Goudsche Courant, zaterdag 2 augustus 1902

t I ware niei ie 1 f doiyM M voi en fKai Admiraal Beanmont de btj ministerieel decreet onUlagen mariiieehef te Tonlon heelt in een interview met de Tempa verklaard geen nitleg te willen geven liyheeft zelf geen nitleg ontvangen maar h zal zich ter wille van de diacipliDe zonder enig bezwaar schikken Het ergstewat de admiraal bedreven heeft blijkt tezijn dat hiJ een dame die zijn wettigevronw niet is beeft geintrodnceerd op deoftcieele tribnna by de revue op 14 Jnlien haar Mils beeft laten eomplimenteerendoor den nieti kwaads vermoedenden minister van marine Eroklazd Een Ameriliaan die te Londen vertoeft Yerkes directeor van tramwegen te Chicago heeft aldaar een aantal wel aardige opmerkingen gemaakt over het tramwezen in Europa Allereerst vond hij stoom en paarden dwaasheden by een tram er behoorde eleotriciteit te zyn op alle tramwegen Rn dan waren de tarieven veel te hoog bU Tervoerde de menschen in Obicago overeen afstand van 20 K H voor slechts 12 et Dat is ZM t behoort zei Yerkes eigeniyk oAg te danrl Het proces wegens hoogverraad tegenM parlementslid ex Boerenoverste Lynch il Mover gevorderd dat de laatsta getuige 4 chtrge is verhoord No heeft de verdediger Terdaging van het proces aangevraagd om den aangeklaagde in staat te stellen de gezameniykc getuigenissen tegen hem nit S ebracht te onderzoeken De zaak is tut en volgenden Vrijdag verdaagd DUITSCHLAS Besliste geruchten gaan dat de nieuwe Pruisische minister van spoorwegen Bodde besloten heeft de spoorwegtarieven belangryk Ie verlagen Alvast zou de enkele reisprys worden teruggebracht tot op de helft van den prys voor het retourbiljet De regeering heeft aan alle autoriteiten een circulaire gericht waarin zy aandringt op strenge voorziening voor het geval dat de cholera zich in eenige plaatsmocht openbaren Op 14 September n s heeft te Hdneban het congres plaats van de Daltschesociaaldemocratische party De boofdqnaestie aldaai te behandelen zal iSn de voorbereiding voor de aanstaande Kyk dagverkiezingen Dan zal de twist tusschen Bebol en de Beiersche partygcnooten tot een beallssing komen en eon besluit zal worden genomen over eventueolasanenwtr i Tol heden sDn voor de Dusseldortsche tentoonstelling l i millloen entreekaarten verkocht Het bezoek biyit zeer druk Zaterdag kwamen 21000 Zondag 4 l b00cn Maandag 21 900 bezoeker Zondag alleen verzond de post op het terrein 6i B7U brieven eo 61 0ÓÜ postprenteu 1 OOBTZKaUK De Daltsche kroonprins zal na aloop der manoeuvres van het Uostenryksche leger eeilge dagen te Weenen biyven als gast van ketter Frans Jozef Itaui OKtoisal wordt medegedeeld dat de diplomatieke betrekkingen tusschen Italië en Zwitserland zyn hervat BINNENLAND Maar men mededeelt zon het lid der Tweede Kamer do heer C Lely zich bereid verklaard hebben eene benoeming tot gouverneur van Suriname aa te nemen Gedeputeerde Staten van Znid Hoiland aan iurgemeeaters en wethonden der gemeente in de provincie ter kennis brengende dat de Woningwet op 1 Augustus a s in werking zal treden en ten verzoeke van den minister van binnenlandsche zaken hunne aandacht hierop vestigende noodigon Burg en Weth s uit eene nauwgezette inachtneming der Woningwet wel te willen bevorderen Hiertoe zal in de eerste plaats noodig lyn dat de rakd spoedig overga tot het vaststellen der ia art 1 bedoelde voorschriften en dat zorg worde gedragen dat hierbg in geen geval de in art 8 al 1 der Wet gestelde term in worde overschreden Zg deeleu voorts ten verzoeke van den minietor mede dat naar Z Kx hoopt de algemeene maatregel