Goudsche Courant, maandag 25 augustus 1902

Dinsdag S6 Augustus 1002 41s e Jaariianii So 8886 mimm coümnt IMetiwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Nn ï A D V E U T E N T I E N worden g eplaatsl van 1 5 regels a 50 Ctmten iedere regel ineei 10 Centen Gr ote lettere worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 ly dee ipidd Ti lerouii yo De Uitgave dezer Jourant g eRchiedt d a ge 1 ijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlvjke Nommers VT TF CENTEN FEESTEN TE GOLDA op 1 SEPTEMBER 1003 ter gelegenheid van den Verjaardag van H M de Koningin Uorgeni van 9 tot 10 uur Bespeling van het Carillon Tan den toren der St Janskerk 1 UorgenB 10 uur Roei wedstrijd iii den KaUensingel van Race Vaartuigen Pleizierbooten Schippersbooten en Vrachtbokken om Qeldpryzen Luie Voorwerpen en Medailles Aanmelding vó6rZ f r4 fl 30 e bij den HeerH AC BRINKMANL2 deweg D 60 ol tusschen 7 en anur s avonds in het Hotel De Eomeis op den Kattensingel N n H M E BS 1 WedstrHd voor roeibooten 500 M voor jongens beneden de 18 jaar en boven de lo jaar loomers Afstand 500 M mname tl De Komeln verkregen bö den Heer BRINKMAN en I tot 11 uar Iht voor kinderen os8 GHOiara en na den tocht door de J vi DEK JAOT Hoogstraat A 120 Ir en a Namiddags van 3 tot 6 uur ONSTËLLING ieteit Oks öbnoeoek atis verkrijgbnar worden gesteld en ddor tien gekleed In handen der Commissie gesteld worden londs van i tot 8 uur zitting zal houden lyraiu van 3 tot 6 uur tegen een entree Jeer B A VEEZIJL Korte Tiendeweg D 1 op het Marktplein In niet Versierde Rijwielen van 10 tot 14 jaar 1 iXI k fc lAreu dïj ouder dan U jaar zijn ff uTr iimg der pTyzen voor het huis van den Heer J A DONKER Markt A 137 dV wëdstryd wordt voorafgegaan door keuring der versierde rowieen en eenfondtanrovM de Markt Z die wenschen deel te nemen aan den wedstr d en metinwoners van Oouda zUn betalen f 0 50 inleggeld xTI wD m i aiq7 TnnJiitl tnt daelneming kan geschieden bj den Heer J A DONKER Markt A137 tot ulriSkI s tor des Morgens teï 10 uur alwaar nadere inlichtingen en programma s te bekomen zijn wordt het toeschouwend nubliek dringend ïJmcht zich gedurende den wedstrijd op de kleine steentjes te houden of midden a edu nd de n derij MATINEE te even door het Muziekkorps van de d d Schuttery onder directie van den Heer JOH G AEENTZ I Avonds van Tl tot 8Vi uur Or2 ell3espeliiig in de Groote of St Janskerk H Ar 1 H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van MeTuIfrouw LÜCIE COENEN lüt Utrecht opraan en den Heer MART WOLTERS P n ïrimma levens toegangsbewBzen m A 25 cents van Vr dag 29 Augustus af ve Saar 1 46 Helren J vi BENTTJM ZOON Boekhandelaars Markt en bü den Koster der St Janskerk g Avonds van 9 tot 10 uur op Het Marktplein Vertooning vaa Liclifbeeldeii voor het Waaggelouw numtekullfeerina door het Mmmtekkorpê éer d d cftnlterl s Avonds ten 10 uur op het Marktplein VUURWERK ITvaardigd en af te steken door den Heer C ÖALL Pyrotechnicns te Rotterdam Het slitnummer zal z n Decoratie het gekroonde naamcofer van H M de Konmgm orakelen döo auwertakken en rozetten van nationale kleuren m velden van bnllant n nf Commissie ÏÖor openbare Feesten te Gouda vertrouwt dat de burgerjj hare ingenomSdmer dezen feestdag wel zal willen toonen door het uitsteken van vlaggen enz onz i Nanuni de Communt tan Openbare teuten P HOOFTMAN en ZOOIV Kleiweg GOUDA BloemwerkeriTaii kunst ensmaak ZIE DE ÉT f