Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1902

ia door een beroerte getroffen en aan de llhkerzpe geheel verlamd De bekende Figaro redactenr Charles ChincboUe die Donderdag 1 1 door eenberoerte was getroffen is 57 jaar oad overleden All student richtte hy reeds een bladop dat echter slechts een kortstondig bestaan had was later secretaris van Alexandre Dnmas père schreef een tooneelstnkjc rOncle Margolin dat driehonderdraaalopgevoerd werd en kwam in 1872 aan de Figaro Van het honderdtiende regiment infanterie te Ch lons liggen nu honderd man chappen ziek aan dysenterie Tegen de aanleggers van de opstootjeste Quimper een senator de Kamerleden De Mnn en Villiers en verscheidene leden van Algemeene Raden wordt een vervolgingingesteld DoiTSOHlASD De minister van landbouw hoeft tegenover de vertegenwoordigers van de stedelijke antoriteiten van Posen betoogd dat hg om redenen ter beoordeeling van de veeartsen openstelling der grenzen voor veeinvoer niet kon toezeggen er zal echter zorg worden gedragen dat er tjjdens de aanstaande samentrekking van menschen een rgke toevoer van slachtvee voornamelijk varkens komt De tentoonstelling te Dusseldorp heeftES den tweemillioensten bezoeker blnneug loodst on de keizer heeft voor de Duitschnationale kunsttentoonstelling drie grooteen twaalf kleine gonden medailles beschikbaar gesteld voor uitnemende werken BINNENLAND H M de Koningin Moeder zal Zaterdag voor eenige dagen naar Het Loo gaan in verband met den verjaardag van H M de Koningin De directenr van de Uitgevers Maatschappij Nederland seint nit den Haag Ik ben gemachtigd tot de openbaarmaking van onderstaand officieel communiqué hetwelk heden eveneens aan de gezamenlpe bnitenlandsche pers verzonden wordt De generaals Botha de Wet en de la Rey wenschen te constateeren dat hnn aandacht gevallen is op herhaaldelijk in Engelsche bladen voorkomende berichten die afkomstig heeten te zjjn van hunne in den Haag Brussel of elders op het vasteland gevestigde correspondenten Die berichten hebben ton doel de bestaande goede verstandhouding en overeenstemming onderling tusschen de generaals president Krnger de deputatie of dr Letjds verdacht te maken door geheel ongemotiveerde mededeelingen omtrent meeningsverschillen die in hnn verschillende conlerentiën zouden geuit zijn te pnbliceeren De generaals wenschen nadrnkkelgk ter algemeene kennis te brengen dat de moest volkomen eensgezindheid tusschen hen en voornoemde personen steeds heerscht en steeds geheerscht heeft Elke bewering of veronderstelling van het tegendeel is absoluut bezijden de waarheid en kan alleen afkomstig zijn van kwaadwilligen of verkeerd ingelichte en lichtgeloovige personen s Öravenhage 26 Augustus 1902 was geteekend Breuhek Secretaris van de Boerengeneraals Men schrijft nit den Haag Zooals bekend hebben de Rottordamscho Lloyd en de stoomvaartmaatschappg Nederland aangeboden de Nedsrlandsche krijgsgevangenen van Ceylon naar Nederland terug te brengen zonder betaling van kosten Thanis heeft dé ministor van buitenlandsche aken getracht diezelfde welwillendheid uit te strekken tot alle Nederlandsche krijgsgevangenen in andere plaatsen van EngelschIndië zooals b v Madras Men verwacht dat ook deze poging een gnnstig gevolg zal hebben Gemengde Berichten Men meldt aan de N R Ct Te Nieuw Namen een gehucht behoorende bij de gemeente Clinge is het bebloede lijk van eene reeds bejaarde vronw gevonden Zij lag met een paar sneden aan den hals in t bed