Goudsche Courant, maandag 25 augustus 1902

o 8885 Maandag 25 Augustus 1902 41s e Jaargang mimm mium fSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken liilil li m PffillOKlKFE van d llaagsche Pro ltoer Vereenigiog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoflFers van den Zuid Afrikaansehen oorlog Deze LOTEN kil per stnk worden geheel belangloos verkr gbaar gesteld door de Firma SCHENK Zk en A BRINKMAN Zn Geen Kinkhoest Geen Inlluenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouda bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Bruiven Borst honigExtract M E L IJl ni T II E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Holleveranciera Flacons f 1 70 ets 40 et bij Fh ina WOLFF Clo Westhaven m Gouda A LATEXSTB I f K iAwegË 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstal U 121 te 6 oi rfa A BOÜMAN Moordrecht P1NK8K Nieuwerkerkad J el A IS van ZESSEN Sc won iotim J Th TORKPIN Bost op B v WIJK Ourfetoa cr A SCHEEK IlaaitrecU P W v EDE Oudewater K viNDBE HEMDEN te Reeimiih P v o SPitK Moercapelte O v a STAR Waddinijmen Wed V BOLST Waddmiiiveen M KOLKMAN Waddingmeen P A uk GBOOT OndewaUir A DB JONUH Oitdewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bewchop Het groote aantal zenuwkwalen van EBnt rlioofdjiijn af tot de voorafgaand ke teeltenen van apapttzie lMnanberOêrt toe trotieei aDOg Bteeds alle middelen door de mediRolie wet t chap aangewend Kent aan den nlenven tUd komtde eer toe dat rij doorbel gebruik maknnvan den eenvoaalKiten w k nanettik Unga d hold mm pbyelologisclie outdekklng eodaaa haeri die na honderde ptoetnemlngan Umhw ov de geheele wereldverbreid ia en terwijl zij in wetensctiappelljke kringen dn hoogate belangstelling vekl tevesi eeuaweldaad blijkt te ilju voor de un senawkwaleq lijdende menaobheld Deie geneeawljte U nitgevon den door aeii gowez n Offloler van Oesnndhelt Dr Eoman WeiSamai ta Viiahofen eo bernit op d OM dnrviniiiiig opgednan in eene BO Jarlge praktik Ikoor wnnnchiiic Rn het ti rd eunnnl per dnK n ordrii dHnrtoegfwbllilestnffen door d b ia onmhldellUk sn h t leMuw Ee t l u duti l cl l Met deze geneeewUze werden werkelijk aohltterende reeoltatin verfcregu en tiJ maakte soovool opgang dat van eeu door den nitvlnder geaohreven werkje OVER ZENUWLldDEN en BEROERTE Hare voorkoming en geneilng ADYEETEÏITIHI in alle CouraEten worden aangenomen door het 4dverleiiUe Bureau van A KKli KMAN ZOON IN HET Verliclitiiigs Magaziiii I D Avondster DDBBELE BOUKT zgn heden optvangen een prachtige collectie Kleiiwe Ga§l alloii § alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN cnGASFORNUIZEN tegen concarreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met sncces geplaatst bij H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van al 180 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF in Gasfitter mienw onovertroBen Frof Dr LieberB welbekoiul AHmh echt met FsWieliiinerk tot Toortdnrende radicale en tekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige sienwvtlekteii vooral ontstaan door afdwalingen op jeogdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleet ijoht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spflsvertering Onvermogen Impottfnz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen frijiror oscli 11 1 fl i fl Si dubW j Bs li II O OenlroalDepól Matth v il Vegto ZuUlwinmii ütpOla M Ctóban k o Botlorilam J llaltDmans de Joug J Oiii KottonlamWclff k Oo Houila on bii allo drogisten TANDARTS 1 SWAAP O Z Voorburgwal 92 VMSTEllDIVM 1 ia elke DINSDAG van tO 4 uur to spreken I Oostliaven B lOs EUHSTTAÏÏDEH in good gezet 1 3 0 per tand pla tsing I zonder p n 1 MET ilklIANTIK I Onde en slecht vervaardigde Miiii f