Goudsche Courant, donderdag 21 augustus 1902

Vrijdag 23 Augustus 1903 41ste Jaargang No 8888 Echt Zeeiiwsch Tarwebrood fioiiDSCHE rnmmi iX cent de K 0 by A SLEGT iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken NIEUWE HAVEN 27 Teler n No Sk ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd Vraagt üj Vwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van ici r i n tn üe Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met jiitzondering vai Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per ix st 1 70 i Alzonderlijke Noramers VTJF CE STE l EWËRBLb i Tourist De hooldtekst van dit hallmaandolijksche tydschritt bestaat uit de Beschrijving eener Bets om de Aarde die de Heer E T Feesstua KmpEK in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer ia rijl geïllustreerd naar eigen photographiëche opnamen Ieder intaekenaar ontvangt per jaar ongeveer 0 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adt es door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal ktoen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Priji per jaargang 7 S0 incl de Anmhfkaarten Do inteekening is te allen tSde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjdo geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem Wie zeker zyn wii de Eeht Eikel Cacao te ontrangen ItMmeu C ld en na vel proetDCi gea in den d I gekomen onder des ntain dea oltrinden Dr Hlohaell Temardigd p d beste mwhinee ia het wereldberaemde étabblisaement van Qebi StoUwarok te Kenlen l ch Cikel Cacao in Tierkuiten boaaeB Deze Sikei C w ia met melk gekookt eene angename gezonde drank voor dagel kach gebroik een k 2 Uieelepdi van t poeder voor een kop Chocolat Ala geneeskricbtige drank bij gent van diarrhee tlechta met water te febniiken Terkrügbaai bij e voorawn B 1 ApotlMksn en Ka V K fralhn ee Pr iP r UO c t 90 ToST Oeneraalveriïgenwoordiger voor Nederig land Julius Mattenklidi A n terdam Kalvcstraat 103 IN HET Verlichtings Magazijn lie Avondster DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Gasballoiis alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GASKOiOKPLATEN en ÖASFOBNUKEN tegen concnrreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bg H H Winkeliers Mer ter stede Denkt aan het groote genot van eenBADINRICHTING compleet van al I SO en hooger j Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Q Zenuw en Haafflijders wordt nit overtuiging als oen werkelijke hulp in den nood het boek vangst van Ire per briefkaart or H dit boekje anco per post to e nde door BLOKPOEL S Bookh Zaltbommel JimLL LUlMlid Irtn inuiiuuiuimuiJi van Ic Haagsche Pro Bocr Vereeniging len bate der Weduwen Wepzen en andere slaohtoffers van den Zuid Afrikiaanschen oorlog Deze LOTEN k f 1 per stnk worjion geheel bclangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zs en A BRINKMAN Zn HOBLOtiES ANXOINE FUMHM8 WALTBAM MASS ISTEBSAIIONALBS AÏ LIEB voor degelijke reparatteén e r voordeellge condltiën voor het opwinden van uunoerken bij abonnement Geen Kiiil A tJITTEïïBOGA ARD Hdrioger Qosthaven B16 Om inkhbclt ii iflüf iza Borsten i 4la l Jo ig binneiijlden rtst mogelÉ en tijd te M geijijzon neemt lonmiddellp de toeifflcht tot de VMouii I bekejnde bekroonde en woi el4 ofj ii jc Sèperior DruiveÉ P st g iionig Extract i M E L I A Ui T II E nit de Koninkiyke Stoomfabriek iDE HONINêBWEM van 1 H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofievwancii rs Flacons 1 1 70 ots 40 et hé TwnFfPF Co