Goudsche Courant, dinsdag 5 augustus 1902

Zg die iets van bovenstaande goederen willen zenden kunnen dit doen aau het adres der Vereeniging Schenkweg 50 terwijl het adres van den penningmeester is de heer O C Mirandolle Riouwatraat 123 beiden te sGravenhage Omtrent het spoorwegongeluk tnsschen Hengelo en Oldenzaal vernemen wij nader dat de oorzaak van het deraillemeut moet gezocht worden in den slechten toestand van den weg De machinist en stoker reden op de locomotiel in volle vaart de sloot in doch kwamen gelukkig met en paar schramnfen en een nat pak vrij De andere 3 rijtuigen reden nog ongeveer 10 M voort voor ze ontspoorden De lijn is weer vrg doch de locomotiel ligt nog in de sloot De materieele schade ia gering Aan bet Bat Nbl wordt uit SoekaI boemi gemeld I In den nacht van Zondag op Maandag I 22 op 23 Juni zijn ongeveer een paal zuidI waarts van deze plaats nabij de kanpong I Soekaradja 42 inlanders omsingeld en geI vangen genomen niet zonder verzet daar I enkelen gewond werden I De aanleiding hiertoe was de volgende I Bg gelegenheid van inhuur van gronden I werd door een employé van den heer GraiI chen die bg toeval met den wedono sprak I over loodsen welke in de buurt der tabaksI tuinen naby Soekaradja waren opgericht I toen men ile zaak nader ging onderzoeken I gemerkt dat deze bestemd waren voor een I vergadering in het begin der volgende I maand te honden blijkbaar niet met goede I bedoelingen I Het bestnur werd gewaarschuwd n het I gevolg hiervan waa het optreden der poI litie als boven medegedeeld I In den na vond van Maandag brak een I brand in de tabakaloodsen van den heer I Graichen nit zeer opmerkolgk was hel dat I de loodsen waar reeds tabak voor de verI zending gereed lag alle geheel zijn nitgeI brand en slechts een enkele ledige loods I voorta dat de bevolking op het brandaigI naai toegesneld niet alleen geen kapmessen I bg zich had maar blgkbaar ook niet verI koos deze na bekomen lastgeving te gaan I halen teneinde mee te helpen de loodsen I voor het blusschingswerk om te kappen OnI geveer honderdduizend pond tabak is verI brand deze tabak was voor zoover bekend I niet verzekerd Wat onder het vorige ministerie nooit heelt plaats gevonden is thans geschied meldt men nit den Haag aau het Volk de Israëlietische militairen kregen Donderdag ochtend bevel dat zi op hnn rustdag Zaterdag de parade ter eere van de Koninginmoeder moesten meemaken Daar het hun Donderdag pas gezegd werd was het te laat om te reclameeren is het Misschien een flesschenpost f Een laatste noodkreet van een zinkend schipf Misschien wel een boei van Andre Zoo klinkt het van alle kanten De stuurman heelt intusschen het voorwerp van zooveel belangstelling uit het net gehaald en houdt het lachend in de hoogte een Odolflacon De staatssecretaris van de voormalige Zuid Alrikaansche Republiek de heer Beitz wordt den 6en Augustus te Napels verwacht en reist vandaar over Luzern waar het internationaal Boerencomité hem een som van 140 000 Ircs voor de weduwen en weezen der Boeren wil ter hand stellen de Westlandsche dorpen ging in twee uren tijd volbracht 1 Voor de villa aangekomen werd de lijder 1 die zich naar verschillend heeren zöner om 1 geving mededeelden naar omstandigheden I vrij wel gevoelt voorzicljtig uit het rijtuig op een groote matras geplaatst en door de I heeren Fischer en Wess ls geholpen door eenige andere heeren o a den heer Van 1 der Heyden vroeger bS den verpleginga I dienst in Zuid Alrika bilanen de villa ge dragen op welk bordes een zoontje van een I der andere lamilies en pension op Norma 1 met een bloemruiker in de hand stond Van de gelaatstrekken van den president was weinig te onderscheiden daar hij een 1 groeten blauwen bril droeg zijn gestalte