Goudsche Courant, maandag 4 augustus 1902

41 ï3BCX uf lv£B Telephoonnot Gouda Abonnement f 40 per jaar voor pér ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis um Het net is aangesloten aan het Rgks Inter communaalburean Op t Juli 134 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Het HoUandsch Tooneelgezelschap deed ons gisterenavond kennis maken met het blgspel De öonden Spin van P Von Schonthan De heer van Nienwland als Henfling was een waardig type vaB een goedig oud man die zich verblijdde ten eerste met de verloving zgner dochter en wel daar bi niets bezat zg niets bezat en den schoonzoon ook niets bezat Meesterlijk speelde lnj zgii rol De beer Harms de directeur der behangselfabriek Klingenberg genaamd was een pendant van den heer van Nienwland vooral zijn bezoek in den nacht bö Henfling was een der vele aardige momenten die wjj van hem te zien kregen Gustaaf Wolraar de beer Potharst Haspe de heor Verhagen en Hendrik Klingenberg de heer Von Plos ziJ allen toonden dat zjj uitstekende acteurs waren De dames beijverden zich om als uitmuntende actrices te geven wat zij konden en daarin slaagden ziJ Het publiek bewees door een hartelijk applaus dat de Gouden Spin een blijspel is dat alle medewerkenden succes deed behalen tusscben de twee Houtstraten in waar het gerekend naar het licht in die straten zeer dnistér was Doch dat zijn kleinigheden die zichzelf redden Zooals het nu was kan gezegd dat de gemeentelijke electrische straatverlichting voldoet aan de hoogst gestelde eischen Zeventien particulieren die zich hebben laten aansluiten aan de gemeentelgke centrale konden gisteravond eveneens genieten van het onschatbaar voorrecht voorgoed oliekan brekende glazen enz te kunnen opruimen Het aantal aanvragen tot aansluiting stggt lederen dag na de lichtproevon in het begin I der week genomen Wel een bewijs dat er I vertrouwen wordt gesteld in de zaak Men meldt uit Maastricht Het tweede slachtoffer van den brand I mej Anna Maria Loontjes is gister in denouderdom van 27 jaar in het Kalvariënberg I overleden 1 De correspondent der N E Ct te Berlijn seint De crimineele politie alhier heeft als vermoedelijke handelaars in blanke slavinnen den voormaligen danser Wachsmami en den directeur Paul gearresteerd die hier negen jonge meisjes naar gezegd werd als danseressen voor het Tivoli etablissement te Am sterdam zonden hebben geworven I De raad van Voorst heeft besloten omde I nadere beschikking betreffende de schenkingvan mevr de douairière baronesse Schimmelpenninck van der Oye van een hnis c a thans door den gemeente geneesheer te Voorstbewoond nit welke beschikking blpt dat die woning slechts aan een allopathiEchen geneesheer mag worden afgestaan loslatende toch verlangt dat die in geengeval ter vrije beschikking gesteld wordevan een homoeOpathischw geneesheer niette aanvaarden A C 95 lijn 2 ls € t § ISlgaarfJe bgzonder aanbevolen S VAN WIJNGAARDEN KORTE TIENDEWEG bij de Markt De 6e orgelbespeling in de groote of St Janskerk zal plaats hebben op Dinsdag 5 Augustus 1902 des avonds V uur te geven door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van mej Marie Berkbuijsen Sopraan Utrecht en den heer Jac F van Zutphen Cello Harlingen Het programma is als volgt Fuga Es dnr J 8 Fantasia G dur J S a Aria nit de Pfingst cantate J b Lied Kommt Seelen dieser Tag J S Bach Voor Zang