I tanden en VebUteu worden exce lent I en MUtJk verbeterd 1 Alle operatiën pijnloos 1 Informatiën koste cos I Vraagt hij Vwen Boekhandelaa een 1 Proefnummer der Nederlandsche uitgave Tourist De hoofdtekst I van dit hallmiande I IpBche tpschrift I bebtant uit d Jie I HChrlJving etiner I Set om de Aarde 1 die de Heer E T Ekesstba Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rO gelUvHlreerd naar eigen photographlsche opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Ansielukaarten die Uemaaii eigen of een ander door hent op te geven adrea door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prtjs per jaargang f 7 30 incl de Ansichtkaarten De inteekening ia te allen tgde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem iFn en vooral damMvnKtndeTHhoeawtrlE XMa U de Apivetuiir ran C M MWIw l Ca MKi Itrlla Baith Str 14 Men lette eed Dil op naam en fabrtekemeit Varkryikav hy Heef Winkelier In laheeewerk itlieterlee ereieryee eei eli Baeeraal DeMt kyi V tirleiiiaee Arnhea lil waiilio il p PviiHen verkmgeuJlit H ei Ing maar ook vindt mia daarin wetensehappelljke vertiiiiid liiij oii uitdc nifdiBclD hlnilfn dieaandcrR gt nnPSWijKe gewild z 11 d zoomede araohrift van lul Villi Kt lni Mclinflen viia booggefilaiitHte genpertl aiidig H ouder welke f inMra me dr proriUOF iia I i pplyMintek PanJ rus Rougamont 10 Slalnarftber mad r prakt lie ere geneeilietr a hst Itranli tinnlDflii neatlDht ilt CharGnton Sanltatsratn Dr Ca in ta Statim QroifMnn med dr arrond arti talShlInien Qr P rorostier eeneoih er iHrecUur va hal tiotpitaal Ie Agan Qehalnratii Dr Soliering kaïttel Butenfell Bad Erna Danei med di geneeahear dlrttleur der galvano therapculliohe Inrlohtlag voor ianuwll dari 1 Parl i TBB St Monoré 334 Coniiti ven Aathixliafih mad dr Ie Corfu Dr Buabaoh airaad aril dB Zirknili Ober at at it Jechl med dr te Weenen Dr C aongavet Ie La Farrièrt Eura 114 vaa daa Coaeell Cietral d hyglftn tl do SanU In Frankrijk en vPle anderen Aan allc n wier x nnw te 4tel meer ot minder ancartm B l t aeo iiOKenaHmde Eeiinnn hllttli td IIJilcii w idrvau dekenteekeneo zijn ohronitohi liosnpl n mltrelfle iolielB hoef dpi t bloodandra ig Brnole prtkkalüaathelil gejsaflilho d Dapalaosheld llohamatl ke enruat en onbsliagelilke la iland verder alie aipken die door beroerte getioffeu wetden eoüof HJden au de gevolgen dainran tooaie verlammingen onvermogen tot apreken tware tongval moeienjk iMkkBn atljnield der gewrloliten met voort durende pl n plaalsellj e iwakle vertwakklng van geheugen eni ea bIJ die reeds onder geneesknndlge iieliandellng geweest zijn maar door de bekeftde middelen ala onthondingeen ea kondwaterknftr wriiven eleofriseerpn atoomlool of zeebaden geen genezing of leniging tinnner kwaal gevonden beboen en ten slotte zij die vre e cevoelen veer beroerte en daartoe reden hebben wegens verstihiJuHelen als iioh aanhoudend angttlg voslen vsrdoovlng Is het heefd heofriptja met dulitllgbaid flikkeringen en denker worden voordo oogan drukkende pijn onder üet voerhoeH aulileB m deODr n hB1vos en van krlebsilng In en het slapen van handen en voelen aan al deze drte eatMOriSo ran aennwIUders all ook aan Jonge melajei lijdende aan bkekiinht en kraohtelooiheld ooi an gezonde lelfl aan Jonge renenen dia veel met hel hoofd werki n en geestelijke reactie wlUea voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde weikje aan te achaffen hetwelk op aanvrage kottilooi te ftanoo vet Boaden wordt door AniAterdam door Sf C LBBAS A Co Helllgeweg 4S Rotterdani V B vAn SANTBK KOLtP Apotheker Korte aoofSteeg Utrecht I OBIIY POICTO Undegraolit bij de Oaatdhrug F U vijn do Op de jongste bygfenulaeh medioinale tentoouatelling is de I r WelaaHsann sohe