Goudsche Courant, donderdag 28 augustus 1902

r Vrijdag 29 Augiiftus 1908 41ste Jaai aii No 8889 r wmmÊBamÊÊÊi wmsm mmm Voortzetting van den Grooten Uitverkoop van Het Wille ilnis v a Aimeloo der Umeloosche LinnenweTerij Korte Groenendaal 5 mmm bohamt ISieuwS en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken PRIJSNOTEERIJSG Tafellakens voor de keuken 50 et ontbyt 60 90 Groote diner 125 150 Met gekleurde rand 90 Vingerdoekjea p d 65 Tafelloopers 30 Kussensl met knoopjes en overslag restanten 41 Prachtige tafelkl 90 20 els stukken keper 425 Beddelakens van twaar en solled grasl onge eenaardgoedkoopen soiled 150 Telcr n t nv ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen Groote letters worden bereken naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de ntidil Icleruuii H9 De itgave dezer Coui antg escliiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en Dl prijs er drie maanden is 1 25 franco per l ost 1 70 Alzonderlijke Nonimers VIJF Cl IWÏEK Baddoeken Qerstekorrel Piqué SatIJnstreep Linnen Damasten Tafelstellen Katoen Oogjes Blokjes Kleine Kleedjes enz en worden alle eveneens tot zeer lage prijzen opgeruimd Het Witte Huis van Aimeloo Almeloosehc Linnenvvevevij KORTE GROEiNENDAAL No 5 GOUDA V Verkoop eau 0 S uur en can 8 0 aur ATELIER voor degelijke reparatleèn zeer voordeellge eondttièn voor het opwinden van uurwerken bIJ abonnement A ÏÏITTEïïBOaAAIlD Horlóger Oosthaven B16 Geen Kinkhoest Geen Influenza Echt Zeeiiwsch Tarwebrood ig eent de K O bU A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van Tourist De hooldtekstvan dit taallmaandeISksche tydachriftbestaat nit de Besehrijving eenerBeisom de Aarde die de Heer E T Feenstba Kuipee inopdracht der Vennootscliap maalit Elk nummer ie rIJI geïllustreerd naar eli en photo atag grapMsche opna ledor inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 90 Ansiehtkaarten die liem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door 0C7 e reiïigers worden toegeionden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perïiê Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Priji ptr jaargang 7 30 ind dt AnrichthaaHen De inteekening is te allen tjjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tpe geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem Geen beter adres voor alle soorten SOHOEN WERK dan het lloordbniliaiitdi Schoen en Laarzenmagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend € SMITS Alle reparatiën en aangemetsn werk IN HET Verlichtings Magazijn ♦ l c Avoiid§ler DUBBELE BUURT ziju heden ontvangen een prachtige collectie Klciiwc Ga§balloiis alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN OASKOOKPLATEN en ÖASFORNUIZEN tegen concnrreerende prjjzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met sncces geplaatst by H H Winkeliers liier ter stedo Denkt aan het grooté genot van een BADINRICHTING compleet van all 80 en hooger Minzaam aanbevelend M M VA LOON TKLKF in öasfltter TANDARTS SWAAP O Z Voorburgwal 92 AMSTERDAM ia elke DINSDAG van W é uur te spreken Oosthaven B 10 KITlilSTTAÏÏDEÏÏ in goud geiet 1 t M per tand plaatsing zander pijn IMBT CAUAIiTIK Oude en slecht vervaardigde Uuntttunéem en VeblUtn worden excellent en UUyk verbeterd Alle operatiën pijnloos Informfttiën osteloos OADKRSTAANDE Doeken LEEST Zakdoeken Theedoeken Bordendoeken Vaatdoeken Kommendoeken 180 et 240 225 180 90 per doiyn Servetten in mooie patronen 240 290 350 p doz Restanten Servetten seer voordeellg Zwaar wit katoen 90 c M breed 16 et Wit flanel krimpvrg 10 el voor 225 275 cent Groote Halflinnen 95 et Linnen Dames Zakd 125 Heeren 150 Onze prima DiamantZakdoeken 190 Handdoeken voor de Keuken 140 Gerstekorrel 115 Mooie witte Handd IfiO Fjjne voor de kamer ol Fontijn 240 ANIOINB FBISUES ÏFALTOAM MASS OUEOA 1NTEBNA210SALES hoblo ë8 el B Eitra groot 290 Koninklijke Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelüken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract M E L I A N T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C