Goudsche Courant, donderdag 28 augustus 1902

tegen de heeren zou indienen wat hg dan 1 ook werkeiyk heeft gedaan Men schrgft nit de Kaag bg Haarlemmermeer Ter viering van het vgftigjarig bestaan van de Haarlemmermeer werd hier gisteren een historische optocht gebonden die uitstekend slaagde De belangstelling ook uit andere plaatsen van de Meer was groot Uit Sneek meldt ÜB Niet in een FriescU orpje paaf in t Friesche stadje Workum heeft de diaken M D zich schnldig gemankt a n diefstal van den collectantenzak De n ln werd op heeterdaad betrapt door ds V en een kerkvoogd De treurige zaak is thans in handen van den rechter M D is streng geloovig Naar men my mededeelt kon hg t eenige jaren geleden met zgii geloof niet overeen brengen dat er op een feest van schoolkinderen een draaimolen zou komen De diefstal is niet nit armoede gepleegd D verkeert in zeer gooden doen Tan den E K Volksbond tot de zangvereenigingen door de harmonieafdeeling Sonorita van de Cbr Vereeniging voor jonge Mannen tot de barmoniekorpsen De verschillende vereenigingen zullen uitgenoodigd worden tot eene bijeenkomst op Vrijdag a s 9 nur Het comité van voorbereiding zal tevens een directeur aanwijzen de zanguitvoering te leiden Het kinderkoor zal vermoedelijk onder leiding staan van Otte Zeegers Waarschijnlijk zullen 5 k G 0 kinderen medezingen Der pers zal worden verzocht een beroep op patroons en besturen van stad en land te doen om hun werklieden op den dag der komst van H M vrij af te geven met behoud van hnn loon Onderkleeding Gemengde Berichten Zooals gemeld werd is te Zandvoort Za 1 terdag door den inspecteur van politie J 1 A W Hiebendaal en den rijksveldwachter 1 Koog proces verbaal opgemaakt togen A I van Oosterzee wegenb het houden van een 1 voor het publiek toegankelijk huis van ha 1 zardspel Volgens het Hblad heeft de zaak 1 zich als volgt toegedragen In den voor 1 avond van Zaterdag was de hulp van genoemden rpsveldwachter ingeroepen wegens oneenigheden die in villa Botha alwaar gevestigd was eene z g Zomerclub doch die niets anders is dan een cercle privé ontstaan waren over gewonnen geld dat de bank niet wenschte uit te b etaien De rijksveldwachter nam de verklaringen van de verschillende personen op verwijderde zich en gaf van een en ander kennis aan den inspecteur van politie Tegen ruim elf uur zagen beide politie ambtenaren dezelfde personen die ruzie gehad hadden weder de 1 villa Botha binnengaan Eenige oogenblikken later werd er luid om politiehulp geroepen waarop de inspecteur en de rijksveldwachter aanschelden en nadat onmiddeliyk door I den portier opengedaan was zich naar boven begaven alwaar zy op heeterdaad eenige personen betrapten die bezig waren te spelen I op de roulette Juist bad de afrekening I plaats Zoowel de roulette als d6 tafel en I de daarop aanwezige jètons werden iu beslag I genomen en overgebracht naar het politioI bureau om als stukken van overtuiging geI deponeerd te worden ter griffie van het katiI tongerecht te Haarlem Stadsnieuws GOUDA 27 Augustus 1902 1 VERGADEHINÖ van den GEMEENTERAAD op Vrgdag 29 Augustus 1902 s namiddags 1 half twee uur 1 Aan de orde 1 Het opmaken eener opgave van zes per 1 sonen ter benoeming van drie leden van 1 het College van Zetters Ing St No 81 I De benoeming van onderwgzend personeel 1 aan de scholen voor gewoon lager on 1 derwgs Nos 2 3 en i Ing St No 79 De benoeming van een Inspecteur van het bouw en woningtoezicht en van oen bureelambtenaar bg dat toezicht Ing St No 83 De benoeming voor den cursus 1902 3 van een leeraar in het Hebreen wsch aan het Gymnasium Het voorstel tot tgdelgke voorziening in eene vacature van lecraar aan het Gymnasium Het betrekkelgke voorstel van Curatoren ligt voor de leden ter visie Het voorstel tot wgziging der gemeentebegrooting voor 1902 in verband met