Goudsche Courant, dinsdag 26 augustus 1902

Woensdag 27 Augustus 1002 41s e Jaargang No 8887 fiOÜDSCHE eOüRMT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teierew Ji SI ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekcitd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Telefoon Sn S De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Aizonderlijke Nommors VIJF CENTEN n TelepTiooniiet GoTicLa Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegf en onderhoud gratis Het net ia aangesloten aan het Eps Intercommnnaalburean Op 1 Juli 134 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaaraan het Bnre u ACHTKB DE VISCHMAEKÏ IN HET Verliclitings Maeazióii He Avoiid§tcr DDBBELE BUURT ï jn heden ontvangen een prachtige collectie Nieuwe € a§balloii § alsmede een ruime sorteering ÖASORNAMKNÏEN GASK00KPLATB N en GA8EOKNUIZKN tegen concnrreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst biJ H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van eenBADINRICHTING compleet van aH 0 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter Nieuw onovertrolten Prof Br Liebors wolbekend ZISQW SBACH r BI IZia Alleen eeht met Kabrielumurk tot Voortdurende radicale en zekere genezing van allo zelfs de meest hardnekkige xenuw tlekten vooral ontstaan door 0ua afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing lan elke zwakte Bleel idcht Benauwdheid HoofdpSn Migraine Hartklopping Maagpfln slecht spüsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen rtgifor 3V dihbele floBcb Oenlionlïbepai Matth v d Vogto Zaltbomrao DcpAta M Cléban t Co RoUoidam 1 Happol s Graïenliago llalmmani do Jong J Osn BoUerdara Wclï Co fiouda on bü alle dtoeisten Ondergoteekonde beveelt zich beleefd aan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort dosvcrlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Westhaven 128 Cuisinier 1C0P POIKK 00 DE ♦ jj i OHlBDAlVIlVlEÜ GEUEVER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bgi PEETRUS Iz Bcirooiuli Of 10 TtMOOB i RkUiDim ooi H 8 1 9 l Pnp Sclio Dit F etauT i wlM Clo S lin GUnicrém ni iB de btnt mWdtUn yoor heiM od r JmiM ktaiis fotwn t o c tngekl Heïren D m o Kii l f chocn n Vm knigUir bi wtokclicrt In Sciwenwetk G Unieri n Drogenien eai Me letw Of bet fibiiekimerk W bowija an oclillieid i caobot 00 kurk t odi voor tien van don naam der Kirni P HOPPK GROOTE VERLOTIi i VAM MUZIEK AUTOMATEN enz De trekking heeft onherroi pelijk plaats op Zaterdag 30 Augustus a s i s namiddags icn 8 uur IN HET Centraal Gebouw te Arnhem en teel al $ valgl Van f O tot 1 nur s morgens liggen de nummers der prijzen en de nummers dor loten gedrukt op geperforeerde bladen karton tor inzage voor iedereen Van iZ tot uur worden de nummers lu het publiek en door personen uit het i UbUek in de tonnen gedaan welke tonnen eveneens van af 10 uur door ieder kunnen onderzocht worden Terstond na afloop der trekking kunnen do prijzen tegen afgifte van het lot worden afgehaald Kteuwttraat 33 alwaar alle prijzen steeds tor bezichtiging staan De niet afgehaalde prezen worden tegen toezending van hot lot aan de winners verzonden tegen vergoeding van trausportkoslen en emballage Prijzen die binnen vier weken na de trokking niot zijn opgevorderd worden niet meor uitgekeerd doch afgestaan aan hot Kinderziekenhuis te Arnhem Trekkingslijsten zgn zoo spoedig mogcl jk bij DepOthoadors ter inzage en i S cent verkrijgbaar De uitslag wordt tevens in verschillende Couranten bekend gemaakt oIeii zün tot Suguilu s avonds 10 uur verkrijgbaar bij de Depóthondm en op den dag