ÖUM DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 cta 40 et bij Firn WOLFF éb Co Wert haven 198 Qouda A LATEmTEIS Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerslai B 126 te ffouda A BOUMAI A oor A J NKSt mm trterka dlJ el A N ta ZESSEN ScAoonW J ƒ J Rpf P V WIJK Oudn T A SCHEER HmrireclU W EDE 0 d ato HKUDBN te Reeu ijk P v o 8PBK MoercapelU D v n Z7 HOLST WaJ iing m M KOLKMAN Waddmg es P A uu GBOOT Ou UwaUr A Dl JONUH OuZwater J P KASTELEIN Pohbroeherda m D BIKKER te DenKhop Wm iilJ M KiSïïiilH van de Haagsche Pro Boer Vereenlglog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoflfers van den Zwid Afrikaanscben oorlog De e LOTEN i I per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Z en A BRINKMAN Zs P HOOFTMAl J en Z K i Kleiweg GOUDA Bloemwerken van kunst en smaak Zwaar half linnen lakens 155 cM br Sj el 1 175 et Koopjes in restanten ondergoederen voor spotpryzen Eenige prgzen van Restanten waar minder dan 6 st van zyn Chemises 75 90 100 125 et Pantalons 70 80 90 100 120 Nachlh 110 125 175 190 Bokken 125 1 50 en 170 Flanellen 75 80 90 100 allen solied maar iets vuil Telepliooiiiiet Goiida Abonnement I 40 per jaar voor pcrceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderbond gratis Het net is aangesloten aan het Eijks Intercommunaalburean Op 1 luli 134 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CH MARKT Wie zeker büo wii te EchtA Eikel Cacao te ontrangen tesamui C teld en aa vel proefaömingen in den idel gekomen onder de num dea uitvinders Dr Miohaelil vervaardigd gp da besta macliines ia het wereldbórcemda ètabbliaaement van Oebrft Stollwarok te Kaaien laeha Cikel Cacao In viarkantni bussen Deze Eikei Caoao is mat melk gekookt eene aangename gezande draak veor danlijkach gebruik een k t theelepeb vaa t p sder voor een kop Chocolate Ala geneeskracbtige drank bij geval van diarrhee sletèta met water te gebruiken Verkrijgbaar bQ ie mamaamiti H Tl Apothslurs Vt Ko V Kt ftcaflimlea tlM t M c 0 35 aeneraalvar genwooKt gar v r Neder Hmd Julius MattenklMlt Amiiterdam Kalvcrstraat 103 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voot Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcriangd met bijlevering van servies zilver talellinnon enz enz Aanbevelend Gerard Pinkseö Cuisinier Westhaven 138 i Htt bette oMcliulelykitt o e mdkkelykate jo Mmldilel yo Be rM en oor l l ni iKli il IfdtApptetuurianCK mi qJW UtWt Hlh Slr 14 AJen lem Of WflÜv op noam en fabriekemerk I Druk van A BEINKMAN Zn KP i I ISGËVlKG Inrichkngrn wei ke gevaar schade of HINDER KUNNEN VfïROORZAKEN BURGEMEESTKR en WETH0UÜKR5 van GOUDA Ciezieu art 8 der HINDERWET Uoea te weten Dat Eij vergunning hebben verleend aan J Jannes en zijne rjchlverkrijgenilen to hot oprich ten van eene kachelsniederij in de schuur be hoorende bij het ere el aan de l innstraat wijk h no 276 kadastraal Ijekend sectie C n 2636 jQuda den aS Augustus 1902 Blirgemeester en Wethouders vooriioemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulleuiandscil Uverzicbt Koning Victor Emanuel is gisterenmiddag om kwart voor zes te Pretoria aangekomen Ter ontvangst waren o a gekomen de Keizer de Kroonprins de prinsen Eitel Friedrich en Joachim de rijkskanselier en Waldersee Een bataljon garde jagers vormde de eerewacht De begroeting was buitengemeen hartelijk de vorsten kusten elkander herhaaldelijk Naar het Nene Palais reed de keizer aiet den Koning de rijkskaiiselier met Prinetti in hetzelfde rijtuig Het publiek juichte de vorsten langs den geheelen weg toe De langs den weg gesebaarde Italiaansche werklui begroetten hun Koning met luide evvia s De Oostenrijksche bladen bespreken de reis van den koning van Italië naar het bof van keizer Wilhelm met ingenomenheid maar laten niet na er op te wijzen dat Italië bepaald voordeel heeft biJ de vernieuwing dor Triple alliantie De Pester Lloyd vooral zegt dat Italië in zijn bondgenooten slechts vrienden geen mededingers zal vinden en lacht om de bewering die men den Italiaansche chauvinisten in den mond legt