deaanschaffing van een gzeren veerpont voor de Turfsingeigracht Ing St No 75 I 7 Het voorstel tot wgziging der gemeenteI begrooting voor 1902 in verband met de I aanschaffing van registers voor hot bouwI en woningtoezicht Ing St No 77 I 8 Het voorstel tot aanstelling van een conI cierge voor het gebouw aan de SpieringI straat Ing St No 78 I 9 Het voorstel om aan H van der Maas I vergunning te verleenen tot het droogen I van netten op oen perceel aan de Laza rnskade Ing St No 80 I 10 Het voorstel tot het aangaan eener geldleening Ing St No 73 De Londensche correspondent vaitf de N K Ct deelt mede dat de beroemd kathedraal van St Paul te Londen gevai loopt De toren moet aan de westzgde zwak staan en ook het dak van de portiek moet in bouwvalligen staat verkeeren Van de inbraak in het observatorium op den Montblanc komt nu een verklaring van een der schuldigen zelf dr Pflaum uit Mttnchen Hj schryit in Dei Bucd dat hy met eenige vrienden den SOsten Juli een tocht ondernam van Courmayeur naar Ubomonii over den Montblanc Zy gingen met mooi weer uit maar dicht hg den Col du Dome waar pas dat vreeseljke ongeluk is gebeurd werden zy door eoB heltigen sneeuwstorm overvallen Waardoor zy gedwongen werden in de 500 m onder den top gelegen Refuge des bosses te vluchten Deze hut was echter zoo onherbergzaam mogelgk een rnam was er uit en daar hing een stuk deken voor en de storm dreef de sneeuw door de kieren Er was geen gelegenheid om te stoken zoodat de thermometer er 10 graden onder nul stond en er was niet aan drinkwater te komen Den tweeden dag dien het gezelschap verkleumd in de zich met sneeuw vullende hut doorbracht zette de storm tot een orkaan aan De onverdragelykB dorst en het dreigend gebrek aan voedsel maakten de menschen wanhopend te erger toen een hunner ziek werd en koorts kreeg Eindeiyk besloten zg in het 30 meter verder gelegen huis van den heer Ballot waar kachels brandstof en proviand waren redding te zoeken Hier is het meteorologisch observatorium gevestigd maar er zyn ook vertrekken ingericht om bergbeklimmers te herbergen Het huis was gesloten de bewoner afwezig Het gezelschap trok er heen er word een venster uitgebroken en zoo klommen zg de keuken binnen Zy namen in het reizigersverblgf hun intrek totdat eindelgk Zondag 3 dezer de sneeuwstorm ophield Alles in het huis werd weer in orde gemaakt en na de kasten zorgvuldig te hebben gesloten en het uitgebroken venster met planken te hebben dichtgespgkerd zoodat de sneeuw er niet in kon komen trotseerden de reizigers alle gevaar van lawines en daalden naar Chamonix af Zn kwamen er s nachts aan en den volgenden ochtend gingen zg dadeiyk vrgwillig naar den heer Ballot die daar woont om hem het geval te vertellen Zy boden hem volledige schadevergoeding aan voor het gebruik van brandstof en levensmiddelen en de noodige reparatie van het venster Maar in plaats van hiermee genoegen te nemen zei do heer Ballot dat hg eèii aanklaéht Bg Kon Besl is aan H üitdenbogerd te Bleiswgk op zyn verzoek eervol ontslag verleend als hoogheemraad van Schieland provincie Zuidbolland Door de classis Woerden der Goref kerken f is besloten de Generale Synode te verzoeken 1 baar deputanten die bjj de hooge overheid tegen roepende zonden hebben te protesteeren 1 op te dragen by do Ministers van Oorlog en 1 van Marine ernstig aan ta dringen op he I tegengaan van het vloeken in de kazerne 1 enz door in zulke gebouwen oen opschrit I op te hangen van het derde gebod van do I Wet des Heeren 1 Voor het praeparatoir examen bg de Geref I kerken slaagden de heeren C J H Van Die 1 men te Nieuwveen J H Donker te Nieuwvoen I en J Van Loo te Waarder 1 Haisteecht Vrgdagavond had ten huize van den heer H K Vergeer alhier eene hnishoudclgke vergadering plaats van de a deeling Haastrecht en Omstreken dor Hollandsche