was 1 verborgen onder een langen reisdeken De I lyder werd onmiddellijk n ar zgn slaapv r 1 trek gebracht en ging dadelp rusten op 1 het bed De vertrekken door den heer Steyn en 1 zijn lamilie bewoond waren heden geto id met planten waartusschen verschillende por 1 tretten waren geplaatst o a van president I Kruger een photographiache groep van de 1 I leden der deputatie enz i I Toen de beroemd geworden staatsman op 1 de boven geschetste wijze langs de rjjen der I I belangstellingen werd gedragen ontbloo te 1 I iedereen eerbiedig het hoold maar geen en 1 I kele uitroep werd vernomen in eerbiedigi ig 1 I van het door den heer Steyn en zijn vri n I den uitgedrukte verlangen Een nnr daarna I kwamen mevrouw Steyn en de kinderen I Kort nadat de president was aangekom n I werd aan de villa een reïsachtig bloemstuk gebracht van 21 M hoogte en 1 30 M I breedte Het rustte op een bamboe schilders I ezel en vormde een hoorn van overvloed die I over een bed van witte cactus dahlias een I keur van de schoonste orchideeën anjers I roode rozen en andere soorten uitstort I terwijl de bovengroepeering geheel gevormd I was nit lelién Onder aan bevindt zich een I strik met breede linten in de Vrijstaatsche I kleuren en op welke de opdracht vermeld staat Hulde den Vrgstaatschen held en staatsman Dit hulpbetoon kwam van de Haagsche ProBoervereeniging de sympatieke corporatie die reeds zoo veel goeds tot stand bracht in het belang vooral van de slachtollers van den oorlog 8 het kunstige bloemstuk was gevoegd het volgende welkomst schrijven Zijn Hoogedele M T Steyn Welkom in Nederland Hoogedele I Het zij n gegeven hier gedragen door de verearlng van allen rust en genezinii te vm dent Hebben wij vol spanning de jaren van bitteren strijd met u en nw edel volk meegeleeld in stille bewondering voor de daden dier dapperen thans lijden wij met u en de uwen ter neer gedrukt als wg z jn door uwe machtelooze smart Sober in woorden groot in daden is de leus gebleken te zijn d er helden die door hun grootsch gedragen dezen oorlog hebben gestempeld tot een eenige in de geschiedenis der volkeren 1 Dat ook wjj met woorden spaarzaam zijn en u alleen dit mogen zeggen In het land uwer voorvaderen wordt gij met groote Helde omringd en gansch ons volk ziet met diepen eerbied op tot n den Vrijstaatschen held en staatsman Het Bestuur der Haagsche Pro Boervereeniging Ur W de Bidder praeses S H L J de Korte secretaris Jhr mr F Beelaerts v Blokland ïscus Wg vernemen dat dit welkom en dezehulde door den heer Steyn ten zeerste opprijs werd gesteld H B De held van het opzienbarende Insterburger tweogeveoht luitenant Hildebrand is door den Duitsehen Keizer begenadigd Hildebrand had zgn kameraad luitenant Blaskowitz doodgeschoten wegens een beleediging die nog wei in dronkenschap was gedaan en werd deswege veroordeeld tot een onbeteekenende veatingstral van twee jaar Nu ziJn eerst zeven maanden van zijn straltjjd verloopen on reeds krijgt de schuldige gratie Zoo wordt zegt de Frankl Ztg het tweegevecht in het leger bestreden Te merkwaardiger ia deze gratie omdat indertijd bg een interpellatie in den Rijksdag naar aanleiding van het duel de minister van oorlog Von Goszler verklaarde dat de Keizer te verstaan had gegeven dat in dit geval niet gehandeld was naar zijn voorBchriften tot beperking van het tweegevecht en zgn vast voornemen had uitgesproken om in de toekomst met kracht tegen dergelijke duels op te treden De zaak van het als jongen in bet Wil 1 heiminaGasthuis gebrachte kind dat eigen 1 lijk een meisje zou zjjn is thans dus deelt I het N V d D mede by de rechterlijke macht I aanhangig gemaakt 1 Vrijdag is de burgemeester van Amster 1 dam namens den vader bg deurwaardersexploot gedagvaard om