Goudsche Courant, woensdag 20 augustus 1902

I ala prof Treub A H Gerhard en DomeU I Nieawenhuis het woord zouden voeren waa I de opkomst ter meeting hedenmildag verre I van overstelpend Hen begon trouwens een I vol uur later dan men zich bad voorgenoI men Prof Treub en Gemard hadden beI richt van verhindering gezonden De verI gaderden werden nu toegesproken door I Domela Nieuwenhnis on de werklieden AmI merlaan Tuinder en Augengent Het zangI gezelschap Excelsior zong ter afwisseling I eenige partgliederen I By het op deze toespraken gevolgd debat I ontstond een heftige ruzie met Pothuis den I secretaris van den Bestuurdersbond waarvan I de oorzaak gelegen was in het feit dat I Pothuis in eenige vorige openbare vergadeI ringen aan hetzelfde onderwerp gewgd een brief van den heer Domela Nieuwenhnis I verzwegen had Pothuis wilde zich verdeI digen maar zgne verschgning op het podium I deed zulk een kabaal ontstaan dat een I woordonwissoling onmogelgk word Uit de I zaal sprongen mannen op het podium en I daar men ernstig handgemeen dreigde te I zullen worden trad ten laatste do commisI saris van politie de heer v d Wicle met I eenige agenten tusschenbeiden Buiten op I straat waren vier bereden politieagenten by I de hand zoodat tegen verstoring der orde voldoende was gewaakt Bcheveningen zsUen gaui om Prenident tilefin te beiMkea I deren een klerk Tu het BoUerdamsche 1 I gemeentearchief I Verdere candidaten zgn ons onbekeul wel I weten wg dat de benoeming geschiedde buiI ten voorkennis van den Uyksarcbivaria I Tweede voorbeeld I Zooals bekend is eischen de gezendbeidsI wetten de bf nocming van inspecteurs van de I volksgezondheid welke kortelings plaatsvond I Do commissie maakte een voordracht op I 18 namen bevattende alle van persenen I zonder geprononceerde partyrithting I Van deze achttien namen wterden er ter I allerhoogste plaatse tien gesèhrapt en verI vangen door dio van personen van bekend I kcrkcigko richting Het is bekend hoe de I benoemingen afliepen I Waar dus do commissie zich op het alleen I juiste stanlpunt plaatste en slechts de meest I geschikte personen ter benoeming voordroeg I zonder acht to slaan op politieke of kerkcI Igke overtuiging zou het wel eens interessant I wezen do boweegredepen te leeren kennen I die geleid hebben tut het maken dezer verI ordening en zoodoende het licht te doen I scbgnen op bet verband daartnsschen en I s lands belang De minister van binnonlandsche zaken I overwegende dat do hoer 0 Lely beeft op I gehouden lid van do Tweede Kamer der I Htaten Generaal te zyn en dat de heer J I F W Oonrad lid dier Kamer is overleden dat mitsdien ecne verkiezing van een lid dier Kamer moet plaats bobben in elk der kiesdistricten Arasterdam IX en s Oraven hago II heeft bepaald dat die verkiezingen zullen plaats hebben op Dinsdag 2 Septem hor de stemming zoo noodig op Dinsdag 9 iSeptember en do herstemming zoo noodig op Donderdag 18 September I Stct I e Nederlandsche Kamer van Koophandel te liondon hcott aan belanghebbende bg den boterhandel in Nederland een schryven ge richt waarin wordt aangedrongen op perKoonlulc initiatief tot het tot tand brengen van een algemeene contr le op de bereiding van boter in Nederland om laoga dezen weg de wetgeving tot bet tegengaan van knoeiertien in den boterhandel aan te vallen en de uitvoering te vergcmakkeiykcn l e Kamer acht een controle noodzakelgkheid lie belangrijke nitbreiding die de mededinging an andere landen voornameiyk Kuüland by den invoer van boter op de Kngeluche markt boeit ondervonden maakt een nauwkeurig toezicht op hoedanigheid van ingevoerde boter doch vooral op haar zuiverheid abaoluut vereinchte l e vele aanhalingen van vervaUchle boter en do moeilijkheid om de vervalsching te con tateeron hebben den Engelhchen wetgever geleid tot bet zoeken naar con middel om langs gemakkelijken weg en op practiüche wgze het onderHcheid tuaitchcn zuivere en vervalitchte boter te conatateeren lien apecialo üommisHle