als zou Italië een politiek moeten volgen die niet de handhaving van bet statu quo ten doel had Het bezoek van Victor Emanuel aan St Petersburg gebracht geeft bip dat Victor Emanuel integendeel den huldigen toestand wil bestendigen en bovendien is tusschen de drie verbonden mogendheden geen enkel staatkundig vraagstuk hangende zoodat men niet anders dan gunstige rusultaten mag verwachten van de thans plaats hebbende reis naar Berlijn FEVILLETOX BE TWEE niTEBSTEN 44 En tot op dat oogenblflc zocht Sybil eene schuilplaats die haar van den beginne af was aangeboden bij haar beste en meest geliefde vriendin toodat zij in deze periode van ons verhaal weder het klooster te Mowbray bewoonde waarheen haar vader eu Morley haar gebracht hadden op den avond van den dag toen zij voor het eerat de puinhoopen van de abdij van Marney bezocht had HOOFDSTUK IIL Het licht der ondergaande zon verzacht door de geschilderde ruiten van een klein gothiftch venster bescheen de tamer van de moeder overste van het klooster te Mowbray Ursula Tratford zat in een hoogen leuningstoel Haar bleek en fijn gelaat dat zien in hare jeugd door zijn groote schoonheid onderscheidde paste zeer goed bij haar geestelijk ambt haar fijn vormd voorhoold haar heldere blik haar kleine arendsneus en schoongevormde van vastberadenheid en tevens van welwillendheid sprekende mond waren alle bewijzen van de hemelKbe ziel die in dat bekoorlijke Hchaaoa woonde Naar hetgeen de Berljjnsche kranten melden heeft de uitgeverstirma I F Lehmann te Munchen het recht van uitgaaf van president Kruger s gedenkschriften voor alle landen aangekocht Zij zullen in November tegelilkertgd in verscheidene talen verschijnen Voor de uitgave van het handschrift moet de aldaar wonende predikant naar Utrecht ontboden zijn President Krager heeft in den loop van dit jaar het handschrift aan twee van zijn vertrouwden gedicteerd De voornaamste inhoud moet bestaan nit een heldere uiteenzetting van de E gelsche listen en lagen die sedert jaren zijn toegepast terwijl van den oorlog zelf in ruwe trekken een kort overzicht wordt gegeven verder van de reis van president Kruger naar Europa van zijn Portugoescbe gevangenschap en van zijn verblijf n Nederland In het slotwoord spreekt de president zijn onwankelbaar geloot in de toekomst van volk ziJn uit De cultuurkamp in Frankrijk schijnt een ander verloop te zullen hebben dan men verwachtte wanneer men den cultuurkamp in Duitschland als voorbeeld nam De Daily News verneemt ten minste uit Kome dat kardinaal Rampolla aan de Fransche geestelijkheid bet formeelc bevel van den Paus heeft overgebracht om zich aan de wet op de congregaties te onderwerpen De staatssecretaris van Z H moot voorts aan de leiders der Fransche pelgrimstochten hebben medegedeeld dat de Paus in dit jaar geen Fransche pelgrims meerwenscht te ontvangen om elke betooging te vermijden die der Fransche Regeering zou kunnen mishagen Het is slechts de vraag o dit bericht bevestigd worden zal en ol de Fransche nationalisten zich dan nog aan den wensch van den Paus zullen onderwerpen Want de nationalisten en de royalisten zetten den strijd in Bretagne tegen de toepassing der wet op de congregaties onvermoeid voort en op bijna elk plaatsje moet de overheid met geweld de uitvoering der bevelen tot opvolging der wet doorzetten Volgons een mededeeling van de Agence Nationije heeft de minister van financiën Rouvier tot al zjjn ambtgenooten de nitnoodiging gericht hem voorstellen te doen tot inkrimping der uitgaven op hot budget van 1903 opdat het bestaande tekort zooveel mogelgk verminderd worde Do ministers hebben echter allen bet eensluidend antwoord De raoeder overote was niet alleen op een lagen stoel naast haar haar hand vasthoudende en tot haar opziende met een blik van eerbiedige sympathie zat eene maagd over wier hootd vijf zomers waren gegaan sedert wij haar voor het eerst te midden van de puinhoopen der Marneyabdij ontmoetten Ja ik betreur ze zei Sybil die vaste overtuiging die mij het oog deed vestigen op hpt