende I GERARII WOLFS Hel Elablissemenl Uiterwijk Eenig in Nederland Zonder Concurrentie Men leze de Nieuwsbladen IB wedet dit jaar geplaatst Groote Markt Jront over de Heeren WERNIKG en BBUIJNEL geheel nieuw gemoderniseerd WÊf Extra geëngageerd het LUlüI TOMANO Horslkaanscli gezelschap Twee dames en vier Heeren Specialiteit in Beignets Wafelen en Poffertjes Tteee rijk vereierde Snlon tot plaatitiitg van veertig pereonen Bestellingen stipt op tijd Aanbevelend I HoJleyerancier ABVERTENTIÏÏf in aEe Couranteii worden aangenomen door het Advertentle Biireau vao BKIi KMAN ZOON BulleDlaodsch Uverzichl Gister kwamen in het Lagerhuis koloniale aangelegenheden in behandeling Chamberlain voor het eerst na zijn ongeval in het Huis verschenen werd bg zgn binnenkomen luide toegejuicht In antwoord op een reeks vragen van Sir H Campbell Bannerman zeide de minister Ik geloof niet dat de conferentie van koloniale eerste ministers zonder gevolgen zal zgn Ik geloof integendeel dat zjj zal bigken ons een stap nader gebracht te hebben tot die algeheele unie die ik zie komen Sprekende van Zuid Afrika zeide hy nooit is een regeering voor een zwaarder taak gesteld dan nu zjj het tand zijn vroegere welvaart moet hergeven Wat de verbanningsproclamatie betreft het einde van den oorlog heeft den toestand geheel veranderd maar de regeering behoudt zich het recht voor aan personen die door hun handelingen ongewenschte burgers gebleken zgn den terugkeer te weigeren Dadelijk alle Boerengevangenen terug te brengen il onmogelijk en zou de ergste gevolgen hebben Wat het tegenwoordige boFtuur befroft de Boeren zelf ziJn er tegen dat mannen van bloed een ambt amMaen 74 hebben iever Engelschen uls die in hun smaak vallen Toejuiching De regeering zal niets doen om de ontwikkeling van de mijnen tegen te honden In het algemeen sprekende is er met betrekking tot de bestaande mgnen een normale taat van zaken gevestigd maar wat betreft nieuwe mijnen mogen wjj ten bate van den taat een behoorlijk bedrag verlangen voor de toekomstige ontwikkeling van het land Wjj mogen ook verwachten een deel van het overschot van Transvaal s inkomen te krijgen Uit die twee bronnen kunnen wij allicht een voldoend jaariyksch bedrag ontvangen ter rechtvaardiging van een leening waartoe toevlucht kon genomen worden ter vermindering van de oorlogskosten door Engeland gedragen De regeering gelooft dat het mogelijk is op het land een aantal Engelsehe kolonisten te plaatsen Die zouden de Boeren tot voorbeeld en model kunnen dienen De regeering verlangt niet dat de Boeren hun oude traditièn prijsgeven Zg hoopt dat ze met ons zullen samenwerken om den Toorspoe van Znid Alrika onder Engelsehe vlag te verzekeren De regeering is in eere gehonden en het 19 haar belang om de vredesvoorwaarden FEViLLETOK IE TWEE mmm 39 Waarheid n iMr ko tb ar mi Egremont voör ons atleD en toch vrees ik dat ik metvoldoende de ooruak zou kunnen waardeeren aardoor gij beroofd werd van uw vurie geloof Helaas lei Sybil omber ik waa slecht een droomster ik ontwaak uit mijne zinsbcKoocheliog evenals dit met andercD voor mij welhet geval tal ijjn geweest Evenals lij gevoel ookik dat de gterie des levens roorbë is maar mijncró en hier bijog ij ootmoedigd het hoofd heeftlid uur ik hixjp nooit te veel op deie wsreldgericht Zi t ge temeergednikl beste Sybil Ik beo ongelukkig Ik maak mij angstig overmijn vader Ik vrees ydat hij omringd is door menschen die sijn vemouwen niet waardig sijn Dk tooneelen van geweld verontrusten mij OnderlUe andere omsUndiaheden zan ik daarvoortrmgdeinsen mau ik ben overtnigd dat sijom niH anders dan rampen en schande kunnenbrmges Ik vereer uw vader aai Egremool ik kenniemaad wiesi karsktar ik voor loo edel houd als hu syac dia loovecl vcntaad en rnoal