Goudsche Courant, maandag 25 augustus 1902

vBücnra mum De benoodigd heden om j Liter heerlijke Vruchten Limonade te maken als CITROEN FRAMBOOS SINAASAPPEL GEMBER en CIDER zgn in mooie verzegelde doosjes met gebruiksaanwgzing verkrggbaar voor 30 centen bg J ara OITB Kleiweg No 2 GOUDA ROOKT I Gouwenaartjes klein 2 cents Sigaartje S VAN WIJNGAAKDEN dar Toekomst Onderkleeding Omtrent de vestiging van enie blijvende tentoonstelling van NedorUndsche artilielen in ZuidAlrika deelt de Vereeniging tot Bevordering van den Nederlandsclien Export te s Oravenbage tbans bet volgende mede Het Correspondontscbap der Vereeniging te Pretoria met bijlcantoor te Jobannesburg zorgt voor een gescbikt lokaal voorde nitstalling der monsters van de deelnemende firma s Voorloopig zallen de deelnemers terbestrijding van de kosten voor huur en onderbond van bovengenoemd lokaal tien sbillingsper maand bedragen Voor genoemd bedrag zal het Correspondentscbap ook de monsters beheeren eneventneel nitdeelen alsmede desgevraagdzooveel inlicbtiogen geven als door deelnemers worden verstrekt Kosten van correspondentie moetendoor belanghebbenden worden vergoed 6 Het Correspondentsdiap zal elke gewenschte reclame maken voor de deelnemende firma s mits de kosten door deze worden gedragen en voornit betaald Ook de maandeiykscbe bgdrage moetvooruit worden voldaan en wel voor een tijdvak van zesacbtereenvolgende maanden Het is zeer gewensclit dat zoo nitgebreid mogelgke inlichtingen worden gegeven omtrent fabrikaat prijzen verpakking etiqnetten voorwaarden tot het openen vanzaken laciliteiten omtrent betaling enz De Correspondeerende Leden verstrekken zooveel mogelgk inlichtingen omtrentfirma s die met deelnemers tot zaken wenscUen te komen en wel kosteloos wanneerook z j daarvoor geene kosten behoeven temaken By het bepalen der bgdrage is er opgerekend dat de monsters prijscouranten enz niet meer inbond hebben dan V kub Meter of cene oppervlakte van circa Vi vierk Meter Grootere hoeveelheden zouden waarBcbljniyk meer kosten veroorzaken De Vereeniging zal zorg dragen voorde expeditie der monters enz Definitief bericht van deelname wordt thans gaarne ingewacht Gemengde Berichten Men schrijft uit Velsen Eergisterenavond toen juist de vergadering der Vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek afgeloopen was verspreidde zich de mare dat de boerdery De Hofgeest in brand stond Beads van de V lger voetbrug at waren de vlammen te zien Doch dat daar waar zoo pas was vergaderd voor een leest voor kinderen twee die daaraan zouden hebben deelgenomen jammerljk in de vlammen waren omgekomen kon niemand bevroeden Heedi eenige dagen was er hooibroei geweest op de ouderwetsche Noord Hollandsche boerdery waar het hooi boven op de woning wordt geborgen de hooisteker was er aan te pas gekomen die had uitgemaakt dat er gewaakt diende te worden wat dan ook tot Woensdagnacht door vier man was geschied Doch heden Donderdag was dit niet meer noodig geoordeeld en daarom was het huisgezin van Arie Schaarl gewoon naar bed gegaan hy en zgn zoon in den stal de vrouw die Dinsdag bevallen was met de baker de jongst geborene en nog twee kleintjes beneden en de oudste meisjes Neeltje en Bertha 13 en 12 jaar boven op een afgeschoten kamertje vlak by het hooi Tegen tien uur hielp de baker de pas geborene en eerst geloovende dat het regende zag zg plotseling vonken en rook maakte alarm zoodat de vrouw en de baas wakker werden en vluchtte naar buiten