van bestour tot uitvoering van de artikelen 7 8 9 20 27 28 30 3i 36 en B6 der Woningwet eerlang zal kunnen worden uitgevaardigd Tot vaststelling van de modellen voor de aangiften van verhuurders van woningen telt de minister zich voor over Ie gaan zoodr M 31 Juli 1902 het advies van den centralm gezondheidsraad daarover zal kunn i iljii iagSwonnen Tentond nadat de modellen ter kennis 01 B en W znllei zyn gibraoht behoo ren zQ over te gaan tot het vaststellen ran den termyn binnen welke de eerate aangiften moeten geschieden Kveiieens zal de minister na in de gelegenheid te zgn geweest het advies van den centralen gezondheidsraad in te winnen den vorm bepalen waarin moet worden ingericht het jaartyks aan den raad in te dienen beredeneerd verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volksbnisrestinf in de gemeente is verricht Ueinengde Berichten Do oflicier vhn justitie te Botterdam verzoekt te worden bekend gemaakt met de verbiyfplaats van C 0 Boon commissionair wonende te Botterdam en van zgn tweejarig dochtertje De vader wordt verdacht dal kind te hebben onttrokken aan het gezag der modder aan wie het bg beschikking der rechtbank te Botterdam van 16 Juli jl is toevertrouwd hangende de procedare der ouders tot echtscheiding Hollandsche werklieden in Busiand Bg den commissionair te Alfen aan den Büp hebben zich 4 klompenmakers aangemeld om in Rusland te gaan worken bg dien te Tiel één Deze betrokking was niet te versmaden Boven kost huisvesting en verpleging bedraagt bet salaris I iOO por jaar Hen schryft aan het Hbid uit sMerto genbosch Is de krach van de Noord Brabants he Bank voor zeer velen een ondergang en voor nog meerderen een beduidende schadepost voor de notarissen zoo hier ter stede als elders in de provincie is ze in hare gevolgen winstgevend want bet aantal verkoopen van huizen en landeigen die reeds gehouden zgn en die nog dageiyks gehouden worden is buitengewoon groot Naar men verneemt zyn tal van perceelen nog aan de benrt om onder den hamer te worden gebracht en ho ligt wel voor de hand dat bg eene z6 i overvoerde markt de pryzen ver beneden de waarde biyven die er onder gewone omstandigheden aan mocht warden toegekend Woensdagavond omstreeks kwart vöörlO uur had te Haarlem een ongeluk kunnen gebeuren waarvan de gevolgen niet te overzien waren Een Ezpres feestterrein van de ürma Wagenaar Co te s Gtavenbage die omK56 uit Amsterdam moest vertrekken ging eerst van lïölland De feesttrein met 600 passagiers moest daardoor wachten voor het signaal bg blok E even voor den Ouden Weg te Haarlem doch in plaats van stil te staan reed de trein met volle vaart door daar ook aan het station Haarlem niet gestopt behoefde tei worden De spoorwegwachter Spies bemerkte het gevaar dat daardoor ontstond omdat van de richting Haarlem juist een goederentrein naderde Hg zwaaide met zjn roode lantaarn om den machinist te waarschuwen bovendien snelde zekere W E de Vrieze die toevallig in de nabyheid was den trein tegemoet wat niet zonder gevaar kon geschieden Door luide tq schreeuwen en met zyn pet te zwaaien gelukte het hem de aandacht van den machinist te trekken die met alle kracht remde zö6 krachtig dat de vonken van de wielen spatten Hen wees den madiinist die niet weinig geschrikt was de beide onveilige seinen en toen bleek dat de man op dit traject niet bekend en daardoor in de meening was dat die niet voor hem bedoeld waren Er werd achteruit gestoomd om den goederentrein gelegenheid te geven voorby te gaan Had men bet gevaar niet opgemerkt dan zou de trein in volle vaart op den goederentrein