voor den rechter te verschijnen ten einde door dezen te doen besliaaen over een eisch tot achadevergoeding welke geraamd is op 1 3000 In de dag aardiug wordt gesteld dat de Gemeente ook na herhaalde aanmaning in gebreke is gebleven aan F ö Vermg diens zoon op 4 Februari jl aan het WilhelminaQasthnis aangeboden en toevertrouwd terug te geven De eisch tot schadevergoeding wordt gemotiveerd door de overwoging dat de Gemeente blijkbaar in de onmogelijkheid verkeert het door den eiacher geleden materieel en ideëel nadeel op andere wgze te herstellen Op die wijze zal de Rechtbank genoopt zgn een onderzoek naar de identiteit van het kind waarvan beweerd wordt dat t Vermg s kind ia te doen instellen Algescheiden van deze actie zgn reeds op verzoek van de Gemeente door den kantonrechter een voogd en een toeziende voügd over het kind benoemd Als uitvloeisel van die benoeming kan nu van gemeentewege tot de rechtbank het verzoek gericht worden op dé geboorte akte t doen aan eekenen dat het kind aangegeven als Franciscus Gerardus een meisje is Ook als de rechtbank op dit verzoek ingaat waaromtrent zg wel geen besliaaing I zal nemen zonder ook den ala den vader I aangeduiden persoon gehoord te hebben I is de zaak natuarljjk niet algeloopen daar I de procedure betrellende de schadevergoeding I dan ook nog behandeld moet worden JJ Men schrglt uit Aken Eergisteravond had alhier een vergadering plaats onder leiding van den Bgkadag Jos Sittard waarin de vleeschnood te Aken besproken werd De voorzitter verklaarde dat te Aken slechts V deel van het vleesoh verbruikt werd dat er eigenlgk moest gegeten worden Het resultaat der vergadering was dat men met alle kracht moest trachten sommige grenzen voor den invoer van levend vee geopend te verkrygen al ware het alechts geIgk in België voor 3 ol 4 weken Verder moest de bevoegdheid tot opeustelHng aan de regeeringspresidenten worden overgelaten De Vereeniging Helpt Elkaar te s Gravenhage zendt ons het volgende ter opname 1 Zeker zullen zg die de vereeniging Helpt Elkaar door hunne gilton in geld en goed in de gelegenheid stelden ieta voor de weezen in Zuid Alrika te doen met genoegen vernamen dat het te Norvalspont geopende weeshuis goede diensten doet De daar aau het hoold slaande zuster schreel d d 26 Juni j Het tegenwoordige weeshuis vroeger een in I puin liggende paardenstal bestaat thans nit vier kamers met een warande waar omheen viJl tenten die elk door zeven kinderen en een helpster bewoond worden Er komt niet één burger uit hot veld ol hij komt een bezoek brengen Onder anderen was hier generaal De Wet de super intendant de dokter en de predikant en dronken hier kolfie Z Ed hield een indrukwekkende toespraak waarin hg mjj bedankte voor alles wat wü tgdens den oorlog gedaan hebben Er wordt hier door de kinderen menig genoegelijk nnrtje doorgebracht met het gezonden speelgoed en boeken Wil de gevers wel bedanken voor hunne geschenken Ik laat hier volgen wat ik op het oogenblik hoog noodig heb Mogelijk knnt n ol eenige vrienden er mg aan helpen Sterke schoenen zwarte kousen gedroogde groenten havermout vilten hoeden voor jongens blauwe stol voor jongenspakken en meisjesmantels gekleurde flanel voor nachthemden wit katoen voor schorten en gebreide borstrakI ken Te St Germain hg Pargs heelt men op een zeer stolflgen weg in het bosch een proel genomen met olie Over een lengte van 200 meter werd s middags een laag dikke olie gespreid die den volgenden ochtend geheel was opgedroogd zoodat de weg hard was geworden By het ryden met automobielen bleek dat dit gedeelte van den weg volkomen vrg van stol bleei Men zal nu do proel voortzetten door den weg druk te bergden om na te gaan hoe lang die stolvrgheid duurt Gemengde Berichten Op 