Xj 3 E Dmk van A BRINKMAN Zn Gouda A VAK REEDT DOETLAND VoorziUer N A DE JONCHEERE Secretarie I Goudsche Melkinrichüng Levert dagelijks versoh aan huis Prima Kwaliteit rAFELBOTERf uit Gepasteuriseerde Room gekarnd f f 30 per K G UITSTEKENDE KWALITEIT f f 0 per K G Steeds voorradig Goudsche Edammer Leidsche en Gruijère KAAS A uit Gepasteuriseerde Room gekarnd f f 30 per K G W 1 UITSTEKENDE KWALITEIT 1 1 k e tt k e iïTBOTe x r GROOTE VERLOTIi G VAN MUZIEK AUTOMATEN enz De trekking heeft onherroepelijk plaats op Zaterdag 30 Augustus a s des naniddagsten nor IN HET Centraal Gebouw te Arnhem en mei al vulgi Van f O tot i uur 8 morgens liggen de nummers der prijzen en do nummers der loten gedrukt op geperforeerde bladen karton ter iuzago voor iedereen Van 1 tot t uur worden de nummers in het publiek en door personen M het fUbttek in de tonnen gedaan welke tonnen eveneens van af 10 uur door ieder kunnen onderzocht worden Terstond na afloop der trekking kunnen de prijzen tegen Xan worden afgehaald Itieuwitraat 33 alwaar lie prijzen steeds ter bezichtiging staan De niet afgehaalde prijzen worden tegen toezending van het lot aan de winners verzonden tegen vergoeding van transportkosten en emballage Prnzen die binnen vier weken na de trekking niet zöB opgevorderd worden bb meer uitgekeerd doch afgestaan aan het Kinderziekenhuis te Arnliem Trekkingslöatenzün zoo spoedig mogelijk biJ Depóthouders tor inzage en 4 S ceM verkrijgbaar De uitsla wordt tevens in verschillende Couranten bekend gemaakt f ol zUntot 90 Sagatlu s avonds 10 uur verkrygbaar bij de DepOthoaders en op den dag der trekking tot s middags unr ten huize van ondergeteekende in het Centraal Gebou v te Arnhem echter zoolang de voorraad strekt J VAÏÏ HATTEM DE GUAAP Kerkstraat 9 ARNHEM De Slcdelijüe Hypotheekbank TE S GRAVENH AGE OMMISSAIIISSEN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMa LDROOGLEEVEE FORTÜIJN H L ENTHOVF N H Lz 7 O F KNAPP JE Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C MC OBEEEN Mr F W J G SNIJDEE VAN WISSENKEEKE G h DE WETSfEIN PFISTEE en Mr A R ZIMMERMAN op Sluit eerêle hypothecaire geldleeuiuge billijke voorwaarden Geeft 4 o paudbrieeen uit tegen den koere can den dag Inlichtingen te bekomen te QOVDA bij de Heeren iW J OtJMEH i € o Directeuren Mr P DROOGLEEVEB FOETUIN Mr C SCHUIT lichaamsroven en won den strakheid en stekingen bil verzweringen winterhanden en voeten bij schurft danwworm Zuivert van onrein insect onder in en o het ïo en haar 10 et per doos b stuks 50 et gr doos 100 gram 30 et Tevens verkrijgbaar geurig en onschadelijk ZUIVERINGSVET verzacht en neemt dadelijk de pijn weg Geneest onfeilbaar alle brandwonden Ook onfeilbaar op het vel tegen branderigheid klierachligheid hoofdzeer aangezichts en andere Na ontvangst van postwissel k 40 et of 8 postzegels k a et wordt ü een monsterdoos Zuiveringsvet van 100 gram toegezonden 6 kleine doosjes 65 cent met gebrniksaanwüziDg en attesten huizen en landeryon tegen Verjaardag7anH M deKoningin De BURüEMEESTER van Gouda brenj t op verdoek van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken ter openbare kennis dat overeenkomstig het door Hare Majesteit de Koningin te kenn n gegeven verlangen nu de openbare feestviering vlin d n verjaardag van Hare M ajesteit dic ditmaal op een Zondag invalt niet op dezen dag maar op den daarop volgenden MAANDAG te doen plaats hebben de upenbare gebouwen op 31 