zyn gereden de ramp ware niet te overzien geweest Een woord van lot mag di wachters Spies en De Vrieze vi optreden niet onthoudea worden O H C Haarlensche frans voor het kantongerecht Kr was een massa publiek dat zich verdrong om den borucbten Frans Rosier te zien toen hy Woensdag voor den kantonrechter te Haarlem moest voorkomen wegens t dragen van verboden wapens Hg wordt geboeid binnengebracht door 3 veldwachters t Is een brutaal onversehillig heer Hy geeft op 28 jaar te Utrecht geboren en van beroep smid te zyn Hg woonde nergens op toogenblik te Haarlem Hy erkent een met scherpe patronen geladin revolver gedragen te hebben Hy wou wat gaan schieten in de duinen zooals er zooveel deden Haar omdat t Zondag was had hy het gelaten Het O M vraagt 7 dagen en verbeurdverklaring van de revolver Ik wou nog ens vragen zegt de kantonrechter at afloop heb je straks verklaard nergens te wonenP g Nou wooB ik ia Haarlem daar laett de justitie wel voor gezorgd zegt Bosier Maar waar is j eigenigke domicilief Dat komt er niets op aan en dat zegik ook niet antwoordt beklaagde In October 1901 is ta Londen een diefstal van jnweelen gepleegd ten nadeele van den markies van Anglesey voor een waarde van ongeveer 50 000 pond storling Alle pogingen um de daders op te sporen waren vruchteloos ofschoon de bescbrgving van het gestolene Joimschools werd verspreid Dinsdag kreeg de politie te Pargs verdenking op eenige vreemdelingen die in een der groote koffiehuizen een parel trachtten te verkoopen Zg worden aangelwuden en toen bleek dat deza parel deel uitmaakte van de gestolen juweelen Aan de Londenschc politie is hiervan kennis gegeven en men hoopt nu op het spoor der overige jnweelen te komen De drie aangebonden personen zgn nit Chili Spanje en Cuba afkomstig Naar aanleiding van het thans veelvu dig in omloop brengen van valsche ryksdaalders diene men er vooral op te letten dat de valsche ryksdaalders veel lichter van gewicht ign blauwachtig van kleur en vettig aanvoelen De valsche rgksdaalders worn l bg het afwerken roet blauwe zalf ingewreven Het randschrift is evenals op do echte rgksdaalders goed nagemaakt Do valsche njksdaalders die thans in omloop zijn dragen het jaartal 1872 en 1874 De drie te Amsterdam aangebonden personen Van Breemen Spekkers en De Groot maaklcn er allen drie hun werk van de valsche rgksdaalders in omloop te brengen doch alleen Van Rreemen schgnt de maker er van te zgn De rechtercommissaris mr Eggers heeft reeds een aantal getuigen in deze zaak gehoord Volgens een bericht nit New York dat wg in de Duitsche bladen vinden heeft aldaar een neef van wglen den eersten Duitschen Bgkskanselierterechtgestaan wegens inbraak Hjj bekende zich tot een anders huis toegang verschaft en daar een kostbaar stuk ontvreemd te hebben maar vo egde er bg dat hy enkel uit nood tot deze misdaad was gekomen Hy gat op de zoon te zgn van een broeder van Bismarck en dat zgn vader vele jaren consul is geweest te Peking waar hy in 1879 na zgns vaders overlgden geboren is In Duitschland waarheen zgn moeder met hare drio zoons zich later vestigde de een zon president van een Hecht k l o Hr r j nnitai heq dienSt tO Peking zgn kon hg met vooruitkomen en daarom trok hg naar Amerika om er in het leger dienst te nemen waarvoor men liem echter afwees Toen had hg eenigen tyd in een bakkery gewerkt was echter weggezonden en bad zich toen door honger gedreven aan eens anders goed vergrepen De rechter achtte het geraden de behandeling te verdagen om eerst te onderzoeken wat er van deze beweringen aan was Toen hebben eenige Duitschers die