der trekking tot s middags uur ten huizo van ondergeteekende en in het Centraal Gebou v te Arnhem echter zoolang de voorraad strekt V J VAN ÏÏATTEM DE GEAAP Kerkstraat 9 ARNHEM f Geen Kinkhoest Geen InlUienza VÖNINKLUKE Om ISirikhoest Influenza Borsl en fïeelaandoeninff binnen den korts t mogolökcn tijd te doen genezen neemt onmiddellp de toevlucht tot de van ouds bekende l rkro n le en wcreklheroenide Superior Druiveu Borst TionigExtract M K L I i N T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek J E HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK C i HM DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et bij iS f oEiFl cT thavea WA Qou la 4 J PTf NKS r Y K Mil 11 Veerstal B 12Ü te Oouila A BütMAN Moonlrecht llNKSfc HOLST WaddttKimmn M KOLliMAft watummveen r u n j A DB JONGH Oudmaler P KASTBUEIN PoUroekerdam D BIfCKEU te lienochop mw HHMMM Doo Geiieeeh algemeen eanbevol =n f Met Eere Diploma en Ooud Bekioünde PRAEPARATEN VAN Jfvi Püifnrr iiwni rk t X I awnr Uo de m lkrachtlee nver8terkend KINAWONteEen wakteQUina LarOCne i i l e 1 olw enen gebrek aan eetlu 1 leehte verterlng en whooMplin ter er lerklng na alekt n bed koor l y 5 OUINAXAROOHE FERRUGINEUX m hel b j onder teeen Bloedg br k Bleekiucm kwalen van Krltlschen leeftlld ent VerknjBbtar in fiacomi i 1 90 en 1 est r nr rt voed2aam vefSterkend aangenaamv i otia k voord celiik Beb nit Elke l CaCaO T kinderen iWakken e kllerachtlg 8 f L fk len Al èene kraohtl drank bi oornl n de P Cr 7S te nS en en Ueine kinderen rni pet bui hgr ƒ 1 70 i ü Ker 0 B Cliemlaeh MolIrcililfPC Speciaal voor Klndervoodlng in buaen i H Kgr 0 0O lulver mcIKSUIKcr i Kgr ƒ 0 80 H Kgr ƒ O SB K tU f rirrart Hfn liet rocken eener halve ClEarell Is voldoende ter bertrij AStnma V lgarenen ji g de hevlgat aanvaUen van Asthma eto In f doobjes a ü to en y 60 Tamarinde Bonbons rAft nggg l h C l i l Doo SllaC Icemeen erkend all het BESTE huismiddel r aalmiak raStllleS verkoudheid en KeelpUn het u IZ A een llin plo enJ en verachten d middel bl uitnemendheid uitduitend V Hl D S hj verkni ijbaar Frlj ƒ 0 80 1 fles h je jmvtk Apolheitri en HirPffMen DHV KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST éiikki ADVEETENTIffl in alle Couranten worden aang enomen door het Adverleiitle BiireaH van A BRli KMAN ZOON Echt Zeenwscli Tarwebrood f a cent lie K O hy A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 ÈiisDEPÖfmm Hen worilt verzocht op t MËItli te lellen UIT HBT MagVZIJS VAS H RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgele rerd iu verzegelde pakjes vau vij wee en een Jialf en een Ned ona met vermelding van Nomnier er I Pri P voorzien van nevenstaam IMerk volgeus de Wet gcdepo neerd Zich tot de uitvoprin van geuerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAAKT hr TAN DA11T8 S W A A P 0 7 Voorbursvvil 92 AMSTEIID M is elke DINSDAG van 10 4 unr te spreken Ooitliavcii B 10 in gonii gezet I a SO per tand plaatsing zonder pön MET AH fcMTIi Onde en slecht vervaardigde Hllliftlanaeu on Uebilleu worden excellent en billijk verbeterd i Alle operatiën pijnloos Information kosteloos Wie zeker zijn wu de Echt Eikel Cacao te ontvangen tegameagesteld en na vele proefaemingen tn den 1 handel gekomen onde de ntam dea uitvinders Dr MiohaeliB Terrurdigd 1 op da best machines ia het wereldbo1 roinda étabblisaement ran Gebr BtoU wnrck te Keulen lachs BikeI 6acao in vierkanten bassen Deze EiktJ Ctcao is met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank voor dar 1 gelijkach gebraik een 2 th$ lqp U vaa 1 t polder Toor een kop