Weathavon 198 JoiWo i irJB2VSrB iV Kleiweg B loO r T P f VAN MILU VeeTst B 12U o U A BÜUMAN Moordrecht I INKS v f tw AN VAN ZESSEN S hoo loven J Ti TOUKBN flo t U NieuwerkerkadlJeel p V S p W v EÜB OuJroaier K vas iisu Hoor OeneMh nlgemcen anbevoirn Met Ecra DIplonu n Ooud BtkrooruK I J PRAEPARATEN VAN V holst Si M kolkman jTarff P A o ül Mr Oud aUr A m JONGH Oudewat r J V KASTELEIN PoUroekerdam I lilKKEIl te Benschop Icwtón T n Kritlichen iMttild tni VerkniKlmr m flacon t ƒ l aO en 1 Elkel V aCaO StS klndertn Wakk na kllwachtlgeS f I t v Un AU8 kr cl tle e drank b oor l n to ffi 4 J S 6a voor luigellnBaim kleine kinderen Pri i per bui t H KP l TO Kfr 0 80 4 H ligri u ou Chemlach MaltrcilSlrAt Speciaal voor Klndervoadlng in bouen i M Kgr 0 eO luiver JYlClKaUIRCr Kf ƒ 0 80 xi e o Asthma Cigaretten r tn rh v igi iSfeïrT tJrrt i 0 ilooijei i y Ö ÖO en Tl OU Tamarinde Bonbons SK nS S i SalmiakPiSnïëi iSorei n K p t lljmoplcsenj en ver ehlen d middel bU iark Ajfotluktrv R Vrogui n KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ii Simi Patent H Stollen iMiictur inintm niliUtt UKttnrium rikrialiui Warnung lier grosse Erfolg mum Palmt H WoUwi trrungw Aniitu m te I irtWaM uierlMoMn Kaehahviwujim Hm tMUfe dtóv imien ttelt Kliarfcn HSIoUm mm 1 Jlnot tdv In tsidm LMnhudlufiui k MD Utter Hittt It aebmMMtl uafhU lt M Sir ttMtlMmtZe ttni tnVt 0 Ohdergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DHEUNERS DINERS SOUPERS vooM l artijen Bruiloften enz Also alzonderlijko sJliotels en alles wat tot Mt küksvak behoort desv rlangd met byiesfring van servies zilver tafellinnen enZjlApz lanbevelend Gerard PinkseE JUfiinier Westhaven 128 TUinj a Wottdirbaliiffl in do gelieele wereld bekend on geroemd Onovertroffen middel t gen alle lior st 1 011 ï Lever naagzlekten enz Inwe idig zoowel aid ook uitwendig in liijna lUo ziekt Jevallen met goed geifolg H aan te wedden Prijs per fllf on ll i 1 pf post t i r T M s WddtnaU Ln t nbg ongelc pnde gelfioeskracU Izamo workiij Maakt moeatMelke pijnlijko iHuiBollo oporatlo goliool pviriiodig Met If erd £ en f aar nd i o oiigeiMll kficifi beengeawel eiu onlSniJ oen ifiijiiti au iaiilerlUdcn i gedeiA BreBit gokoiing enUiiffldor pijn li iv i liiu têtokiligen enzftrljjaard J fer pot f 1 60 fel Ifst f 1 60 P c iilra il Ddjiêt yopli N loflknd j IIEKIII S tiV Pl l AlW ti r lam Mimii m mtii cHiboliul41i i U ek n WeBp l lf m i projpectui te oatbifilWTflJ he¥9 I lt1W Sunder ilü l f een betir i dres vool alle soorten SCHOIWW RK dun liel üooriiliiklffliiteh Schiicr m Laari iiilii M az ii i KLEIWEG E 30 tegenover de KleiW gSiteog Aanbevelend I C SMITS Alle rep iraliPn en aangemeten werk EBMIS DEPOT 7AN THEE Hen wordt vcKoclit op t MEUK te letten UIT HET MaGIZUN VAN VI RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze TUEEEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van oi lioM en een half en een Ned ons met voriueldintt van Noramer et Prijs voorzien van nevenstaan l Merk volgens de Wet gedepo Deerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J C BUI voorheen J BREEBAART hz Nieuw onovertroften Trof Dr Lieliors wolbukond Alleen echt met MbnekBUierk tot voortdnrende radicale en zekere genezing van alle zelf BrAWH de meest hardnekkige xenuw fifflRU fielden vooral ontstaan duor BSSI afdwalingen op jeugdigen leelti d Totale genezing van elke zwakte Blee tucht tienauwdheid Hooldpyn Migraine Hartklopping Maagpnn slechte spflsvertoring Onvermogen Impotent