met Orgelb Andante G F Haendol b Sarabande J M Leclair Voor Cello met Orgelb a Cboral vorspiel Scbmücke dich o liebe Seele Joh Brabms b Ihtermezzo Joh Wagenaar I 0 Heer die daar des hemels tenten spreyt Ned Gedenck clanck J Valerius Voor Zang met Orgelb Andante G Manu Voor Cello met Orgelb I Marcia Pestiva M E Bossi regel f oda Baeh Bach l Het beau ooedudelvkMe en e éfjÊ mtkkelykite iK ttiiildilel toot Heetea lijn en vooral damef en Klndereohoenwerk IMB U de Appretuur nn C M Maller k Ct 1 B Berlin Beilh Str 14 Men lette foet H op naam en fabrlBkemeric VerkrygUar ty Haerea WiakaHiri te itheaawarh lalaetarlea ereairva it 8iMraa D Mtby W tareeMae Arebaa Zenuw en ülaag lijders wordt ait oreriaiging als een werkelyke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van odrea per briefkaart i or U d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekb Zaltbommol S Bach 4 a Gedurende de maand Juli 190 werden in de Volksgaarkeuken verkocht In de eetzaal 4245 halve portiën soep aardappels en groenten 982 heele portiën Vleescb Afgehaald werden 1920 halve portiën soep aardappels en groenten 45 heele portion vleescb HiisTRECHT Donderdag kwamen eenige rg tuigen achter elkander van Gouda huiswaarts rijden Het achterste had nog al een vurig paardje voor de tilbury staan de voerman wilde voorbij rijden doch juist toen dit gebeurde houdt hot voorlaatste rgtuig stil ja gaat terug zoodat het laatste daardoor in de klem kwam en met alles van den dijk ging De eigenaar de landbouwer H van Berg Ambacht kwam er nog al goed af Alleen bet rgtuig was zoodanig beschadigd dat het moest acbtergolaten worden en bg den molenaar Z neergezet om naar den smid overgebracht te worden NiEUWERKBRK A i IJsEL Woeusdagavoud vergaderde het bestuur der afd Nieu workerk a d IJsel c s van de Holl Maatsch van Landbouw in het café De Zwaan van den heer G va n Eeeuwgk Na het lezen van de notulen der vorige vergadering die onveranderd goedgekeurd werden en het doen van mededeeling an ingekomen stukken die voor notificatie werden adngenomen werd de vraag behandeld of men naar de te Alkmaar te houden algemeene vergadering I één of twee afgevaardigden zon zenden Met het oog op de reiskosten vond men beter één De punten van behandeling gp die algemeene vergadering gaven gels aanleiding tot bespreking Besloten werd in de maand Augustus een atdeelings vergadering te houden aan s Gravenweg en aan die vergadering te verbinden een verloting Na nog eenige I zaken van meer huishoudelgken aard beI sproken te hebben sloot de voorzitter de I heer A C Koolmees de vergadering Men meldt Bü aankomst gistermorgen uur aan de Boompjes te Rotterdam van het sa Batavier der Ned Stoomb M directie W H Muller en Co kreeg de gezagvoerder kapitein W J Wilkens order onmiddellok weder zee te kiezen en koers te zetten naar Southampton om President Steyn aldaar over te nemen van het ss Carisbrook Nadat de passagiers van de Batavier UI van boord gegaan waren en eenige noodzakelüke goederen gelost waren vertrok de Batavier III om 9 45 van de Boompjes Saar zee met een vertegenwoordiger der etoomvaartiyn aan boord De Batavier I wordt Zondagavond verwacht aan den steiler aan den Hoek van Holland der firma W H Muller en Co terwïldeheer J J GleichSan chef der Batavieriyn zich via Londen aar Southampton begeven heeft om maat lBn te treffen voor de overscheping van Snt