het geval vernamen en niet wilden dat een bloedverwant van den grooten Kanselier in de gevangenis kwam het uoodige reisgeld bgecng bracht om den zwerveling naar Europa te doen terugkeeren en zy wisten van den rechter te vcrkrggen dat de zaak geschorst werd op voorwaarde dat de beklaagde met de eerste gelegenheid de Vereenigd Staten verliet De neef van Bismarck werd toen door een politieagent aan boord gebracht van de Cymric die op vertrekken stond Het Berl Tageblatt merkte by dit verhaal op dat in den Almanak van Qotha niets te vinden is van dergcigke Bismarck verwanten Generaal Lucas Meyer die kort geleden in Engeland is gekomen heeft een veelbewogen leven achter de rug Hg speelde reeds vroeger een belangryke rol in den strgd tusschen tiwee inlandsche vorsten van Zuid Alrika Toon Dinirnlu de wettige opvolger van ende 2 ittiwayo den oorlog verklaarde aan Usibepn die zich van de oppermacht wilde meester maken bood Lucas Meyer eerstgenoemde zyn diensten aan Dinirnlu was met de hnlp van Meyer en diens bende Boeren vrywilligers zeer ingenomen Me vocht als een leeuw en Usibepu werd ruggeslagen Tot belooning kreeg Meyer nu 7770 K grondgebied in Zoeloeland Daar stichtte hy een republiek waarvan bg tot president werd uitgeroepen In 18tW erkende Engeland de onafhankelykheid van dit staatje maar twee jaar la er voegde het zich by Transvaal In den laatstcn oorlog vermecsterde dezelfde Lucas Meyer bg Dundee het Engelsehe kamp waar hy twee escadrons van het 18e regiment hnzaren gevangen nam Evenzoo was hg tegenwoordig in den slag van Glencoe Een der inspecteurs van het lager onderwys verzond de volgende circulaire aan het ryk 4chooltaezieht De r eerlog overweegt maatregelen tot voorziening in de behoefte aan afzonderiyk onderwgs voor zwakzinnige achterlgke en spraakgebrekkige kinderen Met het oog daarop is het gewenscht zoo nabg mogelgk te kennen het aantal kinderen tusschen 6 en 13 jaar die a geen lagere school bezoaken wegens genoemde gebreken b wél lager onderwgs ontvangen doch ten gevolge van zulke gebreken met zoo onvoldoenden uitslag dat zg ook na meerjarig schoolbezoek het tweede leerjaar niet hehoorlgk iuonen volgen Ik heb de eer U te verzoeken mg zoo nauwkeurig mogelgk op te geven de cglera voor beide rubrieken en daarhy tevens te vermelden of aan dergelgko kinderen reeds afzonderlijk onderwgs wordt of werd verstrekt indien ja op welke wgze tot welk aantal en met welken uitslag Verleden week is in Fransch Congo vermoord door inboorlingen de heer Langtou inspecteur van de militie Dit feit vestigt opnieuw de aandacht op den zeer onzekcren toestand van deze kolonie Sed rt de onlusten die eenige maanden geleden werden gezegd onderdrukt te zgn kwamen vele moorden voor op agenten van maatschappgen De Europeanen leven in voortdurende vrees voor de inboorlingen die hun vgandige gezindheid openlijk toonen Aan den anderen kant is de flnancieele toestand van deze kolonie eveneens ongunstig te noemen zoodut de middelen ontbreken om deze vgandelgkheden met kracht tegen te gaan De Fransche pers is dac ook eensInidend in haar scherpe critiek die vuoniamelgk de koloniale administrateurs rerantwoordelgk stelt en beschuldigt van gebrek aan doorzicht Deze misdaden en onlusten worden beschod d het gevolg te zgn van de vermindering van het aantal militairen in Fransch Congo tot op een dorde De bladen dringen sterk aan op het terugtrekken dezer maatregal die verleden jaar werd ingevoerd ter wille oener bezuiniging Op de trappen in de corridors van een der grootste inrichtingen te Amsterdam waar vele kantoren zgn gevestigd