Goudsche Courant, zaterdag 2 augustus 1902

Zaterdag 3 Augultus IflOS fo 8866 4l8 e Jaar aii mmm mmm lywuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tcleraai Mt De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr g per drie maanden is 1 25 franco per Ijost 1 70 Afzonderlijke Nonimcrs VI IF CE TEN Tclefu Ito ADVERTEPiTIEN worden geplaiiLst van 1 ö regel itj5 Genten iedere regel meer 10 Centen Qik ot lettein worden berekend naar plaatsruimte hueiuling van Advertentiën txA 1 bui ilm inidd EN SlulÜtau A M f c Vai TSEATSS mABEBlS C KRBIBE ehdmrmOe a KtrmU Un 4Mt Mfr BÏOOTI BIILLAITt VOORSTELLINGEN Tta h t ieujerie IVater luiemtitiaal Vtrdtr daijilyti OnoU VooriUllingm K ne nitgïleMD Terwniellng van vreemde rottidiereo olt alle deeloD der wereld tammand waaronder zich ds êehoonite en groottt miMMn aller MenagerlCn en Di v dMi bevinden Optreden van 2 Heeren en 2 Dame al dlerentemmen waaronder de beroemdt Ofrmttmtttr Uiit BOBA met Wolven Hrena a en hier nog niet vertoond Vorma Rossela het nienwite vertoonende met leenwondre V Lfuweubrutd met meerdere heenwcn en Deeniche doggen Se wilde Afrikaatiche jacbt met i groeU Leenwen getemd door den beroemden dierentemmer Mlter TOMSOH Optredea der DIreelrIo meir Krelbe mei de gedresuerde IJskeeren Da gavaariykate der be taande dreBsnren nof nooit overtroMeB och vertoond daar het de eerate dresBuor is met jjsbeoren V BH aankomst te Deventer yn l DUB door de Leeuteln PoUi 3 iMgw geschonken die bj ledere voorstelling aan het publiek worden vertoond Aanvang dm apon ê om 4V en 8 uur ENTBÈE EoreU Bang M et tweede Sang ao et dorde Bang et alleen op de 1 U B 2de Bang hebben militairen en kinderen toegang tegen den halven Entrée frfja 0 Dagelljk des namiddag 2 i nor elk not een VOOKSTELLINU DE DIBECTIE Echt Zeeiiwscli Tarwebrood V ÊB eent de K Q 1bg A SLEGT mEXJWE HAYBSN 87 Yraagi bij V e Boekhandelaar een Proefnummr dtr Ntderlandache uitgave VflM EVÈRELD i TbURISL De booidtekst van dit ballmaande lykscho ti d chrilt Bestaat uit de t rifvlng tentr Bei om de Aarde die de Heer E T niiSTHA Kuirut in opdracht der Vennootschap maakt Kik nummer i r k geWu lreierd naar rigen photographitehe opita met inteekenaar ontvangt per jaar obMTwér O AneieMkaarten die hem aamVuZ w andm doorhem opU gi en adrt door onie reiaigers Wordentoegoaohden Voor de eerste maal komMdei uit versohilleude plaatsen in AraWe Pen Vooren Acht r Indi Blra Malacca eni L iVv p joorpang I 7 90 md 4 iearUH De Inteekenlng U la allen tyde open Ook de AnaJchttaarten worde te allen t de Bur D Wer ri U T wriit Ht rlwn trkala ai l 0CMdM lrto miUaKinT M rE an vooral duw nii o4 r iie IMMr4ea Spaar en H ulpban k Ie Gouda Aan belanghebbenden wordt hekend gemaakt 1 dat de ilttlng op ZATEHDAO 2 AUGÜSTCS a des avond van 8 totlOqnr voor tmlet en die op MAAKDAG 4 AUÖl STUS det avond van 8 tot 9 nor voor lermgielaUma iel mI gebonden worden 2 dat voor Imleg en UrugMalfiV de gelegeoheld wordt opengeFteld op MAANDAG 4 AÜÜÖSTU S van 12 tol 1 nnr namiddag Sf dU de aitting voor de Kmlpb0mM op ZATEBDAÖ 2 AUGUSTUS p éem temmmem Itf van 6V tot 7 r al ptoata bbSTWÜH GocDi 31 Jali 1902 iediirende de Keriiiis lederen avond optredaa van dè zoo gunstig bekende Zangeres Césarine Min mester Leerlinge van het Conservatoire te Biussel en haar broeders met Mandoline en Gnitaarmuziek JOH ui gokij Ca é DB aOVDBS WAOBS Eiilrce vrij MÉÜiSi OiKlerseleekeiide lierleht Sr W blJ dexe lat hel raiioplleiiin dli Jaar voor het eerst op de Kerinii alhier Is seplaalsl dus niet hetzelfde dat eeo vorig Jaar hier wa § seplaat§t MELICH n fr wm wifi jrLfrü r rr r iwiriir fn PRAEPARATCN VAN igiorganen en diarrhée ook BStt l i