Maatschappy van Landbouw Na afdoening der punten van beschrgving voor de algomeene vergadering op Vrydag 19 Sept te Alkmaar werd tot afgevaardigde verkozen de heer S de Jong Jz en tot zgn plaatsvervanger de heer J Brouwer de Koning Ten opzichte van den aankoop van stroo I werd besloten dat ieder lid dor afdeeling zal I opgeven hoeveel KG itroo hy den volgenden I winter noodig heeft Daarna zal eene algeI meene inschrgving daarvoor gebonden worden I Na het uitreiken der pryzon aan de heeren I 0 Lekkerkerker J Brouwer de Koning en I C Hoogenveen voor hunne stieren bg de I laatstgehouden stierenkeuring sloot de voorI zitter de vergadering I In deze en de naburige gemeente Vlist I circuleeren lysten ten einde den Minister I van Binnenlandsche Zaken te bewegen den I WelEdelen Heer C J M Kroon thans secreI taris der gemeente en vroeger ambtenaar da nitzetting der zasters heelt een onder I zoek ingesteld in die gemeente en tegen een achttal personen een vervolging gelast tegen 1 oproer De leider van den opstand tePlonda 1 niel Pierre Croc is eergisteren in hechtenis 1 genomen door den rechter van instrnctie na I een langdurig verhoor onder beschnldiging 1 van geweldpleging tegenover den commib I sari van politie en later is de onderprefect I voor den rechter verschenen met verscheidene geestelijken terwgl de burgemeester van 1 Plondaniel en een aantal boeren nog aan de 1 benrt liggen voor een bestraffing wegens 1 mishandeling van en verzet tegen de soldaten 1 politieagenten gendarmes en anderen d e 1 zicb van iian plicht kweten 1 In verschillende Bretonsche gemeenten I ia het weder tot betoogingen gekomen ten 1 gnuste der zasters Ondertnsschen is het traktement ingehouden van den pastoor van Plonjean inverband met zijn houding bij de uitvoering der regeeringsbeslnilen in Finistère Toen de gewapende macht welke den commissar smoest bijstaan bij de uitvoering van het slnitingsdecreet aankwam was de pastoor juist aan t celebreeron van een mis en ijlings verliet hij bet altaar om de klok te gaan luidenter samenroeping van de boeren tot verzet De burgemeester van Nouan sur Loire alsmede de burgemeester van Meslay on een wethouder zjjn geschorst wegens deelneming aan een verzoek ten gunste van de ordescholen DülTSCIlLlKD t Blijft met de Dusseldorpeche lentognstelling ondanks den herfstigen zomer voor t windje gaan Zondag U varen er weer 62 235 bezoekers met een kasontvangst van 39 571 mark BINNENLAND 1 Oistfr is in den Haag overleden de gep I generaalmajoor A J W van der Schr eek 1 vroeger kommandant van een der div sitn infanterie en kolonel kommandant van het 1 3e reg inf De ontslapene behoorde in zijn militaire loopbaan ook tot don generalen 1 taf en was een algemeen geacht en bemind 1 chef I Onder leiding van den heer Hoffman voor I litter van den B K Volksbond aide ling I sOravenbage hield eergisteravond bet comité bolast met de voorbereiding der hnldeb too 1 ging ais uiting van vreugde over het gelukkig herstel van H M de Koningintij haar komst vermoedelijk 15 Heptember a s in de Besi 1 dentin eene vergadering met de besturen van zangvereenigingen en harmonie gezelschappen die gevolg hadden gegeven aan de hiertoe vanwege het comité in de bladen gedane oproeping Een vijbal vereenigingen waren ter I vergadering vertegenwoordigd Naar de heer Hoffman mededeelde was de bedoeling by de aankomst van de Koningin H U een welkomstgroet te doen brengen door een kinderkoor op bet perron opgesteld Langs den door Haar te volgen weg zouden dan de corporation geschaard staan ieder met haar banier terwijl harmonie corpsen over den weg muziekstukken ten gehoore zonden brengen Wanneer H M gepasseerd was zouden dan de corporatifin zicb terug begeven naar den Dierentuin om van daar met de muziek der harmoniegezelschappen op te trekken langs Prinsessegracht