Augustus de vlag niet uitsteken Gouda 25 Augustus 1902 De Burgemeester voornoemd t R L MARTENS Bultcniandsch Uverzicbl Opnieuw heeft het Engelsche ministerie bij een tusschentydsche verkiezing voor het Lagerhuis een nederlaag geleden of om juister te zijn een overwinning bebauld die als een nederlaag is te beschouwen Men herinnert zich hoe kort geleden in het district Noord Leeds een conservatieve zetel door de liberalen werd veroverd BiJ die verkiezing was do strijdleus dor liberalen tegen het in handen spelen van de scholen aan de gcostelpheid Ditmaal bij de verkiezing te Sevonoaks wisten de conservatieven den zetel te bebouden Doch hoe P Bij de algomeene verkiezingen in 1900 werd alles beheerscht door de leuze van Chamberlain iedere zetel voor de oppositie is er een voor de Boeren en do snorkende verklaring van lord Roberts de oorlog is uit De conservatieve candidaat de heer H W Porster bracht het toen tot 6604 stemmen de liberaal tot 1792 De conservatieve meerderheid bedroeg das 4812 stemmen Bij de Vrjdag bekend geworden uitslag luidden de cijfers heel anders Dezelfde con servatief het parlementslid H W Forstor vereenigde 5333 stemmen op zich de tegencandidaat Beanmont Maurice 4442 De meerderheid van 4812 de grootste biJ de verkiezingen van 1900 slonk dus tot 891 Dit resultaat is te opmerkelijker wjjl Chamberlain persoonlijk door een telegram aan den conservatieven candidaat op de kiezers heeft getracht invloed uit te oefenen Het schijnt echter dat de minister van koloniën ditmaal niet zeer gelukkig is geweest met den inhoud van dat telegram Er wordt in gezinspeeld op de aanhangige Onderwijswet en de controle vnn den belastingbetaler op de scholen Doch er zijn drie verschil FEUILLETOX BB TWEE niTBBSTEÏ 141 Wat bedoelt ge i zei Morley opstaande enHatton naderde want hoewel ik u dikwijls opsarkastischen toon heb hooren spreken spraaktgij toch nooit beuzeltaal Zeg mij wat gij bedoelt Ik bedoel zei Hatton terwijl hij Morleyernstig aankeek en met grooten ernst sprak datde dokuraenten bestaan die het eigendomsrechtbewijzen van Walter Gerard op dit groote distrilttdat ik weet waar die dokumenten te vinden zijnen dat het volstrekt niet onmogelijk is om zemeester te worden zoodra ztch eene geschiktegelegenheid voordoet Zou dte mogelijkheid bestaan zei Morley Dat geloof ik stellig zei Hatton daar hebben we gisteren al bewijzen genoeg van gezien En waar zijn die dokumenten In de archielkamer van het kasteel Mowbray Ha I riep Morley op gerekten toon uit Zorgvuldig bowaard door iemand dïe er dewaarde van kent want het zijn bewijstukken nietvan zijn recht maar van zijn ondergang En hoe kunnen wij ze verkrygen r Op eerlijker wijze dan waarop zij door den tegenwoordigen bezitter verkregen zijn lende lezingen van den tekst van het telegram in de pers gepubliceerd en welke nn de Juiste bewoordigen van den kolonialen secretaris zijn geweest heeft tot veel gepraat en gewrgf en tot zeer veel misverstand aanleiding gegeven De bekende Fransche journalist Eandeau die voor het Parijsche Journal de vlootrevue te Spithead en de aankomst der Bocrengcncraals te Sonthampton heeft bijgewoond is een zeldzaam bevoorrecht man Door een gelukkig toeval moest hij tegelijk met de drie Boereii generanis voor het opdringen der menigte de wijk nemen aan boord van de Nigeria Bij de groote verwarring die er op dat oogenblik aan boord van de Nigeria en op de kade lieerschte vroeg