St yn van de Carisbrook Castle Vethfoïdtrilrmrw H Muller eu Co Recl tszaken Voor den Hoogen Eaad zal Maandag behandeld worden het cassatieberoep van Noëls van Wageningen tegen het arrest van het Zecblshof te Amsterdam waarbg hg is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens lo valschhoid in geschritle 2o opzettelgk gebruik maken van het valsch ge Eaadsbeer rapporteur is jhr mr D G van Teylingen terwijl als raadsman van den reïuirant zal optreden mr van Gigch advocaat te Amsterdam derlandsche nog niet gepnblioeerd en nog I niet gebrnikt voor toonzetting De keuze 1 van het onderwerp is volkomen vrfl De 1 tekst mag zgn in proza ot in verzen ol ook 1 in proza afgewisseld door verzen De er 1 deeling van het werk in bedrijven is vo Ico 1 men vrij doch de omvang van het werk moet I zoodanig ztjn dat het voor afzonderlijke op 1 voering op één speelavond toereikend is 1 Een jnry van drie deskundigen zal de i geltomen antwoorden beoordeelen naar hunne letterkundige waarde en hnnne geschikt eid voor muzikale bewerking en voor opvoering Het best gekeurde antwoord dat aan de Tereischten voldoet zal worden bekroond met een prijs van f 200 en het daarop volgende met een premie van f 76 De met den prjjs bekroonde tekst wordt het eigendom van de Nederlandsche OperaVereeniging die dezen voor hare rekening zal laten drukken en doen uitgeven De schrqver van het met den pr js bekroonde werk doet afstand van alle auteursrechten en wel voor den tjji van v jf jaren te rekenen van het ttjdstip der bekroning af bc vroegsiM ontbinding der N O V herkrtjgt hg zgn volle auteursrechten De Nederlandsche Opera Vereeniging zal I de muzikale bewerking van den bekroonden I tekst en eventueel opvoering van het werk zooveel mogelijk bevorderen I De antwoorden op de prijsvraag moeten 1 aangeteekend worden toegezonden vó6 of I uiterlijk op 31 Januari 1903 des middags I12 nnr aan den secretaria van het hoofd 1 bestuur der Nederlandsche Opera Yereeni I ging den heer Henry Völlmar Sweelinck I plein 27 te s Oravenhage 1 De uitspraak der Jury zal geschieden v66r 11 Juli 1903 De jury zal bestaan uit dehh dr J de Jong te s Graveuhage S vanMilligen te Amsterdam en W G van Nonhuyste 8 Gravenhage N B Ct De heer H de Wilde lid der Staten van Zuid Holland voor Middelharnis heeft een vlugschrift uitgegeven getiteld dr A Knyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van bet Nederlandsche volk Aanleiding tot het schrijven van deze schets vond de heer De Wilde blijkens de voorrede in de vraag herhaaldelijk tot hem gericht of er een biographie bestond van den tegenwoordigen Minister van Biflnenland che Zaken waarin niet slechts eenige voor zijn persoonlijk leven en voor zijn familiekring beteekenende feiten en voor llen voorkomen maar formeel z n beteekenis voor het Nederlandsche volk voor de wetenschap voor Kerk en Staat wordt aangegeven Volgens zijn oordeel voldoet hieraan zelfs niet de bekende levensschets door jhr mr W H de Savomin Lohman in Uannen van Beteekenis van dr Kuyjler gegeven Deze leemte heeft de heer De Wilde nu willen aanvullen door het schrijven van dit werkje waarin hij de geestverwant met Ae grootste bewondering uiteenzet hoe dr Kuyper zijn groeten invloed heeft verworven en getoond heeft niet enkel een volksleider maar ook een staatsman te zgn Het Museum van Knnstnijverheid te Haar 1 lem werd in de