83 5 graden Noorderbreedte De Frega maakt een tocht in de Noordelijke Ijszee voor wetenschappeipe doeleinden Na gednronde meer dan twee weken door machtige ijsbergen in haar voortgang belemmerd te zjjn geweest heelt ze gelukkig weder de vrge zee bereikt en stoomt nu lustie verder noordwaarts Ondanks de koude is het overheerlijk weder het noordpooll ndschap ontvouwt de geheele toovermacht zgner magische schoonheid De bemanning der FreHa is bgna voltallig aan dek zoowel de zeelieden ils de zoogenaamde Badgasten a w z de wetenscbappelgke ledeq der expeditie Geen oogenblik stokt do conversatie ieder is in de beste stemming en goed eeluimd Wat zou daar drjjvenf met deze woorden onderbreekt de eerste stuurman plotseling het gesprek Ziet heeren daar ginds en hiJ wgst met de steel van zgn kort Lijpje in het water Ieder kgkt in de aangewezen richting Men wordt een klem blinkend voorwerp gewaar dat op de golven danst Het net roept de stuurman tot een der matrozen Het net wordt gebracht De stuurman werpt het overboord om het vreemde voorwerp op te visschtn Na eenige vergeelsche pogingen gelukte hem dit Langlaam trekt hg het net weer op AUen dringen nieuwsgierig om hem hem Wat Te Stoke upon Trent in de Vereenigde Staten hebben vgl mannen door de politie achtervolgd een hnis tot een lort Chabrol gemaakt Zg barricadeerden de deur en de vensters en ontvingen de agenteu met revolverschoten Toen er eenigen van dezen gewond waren schalie de overheid raad en liet de brandweer aanrukken En in het gevecht tnsschen dozen en de beleg rden zgn eerstgenoemden overwinnaars gebleven Binnen twee nron hadden de spuitgasten z6é geplaatst dat de belegerden bun geen kwaad konden doen het huis onbewoonbaar gemaakt De belegerden capituleerden en werden doornat naar het politiebureau gebracht EBaEUKD I In plaats van den tot pair benoemden sir I Kay Scbutleworth is te Clitheroe in LanI caster de arbeiderscandidaat Shakleton tot I lid van bet Lagerhuis gekozen I Het Parlementslid Lynch beklaagd van I hoogverraad is naar den rechter verwezen 1 op de beschnldiging de lersche brigade by I de Boeren te hebben gecommandeerd Friskeuk Uit hooide van een zwaar beleedigde eer 1 in een persgeschil hebben de oudatgevaar digde Zevaès en de redacteur van de Petit Dauphinois Bresson te Grenoble een paar kogels gewisseld en toen nog eens op den degen geprobeerd elkaar pijn te doen Zevaès beeft een schram over de rechterhand gekregen wat hem wel belet zal hebben die van Bresson te drukken schoon aan de eer was voldaan De Figaro weet te molden dat er bjjgelegenheid van het vertrek van adm raalBeanmont uit Tonton een groote betoogingvan sympathie plaats hebben zal De werklieden van het arsenaal hebben een deputatie gezonden om hun spgt uit te drukken De admiraal is vooral verontwaardigd omdat men hem getroUen heelt zonder de minste vraag van uitleg zonder hem voor den rechter te dagen zells zonder hem van den maatregel te verwittigen die reeds door de dagbladen bekend was gemaakt Het incident van 14 Juli is maar een voorwendsel zegt ie admiraal Chiiia De regeeringstroepen hebben volgens mededeeling van de regeering aan de gezanten in Peiling in Sze Chnan drie ol vierhonderd opstandelingen gedood en de orde wederom geheel hersteld BINNENLAND Uit s Qravenhage wordt geseind van Zondag Geweldige slagregens gedurende den ge 1 heelen ochtend zijn wel in staat om den har I telijksten belangstellende in de aankoms van I een der heldenfiguren uit den gevoerden tr jd I in Zuid Alrika Si te schrikken zich eenigen I tyd wachtens in de open lucht te getroosten 1 Zulke stortbuien maakten zich hedenochtend I de ongevraagde bondgenooten van pres dent 1 Steyn wiens verlangen het was bij zijn aan I komst in Europa ook met