vond men in het begin van de week een man die blgkbaia allo koperen traprooden en schroeven had afgedraaid dus diefstal pleegde Toen de concierge dit ontdekte werd de man verjaagd maar eergisteren was hg weer in hetzelfde gebouw bezig zgne practgk uit te oefenen Toevallig kwam het hoofd van een dei kaïiiui eu ueiieneii cu toon mijnheer den man zag sprak hg hem aan Ben jg niet Plet P klonk het niet onvriendelgk uit den mond van mgnheer De betrapte liep niet weg werd erg zenuwachtig en stamelde ja mynheer kent u mij dan f Of mgnheer Piet kende Mgnheer vertelde hom dat hg in zgn eerste branche van handel Piet als jongen had in t werk gehad dat Piet hem altgd betiteld had by bet personeel als de beul en dat Piet toeii soldaat was geworden Piet bemerkte dus dat mynheer den rechte voor had Maar mgnheer vroeg verder en wel waarom hg zoo erg graag koper weg nam De betrapte verklaarde onder tranen dat hg doodarni was ten einde raad en geen andere uitvlucht had dan in de gevangenis onder dak te komen Geheel tegen de verwachting van den betrapte in riep mgnheer geen politie gaf hg hem geld om zich flink te reinigen eu een pak kleéren te koopen en vroeg hem of hy den volgenden dag tveêr bg den beul in dienst wilde komen De arme kerel zal dus waarschgnlgk bgtijds opgericht zijn juist toen hg dreigde on w te gaan Atfeh In een correspondentie uit Kotaradja wordt aan het Bat Nbl geschreven Sedert hot bezetten van Gloempang Pajong in Djenmpa is de politieke toestand in Peusangan een massa verlieterd Wel is nog een gedeelte van de bevolking uitgeweken maar nd drukker en ook op grootere afstanden gepatronilleerd wordt keert men geleidelgk terug Zoo werden alloen door menschen uit het kampong complax Djoeli Peusangan in de maand Mei ongeveer driehonderd passen gehaald Het is wel teekenend dat plaatsen waar wg het vorige jaar met de koionnes Bleckman i der Willigen en Hoger met één of twee kompagnieSn kwamen nu door patrouilles van 35 a 40 Javanen bezocht worden waarmee men dagen in het gebergte uitbigtt Dat met zulke patrouilles cog wel eens het een en ander gebeurt en ze meer kan op ontmoetingen hebben dan de grootere afdeelingen ondervond onlangs de luitenant Komdörffer die met twee groepen er op uit was Op een ladang ontdekte hg een bende van vgftien matf Haar vaMwee kan ton willende naderen zood hy en groep rechti en een groep links om de ladang heen Nauwelgks de rechtergroep in de gaten krggend gingen de heeren er van door doch vluchtten juist in de richting van de plaats waar de andere groep zich bevond die door geboomte eu laag struikgewas aan het oog was onttrokken KorndSrtfar viel onmiddellgk aan slechts gevolgd door twee fuseliers de anderen konden wegens het dicht begroeide terrein Biet zoo dadelgk mee Na eerst een kerel net zyn revolver neergeschoten te hebben die echter kort daarop weer opstond en er vandoor ging kwam een tweede op hem at dien hy het geluk had een kogel in het hoofd te jagen Niettegenstaande dit rende de man door en gaf KorndOrtfer na nog eerst twee schoten van een fuselier to hebben gekregen een slag met de klewang op het hoofd waardoor deze op den grond viel Gelukkig stond nog een fuselier achter hom die met een bajonetsteek dezen taaien meneer naar de andere wereld hielp Ware dit niet gebeurd dan was de kommandant die geeu tgd bad zgn klewang te trekken er wellicht niet zoo algekomen Dank zg den helmhoed die den slag brak was de wonde hoewel 7 cH lang niet diep en kon de gewonde na verbonden te zijn naar het bivak loopcn De andere Stadsnieuws GOUDA 1 Augustus 1902 De drie verdachten van