Kanaalstraat Hanritskade Noordeinde naar het Paleis waar alsdan een deülö zou plaats hebben terwijl vervolgens de stoet op het Lange I Voorbout zon worden ontbonden De verschillende zangvereenigingen zouden de Koningin voor het paleis eene aubade brengen Bij de besprekingen gevolgd op svoorzi ters i vraag of de vereenigingen tot dit doel w Iden 1 medewerken bleek enerzijds dat sommige bestuursleden geen mandaat hadden om reeds thans eene beslissing te nomen anderzps dat men vreesde dat hot aantal der zan ers tot de vertegenwoordigde vereenigingen behoorende tq gering zou zjjn om voldoende kracht te ontwikkelen daar biJ het zingen in de open lucht een grpot deel van bet geluid zou verloren gaan Ofschoon de secrotaris penningmeoster de heer Mooyman zich wel eonigszins kantte tegen het denkbeeld om alsnog aan de niotvertegenwoordigde vereenigingen eene uitnoodiging te zenden mede te werken tot de volkshulde daar hij vun oordeel was dat de niet ter vergadering opgokomenen door bun wegblijven blijk badden gegeven niet genoeg Toor het brengen eener hulde als vrengdobetuiging over het gelukkig herdtel der Koningin te voelen werd n uitvoerige besprekingen waarbij er op gewezen werd dat vele vereenigingen van de geplaatste oproeping vermoedelijk niet of te laat kennis genonien hadden besloten dat alsnog een zoodanige uitnoodiging zal worden gedaan en wel door het bestuur van de langafdeeling Caecilia ter secretarie te benoemen als opvolger van den EdelAchtbaren Heer Mr J T C Virnly Op Woensdag 3 September zal te Nieuwerkerk a d IJsel de verjaardag van H M de Koningin gevierd worden De festiviteiten zullen bestaan in bet houden van volksfeesten en een concert te geven door het fanfarekorps Kunstliefde en Vriendschap van Nieuwerkerk a d IJsel I N GEZONDEN Mijnheer dt Redacteur Niet met t doel een bepaald persoon onaangenaam te zgn maar omdat de handeling van bedoelde persoon zo bizonder geschikt is een eigenaardigheid van onze hedendaagse samenleving te doen uitkomen verzoek ik n beleefd t ondepstaandc op te nemen Velen zullen even als ik in handen gekregen hebben een circulaire jan dp heer D Samsom waarin geklaagd wordt over le moeielikheid of zelfs de onmogelikheid out aan zekere verzoeken der clientèle te voldoen daar zo schrytt de heer S do arbeidswet mg slechts een beperkten tyd tot overwerken toestaat De laatste woorden van beperkten af staan met vette letter En terecht 1 Want men ma er wel de uitdrukking op toepassen dat jo zoveel waard zgn als boekdelen Ieder die een weinig bekend is met de arbeiderstoestanden in ons land en ook te Gouda weet hoe de schandelike exploitatie van vrouwen en jeugdige krachten met moeite geleid hebben tot de zogenaamde arbeidswet Ook behoort t tot de bekende zaken I dat niet alleen volgens menig deskundige de I wet niet ver genoeg gaat maar dat ook I haar handhaving in ons land ontzachelik I veel te wenson overlaat Een groot deel I van heji die hiertoe geroepen zgn maken I zich schuldig aan piichtverruim sommige I politie beambten door de ogen te sluiten ja I naar men zegt patroons in ontduikingder wet I te steunen rechters door aan de overtreders I boeten op te leggen zo gering dat ze die I nog wel over hebben voor hun onrechtmatige I winst I Onder do documenten die van do dus nog I steeds schandelike toestand getuigenis aflegI gen is naar ragn oordeel de circulaire van I de heer S niet oen van de minst merkwaarI dige De arbeidswet klaagt hg laat mg I slechts een beperkte tyd tot overwerken I m a w wat zon ik niet van myn personeel I kunnen vorderen wanneer die verfoeielike I wet niet bestond Nu bedenke men dat deze wet alleen geldende voor fabrieken en werkplaatsen o a verbiedt kinderen beneden 12 jaar te doen arbeiden personen beneden 16 jaar en vrouwen meer dan 11 uur per etmaal arbeid te doen verrichten