woadf Mn lfrt rafIid ngen mvanBmaAk vortrdBCelijk chjcb Mik tiKCll CaO kUukbn WkEen n klier chtl BMt Uei j r n U AU naMvknêSHst drank bij itoonüwn der plJiTerterlnHors v bouen è H Kgr 0 00 vcTm VDortu rr Melksuiker T T Tf van Atthma etc In Asthma Cigaretten a Tdri um iS j iyo Mi y iw ZZl Tam arinde Bonbons SJrM r nrc n r rc T S SAZ dur m oor hM kind bWMrl Uk n Jt m k Mnteniiro i rn i p€T doo j 0 90 en 0 60 CnlnaSalr Dae43tlsc Icmcrn erkend h BKSIE kuUmidJel aalmiaKl aStllieS J h verkoudheid en Keelpiln hel ee 1 lllmoploMenJ r tetacMen d middel b uitnemendheid ul kil Hi In Q le 3i ei verkrijfbMT l r ijl ƒ 0 80 l er neKl ijC O ïw Awiui HoiM 1 1 V r s us tkp tlttltm ProfttUm I KRAEPELteN ii HOLM Hofleveranciers ZEIST ÉUliU Het groote aantal zenuwkwalen n nai rt Hi Uii t tol Ie TUtalUudekealaekeneii ra PWS jJ treUwiaa aai iteedi alle l al n aai danAlaolia waUMe aaa t e W eo ïaiat aaa dja alaawaa tl k al fhySalofieene varbrald u en weldaad Ullkl lVit iX l lMTS fSS i ZS i i i a kllta daTlaa aU aKiataa ïaVll aiaaku aoaveel aMaaa dat vaa Mn daar lal nitvlad r iaartta aa weikja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE tare vaaeaaa aa M iteeilei WnM kar a IIMr adaaaMadran r aaan la ll baekia baw alrt aUeaaaat kaljrw jmb lli h vprvUaulMir vcrkUrlBian iinhoiiH lurtlUn rlir b i lltt KniH4i mftllMfcr I far rat ÜMiimartt ntlup éfnee wtji fMM lUu WMMda A achHft v Milt t n liaUlK u on rik M irtf tww 119 lT6 r cr dr K kI Mr aJ ttlltMr UB bMl kfiak ttkft eoiTtaStlllK D ta Jan Mi 4r rrai4 i U li l rilh l r tahtrl JtHteal ttalMl M lfl KI m tt li V S34 C l v M b K rïr I f Ti j 1 tuk tlt fM C £ 1 f I la taul ffi tf I B vpI nderM iCf Taiéw lila aiVkea dladaai ka a a at a a ai a ttK CaHlBlICtn ri aba iai daa aai aae HJd aaa da avollan daaltail aa ia am fcail la r la aadaeiiaaaaanadica Oada la r aan aitaamda IN HET Verlichtings Magazijii lie Avondster DDBBELE Bi URT tjjo heden ontvangen een prachtige colleiftie nieuwe Gashallons alsmede een rnime eortêering ÖASOR fAMENTEN OASKOOKPLATEN en öfSFOENtlIZEN tegen concurreerende prjjien Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met sncces geplaatst bjj H H Winicelien hier ter stede Denltt aan het groote genot van iien BADINRICHTING compleet van alt 80 en hooger Uinzaam aanbevelend N Ma VA LOON TELKF 117 Gasfitter ÊiiöMmNTiËË Ileu wortU verzocht op t MKUK te letien OIT HKT MaOVKUN TAH Ma RAVËNSWAAY ZONË I OORINCHEM üeze THKEEN worden afgile rerd in verzegelde pakjes vau m ff0 en een half ea een iVed ons met vermelding van Nommer er kPryR voorzien van Devenstaanil IMerk volgen de Wet gedkp neerd T Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende j 4 C BIJL voorheen J BBEEBAAKT U Wie zeker zjn wii d Echt Eikel Cacao te ontvangen leaameiigeatdd en na vela pri nei geD h den handel gekomen Ondei den naam dea uitvinders Dr Miohaelia vervaardigd p da beste machines in het wereldtoroeind élabUiaieiaent van Gebr toUirtrok t Kealen Itolw Bikcl Cacao in vierkanten bnaaen Deee Kiket Cacao is met melk gekookt een aangename gezonde drank voor dagelykach gebrnik een t 2 thedepeb i i poeder voor een kop Obooolata ila eneeakraditigs drank by geval van diarrhee deehtrmet vrater ta gebruiken Verkrijgbaar by de Toómaanitta B 1 Apotheksn ens TTSSTtöJö ttttss Qaaaraalv rt genwoord g r voor Naderland Juflus Mattenklodt Amnterdam Kalvcistraat iOl Thitny s WoadirbtJliiB in ilo gebeole woreltl belujml on Kemmid Onovortroffen jniildol tegen alle yortt lonj H i er aagzlekten eni lawimdig fioowal ook uitwendig 1 1 bij ille nektegovnllen met good gBvMj i an to wenden PrU IWr HaC ft 1 per post 1 1 15 TUnrj i Weadirulf bezit eenalanog onifekende ge n