den inbraak aan het station alhier zyn heden overgebracht naar de strafgevangenis te Botterdam Het Holl Tooneelgezelschap voerde gisterenavond m de Bcliouwburgtent op AliBnba en de 40 roevers De heer en Mevrouw Polbarst lieten ons voor de zooveelsle maal zien dat ig op het tooneel te huis behooren dat zy medeleven met do knnst De verschillende coupletten werden met gloed gezongen en een daverend applaus was hnu deel De minister van binnenlandsche zaken brengt ter kennis van belanghebbenden dat met 1 September 1902 aan de rgks hoogere burgerschool met vgfjarigen cur us te Gouda te vervullen is do betrekking van loeraar in de staatswetenschappen Byzonderheden vermeldt de StaaUct No 178 Gisteren brachten 180 Afgevaardigden van de Algemeene Vergadering van t Nederl Onderwgzers Genootschap een bezook aan t graf van Dr Jan Pieter Hege De Heer Brouwer Voorz v d Afdeeling Leiden schetste in eenvoudige maar gevoelvolle woorden wat de roole kindei dichter voor de Nederlandsche jeugd was geweest Daarna sprak de Voorzitter v h Hoofdbestuur van het Ned Oud Genootschap de Heer L C T Bigot in kernachtige taal een woord van hulde en dank en legde een krausop de rustplaalB van den beminden kindervriend Vervolgens nam de Schoolopziener Kielstra t woord om in n welsprekende korte rede te getuigen hoe mannen als Hege bg t volk in eere biyven leven en hoeveel goeds hg door zyn woorden en daden ook voor t nageslacht heeft gedaan Ook t hoofd der School lo Abbenes waarde laatste rustplaats van den dichter ligt deelde mee welke stichtingen hg had gevonden bg zgne komst in de gemeente diealle herinneringen waren van den edelenDr Heye en verzocht de Afgevaardigdeneenige oogeobiikken in zyne school te toeven waar de brave man zoo gaarne eens kwamkgken De schoonzoon van Dr Hege maakte dezen tocht mee en bedankte in vriendelgke woorden ook namens Mevrouw de Wed Hege te Keulen woonachtig voor de hulde door zoovele mannen uit alle doelen des lands gebracht op deze rustplaats van zyn geliefden Vader Het was een indrukwekkend gezicht al die mannen voreenigd te zien op t graf van den dichter geheel beschaduwd door geboomte en omringd door zoovele dorp§flngen die hem zoo van naby hebben gekend en met ontbloote hoofden en ernstige gezichf l ten deze plechtigheid bgwoonden Eindelgk werdeq onder leiding van den heer H C Van der eyde Hoofd der School ta Lidden twee liederen door Dr Heye gedicht gezongen rerpe VI rerd g0B Hiermee was deze hulde afgeloopen en erdan alle Afgevaardigden zeer vriendelgk ontvangen in de school te Abbenes waar og jnenig hartelgk woord onder anderen ook do den Heer Molkenboer den ontwerp van t monument op Dr Heye s graf werd geBproken Rechtsgaken Het gerechtshof te Leeuwarden heeft in hooger beroep uitspraak gedaan in de reeds vroeger medegedeelde zaak van de ongeregeldheden te Jubbega op den 18 April j l toen in den laten avond vóór d woning van den ondcrwgzer H Bosman een honderd mannen rouwen en kinderen waren samengestroomd blgkbaar om hnn afkeuring te kennen te geven over het gedrag van den eerst kort geleden gehuwden onderwgzer tegenover zgn vrouw Er werd geschreeuwd gevloekt mei steenen door de ruiten gegooid een raam ingetrapt een schutting vernield enz Tegen twee meisjes Tryntje K en Ank e de J die op heeterdaad betrapt werden dat zg met steenen naar de woning wierpon werd procesverbaal opgemaakt evenzoo wagens gewelddadigheden tegen Jan v d W Bomkc de J en Wietzo S De beide meisjes zgn door de rechtbank te Hcerenveen vrygesproken en de drie mannen wegens het met vereenigde krachten plegen van geweld