niemand den Franschman om zich te legitimeeren En dit behoeft ook niet te bevreemden daar even v66r de Boeren generaals een zwerm liooggeplaats e Engelsche ambtenaren ook in rok aan boord waren gekomen De heer Eaudeau waarschijnlijk wel de eenige persman die deze historische ontmoeting heeft kunnen gadeslaan geeft daarvan de volgende beschro ving De heer Chamberlain scheen zich in de nabijheid der Boeren generaals niet zeer behagelijk te voelen en toen hy hun de hand reikte wendde hy het hoofd af Ojk de Boeren wendden het hoofd af zy knepen de lippen styf opeen en sloten de oogen alsof hnn een bitter drankje te slikken werd gegeven De heer Chamberlain die vóór het onderhoud reeds bleek was zag na afloop nog witter Toon bleek dat de Boeren generaals bleven bij bun weigering om de vlootrevue by te wonen hoorde de Fransche journalist lord Eoberts tot Botha zeggen Geloof mj generaal gy staat op het punt een groote fout te begaan waarop de Engelsche veldmaarschalk zich verwuderde zonder afscheid te nemen Kitchener bleef echter om nog een laatste doch vergeelsche poginff te doen om de generaals van idee te doen veranderen Eaudeau is een serieus journalist hj heeft zich vooral bekend gemaakt door zyn campagne in het belang van den Franschen apotheker die op de beschuldiging van het vermoorden zgner vrouw tot levenslangen dwangarbeid in Nieuw Caledonië werd veroordeeld en nu onlangs dank zy vooral Eeaudeau s pen in vryheid werd gesteld en te Parys kon terngkeeren De Echo de Paris beweert dat er verscheidene lintjes van het Legioen van eer zullen Dat is mij toch niet recht duidelijk Tweehonderd duizend menschen hebben gisteren het gezag van Gerard erkend zei Hatton Onderstel eens dat zij geweten hadden dat binnende muren van het kasteel van Mowbray de bewijzen zich bevonden dat Walter Gerard de wettige eigenaar was van den grond waar zij leven ik zeg veronderstel eens dat dit het geval wasgeweest Denkt ge dat rij zich dan tevredenzouden hebben gesteld met het zingen van psalmen Wat zou er dan van die zedelyke macht geworden zijn Zij zouden het kasteel stormenderhandhebben ingenomen zij zouden het hebben geplunderd en leeggehaald zij zouden een keurbendehebben aangewezen om den rondom toren binnente trekken zij zouden er voor gezorgd hebben dat ieder dokument en vooral een ijzeren kistje blauw gekleurd en met het wapen van Valence voorzien zou zijn overhandigd aan u aan mij ofaan ieder ander die daartoe door Gerard zouzijn aangewezen En waarop zou de graat van Mowbray dit kunnen verhalen Hij zou nauwelijks eene aanklacht kunnen indienen tegen deaanvallers voor de vermeiing van het kasteel waarvan wij zouden bewijzen dat het zijn eigende mniet was En het ergste dat hij zou kunnen doenzou zijn eenige arme drommels te doen transporteeren die dronken waren geworden in zijne geplunderde kelders en daarna zijne schitterendesalons hadden in brand gestoken Gij verbaast mij zei Morley terwijl hij metverwonderden blik den persoon aankeek die metdezelfde kalmte en zekerheid ran toon dit alles in détails had buchreven waarmede hij de détails worfcu uitgereikt aan de prefecten on politin ambtenaren die zulko moeieiyke dagen hebtien gehad met de scholensluiting Maar aan den anderen kant is er ook een Üvertg begin gemaakt met de voorbereiding tot Strafüng der weerspannigen Op verscheidene plaatsen is de instructie geopend Voorts zün er nog meer maires geschorst terwyi