klooster als mijn teUuis Heeft de wereld mijne ziel verdorven En toch heb ik nog geen wereldKhe vreugde gesmaakt ik heb nog niets dan lijden en tranen leeren kennen Zij zulten toch terugkeeren die visioenen van mijne gelukkige jeugd lieve vriendiD o zeg mij dat zij zullen terugkeeren Ik heb ook visioenen gehad in mijne jeugd Sybil en niet van het klooster toch ben ik hier En wat moet ik daaruit afleiden zei Sybil Dct mijne visioenen van de wereld waren en mij in het klooster brachten en dat de uwe van het klooster waren en u tot de wereld hebben gebracht Het bloed steeg Sybil naar de wangen én keerde daarna weer even plotseling naar het hart terug haar bevende hand drukte die van Ursula terwijl zij zuchtend fluisterde Neen neen neen Ja dat is hel wat u schort Sybil en tever geefs tracht gij te vergeten wat uw hart bezig houdt Sybil drukte de hand van Ursula aan hare lippen en fluisterde spreek voort De droomen van vervlogen dagen ging Ursula met bewogen stem voort het geleden verdriet gegewn dat er van bezuinigingen geen sprake kan zeo daar in de laatste jaren met het oog den ongunstigen ünancieelen toestand do u oering van een menigte noodzakelijke werkp uitgesteld werd OuMr deze omstandigheden is Rouvier er op 1l nieuwe bronnen van inkomsten voor den Staat te openen door intrekking van sommige vrijstellingen verleend aan de bouilIeur8 de cru stokers van brandewijn voor eigen gebruik maar liij is overtuigd dat een wetsontwerp daartoe in de volksvertegenwoordiging groote tegenkanting ontmoeten zal daar een geheele hervorming van de belasting op het gedistilleerd er een gevolg van zal wezen Hij vertrouwt echter op de vaderlandsliefde der afgevaardigden die zeker niet zullen aarzelen s lands belangen hooger te stellen dan die van een aantal dran jtokers Ni alleen de onderhandelingen met Himgarijc bezorgen aan von Koerber slapetouze nachten maar ook die met do Tsjechen Want in dit zonderlinge land hebben wij niet sHeen te doon met een Ansgleioh vergelijk met Hongarije maar ook met een tussc n Duitschers en T sjechen die ten minsW halftveegs tot stand moet komen als de AlUlor op dun Kgksraad wil rekenen ÜMImV Tsjechische bladen zeggen eerst toelating van het Tsjechisch in de briefwisseling tusschen Tsjeche ambtenaren innero Czecliische Amtsspracho en oprichting van een Tsjechische polytechnische school te Brnnn voordat er aan eenige transactie tftet do Duitschers gedacht mag worden En daar dit vergelijk in nauw verband staat met h t lot van den Hongaarschen Ausgleich in het piirlement hitsen de kranten do afgevaardigden op om hunne toestemming daartoe zoo duur mogelijk te verkoopon en als Koerber zou trachten door een nieuwe groepeering van partijen de Tsjechen in een hoek te dringen dan tot dwarsdrijverij over te gaan Men kan begrijpen hoe dit alles de positie van den Oostenrijkschen minister tegenover zijn Hongaarschen collega Szell verzwakt en hoe dit mede een oorzaak is waarom aan de onderhandelingen met Hongarije geen einde komt en waarom het niet mogelijk is om de hooge rechten welke de Oostenrijksche fabrikanten wegens het nieuwe Ouitschc tarief voor hun industrie noodig achten er door te krijgen De Hongaren willen er niets van hoeren en daai de posten op fabrikaten en halffabrikaten bet leeuwendeel vormen van het nieuwe Oostenrijksch Hongaarsche tarief bestaat er nog maar weinig kans op kan ik mij voor den geest roepen en toch ge roeien dat ik wijselijk getuchtigd werd Ik verloor hem den dag voordat hij mij naar het allaar zou geleiden waar ik alloen den troost kon vinden dien niemand mij kon schenken En zoo eindigden eenige jaren van mensohelijke liefde Sybil zei Ursula terwijl zij zich boog om haar te omhelzen Eene macht grooter dan de wereld maakte er een einde aan en nu leeft alles alleen in mijne herinnering voort dit is mijn troost en toen hij hier kwam om naar u te vernemen riepen zijne tegenwoordigheid en zijn bewogen harte mij het verledene weer voor den geest De gedachte is al te onzinnig zei Sybil het zou zijn ondergang