met de kleinste De moeder stond op en vloog de deur uit mot de twee andere kleine kinderen en Schaarl die zjjn jongen had gewekt wilde boven de twee meisjes redden doch zag zich door rook en vlam want alles itond dadeIgk in lichte laaie den doorgang versperd Een der meisjes Bertha schynt dadelgk gestikt te zyn het andere Neeltje is nog gezien de trap afloopende doch daar de deur gesloten was is zy eveneens den verstikkingsdood gestorven Daar de Holgeest ongeveer een kwartier ligt van Santpoort en even ver van Velsen was er pas een goed uur later een spuit a iwezig die echter niets kon uitrichten Het eenige wat te doen stond was de Igkjes der kinderen te vinden en de moeder hulp te verschaffen En daarvoor zorgde de steeds onvermoeid werkende secretaris van het Witte Kruis de heer Wynaldi Daniels die onmiddellgk ter hulp riep de wgkverpleegster van Velsen zuster Klein waardoor de kraamvrouw een uitmuntende verpleging vond en ook d kapelaan van Driebuis die zich met dokter Drendt vooral belastte met de zorg voor de Igkjes waarvan het eene al spoedig on not niet geheel verkoold bet andere later gobceV misvormd werd gevonden De overbigfsalen werden overgebracht naar de begraafplaats De boerderg is totaal uitgebrand De politie te Weenen zal naar aanleiding van een verzoek der Fransche regeering moeite doen den schryver op te sporen van een dreigbrief dien de Franscbe ministerpresident Combes eeuigen tyd geleden ontvangen heeft uit de hoofdstad van Oostenrgk Het is een anoniem schrgven gedateerd 7 Augustus waarin aan Combes wegens de sluiting der congregatiescholen de keuze wordt gelaten tusscben verschillende wgzen van sterven bovendien wordt de ministerpresident gewaarschuwd dat de vloek des hemels op hem zal neerdalen De dreigbrief eindigt met de woorden Mene Tekal Upharsin De rechtbank te aOravenhage deed gisteren in booger beroep uitspraak in de zaak van den houder van het jeu de poule op het Wandelhoofd te Scheveningen door het kan tongerecht aldaar vrggesproken van de aan klacht van het bonden van een buis van hazardspel De rechtbank vernietigde dit vonnis daar de kantonrechter voljiens do rtchtsbeschouwingen in zyn vonnis voorkomende bekl niet had behooren vrg te spreken maar te ontslaan van rechtsvervolging Opnieuw rechtdoende verklaarde de rechtbank op grond der afgelegde verklaringen de ten laste gelegde feiten bewezen Die feiten oordeelde de rechtbank echter niet strafbaar daar de poule geen hazaripel is in den zin der wet Dit wordt door de rechtbank afgeleid uit de resultaten der proeven door de deskundigen met het biljart en het gootstokje genomen waaruit blgkt dat by het jeu de poule factoren in het spel zyn die den uitslag alhankelgk maken van de mate van behendigheid van den speler Men kan toch met een zoodanig vaste hand spelen dat de bal in een voorafgaand aangewezen holte terecht komt En slechts dan wanneer de uitslag van het spel bloot van het toeval afhankeiyk is kan hazardspel aanwezig worden geacht De aard van het spel is ten deze beslissend Op die gronden werd bekl van alle rechtsvervolging ontslagen mot bevel tot teruggaal der stukken van overtuiging Door den tolk den heer Mayer werd deze uitspraak in het Fransch overgebracht aan den bekl den heer Portal die met zgn verdediger mr D van Houten ter terechtzitting aanwezig was De beer Bernhard aan den Ovortoom te Amsterdam bg wien is ingebroken looft f 500 uit aan dengeen die de inbrekers aan de politie kan aanwgzen