Pollntione ena Uitvoerige prospectussen rri iror feaih 1 fl II 8 dubbobjfli li Cenl rml l epêt Matth v rl Vogte Mtliomrae Dcpóli M Cléban It Uo Rotterdam V Ilappel s ira enliBgo I llalraman do Jong J Czn Rotterdam Wclff 4 Oo 0ouda on bil alle drogisten en vooral aames en lunaei isdeAppretuurvanC M Nülilf t C rll Beulli Str l4 Menletmo Htl beate oMchadelyka ml makkelykate poetamlddel voot Heerel en vooral d me en Klnderschoeowftk im en fabrlekamerk Winkelier Ie lekeeewerk leleeWJJ rulDepellI eree e ÜLl op naam Vertryibaar y Meeree Wl atervea eei e ii fleearael Drnk van A BRINKMAN Zn öoada nu lllll a 1 Ra Bulleniitndscli Overzicht Maandag heelt de koning van Engeland ter reede van Spithead opnienw eene wapenachonwing gehouden over z ine vloot Wegens het slechte weer moesten echter de voornaams e oeleninabn acHteiwege bigven De kronitlgsleOsteij zfpi daa mee algeloopen i e Times dej ronicle bevatten brie ven nit JohatinesbriVt over het gebrbk aan Kaöerarbeid Zy cjrijven het gebrek toe aan de biitensporigeiloonen Bie het militaire bewind gedurende dA oorlog heeft betaald van 148 tot f60 in Je maaifd met rükclijke j tlintsoenen Do Kafflirs Z jn daardoor kapiSlisten geworden en hebbün geen Inst meör in de mijnen te werken Een week ol drio Meden waren er een 40 0 10 aan den arbeid ih men heelt er tirtemaai zooveel noodig Voor den oorlog waren 75 mijnen aan den ilag nu raaar 37 en die allo komen banden te kort Jlaandng seinde Reuter nit Johannesburg dat er volgens opgave van de Vereeniging Voor Inboorllngenarbeiders in Juli 5291 zwarten zjn aangeworven waaronder alleon van de Oostkust 3384 Me heeft nn verlof gevraagd om zwaitcn aan te werven in Oeganda Centraal Afrika Britsch üoSt Alrika Portn geïsch AhgóTa ën ïïeM KiWgtr Wtlstaat Maandag zSn in Frankrijk de zittingen geopend van de algemeene raden de departementale radon wier werkkring overeenkomt met dien van onze Provinciale Staten Bpa overal werden de vroegere voorzitters herkozen daaronder bevinden zich de ministors Vnllé Trouillot en Maruejouls en ook de minister president Coinbes die bij de aanvaarding van dit ambt verklaarde dat de vergadering verzekerd kon zgn dat hj al z jne krachten zou wijden aan de verdedigjng van de republiek In onderscheiden raden werden motiën aangenomen den wensch uitsprekende dat het openbaar gezag met vermijding van elke inbreuk op de neutraliteit van het openb aar onderwijs ook het bijzonder onderwijs zal toelaten en dat de regeering moge terngkomen op de maatregelen welke de wet op de vereenigingen verscherpt hebben waarbij de sluiting werd gelast van de instellingen die geen aanvraag om erkenning hebben gedaan In enkele departementen maakten de prefecten voorbehoud omtrent de toelaatbaarheid van deze motiën Daarentegen hebben FEVILLETOX IE TWEE ÜITEBSTEN 158 Zijne slem had in haar oor weerklonken toen zijne hand de hare aanraakte En die tonen bleven haar bij voortduring in de ooren klinken en die handdruk was doorgedrongen tot haar hart Welk eene leedere toewijding I Welk een ernstige trouw Ala ij door op een talisman te blazen den een ot anderen genius te hulp had geroepen dan had die geest niet trouwer kunnen zijn noch haar bevel nauwkeuriger en stipter kunnen volbrengen Zij reed voorbij de torens van de St Jan van den heilige die in gevaarhjke oogenblikkeo over haar gewaakt scheen te hebben Zij naderde haren drempel meer en meer het bloed ontvlood haar wangen haar hart klopte hevig Het rijtuig hield