in bizondere omstandigheden kan echter vergund worden gedurende zes achtereenvolgende werkdagen of om den anderen dag gedurende hoogstens U dagen deze personen 13 uur te doen arbeiden Met inachtneming van t aantal van 11 uur mag de arbeid niet aanvangen voor s morgens 5 nur en niet na s avonds 7 uur eindigen behoudens alweer bizondere vergunning maar voor personen beneden lijaar of vrouwen mag hg nooit voor 6 beginnen en na s avonds 10 uur eindigen De arbeid moet worden afgewisseld door een ruattgd van minstens 1 uur Een patroon mag dus eene regeling maken waarbg zgn vrouwelike of jeugdige werkkrachten hoogstens de tgd hebben naar en van huii heen en weer te loopen en in der haast wat in de maag te stoppen Tot t geven van gelegenheid om buitendien zich nog in de 11 urige of langere werktgd van enig voedsel te voorzien of om dit op rustige en dus gezjnde wgze te doen plaats hebben verplicht niets hem Daarenboven kan ook weer voor bepaalde werkplaatsen bg bizondere vergunning zelfs I die een urige rusttgd worden ingekort I Zondagsarbeid is voor voornoemde perI sonen verboden maar voor bepaalde bedryven I is ook dit niet ouomstotelik Binneu i weken I na hun bevalling mogen vrouwen niet arI beiden I Ik geloof de voor myn doel belangrgke 1 wetsbepalingen hiermede genoemd te hebben I In hoever ze allen toepasselik zyn op de I werkplaats van de heer S kan ik niet beI oordeelen Alleen wil ik er op wgzen dat I deze wet toch waarlik niet ver gaat men I denke behalve aan de reeds besproken rusttyd a n de beperking tot fabrieken en workI plaatsen aan t maximum van do 15 j rige ieeftgd voor jongens aan de arboidsdnnr die I voor ontwikkeling en ontspanning van de jeugd of voor de hniselike bezigheden der vrouw te weinig tyd laat voorts hierop dat ze bovendien aan de patroons nog allerlei faciliteiten schenkt en toch zgn velen dezer ontevreden Immers de heer S staat met alleen t Bizondere in hem is de openhartigheid waarmee hg zgn ontevredenheid lucht In de regel schuiven de patroons hun zonden van zich af op de concurrentie en Ook voor de 13 arige dag bestaat dergeiyke bepaling op t publiek Ik wil niet beoordelen hoeveel hiervan waar is maar dat er waarheid in is kan men niet ontkennen In de geest van t publiek bestaan de arbeiders in de praktgk om zo te zeggen niet ik bedoel dat menigeen in de dagelikse conversatie zich gaarne de schgn geeft t goed met de arbeiders te meenen terwgl anderen zich met hen in t geheel niet t hoofd gelieven te breken maar dat beide soorten dikwgls hierin overeen komen dat wanneer ze een of ander werk spoedig willen gedaan hebben t hnn volkomen koud laat of de patroon hiervoor overwerk vordert of niet Do arbeiders van die bepaalde patroon bg wie ze iets bestellen bestaan als t ware voor hen niet De patroon moet weten of hg t werk nit zgn duim wil zuigen of uit de krachten van zgn personeel dat is zgn zaak wanneer aan de bestelling maar op tgd voldaan wordt Er zgn ook die t overwerk verdedigen wegens de bgverdienste en ook omdat de arbeider dan minder tgd heeft om in de kroeg te zitten Dat de arbeider ook gehecht kan zgn aan een huiselik leven en t overvlrerken s avonds in verband met t weer vroeg beginnen de volgende dag hem hierin belemmert schgnt niet de moeite waard te bedenken Zelfs heb ik we iemand die op zgn wijze arbeidersbelangen meent te behartigen t als socialisme horen kenschetsen wanneer men de arbeidstyd te lang noemde om van do meeste arbeiders belangstelling in hun geestelike ontwikkeling te kunnen verwachten Ik ben hiermee wel wat afgedwaald op de toestand der volwassen mannelike arbeiders Maar in de grond is dit dezelfde kwestie Veel mensen willen nog wel eens een kleinigheid of meer dan dat voor arbeidersbelangen doen maar zelden wil men er iets voor Utm iets van zyn eigen gemak of genoegen er