en f 5000 aan dengeen die hem bet gestelene onbezw aidi in handen bezorgt De sneltrein Parys Pontarlier is oergisteronnacht dicht bg Dgon ontspoord Men heeft hier te doen met een poging tot misdaad Een spoorstaaf van 12 meter lang het was een gewicht van 576 kilogram was uit de baan genomen De booswichten moeten heel wat werk gehad hebben om do r nil los te maken en te verwyderen Door een toeval is de aanslag mislukt Do machinist zag uit do verte dat het baanvak waar de trein welhaast moest aankomen nog niet vrg was en dus verminderde hy zyn vaart Zoodoente ging do trein niet veel sneller dan een loopend mensch toen de locomotief de tender de bagagewagon en de wagon van de post plotseling naast de rails liepen Ongelukken zgn er niet voorgevallen de geringe vaart van den trein was ras gestuit Het is wel opmerkelgk dat hier in 20 minuten tgds een rail is weggehaald een werk waarvoor onder normale omstandigheden vier mannen ongeveer 4 uren noodig hebben Men is de misdadigers nog niet op de hielen Uit Amersfoort wordt aan bet N v d D geschreven In de maand Juni van bet vorige jaar werd hier moord of manslag gepleegd op den huzaar Seyffers De van die misdaad verdachte Gerard Vial terstond na het bekend worden ervan in hechtenis genomen werd veroordeeld door de rechtbank te Utrecht tot eone gevangenisstraf voor den tgd van twaalf jaren Tot het einde toe heeft echter volgehouden onschuldig te zyn steeds zekeren timmerman Jansen als den dader noemende Thans moet genoemde J die destgds met Vial s znster samenleefde met deze hooggaande ruzie te Rotterdam hebben gehad en haar zóó hebben mishandeld dat zy in het Ziekenhuis aldaar is opgenomen Daarbg zgn vorwyten gedaan aan bet adres van J welke aan de familie V aanleiding hebben gegeven een nader onderzoek te doen instellen ten einde tot revisie van Vial s veroordeelend vonnis te geraken In verband met dit alles beeft naar verluidt de broeder Antonie Vial vergezeld van een rechtsgeleerd raadsman alle in het geding gehoorde getuigen bezocht om de noodige gegevens voor een revisie te verzamelen De scheepskapitein Joseph Bernier organiseert volgens De Fiets voor het volgend jaar een expeditie naar de Noordpool Het schip waarvan hg zich zal bedienen zal electrisch gedreven worden docli haluurlgk moet de electriciteit eerst door stoom worden verkregen Ook neemt Berrier mede alle toestellen benoodigd voor hot telegrapheeren zonder draad zoodat hy hoopt voortdurend mi t d bewoonde wereld in gemeenschap te kunnen blgven Hg hoopt met zyn schip te komen tot op een 150 mglen van de pool en dan dit kleine restje te kunnen alleggen over hot gs met twee automobielen van bgzondere constructie zoodat zg zeer spoedig in booten kunnen worden veranderd Do auto s worden door stoom gedreven hebben motoren van 5 pkr ieder en oefenen een trekkracht van 1000 kilo uit Ten slotte zal dus do Noordpool het eerst worden bezocht door middel van oen aut als ten minste maar laat ons geene bezwaren opsommen en geduldig afwachten wat er zal geschieden De correspondent van de Daily Chronicle te Rome beeft van een kardinaal de stellige lo enstraffing gekregen van het bericht als zou de Paus aan de regeerende huizen van Europa eene nota hebbeu gestuurd waarin hg aankonigde voortaan geen dispensatie meer te geven voor de koninkiyke buwelgken tusscben bloedverwanten Een Britscbe paires van ouden adel lady Baglan heeft zichzelf ter bezichtiging aangeboden voor drie pence Het ziekenhuis