is thans beztg mot het onderzoek nnar de mogelijkheid van een dergeiyiten regel Wanneer die commiKKte uitKpraak mocht doen ten vüordcelo van hot vaststellen van een bepaalden standaard waaraan de boter moet voldoen om aU zuiver te kunnen worden gekenmerkt het zon de moeiiykhoden in Nederland geenszins verminderen lli t eenige middel dat kans heelt dit ge i vaar voor Nederland at te wonden on bet vaststellen van een dergeiyken standaard te voorkomen ligt hierin dat uan de Kngclsche regeering v6Ar zy tot een besluit komt de overtuiging wordt geschonken dat de productie in Nederland staat onder controle Tan do producenten zelve met oppertoezicht van do Provinciale Besturen on zoo dit doeniyk mocht zün van de Algemeene Landsregcering Eerst als die controle algemeen is is hot mogeiyk krachtig by de Kngelsche regoering op consideratie aan te dringen Slechts wanneer men kan wüzcn op een algemeene etioctiove contrólo heelt een verzoek om mot die controle rekening te houden klemmende kracht Mocht het vaststellen van een standaardzoo niet worden voorkomen dan biyit nog de algemeen ingevoerde contrftle oen waar 1 borg ter markt voor de zuiverheid dor a dus 1 gecontroleerde boter Het door hot vast 1 stellen van een standaard voor zoover K ige 1 land botrelt sanctioneeren van het ver j mengen en hot daarraeA gelgkstnando vast stellen van de mogelgkhoid om ter m rkt 1 met de zuivere boter op oneoriyke wyzo in I prys te concurreeren zal dan juist door de 1 algemeene controle zoo niet worden voor 1 komen dan toch tot een minimum wo den I teruggebracht I Jniit in de onoeriyke mededinging ligt in verband met de grooto toeneming van de I wereldconcnrrentio het groote gevaar en do itryd togen oneeriykhcid in hot eigen and kan slochU goeden uitslag hebben wan oer daartoe alle producenten samenwerken Het geldt hier niet hot particulier doch een algemeen belang Samenwerking wordt zoowol vereisclit van dogenen die zeil do zuiverheid van hun botor boven verdenking stollen on willen sto Ion zoowol van do producenten in het groot als van degenen welke onderlinge controle wonBchen en ook tot stand brongon doch meenen dat deze op eeq wttze moet geschieden die door oen andore proet weer niet gevolgd wordt Hot geldt hier samenwerking do eenige weg waarlangs een algemeene controle kan worden verkregen on door die algomoeno contrOlo volkomen garantie van do zuiverheid der Niderlandsche boter Thans is het volledig programma van het congres te Kortrgk verschenen Wg zien daaruit o a dat uit ons land vertegenwoordigd zullen zgn de Verecniging Oelre de My der Nod Letterkunde de Ned Uitgeversbond het Selskip for Fryske Tael en Schriltenkennisse het Ned Tooneelverbond de Vereeniging t b r d b des Boekbandols en de Vereeniging tot vereenvoudiging van onze Schryftaal Voor do drie afdeolingen van het Congres Ned Taal en Letterkunde Ned Geschiedenis en Oudheidkunde Ned Tooneel Muziek en Boekhandel bobben zich respoctievelgk zeven éen en drie sprekers aangemeld voor de algemeene vergaderingen zes Op don liederavond van 22 Aug werkt behalve de reeds vroeger vermelde zangers en zangerossen nog o a mede de violiste Annie De Jong Zaterdagavond feestraaaltgd tot besluit van hot Congres Behalve do vroeger genoemde feestetykheden is een uitstapje naar Brugge op 25 Aug in hot uitzicht gesteld reiskosten ten laste dor commissie Do Italiaansche Kegeering heelt der Zwitsersche Begeoring officieel medegodoeld dat de Koning den 26en Augustus door Zwitserland naar Berlgn zal reizen De Koning zal nu to Göschenen door de leden van den Bondsraad worden ontvangen jeinengde Berichten Inbrokcrs In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben twee govaariyke Inb e 1 kers getracht to Dordrecht hun slag te laan en dor politie hoel wat werk verschaft maar I ten slotte zgn ze van een slechte reis e komen die hun lang zal opbreken I Cmstreeks 6én uur werd moj do wed Van 1 dor Steen op den hoek van de Kalkhtv n I uit haar eersten slaap