Seaeea riln dooi de HndiBcbe Jurlf m t de Kllvorcu niAdHnie bekroand wvri if i iifi ii im w i r i ii D r Ueneeeh algemeen nbe ol n Met EereDlploma m Ooud Bekroond PRAEPARATEN VAN ROnIna l nrnrVl demo tlcrachUgeenvertterkeiid KIMA WIJNteEeniwftkt ymiKt g loowel bi kinderen ali vol toenen gebrek aan eetluit ilechte I Bpijsvertcring zeniiwhooTdpgn ter versterking na riekte of kraambed koorti en hare gevolgen E QUINA LAROCHE PERRUGINEUX in het bijionder tegen Bloedgabrek BleckSUcM P kwalen van Kritiechen leeftijd ent VerltrijKbaar in Hacona i ƒ 1 90 en l I t 1 voor kinderen zwakken en klicracMige gestellen zeer aan te beI P vclt ii Als geoeeekrachtlge drank Inj atoornlssen der ptjsverterlngtorganen en dlairhé ook I voor zuigelingen en kleine kimieren Pnjs per bue A Kgr ƒ 1 70 ft H 0 0 X i Kgr O ÖO I t rr Melksuiker T JT t 1 E As nnaXigai ett I W doosjes 4 0 80 en 0 50 I I lamamideBonbons i g voor kinderen bewijien ile Tamarinde Bonbons van Kl AEI ELIEN HOLM belangrijke diensten I t daar de vorm voor bet kind begeerlijk en tic imaBk aangenaam is l riji per doosje ƒ 0 00 en ƒ 0 50 I nlmialr DaciillAG alt emeen erkend als bet BESTE huismiddel M OdimiaKrablIliCh t verkoudheid en Ke lp n bet is een sliijmoploeiend en verwichtend middel falj uitnemendheid uitsluitend Ut □ fleschjes verkrijgbft w Fujs ƒ Q 20 pei flcsd ije Vtf frmpafaUn mm KRAEPELIEN k HOLM te Zeist fijn alttH wocnien fon etiq teUeMi wmwop de naam e haitdititktnine m tvrlrijffbaar hij de m tt Hpol i n liroffitieu KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Am Ondergeteekende beveelt zicU beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzondorlöke schotels en alles wat tot het koksvajf behoort desv rlangil met b jlevering van serviesj zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pintsen Cuisinier Westliaven 128 Wie zeker zijn wu de Eehtp I Eikel Cacao te ontvangen teaameagesteld en na vel prosbiemiogeii in den handel gekomen onder dea naam dea iiitvinderB Dr MiohaelU vemardigd p da best machlnea in het ertldbsraemd tabbliaaement van QebrK BtoUwwok t Keulen altcht Cikel Cacao In vin kanten bnaaen Deze Eikel CBcao is met melk gekookt eene aangename gezmide drank voor daI geiykacb gebruik een H 2 theelepali van t poeder voor een kop Chocolate Ala geneeskrachtige drank by geval van diarrhee slecèta met vratet t gebruiken Verkrijgbaar by de voeimaamMt H 1 Apotheksrs en V Ko V Ke prOBftu ea 0 0 35 f 1 80 e 90 Generaalvertegenwoordiger land Julius Mattenkiwit Amiiterdam Kalvciatraat 103 Echt Zeeiiwsch rarwebrooil fa cent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Thisny s Wondnbaliiai iu do gühoüle wereld Ijokeail on jïorocmd Oiiovortrofffin muWlol togen allo Dorst li o n c I e i r Ha gzlekten enz Iimauilig oowül als ook ilitwoiitlig in Miya Uo ziektogovullen met good nevdg iau to weudon I r j8 per HlCOI t 1 per post J 115 Thierry s WoadtnaU bezit oen aUnog ongekeude geneeskrach on heilzame werking Maakt meestal elke pijnlqk en govaarvoUo operatie geheel overbodig Met dczo zalf word een U aar oud voor unjueneeslltk rehOUdeil beengezwel en onlangs oen bijna 82 laar kankerlUden genezen Breujtt genezing ea verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen pns van allerlei aard Prijs per pot f l BO per post f 1 60 Centraal Dop3t voor Nederland ApotUekcT HENRI SiNDERS KoVin 8 Amsterdam Waar geen depot is bcBtclle men direct aan die SohutsenajioÜuike des A THIKRRY in Pregradft bel HohitBcb Oeeterreieh Qelievo prospectus te ontbietlen bij het Centraal Depot Ssiiiltr RokinS Anuterdam Geen beter I adres voor alle soorten SOHOENWEEK dan hol üwrdbraliaiiyi Schoen en Laarzeoiiiagai KLEIWEG E 30 1 SMITS tegenover de Kleiwegsteejt I Aanbevelend