in haar residentie is zeer noodlgdend en kan naar het schgnt maar niet genoeg geld krggen Daarom heeft de adelgke d mo in het plaatseiyk blad een advertentie doen opnemen waarin zg mededeelt dat zg Woensdag 20 Aug van 5 tot 7 uren namiddags te zien zou zgn in haar kasteel gekleed in kroningstooi met de kroon op het hoofd tegen betaling van drie stuivers Lady Raglan zou plaats nemen in den zetel door haar in de Westminster Abdy gebruikt Stadsnieuws GOUDA 23 Augustus ly02 De 11jarige J H C v S die hier zwervende werd aangetroffen is naar zgn woonplaats Amsterdam overgebracht Programma en reglement van den Gecos tumeerden optocht ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin te houden te Gouda op 1 Sept 1902 Bewyzen van deelnoming zgn verkrggbaar in de 3oc Ons Genoegen Dinsdag 26 Aug s morgens van half 8 9 uur uitsluitend voor hen die reeds zgn ingeschreven Alleen zg die in het bezit zgn van een door de Commissie op naam uitgegeven programma kunnen mits gecosturaeerd aan den optocht deelnemen De gecostumeorden zullen in 5 afd verdeeld worden n 1 afd 1 mooiste coatuura voor meisjes 2 jongens 3 grappigste meisjes 4 jongens In iedere afd zullen geldpryzon beschikbaar gesteld worden van f 2 50 f 1 50 en 1 1 afd 5 Meisjes en jongens die ter opluistering deelnemen Kg die voor pen prgs in aanmerking wenschen te komen moeten s morgens ten 9 uur in den tuin van de Soc Ous Genoegen aanwezig zgn Ieder die zich naar het oordeel der Commissie niet ordeiyk gedraagd zal onmiddellyk worden verwgderd en wordt van mededinging buiten gesloten Het publiek wordt beleefd doch dringend verzocht niet met den optocht mede te loepen en tot handhaving dor goede orde mede te werken De hh F J Hagen cand te Reeuwp en G H van Kasteel te Oppenhuizen zyn geplaatst op het tweetal by de geref kerk te Bedntii B By het notarieel staatsexamen van 16 22 Aug is o a geslaagd voor het tweede gedeelte de heer mr G J J de Mooy te Lekkerkerk Op de aanbeveling ter benoeming van een directeur der gemeente gasfabriek en bronwaterleiding te Schoonhoven zgn geplaatst de hoeren J Qonda H v Heyningen te Middelburg Jac Mate te Schiedam Fr Fayens te Zaandam en C C de Roog te Gorinchem HiiSTREont Naar men verneemt zal de EdelAchtb heer Mr J T C Viruly wegens verandering van woonplaats zyne betrekking van burgemeester neerleggen zeker totepijt van al de inwoners die zulk een oprechten en bumanen man noodo zien vertrekken Op het hooiland van den landbouwer A van Meyeren aan den Bilwgkerweg alhier is door het Dagelgksch Bestuur der afdeeling Gouda der Holl Maalschappg van Landbouw een proefveld aangelegd van 50 A groot Het is verdeeld in 5 evongroote stukken Het doel is verbetering van schraal hooiland door hulpmoststoffen Het eerste stuk is bemest met 200 KG Thomasphosphaat 80 KG Kainiet en 15 KG Chili het tweede blgft onbemest bet derde met 100 KG Thomasphosphaat en 80 KG Kainiet en 15 KG Chili het vierde met 100 KG Thomasphosphaat en 80 KG Kainiet hetvglde met 100 KG ïhoraasphoshart en 15 KG Kainiet De uitslag van hot grasgewas was van de stukken afzonderiyk als 13 70 8 82 13 60 10 80 en 14 54 De porite gelegen in den mond eener schoono vrouw staat of valt met do schoonheid van het gebit en de frischheid van den adem twee eigenschappen die zeer gemakkelgk en zeker door het dagclgks gebruik van Odolmondwater verkregen worden Odol is hot eenige mondwator dat volgens de uitspraak der beroemdste tandhggienisten het volkomenst aan de