gewekt door het p I schuiven van een raam van haar koHtebuis Terstond opende zy een der bovenramen en I zag zy twee personen staan die Of haar 1 geroep wat zy moesten geen antwoOT gaven Daar de jutfronw alleen m re dochters thuis was bleef haar niets over dan alarm te maken Eindeiyk word lat opgemerkt door een politieagont die Achterbukkera passeerde By diens nadering kozen de kerels bet hazenpad langs de Buiten Kalkhaven maar een vry nauwkeurig signalement kon van hen worden opgegeven De grooto vraag was echter toon nog of zy werkeiyk kwaad in hot schild voorden dan wel baldadigheid Daarom deed de politieman van het gebeurde mededeeling aan het hootdburoau on aan zyn opvolger in die ronde den agent 2e kl Van Uaamsdonk die on oog in het zeil hield Omstreeks half drie zag deze op don Weesktndercndyk twee personen annk imen wier niteriyk geleek op het hom medegedeelde en die elk oon pak by zich droegen De agent stelde zich verdekt op en sproo I te vuorschyn toon het tweetal zich vluk byI hem bevond Op zgne vraag wat zg in die I buurt deden en hoe zy aan het pak kwamen I kreeg hy onvoldoende antwoord in het Duitsch I waarop hy beiden aangreep om ben naar I het bureau te brengen Een hunner trok I echter een dolkmes en bracht den agent I daarmede een steek in den hals toe in de nabyhcid van de slagader maar gelukkig niet doodeiyk Van Raamsdonk die den I andere nog hoorde zeggen je hebt hem n et goed geraakt liet toen zgn arrestanten los 1 die het op een loopen zetten in de riohting 1 van den Straatweg Zoo goed mogelijk hieldhg met de hand do bloedondo wond dicht en I begaf hy zich naar het bnroaa waar de ge 1 noesheer der politie de wond verhond 1 Inmiddels werden onder leiding van den commissaris van politie maatregelen genomen om do gevaarlijke ujelton op te sporen nsperteurs en agenten trokken per rywiel en te voot in vorschillonde richting uit zelfs tot Willemsdorp on Visschertje en hielden in den i ikdonkeron nacht een ware klopjacht Op den Straatweg reed een inapectonr de beido verdachten voorby maar toen hy een eindje verder van zgn rijwiel sprong om hen tegemoet te loopen waren ly verdwenen Biykbaar waren zy het bouwland langs den Straatweg ingevlucht want kort daarop zag oen agent hon nnbg den Spuiweg loopen Het tACotal werd ook hem gewaar en vluchtte do Walormolonweide door zoodat y weer op den Weeskinderendyk belandden Daar ontmoetten zg den hoofdinspecteur wien zy naiyr den Dordtsehen dyk vroegen Deze wees hun de richting naar de stad en liep yiings om ten eindo hen te volgen n zoodra hy hnlp had in arrest te nemen Hy had hen ec ter uit het oog verloren maar Atjcli Een telegram van den gouverneur van Atjeh dd 15 Inll meldt Kapitein Colgn die in Koureutoe ageert ter achtervolging van Polem en ter oprniming van vgandige schuilplaatsen verraste in BovenPira een bende die 14 dooden met wapens liet liggen Bg het patrouil leeren daags daarna bleven nog U dooden met blauke wapenen in onze handen Daarop werd de schuilplaats van Polem aan de Kroeëng Leuhab in het bosch verlaten gevonden Do vgand liet dien dag 3 dooden met wapenen achter De hooiden van Gendong waren naar Troeseb in de tiajolan den gevlucht ook Polem heelt daarheen via Djamboer Loekop de wgk genomon De kolonne achtervolgt hem In Peusangan werd bg eon passencontrole de Enropeesche sergeant Busscher levensgevaariyk gewond de aanrander werd gedood In Pendada werden by het doorzoeken van een l uis niet levensgevaariyk gewond de onderluitenant Kruithol en de Enropeesche sergeant Harles de aaumnder sneuvelde Bg arrestatie van een panglima van Toekoe BIn Blang Pidië werd niet levensgevaarlgk gewond de Enropeesche luselier Wenger en levensgevaariyk een inlandsch Inselier de dader wend gedood Van don gonvernenrv is voort het volgende telegram ont vang n Gedeelte kolonne Mafthes waarby een brigade marechaussee van divisie Swart terugkeerendo van excursie door Trang en Tradoe bivakkeerende in Koellek eu ging volgenden ochtend 11 