j Alle reparatiën en aangemeten werk Zenuw en Maagriijders wordt uit overtuiging als oen werkelgke hi in den nood het boek B aanbevolen i n t S Na ontvangst van s per briefkaart dit boekje hanco P P rmel Druk van A BEINKMAN Zn a yiaii onze lezers Eenigre dagbladen zijn overeengekomen een inscliryving te openen voor de Boeren Van de aanweziglieid der generaals zal worden gebruik gemaakt om Itun de bijdrag e van JNederland ter hand te stellen Wij sluiten ons daarbij aan e doen een beroep op de offervaardigheid onzer stadgenooten ten einde aan deBoerengeneraals door bemiddeling der Nederlandsche pers een flinke som te kunnen ter hand stellen die zij naar hun beste weten en goed beleid kunnen besteden voor de werkelijke behoeften van het volk van Oranje Vrijstaat en Transvaal Aan ons bureau kunnen bijdragen bezorgd worden Ue Redactie Bulteniandscli Overzicht Naar aanleiding van de indiening der indemniteits wet in het Parlement der Kaapkolonie vraagt de Manch Guardian terecht waarom niet tevens een algemeene amnestiewet voor de zoogenaamde rebellen is ingediend Die beide behooren bijeen Want indemniteit zegt bet blad is niets meer of minder dan amnestie in vier lettergrepen Het is een der grondslagen van de Britsche constitutie dat de Rogeering evengoed onderworpen is aan de wetten als de minste onderdaan De Eegeering in de Kaapkolonie beeft de wetten overtreden evenals de rebellen dit deden De meerderheid van het Kaapsche Parlement weet bovendien dat do rebellen in vele gevallen tot hnn daad gedreven werden door de tyranieke handelingen van regeeringsambtenaren voor wier onwettig gedrag thans indemniteit wordt gevraagd Onder zulke omstandigheden is het niet waarschijnlijk dat zjj amnestie aan de eene zijde zullen toestaan zonder die voor de andere te vragen Op de banken van het Parlement zitten mannen die de werking der krijgswet hebben gezien en die er onder geleden hebben mannen die veroordeeld zijn tot onteerende straffen voor verzet tegen kleinzielige bepalingen die vaak op weerzinwekkende wijze werden opgedwongen mannen die geëerd worden in hun omgeving en wier aanzien groot is in de kolonie Wg stellen ons voor dat die mannen verklaren dat het t beste is voor Zuid Afrika wanneer alle daden ook hunne eigene worden vergeten en vergeven maar wij kunnen ons niet voorstellen dat ziJ toestemming zullen verleenen om lederen kleinen tyran indemniteit te schenken voor al het kwaad dat hij bon deed terwijl de rebellen aan wie FE VI LL E TOM BE TWEE niTERSTEN 140 Om half zeven kondigde de Ijel aan dat de trein in het gezicht was eenige minuten later spoedde zich Dandy Mick naar den aanvoerder der naastbijstaande vereeniging sprak eenige woorden en onmiddellijk daarna werd het teeken gegeven en de hymne aangeheven Zij werd voortgeplant even als de torenklokken van eene groote stad in de stilte van den nacht het pas aangebroken lïur voortvertetïen een voor oen Heten zich de krachtige steramen hooren totdat allen in een zee van geluid sam avloeiden Warner en eenige anderen verwelkomden Gerard en Morley en brachten hen die volstrekt niet voorbereid waren op zulk eene ontvangst naar een open rijtuig dat hen wachtte en dat door vier witte paarden getrokken werd Er werden bevelen gegeven om geen gejuich te doen hooren of een ongeregeld geschreeuw Niets anders werd gehoord dan de hymne Terwijl het rijtuig langs de vereenigingen heen reed aioten deze er zich beurtelings achter aanj op die wijze hadden allen gelegenheid om hun gekozen leider te zien en hij had de troost schenkende gewaarwording op de menigte neer te zien die op zoo geestdnftvoUe wijze hare erkentelijkheid betoonde beslist amnestie was beloofd gestraft Worden voor