ee lt ok en heilMmo werking Maakt moestal elke pnalfl an ge BnrrolIe oporatie geieol oTorbodig Mei dozo zalf word non 14 aar ouii or ongenM li a rehoaden beengeiwel on onlna oen bijnaTK laar kankeriyden geaeun Brengt gen iuig w Tonaciiting der pijnen bij wonden ontstekingen eni ran allerlei aa d PrtlB per pot f IBO per post f 60 Centraal Depot voor Nederland Apolbeker HGNRI SlUIDEUS ltokii 8 Ain tordaji Wear mendepSl ii beilelle men direet un JieSeliolienapotheW de i THI RBÏ m Pregrad bel Boliit li Oeelerreith OelieTe proepeetiii te ontbieden by kat Caatrul üeliAtSanUer Rokin 8 Aauterdaai Zenuw en üiaaglijders wordt ait overtaiging als een werkeljke help in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adres por briefkaarttor d t boekje franco per poet toegeionden do BUJKPOEL 8 Boe Ml Zaltbommel Drok van A BRINKMAN Zn t O i Ë Ki8 i vi Ga iNRICHriNOSK WBLICE 1JBV AR SCHADE OF HINUKR kUNNBN VKKUOR AKkH BURUKMEEbTBK en WETHÜUDER8 van Gouda I Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen Ier algetneene kennis dat op de retarie ter visie 13 gelegil een verzoek met bijlagen van J jannea te Gouda om verdunning tol oprich tipg ecner kachelsmederii in üe schuur behoürende blj ht t perceel gelegen aan de 1 uinstraat wijk L no 276 Kadastraal bekend Sectie C no sojö llat op Vrijdag den 15 Aug 1902 des namiddags ten i ure op het Ra idhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vOór dien dag op de Secretarie der CJemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 1 Aug i9oa 1 Burgemeester en I Wethouders voornoemd R Li MARTENS I l e Secretaris i BROUWER Biilteiilandsch Ov erzichi Het hullolin over den toestond van Koning Eduard luidt De Koning maakt snelle vorderingensedert Maandag de algeigeeno toestand laat niets te wenschcn over Do wond sloit zich bevredigend De koning kan aa gemakkelijk de gehecle lengte Van het dek afwandelen zonder geholpen te worden Hot volgend bulletin zul 7 Augustus verschiinen Het Lagerhuis heeft met 183 tegen 86 stemmen een credict von 250 000 p st toegestaan als een gilt nan de West Indische kolonies Chamberlain legde uit dat het doel van de gift was om de sulkerverbouwers in staat to stellen hot uit te zingen gedurende den tjjd die nog moet verloopeii voor de afschaffing der premies In 1903 De suikerproducenten vroegen slechts om een billpe behandeling en geloofden dat wanneer de premies warOn ofgeschatt zij zelf wel in staat zouden zgn zich staande te houden tegenover Europeesche mededinging Hii oordeelde dat de suikerconventie nuttig züu werken maar de overeenkomst moest naar dén geest en de letter worden uitgevoerd Nog slechts weinige dagen en hetEngel FEiJiLLETOX BÊ TWEE ÜITEIISTEN Hoe dikwijls hebt gij mij nfet gezegd dat geene drukte hoe groot ook u hinderde Nu iijt ge steeds atgetrokkcn en verstroo er worden Reene vergaylenngen van verschillende kommissies en geene disktissiei meer gehouden ge hebt wemig kcH respondentie en ge zijt altijd m gcpeius vereonketi en komt telkens samen met jtffsonen die ik weet want Stephen heeft m dit getegd dat geweld prediken geweld dat door enkden misschien wordt gepredikt maar waaraan ztj zclven niet zullen oKedocn wat beide slecht ia verraders raisschien of in het gunstigst geval wilde onbesuisd Heden Stephen is bevoOToordeeld zei Gerard Hij y een droomer dia zich overgeeft aan zijne onmogehjke visioenen es indien iij al mogetyk waren dan toch nog weinig wenschclijk Hij weet ntets vftBhet gevoelen van het land o vao het karakter ijner landgcnooten Dfr Ëngelschen moeten niets hebben van iijn algemeen maatschappelijk gclak Zij willen hunne Techtcn hebben rechten strookcpd met de