Juli door naar bivak Poeloe Teungan Halfwieg werden voortroep en achterhoede onverwachts besprongen door bende Atjehers Nadat door werpspiezen voorhoede kommandant en eenige marechaussees gewond waren sneuvelde in handgemeen luitenant H P de Bruyn met vgf Amboineesche en twee inlandsche marechanssees en vier Amboineesche luseliers zwaar gewond aspirant controleur Krnll ijiet levensgevaariyk kapitein van den generalen staf Nypels van de marechaussee Enropeesche sergeant Latgea en mboin sche sergeant Purtybenoemingen Onder dit opschrilt bevat de Opr Haarl Ct do volgende correspondenlio uit Den Haag Aan de lyst van benoemingen sedert hot optreden van het huidige ministerie geschied en die in meerdere ol mindere matu de aandacht van bet publiek hebben getrokkoh kunnen wg er thans nog eenige toevoegen Ook hierby heelt het allen schyn alsol partyzucht meer den doorslag gegeven heelt dan het verlangen den bosten meest geschikten cnndidaat uit te verkiezen Aan een der gemeonteiyke bureanx te Kütterdam was werkzaam een eerste klerk die de anlirovolutlonnaire beginselen was t toegedaan Uoze heer was zoozeer ovortaigd Ifi van zyn eigen gewicht en den invloed zynor vrienden dat hy zich menigmaal tegenover zd ollega s uitliet dat hy onder een ker Ke bewind het gemakkelgk tot reterendaris OU kunnen brongen Aan hot Kyksarchiht te s Oravonhage was HU een betrekking opongokomen van adjund commies en ofschoon volkomen onbekend mot arcbielwerkzaamhoden waarin hy trouwens in syn huidige werkkring geen gelegon eld had valt hem de benoeming tot d e betrekking ten deel Under de sollicitanten behwrde onder an De hew A P Snelleman pastoor te Brielle hoopt 7 October a s zyn 25 jarig priesterfeest te herdenken Men meldt uit Stolwgk aan de ïf R Ct Gistermot n omstreeks 10 tat ontstond er waarschgniyk door oen geHrek aan een der schoorsteenen brand in el der schoonste hofsteden onzer gemeente dje van den landbouwer M Verdoold Aangewakkerd dosr den sterken znidw nwind taittei I gelukkig had de nachtwaker der Boterfabriek I gezien dat zg zich onder een stapel planken j Achterbakkers verborgen Spoedig waren zy daar omsingeld en genoodzaakt uit hun schuilplaats te voorschyn te komen waarna I zy zonder verzet in arrest werden gebracht 1 Het bleek toen dat y na hun vlucht van 1 I de Kalkhaven langs de Prinsenstraat op den HInisweg aan de sigtery van Van Stokkuro 1 I op den hoek van de Hoogt waren gekomen 1 I waar zy een slechts met een zwakke houten 1 I pen gesloten kolderluik openbraken en twee 1 I tlesschen cognac wegnamen waarvan zg een 1 I gedeelte opdronken I Niets verder van hun gading vindende en 1 door het a inslaan vaneen bond opgeschrikt II hadden zy bun rooftocht voortgezet en waren 1 I zij beland aan den Weeskinderendgk waar 1I zy van het kantoor djr hontkooporsftrma F I en A van der I inden een vensterluik al II braken een ruit indiukten en naar b nnen 1I klommen Daar vonden zy eon kaars by II welker licht zg het kantoor doorsnulleldcn 1I Wel zagen zg do brandkast staan maar I zonder gereedschap om die open te maken II moesten zg die onaangeroerd laten Alleen II vier zeer oude jassen die op het kantoor 1I bingen namen zy mee dit was het pak dat i I zg bg hunne ontmoeting met den agen van I I Uaamsdonk bg zich droegen 1 I Terstond in verhoor genomen hee t de 1 I persoon die den agent verwond beeft zyne 1 misdrgvon bekend na eerst nog te hebben 1 getracht zich door uitvluchten to redden 1 Blgkcns hunne opgaal zgn het de 27 iarige 1 B woonachtig te Barmen en J H H 28 jaar woonachtig te Kheine I Dank zy de spoedige instructie door de 1 politie gehouden kon het tweetal reed gis I termiddag een plaats worden bezorgd in het 1 buis van bewaring ter beschikking van de I justitie die hen waarscbynlgk terstond zal 1 laten Bertiilonneeren voor bet geval zg I ook elders wordon gezocht 1 De gestolen goederen alsmede he mes 1 I waarmee de verwonding il verricht zgn in 1 beslag genomen D Ct 1 Men meldt aan de N R