Chocolate Als 1 geneeskrachtige drank by geval van diarrhee aleciits met water t gebiniken Verkrijgbaar by de Toomumits B 1 Apotheksra ens Vi Kg V K praflmsjei t 1 80 öTÖISb a 0 85 Q eraslveitegenvroordigtr voor Nedcir 1 and Julius Mattenkiwtt i mi iterclam Kalveistraat 103 Geen beter adres voor alle soorten SGHOENWERK dan hel SoorèralianlsfJi Schoo en Laarzeiiiiiaj iizijn KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle rcpuratiën en aangemeten werk Zenuw en llaaglijdeis wordt nit overtuiging als een werkeljke halp in den nood het boek aanbevolen i u Na ontvangst van adres per briefkaart orit J t boekje iranco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel Drnk van A BRINKMAN Zn Oonda De Nederlandsche Pers voor de Boeren Wij herhalen hier nog eens onze oproeping in ons nummer van Zaterdagavond gedaan tot hydragen aan eene inschrijving door n OKHKEL i e eiil amii SlilIK PKRS geopend en waarvan de opbrengst zal worden ter hand gesteld aan Botha De Wet en Do la Rey ten einde naar hnn beste weten en goed beleid te worden besteed voor de werkelijke behoeften yan het volk van Transvaal en Oranje Vrjjstaat De Redactie BullenlüDdscli Ovurzicht De Engelsche pers houdt zich druk bezig met de beteekenis te bespreken van de verkiezing te Sevenoaks waarbg gelyk men weet de regeeringsmeerderheid van 8412 in 1900 thans tot 891 is gedaald De Times zegt Wij zijn altp van maeniiig geweest dat aan stemmingen biJ tusschentgdsche verkiezingen zelden veel politieke beteekenis mag gehecht worden maar in het onderhavig geval kan met het oog op de uit de bus gekomen cijfers bezwaarlijk worden volgehouden dat de vermindering van de conservatieve meerderheid een feit is van weinig belang Ieder verstandig man die den loop der openbare zaken onpartijdig gadeslaat zal bemerken dat ondanks de desorganisatie dor liberale oppositie en de dwaasbeden van de anti imperialistische politiek er geen waarschijnlijkheid bestaat van een weder opdagen van de overweldigende meerderheden van 1895 on 1900 bü een volgend beroep op het kiezerskorps De Daily Telegraph zegt Na de langste periode van machteloosheid waartoe eenige partij in t nd is gedoemd geweest begint de oppositie te ontwaken en het is meer dan noodig dat de unionisten hun voorbeeld zouden volgen Naar aanleiding van het aanstaande bezoek van koning Victor Emanuel aan den Duitachen keizer bespreekt het Berliner Tageblatt de noodzakelijkheid om de handelsverdragen tja vernieuwen onafhankelijk van de toltariefbesprekingen in den Rijksdag Want zegt het blad na de verbroede FEVMLLETOX DE TWEE mwm J4a De ontevredenheid liier is niet xoo diep geworteld De menseben hebben nog werk hoewelniet volop Ue loonen zijn gedaald maar zij moeten nog lager worden Het volk is niet rijp voor hetgeen gij hel wilt laten verrichten Duizenden zouden toestroomen om het kasteel te ontzetten Bovendien is hier een geestelijke een zekere St Lys die een verderfelijken invloed op het volk uitoefent Het zal eene verbazende krachtinspanning kosten en de nood moet heel wat hooger rtijgen voordat hij zijn invloed zal verliezen Neen het zou niet gelukken Dan moeten we nog wat wachten zei Hatton of een ander middel beramen Het is iets onuitvoerbaars zei Morlejr Er kan op alles iets bedacht worden zeiHatton Denk maar na en het komt van zelf Dttkwam mij heel eenvoudig voor maar geloolt gij gelooft gij werkelijk dat het niet gaan zal i Op dit oogenblik niet dat is mijne vasteovertuiging Onderstel dan eens dat we in plaats vaneen oproer eene inbraak aanwendden Zoudt gijmij de geschikte