voor opofferen Even zelfvoldaan als overdreven maakt men de arbeiders uit voor lui onnadenkend en onzedelik maar de toestanden die dergelgke eigenschappen bevorderen laat men met rust En toch is lange eentonige arbeid zoowel op ztch zelf als door zgn verderlelike invloed op t familieleven dat juist door hen die t bestaande liefst maar weinig zouden willen veranderen zo gaarne de kern van een gezonde maatschappg wordt genoemd wellicht erger dan niet al te hoge lonen Wil men echter egoïst zgn men zy t dan althans op wat ruime manier De bourgeoisie bedenke dat ze zonder de diensten der arbeiders niet kan leven zoals ze leeft en dus t hoogste belang heeft bg een lichamelik zedelik en verstandelik goed ontwikkelde arbeidersklasse Maar op de weg die men nog thans meestal gelieft te bewandelen zullen we eerder t tegenovergestelde bevorderen Of een maatschappelike catastrophe die hiervan t logies gevolg zon zgn door samenwerking der besten nit de arbeidersklasse en uit de bourgeoisie voorkomec kan worden zo de massa dier beide klassen zooals tot nogtoe hen in de stock iaat zal de toekomst moeten leren In dank voor plaatsing UEd dn Dr II STAVENISSE DE BRAÜW VERSCHEIDENHEID De heer H J Pontsma vertelt in het Hbl van een nignwe manier waarop de Engelschen de vrouwen en kinderen van do Boeren het leve i te Telde onmogelgk maakten Zy hadden het huis van Michel de Jager verwoest Nochtans hadden vrouw en kinderen van de puinhoopen nog iets als een woning gemaakt Michel de Jager gaat met twee anderen naar zgn huis kgken hoe lyst gezin het maakt Het drietal gaat en vindt weer alles vernield het pnntokje wilde niet branden maar om het toch onbewoonbaar te maken deed een Engelsch officier er een paar ossëli of koeien met kalveren in leiden en daarbinnen doodschieten Het slachtvee was ditmaal ook in handen van den vgand gevallen in de kraal waren van 9000 schapen de kelen afgesneden doodgeslagen enz Beeds vgf dagen geleden was dit gebeurd en nu was de lucht zoo onhoudbaar dat moeder en kinderen uit den wind en eenige duizenden meters ver in het veld waren gaan zitten Hun dekens borden en alle keukengereedschar was weer weggenomen of vernield en moeder ou anders wel die dooie goed hebben laten opruimen maar alle trekgoed was weg en ook or waren geen kaffers meer de laatste Engelschen hadden alle kaffers en meiden meegenomen t Lyk voor my khakie wil mg non heeltemaal uitroei maar ons zal daarom n plan maak zeide de Jager daarop heel leuk In de Nieuwe Gron Courant wordt in een uitvoerig artikel gewaagd van een plan om langs den weg der coöperatie te komen tot het inrichten van een of meer goede en goedkoope zomervacantieverbiyven in ons land Uitgaande van de stelling dat voor niet bepaald gefortuneerde personen het gewone zomerTacantie verblijt in den regel duur en niet goed is zoekt de ontwerper van dit plan in coöperatie het middel om een gedurende de zomermaanden voortdurende algeheele bezetting van het hotel te verkrygen waardoor hg het verbiyf veel goedkooper kan maken Vervolgens stelt hg zich voor meer aan de eischen van hygiène reinheid zuiverheid en kracht van spgs comfort enz te voldoen en beter voor gunstige on gezonde ligging spellen voor jong en oud kindervermaken enz te zorgen dan in den regel tot nu toe het geval is Indien veel menschen toetraden zouden de coOperators meer dan één hotel kunnen inrichten en zichzelf zoo in staat stellen variatie te brengen in hun zomerverblijf De redactie van genoemd blad verklaart zich gaarne bereid do namen van hen die nadere inlichtingen wenschen of zich willen aansluiten zonder verbintenis hunnerzgds over te brengen aan de ontwerpers van het plan wien dit verklaart het bedoelde blad nadrukkeiyk het niet om een flnancieele zaak te doen is en die gaarne nadere inlichtingen zullen geven Een jonge dame