besit zoowel naar geest als letter na te komen Toejuiching Lord Roberts beeft bg dfiï ficftVling van prijzen op den schietwedstrgd te Bisley oen redevoering gehouden waarin hg betoogde dat de ervaring opgedaan in den oorlog in ZuidAfrika voorschreef verandering te brengen in de schietoefeningen van het leger Wij hebben geleerd zeide hy dat de vuurdiscipline te ver gevoerd kan worden zoodat de manschappen verzuimen op eigen hand van een goede gelegenheid gvbruik te maken Wg hebben geleerd dat salvoschieten niet wel mogelgk is als de troepen in verspreide orde opgesteld zgn of nan hevig vuur bloot staan Eb vooral hebben wg geleerd dat het wel eens voorkomt dat scherpschutters op verren afstand met goed gevolg op oen doel kunnen mikken en schieten maar dat t meest handig snel vuren snap shooting op korten afstand vereischt woidt daarop komt het vooral aan en dat zal zoover wg zien in de toekomst de veldslagen beslissen De oefening op lange schietbanen op een individueel doel heeft dos slechts betrekkelgk nut Lord Roberts zou daarom willen dat de schietvereenigingen zich in hun programma s meer naar de eischen van den oorlog richten Dat zal wel meer munitieverbruik e siyting van geuwren ten gevolge bi ma r tis noodig En in de kazernes moeten de soldaten loeren gemukkelgk met hun geweer om te gaan schgischieten alleen baat weinig In t algemeen vreest Lord Roberts dat het geweer meer verbeterd is dan t cbieten De Fransche regeering heeft ingezien dat zg bg de uitvoering van de wet op de Vereenigingen te ver is gegaan en de prefecten aangeschreven een onderzoek in te stellen Naar het oordcel der regeering isdewetdiehet geven an onderwys door niet erkende vereenigingenverbiedt ooktoepasselgkop8cholen die vóór de invoering der wet bestonden In plaats van dit geschilpunt door den rechter te laten uitmaken heeft de regeering gemeend dat er geen geschil bestaat en heeft daarom gebruik gemaakt van haar recht om geestelgke vereenigingen die niet binnen den wettelgken tgd vergunning hadden gevraagd voor ontbonden te verklaren Uit hetvverzet der betrokken personen en nog veel meer uit de afkeuring die nio enkel van cloricale zgde werd vernomen is het de Regeering echter duidelgk geworden dat zg met meer bezadigdheid behoort op te treden Zg heeft dan ook de prefecten nader aangeschreven te onderzoeken en die word aanjjedrevcn door zooveel zachtheid en edelmoedigheid Het zou mij diep smarten Indien hij zich in de waagschaal stelde Maar gij hebt invloed op hem grooten invloeil zooals gij trouwens op iedereen hebt die met u in aanraking komt Raad hem naar Mowbray teiug te keeren Kon ik raad geven sei Sybil ik die in almijn ooitleelen heb misgetast ï Ik ben met hemnaar deze stad gekomen om sgn gids zijnbeschermster te zijn Wellt eene aanmatiginii I Welk een kortzichtige trots I Ik dacht dat t geheelevolk gevoekle zooals ik dat ik niets anders tedoen had don hem te sleunsn en te bezielen hemaan te moedigen als hij verflauwde hem te schral en als hij weifielde Ik meende dat de wereldbeheerscht moest wolden door moreele kracht endat de moreele kracht belichaamd was in eenevergadenng welker annalen eene reeks van kleingeestige mtrigen zuUcn bevatten of wat nog erger 13 van daden van geweld Span al uwe krachten in zei Ëgremont omuw vader te beduiden dat hij Londen moet verlaten en zoo spoedig mogelijk morgen vanavondnog als het kan Na die geschiedenis te Birmingham moet de r gaering handelend optreden Ikhoor dat het leger en de politie onmiddellijk vermeerderd zullen worden en dat er een schrijvenis gesond Q door den Sekretoris van Staat aan degouverneurs van de graafschappen Maar de regeering zal ook de Konventie aantasten De leden diehier blijven zullen de sUchtofters zijn Als uwvialer naar