personen daarvoor hier kunnenbezorgen f ring van Toulon en het bezoek van den koning van Italié aan den Tsaar is de temperatuur der betrokkingen tussohen Duitschland en Italië niet meer zoo hoog Maar men mag daarbj niet over het hoofd zien dat de toenadering van Italië tot Frankrijk en Rusland het gevolg is van economische behoeften De afkeer over het toltarief moest de bedreigde staten tot elkaar brengen Italië moet zijn zuidvruchten Rusland zijn graan in Duitschland ter markt brengen En de grondstelling door Bismarck ter kwader ure vooropgesteld dat de economische betrekkingen tusschen staten niet v in invloed zijn op hunne politieke betrokkingen is thans overal door de ervaring weerlegd Het bezoek van den koning van Italië is dan ook een waarschuwing den boog niet te veel te spannen Natuurlijk komt Victor Emanuel niet naar Berlijn om oen handelsverdrag te sluiten Maar wel zullen de vorsten en hunne ministers besprekingen lionden die naast do politiek ook de economische quaestie zullen raken Graaf Von Bülow zal daaruit ervaren hoe men in Italië denkt en wat men van Duitschland verwacht Gemakkelijk zal zijn taak daardoor niet worden want elke concessie aan Italië zal hem door zijn agrarische vrienden als landverraad worden toegerekend Maar hü kent den wil des Keizers die de handelsverdragen noodzakelijk acht die tegen den broodwoekor is en die de minimumtarieven als onzin beschouwt Hy weet ook dat de Keizer de handelsverdragen van Caprivi als een reddende daad heeft gekenmerkt en hiJ is eerzuchtig genoeg om naar oen lof als deze te streven En daarom gelooft het Tageblatt niet dat Prinetti met leege handen naar Rome zal terugkeeren Volgens een offlcieele opgave hebben de Staten van 47 Fransclie departementen aan de regeering een adres van gelakwensch gezonden naar aanleiding van de sluiting der zusterscholen IB vergaderingen hebben de wenscheiykheid uitgesproken van het weder openstellen der scholen en 13 andere hebben een motie van die strekking verworpen Een motie voor de vryheid van onderwas is aangenomen in 2 departementen terwyi een diergelijke motie in 3 andere departementen voorgesteld niet aangenomen is De Conseil general heelt ten slotte in 4 departementen wel en in 5 departementen niet een voorstel willen aannemen om de handelwflze der regeering te laken Uit deze opgaven blgkt zeer duideiyk hoe gewichtig men het optreden der regeering Ik niet Wat baat dan die invloed op het volk waarover gij en Gentrd altijd spreekt Sedert gisterendacht ik dat gij hier alles zoudt vermogen Ons heeft tot nog toe het voordeel ontbroken dat uwe wereldkennis kan aanbrengen voortaan zullen wij wijzer zijn Goed zei Hatton maar nu moeten wij ookeens denken aan de verdediging van Gerard Hij moet den besten advokaat hebben Ik zalKelly voor hem bespreken Morgenochtend keerik naar de stad terug Gij zult mij wel op dehoogte houden van den stand van zaken hier enals de omstandigheden gunstiger worden schrijfmij dan een lettertje en ik kom dadelijk hierheen Ik celool dat het het beste is om Gerard maar niet m kennis te stellen van dit gesprek Dat is duidelijk het zou hem maar verontrusten Ik heb dan ook in den beginne maarnagelaten om uwe stilzwijgendheid te vragen wantdergelijke overecijkomsten beteekenen toch niets Gij zult natuurlijk het geheim bewaren dat isin uw eigen belang hot is eene groote bezittingIk begrijp zeer goed dat gij er gaarne uw aandeelvan zoudt willen hebt en Ik weet daarom dathet geheim even veilig is bij als bij mij En met deze woorden nam Hattom hartelijk afscheid van hem en vertrok