men algejiieen in spanning is over hetgeen do krij raad zal beslissen in de zaak tegen den oveaitB Le Eoy Ladrerie wegens dienstweigerilg nl om troepen te zenden tot stenn der polile by de scholen sluiting E n zeeofficier luitenant De la Motte is op nonictivitdt gesteld wegens deelneming aan een linnifestatie tegen de regeering M ar er is ook nog iets anders aan de orde Dit er uit Eome niets letteriyk niets gezegd of gedaan wordt om do katholioken in 5 ankryk aan te geven welke gedragsiyn zy i de soholenkweslie tegenover de rogeering oeten volgen wekte in het begin verwonlering maar toen ergonis en nu bü velen vero twaardiging D strydlnstige Paul de Cassagnac heelt eindlijk zyn geduld verloren on trekt nu te veldi Natuuriyk niet tegen den paus kardinaal Bampolla do staatssecretaris is zi n slacktoffer S d Eome schrüft hy luid en vast gesprdlen zooals wg gehoopt hadden dan zoudiinÉe bisschoppen niet in hun paleizen zijn weggekropen en dan zon de geesWykheid de bewonderinêswaardige kleine geesteljkheid Voorwaarts zyn gemarcheerd De heilige vader wordt echter iedereen weet het en niemand waagt het dit te schryven door kardinaal Eampolia absoluut afgezonderd gehouden hy weet van niets en geen gerucht dringt van buiten tot hem door Het is niet zyn schuld als wy zoo jammerlyk verlaten zyn en als de vervolgers brutaal het hoofd opsteken terwyl ze zeker lafhartig fouden zijn terug geweken ais Eome eenige vastbeslotenheid had getoond Het is die Eampolia de met haat vervulde Italiaan die ons wilde en nog wil doemen tot het republikeinsch regime een regime dat Frankrijk langzaam en zeker onteert en vermoordt De Frankfurter Zeit merkt naar aanleiding van dit laatste nuchter op dat De Cassagnac niet moet vergeten dat de Eoomsche Knrie zich heeft aangesloten by de republiek juist omdat zy zich van de onmacht der monarchale partyen overtuigd had Nu kan ze niet moer terug j ze moet de republiek waaraan ze zich met een bygedachte aansloot laten begaan Het 5 7ste Congres der Vereenigde Staten van een stamboom zou hebben uiteengezet Zou beschouwt men de zaak uit een praktisch oogpunt merkte Hatton op Morley liep opgewonden in de kamer op en neer Hatton zweeg stil en sloeg hem met onder zoekenden blik gade Zijt gij zeker van de feiten zei Morley tenslotte terwijl hij plotseling bleei staan Volkomen zeker lord de Mowbray heeft mijzelf omtrent alle omstandigheden ingelicht voordat ik Londen verliet en ten gevolge van dieinlichtingen ben ik hierheen gekomen Kent gij hem Niemand kent hem beter dan ik En die dokumenten sommige daarvan zei Morley met een cynischen blik waren zekereens in uw eigen bezit Wel mogelyk Ik wou dat dit nu het gevalwas Maar het is al veel waard dat we wetenwair ze te vinden zijn Dus zij zijn eens in het bezit van Gerar 1 geweest i Dat nu juist niet Met veel moeite heb ikze verkregen en dikwijls heb ik ze uit mijn eigenbeurs moeten betalen Door iemand opgeeischt deed ik ze over aan iemand voor wien ze grootewaarde hadden Ofschoon ik Gerard gaarne vandienst wil zijn is het niet uitsluitend voor hem datik ze noodig heb Ik moet enkele dezer stukkenhebben ten behoeve van iemand in wien ik belangstel en die daardoor zijn recht op e n oudentitel kan bewijzen Luister nu eens beste vriendMorley zedeljjke kracht is iets heel moois en dat ook het geval met gemeenschap van goederen moet 4 Maart 1903 aftreden het nieuwe Congres moet in dit najaar worden