Ct 1 öisterenmiddag had te Herwynon b hot 1 allmlen van passagiers van de opva ende Ngmocgschc boot een droevig ongeval p aats I I Door het struikelen van den veerscb pper II kantelde het schuitje waarin tien per onen 1I gezeten waren met bet droevig gevolg dat I van de tien drenkelingen er slecht zos ge 1I red werden Onder de verongelukten behoort I ook de veerschipper i I Later untvingen wy dit uitvoerig be icht I jistefon te ongeveer een uur seinde de I I NgmeegHcbe stoomboot Koningin der Neder I I landen aan het benedenveer te Horwgnen 1I met 6én vlag hetgeen botcokent dat do veer 1I man met één boot moot uitkomen N otto I min moesten 11 of 13 passagiers aa dat I veor van de boot Uit aantal passagiers II word dus in het eeno veofichuitje geladen 1I Of nu do stoomboot niet tgdig gestopt of te II snol afgevaren is moot nog geconsta eerd 1I worden zeker is het dat het veerbootje I overladen was Men beweert ook d t de I veerboot onder het berghout van de s oom boot is geraakt In elk geval liep het bootje 1 vol wTiter Twee heeren redden zich door 1 op de stoomboot te klimmen zes personen 1 wordoB gered door toegesnelde rooibooten 1 drie anderen verdwenen in de diept en 1 verraoedelgk ook nog oen juffrouw e een kind uit Rotterdam 1 De namen der verdronken personen voor 1 zoover bekend zijn de veerman Hendrik 1 van der Velden Ant van Arendonk rento 1 uier en de 13 jarige jongejuflrouw Neeltje Pannekock dochter van den wethouder allen te Herwynen Het lyk van Van Arendonk I is onmiddeliyk opgehaald de andere zgn 1 bg het alzenden van dit bericht nog niet gevonden I Van andere zgden meldt mon Vyi personen wer dsn g ered de veerman 1 en vier passagia M flB ken Qenee kun digen wenddeHBHH kclingen die na I korten tyd geVseht weTMB pogingen tot I opwekking der levonsgeesto nnj doch zon 1 dor gevolg 1 Een nauwkeurig onderzoek door de ju title i I ingesteld moet aan het licht gebVacht h bben 1 dat de kapitein der boot onschuldig is 1 I Men meldt uit Amsterdam van 17 Aug I I In het Paleis voor Volksvigt hoeft h den i t middag een openbare vergadering plaa s go I I vonden dienende tot protest tegen de door i I den hoofdcommissaris van politie aan zgne 1 I ondergeschikten gegeven voorscliriften om I trent de dnsgenoemdo posten in geva van 1 I werkstaking Over deze zaak is hier al I I meermalen in het openbaar gesproken en i I men bereidt thans eene demonstratie voor I langs den openbaren weg tydens de behan I I deling dor gomeentebegrooting Veor het 1 oogenblik viel dus slechte na te gaan of de moeting al dan niet druk bezocht werd i mdat daarin tot op zekere hoogte al hans 1 oen maatstaf kon gezocht worden te be 1 oordeeling der publiefcé belangstelling in deze I zaak Schoon aangenndigd was dat mannen twee Amboineesche en zes inlandsche militairen van het 3n bataljon twee Amboineesche luseliers zoomede drie dwangarbeiders Verloren gingen zes karabynen en twee geweren De vgand liet 24 dooden met wapenen liggen Daags daarna werd de 12 man sterke spits van transport gewonden naar Menlabob na evertrekking Seunanganrivier bg Koeta Atjeh en beklimming heuvels weder overvallen en geheel in de pan gehakt voordat voorhoede overzgde rivier bereikte Wy badden gesneuveld de Enropeesche sergeant Sanderts de Enropeesche Inselier Terpstra en acht inlandsche minderen levensgevaariyk gewond twee inlandsche minderen Eli geweren gingen verloren de vgand liet slechts 3 dooden liggen Ik ga zeil naar Seunangan Het veelzeggende woerd van generaal van Heutsz dat hy zell naar Seunangan vertrekt staat ons borg dat de zaki n daar zonder eenige aarzeling en met kracht in het reine zullen worden gebracht zegt het Batav Nbl Generaal van Heutsz majoor van Daalen en dr Snouck Hnrgronje vertrokken den 19n met drie brigades marechaussee naar Seunangan terwgl de le luitenant Scheepens met vgf brigades marechaussee over Merdoe en Pameue naar do Gajoelanden en Beutong ging De Enropeesche sergeant Martin van bivak Geudong die in