Goudsche Courant, dinsdag 19 augustus 1902

Dinsdag 19 Augustus 190S No 8880 41s e JaAt aiig fiOMCHE mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ITeiefMni N M ADVERT ENTIEN wonlen gejrfaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Cent n GrtH te letter wonion berekendnaar plaatsruimte Intending van Advertentiën tof 1 uur dec midd Telefoan it M De Uitgave dezer Courantge chiedt dagelijks met uitzondering vtln Zon en Feestdagen De prijs per df e maanden is 1 25 franco per ost 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN AVOHDSCHOOr VOOK AMBA CHTSLI EPEN InschrUvI ng van L eerllpgen De DIRECTEUR der Atondicbool voor AmIiachtHlicden maakt bekend dat h op IUnê4ag f9 Mmgmtt a den avonds van t tot 9 anr in bet gebouw der acbool aan de HoDtmaniKraclit zal zitting honden voor do inschrijving van NIEUWE LEERLINGEN voor den aanattanden cnrana Om tot do laagste klasse te worden toegelaten raoet men oene verklaring overleggeni atgegevon door het hoofd eener lagere school is deio gemeente dat men in den loop van dit Jaar diens achool heelt verlaten na haar tot het einde en met vrucht te hebbon dooiloopen 4 die zoodanige verklaring niet knnncB üvorleggcn of tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een EXAMKN dat al worden afgenomen op it nd0réag en WryOag Mt en jM0ilflN des avonds 7 uur De Pirectenr voornoemd B E SPIJKKH OoiiBi 18 Anguitns 1902 IN HET VerUplitiiigs Magazijii ll Avondster DUBBELE BUURT lön heden ontvangen een prachtige collectie Nieuwe Gaslialloiis tlamcde oen ruime sorlecring HASOBNAMENTEN AHKOOKPLATEN en ÜASKORNUIZEN tegen conctirreerende prjjzen toedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bü H H Wlnkelien hier ter stede Denkt aan het grootc genot van een BADINHIOHTINO compleet van alfSO en hooger llinzoam aanbevelend M M VAN LOON TELKF 117 Oasfltter Ondergntoekende bevoelt licb beleefd dan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS voor Partyen Bruiloften enz Alsook nlionderiyke schotels en allo wat tot het koksvak behoort dosvirlangd met byieveriug van servies ïilver talelUnnen ent enz Aanbevelend Geriird Pinksen Cuisinier Westhaven 128 COGNAC IlPtRIAL Sseieté Uèiérile dts Eaux de Vie de Cegime Verpakt in verzegelde demyohns van 2 5 en 10 Liters Pry f 1 40 per Liter is verkrügbnar bij C VA l VLtET Ca Bki vêdèuk OOlipA Proeffiestehen ï f t SO P P SOOS TIliNDEWKG 6 Bericht do ONTVANllST van een prachtige Collectie ALBOID lenilrd on Tenulkeid UimMk UTAAL MAACDEÜRURGER Brandverzekering Maatschappij MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BraEEVEN t De Oeneraal Agentunr voor Nederland en de Koloniën heeft de eer te berichten dat in de plaati van den Heer A U VAM VHKVMI lkEM die op ziJn daartoe gedaan verzoek als zoodanig een eervol ontslag is verleend tot A3ENT voor OOUbA en Omiitrtken is benoemd en aangesteld den Heor JOHs VEHMEIJ aldaar bS wi n alle inlichtingen ijn te bekomen omtrent bet affuiten van venekeringen als anderzins AiisTEKDiM den U An stus 1902 De Ueneraal Agentuar voornoemd CARL DEOUVEN Met referte aan bovenstaande annonce beveelt de ondergeteekende zich aan tot het a nluUeu van verMkeHngeu alsmede Ut het verstrekken van alle inlichtingen dienaangaande OouDi den 14 Augustus 1902 De Agent JOHs VERMEIJ I loudsche Nelkinrichüng Turf singel Tel Ho 1 f Lerert rlagelijks versch aan huis Prima Hwalllell TAFELBOTER Bit Gepasteuriseerde Room gekarnd f t M per K G UITSTEKENDE KWALITEIT l f t per K G Steeds voorradig Goudsche Edammer Leidsche en Gruijëre KAAS AyrUlNti rilEKKS WALTHAIU MASS OXUXUA JNTBByAtlOSALBS iHORLOtiES J ATELIER voor degelijke repttratleèn eer voordeellge eondltUn voor hel opwinden van uurwerken bIJ abonnement A TJITTENBOQAAIlD Horloger OosthamB16 Sl a Olie fm P HOOFTMAN en ZOOl I leiweg GOUDA Bloemwerken van kunst ensmaak