tegen personen of goederen ieder veroordeeld tot J maanden gevangenisstraf welk vonnis met wijziging der qnaliflcatie door het hol is bevestigd ï=OSTEJR lJ E3TSr POSTKANTOOR GOUDA LIJST van onbekende en geweigerde brieven gedurende de 2e helft der maand Jnli ter post bezorgd Plaats van afzending Gouda 1 Onbekende adressen BBIEVEN Pierre Ggbcls A dam Wed V Leer N Bron Bussum Oorschot Gouda C Slootjes Neelljo van Ks Moórdr Vertaal Betstorvelt B dam Mevr Groeninck E Stark Esg Leilh W Deudokom BBIEFKAABTEN jSwerem A dam W Westenbroek B dam A Wieldors f II Geweigerde of niet afgehaaldeposte restante stukken Mei Willcmtje do Vroom Gouda Mej M ten Hove 4 stuks Steenbergen Lajos Weisz Budapest W P H Biethoff Pretoria I S Salon Strassbnrg De waam Directeur MOLL Gouda 1 Ang 1902 VERSCHEIDENHEID Om hun hondje te redder dat in oen diepen poel te Montreuil dicht by Parys gevallen was waagden Pierre Deker en Margnerile Cbarraer twee voddenrapers hnn leven Eerst begaf Deker zich in den modderigen put om bet spartelende dier een aardigen poedel te redden Hg raakte echter in de modder vast en kon er zich niet meer uitwerken Marguerite trachtte nu hem naar zich toe te trekken en slaagde daar aanvankclgk wel in maar d or een plotselingen kramp bevangen stortte zy by hem neer Eenige werklieden die op het gerucht waren toegèschoten kwamen te laat Zg haalden de beide lyken benevens den d Oden poedel de onschuldige oorzaak van den daod zyner meesters uit den put Volgens een telegram uit Madrid is op de kermis te Betiro een hevige brand uitgebroken Een zevental tenten zgn totaal vernield De schade is aanzienigk In een andere streek te Belena in Guadalajara zyn niet minder dun 20 huizon een prooi der vlammen geworden Menschenlevens zyn niet te betreuren Een tocht over den Oceaan in een zeilboot is niet nieuw meer een Amerikaan zal het nu in een motorboot beproeven Kapitein Newman is verleden week met eeu petrgleummotorboot van 38 voetlengte uit NewY rk vertrokken Hg is Wgezeld van zyn zestienjarigen zoon In ongeveer 20 dagen denkt hg Sontham ton te bereiken De gemeente ontvanger van Alost Bene Vaii den Bossche is beschuldigd van verduistering ten nadeele der gemeentekas Het proces is gisteren begonnen De beklaagde bekent dat het tekort van 65000 jld dat de experts constateerden het gevolg ia van aitgaven ten behoeve zgner Mnlie en vAi beurs tpeeolaties Deze bekentedissen komen overeen met detot nog toe galfoorde verklaringen der getoigea f OPRUIMING van P A R A S O L S tegen de helft van de prgs A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 7 ia GOUDA Teleitlioom 1 Af leurs van Aiiislerdain JULL Vikrs lalkra BzaLASD 0 t N d W 8 1 80V 80 dilo di o dllc S Via dim dito dilo i I 1 iiei Obl 0audl ll l S9t i iU lllMlir4 n 18 l 1 Doivsn Obl m p pur Ilea 1 8 V dite is iilvorlStI 1 IV 1 vveAl OU nut coupon S dito liokgt S nit 11 umD Obl Uianul 1 ast 4 duo ÜMoiii 1880 4 i dil ibiiHatlil l8St 4 dito bg Ho i 18l ta 4 7V mm d tu in goud Imiu 18SS S dito dito dito 1884 i 1 mms P r t tihnlil 1981 4 a 1 liXBU Uapr OutiT leoa I8t 4 8t mm Oo tMning ris D 1 Oee taetiiR MrieC Vi filo AnH i oWn IIS 5 Msiico üli il 8 b 18t0 e 1041 ÏSHIIDSIA Obl o l irp 1881 4 80 4rnu All Ohlifialieii 18St 8 so li rfiBOAH attfd Ititiu 1894 8 88 N D N Afr ll ndolt uod Ajeiid b T b M j Cl ililir lan 878 Doli MutKhsppij dito 415 mm Arn Hypotlieekb pAndbr 4I 1 OiiU Mii dirVoniluul und mm Dr HypolliMilih pandbr 4Vi Nederluidi ho bank aaod mm 1 4 Had Handelmaataoh dito N Wt Pac H p h pandbr 8 61 gott Uyiiolliaxkh paodl r 4i mm Utr IWpotboekb dito 4 11 laTBNB 0 