tegenwoordige eiachen der tandhygiene voldoet HET ALOM GUNSTIG BEKENDE LINNENGOED is weder in groote sorteoring voorhanden VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Telen koon Ito 31 J SC B I Bas EB s I HlilllVEHSTËRKElE OieRliOËDKBEN fi uit Indische Netel Vesels J Is poreus sneeuwwit duurzaam en élégant Vooral bg groote warmte een 3 aangename Onderkleeding Verhit de f huid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke S afkoeling of kouvatten en is uitstekend ter voorkoming en verdrgving van 5 Uumithisme a Bijzonder geschikt voor alle Sport i Aanbevolen door de grootste medische a autoriteiten 3 Krimpt niet bederft niet in de wasch 3 en behoudt deoorspronkelgkezydeglans B Verkrygbaar uitsluitend voor Gouda S en omstreken bg 1 ü S MSOM iouda VERSCHEIDENHEID In een eergister te Utrecht gehouden vergadering zyn de voorwaarden besproken waarop het Rhynspoorwegpersoneel alsnog in den dienst der Staatsspoorwegen kan overgaan Na langdurige besprekingen werd do volgende motie aangenomen De vergadering enz besluit dat niemand in welk geval ook zal onderhandelen met een van de superieuren maar hen nitsluitend zal verwgzen naar de deputatie in de vergadering gekozen Do deputatie zal vervolgens met de directie nader overleg plegen in zake enkele punten welke in do voorwaarden vermeld zgn en ai nleiding tot opmerkingen gaven Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Aug Maria ouders P G den Broeder en C Grendel OVERLEDEN 21 Aug S W Hooimeger 2 m ONDERTROUWD 22 Aug F Sloof e J H Snikkenburg P Kevet en A C J Rabonw E Hoekstra en J Groenevelt AÖVERTE TIEN Costumenaaisters Met 1 SEPTEMBER a s kunnen op het Atelier van D SAIH80III nog eenige volkomen bekivame en half bekwame NAAISTERS geplaatst worden bet geheele jaar vast tegen filnk êalarla mmmi wordt meer en meer genomen en heeft ook reeds in Indiè vele vrienden zooals uit het volgend schryven blgkt Met genoegen deel ik U mede dat myne dochter door het gebruik van drie flesschen Sangninose veel baat gevonden heeft voor haar zenuwgestel Zg is nu veel kalmer Ook heb ik zelf weder veel baat gevonden by de Sanguinose na eene ongesteldheid waarvan ik maar niet geheel kon aansterken Mevr J H HAGEN CiSPEKS Depok by Batavia Prgs p J 1 1 50 6 il f 8 12 fl f 15 Te G est M Te Gouda bg WOLFF Co West haven en J ZIELSTRA Turfmarkt Opeiil are Verkooping VAN de Kapitale Hofstede IJSSELOORD jK A met aan é n stuU uUBIbS hizonder gunstig iu do w B KêB onmiddelgke nabgheid van de stad Gouda in den Veerstalpolder aan don Gonderakscben dgk en IJssel gelogen Gebouwen en 23 llec areri 9 Aren 77 Centiaren test V ei en Hooiland onder de gemeente GOUDERAK op DONDERDAG 11 SEPTEMBER 1902 bg veiling en op DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1902 by afslag telkens des middags te 19 uren in bet Koffiehuis BABH0NIB aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris 6 C FORTUIJN DROOeUEVER Te aanvaarden de landeryen op den 1 December 1902 en de Gebouwen op den 1 Mei 1903 Betaling der Kooppenningen 1 December 1902 Vs der koopsom kan onder eerste hypotbekair verband tegen 4 percent rente s jaars en voor 6 jaren vast op het gekochte gevestigd blgven Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVEE te Gouda ten wiens Kantore de kadastrale uittreksels en kaart en verdere stukken tgdig ter inzage zullen liggen Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvsriangd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen ünisinier