strgd met gegeven bevelen met drie inlandsche fuseliers naar Pisangklat werd gezonden werd onverwachts door vier roet klewang bewapende Atjehers overvallen waarbg tweo inlandsc ie fuseliers sneuvelden en de derde benevens de sergeant levensgevaariyk gewond werden en de geworen der luseliers verloren gingen Ken patrouille van bivak Blang Reumah viel bg Minjon Tigah in hinderlaag Gesneuveld een inlandsche luselier en een dwangarbeider benevens de Enropeesche luselier Teichert levensgevaariyk gewond EuropeeSsbp Inselier van dor Kley sedert overleden en een inlandsch fuselier niet levensgovaariykdoEuropeeschesergeantGuttenberg de fuseliers Vcrstruete en Wagtcrvold on drie inlandsche fuseliers drie geweren in s vgands handen vgund liet 16 dooden liggen Bg patrouille in Blang Bidoh nietlevons gevaarlgk gewond Enropeesche fnsclier van Tilborg Een marechauasoe patronille onder kapitein Schneiders marcheerde over Senlimenm Djnntoe en waterscheidingsgebergte naar Daja overviel daar aan BoveiiLambeeio nederzetting Imoura Küin en keerde over Daja Lehong en Leujong naar Atjoh terug in handen vielen twee tenngkoes gesneuveld waaronder teungkoe Kadli Larapaja gearresteerd vyi voorname vrouwen buit vier beauments een voorlaadgewoer en preciosa Een telegram vsn 19 Juli meldt dat by een patronillo in Pidie levensgevaariyk is gewond de Enropeesche fuselier Grandia die sedert aan zyn wonden overleed Stadsnieuws GOUDA 19 Augustus 1902 Zondag werden tw raadhuize rechtstreeks van het kalf ingeënt 288 en gisteren in het Gasthuis 81 kinderen Naar wy vernemen bestaat er plan tor gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin een gecostumeorde optocht te honden van jongens en meisjes waarvoor by genoegzame deelname prgzen zullen worden uitgereikt Aangifte kan geschieden voor Woensdagavond 8 uur bg de firma Van der Post Hoogstraat Het fanfare korps te Boskoop directeur de heer Joh O Arentz behaalde dezer dagen te Overschie een derde prys zynde bronzen medai le By Kon besl is met ingang van 16 Augustus benoemd tot sluismeester aan de schutsluis te Arkelschendam J P Göbel onder toekenning van eervol ontslag als hnlpsluiswacbter aan de Mallegatslnis te Souda De classis Gouduf der Geref kerken heeft praepar4oir goëxaihineerd den candidaat den heer F J Hagen van Reeuwgk en hehi met algemeene stemmen tot de bediening des woords en der sacramenten toegelaten h r de vlammen zoo tel om zich been dat er spoedig aan geen redding meer te denken viel in een oogenblik was alles ééne vuurzee en kort daarna lag het woonhuis met een pyr groote schuren in de asch Van den inboedel is zoo goed als niets gered 2 zengen een aantal biggen 60 groote kazen en de goheele hooioogst werden een prooi der vlammen Assurantie dekt de schade Te Nienwerkerk aan den IJsel zyn alsnog eenige gouden voorwerpen gevonden afkomstig vnn den diefstal bg don tuinder K aldaar Waterdag vierde onder zeer veel biyken van belangstelling de heer 6 0 J Boldrik pastoor te Loordara zgn zilveren pricsterlcest De kerk was prachtig versierd en van vele woningen wapperde de vlag De parochianen boden hun algemeen geachten pa toor een zilveren middenstuk aan met fruitschalen on compotes De heer Boldrik deed aan de kerk cadeau een prachtige communiebank in den slyi van hot nieuwe altaar De redevoering eigenigk inleiding tot debat Maandagavond door den heer Mr Troelslra in Ons Genoegen gebonden en door den voorzitter in zgn slotwoorden als loerrgk betiteld was gewyd aan lgeraeün kiesrecht De vroegere beweging was langzamerhand geheel opgehouden eon nieuwe moest op touw gezel om desnoods de regeeiing te noodzaken voor den arbeider dezelfde rechten te verkrggen als de bezittende klasse heelt Daarvoor moest met allo kracht gewerkt worden Spreker viel de vorige legeering bard om hun tekortkomingen van de tegenwoordige was niet veel goeds nog to zeggen Zelf moesten de arbeiders do handen uit den mouw steken Dat suflo doodsche dulle doinma moest er uit zellstandig