gekozen Beide partyen zyn reeds druk bezig met het opmaken van het verkiezingsprogram on op Anierikaanscho manier worden die programs ondanks bon breedvoerigheid in een korte zinsnede samengevat Het ropublikeinsche program bepaalt zich ditmaal tot de tbreer s de uitvinding van president Schurman van Cornelluniversity de drie r beleekenen Roosevelt Eeciprociteit en Eevisie Roosevelt is volgens het Eepublikeinsoho piogram de aangewezen man om do leider der natie te zyn zyn politiek moet dus worden gesteund Reoiprociteit met Cuba is een plicht der natie en Eevisie van het douanetarief is in het belang der natie Men kan aannemen dat met dit program ook de meerderheid der Eepublikeinsche party ingenomen is slechts tegen de revisie van het douane tarief maken de protectionisten bezwaar Zy hebben het meeste voordeel gehad van de hooge invoerrechten in hctDingley en het Mac Kinley tarief opgenomen en zy toonen zich met de derde E van professor Schurman alles behalve ingenomen Tot de tegenstanders van dezen programopstollendon professor behooren ook de antiimperialisten die het niet kunnen goedkeuren dat hy de staatkunde van president Roosevelt op de Philippynen zoo vnrig verdedigd heeft Maar de meeste kansen schynen ditmaal toch wel voor do overwinning der Republikeinen en van het programma der drie E s to zyn Naar de Petit Bleu meldt is het lyk van wylon generaal Lukas Meyer Zaterdag met eenige plechtigheid van het lykenhuis op het kerkhof te Eisene Ixelles overgebracht naar don grafkelder waar hot tydciyk zal blijven De weduwe generaal Botbn diens secretaris do hoer Van Velden en beider echtgenooten voorts eenige leden van het voormalig ïransvaalsch gezantschap te Brussel woonden de plechtigheid by De wethouder van den burgerlyken stand van Eisene was eveneens tegenwoordig Do saamgestroomde menigte groette hot lyk eerbiedig en waardig In den grafkelder werd oen groote krans nedergelegd door president Krnger gezonden De linten dragen de opdracht Aan Lnkas Meyer mot harteiyke deelneming vooral wanneer iemand niets bezit maar als men geleefd heelt zoolang als ik en de genoegens der wereld heett gesmaakt dan zult ge het bekoorlijke begrijpen dat er in gelegen ts als men steeds meer verkrijgt en dan zult ge tevens hebben leercn inzien dat dit gewoonlijk plaats heeft door zeer ruwe middelen Kom ik wii dat het u voorspoedii zal gaan in uw leven Er heerscht hier eene groote gisting onder de bevolking gij zijt een leider van het volk Laten we mg eene meeting op de Heide houden en voorn t beraamde uitbarsting gij kunt enkele mannen voor ons het werk laten doen Het kasteel Mowbray ib in hunne macht wij brengen onze buii m veiligheid Gij krijgt tien duizend pond koiitant en bovendien zal ik je mee naar Londen nemen en je leeren wat fortuin is Ik begrijp u zei Morley Ge hebt een helderdoorzicht en een £ oede dosis moed en vermetelheid gij hebt volstrekt geen bezwaren ot bedenkingen die dan ook gewoonlijk eerder de uuvloeiselen zijn vun verlegenheid dan van werkelijkebeginselen Uwe ondernemingen moeten u welgelukken Onze ondernemingen moeten ons wel gelukken bedoelt ge zei Hatton want ik heb allang opgemerkt dat het eenige dat gij noodighadt om hooger te stijgen was een geschiktegelegenheid Gisteren gaf de gansclie bevolking aan haargevoel lucht door eene zeer bijzondere oorzaak zei Morley peinzend maar wij moeten er onsniet door laten misleiden iVorJ vervolgd