afgeloopen maand bjzocht I door 676 belangstellenden terwijl 167 boek 1 en plaatwerken naar verschillende plaatsen 1 van ons land verzonden werden I Gedurende da maand Augustus is de boe 1 kerü gesloten en worden geene boek en plaatwerken verzonden In Augustus zullen vanwege het Zeebad Scheveningen buitengewone vermakelijkheden aan het strand worden gegeven welke voora het volk ten goede zullen komen nl voor stellingen van koorddansers evenals het vuurwerk ten aanschouwe van een ieder terwijl later op het Wandelhoofd een der meest bekwame Ëngelsche duikers die op de voornaamste Ëngelsche pieren grooten bijval verwierf proeven van zijn zwemkunst zal afleggen Gemengde Berichten 1 Men schrijft uit Haarlem 1 Het had er gisteravond te 9 uur iets va I of het reeds laatste Kermis Zondag was en toch zal de kermis Maandag een aanvang nemen Maar de drukte van nu waar duizenden en nog eens duizenden op de been waren waar in de Houtstraten Bartel Jorisstraa Kruisstraat Kruisweg op Stationsplein slechts voetje voor voetje kon worden geloopeii had als oorzaak dat de gemeentelijke electrische straatverlichting daar voor het eerst zou worden ontstoken En bet kan gezegd dat die niet alleen is meegevallen doch zelfs als uitstekend kan worden geroemd Het licht brandt constant zonder eenige trilling en de booglampen zijn zoo geplaatst dat de een de ander aanvullende een zeer fraai geheel wordt verkregen Zeker is het dat de lichtcommissie nog hier en daar een lamp zal hebben biJ te plaatsen Zoo b v aan het Verwnlft juist De personentrein die gisterenmorgen te 7 53 van Oldenzaal naar Hengelo vertrok is tusscben wachtpost 25 en 26 met alle rijtuigen ontspoord waarbij de machine in de sloot terecht kwam De reizigers bekwamen geen letsel De machinist en de stoker kregen geringe kneuzingen Het materieel is ernst beschadigd Eenige weken geleden staakten de croupiers aan de speelbanken te Spa omdat ziJ g B fooien mochten aannemen Deze sjaktag eindigde nadat de croupiers hun zin gekreijen hadden Thans is een soortgelöke zaak diet zoo naar wensch voor hen afgeloopen Een croupier was voor veertien dagen m de uitoefening van zijn betrekking geschorst door een inspecteur die ontevreden was over zijn werk Alle collega s besloten daarop te staken De pachter van de speelbanken nam een krasse maatregel Hg ontsloeg alle croupiers een 150 tal De inspecteurs draaiden sedert dien tp de rouletten De pachter wist een honderdtal nieuwe cronpiers aantestellen Toen gingen de ontslagenen voor het gebouw manifesteeren Opstootjes waren het gevolg zoodat de politie hulp moest bieden De stemming in Spa is zeer opgewonden Door de Generale Commissie van de Eerste Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst te Turju is bepaald dat de internationale jury op 1 September zal bneenkomen In deze jury die uit UJeden is samengesteld zullen zitting nemen voor Italië en Duitschland ieder twee leden voor Engeland Oostenrijk België Schotland de Vereenigde Staten Frankrok Hongarye Zweden en Nederland ieder een lid terwgl voor de onafhankelpe sectiën eveneens een jurylid zal worden aangewezen De heer E A von Saher zal Xederland in de Internntionale Jury vertegenwoordigen de heer A G KroUer die zijn stoomschip beschikbaar stelde en persoonli k den President wilde ontvangen is daarin wegeub ongesteldheid verhinderd In een dorp van de provincie