overtreding van wetten die van beide zijden niet werden nageleefd Een Engelsch blad verneemt i it Lissabon dat de met Milner gevoerde onderhandelingen loepen over de sluiting van een tolverbond tusschen de Portugeesche en Engelsche havens in Zuid Afrika alsmede over het atstaan van een groote landstreek voor den ontworpen spoorweg van de Swaziland grens naar de kust Over de vloot tot bezichtiging waarvan de Boerengeneraals werden nitgenoodigd leest men in de Engelsche Engineer De vlootschonwing te Spithead heeft iets van een rommelzoo uitstalling Nu de London weg is is de Sutley hot eenige nieuwerwetsche Engelsch oorlogsschip en dan voert dit schip nog hoezeer bewonderd te weinig geschut om aan hooge eischen te voldoen De overige schepen zijn alle verouderd of ten naaste bij Maar geen twijfel of dat zal onze bijzondere verslaggever van do kraiten niet hinderen in zgn beschigving van Brittanje s macht V Koning Victor Emanael vertrekt Dinsdag a s uit Italië en wordt dan Woensdags in het middagaur aan het station Wildpark te Potsdam verwacht Aldaar wordt een feestelyke ontvangst voorbereid Op den 28en den dag van de aankomst te Beriyn zal de Koning na de uitreiking dor vaandels door den Keiler in de Rulmieshalle ten huize van den Italiaanschen gezant de lunch gebruiken j op dien dag zal do Italiaaniche kolonio onder geleide van professor Bosi in audiëntie ontvangen worden Op den 30en zal de Koning met keizer Wilhelm de groote parade btjwonen Na afloopdaarvan heeit in het Nieuwe Paleis oen grootdiner plaats Ouder het opschrilt Duitschland en Nederland lezen wg in de Kohi Ztg In de laatste weken is herhaaldelgk zoowel in de Dnitsche als in de Nederlandsche pers van een toenadering een bondgenootschap ja zelfs van een staatsrechterlijke vereeniging van Nederland en Duitschland sprake geweest Wö zgn niet daarop ingegaan niet omdat wü geen waarde zouden hechten aan een zoo vriendscliappelök mogelgke verhouding tot Nederland maar omdat w j van meening waren dat door de bespreking van mogelykheden die voor den practischen staatsman eenvoudig niet aanwezig zjjn slechts het tegendeel wordt bereikt van datgene waarnaar men streeft Zoo is dan ook inderdaad in het Amsterdamsche Handelsblad een bespreking verschenen die van een nauwere aanSluiting der Nederlanden aan Duitschland niets weten wil Waar door deze voortgezette dagbladbesprekingen de indruk kan gewekt worden dat er werkelp ernstige plannen bestaan of ten minste pogingen tot toenadering worden aangewend knnnen wg verklaren dat die besprekingen geheel ongegrond zyn Daitschland staat met Nederland op vrien voor zgn bewezen diensten De talrijke menigte de krachtige melodie de onberispelijke orde de eenvoudige en toch ontzagwekkende ernst deze voorstelling van de groote zaak die zij was toegedaan in een vorm die te gelijker tijd het verstand voldoening schonk de verbeelding boeide en het hart verhief hare bewondering voor haren vader op deze wijze als het ware door de sympathie van een geheel volk bekrachtigd gevoegd bij al wat zij in den laatsten tijd beleefd had overstelpte Sybil De tranen biggelden langs haar wangen toen het rijtuig haar vader wegvoerde terwijl zij onder de hoede bleet van iemand die onbekend was bij de bewoners van Mowbray maar die haar van Londen at had vergezeld dit was Hatton De laatste zonnestralen verlichtten de Heide toen Gerard daar aankwam en het Druidenaltaar en de rotsen in den omtrek werden daardoor met een purpergloed vertogen HOOFDSTUK XI Het was op den avond van den dag na de terugkomst van Gerard naar Mowbray Morley die hem en Sybil zyne woning in het dal geleend had was op het bureau zijner courant de Phalanx van Mowbray waar hij thans woonde