Mt liong bank aand lOlV 110 Itilai ll potliMkbauk paiiilb 8 VMBBl A Kqul by potb pandb 4 gatw L 0 Pr Liun rarl 8 N B lioll lJ Sp i rw HtJ aand l 108 Ug tiA Rail i 8t 8p aand 118 Nw fiMLBpiHirveg m aand 118 S d Zuid Afr 8pm aaod S mm dlilo dito dilo 18S1 duo 41 luLlzSnaor l 1887 8VA KoM S lald Ital Spomij A K obl 8 I I L K Waraobau WeuncD aand 104 Kuil It Auaa 8p H l obl 4 IMtaalM lito aand mm FaiMwa dito aand 8 iJraDg riombr dtto aand i mm 1 0 Karak Ub Aia 8p kap obl 1 dilo dilo obliz KiBUU Oom Pao Sp H l obl 8 Cliio k Nortb W pr Cv aan 1 818 htodiUi Win Sl fatarobl 1 140 Di nrdr fc 10 Gr Spm rart v a o Vii 101 Ulboia Contral obl Ill sond 4 LoaUv k Na hvilli Oer f aan l 107 Mnico N Bpo M 1 Ie hyp a 8 108 Hiaa Kaniaa v 4pCt praf aaad M TorkOnl u otWaat aanl 881 Punn dto übio oblig e ore ROD Calif Ill hyp in goud 104 8t Paul Mimi tHauiL obl mm Uo Pao Hoof lun obig 8 dilo dito Lioe Ool lo byp O t w isaba Obii 8a tfa 0h t aan 1 4 Vi p B llw kNa loh d o O I M Amilerd Omnibua Mg aand V D Btad Auterdam aaad 1 lOlV 8lad Bottenlam aand S lOS lBUii 8ud Antwarpon 1887 1 Btad Bniaul 18881 mt insv Ioxa Tk iMa guUrOi l li 1 JuaTBn StaatJanii 1880 1 K C Goat B Cr 1880 8 ll mm 117 108 Spasjb Mad Madrid 8 1888 I l Vbd Onder f k der Toe kleedin jf fap komst i aCUIBSHElVx mmimimmMmmim Hit IndlHek Xelel rextln Is poreus sneeuwwit duurzaam en elegant Vooral by groote warmte een aangename Onderkleeding Verhit do huid niet broeit niet laai de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling of konvatton en is uiutekend ter voorkoming en verdryving van HttmnthUme BDiondërgoioWkt oor alls Sport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten Krimut niet bederft niet in de wascb en hehosdt deoorspronkeiykezydeglans rkrygbaar nilBlnitend voor ouda en omstreken 1iy D S Aill SOill Jouda Odol MondHtler parfumeert den DiORd Geen pijnlijke voelen meer EELTCTOBBELS f LIKDOORITS in het vletiwh jegroeiile na efai kortom olke almoiiiittlp uitwas aan de voeten welke hot gevolg is van Ie nauw en slecht schoeisel wordt in korfen tijd lolaal en voor allijd verwgderd door FUm DK PLAGE etm Pédl Manicur AmirltiHk HflT SppcioliU it op dit g el ied in Npdertand Vf 20 Laan van Meuw ost lndlê 80RAVK HA JK Uelieel pljnlooie en toliücpllsclie brluiideliiit DagelgkB te consulteeren en te ontbiedM ook builen de stad ZdTKHOdOa t aOOD l t en uUeeren na t 3 uren llilel ÜK PA AU ir B argarlljka Bt nd r Hoordracht e OVEBLEDEN M J van der Vooftii 3 dagen ONDKHTROUWD A Bingers en M Sinittk te Nieuwerkerk aan den Uaael è K Schouten te Botterdam en J C Vii ÜEHIJWD M van der KrilatB Ie Boskoop en E Klein AOVKIlTKiVilKN 1 1 1 I a V Voor de tairgke en harteiyke biyken van belangstelling ons dezer dagen by gelegenheid van oni Zilveren Hnwoiyksleest in zoo ruime mate ten deel gevallen t hiermede Ojize innigen dank A VINGEBLINQ K VINöERLINO HizunnoiK Oouda 1 Augustus 1902 II I I II Costumeüaaisters Met 1 SEPTEMBER a s kunnen og bet Atelier van W HAIMSOM nog eenige volkomiin bekwnme en hal bekwiinui NAAISTERS geplaatst worden bet gebcelo jaar vaal tegen filnk uttarti M Geen beter adres voor allesoorten HCHOENWERIFdan bet Mbnikiuljiii IJcIma en UiruuuiiMiji KLEIWEG E 80 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS 3U Alle reparatiên en aangemeten werj TeIepliooiin9t Qoiida Abonnement 1 40 per Jaar voor per ceelen binnen een kring van K U 1 gelegeil AanlfiiT en onderhoud gratig H net is aangesloten aan bet Bgks Intét communaalbureau On 1 luli IM verkregen iMilit tingft Contracten en voorwaarden vorkrhgbaar aan het Bureau ACHTSB DE VfiiCHMAbKT