Hij heelt gelijk dacht Morley hij kent demenschelijke natuur goed Het geheim is veilig Ik zal er niet het geringste van laten blijkenaan Gerard Ik sal het bewaren Het is kennis hetia miicEt groote kennis groote mocht En wat in dezen achtte Het bltjft nu echter vrijwel bjj het uitspreken van wenschen en rumoerige betüogingen komen bijna niet meer voor Nu al do onwettig bestaande kloosterscholen in het departement Pinistère gesloten zyn wordt het stiller in den Knlturkampf maar de Regeering rast niet en zet haar taak kalm en vastberaden voort Zoo werd de school verzegeld van den H Lodewyk van Gonzaga en van de zusters van de Notre Dame de la Retraite beide in do voorstad Passy liggend Nog 40 kloosterscholen van dien aard zallen volgen in het departement Seine In het Jezuïetencollege in de Ra de Madrid te Parijs verscheen een rechterlijk ambtenaar om het vermogen op te maken De directeur was afwezig en de eenige aanwezige leereer weigerde het procesverbaal te teekenen Er zullen nog meer stappen van dien aard volgen In 1880 werd dit gebouw overgeschreven op naam van een particölier en de inwonenden hadden zich na de aanneming van de vereenlgingswet laten opnemen onder do wereldlijke geesteken Er ziJn zooals men weet tal van slimmigheden waarmee do heeren geestelijken zich op vernuftige wijze aan de werking der wet trachten te onttrekken Er werd zelfs gebluft toen de vereenlgingswet werd aangenomen dat men ben toch niets kon maken Dat schoen onder mannen als de MinisteV Uólius ook het geval nn is dit eenigszins veranderd De malre van Etrechy markies VarroiMontferrat die als protest tegen do uitvoering van de wet op de congregaties in oen zeer ongepast schrijven zijn ontslag had gevraagd heeft van den prefect van het departement du Cher zijn ontslagaanvraag terugontvangen en is voor een maand geschorst De onderhandelingen tusschen de Oostenrijksche en Hongaarsche ministers over de Overeenkomst tusschen de beide doelen der monarchie zijn Zaterdag te Weanen hervat en naar uit Budapest wordt gemeld zi n alle kenteekenen thans gunstig voor het tot stand komen van die overeenkomst De groote moeilijkheid ligt nog in het autonome toltarief maar men verwacht dat in die quaestie een vergelijk zat tot stand komen waarin aan Oostenryk de verhooging van rechten op voorwerpen van nijverheid aan Hongarije de verhooging van rechten op landbouw voortbrengseien en ruwe stoffen zal worden toegestaan zoodat dan het geheele toltarief van protectionistischen aard worden zal Het Tageblatt meent dat deze protectionistische neiging slechts het gevolg is van ik er mede zal doen dat zal de tijd mijleeren ZESDE BOSK HOOFDSTUK I Nog eene week riep een heer in Downing Street uit op den vijfden Augustus 1842 en dezittmgen zullen verdaagd worden Gij kunt tochzeker het land nog wel eene week rustig en kalmhouden Ik kan geen vi r en twintig uren meerinstaan voor de openbare rust hernam zijn metgezel Aan die zaak te Manchester moet terstondeen einde gemaakt worden hebt ge daar nogalover eene goede macht te beschikken f Manchester beteekent niets de bewegingen daar dienen alleen maar om de aandacht af te leiden In de katoensteden moeten we thans het gevaar niet zoeken De toestand 13 heel wat dreigender in Staffordshire en Warwickshire Cheshire en Yorkshire maken mij ook ongerust De berichten uit schotland zijn zoo ongunstig mogelijk En wat willen zij Zij hebben allerlei grieven hooge belastingen en lage prijzen enz Nu ge weet wel wat e te zeggen hebt zeide heer in Downing Street Zeg hun dat zij zichgeheel en al vergissen