ADYMTMTIEN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleiitle Bureaii vaD A BKli KMAN ZOON mumm miJ m iiswriepii van dè 0a lische Pre Boer Vere DlglDg ten I bate der WeduwSl Weezen en andere slachtoffers van den Znid Afrikaan hen oorlop Deia LOTEN it l i per stnk warden geheel belanglooa verkrygbaar gesteld door de Firma SCHENK Zi en A BRINKMAN Zx De uitgestelde Yelling VI de Uitspanning EIR EN LINDE te EEETJWUK zal nu plaats hebben a Woensdag 20 Augustus 1902 des morgens te elf nren in het Kolflehnis van den Heer L P VAN LEEUWEN aan de Reeuwpschc brug in dezelfde perceelen als bj de aankondiging der eerste veiling was opgegeven G C FORTÜIJN DItOJCLEEïER Notaris TANDARTS SWAAP O Z Voorburgwil 92 AMSPRIIDAM is elke DINSDAG van tO 4l uur te spreken Oosthdven II 19 KUNSTTANDEN in gond gezet 1 9 SO per tand plaatsing zonder pjjn t MET CAHAIfTIIC Onde en slecht vervaardigde HMtt tlanéen en Uebhlen worden eaceeUemi en blUUk verbeterd AUe operatiën pijnloos Inturmatiën kosteloos Oramp koorden VÉAGGEN Eciite kleuren SCHEITK Z KATTKWËRGIFT M cent per Aacon Muizenhaver en Tarwe 10 en S cent per doo s Insecteii§piilteii U cent per stuk Honden waschmiddël 40 en M cent per flacon bü J WAn OU E KLEIWEG No 2 GOUDA iafé Restaurant HARM4V ir WORDT GEVRAAGD een net BUEGEEMEISJE om des daags met de vrouw des huizes de hpishonding waar te nemen tegen vergoeding en kost en inwoning J WOVDBSÈSBO Telephoo net Qouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Egks Inter communaalbnreau Op 1 Juli 134 verkregen aunsloi tingen Contracten en voorwaarden verkr gbakT aan het Bureau ACHTER DE VISCH HARKT Dmk van A BRINKMAN Zn Gond Bulteolandsch Overzicht De groote vlootschonw te Spitbead is Zaterdag geheel volgens het programma afgeloopen en werd door prachtig weer begunstigd alleen de illuminatie van de vloot mistakte ten gevolge van een hevig onweer dat 8 avonds losbarstte Botha de Wet en de la Re j z n Zaterdagochtend te Southampton aangekomen en werden toen zij in Southampton aan wal stapten geestdriftig toegejuicht Later gingen zü aan boord van het stoomschip Nigeria en werden verwelkomd door Kitchener die ben daarna aan Roberts en Chamberlain voorstelde De generaals zgn naar Londen doorgereisd zg werden luide toegejuicht aan hot station De secretaria van Botha doelde mede dat de generaals zeer gaarne den Koning eeu bezoek zouden brengen indien dit het verlangen van Zgne Majesteit was Zg bleven niet om de vlootschonw bg te wonen daar zg sedert bet sluiten van den vrode nog geen rust hMldeu gehad en zg nu naar rust verl ingden Da Boeren generaals vergezeld van advocaat Ferrira secretaris van Do la Rey vertrokken Zondagmorgen om 9 30 uit Londen naar Cowes om den Koning op diens uitnoodiging een bezoek te brengen aan boord van zgn jacht Bg hun vertrek was weihig pnbliek aanwezig Lords Roberts en Kitchener ontvingen de generaals bg aankomst te Sontbampton en geleidden hen aan boord van een marinejacht dat hen aan boord van hetkoninklgk jacht te Cowes bracht Toen de generaals aan boord van het koninkiyk jacht kwamen ging de Koning hen te gemoet en drukte hun allen de hand De Koningin en prinses Victoria ontvingen ook de generaals die vervolgens de vloot langs stoomden en met generaal Kitchener lunchten Om 6 50 keerden zg te Londen terug met denzelfden trein waarmede lords Robers en Kitchener reisden Bg het uitstappen gin g lord Kitchener naar bet salonrgtuig van de Boeren om bun vaarwel te zeggen Door journalisten ondervraagd zeiden Botha en De la Rey dat de Koning hen minzaam had ontvangen en dat de ontvangst hun veel genoegen bad gedaanAan het station juichte het publiek de FEViLLETOM BE TWEE ÜITEKSTEN 55 Verheugd dat zij sich in gezelschap van haar vader bevond had z wiUen vragen naar hetgeen gebeurd was maar Gerard beantwoordde de eerste vrang de beste niet rechtstreeks eindel