reèlitea van andere klassen maar zonder welke de rechten van andere klassen oiet kuanen en ook niet nuxtcn veilig z scho Parlement zal het voorbeolld van do meeste vastelandspariementen vuigen en zijn zomervacantie beginnen Op 8 Augustus den dag vó6r do kroning zal het Parlement gesloten worden vcrklaaid en slechts enkele onderwerpen zullen nog in deze week afgedaan kunnen worden Hen is dus rucds enigszins in taat zich een overzicht te vormen van don vijlhracliten arbeid En de indruk moet dan wel zun dat de afgeloopen zittingsperiode slechts een mager resultaat heeft opgeleverd Reeds in het begin van Januur was het Parlement bijeengekomen en begoij hot loen dadeiyk mol het nieuwe reglement voor de Kamer Ofschoon de rpgeering en du leider van het Lagerhuis Balfour up i e meeste punten hnn zin hebben doorgedreven ziJn toch slechts in weinige gevallen do voordeden ervan gebleken waartoe evenwel he hoort de strengere tnchf waaraan vooral de lersche afgevaardigden hlootslaa n In weerwil van haar grooto bjjna hliiidj volgcnde meerderheid en de in het voordeel der regeering werkende reglemijntsbepaluigen is de regeering in dezen zlltingstijd vaak tot aan don rand gotveest van een forineoln nederlaag En wat ton lotte tol stand is gebracht zgn wetten van ondergeijchikt belang in de eerste plaats do finantieelo ont worpen van sir Michael Hicks Bedch waar Vlin de rprtnrttciua ludcaauig le aa ia ttnn gekoudigd Belatigrgko ontwerpen liggen daarnaast nog steeds op afdoening to wachten de watervoorziening vac de hootdftad en de onderwijswetten a Een mtn d belangrökste postel van het tariefontwerp hot invoerreciit van 1 mark op onbewerkt ijzer is door de commissie uit den Haksdag goedgekeurd Het compromis tnsschen de agrariërs en indastrieélen is er dns Vergeefs weerden zich de sociaal democrateli en vrijtinnigen tegen een invoerrecht op ijzer Kg brachten in herinnering hoe het invoerrecht van 60 pfennig op ijzer in 1873 door het toedoen van de conservatieven en het centrum was afgeschaft De stelregel Ijzer moet vi zijn was toentertyd volgens den conservatieven afgevaardigde die het voorstel in 1873 toelichtte tot een axioma geworden Van rogeeringswege werd ditmaal geantwoord dat do afschaffing van het invoerrecht op ijzer een van de grootste fouten was geweest die het parlement ooit begaan had Zij was een nagel geweest aan do doodkist van de Dnitache nijverheid en had de arbeidere en de geheele oeconomische ontwikkeling van het land onberekenbare schade be Stephen is ten minste uw vriend vader en eens schtet ge hem Dat doe tk nog en ik houd heel veel vanhem Ik acht Ijem om zijn groote bekwaamhedenen zijn kennis Stephen is een gefferde in dalopzicht beteeketi ik niet veel maar ik kan denpolsslag van een volk voelen en de teekenen dertijden begrijpen Sybil Het was hee aardigmet Stephen te praten in ons huisde en onzen tuint Mowbray toen wij mets ie doen hadden maarnu moeten wij handelen artders zullen anderenhet voor om doen Stephen is geen praktisch man hij 18 wankelm3edig bybil daar zit het hem in Maar is dan het plegen van geweld synoniem met handelen vad f zei Sybil Ik heb niet van geweld gesproken Neen maar ik kon het u aanzien dat ge erover dacht Ik ken de taal van uw gelaat tot hettrillen van uwe lippen toe Onder handelenveratoDd ik zooals gg en Gerard my e na en naat ik meen met recht hadt geleerd dat wij onzen overheerschers door een ordelijke en ver ndelijke agitatie moesten tponen dat wij ons val en onze vernedering beWust wriren en dat het noch christelijk noch voorzichtig goed noch ver sUndtg was ons tn dien u eaUnd te laten Dat hebt ge gedaan pn dat hebt ge goed gedaan de