Goudsche Courant, zaterdag 2 augustus 1902

Maandag 4 Aiig rus lOOd o 8867 41sle Jaariiaiit w m Ê mtmm mm mmmmm mmm mmmi MeiittS en Advertentieblad léor Gouda en Omstreken 1 irl e l ilgave deser Courant gesehialJ dagelijks met uitzonderinp van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco p r jjost 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Trlefmn Sf At ADVKttTENTlEN worden geplantsf van ï 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Cent n üroote lettci s wonion berekend naA plaatsruimte Inzending van Atlverientiën tot 1 uur de midd HLermls te Gonda ZOMERTHËATEE SUndplaaü ÖHOOTË HAKKT BOLLANDSCH TÖÜILGBZELSCBAF Tan Anuteriian Bwtaar BARENDSK VRKHAOËN m P0THAH8T Zattrdat Atégutitu 190 VAÖËR JEAi De Voddenraper van Parij Soccea Toonaelipel in 8 Taleresleo en één Toonpel n r b t Fruucb n Kelii Pij t Prijzen der Pltatiea Ie Bang 1 M 2 Rang I 3e Rang 1 eHang 1 AanvaHg 8 uur Beipreekbarean dageljjka geopend Tan lU tol 4 aar AboimeiiMntakBarten Ute Kang 10 tnkf A I 10 rerkrügbaar aan het Zomertbeater Abonneineiitskaarteii te Hout ilJn per itBk k 1 rerkrügbaar in t 8IQABKN1IA0AZUN S van WiiogaardeD Kort Tlendewrg D 2 tegenorer de ScbonwIN HET VerUchtings Magazijii lie Avoiidsler DUBBELE BUURT tlja heden ontvangen een prachtige collectie Nieuwe Gaiballous alanede een ruime aorteerlng OASOBNAMENTEN HAMKOOKPLATEN en 0A8KORNÜIZEN tegen concorreerende prjjien Ooedkoopate adree roor Winkel Etalages met roocta geplaatst b H H Wlnkeliert hi r tor itade ffiwkt aair bet groote genot fan een BADINRICHTINO compleet van al I 0 en booger Ulniaam aanbevelend N M VAN LOON TELRP llT Oaettter Nleaw onorrriroflen Pro Dr Liöliiir wi llmkoiul limW IIAOBT ILIXia allM tAi n l ïftbriakanialt tok Toortdnrende rwlioale en ukera geneiing Tan alle uiti de meeet bardnekkigH nuu utekttn vooral onta wa door a aidwalingea op iaugdifftn Lieftgd oul gasniog lan elke iwakta Blaeh bt Benanifdbeid Hootdpsn IHigraina Hartklopping Maagpga Liaebta apyirwteriag Onvennogon mpotana PoUntion an Uitvoerige p r ae p aatoaan Itijiror e li I dubbel Oenl nwlJbepat M uli T d V K Z lll onini ücpöU M l Wb o k Uo ftoU nl i P H pp l Oj enll I lUInmani d Jong t Ott a H r Uiii I Wcir l loucU oa W U dro irtu iidmj t WndNbkliiB Ie fttibe l0 wnwlil btikeiu ou fitmwmtl OnuvertrotfeD midilvl togen I II I Borat Laag lel er Naagileklea ent In omlix i p l Jtoaoal 1 ook uUweniliK in IhJ i nlle ioktogo llon mot kihhI ovolg mi i emtai rrU per Bacon I l per paal I I U fUmj Weadwulf beiil een tiung o k J g k j 0 ïiuryullo op r ti it li ol o otbodig Met Am If nr l ii 14 ar oud oor ongeneealijk tehoudrn beengemel ou i il laar kankerlUde goieMn Branjt genenn ii MhlinK dor pÜMO Wj oaden Ul kiiig 1 n llorloi mU Pril PM pot 1 1 60 par port f 1 60 Cenlnuil Dooit voor NodoriMd Apoihek r HKIU SkKDElU J i i ïïÜ Wi p 4 4l U WUII ir t J T r MUn pMtMtu u iiMh kgk CwwM an aiMw Van af 5 AUGUSTUS a s zal Taiidaris SW iAP f O Z Voorburgwal 2 AMSTERDAM elke DINHDAÖ van t 4 onr t preken zjn OtWTHAVES B Uu KUNST iANDEN ja ffoud fftaet f 2M per tand plaatóng zonder pijn Gade en Biecht vervaardigde HuHttlaméem en tiebttten worden exeeUemt en MUfk verbeterd Alle operallëii pijnloos Iiirormallën kosleloos Onderseleekende lierleht iÜ VV bIJ deze dal bel ranopllcum dll Jaar yoor het eerst op de Herinis albler l § eplaaisl dus niel belzelfde dal een vorig Jaar bier was geplaalsl MELICH HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Afileellna Moordrecht en Omntreken Landbouw Tentoonstelliiig te Moordreclit op Woensdag 13 Augustus 1902 GROOTE VEKLOTINÜ by gelegenheid van bovengenoemde Lnndboaw Tentoonateliing HOOFi PBIJZEN in de e Verloting zuil zgn r frijsEeiiRiitiiigmetéenPaard 2 PrijsEenTilbuiymetéenJPaard Voorts Paarden Vee Lnndbouw Artikelen enz welke prjjzen zooveel mogoiyk aangekocht znllcn warden op het rentoonstellingsterrein i 50 CKITS PCH LOT j Trekking Znterdng 30 Auguittu o Loten verkrijgbaar by A BRINKMAN Zs Lange Tiendeweg Gouda Geen Kinkhoest Geen Influenza Om ISinfkhoesl Influenza Borst en lïeelaandoeninff binnen den kortst mogelöken tyd te doen genezen neÜBit onmiddeliyk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract M E L I A N T II E nit de Koninkiyke Stoomfabriek I E HONINUBLOEM vjn H Na VAN SCHAIK V DEN HAAG Hofleveranciejrs Flacons 1 11 70 et 40 ct bj Firma WOLFP Jt Oo W rth T n IM f i i J 9 Boudo E H VAS MILD Veer t l B 120 te GouHn A BOUMAN Moordruht PINKSK NinwTitrktd JtA k H ta ZBIMBN Sfkomhovm J Tii TOHICRN BntKp O T WIJK OKfc M T A SCHEEK Ilaalmht P W t KÜB Oudetmter K TiiiD a HEIJDEN Us lUmmiik P t d VfX MorrcaptlU D t d STAK Waddinvnim Wed T HOOST W um 9tMi M KOLKMAN Wa lJingmtn P A o G ö r OudmMter A na JOWUH Oadtmot S P KASTELEIN PoUbrotkerdam 1 BlKKBK te Uen cJwp j Sm Patent H StoUen fliPWrkCi miKkBr fl MIX itKM nr ilim nunuu Brroia H oUm H U4t aw i 1 civtrtrn H SliM ADVEETEifTlM in alle Coiii iiteii worden aangenomen door het Advef tentle Burfau van A BKL KMAN diZOON Echt Zeeuwsch Tarwebrood ia eent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandacke uitgave Tourist Do hoofdtekst van dit halfmaandelykscbe tydschrift bestaat uit de BeHchrijving eener Rein omde Aarde die de Heer E T FZESSTBl KuiPEE in opdracht der Vennootschap maakt Kik nummer is rijk gelUuHtreerd naar eigen photo g grnphlHehe opna Ieder inteekenanr ontvangt per jaar on 1 geveer ttO AnslcPukaarten die hem aan eigen of een under door hem op Ie geren iidreH door or ze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen In Arable Perzië Voor en Achter Indiê Birma Malacca enz Prijt per jaargang 7 20 inel de Antiekh kaarten I e inteekening is te allen tjjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgda geleverd Bureao De Wereld Tourlat Haarlem ItOFjk POIKB ODOë GENEVEE Uerks NIÖHTOAF m SCHIEDAMxVïEK Verkr gbaar bi j i PEETER8 Jz A tl bourqi ran Mhtheld li cachot en kurk iteoda roopxi n ran den naam der Firmt P HOPPB EEM DEPOT 7AH TEEL Jlen wordt verzocht op t MERK te letter UIT HST MiOUIJ TA M KAVENSWAAY ZONEN OOaiNCHBH Doze THEEËN worden afgel erd in verzegelde pakjes van vyj lii en een W en em Ned mt j met Termelding van omaier en Prgn Toorzien van neTenstaand Merk volgens de Wet gedepo Deerd Zich tot de uitvoerinK Tan gteerde orders aanbeielende J C BIJL Toórhe X BREEBAA y Iil Wie zeker zijn wu de Eeht Eikel Cacao te ontTongon tesameugeateld en na toIo prcefnei gen in den oandol gekomen nda dei naam dea iiitTindera Dr HiOhaeUs vervaardigd op da besta machines ia bet wereld ramda étabblinement van Qebra StoUvarok la Krnlen tliclw Bikel Cacao n vlefkantm b Mn Date Eikel OKW i met melk gdiookt eena aangcnama gezonde drank voor dagelijkach gebruik een k S tbedepda vaa t pooder voor eel kop Chooolata Ala goneeakracbtige drank by vat van durrbae aleoèta net water t