zijn de ondergang van allen Neen wij zijn gescheiden door een noodlot waaraan evenniin iets te veranderen is als aan dat van u wij zijn levend dood voor elkander Men kan nooit vooruit zien wat de dag van morgen ons brengen kan zei Ursula Gelukkig zou ik mij inderdaad gevoelen Sybil indien uwe onschuld binnen deze muren zou worden bewaard en dat de leerlinge uit mijne beste jar n en de vriendin van mijn rijperen leeltijd mijne opvolgster in dit huis zou worden Na deze woorden omhelsde Ursula Sybil en gal haar verlof heen te gaan want het gesprek waarvan wij het laatste gedeelte hebben weergegeven had plaats toen Sybil volgens hare gewoonte op ü aterdagmiddag verlof was ko nen vragen van de moeder overste om haar vader te bezoeken In een vrij ruime en niet ongerieflijke kamer op de eerste verdieping boven de drukkerij van de Phalanx van Mowbray had Gerard een tijde het spoedig tot stand komen van den Ausgleich In Uacedonië is het weer onrustig Dezer dagen werden door de Bulgaatsche politie een zestigtal door het ooniité Saratof gewapende mannen gearresteerd Men zegt dat deze bende Macedonië wilde binnendringen En nit Uskub wordt aan het Neue Wiener Tageblatt gemeld dat de toestand in Macedonië aldoor ernstiger wordt Er zijn weer honderd insurgenten den spoorweg naar Konstantinopel en daarna de Vardar rivier overgetrokken Onderweg vroegen zy de plattelandsbewoners om brood geiten en schoeisel De beide aan wier hoofd twee Bulgaarsche kapiteins öeorgi en lovan staan is in do richting van Monastir vertrokken waar men een botsing met de Turksche troepen verwacht Sarafof heeft in een interview betoogd dat Turkije durft weigoren hervormingen in te voeren in Macedonië omdat hot weet dat Rusland den vrodo niet wenScht verstoord te zien Hervormingen zouden trouwens thans onuitvoerbaar ziin omdat alle Macedonische hoofden zellbestnar wenschen Dat zal alleen mogelijk zijn als Macedonië bezet is 6f door een groote mogendheid öf door een der Balkanstaten die een Europeesch mandaat ontvangt Dat laatste moet natuurlijk als volgt vertaald worden Af door Rusland óf door Boelgarjje Verspreide Uericliten Fkahkrijk Do shah van Perziö die uiterst bljj is dat hi weer eens aan do 8eineboorden toeft heeft er eorgisterenmorgen zjjn gemak van genomen in hot Palaco hotel evenals zjjn gevolg dat lui in de salons vertoefde doch in den namiddag maakte de boheerscber van Perzië een toertje door het Bois de Boulogne van vier tot zes Voor een maand geschorst ziJn wegens gisping van de rogecringsmaalrogeleninzake de ordefcholcn de burgemeester vanBavézieui van Noméxy van Gronx en van Limas De paus zou een redevoering voorbereiden tegen de ontvangst van de Franscho Pelgrims om enkele weken met betrekking tot de geestelijke orden en het doen der Fransche regeering Mgr Favier de bisschop van Peking lijk tehuis gevonden liet was nog niet lang geleden sedert hij van zijne tabrJek was teruggekeerd en terwijl hij met onrustige schreden in de kamer op en neer liep wachtte hij op de komst zyner dochter Zij kwam hij hoorde haar tred haar welbekend tikken vader en dochter omlielbden elkaar hij drukte het kmd aan zijn hart dat hem in zoovele beproevingen was ter zijde gebleven en dat zoovele smarten had gelenigd dat ais een engel m zijne cel was verschenen en xijne gevangenschap minder zwaar had doen rijn Ge zijt niet o uw gemak vader zei Sybtl Alleen maar een boeijo rusteloos Ik loop er aan te denken hoe dom het is geweest oin die beweging op touw te zetten Sybil zuchtte Ja ge hadt wel gelijk Sybil ginx Gerard voort de omstandigheden waren toen nog niet rijp Wij hadden drie jaar moeten wachten Dnc jaar riep Sybil ontsteld uit zijn de omstandigheden dan nu rijper Geheel Lancashire is opgestaan zei Geranl Er zijn geen soldaten genoeg om hen m bedwnnj te houden Als de mijnwerkers en k jlemeraverii opgestaan en ik heb reden te elooven dat het meer dan waarschijnlijk is dat dit binnen enkele dagen gebeuren zal dan valt er niel mee te gekscheren Ge doet mij ontstellen zei 8ybU Werit virvelgd