tevens was er een koord om den hals gestropt Aan do hand had zij ook wondon zoodat het schgnt dat j met haar moordenaar geworsteld heeft Een zakdoek met geld wordt vermist Een groot broodmes is in beslag genomen Onlangs werd in sommige Ned dagbladen medegedeeld dat in een aardappelveld te Linschoten provincie Utrecht schadelijke insecten ware aangetroffen die door den hootddirectenr van de Rijkslandbouwscbool zonden zijn rkrad ala coloradokevers Uit een onderzoek naar aanleiding van gezegd bericht op verzoek van den Minister van Waterstaat ingesteld door den directeur van het Phytopathologische laboratorium Willie Commelin Scholten te Amsterdam is gebleken dat de gevonden insecten geen coloradokevers maar veenmollen waren Ook bleek dat do voornoemde hoofddirecteur die insecten niet onder de oogen heeft gehad en zijn verklaring dat men hier to doen had met den terecht zoo govreesden Coloradokever dus eveneens een verzinsel was In den nacht van Maandag op Dinsdag is op een scliildwacht die op post stond bij het krnitmagazgn Nardonot nabij Cherbourg een geweerschot gelost Er werd onmiddellijk alarm gemaakt doch de uitgerukte patroniUes vonden geen spoor van den dader I In den loop der vorige week is eveneens op een schildwacht geschoten die bg hetzelfde magazijn op post stond Een gezelschap van 7 personen had Maandag een nitstapje gemaakt van Boston Engeland naar Kirton Marsh aan de Wash baai Men ging in zee baden en bjj die gelegenheid waagden twee meisjes van 22 en 20 jaar zich te ver in zee en verdwenen plotseling in de diepte Twee hoeren van het gezelschap die op haar hnlpgeroep toesnelden sprongen haar na wisten haar te grijpen doch verdwenen spoedig met do meisjes in de golven Alle vier verdronken Men meldt aan de N R Ct Op voorstel van de afd Sliedrecht heeft de Z H vereeniging Het Groene Kruis op hare laatstgehouden algemeene vergadering besloten dezen zomer eene vacantiekolonie nit te rusten bestaande nit kinderen van de verschillende plattelundsafdeelingen die elk op zich zelve niet de kosten van eene geheele kolome konden dragen en die ook niet op zich zelve een groot genoeg aantal kinderen voor eene kolonie konden aanwijzen Dinsdag is dank zü de bemoeiingen der commissie bestaande uit de hoeren dr Meyer dr De Graaf en dr Hartong van Ark die kolonie vertrokken n ar Leur alwaar men de gebouwen van de Haagsche Vereeniging van vacantiekolonies heeft gehunrd Dat de zaak bijzonder in den smaak der kleine afdeelingen iia t en werkelijk in eene behoefte voorziet bewijst de groote deelneming 29 kinderen uit 7 afdeelingen 8 uit Krimpen a d Lek 7 uit Sliedrecht 6 nit Haasslnis i uit Krimpen a d IJsel 2 nit Schoonhoven 2 nit Zwijndrecht en 1 nit Dordrecht zijn gisteren voor 3 wokon vertrokken onder geleide van mevr de wed Kalis Visser Vissor en mej Vermaas beiden van Sliedrecht De kosten worden nagenoeg geheel door do afdalingen zelven gedragen slechts een Crodiet van f 100 was door do vereeniging toegestaan tot voorbereiding stoun enz Uit Frieslands Zuidwesthoek wordt aan do Leeuwarder Courant geschreven Door het zachte regenachtige weder der jongste dagen liggen de meeste weilanden hier volkomen naar wensch zoodat ze voedsel aan het vee bieden Voor do meeste akkergewassen evenwel is het weer minder gnnstig bij velen er van toch vreest men voor ziekte on doorgroeien De rogge die reeds gemaaid is is zeer moeilijk droog binnéü te krijgen waarvan in den winter bij t dorschen de gevolgen worden