Hij zat alleen in zyne kamer te schrijven terwijl hij nu en dan van zijn stoel opstond en op en neer liep toen er onverwacht aan de deur geklopt werd Op het geroep binnen trad Hatton in het vertrek Ik vreea dat ik u kom storen in het stellen schappeiyken voet en hoopt dat deze verhouding moge voortduren en hechter worden maar het denkt niet aan plannen die op eenige wijza de zellstandigheid van Nederland of van zjjn kolonièn kunnen aantikten Do openbare bespreking van zulke plannen kan derhalve geen nut hebben doch slechts nadeel veroorzaken zelfs als zij goed gemeend zijn en in vriendschappelyken geest gehouden worden J BI jkens en opgave van de offldeele Dnitsche Eeichsanzeiger verminderden in 1901 de inkomsten des Rijks met 27 000 000 terwijl de totaal nitgaven vermeerderden met 21 000 000 M het deficit bedraagt derhalve 48 000 000 M Uea verzekert dat v Koerber aan de Jong Tsjechen voorstellen zal doen ten eirde hun stenn of althans hun onzijdigheid in de Oostenrijksche Kamer te verkrijgen Maar de JongTsjechen zijn nog ontevreden over het uitblpven der vervulling van de beloften die bun indertijd gedaan zjjn ten aanzien van de kanalen Mot het Moldan kanaal zal pas na hot Oder kanaal een begin worden gemaakt Daarenboven had de Boheemsche Landdag het noodig geoordeeld een verhoogde bierhelasting in te voeren maar te Weenen waa men daarvoor niet te vinden Het iS das niet onwaarschijnlijk dat men van Koerber iets meer dan beloften verlangt Het zou wel een tegemoetkoming zijn aan de verlangens der Jong Tsjechen indien het Tsjechisch bjj de plaatselijke bestuursinstellingen werd ingevoerd maar als daar tegenover moest staan dat het Duitsch erkend werd als officieele taal voor het geheele rp dan zou het geen concessie meer zijn integendeel Buitendien zou het invoeren van het Tsjechisch a s administratieve taal alloen voor Je Tsjechische districten van Bohemen hl ctSI slnilen de erkenning dat er in Bohemen ook een bijzonderljjk Duitsch gebied bestaat en daar willen de Tsjechen tot geen pri S van booren Verspreide Bericiiten FRiKKBIJK De heer Auguste Dutuit heeft aan Marseille verscheidene huizen in t midden der stad vermaakt met een bedrag voor de inrichting tot oude mannen en vrouwenhuis Natuurlijk komt te Marseille óók een Dutuit straat De mijnwerkers van het Loiregebiedzijn niet vatbaar voor verstandige redeneeringen zij willen staken tegen beter wetenin en de gedelegeerden weten niet hoe zichuit de zaak te redden Nu zal er Zondaga s te Saint Etienne een vergadering plaatsvinden en dan zal de Nationale Mijnwerkersbond de zaak in behandeling nemen Cotte de Bondssecretaris meent dat gedeeltelijke staking ontraden moet worden t moet een algemeene staking wezen De ex afgevaardigde nationalist Char van een artikel zei de gast Volstrekt niet ik ben zeer blijde u tezien Mijne karpers zijn niet zeer gezellig vervolgde Hatton Het is opmerkelijk zoo slecht alsmen in de groote tabrieksteden gehuisvest is Ikhad gemeend dat de handelsreiziger tot een diersoort behoorde die op haar gemak gesteld was opnnog niet eens te zeggen op weelde maar ik vindhier alles zeer middelmatig en min De wijn isafbchiiwelijk Toen heb ik gedacht naar u te gaanen mijne verveling met u te deelen Heel mooi is t wel niet Gij hadt mij geen grooter genoegen kunnen doen Eerder als afleiding dan uit noodzakelijkheid was ik bezig enkele gedachten op papierte zetten Maar de stem van gisteren klinkt mijnog in t oor Welk een schouwspel I Ja gij ziet welken indruk een menigte kanmaken die het overwicht erkend heett der Zedelijke Macht zei Morley Het was een verhevenschouwspel maar de resultaten wa toe zoo ietsmoet leiden zijn overheerlijk Het moet voor onzen vriend