het oog op zijn I geschokte gezondheid niet te vforden ont vangen met luidruchtige betoogingen Toenhij dan ook dezen ochtend omstreeks kwart I voor twaalt uur den Badhuisweg ber ikte 1 waren slechts een honderdtal menschen in den omtrek van de villa waarin h zgn in 1 trek zou nemen vereenigd en die be ang stellenden moesten nog hard loepen om den I heer Steyn te kunnen zien want z ston 1 den in alwachting geschaard voor de villa I Petronella terwijl tot algemeene verbazingde president nu toch de villa Norma bleek 1 te gaan bewonen die aanvankelgk voor hem was gehuurd I Ëenige dagen geleden was gelijk gemeld 1 werd de villa Petronella gehuurd en ge I heel voor de ontvangst van den heer Steyn ingericht door vrienden die laatstgenoemde villa een passender verbljjl voor den lijdenden staatsman oordeelden Hoe dat zjj het werd nu een wedloop om nog tüdig voor het hek der villa Norma te kunnen bereiken waar drie rijtuigen stil hielden Want de president heelt den ocht van Hoek van Holland naar Scheveningen algelegd in een rijtuig bespannen met twee paarden die rosetten aan het hooldstel droegen in de Vrijstaatsche kleuren Do heer Kroeller lid der firma Maller Co te Hotterdam die gelijk men weet de Batavier III ter beschikking stelde van de lamilie Steyn had ook thans weder zgn rpnig aangeboden voor het geval meu het wenschelijker oordeelde den president de vermoeienissen van eefi reis per spoor te besparen na zulk een lange zeereis Inderdaad blijkt men na aankomst te Hoek van Holland deze wijze van vervoer verkieselijker te hebben geoordeeld en reeds hedenochtend werd aan het Hollandsche Spoorstation te sGraven hage bericht ontvangen dat het tot vervoer van zieken bestemde salonrgtnig niet naar des Hoek behoelde gezonden te worden Nadat aan den Hoek de verwelkoming had plaats gehad n de heer Wolmarans speciaal door president Kruger daarheen algevaardigd den heer Steijn welkom had geheeten en hem Krngers woorden had overgebracht dat deze ernstig met hem Steyn bidt voor zijn herstel werd te kwart voor tienen weggereden De heer Steyn was in liggende en gemakkelijke houding in het rijtuig geplaatst waarin ook de heeren Fischer en Weasels plaats namen In eenige andere rijtuigen volgden sommige van de den president vergezellende heeren terwijl mevrouw Steyi en de kinderen later vertrokken De koetsier had in last niet te hard ta rijden en toi h werd d tocht die nu door Stadsnieuws GOUDA ï Augustus 1902 Zaterdag alaagdk voor het eindexamen in Znid Holland de hh J van Velzen C F M Duizinga J A de Haas en H J Tüoman alle leerlingen der B H B S alhier Door de politiel zgn aangebonden twee meiden uit Amsterdam die een negental portemonnaies hadden gerold een dezer meiden heelt reeds 4 vonnissen daarvoor ondergaan terwgl 1de andere zeer slecht bg de politie stond aingescbreven Nog werd een persoon gearresteerd op heeterdaad betrapt van zakkenrcjUen Zaterdagavond werd door het Hollandsch Tooneelgezelschap lopgevoerd Vader Jean de Voddenraper vkn Pargs succes drama van Felix Pgat De heer Barendse speelde de rol van den ond n voddenraper die onder zjn schamel kleed leen trouw en warm hart bezat op eene uitstekende wijze en hel langdurig en herhaald applaus bewees wel dat men genoot Ook de overige acteurs en actrices vooral mevrouw EUenberger ala vronw Polard leverden keurig spel zg volmaakten het geheel en bezorgden alle aanwezigen een gevotvbllen avond De Koopman van Antwerpen Zondagavond in de schouwbnrgtent opgevoerd had een schitterend succea Niettegenstaande de kermisvreugde die de bezoekers bezielde werd het stuk onder ademlooze stille aangehoord en nog geheel onder den indruk verlieten de talrijke bezoekers de tent waaronder velen die hel jammer vonden dal het al gedaan was Mevr Polbarst als de rampzalige moeder de heer Barendse als bedrogen echtgenoot de overige heeren en dames om verder geen namen te noemen speelden bun rol meesterlijk en welverdiend was dan ook hel daverend applaus dal ben ten deel viul Heden nacht is onder de gemeente Reeuwgk de bonwmanswoning van Stolker door brand vernield Wij heiiniieren onze lezers nog eens aan het orgelconcert in de Groote oi St Janskerk te geven door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejullronw Maria Berkhnisen sopraan nit Utrecht en den heer Jac F van Zutphen cello nit Harlingen Men schrglt aan de Delltsche Ct uit Leiden Op 5 October a s zal Ds H P Schim van der Loeil predikant bg de Remonstranlsche gemeente alhier zgne 40 jarige ambtsbediening hebben vervuld Om gezondheidsredenen zal de geachte leeraar na bel verstryken van dien tormgn tegen heleinde des jaars zgne bediening nederleggen Ds Schim V d Loell werd geboren te s Herlogenboach 20 November 1837 en heelt dus thans bgna den 65 jarigen leeltyd bereikt Hg werd candidaat bg de Nederd Herv Kerk in 1861 Beroepen als predikant te Abbenbroek bg Brielle deed hi aldaar z ne intrede op 5 October 1862 om die gemeente te verwisselen in 1865 mei Bergen op Zoom Met goedkeuring van de Remonslrantsche Broederachap t d hy op als leeraar bg hare gemeente te Gouda op 22 Angnstus 1880 en sedert 22 Mei 1892 te Leiden zoodat hg de Remonatrantsohe gemeente ter laatstgemelde plaats bij zgn altreden ruim 10 jaren zal hebben gediend Door de zangvereeniging Krimpen a d Lek te Krimpen a d Lek voorzilterdirecte ir de heer J H Drees aldaar welke t vorige jaar wegens te gering aantal deelnemers de oefeningen heelt gestaakt zal thans getracht worden weer genoegzaam deelnemers te krygen ten einde do oeleningen weer te kunnen hervatten FQXjTTIE GEVONDEN VOORWERPEN Aan het bureau van politie alhier zgn in de maand Jnli 1902 gedeponeerd 1 vulpenhouder twee conranten grenswachter en 1 sleutel en 1 damesportemonnaie met geld en couponboekje Voorts zgn te bevragen 1 blauwe ceintnur bg J Oudyk Kleiwegsloeg 300 1 boa twggen bg K Akkerman J v d Heidenstraat 50 1 winkelboekje bg A K Brouwer Weeserl 146 1 paar witte kinderhaudschoenen bg M Scholing L Groenendaal 21 1 portemonnaie met geld bg R Cats L Tiendeweg 1 lanlaiaie manchetknoop bg M V d Berg Boelekade 199 1 handkolfer hg P Stalcnberg Nieuwe Haven 28 1 kinderpantoffel bg M Spoe Nienwe Haven 62 1 paar handschoenen bg M Kok Doelesteeg 248 1 damesportemonnaie inh n rozenkra by J de Pauw Gouwe 31 1 postduif bii N Ditendaal N Haven 42 1 groen werkzukje bg C Verschoor L Gouwe 63 1 ketting met gooden slot bg G v d Berg Spoorslraat 8 1 belastingpenniug 147 bg C Lngthart Spieringair 117 1 genden oorbel met blauw steentje by J v d Klein Zengatr 10 1 blanw koralen ketting bg A V d Eng Spieringstr 22 20 cents bg J Bosman Spoorslraat 19 1 knipmes bg C Kolsler J Philipsweg 466 1 zweep by D V Oudshoorn L Dwarslraat 127 1 vrouwenzak met zakdoek bg F van Riempbergen Lemdulsteeg 170 1 kanarievogel bg P v Zonneveld L Tiendeweg 71 1 zakkam in étui bg C Huskens Pr Hendrikstraat 349 1 bok bg B Nieuwenhnizen Kattensingel 61 1 huissleutel bg A R v d Putte L Groenendaal 20 1 vischhengel bg J Imholz Achter Vischmarkl 155 1 broche in den vorm van een letter bg A Eenink Karnemelksloot 345 1 zwart lederen portemonnaie met geld bg Slalenberg N Haven 201 1 zweep bg H Akkerman J v d Heidenstraat 50 1 paraploie knop bg P C v d Steel Kleiweg 22 1 bloedkoralen armbandje bg Ferwerda Bogen 147 1 wit boord bg C Rietveld Vorstmanstr 443 1 ceintuur bg P Schollen Keizerstr 129 1 pakje met stalen japon nluf bg Aria Jernzalemslr 4 1 Moedkoralen armband met gouden slot bg J Dozjj IJsaellaan 519 1 armband met gonden slot bg G M