Wermerenin Zweden heeft men een vrouw gevonden I met slechts één kleedingstnk bedekt en opgesloten in een houten kooi Sedert 17 jaarhad de beklagenswaardige deze gevangenisniet verlaten De vrottw was krankzinnig geworden en door de familie onder de hoede gesteld van boerenlieden die 130 gld pér jaar voor hun moeite zonden ontvangen Zg bevond zich in een vreeseljken toestand vervuild en vermagerd Eenige maanden geleden heeft er in de City een hevige brand gewoed die negen menschen het leven kostte Het publiek en een groot deel der pers weet do uitbreiding van dezen brand en haar treurige gevolgen aan het slecht optreden van de brandweer Deze meeningen werden zó6 scherp geuit dat er een jury benoemd werd om na te gaan de oorzaak van den dood5 der inegen ongelnkkigen Deze jury noemde als oorzaak van den brand de nalatigheid van de maatschappij ilie de electrische leiding in het hnis had doen maken Het aantal slachtoffers zou echter minder groot geweest zijn zegt de jury wanneer de reddingsladders I niet te kort geweest waren Ten slotte I noemt de jury een reeks van verbeteringen die zg gaarne zou zien toegepast op het materiaal van de brandweer In 1891 werd een aanvang gemaakt met 1 het doen van opnemingen ten behoeve van 1 de irrigatie van een deel van de residentie 1Djokjakarta nit de Progo rivier I Ofschoon sedert een drietal ontwerpen 1 voor bedoelde irrigatie zijn vervaardigd kon 1 geen dezer ontwerpen nit een financieel oog I punt voor uitvoering in aanmerking komen I zoolang niet kon worden gerekend op de opbrengst van een waterpacht voor het gebruik van het irrigatiewater te voldoen door den sultan van de zoogenaamde kedjawen nietverhunrde gronden en door de betrokken landhuurders voor hun ondernemingen Aanvankelgk waren de sultan en de landhuurders daartoe wel bereid doch thans hebbon zg verklaard dat de vroeger I I door hen toegezegde betaling te bezwarend I zou zijn Daarom is van de uitvoering van I het plan afgezien en een som van ongeveer I f 200 X 0 voor het doen van opmetingen 1 en het maken van bevloeiingawerken verI loren gegaan zegt de Java Bode De Pruisische minister van Landbouw hee t 1 afwijzend beschikt op bet verzoek der kamer I van koophandel te Aken ora den invoer 1 weer toe te slaan van levende varkens u t I Nederland in het arrondissement Aken en 1 wel hoofdzakelijk om gezondheidsmaatrege I len I De voorzitter der kamer heeft er op g 1 wezen dat Aken de duurste vleescbprijzen 1 in geheel Duitschland betaalt en dat volgens 1 de statistiek der Nederlandsche regeering I in December 1901 op 10 000 varkens 3 1 ziektegeval voorkwam en in Januari 1902 1 slechts Vil geval I De kamer zou dan ook nieuwe pogingen 1 aiinwenden om opheffing van het verbod I te krijgen 1 Het Sott Nbl deelt de volgende wonderbaarlpke geneeswijze mee Een zich noemende specialiteit kreeg dezer dagen als patiënte een naaister lijdende I aan een hevige maagkwaal welke tevergeefs door eenige doctoren was behandeld Na onderzoek constateerde onze specialiteit dat de oorzaak der pgnen hoofdzakelijk hierin bestond dat de juffrouw door het voortdurend afbijten van den draad bg de uitoefening barer werkzaamheden steeds stukjes van den draad inslikte Als middel schreef hij baar nu voor een levende spin op olie in te slikken Nadat zij dit gedaan had kreeg zjj een braak en slaapmiddel in en na eenige uren ten