ebnükm Terkrljgbaar by de TnnnniimaU B 1 Apothucar ens p Vt go V U protbmjea t £t c 0 i tt 436 Oenanalvvtagenwoordlgir voet Sadar land JuHut attenkltÜI Ami iterdam Kalveistraaf 103 mk van A BRINKMAN Zn öond BuUenlanfeeli Overziclil In een brief ait Pretoria schryft de correspondent van de Evening Standard omtrent de in Znid Afrika Jegens Engeland hrerscbeude gezindheid Kogeland heeft materieel de Z A Republiek en den Orunjc Vr j taat veroverd maar het moreel winnen van de Boercn bevolking op dit oogenblik tweemaal talrQker dan de Engelsche bevolking moet nog beginnen Be overwegingen die het verdrag van Pretoria hebben doen aannemen toonen duidelijk dat zu geweken zyn voor een onverbiddelgke noodzakelgkheid eu iu geen enkel opzicht van hun nationale wenschen hebben afstand gedaan Het schgnt mg dan ook toe dat de oudaanvoerders der Boeren niet zullen nalaten op de Hollandsche bevolking van Zaid Afrika een beslist overwegenden inv loed te oefenen en zg zullen hun macht gebruiken om zoo mogelgk door constitutioneele middelen een confederatie van de Zuidalrikaanache staten te verkrygen De Engelschf premier lieeft in het Lagerhuis enkele mededeeliiigen gedaan over de samenstelling van de commissie welke bolast zal zgn met het instellen van een onderzoek naar de wyze waarop de oorlog gevoerd is Lord Elgin wordt president dier commissie Hg behoort tot de liberale party doch beeft in bB t Hoogerbnis nimmer deelgenomen aan de partgdebatten over do oorzakq of het votrcn van den oorlog Als onderkoning van Iiidië heeft by getoond door karakter en werkkracht volkomen berekend te zgn voor de taak welke hem nu wacht De éommissie over welker samenstelling Balfonr erder weinig wilde loslaten zal vermoedeiyk Uft zeven leden bestaan Maar het weinige dat Balfow heelt gezegd wordt reeds nu in de oppositiebladen aan vrg ernstige critiek onderworpen De premier wenscht de taak der commissie voor zoover het militaire maatregelen betreft te beperken tot allee wat plaats vond voor de bezetting van Pretoria Zeer terecht wordt reeds nn door verschillende bladende opmerking gemaakt dat er wel degelgk licht dient te worden geworpen op de zonderlinge en gebrekkige wg ce waarop het War Ofdce in het voorjaar van 1901 heeft gereageerd o i het verzoek van den oppecbevel ebber in nid Afrika om troepen uit te zenden De overwinning van de liberalen te Leeds FEDII LEJOM E TWEE UraSTEH M3 HOOFDSTUK IV I e klok van de St Janskerk sloeg drie uur en Oe klok van de St Janskerk sloeg vier en het vijfde UUT weerklonk van Sl Janskerk en de klok van de St JanslKrk tl on zes uur te slaan Ën jerard was lu niet teruggekeerd Gedurende ecnigen tijd na iijn vertrek had Sybil ïfch veel opgewekter en prettiger gevoeld Meer gerustgeiteld en rich een poosje onledig houdende met ac toebcreidselen voor hun reig ging Sybil aan het open raam zitten in eene veel vroolijker stemming dan wavin zij tedert landen tijd verkeerd tud Soms keek zïj een oogenblikje op uit het boek waarin zij ut te leien en verEosk dan in gepeins over den volgenden dag en Mowbray Dtwr den tooverachtigen nevel van tgd en stitand buien kregen de toonwlen barer jeugd een aanzien van teederheid en zelfs van vrMdumc gelukzaligheid Zg haakte terug naar de dagen tn hun huisje en tuinde doorgobracht toen de ontevreilenheid van haar vader nog n ar theoretisch was en hunne politieke vergaderingea sich bepaalden tot