Mowbray terugkeert en zich kalmhoudt heeft bij kans dat men hem met rust laat welke fnstellingen geacht kunnen worden te goeder trouw in de meening te verkeeren dat zg neene erkenning behoefden aan te vragen Een daad van billgkheid waarmede zg had bebooren te beginnen Intuaschen loopen alle Pargsche betoogingen op niets uit De aangekondigde gruotKcho betooging op de Place de la Concorde van Zondag is geheel mislukt In verschillende bladen lezen wy o m afkeuring over het meedoen met deze openbare beweging door priesters in ambtsgewaad hetwelk ten gevolge had dat do politie ze in bescherming mjcst nemen Ook hot optreden der aanzienlgke dames moet wel wat var den voorspelden grootbchen indruk verloren hebben toen het bleek dat de moeders der chriateiyke gezinnen aan welker spits zy zich zoaden stellen slechts in kleinen getale aan de oproeping tot munifesteereii hadden gevolg gegeven zeker vooral daarom dat zulke moeders van dergeiyk vertoon afkeerig ïgn Duarhg kwam dat do Parysche politie volgens den prefect Lépine naar üolgisck model een nieuwe tactiek volgde naar ig zelf achteraf getuigde met schitterend gevolg zy bejiaalde er zich nl toe slechts tusscfaen beiden te komen wanneer het gevecht tusschen de twee strydende groepon was geeinAgÉen da aftocht vin de verliezende party jmi H v V d Katholieke betoogera gedokt moest worden Het gevolg van dit nieuwe systeem is geweest dat by de gelukkig niet al te ernstige veclilpartgon die den Zondag te Parü gekenmerkt hebben de repuhiikeinsche tegenmanifestanten voortdurend overwinnaars bleven en overal hun tegenstanders voor zich uitdreven In Frankryk juicht de repuhiikeinsche pers alsof er een belangryke overwinning is behaald I En er zgn vele bladen die meenen dat na de nederlaag van Zondag do tegenstand wel in hoofdzaak gebroken zal zgn Het is dan tevens een overwinning voor het jonge Fransche ministerie welker eerste regeeringsdaad echter meer van oen onver zetteiyken wil dan van wys beleid getuigde TusBchen den gemeenteraad van Karlsruhe en de geesteiyke overheid te Freiburg is een conflict ontstaan naar aanleiding van het verbod van een jongen kapelaan aan vrouwelgke leerlingen eener school om korte mouwen te dragen De schoolcommissie had met machtig ng van den gemeenteraad de zaak onderzocht en de houding van den kapelaan eenstemmig afgekeurd Ook de aartabisschoppelgke deken sloot zich Een onedel einde van zoovele grootscheverwachtingen zet Sybil Latfn wij onze hoop met opgeven zei Egremont maar die blijven koesteren Ik heb geen hoop meer antwoordde zij En ik ben vol hoop zei Egremont 01 omdat gij zoo n schoone rode hebtgehouden Maar men zal naar u luisteren men zalu toejuichsn u volgen zal men echter niet Deduif en de adelaar zullen zich met paren deleeuw en het lam zullen zich niet naast elkanderleggen en de veroveraars zullen de vero erd nnooit bevrijden Egremont schu lde het liootd Nog altijd wordt gij door deze droombeelden vervolzd beste Sybil en waarom Het zijn toch geen aangename denkbeelden Geloot mij zij zun even valsch als ontmoedigend De geest van Engeland isallijdde geest van het opkomend gcslarht ielooi mij dat hy met het volk is En niet minder hierom dat het zich vcor een groot deel van dit gevoel nog niet bewust is De meeningeo die men u heeft loeren vreezen en wantrouwen zijn meeningen die langiamerhand wegsterven Memgen die op het oofienblik de overhand hebben zijn gewoonlijk die van het geslacht dat aan het ver dwijnen IS Laat door de eene of andere onvoor tiene gebeurtenis een einde komen aan den weifelenden toestand waarin de parlementaire partgen zich op dit oogenhlik bevinden en binnen ee kleiner of groeier aantal jaren moet daarin verM ndering komen en dan zult gv getuige zijn van eene onlwikkelini van