stil Bevend en verlegen steunde zij op zijn arm en durfde hem niet in het gelaat zien Zij traden het huis binnen zij stonden in de kamer waar hij twee maanden te voren tevergeefs voor haar had nedergeknield die gisteren het tooneel was geweest van zooveel hartverscheurends Evenals in een heerlijken droom wanneer de verbeeldfeg een tijdlang met verrukking den stroom van BChitterende gebeurtenissen heeft gevolgd eindelijk een gaping ontstaat in de betoovering wfeerteen aantal andere raden besloten adressen aan de regeering te richten om haar geluk te wenscnen met hare vaste houding bij de uitvoering van de vereenigingenwet De jongste conferentie te Ischl van de berde ministerspresident net den Keizer heeft niet het resultaat gediad dat men yiijh er van had voorgesteld De verschillen over het toltarief ziJn niet uit den weg geruimd zegt de jVoss Ztg Wel ziJn de ministers beiden overtuigd dat hot tarief moet verhoogd worden maar omtrent de W jze tan verhooging is geen overeenstemming verkregen Dientengevolge is het zeer g ied mo elak dat het OostenrpschHon gaarsche toltarief in dit jaar niet racer tot stand komt De Weener Montags revue schrijft naar aanleiding daarvan De heer Von koerber is thans niet meer te bewegen om eon zijner eisohen op te geven ton einde de overeenkomst met Hongarije te doen slagouj vroeger kon het voor een regeering nog wel eens nitlükkend schijnen de onderhandelingen onder dak te brengen en daarvoor zware offers te brengen Maar thans verkifert geheel Oostenrijk onder den indruk dat dezo R jksheft alleen niet alle offers brengen kan en dat een verdere benadeeling van Oostenrjjk s belangen ter wille van de overeenkomst niet raafTOBHomen In Hel loltaf iel te Willen zoeken naar compensaties voor Oostenrijk s rechtvaardige eischen gaat niet en Hongarije stnit daarbij dan ook op de besliste weigering van Von Koerber die de economische eenheid wel wenscht maar niet tot lederen pry s en die maatregelen getroffen heeft voor het geval de overeenstemming niet verkregen wordt Toch zegt het blad kan men van een succes der te Ischl gevoerde onderhandelingen spreken want thans zjn do verschillen tosschen de opvatting van Oostenryk en Hongarije duidelijk niteengezet en kan men aannemen dat do laatste periode dor onderhandelingen feitelijk aangebroken is Aan beide zgden verwacht men dan ook met vertrouwen dat de laatste moeilijkheden thans spoedig zullen worden uit den weg geruimd Naar aan de Weensche Pol Correspondenz uit Rome geseind wordt is aldaar over de vooruitzichten van een vergelijk inzake de handelspolitiek tnsscher de continentale mogendheden in den laatsten tijd meer en meer optimistisch gesproken Wat in dezen de hoop weer deed opleven is de algemeen gedeelde meening dat bij de en wij ons hoe weten we niet en waardoor begrijpen we niet plotseling op het toppunt van heerlijkheid bevinden zorf gebeurde het nu dat Sybil terwijl al het gebeurde haar duidelijk en helder voor den geest kwam terwijl zij zich alles herinnerde wat hy gedaan had alles wat zij ge voeld had door een geheimzinnig proces waarvan zij zich mets kon herinneren zich aan het kloppend hart van E remont bevond en zich niet onttrok aan de omhelzing de uitdrukking gaf aan de teederheid van zijn innige liefde I HOOFDSTUK X Mowbray was in zeer opgewonden stemming Het was Zaterdagavond de fabrieken waren ge sloten het bericht was aangekomen van de arres tatie van den gedelegeerde Dat 13 een mooie geschiedenis