een wnar genotgeweest zijn zei Hatton Het zal hem steun geven op zijn verderenweg zei Morley En hem in de gevangenis tot troost sterkken voegde Hatton er bij GelooJt ge dat dat er van komen zal zeiMorley uitvorschend Het et er wel naar uit j maar het kanveranderen les Bernard die by de laatste verkiezingen gevallen is opent in Montmartre eerlang een volksapotheek Te Saint Calai hebben db begrafenisbedienaren om loongeschillen den arbeid gestaakt en welwillende werklieden moesten linn werk overnemen ter voorkoming van nare incidenten Eergisttrnaraiddag is in hot Paleis vanJustitie tot grooten schrik der beambten een patroon ontploft zonder eenige schadeaan te richten DmTS05f ijiD Aan het departement van onderwijs en eeredienst heeft een beraadslaging plaats gevonden van de cholera coramissie onder deelneming van professor Koch en de voornaamste geneeskundigen t Liep over voorbohoedsmaatregelen tegen de overbrenging van de cholera uit Egypte In November zal de keizer een bezoekbrengen aan koning Edward op Sandringham om er te jagen aldus meldt men uitLonden De krijgsraad te ölogau heeft eenonderofficier wegens mishandeling van ondergesj hikten in 136 gevallen en van onwettigebehandeling in 62 gevallen veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf De Preis Ztg maakt do opmerking dat de Nordd Allg Ztg en het Wolff bureau alleen melding maken van gunstige beoordeelingen van s Keizers telegram aan den Beierscben prinsregent ter laking van het Gentrnmsbeslnit alle mingnnstigo beoordeelingen worden eenvoudigweg verzwegen BINNENLAND Van welingelichte zijde vernemon wij dat van eon openbaar optreden door de Boereugcneraals voor een der voornaamste doeleinden waarvoor zij naar Europa zjjn gekomen namelijk in het belang van de weduwen en tallooze weezen door den oorlog gemaakt eerst iets zal kunnen blijken na hun tweede bezoek aan Londen dat zooals gemeld binnen eenige dagen zal gebracht worden De beslissing omtrent een cardinaal punt dat tusschen de Engelsche Regeering en de Boeren generauls op het gebied van de verzorging der weezen besproken zal worden zal van grooten invloed zijn op de wijze waarop de commandanten der Boeren zullen trachten hun voorgenomen liefdewerk vruchten te doen dragen Men meldt uit den Haag Professor Winkler zal weder een bezoek brengen aan president Stegn In de omgeving van den president is niets bekend van een ophanden zijnde overbrenging van den heer Steijn naar de badplaats Neuen ahr Eene Nederlandsche Monsterkamer in Zuid Afrika Wat zou verandering in den stand van zaken kunnen brengen De tijd en de eene of andere toevallige gebeurtenis die alles kunnen veranderen Ue tyd zal de zitting der Yorkschc rechtbank brengen zei Morley peinzend en wat toevallige gebeurtenissen betreft ik moet eerlijk bekennen dat de toekonlider somber uitziet in mijn oog Wat kan er in Gorards belang gebeuren Hij zou zijn eisch om in zijn rechten hersteld te worden kunnen winnen zei Aaiton opbedaarden toon terwijl hij zijn beenen uitstrekteen achterover in zijn stoel leunde Die kan ookdoor de Yorksche rechtbank onderzocht worden Zijn eisch Ik dacht dat dit maar een voorwendel was bloot een kwestie van taktiek omkans te hebben het veld te behouden Ik geloot dat er kans ia om te winnen zeiHatton altijd even kalm Winnen I Ja het kasteel en de heerlijkheid van Mowbray en de helft van alle bezittingen daaromheenom nog niet eens te spreken van deze goedestad Het volk hier is al voorbereid om hem alshun heer te eritennen hij moet de gelijkheid maarop zijde zetten en tevreden zijn met een populaire souverein te wezen Ge schertst mijn vrU id Dan zeg ik schertsend de waarheid hetgeenzooals ge weet meer gebeurt fVordt vervolgd