k begreep hij dat het verstandigst zou zijn haar laogzamerÜand aan het verstand te brengen dat zij gevangenen waren maar hij liep nog alhcht over de taak heen twijfelde er niet aan ol eij zou terstond in vrijheid gesteld worden en voegde er bij dat al hield men hem eep paar dagen gevangen zijn m idT i in elk geval van dien aard was dat men hem tegen borgtocht wel in vrijheid zou stellen en dat hij vnonden had op wie hij kon rekenen Toen Sybil begrepen had dat zij eene gevangene i as en dat haar een openbaar verhoor te wachten stond werd zij stil en achterover in het rijtnig leunende bedekte zij haar gelaat met de handen De gevangenen kwam n in Bow Street aan zi werden haastig in een achtervertrek gebracht waar zij eeoigen tijd onopgemerkt bleven terwijl er verscheidene politieagenten in hetzelfde vertrek waren Eindelijk nadat er ongeveer twmttg minuten waren voorbijgegaan trad eene man in het zwart gekleed en met een streng gezicht de kamer generaals levendig too Brebner de secretaris van Botha stolde de volgende medodeeling beschikbaar Do generaals zgn uiterst tevreden over de ontvangst door den Koning Het gesprek was in het minst niet officieel er was geen sprake van politiek of iets ven dien aardHet onderhoud dunrde zeer kort Het Britsh Medical Journal herbaalt op het beste gezag dat de Koning devermoeiiiissen van de kroning uitstekend doorstaan heeft De Koning slaapt goed eet goed en zijn gestel is beter dan het in lang geweest is Het overblijfsel van de wond is buitengewoon klein on deze zelf zoo goed als geheeld Een van de eerste bezoeken van den Koning is geweest aan het Royal College of Surgeons waarvan hjj eerelid is om de fraaie collectie preparaten enz te zien welke betrekking hebben op den blinden darm hot woimvormig aanhangsel en in het bizonder op perityphlitis Z M logde buitengewoon veel belangstelling aan den dag in de ziekte die hij zelf had gehad Het B M Journal logenstraft nog eens nadrukkelijk dat er een tweede operatie noodig zou zgn Koning Ëduard beeft aan boord van zgn jacht Sir Frederik Treves en Sir Francis Laking at ii i xieh ciLzad AaiUiaoi Mluvw tot na 00 vlootschouw Daarna guat hi naar Balmoral in Schotland met Sir Francia Laking bij zich om voor hem to zorgen Qeneraal André gat bV de ontvangst der stedelijke autoriteiten te Villefranche voor de onthulling van het gedenkteeken voor de gevallen krijgers in 1870 als zQn meening te kennen dat de kiezers zich rekenschap moeten geven van het gewicht der taak die de regeering op zich geromen heeft en van de energie waarmede zü besloten heeft deze taak uit te voeren om zoodoende het land te houden op de goede baan waarop Frankrijk steeds aan bet hoofd der volkeren voortgegaan is Bil de onthulling van het gedenkteeken sprak de minister o a de volgende woorden WiJ willen onze nederlaag niet verheerlijken wij kennen en voelen nog heden ten dage de gevolgen er van Wij eeren de nagedachtenis van de gevallenen voor het vaderland De soldaat op dit gedenkteeken voorgesteld is de soldaat der toekomst die Frankrgk zijn materieele grootheid zal teruggeven Hy is verplicht aan het land dat hg gezworen beeft te verdedigen alles ten offer te brengen binnen vergezeld van een inspekteur van politie Hij vroeg eerst of dit de gevangenen waren hoe hunne namen warsn en verdere inlichtingen die ieder moest geven en die werden opgeteekend waar zij waren in hechtenis genomen waarom zij waren in hechtenis genomen terwi l hi hen daarna met een scherpen onderzoekepden bl k aankeek zei hij dat de rechter op bet ministerie van binnenlandsche zaken was en dat hij er aan twijfelde of zi wel voor den volgenden morgen in verhoor genomen zouden kunnen worüen Hierop begon Gerard de omstandigheden mede te deelen waaronder Sybil ongelukkiger wij ze mede was in hechtenis genomen maar de heer in het zwart met