te Athene mejuffrouw A Vassiliados dokteros in de medicgnen is tot dokter aan de gevangenis voor vrouwen te Athene benoemd Mejuffrouw Vassiliados is 27 jaar en een ond leerlinge van de medische faculteit te Pargs Het is de eerste vrouw in Griekeland die tot een openbaar ambtenaar benoemd is Men schrgft deze benoeming toe aan den invloed van de koningin van Griekenland De Petit Journal verneemt uit Embrun dat een reiziger gevangen genomen is die een mand met postduiven by zich had Strafrechterlgk kon hg niet vervolgd worden maar de autoriteiten hebben hem over do grens gezet De overheid nam toc a aan dat deze duiven dienden voor spionnage ter willo van Italiaansche militairen De grenssoldaten hebben bevel gekregen alle postduiven die van Frankrijk naar ItalK vliegen neer te schieten HET ALOM GUNSTIÖ BEKENDË LINNENGOED is weder in groote sorteering voorhanden A v v S Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelephooH o Beurs van Amsterdam S6 AUG I V rkrs Slotkra iflOMLANU Carl Nwl W 8 80 l iilo düo due 8 6 H l iliu dito dito 3 961 gi lji ltoHeaa OU Ooudl 1881 a8 4 W LTALIB Inacbr TiDgl 868 81 B I 91Vf Oo8TlN Obl in papiorlSSS I 82 A dito in iilTerlBISS i 1V SI PoiTUOAL Obl met coupon 3 j dtio tiokal 8 84 lli l BD OI l Binii8nl l8 4 4 8 1 d to aoconi 1880 4 SS dito bl Eolhi 188 4 I tdito bij Uooo 1889 a 4 dito in goud leen 18M t dito dito dito 1884 S dpAMii Ferpet icliuld 1881 4 7Vl rui iiiij aepr Oouy lean lSa04 85 Oer leemng letie D j 1 l Gec leenin serie C 26 ii uili AiB Bp T oblg Wl t I04I iloo Ob I il Sch 1890 rmiiiiLA Obl oohop 1881 4 80 WIT DAM Obtigatien 1696 8 90 lloniaUAH atad leeu 1894 8 88 KiD N Afr Hudoliv und Areudib Tsb Hij Certitciten 976 DoliMaauebapp dito 416 löTv 110 68 108 118 187 69 104V 100 1 lli 1407 O ie 107 lOi t Am Uypotheekb paodbr 4 Cult Mi derVoKtenl und s Or Hypolboekb paodbr 4 Nederlaadaohe baelc aand Ked Handelmaatieb dito N WkPacHyp b pandbr S Rolt Uypolbaeib pandbr 4 Ulr Hypotbeekb dito 4V OoBTBNa Oott Hong bank aand Kuil Kypotheekbaak pandb 6 AuuK Ëqut hy potti pandb 4 Maiw L O Pr Lien oert 8 ÜU HoU IJ BpoDt w Hii aand Mg totEipl T St Sp aand l Nsd Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dito 4Vi iMUiapoorwl lS87 89AEobl S ZaidItal Spwmij k H obl S i PoLH Warschau Weenen aand Roti Gr Ru a apw Mijd obl 4 Ballisebo ito aand Kaniowa dito aand 6 Iwang Dombr Aito aand 6 Ennk Ch Amir gp kap obl 4 dito dito oUig 4 1 Ahseiia Cent Pao Sp Mg obl 6 Chic k North W pr Cv aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Qr Spm eert T a Illidois Central obL in gond 4 Loniar k NaahvilH Oer r aand Hoiico H Spw U i Ie hyp t Uiu Kansas y 4pGt pref ai od N Tork Ontaaio fc West aanl Penn dto Ohio oblig my lOlV 10 7 1011 1031 ll u 108 l der Toekomst m goa Calif la hyp in goad St Paul Mino kManit obl Uo Fae Hooflgn oblig 8 dito dito lino Col Ie hyp O i CuluiA Oan South Ohert T aand Vmh 0 Sallw k Na lo h d 0 0 Amsterd Omnibus Hg aand Rottord TrsmweKHaau saiid Niu Stad Amsterdam aand I Stad Rotterdam aand 8 BlMii 3tad Antwerpen 1887 Stad Bruasol 1888 i UoKS Thoiss Regullr Ooaelseh 4 OoanKi Staalaleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 S SriMjl Stad Madrid 8 1888 NiD Var Bsi Avb Spool oort SCH IBSSEJi a EmmmmMMmmum uit IniliKche Netel Ve el Is poreus sneeuwwit duurzaam en élégant Vooral bg groote warmte een aangename Onderkleeding Verhit do hnid niet broeit niet laat do lucht tot de hnid door zonder gevaar van sterke afkoeling of kouvatten en is uitstekend ter voorkoming en verdrgving van Bamithlsme BUionder gesobikt ro6r alle Sport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten Krimpt niet bederft niet in de wascb en behoudt deoorspronkelgfcezgdeglans Verkrggbaar nitslnitcnd voor Gouda en omstreken bg D SAMSüM Óouda Jilol ïendwiiler zuivert ilei inonil van slijm I liiir