den nieuwen geest in En geUnd die door sijn snellen voortgang de schade daartiy aan Reeds hield men de niet zeer verschrikkeiyke zaak voor afgedaan toen de aartsbisschop i 4e Freiburg door denzelfden deken den gemeenteraad een stuk deed overhandigen waarin de raad van macbtsovertreding wordt beschuldigd In de jongste raadsvergadering werd machtsoversciirgding ontkend daar de raad slechts een onderzoek had doen instejlen daarna den uitslag aan de korkeiyke autoriteiten had medegedeeld en tevens haar afkeuring over hot verbod had uitgesproken De gemeenteraad meent daartoe ten volle het recht te hebben on verklaart ook in de toekomst zoo te zullen handelen Te Beriyn worden groote toebereidaelen gemaakt voor de ontvangst van den koning van Italië Volgons geruchten zou keizer Wilhelm er een hyzondero oer in stellen dat de ontvangst in luister verre dli ta St Pe tersburg zal overtreffen ook om roodoehde den indruk weg te nemen dut Italië cich losser gaat gevoelen van de Triple Alliantie zooals onlangs was beween Ernstig wordt weder gevreesd voor senaationeelo toosten van kcizeriyke lippen waarvan niet immer kan gezegd worden dat zo de beoogde uitwerking hebben I Het olflcleuze Fremdenblatt te Weenon verschyuend publiceert een belangryij artikel over de verhoudingen tusicben Italië zyn bondgenouton en de landen aan de Middellandsche Zee dat rermoedeiyk van lioogerhand is geïnspireerd Nadat do verschillend geruchten en openbaringen die de vernieuwing van de Triplo Alliantie voorafgingen en volgden en de discussies in het Engelsehe parlement zyn gememoreerd wyst het Fremdenblatt eroj dat Italië van zyn westeiyken nabuur geen tegenwerking In zgn plannen heeft te vreezen Ondanks do vele geruchten is ea echter niets waaruit biykt dat Italië lust zou hebben zich te mengen in vreemde zaken Het zenden van ten eskader naar Tripoli bewyst slechts dal Italië wat meer aandacht gaat wgdan aan dat gedeelte van het Turksohe ryk on zyn programma handhaaft dat aan andore mogendheden verbiedt daar vasten voet te verkrygen Tripoll staat onder de souverciniteit van den Sultan en Italië eerbiedigt natnnriyk het status quo Er bestaat dus voor da Ottomaanscho regeering geen enkele reden om te Konstaiitinopel wantrouwen tegen Italië op te wekken i Ook weet de Porte zeer goed dat ze geen vrees behoeft te kooatereu ten aanzien van Albanië daar zoowel Oostenrgk als Italië zoo wordt er gezegd er geen ander doel vau vroeger wel zal inhalen Ik leef te midilen van deze menschen ik ken h n door en door ik sla hen in al hun doen en laten gade ik ken de beginselen die zij hebben aangenomen eii ik weet dat die lieginselen vruch moeten dragen hoe ook gehinderd door de omtUndighedcn van het oogenblik De vrucht zal vijandig zijn aan het oligarchische stelsel Het beginsel der tiykonist v n ile Engelsehe politiek zal met zijn een beginsel van nivelleering niet een beginsel dat vijandiit staat tegenover privilegiën maar dat juist de uitbreiding hiervan z l begunstigen Het zal de gelijkheid trachten ie verzekeren niet door de weinigen naar beneden te trekken maar door de velen op te heffen Nadat beiden zich eenige oogenblikken aan hunne gedachten die het uitvloeisel waren van iSit gesprek Hadden overgegeven stond Sybil ten laatste op en den wensch nildrukkende dat haar vader thans thuis zou ztjn nam zij afücheid viTn Egre mont maar deze die ook oj stond vergezelde haar eenigen tijd Aan den ingang der tuinen ech ter bleef zij staan en zei met een zachtcn droeven E lach Hier moeten wtj scheiden en stak hemhand toe De hemel behoede u zei Egremont HOOFDSTUK UI Toen Sybil haar huis naderde herkentle tij hnren vader op de ploals voor het huis vergeteld door een aantal mannen en op het punt met deaen weg te gaan WerJt viri olgd