het strenge voorkomen zei onmiddellijk dat hi zijn mond moest houden en toen Gerard bleef aandringen verklaarde hij dat indien Gerard niet onmiddelhjk zweeg hij van de andere ge vangenen zou gescheiden rdefi en eenzaam zou worden opge ote Wederom verliep er ei pijnlijk haU uur Dq gevangenen mochten ntei ioet elkander spreken Sybil zat zwijgend en Onbeweeglijk hall achterover op eene bank met haar t ug naar den muur gekeerd en haar gelaat met de handen bedekt Nj verloop van een half uur kwam de inspekteur van E oUtic die hen met den heer in t zwart bezocht ad binnen en deelde mede dat de gevangenen d en avond niet in verhoor genomen konden worden en dat zij het zich gedurende den nacht maar zoo gerieflijk mogelijk moeaten trachten te malun Gerard deed eene laatste poging hij den inspekteur om SybU een afzonderlijke kamer te geven én dU werd boven verwachting toe zelti i n persoonlijke oveiteiging levendige bijval De 6 soldaat der toekomst zal Frank rgki wreker zijn voor hem sparei wi onze lauweren De Oostenrijksoho minister president is Donderdag te Ischl aangekomen en nog in den loop van den avond door den Keizer ontvangen Hol onderhoud heeft gemiraen tgd geduurd Hoewol het olAcieele bericht zegt dat r tusschen di n sunveroin en zgn minister slechts over de loopende zaken gesproken i ligt hot voor de hand dat vKoobw den Keizer ook de uitkomst heeft medegedeeld dur jongste onderhandelingen met jn Hongaarschen ambtgenoot Szoll Wat er tusschen de twee premiers is voorgevallen wordt nog zorgvullig geheim gehouden Toch bigkt wel dat zg het niet gelicol eons zgn kunnen worden en dat de tegenstelling lusachen dejiijverheidsbolangen van Oostenrijk en do landbouwbelangen van Hongar e is Ulgvcn bestaan Hougargo verlangt invoerrechten op de grondrtolfcn welko Oostourgk in hot algoineon onbelast wil laten terwijl Hougargo niet wil toestemmen in de verhooging van zekere rechten op bewerkte stollen on labriekmrtikelen en in t bgzonder op landbou erktuigen door Oostenryk verlangd 2aUMag zon het Szell s beurt zijn om te Isclit ontvangen lo worden en daarna zullen do twee ministers olftcicel verslag uitbrengen aan don Keizer on Koning Te Ischl worden nog verwacht de Oostenrgkscho minister van iuanciën Böhm Bawerk eu do Uongaarsche minister Lukacs Berichten uit Athene melden dat op Cyprus een hevige beweging merkbaar is om dit eiland bg het Qrieksche moederland te voegen Cyprus behoort aan Tbrkge maar staat onder Ëngelsche bescherming In 1H78 toen Rusland den vrede van San Stelano gesloten bad met Turkge bood Engeland Abdul the damned zyn hnlp en bescherming aan mits bg Cyprus aan Engeland afstond als havenstation En sedert beheert Engeland het schoono eiland qaar tevreden is het niet Onlangs beweerde minister Chamberlain in het Lagerhuis dat Cyprus volstrekt niet verlangde met Oriekenland vereenigd te worden wgl het onder Engelscb bewind bloeide en do flnancieele toestand van Oriekenland aansluiting onraadzaam maakte Maar de Christelgke bewoners van Cyprus protesteerden tegen deze woorden zij wilden gestaan He inspekteur was een goedhartige man hij woonde aan het bureau en was getrouwd Hij had zijne vrouw reeds mededeebng gedaan van de vrouwelijke gevangene De verbeelding en het hart der goede vrouw waren beide getrotfen zij was al met zich zejve overeengekomen om het lot der schoone gevangene zooveel mogelijk te verzatHten Ên daarom voorkwam de tnspek eur bijna het verzoek van Gerard Hij verzocht Sybil hem te vergezellen naar zijne wcderhjift en lieloofde hft r alle i riefhjkheden en gemakken waarover zij konden beschikken Toen zij door den inspekteur vergezeld naar diens vertrekken ging kwamen zif iloor eene kamer waar sij schnjfgerei zag en Sybü die nu voor het eerrt weer sprak vroeg den inspskteur riiet zwakke stem of haar vergund was een vriend omtrent haren