En wat moet ik zeggen aan de deputatieuit Mowbray die komt klagen over den achteruitgang der fabrieken i Tegen hen moet ge precies in tegenoverge den wensch naar beschermende rechten der Duitsche agrariërs Maar het meent dat bg de onderhandelingen over de handelsverdragen de eischen van beide zijden wel wat zallen worden verminderd Verspreide ÜericUteu Frak KRUK De koninginmocder van Spanje heeft eergisteren van Parijs uit de reis naar Spanje weer voortgezet en namens den president waren aan t station kolonel De Sylveatre de minister van bnitenlandsche zaken en de onvermijdelijke directeur van het protocol oftewel grootcoromoniemeeBter der Republiek Crozier Door de rechtbank te Montrenilsur Mer is de ond magistraat d Hautofeaille dieprecies kan weten wat strafbaar is on watniet wegens de verbreking van zegels aande zusterschool te Caumont waarvan hüeigenaar is veroordeeld tot zes dagon gevangenisstraf met opschorting jn verbandmet welk onbenullig vonnis natuuriyk dezegelvernieling rustig wordt voortgezet njihier dan daar I Ondertusschen wordt gemeld dat onder de linkerzijdefracties een groote ontstemdheid hcerbcht over de geweldig tatnme en onbednidende vonnissen door de rechtbanken inzake zegelsvernieling gevolgd zoodat Rouannet wel aan t interpelleeren zul staan aan t adres van don minister van justitie zoodra do Kamers weer aan slag z jn Te Nantes heeft Francois Ooppé de deerlijk van den goeden weg afgeraakten dichter met den bekenden afgevaardigde Piou geweldiglijk geageerd tegen het doen der regeering inzake de ordescholen waarbij de Bretonsche verzet en geweldplegers als helden gevierd werden BiJ de proefnemingen van graaf De laVaulx met een luchtballon die gestuurdmoet kunnen worden zal een torpedojagervan bet Middellandsche zee nkader op lastvan den minister van marine hulp en medewerking verleenen Er it een typhus epidemie uitgebrokente Nantes in het elfde legercorps en in hethospitaal hebben van honderd gevallenreeds drieen twintig een doodelijk verloopgehad Opnieuw heeft de prefect het noodig en nuttig geoordeeld de zitting van den Algemeenen Raad te Rennes te verlaten nn naar aanleiding van enkele woorden over het stelden zin spreken zei de heer in Downing Street Toen hun aan hoeveel ik gedaan heb om de herleving van handel en nijverheid te bevorderen In de eerste plaats door de levensmiddelen goedkooper te maken door in eens de helft van de beschermende rechten op het graan af te nemon zoodat bijv op dit oogenbhk volgens de oude wet het recht op buitenlandüche tarwo zeven en twintig shilling per vijf en twintig pond zou bedragen hebben terwgl het onder de nieuwe wet slechts dertien schilling ia Wel is waar zou er noch voor den eenen noch voor den anderen prijs tarwe kunnen worden ingevoerd m ar dat verandert niets aan het beginsel En dan wat levend vee betreft moet ge er vooral op wijzen hoe ik den handel daarin met het vasteland geheel geopend heb Wijd hierover uit het onderwerp leent er zich zeer toe Mochten er soms dissenters onder de deputatie zijn die na de bevrijdmg der negers geen onderwerp meer hebben voor hunne buitenlandsche sympathieën wijs dan op de wreedheden van de stierengevechten en op het groote belang dat de zaak der menschelijkhetd er bij zou hebben indien de Andaluaische stier op Smithfield werd geslacht in plaats van te Scvilla te worden doorstoken De Rocdkoopte der levensmiddelen Bal beu in staat stellen op alle neutrale marken met den vreemdeling te konkurreeren en in verloop van tijd zelfs hem op zijne eigene markten te overvleugelen f or verv lgd