wordt meer en meer genomen en heelt ook reeds in Indie vele vrienden zooals rtt het volgend achryven blijkt Met genoegen deel ik U mede dat myno dochter door het gebruik van drie flesschen Sanguinose veel baat gevonden heeft voor haar zenuwgestel Zg is nu ueel kalmer Ook heb ik zelf weder veel baat gevonden bg de Sanguinose na eene ongesteldheid Waarvan ik uuiur niel geheel kon aansterken Mevr J H HAGEN CiSPEasz Depok bg Batavia Prgs p fl 11 50 0 a f 8 12 fl f 15 Te Gouda by WOLIT Co Weet haven en J ZIELSÏRA Turfmarkt AANBESTEDING Op lUHêitag 9 Heptember I90 des namiddags uur is de Architekt D KLINKEET van s Gravenhage voornemens namens zyne lastgeefster in het KofSehnis van den Heer BLANKEN te Hüstkbcht aan te besteden Het afbreken van een Heerenhuis te Haastrecht en het daar ter plaatse bouwen van eene Villa Bestek en teekeningcn zgn ad f H fO verkrggbaar by den Heer J ds VEN Boek han Maar Markt 127 Gouda van af Zaterdag den 30 Augustus Aanwgzing en inlichtingen volgens bestek GOGHAG HFÊUAl Societé Géaérileiles Eaox de Vie de Cognac Verpakt in verzegeido demyohns van 27 5 en 10 Liters Prijs f 1 40 per Liter is verkrygbnar bg C Vlk WLIKT Café Bklvédêkk üOünA Proefflemehen è f 130 ESNISDEFOTTANTEEE Meii worat verzocht ep t lEKK t letten ÜTT HBT MaOUIJN TAK M HAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze TBJSëëN worden Afgeleverd iD verzegelde pakjes Tan m luw n een half en een Ned ons met Termeldinic Tan Nnmmer er Prgs voorzien van nevenstAanft Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de itvoenoK van ge eerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAART Lïs Zenuw on llaa flijdei s wordt nit overtniging als een werketjjke kuip in den nood liet boek ï ISastd greTT ex aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart i or t dtt boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel Tbiiny B Wo dsrb Istm in de goheule wereld bekend on goroomd Onovertroffen middel tegeD ullo UO r 8 1 L o u r i Lever MaaKzfekteii enz luwomtig zoowel als onk iiitwemlig in bijna illo zioktegovallon mot goed gevolg Mil te venden t ry8 per flacon t 1 m prtst I 1 IS TU9rr7 8 Woadi alf bent eon alsnog ongekende genoeskracU on liedzamo wurkïug Maakt meestal ülke pijidijke a gevaarvolle operatie gohoü overbodig Met dozü zalf werd oen i4 aaroud vooronfeneeslllk reliouden beenyezwel en onlangs oon byna Jaar kankeriydeu tpenezeu Brengt gonesiog en verzachting der pijuun bij wondon ontetokingon enz van allerlei aard Prijs per pot f 150 por post f l eo Oentrnal Popflt voor Nederland Apoilkükir IIEKKI M iNDERH lUkin 8 Amsterdiun Wmt geendepilt ii bMtfillemra direct n dieSchut i iiBi olliük du A IHIhKUY m Pngnd bot ItolutHh QuUrreich Gelieve proipectm tb oDtbiculen bij het Cetttrul Depfit bander RokinS Ainiterdun Nieuw onovertroften Trof Dr Lïebera wolbukoiitl lESUW KBACBT fiUXSa Atloen echt met fabriekimerk tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle zells KÉ H de meest hardnekkige xenuwl clnl uiekieiif vooral ontstaan door MISSm afdwalingen op jengdigi n leeft d Totale i enezing van elke zwakte Uleeb tacht Benauwdheid Hooldpgn Migraine Hartkloppirffe Maagpyn slechte apösvertering Onvermogen ïnipotanz Pollutione enz Uitvoerige pi spectanen liijifor feich fl 1 fl 2 fl 8 dubhol fle cli I 6 OenlrantDepöt Matth v d Vfigto Zaltliommu DtpótT M JUban U t o llotterdam V Happül a Oravenhago lUlmmans do Juug J Czn llottordnm Wrlff k Co Oouda on bii alle drogisten P P S X S TIENDEWIi J m Bericht de ONTVANGST von oen praclitige Collectie ALBOID remlverd an vernikkeldBmmMh METAAL t m 8CHIEDAMMEH GEUEVEE Merli s VerVriJsbMr bij M PEETER S 1 N B AU bewijs van ochtheid i oacbot en kurk steeds voor CHIEDAM I ien ö don na tm dnr Pirmi V norpF VAN Blommlstein s Inkt IS protfondeAindeiijl de BESTE en voUomen ONSCHADELIJK NIGHTCAF