ondervonden Dan wil ze niet schieten d i de korrels bljjvcn te veel in de aren Overigens geeft de oogst van dit gewas reden tot tevredenheid j er komt veel stroo terwjjl de hoeveelheid zaad voldoende is en over het geheel grooter en van beter qnaliteit dan het vorige jaar Uit Hamburg wordt een nieuwe aanvaring op de Elbe gemeld die wat tijd en omstandigheden betrof geleek op het ongeluk met de Primas maar tamelijk goed is afgeloopen De passagiersboot Billwürder met 110 leden en gasten van de Orde van het blikken Krnis aan boord voer Zondagavond laat van Tatenberg komende bij Kaltengoto op de paasagiersboot Adalbert in De BiUwarder trof de laatste voor de rader kast maar kon gelukkig zoo snel stappen dat de Adalbert niet zonk Er ontstond echter een ontzaglijke paniek waarbij velen gekwetst worden Het on elnk was weer te wyten aan vorkeerde navigatie Aangezien de bestendiging van het sedert jaren door de besturen van de Straits Settlements in Laboean Britsch Noord Borneo uitgevaardigd tijdelijk verbod togen den uitvoer van oorlogsbehoeften naar Med In die onnoodig werd geacht is daarop onzerzgds niet meer aangedrongen Op de grens tusschen Noderlandsch en Portngeesch Tnmor deden zich wederom moeilijkheden voor Ten einde rnst on orde in die streken beter te kunnen handhaven ziJn maatregelen getroffen om ons bestnnrstoezicht aldaar te verscherpen Gezamenlijk met den door de Britscbe regeering voor dat doel aangewezen bodem I do Waterwicht werden ter vaststelling I van de grens tusschen het Noderlandsch I gebied ter Oostkust van Borneo en de boI zittingen der Britscbe Noord Borneo ComI pagnie in April 1901 door het opnemingsI vaartuig Makassar 3 permanente grensI teekens opgericht alle gelegen op den paI rallel van i 10 N B Van half Mei tot half 7uli 1901 werd I Tava om gezondheidsredenen bezocht door I dan koning en de koningin van Siam I Ter voldoening aan een in 1900 door de I Siaraeesche regeering gedaan verzoek met I het oog op plannen ter verbetering van den bevloeüngsdienst in Siam is aan een I ingenieur 2e kl bg don Waterstaat in Ned I Indië vergund zich voorloopig voor O maanI den naar Siam te begeven I Belangrijke gebeurtenissen op politiek geI bied deden zich in 1901 op lava en MaI doera niet voor I Behalve in do residentién Preanger ReI gen schappen en Pekalongan was het getal I Mekkagangers kleiner dan in 1900 Onder de bewoners van het TenggergeI bergte breidt zich de Islam langzaam doch gestadig uit I De verhouding tot de Inlandsche hoven op Java bleef gnnstig In Juli 1901 overleed te Djokjakarta de eerst in Maart 1901 als hoofd van zijn huis opgetreden zelfstandige prins pangeran adipati ario Pakoe Alam VI De algemeene toestand der Mangkoe Ne garan is bevredigend nit een geldelijk oogpunt zelfs bgzonder gnnstig Onderhandelingen werden gevoerd met het hoofd van dat hnis om de door wijlen prins Mangkoe Negoro IV bg testament aan zijn zoons en dochters toegekende toelagen welke in 1888 tijdens den ongunstigen toestand der geldmiddelen op de helft werden teruggebracht weer op het oude bedrag to brengen en ook onderhandelingen betreffende de reorganisatie der politie De gezondheidstoestand was in 1901 over hot algemeen ongunstig Behalve in Djokjakarta heerschte In allo gewesten in meerdere of mindere mate de cholera De voornaamste onder den veestapel voorgekomen ziekten waren mond en klanwzoer kwade droes en surrah Tengevolge van de abnormale weersgesteldheid overstroomingen en andere oorzaken