eene ditku w tusachen lüin beeft der liberale partg nieuwe levenskracht geschonken zooals hg de Woensdag gehouden stemming over de ondernyswet in het Lagerhuis is gebleken Bg een amendement op artikel 7 dat de niet tot do Anglicaanagbe kerken behoorende scholen ook onder de controle van de geestelijkheid der Staatskerk wil geplaatst zien zonk de uieerdurlieid der rechterzgde tot op 41 stemmen van de meerderheid stemden een aantal leden met de liberalen terwyi velen zich van stemming onthielden Tegelgk wordt ook gemeld dat verschillendi iiivloedrgke leden der rechtcr yde het voornemen hebben te kennen gegeven naar het liberale kamp over te gaan Earl Beaucbamps een bekend partyman dor conservatieven uit Zuid Wales is reeds ovorgogoan tot den Liberal League van lord Uosebcry De regeeriiigsbladen zgn niet weinig onder den indruk van een 5jj ander maar de Doily News schryft hat opleveg van dea ouden liberalen geest toe aan het Verbreken van de gevaariyke hypnose waarin het land was gehouden door de bewering dat een tem voor de oppositie gelgk stond met een stem voor de Boeren liet is dan ook wel opmerkelgk dat alle aanvullingsverkiezingen van den laatsten tgU ten gonste van de liberalen zyn uitgevallen te beginnen met de verkiezing van kolonel Ljrnch te Galway tot de verkiezing van e rgtstercn te Leeds in welke laatste plaats van do HOOU kiezers 3000 van lartgklour zgn verwisseld sedert de litatste verkiezing van den conservatieven candidant In byna alle gevallen gold als verkiezingswapen der liberalen de sterk afgekeurde houding der regt ering in zake het laten varen van den vrybandel en het terugbrengen der scholen onder de Staatskerk Dit wakker worden der liberale denkbeelden in Engeland schrgft de Ind Beige is een vertroostend teeken en men mag er door hopen dat de groote natie die zich zoo zeer vergiste in haur Zuidafrikajnsche politiek zich spoedig zal herstellen Het Belgische blad zegt dat het nn begint te begrypen waarom het denkbeeld om bet Parlement nn den oorlog of na Salisbury s aftreden te ontbinden door Balfour en de andere leden der regeering werd verworpen Ook sir William Horcourt zeide Woensdag in het Lagerhuis dat het duidelgk was dat honderden kiezers bg de laatste stemming vóór de regeering gestemd hadden sedert van meening veranderd zyn en gisteren werd nit Londen gemeldt dat de reconstructie van het kabinet nog wel wat op zich zal laten wachten omdat de regeering bang j en Morlcy over de rechten van het volk ot de grondslagen deV roaatschappy liet heldere water vnn de Mowe en de met boaschen begroeide heuve len haar ochtend wandelingen naar het klooster om Ursula Traflord te bezoeken een pelgrimstocht van vroomheid en lielde de trouwe Harold die zoo aan haar verknocht in zoo verstaudig was zells de zoo dicht bevolkte plaatsen waar de arbeid en het lijden hun zetel haoden opgeslagen en waar iij zegenende en gezegertd als een engel zich bewoog dit allea kwam hacr voor den geest al die treHende beelden van het verleden en hare o en vulden ch met tranfn vanaandoeningj niet van droefgeestigheid En te mii den van al die herinneringen kwam ook telken de gedachte op aan iemand die gedurende eenigen tijd liaar vriendelijke en aardige metgezel was geweest die mijnheer Fjanklin dien zij nooit geheet vergeten had en ie helaas 1 bij nadere beschouwing volstrekt manheer Franklin niet was O dat wu een wonderljjke