zei DandyMick tot Devilsdust Wat denkt ge er van Het is het begin van het einde zei Devilsdust Droitlmels zeide Dandy die de bete kenisvan deze opmerking van zijn denkenden en filosotcerenden vriend niet recht begreep raaar doorhet orakelachtiga er van getroffen werd Wij moeten Warner opzoeken zei Devilsdust en tegen morgenavond het volk oproepen tot een meeting op de heide Ik zal wel eenige resolutien opstellen Wij moeten ons doen hooren wij moeten de kapitalisten schrik en vrees aanjagen Ik ben voor eene werkstaking zei Mick Daar ts de tijd nog niet rijp voor rei Devilsdust keiM ontmoeting te Reval en bij de besprwingen van de wederzijdsche ministors eenjjesinit omtrent een Duitsch Russisch handeltferdrag tot stand is gekomen hetwelk doo de regeeringeu van Duitschinnd en Rusland als de grondslag van hun handelspolitiek beschouwd zal worden ok van de reis van koning Victor Emanuel naar Berlin die op zyn tocht door Prinetti vergezeld wordt hoopt men dat ze tot voorloopige besluiten omtrent het nieuwe hagjelsverdrag leiden zal Zoowel in politieke als in handelskringen wowt de overtuiging sterker dat het gelukken zaljjnet nieuwe verdragen te komen op voor beilp partijen aannemelijke voorwaarden 1 Zesduizend Polen hebben te Berlijn een istvergadering golioudon tegen de ergorbebaiidoling der Polen door de PruisiEegeering Verscheidene sprekers helen dat Polen nooit verduitschen zod horrjjzen en het nieuwe Polen niet do buit van den adel en geestelijkhei4 maar een vrije democratische Staat zon woiiilen Vci spreidf Berichten i KnXNKRlJK I ffltenant KoKnel Do Sainl Hémy komt heden te Nantes en zal zich over een tweetal weken te verantwoorden hebben voor den krijgsraad wegens pngeboorzaamheid tegenover superieuren De kantonrechter Terret te Maezetheeft zijn ambt neergelegd om geen uitvoering te moeten geven aan het regeeringsbesluit tot sluiting van ordescholen De Algemeene Raad van Lot heeft dewenschelijkheid betoogd tot opneming inhet irkomstenbelastingplan van de progressie en de eigen aangifte der belastingplichtigen Te Ploaré by Donarnenez hadden deboeren gekant tegen sluiting der zusterschool een bijenkorf op de binnenplaats derschool geplaatst Gelukkig ontdekte decommissaris van politie het booze plan en met een wel a angelegden schop kwam dekorf met de stekende dieren midden in deverzetplegers terecht die naar alle zgdenuiteenstoven zoodat de commissaris rustigkon overgaan tot de wetteljke formaliteiten Groot Bbittasïiï Heden gaat de Victoria and Albert met Maar dat zegt ge altijd Dusty zei Mick Ik sla de gebeurtenissen nauwkeurig gade zei Devilsdust AU men een volksleider wil zijn moet men de gebeurtenissen leeren gadeslaan Maar wat bedoelt ge toch met dat gadeslaanvan de gebeurtenissen Ziet ge dat kraampje van moeder Carey zei Dusty terwijl hij in de richting van het stalletje van deze goedhartige vrouw wees Dat gelooi ik en wat meer zegt Julia ishaar nog wat schuldig voor de bokkingen die zijop de E f gehaald heett Juist zei Devilsdust men ziet niets c anbokkingen bij haar Twee jaar geleden was hetvleesch Ik begin iets te begrijpen zei Mick Wacht nu totdat zij mets dan groenten heeft als de menschen zelts geen visch meer kunnenkoopen Laten we dan over werkstakingen pratenDat noem ik de gebeurtenissen gadeslaan Julia Corolien en Harriet kwamen naar hen toe Mick zei Julia wij willen naar den Tempel gaan Ik zou ook wel willen zij Mick hoofdschuddend Wanneer gij geleerd hebt de