huize van den specialiteit gebleven te zijn braakte zg het beestje weer nit dat geheel met stukjes garen omwonden was De juffrouw voelde veel verlichting na gebruik van het huiveringwekkende middel en is nu geheel genezen Stadsnieuws GOUDA 2 Augustus 1902 Ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin Moeder was van gemeentegebouwen de vlag uitgestoken Door het garnizoen werd op het kazerneplein een parade gehouden onder commando van kapitein Latour De heer L E Oldeman predikant bü de Eem Gemeente alhier is beroepen te Eotterdam by Eem Gemeente aldaar NIEUWE DEENSCHB CLACÉBA DSCHOENEXvoor llaineW en Heereu VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA TelephooM A 3Ê Uciirs van 8 JULI Aüislerdain I V rk rs Slotkr 80 88 i Va MtDB l lN0 0 rt Necl W 8 i i 80V dito di o ilUc 8 I 86 dito dito dito 3 86 Ho 8A Obl Gou ll l881 3 4 Iril ll luwUr rmg 1868 81 B 91 OOSTIS Obl mp pierl868 t 82 81 dito in tilïor 18118 t il roKToa l Olii lOol coupon S li BO l dito ticket 3 j Rl lAilD Obl Binneiil 1894 1 87V 8S 104V 90 8 67B 41S dito OoconB 1880 4 ditobiiRothi 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in gond leen 1883 6 dito dito dito 1884 i SpiHJB Parpet ohuld 1881 4 roBMO Qopr Cooï leen 1890 4 Ge leening serie D lec leonm serie C oiDArsEp T oblg 189 6 Mliioo Ob lit Sot 1890 6 VlsBUïLi OW onlicp 1881 4 AtaTlEBAH OWigetion 18Öt 3 KoniBDAH Sted leeu 1894 3 flD N Afr Handel nd 1 Arend b Tab M j Cerliflcat8n Deli t MaatMhappij dito Arn Hypotheekb paudbr 4 Maiw L G Pr Lion cerl 6 6 VtD Holl IJ 8poor w Mij aand 106 Mg tot Bip ï 8t Spw aand 118Ned Ind Spoorweg m aand l 8181 Ned Zuid Afr Spm aand 6 66 88 1041 dito dito dito 1891 dilo 41 IfiLlsSpoorwl 1887 89 A Bobl S ZuidItal Spvmij A H obl 3 POLFH Warsoban Weenen aand EosL Gr Ru 8pw Mg l obl 4 Baltisohe dito aand Faatowa dito aand 5 Ivang nombr dito aand 5 981 Kurik Oh Azow Sp kap übl 1 100 i dito dito oblig 4 9 AWWXA Cont Pao Sp Mij obl 6 Chic North W pr Ct annH 815 dito dito Win St Peter obl 7 140 Denver t Rio Gr Spra eert T a 40 i i Illinois Central old iu goud 4 1081 LouUt k Na h illi Cer v aan 1 107 Moiico N Spvr M I Ie hyp 8 105 Mie Kansan v 4pOt prof aand N ïotk Ontaaio k We t aanl 36 Ponn dto Ohio obhj 6 ore goü Calif ie hyp in goud 1041 8t Paul MiD i il Manit obl Uo Pac Hoof Ign ob ig 8 dito dito Line Col Ie hyp O i 69 t iHADA Can South Chert T aan 1 84 V K C Ballw Na Ic h d c O 99 Atnaterd Omnibas Mij aand 1 Roltetd Tramwej Maal aand NlD Stad Amsterdam aand J i 101 Stad RollerJam aand S 10 Buoll 8Ud Antwerpen 1887 10 1 Slad Brussel 18 6 8 lOSV l o ia Thei BegullrOcselaoh 4 U9V OosTIHs Staat leenig 1880 I 117Vi K K Oost B Cr 1880 8 108 SrAji Stad Madrid 3 18 8 tU NlD Vet Bei Arh Spoel oert D SAMSOM SPECIALITEIT IN NOUVEAUTÉ S liOllltS Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad Houveauté s in Mantels COSTUMES en JAPONSTOPFEIJJ Blousen en Costuumrokken van de goedkoopste tot de beste soortenAlleenverkoop van de nit echt in Oost Aziö tehuis beboorende Netelvezel of zoogenaamde brandnetel Dames en Heereu T E I C O TONDEBGOEDEBEN Burgerlijke Stand GEBOBEN 31 Juli Willem ouders M de Knikker en N Sol 31 Maria ouders C van Hofwegen en J M de Eoos 1 Aug Cornells ouders J van der Post en W Neef 1 Adriaantje ouders B van den Bergen M Oskamp OVEELEDEN 31 Juli G Eeparon 28j ONDEETEOUWD 1 Ang M H van Welzenis en H van Loon te s Gravenhage P Lens en H H Hofman te Dordrecht Wij verklaren hiermede openlijk dat Odol alleen dan eüA s irnnneer het verkocht worat in onxe patentflacons en wanneer op de etiketten onze flrma Dresdener Chemisch Laboratorium Lingner voluit gedrukt is Pnj f i heele acon ï l halve Saeou 60 ceot ♦ Geboren WIJNANDUS JOANNES MAEIA en MATHIAS MABTINÜS MAEIA Zoons van jp M M VA LOON J E M VAN LOON VAN LbKI WES 1 Aug 1902 imwm Gaarne wil ik aan een ieder de Sangninose aanraden daar ik zelf er zoo bgzonder goede resultaten van gezien heb Na xeven Jaar lang aan een mangkwaal gesukkeld te hebben waartegen ik alle mogelgke middelen geprobeerd had heeft de Sanguinose mij eindelijk geholpen Mejuffrouw BLANKESPOOK Obrechtstraat den Haag Prijs p fl f 1 60 O fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven en J ZIELSTEA Turfmarkt Onder eteekende heeft de eer zijn geachte clientèle te berichten Koffiehuis en Restaurant Harmonie van al 28 Juli heeft overgedaan an zijn zoon J WOUDENBEEG Dankbaar voor het genoten vertrouwen beveelt hg zijn opvolger beleefd aan J J WOTJDEITBEIIG Onder referte aan bovenstaande neemt ondergeteekende de vrgheid zich op het minzaamst aan te bevelen Hg hoopt hetzelfde vertrouwen te genieten hetwelk zijn voorganger zoo ruimschoots heeft genoten Hoogachtend J V OUDEÏTBEIIG Kofflehuis en Restanraiit Harmonie GODDA 29 Juli 1902 o S n Beveelt xtjn Kegelbaan beleefdelijk aan Zalen dlsponibel voor Vergaderingen Bruiloften en Nette Jongen GEVRAAGD ongeveer 14 4 16 jaar KIcudIngniagaziJii de Matador VOOR 30 CENTEN zijn biJ mij verkrijgbaar de benoodigdheden om 5 Liter heerlijke Vruchten Limonade te maken als CITEOEN FEAMBOOS SINAASAPPEL GEMBER en CIDER J an OITE Kleiweg No 2 GOUDA in de Groote of St Janskerk opDINSD a5AUaUSTUS1902 des avonds 7 our door den Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mejuffrouw MARIE BEEKHÜIJSgN Sopraan Utrecht en den Heer Jao F van ZUTPHEN Cello Harlingen ZA V Programma s tevens bewijzen van toegang ziju tegen betaling van 10 cent verkrijgbaar bij de Boekhandelaars J van BENT DM ZOON en bg den Koster Opentare Verkooping te GOUDA op Maandag It iugiulu $ fOOS des morgens ten lO ure ten overstaan van Notaris 1 1 Eeneellepei 01 ËXMl inden beter voldoen dan l 4Kilo gewone Soda G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op het terrein aan de Spoorstraat f Sï van Deuren Planken Balken Binten Kippenhok Paardenkrib en verdere afbraak Des morgens vóór de verkooping te zien P P SOOS TI l DEW KG 59 Bericht de ONTVANGST van een prachtige Collectie 9 ALBOID verzilvdjvcrnil li l IBRim l l METAAL P HOOFTMAN en ZOOIV Kleiweg OOUDA Bloen iwerken van kunst en smaak aalste Week WOENSDAG 6 A U G Ü S T ü 8 a s trekt beslist de Koninkl g oedgekeurde ZIE IDE ÉT A Xj A O E Hoofdprijs ££ N BERLINER LANDAUER Compleet bespannen met ZES Paarden Voorts Equipages Paarden Ruodvce Rijwielen enz enz Slechts as 000 Loten LOTEN nog verkrijgbaar bu den Penningmeester den Heer J J ROGHAIR Parmerend en bü den Heer J T SWARTSENBORG Kleiweg Gouda Prijzen der Loten 1 Lot tl 11 Loten f 10 Sla Olis ff middel tegen Itbeuuia heid enz mag in geen breken In flea ct en SO ct b en Drogisten dam bij Oé Weiaz Co Dit gofde oude Huis Uek JIckt Vtrkoudenkel Huisgezinontschen 4 1 25 75 HH Apotheker Te Amsterb n T TuyU F AD iHCnEI U jlOTTER l DAM O 2 ANKER PAIN EXPELLER DE COMMISSIE