Westhaven 128 t l Hit iKHt otuchalilrkiti a makkelykMe poMiinlddet voof Hmtm m vooral dftmti en KlndCTfelioMiw rli U b Apprctuu TUI C M MIIlM fc 04 j rlla B gtli 8tr 14 M nlfttt o u J f naam en fabriekamerk Vwymaw ky t hum Wl k fl r I Mli wrt ulutwIM nnmim mrtmr uu Mtrm tit4tmmk ttti m OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1902 des morgens ten uur op een terrein aan het dorp te fSTOLWIjrii in het openbaaar te verkoopen De volledige Afbraak afkomstig van een Hut op deKarnemelksloot te Oourla ontruimd ten behoeve van den Stoomtramweg Gouda Schoonhoven alsmede eene partg Scheepaafbraak Des morgens voor den verkoop te bezichtigen Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanlegt en onderhoud g ratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalburean Op 1 Juli 134 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT P P SOOS TI EN DEW IX 5i Bericht de ONTVANGST van een prachtige Collectie iLBOl verzilïd jn verniliyj BBIÏÏfflU ETAAL Geen beter adres voor allosoortcn SCHOENWKRIv dun licl iionlIiruliiiiiLsch Schoe cii karzeniiiai azi n KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk IN HET Verliclitings Magazijn lie Avondster DUBBELE BUURT zgn heden ontvangen een prachtige collectie Kleiiwe G a§balloii § alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLAÏEN en GASFORNÜIZEN tegen concurteerende prgzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst by H H Winkeliers bier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af f 80 en booger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter GOGMG IfflPtRIAL Socleté Générale des Eaiix de Vle de Csgnae Verpakt in verzegelde demyohns van 2 5 en 10 Liters Prys f 1 40 per Liter is verkrggbaar bg C VA l VLIET Café Belvédèee GOUDA Proetflessehen ü f 1 10 Ren eetlepel nODëX zal in den regel beter voldoen dan 1 4 kilo gewone $ oda Leden der Fed Opera Vereeniging AFD GOUDA kunnen de hun toekomende reductiebiljelten voor het tetmoeH lOOX lOoa tegen vertoon van het bew s van lidmaatschap in ontvangst nemen a Ii Kantoor GOUDSCHE WATERLEIDING Tiendeweg D 13 Het kantoor is geopend van ê 12 1 3 en 5 7 De Secretaris STEAATER TANDARTS SWAAP O Z Voorburgwal 92 AMSrKKnAM is elke DINSDAG van iO 4 uur te spreken Oo§tliaven II I9 KïïlTSTTANDEUl in goud gezet f 9 S0 per tand plaatsing zonder pgn MET ARANTIE Oude en slecht vervaardigde Hnntt I lande en UebUlen worden eaücelieiill en btUyk verbeterd Alle operafiën pijnlooH Ini onnatiën kosteloos ItOI jk POIKB OUUf m SCHIEDAMMEH GENEVER Uei lci NIGHTCAV Vurltnjgbanr liij M PEETEUS Iz N H Ma bewija vrd aciithoid ui uTc k P Djichut 011 kurk teeda voor I ÜHI EDAM I Bien van den naam dor Kirmil p noppïi Sociëteit ONl MÊÊj P Hft Biljart met de nieuwste uitvinding d w z vSw r met reguleerhare faf el van Professor T IS ME EÜSO Fabrikaat E J be SCHEPPER Biljart fabriek Het Noorden te Groningen is HEDEN AVOND in do Sociëteit ONS GENOEGEN te bespelen Ve Pachter BCOFFlv £ 3Sr I111 11 Fijne Slem Gember 90 cl per ODS J A VEUHOEPF Conisenr HOOGSTBAAT ANTOINE FBEBES WALT HAM MASS OMBGA INTMBJfA IIONALES horm e s Si ATELIER voor degelijke reparatieèn neer voordeellge condition oor het opwinden van uurwerken bIJ abonnement A ÏÏITTElTBOGAAIlD Horloger Oostliav6nB16 tegen Ehi nBia 1 eiu mag ia geen In fle ct en 30 et bij i DrogiBtea bij Oé eisz Co JOHERJAM Pit gofde oude Huistlek Jlcbt Vertoudenkel Huisgezin ontBchen i f 1 25 HH ApothekerB Te Amsterbu T Tu ll V M nci WÊÊsÊÊmmm