fj schiedeniv een wel wat beween hoofdstuk in het geheugen van iemand die zoo onschuldig en nog zoo jong wasi Ztjne stem weerklonk zelfs nu nog in haar oor Zij riep zich zoilder moeite die tonen voor den geest die zij dien morgen hart vernomen tonen vol teederheid en tevens vol wijsheid en diep nadenken die hg uitsluitend Oït haar bestwil had doen faooren Nooit was Ef emont haar in zulk een licht ventchenen Hij was wal dfe man steeA voor de vrouw Inoest zijn zacht en toch een leidsman Duizendérlei verblindende en zooderlinge beelden werden bij haar opgewtkt duiMad lei gwUchteOf zoo ichooa voolÖKt ontstaan van vaeatures in het Lager huii die wellicht door liberalen ingenomen zoud kunnen worden f V P bet lelt dat de zusters te Landernoan Bo behoorlgk gedragen hebben wordt Bn all op een gebeurtenis die bewgaen f at hot verzet togen do Wet op de ligiogen nu wel spoedig geheel zal op imraurs Landcrneau ligt in het hartje let land der oude chonans de fana anti republikeinen hecht men dan ook weinig waarde t aan de berichten die nog nit andere I van het land komen omtrent toebe len tot opstootjes o a uit Aveyron een troepje boeren zich te Fayt met Jprken hebben gewapend in afwachting e autoriteiten die zullen komen om de Itjes te vordrgven ui do Pyrcneiin Ite Perpignan plakkaten zgn aangeplakt teerde tegen de sluiting van do goostelUcholerf Times verneemt nit Rome dat de aak en het vonnis in het Matfln proeos verwondering hebben gewekt badl eenigsiins verwacht dat de jury rekiling lioudeude met de vr g onzekere verkl mgen van geïntimideerde getuigen on J têMA oat PaUzzolagunttigegetnigeaiaaen door verscheidene notabele Sicilianen afgelegd de gelegenheid zVii aajtgrgpen om te verklaren dat het volledig bewgs van de scliuld des beklaagden niet was geleverd De gezworenen hebben hun oordeel blgkbaar gegrond op den algemeenen indrnk dien zg van het proces hadden verkregen en niet op bepaalde feiten Het Igdl geen twyfel of het vonnis is volkomen rechtvaardig bet is moedig uitgesproken Het vonnis brengt een zwaren slag toe aan de Maffia zoowel aan de meest hooggeplaatste onder baar aanhangers als aan de gcringsten het zal het prestige van de ItaliaanBcii e jnstitie aanmerkolgk verboogen Verspreide Uerichteii Fbaskbuk Tot opvolger van admlrkal De Beaumont te Toolon is beooemd het hoofd vnn den ministerieelen staf die luistert naar den vriendeiyken rtaam Bienaimé Alfred Dreyfus heeft nit Nienwpoort een briA geschreven aan den Radical waarin by opkomt tegen het nienw verbreidj en trillend als het schemcrln ht welden bij haar op gedurende ceniKC oo enbiikken gaf zij zich over aan onmogelijke droomeu en chécn zij m eene pas ontdekte wereld te zijn binnengegaan Haar leven spreidde zi voor haar uit als de schitterende hemel van een apf JoRje Haar oorf beschouwde de sch tierende punten de blos op hare wangen was een bode van haar hart de bewegmg van haar mond zou in een glimlach zijn overgegjsan toen de klok 4w Öt Janskerk vier i ur sloeg en Sybil uit hare drooroerijen opschrikte De klok der St Janskerfe sloeg yicr uur en Sybil werd angstig de k ok der St Janskerk sloeg vijf uur ten Sybil werd ongerust prtrullig liep zij de kamer op en neer lerwijl hare boeken reedi lang waren neergeworpen toen de klok der Bi Janskerk zes uur sloeg tik sloeg bare handen te men en blikte ten hemel Er werd op de straatdeur geklopt zij liq zelve haastig