viel de rgstoogst in verschillende gewesten zeer tegen De uitkomsten van de kofliecnltnnr waren evenals in 1900 niet gunstig daarentegen was hot met de tabaks en suikeroogst beter gesteld De toestand van den handel liet te wenschen over In Atjeh en onderhoorigheden bleven de in December 1900 door den civielen en militairen gouverneur genomen maatregelen ten opzichte van de regeling van het bestuur in sommige doelen van zgn gouvernement uitstekend voldoen In Groot Atjeh kwamen geen bewegingen op godsdienstig gebied voor In verschillende stroken der onderhoorigheden wisten de geestdrijvers bg de invoering der registratie der goodgeloovigo domme bevolking tot de vlucht naar het gebergte hier en daar ook tot aansluiting bg benden of t plegen van gewapend verzet tegen ons gezag op te ruien Het getal bedevaartgangers dat rechtstreeks van Atjeh naar Mekka vertrok was in 1901 in enkele streken grooter dan in vorige jaren hetgeen ook aan de registratie moet worden toegeschreven Het juiste getal is niet bekend omdat velen eenvoudig naar Pinang gaan en zich van daar ter bedevaart begeven Aan bepaald verzet tegen ons nemen slechts weinige hoofden deel zooals nu en dan de imeum van Tandjong T Lnrapoe Oe van Tangsé een paar hoofden in BovenMeulaboh en T Ben Blang Pidië Zij honden zich eenvoudig schuil in de bergachtige en moerassige binnenlanden en geven ook geen opdracht aan bondehoofden om verzet te plegen Pangliraa Polem heeft zich in 1901 zelfs niet in zijn gebied vertoond doch zich schuil gebonden in de binnenlanden van Qendong waar hij met de dochter van T Th Qendong huwde en in Boven Keureuto Herhaaldeljk werd en wordt nog in die streken door onze troepen naar hem gezocht maar tot dusver mocht het niet gelukken hem op te sporen Volgens sommige berichten bevindt de pretendent sultan zich nog in de Gajohn don waar zich thans ook Panglima Polem zon ophouden doch er zijn andere aanwgzingen die het waarscbjnlijk maken dat ziJ zich in Boven Pentoë schuil houden waarom het binnenland van Keurentoë on van het aangrenzende Geudong steeds door marechaussee patrouilles doorkruist wordt Aan de gewone land of karrowegen werd in alle onderhoorigheden voortgewerkt Uit Amersfoort meldt men aan t Nieuws Op de ondorofScioren kamer van een der bataljons infanterie te Amersfoort in garnizoen werden bij tusschenpoozen gelden en goederen ontvreemd Dit dunrde reeds ongeveer achtmaanden zonder dat men den dader die zich niet ontzag kastjes en kistjes ran de sloten te ontdoen kon betrappen Wèl had men achterdocht ten opzichto van een persoon doch elke dnideigke aanwgzing ontbrak Thans echter is ten aan ien van den diefstal van kleedingatukken iets uitgelekt en men vermoedt dat men in den aangehoudene ook den dader van de overige misdrijven in handen heeft Hg is een sergeant toegelaten tot den cursus voor officier wiens naam wij op dit oogenblik ter wille van zjjn twee eveneens voor officier studeerende broeders en verdere familieleden niet vermelden Een zijner collegas vond hem in het bezit van een vóór 8 maanden vermisten korten jas De sergeant is in voorloopig arrest Een predikant werd door een hembekende dame aangezocht een toespraak te houden tot de jonge vronwen van een vereeniging waarin zg betrokken was De dame was hartstochtelijk voorstandster van de geheelonthouding en hiid dikwijls met den geestelgke gesproken over de vraag matigheid of goheelonthonding Ditmaal vroeg ig hem tegenover de meisjes te spreken over de zucht