Goudsche Courant, woensdag 13 augustus 1902

bP Tegen 12 ure Zondagmiddag had zich eene massa raenschen opgehoopt voor het huis van den barbier P in de Mariastraat te Utrecht een van hen die zich niet vereenigen met sluiting van de barbierssalons op Zondag Door de andere barbiers werden nu een aantal barbiersleerlingen voor den winkel van den heer P op wacht gezet die het publiek moesten waarschuwen zich niet bg den heer P te laten scheren of haarsngden omdat hg niet aau de Zondagssluiting wilde meedoen De dkardoor ontstane volksoploop veroorzaakte stremming in de passage waarompolitieagenten dan ook een einde er aan maakten ü D I plechtig op het E K kerkhof ter aarde besteld Een zestal fraaie kransen o a van den officier van justitie te Zwolle van den bar gemoester van Stad en Ambt Ommen van I de bevolking van Ommen van de man 1 schappen en officieren der derde divisie I dekten de kist Afgevaardigden van de verschillende disj tricten over do geheele divisie vertegenI woordigers der ryksveldwacht en rytuigen I met familieleden zag men in den somberen itoet die Voorafgegaan werd door de muI ziek van het instructiebataljon te Kampen I Diep bewogen vervulde do marechoDssee De Lange die bg den ongelukkige was toen hem het noodlottig schot trof met nog drie I kameraden den treurigen plicht als slippenI dragers dienst te doen I Op het kerkhof waren nog tegenwoordig mr Van Onteren officier van justitie Baron I Aerssen en mr Sichterman van de RechtI bank to Zwolle de divisie commandant dor marechaussee Wgnaendts en de bnrgcmoesI ter van Ommen jhr Van Nahnys I Nadat de katholieke eeredienst e i militaire plechtigheden vervuld waren trad de I divisie commandant Wgnaendts naar vuren I om als chef dezen kranigen marechansi ee te huldigen als een glansryke figuur gestorven in zfln trouwo plichtbetrachiing Tot de nabestaanden en in het bgzonder tot de verloofde van don doode wier smart diep aangrijpend was richtte spreker harteiyke woorden van troost Do luitenant der marechaussees Van Oort sloot zich hierbg aan terwgl de burgemeester van Ommen namens do ingezetenen deu doode herdacht als mensch en als politiedienaar er op wg endo dat hij in beide qualitoiten bg de bevolking zeer bemind was Aangedaan koerde de ontzaglijke menigte stadwaarts De burgemeester van Boulogne is ver 1 oordeeld wegens min vleiende uitlatingenover een derde in den gemeenteraad tot eenboete van 25 fr en schudoloosstelling tenbedrage van KJO fr t Moet er met de financiën v n Pargslang niet voordeelig bijstaan men gewaagtvan een deflcitje ten bedrage van 22 millioen francs en de Seineprefect zon voornemens wezen ba den laad aan te dringenop de aanneming van eenige opcenten De revolutionaire socialistische jongelingschap van het derde arrondissement teParijs zou eergisteren de peentjes eens opscheppen ter gelegenheid van de herdenking der Tuilerieënvermeestering door betvolk en daartoe hadden alle werklieden handelsbediendcn en studenten moeten samenkomen op de Place de Ia Concorde Erkwamen evenwel ternauwernood een tweeA driehonderd betoogers die heel rustig open neer knierden zoodat de uitgebreide maatregelen van orde totaal overbodig waren DüiTBOHLASD Kolonel Schiel do bevelhebber van het Duitsche Uitlandcrskorps in den Hoerenoorlog die na den slag bij Elandslaagte gewond in Britscho handen viel is uit zijn krijgsgevangenschap te Frankfurt aangekomen Eeeds wordt het volledige program openbaar gemaakt van het bezoek van ItaliB s koning aan Potsdam en Berlijn einde dezor maand De Linden wordt bijzonderlijk versierd en de gemeenteraad van Berlijn moot deelnemen aan de begroetiug I De kleine landbouw op Java I Indo boertje beschrgit in het Archief I voor den Landbouw in Insnlinde zgn onI dervinding op het stuk van den kleinen I landbouw j Van een