moesten zy optreden invloed op de regeering moesten zg voor zich weten te krggen om datgene machtig te worden dat alleeu verbetering kan brengen in hun toestand algemeen kiesrecht Do argumemon dat de arbeider geen belong stolt in regocringszaken dal de arbeider hiervoor to dom is dut de tegenwoordige kieswet niet onrechtvaardig is waren voor spreker volstrekt niet htookhoudend en zou het algem kicsr al goon paradys brengen de ooconomisohe toestand zou er veel door vcrbetord worden Zoo redeneerde Mr Troelstra tweo uren voort hier ironisch daar ii lachlust opwekkend soms erg vnlgair voor een vrij groot publiek dat waarschijnlijk saaingestroomd was op hoop van een debat Van dit laatste was evenwel geen sprake misschien durfde men niot mogelijk was er goon denkende in de zaal aanwezig Heelt Mr Troelslra zaal en stad verlatim in het volle bewustzijn nuttig den awnd besteed te hebben velen hebben Ons Genoegen verlaten toleurgcsteld omdat zo geen wederwoord hoorden 01 zo hiordoor veel misten Den 7n September 1902 zal hot 25 jaren geleden zyn dat de heer G Geltink Brigadier Majoor der Ryksvoldwacht te Gouda alhier als Brigade Commandant zal bobben gefungeerd deh Ie Augustus 1867 aangesteld als RyksvoldWBchter opziener der jacht en visscherg te Alpben a d Hgn en aldaar don 30 Januari 1874 bevordert tot brigadier titolatr werd hg daarna den 25 Maart 1870 bevordurd en aangesteld tot gekleed Rgksveldwachter met den rang van Brigadier titulair en in dien rang den 1 Augustus 1876 benoemd tot Brigade Commandant Den de 7 Aug daaraanvolgende overgeplaatst van Alphen naar Monster en aldaar den 30 Decembor 1876 bevordert tot Brigadier van daar den 7 September 1877 als Brigade Commandant ovei geplaatst van Monster naar Gouda en is alhier op 2 April 1885 bovorderd tot brigadier Majoor titulair en op 1 Mei 1894 tot Majoor in welke rang hy nog als Brigade Commandant werkzaam is Dat zyn diensiyver en gedrag door zgne snppeieuren op prgs is gesteld is gebleken door dien hem 2 malen de eervolle onderscheiding is ti beurt gevallen benoemd te worden in de orde van Oranje Nassauw en wel bj H M Besluit van 29 Augustus 1899 No 45 met de eere medaille brons en daarna by H M Besluit van 29 Augustus 1899 No 26 met de eere medaille in zilver te zyn gedecoreerd genoemde beambte is nog steeds onvermoeid werkzaam Veemarkt te Rotterdam Dioadag 19 Aug 1903 Vette Ossen en Koeien red aanvoer prijien waren voor ie kwal 35 2e kwal 3a 3c kwal 28 cent t er half kilo ide aanvoer iRw 37 l fer half kilo ivoer ie kwal 30 se wal Magere osaen melkvee en vaarltoeien gowlaangevoeiid Vette Kalveren goed 34 3e kwal ao ct per Stieren redel k aanvoer 37 3e kwal 33 cents per half kilo GradaWeren redelijk aangevoerd Handel voor alles iets minder in prijs ie kwal melkvee duur 370 o Staats lotenJ 3e Klasse Trekking van Dinsdag 19 Aug No 15083 1 25 000 14885 f 2000 3717 8549 en 20 5 50 ieder f 1000 15414 en 17739 ieder f 400 6526 16511 en 20103 ieder f 100 Prgzen van f 45 27 3373 5870 8387 11154 14379 17967 49 76 97 8535 64 14424 92 57 3617 5934 83 97 14510 18089 134 67 6025 87 11213 17 93 249 78 28 8722 47 86 94 303 3714 57 8820 49 146 58 18172 44 40 6217 30 11307 14845 18202 74 78 37 33 92 14907 16 414 3803 6303 55 96 15020 24 53 22 14 81 11426 35 75 79 44 59 8954 50 77 77 98 3905 98 71 63 15131 93 524 7 6403 9014 11522 44 18386 98 52 11 01 11611 59 18439 701 4020 6538 69 51 15273 68 52 61 41 82 94 15382 72 73 64 45 9172 inWi 15417 80 821 88 93 9235 19 28 98918 93 95 09 32 50 18530 78 4100 6610 9304 83 15519 37 10 39 4237 6711 36 11819 57 18802 40 50 33 97 35 15615 4 45 64 64 9420 38 20 76 1103 84 80 9 5Ü0 62 90 18903 9 4344 94 58 74 15756 4 1217 04 6820 02 77 78 7 27 09 0903 9025 82 15824 19000 59 4402 27 37 11930 15949 76 75 22 43 39 84 50 19129 79 24 45 52 12195 Ui046 72 92 43 78 9714 12247 53 94 1311 81 7025 40 1 2319 57 19 229 74 4 503 37 9818 33 93 41 1400 4 89 i2 88 16213 65 23 28 90 51 12467 79 19301 43 60 7109 97 81 95 19409 71 