achting der wereld zelo van hen die rtet u verschilden in belangen of mecning rd u niet onthouden en kan ook niet onthouden wortleo aan menschen d e de moreele macht uitoefenen veUw voortkomt uit groote talenteft en een goede ïuk Gij bcbt die groote dkhwIc macht die koit rokkend Posadowiky do staalsseorelaris van binnenlaiidsche zaken voegde hier aan loo dat Duitschland z in vlucht hid to danken aan het beschermend lariof van 1H79 Het zou een dwaling zgn den weg v n hcscherraing te verlaten vooral zoolang andere groote landen doorgingen met alles en nog wat Ie beschermen Voor do stemming deden enkele loden belangwekkende verklaringen Zoo lolde graaf Kanitz Ik stem nu voor het invoerrecht op yzer in do hoop dat jok hot graan een hoog bescliermend recht krggt hoe ik later zal stemmen znl ik laten afhangen van het cijfer van do graanrochten Dr Halm do voorzitter vnn den Bond der Lnndwirte paste de omgekeerde methode to en verklaarde Vandaag stem ik togen do rechten op gzer maar later zal ik als de ijzprlai ons bohooriyke graanrcchten hebben toeguvtaan voor het invoerrecht op ijzer stemmen Do entente tusschen agrariërs on indnstiiöeleii draagt dns nog slechts oen voorlooplg karakter Er zal inderdaad later nog heel wat geloofd 011 geboden moeten worden eer de schalen in ovenwicht zyn Eu dan is het nog do vraag of do rogeering genoegen kan nemen met de nitkomsten van deien ruilhandel Het belangstelling wacht men thans op do dingen die komen zullen in Bretaguo waar de voorbereidende maatregelen van hevigen tegenstand tegen de toepassing der decreten tegen de oongretaties met don dag toenemen Men zegt dat het gouvornoipent om botainf on te voorkomen den datum en het uur dor toepassing in Bretanje eerst op het laatste oogenblik zal bekend maken Naar de laatste reruchten ttillen heoft het gouvernenient pSgingen aangewend om gedaan te krijgen dat de hooge geestelijklicid bemiddelend tnsschen heidon zou komen om de congregatien tot gehoorzaamheid aan de wetten nan te sporen om zoudoende botsingen en bloedvergieten te voorkomen maar de hooga geestelijkheid heelt zich hiertoe onmachtig verklaard Üe gemeenteraad te Labreaaa heeft een adres aan den prefect van het departement der Vogezen gezonden met protest tegen de sluiting der vrge scholen die particulier eigendom zijn men protesteert tegen de cirenlairo van 9 Juli j l en verzoekt den prefect da onmiddelliike wederopening der schollen te gelasten Het nationalistisch gezinde buroau van den gemeenteraad van Parijs heeft Woensdag j l bare parel zei Sybil met aandocning wij kunnen het in met ontveinzen vader gij hebt u die laten ontglippen jerard zag haar aan toen zij sprak met een ernst die hem weemd was Toen zij ophield sloeg hij zijne oo cn neder en scheen eenige oogenblikken in gedachten verdiept te zijn daarna opziende zei hij He tijdvan praten ia voorbij Ik moet gaan lieve Sybil En hij trad op de deur toe Oy zult mij niet verlaten zei Sybil terwylzi naar hem toe sprong en zijn arm greep Wat wilt ge toch wat wilt gf toch zet ierard bedroefd Dat we vanavond nog dew itad verlaten Wat mijn post verlaten Uw post Zijn uwe kollega s niet uiteengegaan Is uwe vergadering met naar eene andero stad verplaatst Is het niet bekend dat de rootemeerderherd der gedelegeerden niar huis zyn teruggekeerd i Kn waafom KU niet f Ik heb geen tehuit rei Gerard bijna op barschen toon Ik ben hierheen gekomen om datgene te do n dat noodzakelijk was eti bij God ik zal het doen Ik l cn geen draaier ook doe ik niet aan haarklooverijen en muggezifterijen zooals die wijsgeeren en Morkya maar ab het volk strijden wd dan wif ik medestrijden en als het nwet in het voorste gelid sterven Ik zal mij dan ook niet van mijn plan hten afbrengen door de tranen van een meisje en hij rukte zich plotseling los uit de hand ujner dochter S btl blikte ten hemel met bttraande oogen en do volgende nota aan do pers medegedeeld Het bureau van den gemeenteraad heoft gistermiddag vergaderd ader voorzitteraehap van M Escndier die rekenaobap heeft gogoven van zifn oifhtend samenkemst met den beer Combes miniiter preiident iniaka de congregatie Kscudier heeft voorts d talrijke door ben ontvangen prolesladrossen tegen do sluiting djjf vrije scholen aan het oordeel van het bureau onderworpen an geeft cenoveraicht van den toestand van het onderwBs te Parij na het vertrek van ooveel geestelijken die iich met het onderwijs bezighielden Het burean betreurt dat degenen die bet bewuste decreet uitvaardigden er de geT lgen niet van voorzagen en constateert oen ernstigen toestand zoowel daar bet technisch onmogelijk is voor de stad Parijs om dadeIgk do noodigo scholen te bouwen ala om de reeds zoo zware belastingen tot ditdoal nog te verhoogen In het onderhoud tussehen de heeren Con bes en Escudior heeft de miniater dezen gerustgesteld en verklaard dat hQ maatregelen heeft genomen om in het Mder e Tun alle leerlingen londer school ta voonlen a a a Naar uit Bern wordt gemeld heeft Zwitserland by de schikking van aijn conflict ml Mi Hfitï i lcliJi$iuimentenauiieiu blad II Rosviglio 3ell k men wool liep do twist over artikelen door dat blad gepnblloeerd beleedigond voor de nagedachtenii fin koning Humbert Volgens de Tribuna gaat de gezant te B ni yilvesirelli naar Athene Hertog A varna die tot dusver laatstgenoemden post vervulde vervangt hem te Bern se Do Rappel geeft het vry ongeloofwaardig bericht dat mevrouw Silvestrelli zelf een Zwltsersche die te Bern was achtergebleven toon haar echtgenoot door zyn regeoriug werd teruggeroepen ajliylei plagergtn van de zyde van Zwltsersche chauvinisten to dooralaan had Dezer dagen nog zoh een buurman een prachtigon windhond waaraan mevrouw 811vestroll bgzonder gehecht was nioodwillig liebben doodgeschoten De schuldige zul achter worden vervolgd Vcrdpreidi iJcricliicn FlUXIlilUK D konlngin iaoeder Uaria Thereala van Spanje la met haar oudste dochter teParya aangekomen Zg vertrek Vrydagavond per OrientExpress naar Weenen sloeg hare handen van onuitsprekelijke smart ia een Gerar l trad wederom naar de deur maar voordat hij ze bereikte aarzelde hij wendde zich ofn en keek zijne dochter tecder an l eüorgd aan Zij bleet in dezelfde houding staan behalve dat hare larmen die zij weer had laten vallen ge kruMri aren en haar naar beneden i enchte blik aanivonde dat zij in gedarhten verdiept was HaAr vader nadenle hiar ongemerkt en nam hiire hand in de zijne iij schrok op en met een koele i droeve uitdrukking op het gelaat opziende uHde ze met halfgesmriorae st m ik d t ht dst u al weggegaan waart Niet OP deze manier niet in drift hef kind en jerifrd drukte hipr aan het hart Maar ge gant dan toch zei Sybil tacht Deze mannen wwhten mij zei Gerard Wij moetea belap rijk beraadilaguigm houden Wi moeten 4nm ddtlli ke stappen doen om onze broedere die te Birmingham m nood verkeercn te hulp te komen en om dergelijke uulj rstingen ala daar hebben pLtats gehad te voorkotfcen maar zoodra die zakep zyn afgeloopen kom ik naar u terugj en dan zal gebeuren wat gij verUiut morgen k eren wij naar Mowbrby tenig Sybil beantwocHdde de omhelzirfg van haoarva der met een warmte die iiitdrtikte nat sij dnnkbailr WM voor syne oedheid en thans geheel j ustsesteld maar zij zeide nieis Haar to roe nd clftt ZIJ weer opgeruimd moest zijn verjjet Gth arU het vertrek