erfpachter zegt hg kreeg ik I in Juni van verleden jaar een stuk woesten I grond in leeubruik groot 26 bouws Ik zonI derde daarvan 2 bouws af voor mgn eigen I kebon bouwde daarop een huisje dat mg I f 60 kostte en sloot met Javanen uit de I omliggende dossas oen overeenkomst waarI bj zy aannamen hot bosch te kappen en I te branden en den grond met padi gogo to I beplanten tegen genot van de helft van het product I Alzoo gebeurde het en in Maart jl ontI ving ik voor mgn aandeel na aftrek van I 20 pCt voor snijloon 115 pikols padi in I mgn loemboeng gelgkstaande met ongeveer I 50 pikols rgst Daar ik met mgn gezin ouI geveer 2 pikols rgst in de maand gebruik I kan ik van dat product een jaar lang leven l en nog 26 pikols verkoopen tot bestrgding van andere levensbehoeften Bg die bate liiytt het echter niet want van de 2i bouws zgn nu reeds 6 bouws met tabak beplant terwgl de overige 18 bouws bestemd en gereed gemaakt zgn voor de teelt van djagong na de eerste regenbui I in den grond te brengen Neem ik aan dat de waarde van die producten slechts f 20 I por bouw is dan komt mg diiarvan de helft of f 240 toe In mgn kebon heb ik 1 bouw bep ant I met ketella pohoong cassave die prachtig I staat en minstens 400 pikols zal opbrengen I Door de mislukking van de padi in vole I streken zal de ketella zeker duur zyn on I hot zou my verwonderen als die eene bouw I geen f 240 opbracht Op het andere dool van I mgn tuinen heb ik eenige klapper en anI dore vruchtboomen en wat bamboe geplant I zoomede wat groenten voor tóespgs in do I huishouding Die tuin is nog lang niet wat I hy worden moet maar dat zal spoedig beI ter worden als ik wat geld in handen kryg door verkoop van mgn producten Toen ik in Juni van 1901 begon bozat lik jnist f 200 Na het bouwen van mgn 1 huisje bleef daarvan ma ir f 140 over Ik 1 kocht een 50 tal kippen waarvan ik dage I Igks 15 tot 25 eieren verkreeg de opbrengst I hiervan was meestal voldoende om op de I passar hot noodige in te koopen natuurlgk I behalve de rgst Zoo was genoemd sommetje I bgna opgeteerd toen de oogst van de padi I gogo begon En nu ben ik een boertje die 1 van zyn eigen grond en arbeid rustig en 1 onafhankeiyk kan leven 1 lk ben niet lui geweest maar ik heb I ook niet hard behoeven te werken evenmin 1 als de Javaantjes die my bg de gogo teelt I behulpzaam waren en die over de nitkom 1 aten even tevreden zgn als ik Men moge I dat maro stelsol laken maar ik voor mij kan I er niets geen kwaad in zien aan een twin 1 tigtal inlanders in den volsten zin vrgwil 1 lig de gelegenheid te hebben gegeven hnr 1 ledigen tgd nuttig te besteden 1 Het maro of raaron stelsol betoekent dat 1 de inlandscho landbouwer die ontgint I zaait plant en oogst de beschikking erlangt over de helft van den oogst en de we er I helft betaalt voor het gebruik van den grond 1 En hg vindt dat niet te veel hg werk in den volsten zin vrgwillig en is over de uitI komst tevreden I I Is dan mag men vragen de door 1 I den inlander aan het Gouvernement beta 1de I I landrente die naar plaatselgke omstandig I heden van 6 tjt 20 pCt afwisselt en ge 1 raiddeld geacht wordt 8 k 20 pCt te beI dragen wel bg de nog op Java heerschende 1 I toestanden en begrippen zoo buitensp rig I te noemen als soms wordt betoogd vraagt 1 hot Hbl Men kan de landrente niet ge I lykstellen met onze grondbelasting er 1 is ook oen zeker bedrag aan pacht in be grepen Gemengde Berichten Een scheepsbouwmeester te Vlaardingen 1 bemerkte sinda geruimen tijd dat hjj Za erdags telkens oen klein bedrag aan geld te I weinig in kas bad zonder de oorzaak h er1 van te kunnen opsporen Aan diefstal denkende liet hij iemand post vatten op den I zolder boven het kantoor vanwaar hij door 1 een gaatje het geheele kantoor kon overz en 1 Al spoedig kwam een der knechts vat deseheepstiramorwerf opende met een sleutelde kast waarin het geld geborgen was namdaaruit vijf rijksdaalders on verliet daarop het lokaal Terstond werd de politie ge1 waarschuwd die den dief in verhoor nam I en ham tot bekentenis wist te brengen 1 Men meldt uit Haarlem 1 Aangelokt door hot frissche maar droge weder zijn eergisteren duizondon kor lisZondag komen vieren zoo pi m U IM Amsterdammers ongeveer 10 000 jersonen uit de strook Haarlem Vlkmaar en oen gelijk aantal uit de richting Haarlem Leiden Hoewel het dus doldruk was op de kermis had de politie een gemakkelijke taak daar het publiek zich vrij ordelijk gedroeg behalve tegen 1 uur by Tewe waar toen een hevige botsing plaats had tusschen het publiek en de politie Daar worden bloedende wonden gcslagon met talhouten en gummistokkon en het publiek trok zoozeer party voor don belhamel dat de politie dezen moest opjagen tot de Anegang toe alvorens hora zoo goed als zonder kloeren to kunnen pakken waarby 12 man noodig waren Gister hebbon honderden por spoor of boot 1 do stad verlaten om den dag buiten door 1 te brengen De vroeger zoo beruchtelaa ste kermis Muandag wordt hoo langer loe 1 stiller I Naar w8 kunnen mededeolen biyit do 1 vooruitgang in den toestand van president I Steyn aanhouden en is de algemecne oe I stand bevredigend Do strikste rust b gft den lyder echter voorgeschreven De heer Reitz bezocht gisterochtend zgne familie te Delft on werd gistermiddag te Schoveningen terugverwacht voor oen onderhoud mot president Kruger die in plaats van gisteren heden met een der raiddagtreinen naar ITlrecht zal terugkeeren Betreffende de komst van de Boorengoneraals Louis Botha Do Wet en De la Key is nog niets naders bekend dan dat do aan i komst te Southampton verwacht biytt op Zaterdag of Zondag u s indien althans de boot naar men berekent heden uit Madera geseind wordt Hun verdere reisroute van I Southampton af zal vastgesteld worden na I bespreking met de leden der Boerendeputatie 1 die tot hunne verwelkoming naar Southamp 1 ton zullen gaan Ofschoon vormoed wordt dat do generaals het eerst naar Nederland 1 zullen komen en wel naar utrecht kan hot 1 na den onverwachton dood van Lucas Me or 1 wol wezen dat zö van Southampton naar 1 Bm sel zullen vertrekken om do voorloopigo 1 byzetting van Meyer s sloftoiyk overschot bij te wonen Gisterenavond keerden een twaalftal werk 1 lieden uit Dordrecht per roeiboot terug van I de fabriek van Kievit Van Eeede te Papondrocht waar zg werkten In de rivier de Noord wilden zg ter bespoediging van de reis achter een sleepboot gaan hangen met het noodlottig gevolg dat do boot omsloeg en allen to water geraakten Volgens de oeno lozing verdronken er twee mannen volgens de andere een De overigen werden gered Onlangs doelden wg mede dat de Engelsche justitie aan de Arasterdamsche politie opspoI ring had verzocht van iemand üo naarAmsterdam was uitgeweken vormoodelgk dader van of medeplichtige aan een belangryken postdiofstal te Louden Zondag is ineen café oan hot Damrak iemand aangehouden in het bezit van een aantal Engelsche banknoten van 50 10 en 6 £ vermoedelgk van dion diefstal afkomstig Op lastvan den officier van justitie is doze persoonin voorloopig arrest gesteld Hbl Op de Zondagochtend gehouden vergade 1 ring van den Leidschen Bestuurdersboj d 1 werd medegedeeld dat do bemiddeling van 1 do Kamer van Arbeid in de staking d r 1 katoendrnkkers tot geen resultaat gele d I heeft de heer Driesson weigerde wat t e 1 te geven Na nitoenzetting van feiten en 1 toestanden op do katoendrukkerg besloot de I Bestuurdersbond met alle kracht voor h t 1 inzamelen van steun te werken en dn r 1 I waarschgniyk in Leiden alleen niet genoeg I bgeen te brengen is ook in de andere plaat 1 sen aan te kloppen verder om met den 1 Toxtielarbeidersbond samenwerking te zoe 1 ken in den loop der komende week e n I I openbare vergadering te beleggen en daar 1 I toe iemand van het hoofdbestuur van den I I Textielarboidersbond te vragen om daardo r 1 wat organisatie onder de Textiolarbeide s to brengen Het Volk Men meldt uit Oud Beierland aan de N R Ct Aan de in aanbouw zijnde beetwortelsuikerfabriek alhier hebben gisterenmorgen plotseling een 60 tal werklieden gestaakt Toon do directe ir de stakers mededeelde dat hy in geen geval het loon zou verhoogen gingen enkele hunner weer aan den arbeid Den overigen is medegedeeld dat zg tot morgen bodenktgd hebben doch indien zg de staking ook d4n nog voortzetten voorgoed bedankt zullen worden In dat geval zal de directie werkvolk van elders betrekken De te hulp geroepen politie stuitte tot nu too zelfs op geen schgn van verzot Het rgwielongeluk to übborgen Het ü D vernoemt dat do toestand van den heer en mevr M en hun nichtje die te Ngmegen verpleegd worden steeds vooruitgaande is De toestand van den heer M die direct al de meeste kans op beterschap beloofde is voortdurend hot gunstigst gebleven Ook de beide dames gaan goed vooruit Niettemin zullen allen nog wel een tgdje in het Wilhelminaziekenhuis moeten blgven der Toekomst Met generaal de Wet in t veld Men zal zich waarschgnlgk nog herinneren dat dr H J Poutsma van het Roode Kruis na op 10 Februari mot generaal de Wet door de Oranje Eivier naar de Kaapkolonie te zyn getrokken kort daarna daar werd gevangen genomen Hij was de oenige die in den Vr staat zich het lot der gewonden aantrok en was dientesgevolge door de Wet Onder roote belangstelling van eon van allo züden toegestroomd publiek is te Zwolle ZaUrd te 12 uur van uit de kazeruo het slachtofler van den moord te Ommen de marechaussee Hoekstra op militaire w I aangesteld als chef zijner ambulance Bij 1 zgn gevangenname nam de vijand hem alles i al hield hem eenige weken to Colesberg en I Kaapstad gevangen en voerde hem daarna 1 pej transport terug naar Europa waar hij I 4 Juni 1901 aankwam 1 Omdat er nu geen zorg voor de gewonden I was nam hij zich voor te probeeren weer in 1 den Vrgstaat te komen Na drie weken j vertoeven hier te lande kreeg hg een zekere I opdracht en scheepte hg zich weer in voor I Zuid Afrika waar hg 14 Juli weer landde I Te Kaapstad en Durban deed hg alle I mogelgke pogingen om jian zgn voornemen i gevolg te kunnen geven doch te vergeefs alles was absoluut afgesloten Hg reisde na I naar Delagoabaai waar het landen destjd I uiterst moeilijk was Het gelukte hem nietI temin en hg ging na een pas van de PoiI tugeesche overheid verkregen te hebben mot den trein naar Eessanu Garcia om den I gronstoestand op te nemen om bg mogeI Igkheid die later over te steken Terwgl hij nog bezig was met spionnee I ren werd hg reeds gevangen genomen op last vnn den gouverneur generaal van Mo I zambique te LoureuQQ Marquez als een ver I dacht persoon Teruggevoerd naar L M werd hg in de gevangenis geworpen en bleef I daar drie weken een audiëntie bg den gouverneur maakte dat hg het ellendige I vieze Portugoosche hol kon verlaten en vrg I rondloopen overdag torwyi hij zich s avonds I 10 uur had te rapporteeren en dan in de I gevangenis moest slapen Hy deed nu aan I lord Kitchener het verzoek hem weer in te I laten daar hg onrechtmatig gevangen was I genomen enz I Den 12a October 1901 kreeg hy zgn pas I hem in staat stellende zgn generaal weer I te vinden wat hem reeds 20 October geI lukte Sedert dien is hy tot het elude in I der Vrgstraat gebleven als chef van hit I Roode Kruis aldaar en kreeg hg opI dracht van president Stegn en de Wet een I permanent hospitaal te stichten in het district Harrismith wat onder de treurige omstandigheden waaronder de oorlog gevoerd werd voorzeker niet gemakkeiyk was Met groote inspanning gelukte het hem echter de hoeve Bezuidenhoutsdrift te herscheppen bouwde 0 a nog een geheel huis er bg en had eindelgk alles goed in orde 40 I bedden 4 pleegzusters 2 mannelgke assisten 2 huishoudsters een aantal kaffers en kaffermoiden zoodat de gewonden en zieken I in den Staat althans een plek hadden waar ze oen goed tehuis 9n een liefdergke verzorging konden genieten In het Hbl vertelt dr Pontsraa nu het volgende en hg heeft stappen godaan dat hot tegelgkertgd met medeweten van president Stegn in de gansclie Europoe sche pers wordt gepubliceerd Toen mgn hospitaal gereed was bestond het uit 5 gebouwen die alle met een groote Roode Kruis vlag waren voorzien Het ganscite complex had ik laten omheinen roet doorndraad en generaal de Wet liet aan elke deur oen proclamatie hechten waarbg het den Boeren verboden werd het hospitaal bewapend te bezoeken en ook om in de nabyhoid met den vgand te vechten Den Engolschen rondtrekkondon kolonnes was hot bestaan van het hospitaal goed bekend Den 9n Januari 1902 trok een Engelsche kolonne onder bevel van kolonel Remmington ongeveer 5 kilometers van het hospitaal verwyderd rond Er bevonden zich geen Boeren in do mbgheid Omstreeks half 9 s morgens bestormdeu ongeveer 40 man Engelsche cavalerie mijn hospitaal Zg duwden hun geweren door de vensterruiten van het hoofdgebouw en schoten naar do op de bedden liggende gewonden Ik bevond mg buiten bg de achterdeur en hoorde duidelgk hoe kapitein Vaugham een zijner manschappen bevel gaf naar rag te schieten De bedoelde soldaat sprong van zgn paard en vuurde op ongeveer 15 meters afstand Het schot ging dicht langs mg Ik verhief mgn armen on riep Om öodswil schiet niet ik ben de dokter 1 Daarop volgde een tweede schot dat ook wonderiyk genoeg rakelings voorbg vloog en waarvan de kogel in den muur sloeg zoodat de steensplinters mg om de ooren vlogen Ziende dat mgn roepen niet hielp vluchtte ik in huls Binnen was het even gevaarlgk en heerschto er een groote verwarring Mijn assistent Aart van Toorenenbergen de drie pleegznsters en de gewonden op de bedden werden beschoten er was een gedreun geschrei en hulpgeroep der gewonden en der zusters alles was gehuld in stof en benaowendon corditedamp Daar kwam iemand met een geladen revolver en schoot zes schoten naar mg Ik dit bemerkende sprong rond als een gek en dit moet wel oorzaak zgn dat geen enkel schot raak was IkUep door een andere deur de zaal uit met het voornemen naar mgn apotheek te gaan op de waranda gekomen werd ik evenwel op last van een hoofdofficier gevangen genomen Onmiddeliyk daarna kwam myn assistent vau Toorenenbergen aangeloopon en riep Dokter I Dokter zuster EautenbacU is gewond Ik rukte mg los van de m vasthoudende soldaten en liep weer de zaal in Het arme meisje lag in haar bloed op den vloer neergevallen tusschen twee bedden van gewonden Zeven kogels hadden haar getroffen 1 Een kogel had haar den halsslagader doorgeschoten no 2 was onder het rechter oor ingedrongen had de tong gedeelteiyk vernield en was bg den linker mondhoek uitgevlogen no 3 had den rechterschouder verbrgzeld no 4 had bgna alle vleesch van den rechterbovenarm weggerukt de drie andore zaten in de weeke deelen van den rechterarm Het gelukte mg den halsslagader onmiddellgk met een arteriepincet al te kngpen De andere wonden werden verbonden en vier kogels later door mg verwgderd Het meisje was in een jammerlijken toestand Al de andere schoten hadden geen personen geraakt De muren bedden ramen en deuren toonden tallooze sporen van ingeslagen kogels Het schieten in het hospitaal had met de verwonding der pleegzuster opgehouden Twee of drie Engelsche doctoren kwamen tot mg en informeerden naar dé verwondingen Ik overwon mg zelf en vroeg den Principal Medical Officer major dr Cnrtis mg verbandstoflen voor het meisje te geven daar myn voorraad niet groot meer was Hy gaf my nit zyn tasch een paar windsels en een weinig los gaas Do Engelschen hadden halfwildo Boeren paarden uit het veld bgeengebracht en deze werden nu in de onmiddellgke nahghbid van het hospitaal doodgeschoten Ik smeekte oen der officieren dit toch niet zoo nabg to doen daar de gewonde zuster half onmachtig te bed liggende bg elk schot totaal buiten kennis gernakto Ue officier lachte en zeide 0 het is oorlog en ging door met zgn nobel werk De soldaten hielden zich intusschen bezig met een totale plundering van het hospitaal Kolonel Remington kwam persoonlgk bg mg en zeide dat de toestand van het meisje hem leed deed mgn dood zou Item ovenwei onverschillig zgn gebleven Hy en dezelfde arts dr Curtis straks genoemd die beiden geen enkel excuus voor het gebeurde konden aanvoeren verlangden nu van rag een schrifteiyke verklaring dat de aanval op het hospitaal bg ongeluk accideutly had plaats gohad Ik weigerde dit natuuriyk en deelde den bevelvoerder mee dat ik onmiddellgk mgn rapport aan generaal de Wet zou zenden Na totale plundering en verwoesting van het hospitaal trok de kolonne af Mijn rapport zond ik aan generaal de Wet als getnigen aanvoerende A van Toorennnbergi n en twee ongedeerd gebleven zusters van het Roode Kruis Generaal do Wet en president Stegn kwamen onmiddellgk na ontvangst naar het hospitaal om zich persoonlijk van de fuiton te overtuigen Een kopiö van mgn rapport werd aan lord Kitchener gezonden die het volgende ann generaal de Wet antwoordde All informatioijp forwarded by doctor Poutsma are so manifastly untrue that it is impossible to discuss matters Alle informaties gezonden door doctor Poutsma zgn zoo tastbaar onwaar datelke discussie over het gebeurde onraogelyk ia Stadsnieuws GOUDA 12 Augustus 1902 Op het kazerneplein waren heden morgen eenige militairen bozig eenige balken te vervoeren een onderofficier en een soldaat droegen gezamenlgk een balk do onderofficier gooide do balk van den schouder af en de soldaat werd daardoor getroffen zyn boen was gebroken en zyn gezicht bloeide zeer erg Genoemde soldaat werd naar het hospitaal vervoerdDe Plateelbakkery Zuid HoUnnd alhier zal van 11 tot 16 Augustus eene speciale Expositie houden van hare kunsttayencen in haar Hoofddepdt de firma C Hoyng Spuistraat 2022 te s Hage VERSCHEIDENHEID Uit Ostende wordt geschreven Wanneer men afgaat op het groot aantal villa s en apartementen die steeds te huur staan niettegenstaande wg in het hartje van den zomer zgn is het te betwijfelen of het huidige badaeizoen gunstig zal ziJn Het voortdurend slechte weer zon naar men beweert daarvan grootendeels de oorzaak zgn Althans is die toestand welke heel wat faillieten kan na zich sleepen niet te wijten aan onvoldoende attracties Deze overtreffen dit jaar in alle opzichten die van vorige jaren dank zy de oprichting eener vereeniging ten doel hebbende het organiseeren van teesten en waaraan een zeker gekroond hoofd een jaarlgksche subsidie van 100 000 franc heeft toegekend Ook voor de verfraaiing der stad getroost men zich heel wat opofferingen Als een staaltje daarvan kan dienen dat er aprake is twee bussiDs te dempen om die te hercbeppen in parken Daar die bassins voor de scheepvaart nog onmisbaar zgn en daar de voltooiing der nieuwe havens nog vor in t verschiet ligt zou men een soort van hulphaven maken ten einde te voorzien in t gemis van de te dempen bassins Een vreeseiyk drama is Zaterdagmorgen afgespeeld op do gletschors van den MontBlanc en zeker zon het voorval onbekend zgn gebleven als eenige bewoners van Chamounix er niet toevallig getuigen van waren geweest De bewoners zagen in den morgen door middel van bergkgkera twee personen bezig met het beklimmen van het met gsbedekto Petit Plateau dat zich meer dan 4000 meter boven den zeespiegel verheft Plotseling gleed één dor bergbeklimmers uit greep zich aan zgn reisgenoot vast en beiden rolden met duizelingwekkende vaart langs de witte helling Ten slotte verdwenen zg in een diepe kloof Onmiddellgk werden 9 van de beste en stoutmoedigste gidsen uitgezonden om zoo mogelgke hulp te verleenon Tien uren hadden dozen noodig om met bovenmeuacheIgke inspanning de kloof te bereiken on hier vonden zg de lijken der ongelukkige bergbeklimmers In een andero kloof vond men het Igk van een gids on in de derde kloof werd een gids in leven aangetroffen Deze verhaalde dat hg en zgu collega met de beide verongelukten de beklimming van den MontBlanc hadden ondernomen Onderweg stuk een hevige storm op die het afdalen belette Na een nacht rondgedoold te hebben konden de van vermoeienis uil geputte reizigers niet verder De beide gidsen besloten toen te trachten den GrandsMu lets te bereiken en hulp te halen Verblind door den storm stortten zg in een kloof terwijl de beide reizigers Pargzenaars op bovenbeschreven wgzê om hot loven kwamen De cholera die thans in Egypte groote verwoestingen aanricht is er zonder twgfel door uit Mekka teruggekeerde bedevaartgangers aangebracht Het is der Egyptische regeering trots de goede maatregelen van quarantaine die zg op het schiereiland van den Sinaï genomen heeft niet mogen gelukken de geheele kuststrook van do Roode Zee tegen t landen van verdachte pelgrims te beveiligen Hoever de tegenwoordige epidemie zich zal verbreiden kan nog niet worden nagegaan Men dient hierbg in overweging te nemen dat de Muzelman in t algemeen do eenvoudigste voorbehoodmiddelen tegen besmetting veronachtzaamt nanstckeiyko ziekten zorgvuldig geheim hondt om do overledenen naar zgne gebruiken te kunnen begraven en in zgn fatalisme de plaag voor een beschikking des Hemels houdt waartegen geen verzet mogelgk is Cieeii pijnlijke voeten meer EKSTEEOOGEU EELTKITOBEELS LIKDOORl S in het vleesch gegroeide nagels kortom elke abnormale uitwas an de voeten welke het gevolg is van te nauw en slecht schoeisel wordt in korten tijd lolaal en Yoor allijd verwyderd door FRED M PLAGG Chtr Pédi Manlenre Amériealn mr Specialiteit op dil gebied in Nederland K 26 Laan van Meuw iost lndlë s GRAVR HAGK Gebeel pijnlooie en tnliseplische behandejing Dagelgks te consulteeren en te ontbieden ook buiten de stad ZATEBDAQS te GOUD l te eoUKulteeren van 1 3 uren Bdtel OE PAAl W NIEUWE DEENSCHE CLACÉ HANDSCHOE E voor llaincs eii llcercn A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Velephoeu 1Ê 80 sav Beurs van Anislerdam 80 m U AUG I VikrsSlstkn SKDiniNB CMt Nod w a i dilo di o Unc 3 dito dito dito 3 ÜONO ülil GouJl 1881 98 t TAl lB Iasohr ing 1863 81 5 OoüTlK OW in papier 1868 8 il dito iu E Wor IBfiS i foRTUÖAL 01 1 nmt coupori 8 dito tlokot K 6011 au i AKD l l Uiiinenl 1894 4 duo Oiicuui 1880 4 dilobqKotht 1889 4 dito bj Hop 1889 90 4 d tci in lioud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 67V jfAMJS Porp t fli buld 1881 4 ruKKiij Gapr Oui V lüeii 189 1 4 85 1041 sn to 67 Goc leeuing Botio 11 fa ieo leemn sürieC ClDA Ftt Hp T oblfï 189 MllICO Ob f ut Soh 1890 6 TlKWMLl OU 0J p 1881 4 VMaTiBUAU ObliKHtiuii 1896 3 llonKuitll Stod Uu 1894 3 Vbd N Aft Hindol ind Arondsb ïab Mï CWtifiriitoiiUuti aatscbHppij dito 194 106 112 I 18V 56 li 59 104 98 100 Ara Hypolheoltb pimdbr 4 CiiIt Mij derVor8tüu a8iid aiir Ilypolh elcb pniidbr 4 Nftdorlandarhe bai k aaud j Nod Kaodolmuatsoh dito I N W II Pac Hyp Ii pandbr S 96 Ilott Hypolheakb pan lljr 4 Utr Uypotboekb dito 4 10 1 OosTïsa 0 l lloiiB bankaanl ISO llusL lypotbcokbaiiic pniidb fc iHSW A Kqiii by potb pandb 4 Mktw I Ct Fr lii II i uri 6 Srn Holl U Spour w Mg a ind lig ti t Eip 1 8t Sp a nd Ned lud Spoorweg m aaiid 1 N l Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4V iTALIlSpoor l 1887 89 A Kobl S Zuid Iul Spmnij AH obl S i ol 11 Warschau Wflouoii aand Heal Or RusB Öpw Mg l olil 4 Bal isobü i ito aaiiil Fak owa dito iiand 5 RlMittvOombr dito aand Konk Cli A ow Sp kap ub l dito dito obliir 4 tMKltlKA Oont Pac Sp Mij obl 5 liio h Nortb W pi Cv aan I 215 dito Win 81 I oter obl 7 140 Denmr i Bio Or Spin corl a 40il i 1031 107 105 361 Z Illinoia Oontrnl obt in Kond 4 Louisv k Na hvilli Oor v aand Mexico N Spw M Ie hyp a 6 Miaa Kantas r 4pOt pref aand N Tork Oulaao Si West aand PuoQ dto Ohio obliK 6 Ora ROn Calif te byp in goud 3t Paul Mini liMaoit obl Uo Pao Hoof lyn ob ig 6 64 99 Uil 1 10 108 117 102 41 Onderkleeding iito dito Lino Col lo byp O 5 ÜANaüA Can South Cbort v aan U Vb i o Rallw t Na lo h d o AnBtord OnmibuB Mij aand Rotterd TramiirOKMaatB Hand Vgu Stad Ameterdam aaud 3 F Ud Boiterdam aand 3 Beloie Stad Ant orpon 1887 Stad Brutiol 1886 i l Hono Tbeiu Hegullr Oi Bolaoh 4 Ounin StaattUenig I860 5 K K Ooit B Cr 1880 S Spihii 8Ud Madrid 3 1868 NsD Ver Bib Av i Spoel eert f4 f fl T V H S E IV H IIÜIDVER$Tli KE E OieiliiOEDE EN uit Indluche Ketel Vexeli Is poreus sneeuwwit duurzaam en élégant Pooral bg groote warmte een aangename Onderkleeding Verbit de huid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van rtcrke alkoeling ol kouvatten en is uitstekend ter voorkoming on verdrijving van Rumfithitime BUïondergeBOhikt voor alle Sport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten Krimpt niet bederlt niet in de wascb I en behoudt deoorspronkolgkezi deglans Verkrijgbaar uitsluitend voor Oouda en omstreken b j i D SAIII80M ouda Veemarkt te Rotterdam Dinsüafi 12 Aug 190a Vette Ossen en Koeien red aanvoer prijzen waren voor ie kwal 35 at kwal 32 3e kwat 28 ct per halt kilo Magere oitóen melkvee en vaarkoeien goedaangfvoerd Vette Kalveren goede aanvoer lekw 28 2e kw 24 3e kwal 20 ct per half kilo Stieren goed aangevoerd ie kwal 30 ac kwal 26 3e kwal 22 cents per half kilo Graskalveren redelijk aangei oerd Handel voor alles prijshoudend Bursforlijke Stand GEBORKN 8 Aug Zeger oudors W Stolk en C deZwügor 9 Hendrik Ntinne ouders H Boom en A de Bruin 10 Pieternella Johanna Cornelia ouders H Gijzeng en A M Boawmeester Tonu Wiilemina ouders H Wildsciiut en ü Koedam Maria Jobanna ouders ï Loefiang en MA Kolïïs of Uoelols OVERLEDEN 8 Aug J van Vogten huisvr van W Sirre 04 j AiTvERTEi TU N Openbare Aanbesteding IIURGB MEKSTEK en WETHÜL DKRS van GOUDA zullen DINSDAG don 26 AUGUSTUS 1902 des namiddags ton hal twee ure iu het Raadhuis aldaar hg inschrijving aanbesteden Het maken van Isoleerffcbouwtje in het St Cathanna Gasthuis Bestek en toekeiling liggen tor inzage op het Stadseri en ziju tegen 1 1 2 5 te vorkriigon Inlichtingen worden gegeven door den GemoentoItouwmoe ter ündorgeteckcnde beveelt zich belceld dan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Uniiloften cjiz Alsook alzonderlijko schotels on alles wat tot hot koksvak behoort dcsv Tlnngd mot bijlevering van servies zilver tnlclliiini n enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Juisiaier Weslliaven V2H Telephoonnet Gouda Abonncmont 1 40 per jaar voor perceelon binnon een kring van K M 1 gelegen Aanlegf en onderhoud fratiH Het not is aangesloten aan hot Kijks Intercommunaalburoau Op 1 Juli 134 vorkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTKR DK VISOHMARKÏ MGNAnipiRiAÏr ocid S JéocrilDdes Kaïix de Vie de Cngn ip Verpakt in verzegelde demyohns van 2 on 10 Liters Prijs f 1 40 per Liter is verkrijgbaar bg € VA LIKT CaK Bei véiièuk GOUDA Proetflemchen U f 1 30 p p S iüs7 TIKNÜEWLG 5 Bericht de ONTVANGST van oen prachtige Colleclie ALBUIO verzilverd on vernikkel ieilim iü METAAL