4013 85 9908 12593 96 19502 84 4704 87 12 12801 104 ii2 36 1623 14 7212 18 20 l f 32 58 28 4887 71 33 60 10010 19078 41 4924 84 0 H14 71 40 19724 68 43 80 05 12915 10713 198IHi 1709 74 7303 79 35 37 32 38 5002 14 10165 58 40 199 22 3 31 43 10314 59 03 74 58 5113 52 15 1 018 M 20029 1829 28 64 27 62 10801 37 81 51 7413 56 72 3 20111 32 99 25 87 13155 7 51 1900 5206 82 10400 13 i62 19 74 2058 13 7514 22 68 17020 84 53 31 29 63 134 22 17140 20225 2109 44 he 80 25 45 32 85 5325 7002 82 29 17214 20331 2209 74 85 10529 54 41 42 38 5522 99 45 13 20 44 20412 44 26 7753 73 13724 57 13 2402 70 61 75 98 58 39 09 56 X 7845 91 13812 17372 46 2551 16 78 10705 25 17581 97 81 82 98 64 13939 96 20 509 2844 5734 7940 10802 14043 17616 17 69 55 69 48 53 25 20608 99 5817 8098 89 62 17782 10 2910 20 8107 10919 68 17803 20713 3011 25 15 50 14110 15 51 90 46 18 56 17 71 71 ff6 61 70 79 52 17917 20H43 3106 68 8322 11037 79 38 48 3350 71 M o 11112 14211 65 20909 3e Klasse Ie Lyst No 1399 ro z 1377 No 20905 ontbreekt VERSCHEIDENHEID Eenigen tyd geleden is melding gemaakt van een mishandeling van eelt Op den Rya by Kaiserwerth zQn twee stoomschepenflÉc Prinzess Victoria en do Köln tegen elkander gevaren Drie meisjes nit üerdingen afkomstig vielen over hoofd on verdronken Kon mn hine ingoniBu r werd doodelgk gewond tengovolgo van de ontploffing van een ketelpgp De andere passagiers werden gered De Chlnccsche provincie Kwangsi is door zware ovcratrooraingcn geteisterd Men vreest dat een duizendtal menschen zyn omgekomen Te Hongkong zgn ten gevdlgo van zware regens eenige huizen ingestort waarby twintig bewoners den dood vqnden f Odol Mondwatrr vrrwijdril den onaaiglnamen smaak i i Burgerlijke 3ta d GKBOREN 15 Aug Thoodorus TOders F Langerak en N Oroenondyk 16 Johanna ouders J de Lange on Je van der Louw Cornolis Jacobus ouders G van Hoorn en W van Leeuwen 17 Antoniu ouders L de Hey en M Stolwgk Eirinii s rnelis ouders E C van dor Kli y en M Wentscl Johannes ouders ü Schouten en Q de Jong Hendrik ouders 1 Brouwor en A Stapel Geertrui Helena oudere K den Biykor en M Schippers 18 Anna Wilhelmina ouders P do Bruin enO syne Gorrit Cornells ouders P J Homos on S Koorevaar Johanna Pieternelln oudem J Stalenberg en J do Groot OVERLEDEN 15 Aug H Stravcr 77j 10 A M B Bertels 4 j A J E Scheggrond 2 j HET ALOM Gl NSTlG BEKENDE LINNENGQED is weder in groote sorte rip iluiliaiiilen A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Tflei liO0m Km at Beurs van Amsterdam Vrkrs 80 Vi i 84 O ï ülolkrt so H AUG y Bi l ii o Mt Ned W 8 i dito fli o üllc 8 liilu dito dito 3 lloHaa Obl Ooudl llil Vat iTALll Insobr TiDg liel 81 S OosTiKK Obl tn ptpior U68 I V dito in iilfiir I80S I PuBTUBAI Obl milt coiipOB 8 dilo tickot 8 ftoiMIlD Obl mnnml 1894 dito tteoou 18IU 4 duo bii ttoilii laas 4 dilo lig Hup 18SS S0 4 dltu in ROuii leun 1888 8 dito ilito llito 1884 t V 4 1041 IrAMls I erpot K huM 1881 4 riiuiiij Ispt Oonl fc I8IIU i ior luAnmgloiieU 0 i lii iia HrUO oii Arm Rp V obl ISti i UKIoo Ob it Heh latn 8 ö iAM8 Jll SPEIUALITEIT IN N O H V E A IT fc S c orwf Bekroond Zilveren Medaille Tuiitüonsiclling Amsterdam Lcouwardon Voortdurend groote voorraad ITouveauté s in Mantels JO STUMES en JAPON STOKEEN BInuN n CU OHtiiuini okkcii van de goedkoopste tot do beste soorten Alleenverkoop van de uit echt in Oost A zi l tohuis behoorendo Netelvezol ot zoogonuamdo brandnetel Damo en Hoeren T K I O TONDEHGOEDEKEN AOVKiiTi i rii N j hu M van Uaidels en Kanlooryienilen Is üledcriagil Afaooling OOUUA INSCHRUVING VAN LEBRUNCEN voor liet leerjaar Sept 1902 i Sept 1 903 van don Cursus in liandelswclenscbappcii viik ondorwy voor Handels on Kanloorbodiendeii van wege bovengenoemde Aldeeling op Vrijdag 22 jj g a s can 0 f O Mr aeoudê in een der bovenlokalen van de Slads Mnziekscbool aAl Westhaven alhier jNameu het Bestuur ö VA SCHENDEBEN Secretaris J Ren ectle el OliKX Mif li kn regel f beier yoldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda