Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1902

Doiidentag 28 Augustus lOOd 41s e Jaargang o 8888 ISieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoon i o At ADVEUTENTIEN worden geplaatst Van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte t Inzending van Advertentiën tot 1 uur dep midd li lefuon Sn M De t itgave dezer Courantg sehfeilt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen ï De pjijs per drie maanden is 1 25 franco per posi 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CKJNTEN Echt Zeeiiwsch Tarwebrood iM cent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie eeker zyn wu de Echt Eikel Cacao ta ntrangen tenmeucmtdd en aa rele pr Bfii mliigen 1b den huidfti gekomen onder deft naam des uitrinden Dr MiohaelU Terrurdigd p 4 beste machines in het wereldroTsnad élabbliaaement Tan Oebrs Stollw r6k ta Kenlen Ische Bikcl Caeao n viralnnteB bassen Dete KiketCacaa met melk gekookt eene aangename geamde drank Toor dar gviykacb gebrnik een l t theelejels Taa poeder TOor een kop Chocolate Ala geneediracbtige diank bIJ geral Tan diarrhee sleeiita met water te grtiraiken Terkrygbaar bij de Toonuaniit B 1 Apotbeksr en t KJo U Kfc yotftnsjes f 130 o 90 ërï35Qaneiaalvittagenwoonligu T or Neder hnd Julius MattenklMÜ Amnterdam EalTCstraat 103 IN HET Verlichtings Magazïjii De Avondster DUBBELE BUURT zyn heden ontvangen een prachtige coUoctie meuwc Ga§lialloii § alsmede een mime sorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFOHNUIZEN tegen concarreerende pr jzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst by H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van al 180 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELKF 117 Gasfitter TANDARTS SWAAP O Z Voorburgwal 92 AMSTERDAM is elke DINSDAG van tO uur to spreken Oo§thaven It 10S KUNSTTANDEN in goud gezet I 5 per tand plaatsing zonder pyn MET G tltANTIK Oude en slecht vervaardigde HwiKttanéeH en UebUUu worden excellent en MUIJk verbeterd Alle operatiën pijnloos Intbrmatiën kosteloos Telepliooiiiiet Goiida Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlep en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalburean Op 1 Ittli 134 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrugbanr aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT lï UUlLllll lail UL ilUl luJll van de Haagsche Pro Boer Verecnlgiog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoflFers van den Zuid Afrikaanschen oorlog Deze LOTEN 4 l t per stuk worden geheel belangloos verkrögbaar gesteld door de Firma SCHENK Zs en A BRINKMAN Zn Op de groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem de groole gouden medaille toegedeeld De baard groeit op gladde gezichten en bet haar groeit op de kale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Uussiache Yetza Balsem bewerkt de schoonste vbile baard of knevel alsmede haar Of het hoofd Verft niet Onschadeiyk Volkomen garantie voor terugbetaling van liet geld indien het niet helpt Tolgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den kooper Prij voor sterkte I 3 Qulden Sterkte II 4 Gulden 50 Cents Sterkte UI werkt in 2 3 weken 7 Gulden 50 Cents Wordt overal in de wereld verzonden met gebraiksaauwyzing en bewijs van garantie in alle talen van Europa tegen vooruitbetaling of postvoorschot van het Skandinavisch Hoofddepot Representant voor üaitschlond en Holland HaKBY NIKLSEN Gansemarkt 9 BiMBUjo 185 DuitBchland Indien men zich vereenigt om meerders bussen te koopen worden ig altyd franco gezonden Van de talrgke eerende dankschrjven en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nedeilandsch lk verzoek U mij 4 bussen van U e echte balsem van de sterkste kraoht ta zenden welke eenige van mgne kennissen mg verzocht hebben te bezorgen Gelgktjjdig beschouw Ik het als mijne plicht ü te veroorloven het volgende te publiceeren De balsem welke ik omstreeks eens maand geleden van U kochl heeft wonderwerken gedaan zj heelt my nameiyk myn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlijk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in wel ie waar had ik van verschillenden gehoord wien zg tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelijkheid was zyn haar terug te verkrijgen als men liet eens verloren had maar nu kan ik werkelijk zien dat ik pij vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die U my boviezen hebt Nog eens mjjn hartelyken dank U kunt geloven dat ik U vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Naosensgade 24 B 4 Copenhagen De van U verkochte baardbalsem moet bepaa d de grootste uitvinding van het 19 iaarhonderd zyn aangezien ik dezelve sterkte UI slechts korten tjjd gebezigd heb en daarbij da schoouste volle baard van de wereld verkregen heb waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenacht recommandeeren kan oene bus van de echte balsem Ie beproeven P Hansen Herluf Trallesgade 1 3 Copenhagen elke ik Aangezien Uw middel ter verkrijging van baard mij van coUegns aanbevolen is verzoekik U hiermede my ten spoedigste eene bus sterkte 111 te zenden ik ben nu 27 jaren oudmaar heb nooit baard gehad hetwelk somlijds onaangenaam zijn kan Hoogachtend LP Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mijne kennissendit hoorde verzocht hy mij ten spoediuste eene bus sterkte Hl te laten komen hiermede bestel J Stenström de stoelfabriek Vernamo Zweden lk verzoek U my eene bus te zenden tan dezelfde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mijn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke iJ reeds op mjj gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in do Deeusche armee Copenhagen Na eene bus van de echte Yetza haarbalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Myn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krulsel even als het blank en week geworden is Ik bespeur tegelijk een zeef sterk verfrissohend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben myne zenuwachtige hooldpyn geheel en al kwyt geraakt Mijn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgade 7 Copenhagen aa a a aaH Door Oenteah lieiti ii Aat vol ii niMPnfl nn nR f PRAEPARATEN VAN Deze naamteekening is diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders isüotvervalsoht en zonder garantie rkiitna I a rt Vl ia mMrtlcr 9Mlje iivOTterkendtKmA WIIMtej lwakt k y Ulna LarOCne J kSder li yolwQuenen gebrek Mn eetluM ilechte pa ert rlne nuwho ldp n ter ver terkia6 na lekte orkrwmbed koortt en SS cM OUINA LAROCHE FERRUOINEtlX iii hel bijjondet tegen S f BleeklUeM kwalen van Kritleehen leeftUd eni Verkniebaar m Heep t 190 en 1 FSbal or ir vo d am versterkend angen amvani n k v rdii elljkRhEeb nik ClKCl V aVgU vooral voor kinderen iwakken en kllerachtljegettellenleer nn Iebovelen AU gnxeaknchtl drank b toornlwen ler PU fl e or nen en dimhfa ook voor lUigellneon en kleine kinderen rrqi per bueft X Kgr X VO 4 H Kgt O OO t H Kgr O Ba ChemlKh Mallrcililrot Speciaal voor Kindervoeding in boueil i H Kgr O OO ilver IVieiKSUlKer j Kgr O BO Kgr ƒ OM Acilimo fSoarpHAn Het rooken eener halre ClCetW U Toldoend tn be tifl iiainilla V lga CHCII jj bevlgita aanvallen van Aatlima eto Indooijei ft SÓ en OM TillnarinHe RnnhnnC U PUROATIEP le en Veratopplnj Aam 1 aiHttlillUC umiumia bfiea MlKT lne CongeBtiesetc vooralookalslaxani voor llnJeren bewijien ie Tamirlnile Bonbon van KRAEPKLIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeer H k en de smaak aangenaam u Priji per doosje O eO en 0 60 Calmiair Dac4l11eC alnmeen erkend al bet BESTE huumiddel OaiimaKraStlnes J Hoeit verkoudheid en Keelpljn het U een ilUmoplonenil en vemtihtend middel bj uitnemendheid uitaluitcnd in □ eichjes verkriJEb aar Fnji ƒ O aO per nesch je Dl TrMpumUn na KKAEPPUEK HOm te Zelat i IW KRAEPELIEN HOLW Hofleveranciers ZEIST AUlJiJ Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afïondei lijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 ÊÊiilÊPÖTWlËÏ Men wonit verzocht op t MliltK te letten ÜIT HST MaoIZUN van M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEH Deze THEEËN wordea afgeleverd in verzegelde pakjes van pyy twee en een half en een Ned ona met vermeldiofj van Nomraer ec Prflfl voorzien van nevenstaanil 8 Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van ge tierde orders aanbevelende 1 G BIJL voorlieen J BREP BAART Lz f U IK K Oü D fe SCHIEDAMMER GENEVER Merk NIQHTCAP Verlcr gbaar liijr PEKTKRS z AU bewijs v80 oohtheiU ia oachot on kurk steeds voorEÏen van don nnnin der Firms P HOPPE Nieuw oiiovertroften Trof Ür Liobors wolbokoiid Alleeu entit met rftlritkamerV tot voortdurende radicale en m aii kokere genezing van alle zolfa Wy de meest hardnekkige xenuW mSSA aieh teii vooral ontstaan door I ISjI atdwalingea op jeugdigen teeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleeb tticht Benauwdheid Hoofdpön Migraine Hartkloppiog Maagp n slechte spijs vertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectuBaen lrij rcr feacli fl l 11 i tl 3 dubbolofloscli I HïÉTOood op 10 Tmm lAUlDgtD ook te t Higt it9 HBB fruni Schoe wfir tnDT tccrlN Gtou SatlD GUnKrém cdi iljB i bote mtddeleii toor hetumdtr mMi kearig poetiea y lUe tw tt en gekleatde Mieren DunM Q Kmdendioentn Ver knigbuir bi winkelier Ig ScDoeawerk GaliDteritn Drogeriien eai Mea letis goia op het fibrlekimerk Svdenmnni Arnhem 11 f V C ntraM Depot MottU v d VoRto Zaltbommi i pijti M Cléban Co Uotterdam y Huppel B Gravenliago UalramniiB do Jong J Ozii Uotterdam Wflff k Co aouda on bii alle drotfiaton Tluiny t WoBdnb liiffl iu do geheelfl werold bokoml on geroemd Onovertroffen middel tegen allo Borst LoBir Lever naagiiekten mi Inwendig zoowel a 8 ook uitwendig in bijna alle üiektogevallen met goed i erolg aan to wenden PrtJS per flacon t 1 per post t 11 TUnty s Woadtndf bozil een alsnog ongekende goneeskraoh en heilzame werking Maakt meestal elke pijnljika n gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf word een 1 aar oud voor OBïeneesli K tehonden beenjezwel on onlangs eon bijna bs laar hankerlljden jfeneïen Brengt genezing en teriachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard PrUs per pot f 1 60 por post f 1 60 Centraal Dop6t voor Nederland Apotheker llEUfBI SlNDEltH H ikin 9 Amsterdam Wi r itctn dtp t il butellii men direct n di SthuUoaspothek de A THU KRÏ ia Prep d lul nohilMh Ooiterr ieh Odme pmpeottii fa ontbledea kij het C ntra l D p8t Sinder Rokin 8 Aauterdam Drnk van A BEINKMAN Zn Gouda Bulteiilandsch Overzicht Sir Gordon Sprigg verkeert met zjjn ambtgenooten in een allerzonderlingstcn toestand Hij vindt in bet Kaapsche Parlement voornamelijk steun bij de Afrikander Bondsleden en ziet zich daardoor genoodzaakt met dien Bond mede te stemmen Dramatisch noemen de Engclsche bladen de stemming van jl Vrijdag Door sir Henry Jura was voorgesteld een adres te richten tot den gouverneur betreffende de vervulling der vacante zetels Sir Gordon Sptigg had dit voorstel bestreden omdat het z i niet aanging verkiezingen uit te sc riiven zoolang dekrijgswet in de kolonie niet was opgeheven Bjj de stemming begaven Sir Gordon en zijne ambtgenooten zich van de ministerstalel naar de zijdü van het Huis waar de Bondsleden zitten zochten daar plaatsen en stemden met den Bond tegen het voorstel de progressisten stemden voor Hieruit blijkt zegt de Daily Telegraph dat de overeenkomst tusschen Sir Gordon en den Bond volkomen is De Engelsche Jingo pers is woedend omdat sir Gordon thans steun vindt bj de tegenstanders der beginselen die hij tot nog toe heeft beledon En zij ziet daarin een nieuw bewijs dat het Kaapsche Parlement eigenlijk maar naar bnis moest worden gezonden De Times bijv betoogt dat air Gordon Sprigg zich volkomen op genade of ongenade aan den Boerenbond hoeft overgeleverd De Westm Gazette daarentegen doet uitkomen dat sir Gordon niet anders kon handelen Sedert hij zich togen de schorsing der Grondwet verzet heeft doen do zoogenaamde progressisten niets anders dan pogen hem het leven zuur en de regeering onmogelijk te maken Sir Gordon echter laat zich daardoor niet afschrikken hiJ gaat kalm zijn weg en op clko interpellatie op eiken aanval antwoordt biJ niet zoo afdoende argumenten dat zijn tegenstanders wel moeten zwijgen Wanneer zij dan toch pogen om door oen stemming hun zin door te drijven is or voor het Kaapsche ministerie maar een houding mogelijk zich aan te sluiten bj de partij die met gezond verstand oordeelend zyn politiek steunt En als de toestand in het Kaapsche Parlement iets doet uitkomen dan ia het niet de noodzakeiykheid om de Grondwet te schorsen en het Parlement naar huis te zenden maar wel hot verval van de progressistischo party die door een gezochte en deloyale oppositie het ministerie poogt ten val te brengen FEVILLETOX DE TWEE niTEaSTEN 43 Dit is tevens eene vergoeding voor de inkomstenbelasting die dit moet ge vooral doen uitkomen eone proefneming is en geheel in hun eigen belang is ingesteld Spreek zoolang over belangrijke maatregelen en proefnemingen totdat het tijd voor u wordt om heen te gaan Uweotficieele verplichtingen gaan natuurlijk voor Dien wenk zullen zij wel begrijpen Ik twijfel er niet aan of ge zult die zaak wel tot een go d einde brengen mijnheer Hoaxem vooral wanneoi ge ifOpen en duidelijk zijt dat is de beste manier wanneer men wenscht zijne eigene meening te verbergen en die van anderen in de war te brengen Goeden morgen HOOFDSTUK II Twee dagen na het gesprek in Downing Street kwam er een buitengewone bode op Marneyab dij van den gouverneur van het graafschap den hertog van Fitz Aquitaine Onmiddelyk nadat het bericht dat hij had overgebracht gelezen was onstond er eene groote bedrijvigheid in huis lady Marney werd naar de bibliotheek van haar echtgenoDt geroepen en kreeg daar de opdracht De Ëngelsche bladen bevatten een brief van den correspondent van Beuter te Johannesburg dd 2 dezer die belangwekkende dingen bevat Eerst klaagt de schrijver dat Engeland zich niet genoeg moeite geeft om zgn aandeel in handel en bedryl van Zuid Afrika naar zich toe te trekken Een handelscoinmissie is op een rondreis van zes weken in Zuid Afrika geweest Maar Canada en een der Australische kolonies hebben handelscommissies uitgezonden die drie jaar blyven Dan heelt de schryver het over het gebrek aan Kaffers op den Hand niet alleen in de mynen maar voor de huishouding Men moet soms tot f 60 in de maand voor een bediende betalen en dan nog zyn voeding De kustplaatsen zitten vol werkcloozon oud gedienden van de ongeregelde troepen En ook te Johannesburg loopen ze bij zwermen rond Slechts een klein aantal is sterk genoeg voor den handenarbeid die hun in de mynen wordt aangeboden De slechtste soort van dat volk was er dan slecht soort onder Engelands ongeregelde troepen geven voortdurend la t aan do politie en zyn oen bedreiging voor mensch en goed Als dit niet spoedig verandert zal er groote ellende worden geleden in heel Zuid frika Intusschen verliest het land de moer gewenschtea van de koloniale troepen van overzee Men beschuldigt het bui geriyk bestuur maar dat is onbillyk Het is een kroonkoloniebestuur en moet dus voor zyn maatregelen veelal de goedkeuring van Downing street hebben Op eigen hand kunnen zij moeilyk aan die duizenden werk verschaffen terwyl de goudwet en de wet op de kolonisatie nog niet bekrachtigd zijn Het ergste voor den toestand is op het oogenblik toch het gebrek aan zwarten voor de mynen Men schat dat men er minstens een half millioen noodig heeft als ook du diepere en de tirmere mynen ontgonnen worden en het is twyfelachtig of er wel 40 000 zwarten aan den gang zijn Men zegt dat een deel der mynmngnaten voor den invoer van Chineezen is en dat deze magnaten daarom het aannemen van blanken als mynwerkers tegenhouden Maar de overgroote meerderheid van de bevolking ia zoo sterk tegen de Chineezen dat daar wel niets van komen zal Ten slotte herhaalt de correspondent zyn klacht over het onherstelbaar verlies van die duizenden Australiërs en Canadeezen die men moet laten gaan omdat er niets klaar is om hen te houden om dadelijk verscheidene brieven te ga in schrijven die aan bezoekers v elke verwacht werden moesten melden niet te komen kapitein Grouse liep iedere vijirainuten in en uit dezelfde bibliotheek bevelen en tegenbevelen ontvangende Al die beweging beteekende dat het regiment bereden landrailitie van Marney onder de wapenen werd geroepen Lord Marney die er ingeslaagd was eene betrekking aan het hof te verkrijgen was bijgevolg zeer ïngencmen met de landsinstelling en vast besloten ze te verdedigen maar te gelijker tijd was hij met eene eigenaardige voorzichtigheid en wijsheid eveneens vast besloten dat de bezittingen die voornamelijk beschermd zouden worden zijn eigpne waren en dat hij voornamelijk zorg zou dragen voor de orde in zijn eigen distnkt Ik weet niet wat de hertog bedoelt met het oprukken in de oproerige distrikten zei lord Marney tot ki pitein Grouse Dit zijn oproerige distrikten Er hebben drie branden in eene week plaats gehad en ik zou wel eens willen weten welke ongeregeldheden erger is dan zoo iels en onderstel eens dat zij de fabrieken dwingen te sluiten wat is het dan nog Voor mijn part werden ze alle gesloten men zou dan weder eens als heer kunnen leven Egremont kwam uit Landen aan op dezelfden dag als de brief van den gouverneur daar hij vernomen had dat het regiment van zijn broeder waarin hij over een troep het bevel voerde onmiddellijk onder de wapenen raoeat komen Tusschen Egremont en zijn broer had in de laatste jaren eene eigenaardige veritandhouding bestaan jPe commissaris van politie Vaillant te Bfflft heelt lich naar Pont Croix begeven on daar tegen een achttal personen procesv fb al op te maken wegens ongeregeldhepen door hen aangestookt bg de sluiting ee èr congreganistische school waarbij genoemde commissaris lichamolijlc letsel ontving Jn de Brêtonsche gemeenten LéonenCornopailles hebben er betoogingen plaats govondeft ten gunste der uitgeweken Zusters van de Heiligen Geest pe uit de Dreyfus zaak vrelbekende senator Trurieax heelt als voorzitter der Liga voar de rechten van den mensch zyn oordeel geze d over de houding der congregation en haar vrienden tegenover de rögeerinjf en de redenen ontvouwd waarom er vo do Liga geon gronden aanwezig zijn oirt de party der geestelyko vereenigingen tü Jciezen Do regeering was wel genoodzaakt tot kiachtdadig optrodon over te gaan dajjf de belangen dor goesteiyko vereenigingej als strpleu e misbruikt werden door alle vyandcn der republikein sche regeering Alleen de congrogatische instellingen die liüMadighcid bcoelonen en b v hospitalen en arnjenhni en behoeren moesten ongemoeid bljjTen Be Liberie b vat een bericht uit Eome votfens hetwelk tal van monniken on nonnen zicf in de omstreken van Aosta gevestigd heien De koning van ItaliS is in Zwitserland raet groote staatsie ontvangen Hy beeft zijn reis naar Duitscbland voortgezet Op Zwitsersch grondgebied vergezelt de bondspresident hem In een artikel ter begroeting van den koning van Italid zegt do Keichsanzeiger dat de vriendschap tusschen de vorstenhuizen voor het Duitsche zoowel als het Itnliaanscbe volk van waarde is als het onderpand voor de politieke betrekkingen die de twee landen onder elkander en met OostenrykHongaryo verbinden Het drievoudig verbond zoo heet t verder berlist op de gemeenschappeiyke om de grenzen in Middel Europa to handhaven Het legt aan geen van ziJn leden een last op dien niet elk van die staten in zyn eigen belang vrywillig op zich zou nemen Als den staatsman die voor Italië in den geest van zyn koning tot vernieuwing van dit beproefde stelsel van waarborg van grondgebied meegewerkt heeft zyn wy verheugd minister Prinetti die met den vorst medekomt te begroeten Ook de Norddeutsche Algemeine Zeitung wydt den koning een harteiyk welkomstartikel waarin vooreerst gewaagd wordt van eene soort van gewapende vrede Het kinderloos blijven van lord Marney deed zijn inwendigen haat tegen Egremont nog grooter worden Vijf jaren waren verloopen sedert hot begin vanons verhaal en dit tijdsverloop had klaarblijkelijk eene groote verandering teweeggebracht inhet karakter van don broeder van lord Marney Hij was vooral gedurende de laatste twee of driejaren stil en ingetogen geworden zelden verscheenhij in gezelschappen Teleurgestelde bympathie was de oorzaak van Egremonts droefgeestigheid Uij beminde en beminde tevergeefs De overtuiging dat zijn hartstocht hoewel hopeloos niet geheel en al onbeantwoord w s maakte hem des te ellendiger want de teleurstelling is grooter en scherper naarmate de kans beter is Hij had Sybil niet moer teruggezien na den morgen waarop hij haar op Smith s Square had verlaten kort voor haar vertrek naar het noorden De zaak van Gerard was dat Tjaar voor de rechtbank behandeld hij was schuldig verklaard en veroordeeld tot eene gevangenisstrai van achttien maanden door de tubschenkorast van Egremont zoowel in het lagerhuis als by de regeering werd hij niet als gewoon misdadiger maar als staatsgevangene behandeld Gedurende deze pogingen had er eenige briefwisseling plaats gehad tusschen Kgremont en Sybil Door de invloedrijke tuaschenkomst van Ursula Trafford woonde Sybil gedurende de gevangenschap hairs ïaders in het klooster te York en bezocht hem dagelijks Het vurig verlangen om den sluier aan te nemen dat Sybil vroeger steeds koesterde was zyn karaktertrekken die vooral den Dnitscher aantrekken en dan gewezen wordt op hetgeen Italië in het eerste regeeringsjaar van dezen koning bereikt heeft Het artikel besluit aldus Koning Victor Emanuel vindt by ons open harten Reeds in het derde geslacht hondt het huis Hohenzollern met dat van Savoje een trouwe vriendschap die het politieke verbond tusschen de twee staten haar zegel opdrukt Tusschen Duitschland en Italië bestaat er geen reden tot afgunst Wy verheugen ons ovor den krachtig omhoog strevenden bondgenoot Wy wenschen het Italiaansche volk dat het evenals het Duitsche uit eigen kracht op den grondslag van national eenheid en welvaart zyn wereldplaats opbouwt Moge de gesehiodenis eens roemen dat de regeering van Victor Emanuel den Derde Italië een lang tydvak van vreedzame overwinningen en gelokkigen vooruitgang gebracht heeft Serapre avanti Savoia In een redevoering t Providence EliodeTsland heeft president Roosevelt zich op zeer besliste wyze over de trusts uitgelaten en duidelyker dan vroeger zyn denkbeelden over do te nemen maatregelen aangeduid Tegenover de klachten over de industrieole Cu handelscombinaties betoogde hy allereerst dat zü oven noodzakelyk zyn als de combinaties der loontrokkenden Maar hij voegde er by dat men het recht heeft in ieder geval te vragen dat zy goed zullen doen en geen kwaad Het is een dringende oisch die corporaties to stellen onder een controle die niet nominaal is maar wcrkelyk macht uitoefent Zij moeten gesteld worden onder een overheid die oppergezag over hen beeft en die haar voorschriften weet te doen eerbiedigen Dit ia nu niet hot geval met de trusts want de tegenwoordige trusts ontsnappen aan de wetgeving van den staat waarin zy gevormd zyn Zy strekken hun operaties uit tot andere trusts vaak met een neiging om zich er meester van te maken Het is dus noodig aan een centrale regeeringsovorheid volle macht te geven over doze machtige kunstmatige wozons Die overheid moet de nationale regeering zelf zyn Wanneer de regeering volle macht heeft gekregen zal zy alle neigingen ten kwade dier combinaties kunnen bestryden Maar zy zal toch altyd raet gematigdheid moeten handelen Verspreide Berichten Frankkijk Do politiecommissaris van Brost de heer Vaillant die te Pont Croix gewond word by ongetwijfeld minder sterk geworden Misschien had de opgedane levenservaring haar den belangrijken plicht doen kennen om in het leven in de maatschappij nuttig werkzaam te zijn Hoewel haar vader zich nooit tegen haar verlangen verzet had had hij het ook nooit aangemoedigd en thans had hij nog grootore en gewichtiger aanspraken Op hare toewijding Door de eleu retell mgen in zijn groote verwachtingen had zells zijne zachte edele geaardheid geleden Hi had behoefde nan belangstelling en trooat en Sybil vatte het besluit op dat indien waakzaamheid en sympathie een bestaan konden verzachten dat anders verbittenl zou worden dat dan ten minste leie beschermengelen hot leven haard malers zonden veraangenamen Toen de straftijd om was was Cierard met zijne dorhter naar Mowbray teruggekeerd Kr was eene openbare inzameling gehouden om de door hem bewezen diensten te beloonen Morley die in goeden doen was bood zijn vriend aan huis en beurs mei hem te deelen Hatton was rijk zijne aanb cdingen waren onbegrensd Maar alles werd afgewezen Gerard wilde door den arbeid levïn zijne bekendheid als tlink werkman be orgde hem spoedu ccic goede p aats hoewel thans in de stad Mowbrny hetgeen hem vooral voor zijne dochter zeer speet Hij had nu geen aangenaam tehuis voor Sybil maar hij hnd het vooruitzicht er weer een te krijgen Wordt vtrvoigd