de kamer uit om se te nen Het was GerariT niet Het was Horley f ü I Stephen zei Sybil met een gelaat waar op duidelijk teleurstelling te lezen stond ik dacht dat het mijn vader was Het zow mg genoegen gedaan hebben aU ik hem hier gevonden had zei Morley Maar als gehet goedvindt zal ik binnengaan Hij zal wel spoedig komen zei fh U ikweet zeker tlat hij spoedig zal komen Ik verwacht hem ieder oojtenhj l Al uren lang vulde Morley aan terwül jde kamer binnentraden De z k waaraan hi bnig iit giog hU voort gerncht dat hy in verstandhouding mot Rusland lou staan SchObn heel de wereld nu weet dat ik niet de schryver ben vao bet borderel komt men nog met zulke leugens schryft hg on hg roept generaal Da Boisdeffre én de Russische regeering op om deze legende togen te spraken Aan bet Slot van zyn brief apreekt bg bet vertrouwen nit dat de dag zal komen waarop een Dien opzMnwekkend feit hem in ataa telt de revisie van lyn proces te kunnen eiscben De ond pramier Waldeck Rousseau isDonderdagmorgen por sneltrein van Keulente l arye teruggekeerd DuiT CUI 4 D Het hof te Beriyn wellicht bang geworden voor tegenmaatregelen der Polen apreekt het bericht tegen dat keizer Wilhelm Posen uitsluitend met militair vertoon zal beioiken De burgemeester an de burgeriyke autoriteiten auiien Z U aan de poorter der stad ontvangen Doch de Po lsche adel biyft weg r Luitenant Hillebrant die verlèdep joarwegens moord op luitenant Blascozits menherinnert zich de geschiedenis van dit duel veroordeeld word tot twee Jaren vestlngttraf is door den keizer begenadigd en zalzyn dienst hervatten alsof er geen oude ader on geen jonge bmld om het verliesvan e n veelbelovend jong ollcier trearen De keizer is van zyn Noonohe reisternggrkeerd Eergisteren arriveerde de Hohenzollern te Kiel AmBiiA n y Volgens beri bten uit Wllleinstad heeft preoident Oastro alle forten op de oostknat van Venezuela ontruimd Hy heeft zgn troepen geconcantreerd II bg Victocia dat zich vandaan zal overgeven De opKtandelingen zyn verichenen In den omtrek van Caracas BINNENLAND We ontvangen een communiqué wawrto he volgende voorkomt De Nederlandicbe Opcra vereeniging gevestigd te s Oraveuhage wenschencle mode te werken tot de opvoering van oorspronkeiyke Nederlandtche dramalisch muzikale werken schryft eene prysvraag uit voor een Nederlandachen operatekst onder de na te noemen voorwaarden üe tekst moet zyn een oorspronkuiyk Ne xicli in een Hioel werpende met cciie zorgeloosheid die zeer ntstak bij zijne gewone brdaardheid en netheid de zaak waaraan htj twzig is i nogal tijdroovend Morgen zei Sybil verlaten wij goddank deze plaats Zoo zei Morley verbaasd opzie df iH hee u dat gezegd Dat heelt vader bepaald hij he tt m loold dat w zullen vertrekken Kn g f gaarne doen Heet gaarne ik heb een somber voorgevoel van rampen en ongelukken als wiJ hter blijven Ik ook And zou ik vandaag niet hierheenzijn gekomen Ge heb hent toch gezien twnp ik l zej Sybil Ja zeker ik ben unn Ung bij hen geweest Gelukkig Op de vergadering waarvan bij st rak Ja op die vergadering van eigenzinnig kfippige lieden en ik heb hem na dien tijd ook nog gezi n alleen Wat hem ook moge overkomen mijn geweten is geheel vr j Ge doet mij ontstellen StephenpKei Sybil terwijl zij van haar Moei opstohdt Wat kan hem overkomen VVal zpu hy willen doen wat hadtgij willen beletten Zeg het mij leg het mijtoch beste vriend W rM iwvt j