do Bruin Speldemnkersleeg 62 1 gooden ring bg J Kerbgn 3de Kade 432 Gouda 1 Augustus 1902 De Commissaris van Politie W N v GARDEREN 370 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Maandag i Aug No 3528 8812 en 14145 ieder f 1000 4065 8899 en 18307 ieder f 400 2324 6671 en 15286 ieder f 200 3343 7646 8343 10626 15302 16864 en 16870 ieder 1 100 Prgzen van f 30 4 3292 6686 10057 12659 15224 17876 14 3319 6673 10122 60 32 18063 102 38 6735 36 81 81 18114 28 3472 6969 59 98 15440 26 85 3500 71 95 12811 54 87 218 6 7070 97 23 67 18261 428 7 7124 10242 69 69 54 37 74 34 10380 94 80 18320 532 94 43 96 12911 15605 34 51 3607 55 10451 13035 9 49 79 3744 7213 58 13193 28 18418 628 53 85 94 95 32 45 45 3838 7400 10521 13203 42 18578 98 84 7541 10629 25 16704 18600 756 86 52 38 71 10 60 8 57 4007 67 46 13310 87 78 958 38 7676 99 17 16825 89 84 75 7761 10762 13400 79 18771 1042 84 67 87 41 15951 18821 82 4102 7835 10837 42 54 39 98 31 8062 7 13515 67 68 1104 38 8120 93 90 68 82 20 4213 22 10906 13607 69 18948 1234 83 46 8 25 90 58 72 4304 69 46 37 16006 70 85 14 8294 84 84 15 19020 1303 4448 8336 11005 13713 63 90 5 86 85 36 41 79 19133 14 4604 8468 49 44 16177 74 68 17 77 74 74 16278 19202 80 4861 8650 11116 13807 16333 16 1404 4998 57 18 50 38 77 12 5027 8678 22 92 64 19411 72 6127 80 31 13919 98 12 87 5276 91 61 36 99 69 1502 80 8730 78 41 16416 85 9 89 33 82 14041 31 19573 90 5320 96 11234 97 65 19653 1638 59 8821 11331 14204 16545 93 1719 5405 54 11470 30 49 99 1813 80 75 83 74 63 19700 50 6613 89 11526 84 79 55 1904 32 8925 49 14323 16602 75 31 66 57 11642 25 16705 79 78 76 65 57 82 44 86 95 96 9094 86 87 16809 19842 2002 5694 9115 11740 14414 62 19920 24 5737 95 78 56 16924 97 92 59 9210 11864 66 96 20028 2296 76 13 84 74 17063 42 2325 5826 26 85 78 17127 43 91 31 41 11906 98 36 20105 2435 6951 51 40 14530 76 6 48 77 83 76 66 17206 10 61 6004 9364 83 62 62 27 73 6 9401 88 72 85 35 2507 47 9525 12008 14653 17313 39 17 61 40 64 14746 23 65 84 99 44 12183 14812 57 20301 2669 6121 82 89 13 17414 20419 2741 81 84 12228 14937 47 20574 68 6213 9648 30 50 17507 20631 2817 87 67 72 98 16 78 36 6402 9824 78 15026 17668 20747 67 5 28 12404 45 71 56 72 46 86 13 87 17700 20844 90 67 87 58 15153 17804 20963 3120 6547 88 12581 58 18 3227 68 94 12613 88 35 48 59 9942 NIEUWE DEENSCHE CLACÊHA DSCHOKNE voor llaiiie § en Heerea A VAN OS Md TaUleur Kleiweg E 73a GOUDA relenAoon I tt Amsterdam Vrkrs Slotkrs Sears van 2 JULI sov m 82 iy 84 ol 9 li 971 80 V DMiANu Cert Nod W 8 Vi dito ilito ditc 8 dito dito dito 3 tllMai OW Gomil H81 8 4 J IB IusolirgriDglS68 81 6 OUT OU in papier 1868 i 81 Vl dito in stiver 1888 5 l oHTüOAL Ohl mot coupon S dito ticltsl S llDsLiND Otil Binnonl 1891 i dito Oooons 1880 4 dito biiRollia 188 4 dito bg Hop 1889 90 4 d to in gond leen 166S 0 ilito ilito dito 1884 5 lUMJE Ferpet leliuld 1881 4 67V lUKKliJ Gepr CouT ieon 1890 4 85 Oee loaning aerie D lt4Vi Gac leaDin flerieC 26 n Zuil pBilp T oblg 189 104 Msiloo Oli it Soli 1890 6 ViUUlvlLl Obi om op 1881 4 30 iaTESDill OUigntien 1895 3 90 HoTTEBDAH 3t l leen 1894 3 8 l S bd N Afr Hnndelsv aand Arondi b Tab Mg Oertifieaten 675 Doli Maatioliappii dito 415 Am Hypotheekb paudbr 41 t Or Hypolbookb pandbr 41 Naderlands ho bink and 191 Ned Handalmaatsch nito N W l Pao Hyp b pandbr S 961 Bott Hypotlieekb pimdlir 4V Utr Uypothookb dito 4V lOi DosTBN Oj l Hong bank aam 120 HOBL Hypotheekbank paodb 6 Ahzrika Kqnt by poth pandb 4 Maiir I O Pr Lien rt ÖS VtD Holl tJ Spoor w Mg aand 106 Mg tol ïipl V St Spw aand 112 Kea Iüd 3poorwogm aand j 218 Nod Zuid Atr Spm and dito dito dito 1891 dito 4 lTAU Spoor l 1887 89 A Eold S 56 Zuid hal Spnmij ArH obl 8 59 l oi S Warschau Wooncn anud 104Y llUBL Gr Ru Spw Mjg l obl 4 Balliaohe dito aand j Pantoffa dito aand 6 i Lir i g nombr dito aand l 98 Kunï Cli AzoiP 8p kap obl 4 100 dito dito M g 4 9 AMeElKA Jont Pho Sp Mg obl 6 Ollio Il North W pr O Y aan I 215 dito dito Win St Peter obl 7 140 Dontor k Bio Gr Spm eert v a 40 u Hlinoia Central obl ij goud 4 108 Louiav k Na hTilli Oer v aand 107 Meiico N Spw M Ie hyp n 105 Mi88 Kan 8 V 4pCt prof aand N Tork Onlaao i Weet aand S6 b Penn dto Ohio obhg 6 I QTe gon Calif lo hyp in gond 104 üt Paul Minn Manu obl ÜQ Pao Hoof lyn ob ig 6 dito dito Line Col Ie hyp O i 69 OiNaoA Can South Chert r aan t 94 Vin C Ballw k Na Ir h d c O 99 Amaterd Oranibua Mg aand SiD Btad Amatordam naud I lOlV Stad Eoltenlara ain l S 10 Ilrviiit Stad Vnta erpou 185 8 101 Slad Bruaaol 1886 i lOS I Uma ThoiiB Bogullr Qeaelaoh 4 119 O BTINI SUataleenig I860 6 117 K IC Coat B Cr 1880 8 102 Span Stad Madrid 3 1868 41 Ntn Ver Bez Avb Spoel eert D SAMSOM SPECIALITEIT IN NOÜVEAUTÉ S C OI l Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad ITouveauté s in Mantels JOSTDMBS en JAPONSTOFFEN Blousen en Costuumrokken van de goedkoopste tol de beste soorten Alleenverkoop van de uil echt in Oost Azié tehuis beboorende Netelvezel of zoogenaamde brandnetel Dames en Heeron THI C O T ONDEEGOEDEEEN Veemarkt te Rotterdam Manodaff 4 Aug 1903 VeUe Ossen en Koeien red aanvoer prijzen waren voor ie kwal 35 2e kwal 32 3c kwal 27 ctper halt kilo Vette Kalveren groote aanvoer ie kw a6 2e kw 24 3e kwal ao ct per half kilo Vette varkens redelijk aanvoer ie kwal 25 2e kwal 24 3e kwal zo rt de half kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vet vee prijs houdtnd Vette kalvere varkens schapen en lammeren traag minder in Odol MoDdwater rerdrijft deo vuilea adem VEESCHEIDENHEID Uit Shenandooh in Pennsylvanië wordt bericht dat bjj een orslootje 5 werlistakera en 4 polilieagenleu gewond zjjn door geweerschoten De neef van den sheriff is donr stokslagen gedood Twee regimenten werden ontboden om de rust te herstellen Men seint uit Zwolle Aan boord van de sleepboot Pauline van Eollerdam had eergister op den IJsel nabö Hallem een ernstig ongeluk plaats Door bet springen van de klepkasl kreeg de machinist Jansen uit Zwolle hevige brandwonden aan hoold en ledematen De ongelukkige werd hier eergister per ss Paul Kruger binnengebracht De overige opvarenden kwamen met den schrik vrjj iOVERTKI TlËN Herinis ie Gouda ZOMERTHEATEE standplaats ÖEOOTE MAKKT HOLLANDSCH TOONEELGEZELSCHAP van Amsterdam Bcslunr BAEENDSE VERHAGEN POTHAEST IHnndng II Augusliis 1903 Door geheel het land groot succes ijne Dochter gaat aan era de Op Groot beroemd hljjspel in 3 bedrijven door Auo HsxanixK De Qruiter de Hr Jean Charlier Trees zjjne Vrouw Mevr M v Weslerhoven Prgzen der Plaatsen Ie Bang f l SS 2e Eang f 0 80 3e Eang f O OO ieBang f 0 30 Aanvang 8 uur Bespreokburean dagelijks geopend van 10 tot i unr Abonnementskaarten 1ste Hang 10 stuks è f 10 verkrijgbaar aan het Zomertheater Abonnementskaarteii te Hang zijn per stuk ü f t Oft verkrijgbaar in t SIGARENMA6AZIJN S vao WUflgaardeD Korte ïiendewegD 2 tegenover de Schouwburg Wie levert tegen uiterste prijzen prima volvette Goudsche Kaas voor Eiport naar üuitschland hij afname van minstens 100 stuks Teg en contante betaling Br Ir onder H B Bar dezer Courant ÊiimTMTHËÏ en wordt verzocht op t JIGRK te letten OIT HIT MiOlZIJN Ti W IIAVH SWAAYZÜ E QORINCHBH Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van m twee en een hal en een Ned om Imet vermelding van Nommer er PriJs voorzien van nevenataanri Merk volgona de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van getierde orders aanbevelende 1 c nijc Een eetlepel SODRX zal in den regel J 5 betervoldoen dan ï 4Kllo gewoneSoda voorheen J BREEBAART Lz