gebeurtenissengade te slaan Julia dan zult ge begrijpen datouder de tegenwoordige orostandigheoen de Tempel geen plaats voor ons is En waarom niet Dandy zei Julia Ziet ge het kraampje van moeder Carey zei Mick terwijl hij in die richting wees Als erbij moeder Carey op de pof gekocht wordt danis er geen geld voor Chaffing Jack Dat noemtmen de gebeurtenissen gadeslaan den koning aan boord van Portsmouth naar Cowes tprug tot de kruistocht rond de Britsche eilanden in gezelschap met den kruiser Crescent een aanvang neemt goed weer voorbehouden Te Sonlhampton hobbeu een tweehonderdtal manschappen van de Royal Irish Fusiliers nit Zuid Afrika teruggekeerd zich deerlijk doen gelden zoodat ze slaags raakten met de pjlitie die er ten slotte enkelen verwondde en de baas bleef DUITSOHLAUD De staking van do werklieden hg de bouwvakken te Kenlen houdt aan allen verklaren zich solidair met de metselaars en de opperlieden De Saksische minister van oorlog Ed ler van der Planitz is te Hottenvitz over leden en de koning heeft legerronw uitgeschreven van 4 tot 8 dagen De besluiten van do tariefcommissienit den Rijksdag beslaan een lijvig boekdeel van 368 bladzijden in Rgksdag formaai De vergadering van stalhouders on koetsiers te Hamburg heeft zich na geanimeerde debatten verklaard op voorstel vanden voorzitter vóór de volgende motie De vergadering verklaart voorloopig in testemmen met de getroffen schikking Zgrekent op een onderzoek en overweging vanhaar wenscben en be it tot nader orderuiteen te gaan en de staking voorloopig voorgeëindigd te verklaren BINNENLAND De L Crt kan thans mededeelen dat gisteren bg het hoofdbestuur der Friesche Maatsehappg van Landbouw nader bericht is ontvangen omtrent het bezoek van Prins Hendrik aan de te Leeuwarden te houden tentoonstelling Het bezoek is vastgesteld op Vrjjdag 29 Augustus a s dat is de dag der groote harddraverij op de korte baan en der tentoonstelling van vrouwelgk fokvee uit Friesland en andere provinciën De Prins arriveert te Leeuwarden per extra trein om 10 uur 11 min des voormiddags Na een tournee door de stad zal te omstreeks elf uur de aankomst op het tentoonstellingsterrein plaats hebben Voor de harddraverij is door den Prins een geschen1E egezegd O wat het geld betrelt zei Carolicn dat iitegenwoordig heelemaal uit de mo le Maar menzegt dat t de laatste avond is in den Tempel want Chaffing Jack ia van plan de zaak te sluiten hij verdient er geen cent meer mee Ik zal weltrakteeren ik zal mijn oorringen bij Oom Janbrengen zij moeten toch eens weg en dan gaik toch liever naar den lommerd om er pleziervan te hebben dan uit el ende lic zou ook heel graag naar den Tempel gaanals iemand voor mij wilde betalen zei Harriet maar ik verpand er niets voor We kunnen er ingaan om te hooren zingeuzonder dat we iets gebruiken zei Julia op vleienden toon Dit kunt ge begrijpoOj zei Mick er is metsdat iemand zoo dorstig maakt als te luisterennaar een lied vooral als dit op het gevoel werktWeet ge nog wel Dusty dat we dien Duiischertelkens terugriepen met ijn Scots wha Weheten het hem altijd vijfaiaal zingen En ik magsterven als ik na afloop met stomdronken was Ik zal u eena wat zeggen meibjes zei Devilsdust terwijl hij zeer ernstig keek gij danst opeen vulkaan O je I zei Carolien ik wou maar dat hetwaar was hoewel ik niet precies begrijp watge bedoelt Ik bedoel dat we binnen korten tijd allemaal slaven zijn Niet als de tienurenwet komt zei Harriet W ordt vervolgd