toestand in te lichten Zij kreeg een bevestigend antwoord onder voorwaarde dat hij den brief eerst zou lezen Ds zal hem maar dadelijk schruven zei ze en eene pen opnemende zette zij deze woonkn op het papier Ik heb u raad gevolgd ik heb hem gesmeekt Londen vanavond nog te verlaten Hij bclootde dit morgen te zullen doen fVk hoorde dat hij eene geheime bijeenkomst bezocht dat er onmiddellijk gevaar bestond Ik heb hem na allerlei vrecsclijke avonturen opgespoord Holaas ik kwam juist tijdig genoeg om zelve als samenzweerster gevangen genomen te orden en ik bevmd mg thans tn hochtcnii ia Bow Street waar ik dezen schrot Ik vAzoek u niet voor hem tusschenbcide te doidolgk doen uitkomen dat op den bodem van het hart van eiken bewoner do hoop rust dat Cyprus eenmaal mot Griekenland zou worden vereenigd Hot antwoord der Engolscho rogeering liot zich niet wachten Officieel word viJór enkele dagen bekend gemaakt De Lord I egeerings i ommissaris brengt ter algemeene kennis dat hg van Z jnor Majestoits minister van koloniSn last ontvangen beeft in antwoord op verschillende van Cyprus door dien minister ontvangen tologrammen openlgk te verklaren dat Z M liogeoiing geen plan heelt Cyprus aan welko mogendheid dau ook af te staan Een dikke koudwaterstraal op de verwachtingen dat Engeland edelmoedigheid betoonen zon in ürlekenlaiid kan men niets beters doen dan deze terochtwüzing met een zuurzoct gezicht aannemen Haar de panbolleensche beweging is daarmede niet gedood en eeu der Atheenache bladen bevat zelfs oen gedicht waarin een der Cyprioten die voor de aansluiting bg Oriekenland propaganda maken in dicbterlyke opgewondenheid uitroept Cyprus wil liever qiot zgn moeder honger en gebrek lyden dan met zyn stiefmoeder leven in overleed en heerlu kheid Vfrspreidi Berichten FKtnxKin Offlciens wordt verklaard dut do bestraffing van den ritmeester d tjuinco kt in verband staat mot de sluiting der ordescliolen doch het gevolg is van dionatoVertreding EsoKuan Aan do Westminster Abbtiy in kroningsstaat hebben Vrijdag UOOÜ mcnschen oen bezoek gebracht Zomerdag was du goedkoopste dag een shilling ontrüo 66k boden en Dinsdag ia er toogang tot dien prya Man verwacht oen totaal ontvangst van 1120 000 Het transportschip Malta is Vrydagvan Londen naar St lïelona vertrokken om 1000 Uoeren gevangencn die den eed hebben afgelegd van daar naar ZuidAirikaover t brengen In de Britscho kazerne te Kalro zyn twee soldaten on een korporaal door de cholera aangetast Een der soldaten is gestorven Volgens by het departement van koloniën ingewonnen inlichtingen is het gerucht dttt de Britscho rcgooring voorncraciis zouzyn een nieuwu haven te bunwi ii aan de komen dat zou tevergeeU zijn maar als ik vrij was dan sou ik ten minute kunnen r orgen dat hem recht zou geschieden Maar ik lien niet vrij morgen word ik in verhoor genomen ah ik dezen nacht overbleef fGi hebt invloed gij wet alles gij weet dat wat ik scg de waarheid Niemand anders al dit willen gelooven Red mijl En nu zei Sybil op droevigen zochten toon tot den inspekteur hin t alles a van uw vertrouwen op mij en zij reikte hem den brief toe dien htj las Wie htj ook zijn mu e en waar hij zich ook bflivmden moge zei de inspekteur met ontroering want hij was reeds geheel en al onder den onireerstaanbaren invloed van Sybil mits de perttoon aan wïen dese brief gericht is liereikt kan worden ge behoelt volstrekt geene vrees te liebben hij zal dit schrijven zoo spoedig niogehjk in handen hebben Dan sal ik den briet dicht doen en er hetadres op schrijven zei Sybil en zij adresseerde hem san i l en Hoogedel gCht ren gen Keer Charles Kgre mont lid van het piirlemcnt terwijl zij er het psrhnft bijvoegde dat Egremont zoo had doen ontstellen m Deloraine Huis j HOOFDSTUK IX r c nacht liep langzamerhand len eiiidfr en Sybd waa ten laatste ingesluimerd