naar mooie kleeren die tegenwoordig werkelijk tot een vloek werd De predikant beloofde hot maar vroeg hij moet het hier matigheid zgn of goheelonthonding P Een mededingster van kapitein Holbein Gelgk wjj reeds mededeelden moest kapitein Holbein de vorige maand zgn poging om het Kanaal over te zwemmen opgeven en besloot hg in het laatst dezer maand zijn poging te herhalen Nu komt ook het bericht dat een Oostenrijksche dame mevrouw Walbnrga Iracescu die eveneens reeds meermalen to vergeefs getracht heeft hetzelfde te doen te Dover is aangekomen met dezelfde voornemens Deze onverschrokken zwemster heeft reeds eenmaal 51 en een andermaal 77 kilometer al zwemmende afgelegd Do kleinsto afstand tusschen de Engelsche en Fransche kust bedraagt slechts 31 kilometer Amsterdam 26 Augustus 1902 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zijn in do week geëindigd 26 Angustus door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Aand Maatschappij tot exploitatie van Bouwterreinen Potgieter 70 pCt Ned Scheepsbouw Mjj 111 Ëlectriciteit Mg Modan 28 5 pCt obl Mi t expl van C Q Rommenholler sche koolzuuren Zuurstof werken 96 i Aand Naaml Vennootsch t expl vanHenkes JamPulp Vrachtenen Öroentenfabriek 40 MiJ t expl van de Kon Ned Hoeden PettenenPelteriJ6nfb 105 Houtzaagmolen Phoenix 135 145 150 Naamloozo Venn Koelit v h Brummer Co 70 Mg Zeebad Scheveningen 170 Grand Hotel Garni 180 135 Prof aand Oostersche Hyp b 49 Aand Haagsche Tramweg Mg 114 Levensverz bank Amsterdam 65 Stoomtrawlervisscherij Ymuiden 24 Kon Botanisch Genootschap f 22 Opr aand Singkep Tin Maatsch f 100 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermeldenwy u de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Ëlectriciteit Mg Modan 26 pOt Houtzaagmolen Phoenix 150 Pref aand Znid Hollandsch Koffiehuis te Rotterdam 55 Aand Amstel Ryn Main Stoomboot Maatschappg 50 Hollandsche Manege Ie serie 26 2o Nederlandsche Zeeverzekering Compagnie 60 Oblig Verg tot Christ vorz vanKrankzinnigen en Zonuwlgders in Nederland 96 S Winstaand Koninkl PakotVrt Mg f 750 AANGEBODEN Aand Nederl Credietvereeniging 104 pCt Pref aand Bouwgrond Maatsch Linnaeuapark 30 Aand Kina Mg Djajagiri Bod Coltunr Mg Ngredjo 50 Naaml Vennootsch Lodaja Bod Ned Scheepsbouw Maatsch 111 Ëlectriciteit Mg Modan 35 Gez BuskruitmakersvanNoord Holland Utrecht en Zeeland 160 Houtzaagmolen Phoenix 160 Crediet en Handelav Banda 60 Maatschappij tot exploitatie van het American Hotel 107 Amsterdamscbe Rynbeurtvaart 42 Stoomboot Onderneming Concordia 50 Hollandsche Manege Ie Serie 35 2e Nederlandsche Zeeverzekering Compagnie Bod Stadsnieuws G0DD4 28 Angustus 1M02 Op het Orgel Concert van Maandag a s zal Mej Lncie Coenen het navolgende zingen DANKLIED BIJ HET HERSTEL ONZER GELIEFDE KONINGIN gedicht van Elisiü Muziek en gedicht zjjn beiden bekroond 1 Tot U God onzer Vadren Stggt thans met jubelklankUit honderd duizend mondenEen lied van lof en dunk ♦ Omdat Gg Neèrlands Hope Oered hebt en gespaard En Neèrlands volk voor rouwe En droefheid hebt bewaard 2 Toen wg van vreeze beefdenOm onze Koningin En sidderden voor t leven Der dierbare yorstin Toen smeekten w j eenparig Tot U om haar behoud En op Uw groote goedheid Werd niet vergeefs betrouwd 3 Gy zaagt vol mededoogcnOp Wilhelmina neer Haar schenkt Gg de gezondheid En ons de liope weer Nu is de zorg geweken Die t hart ons hield beklemd Voor onvermengde vreugde Die big tot danken stemt 4 Stijg dan ons plechtig danklied Tot U o God omhoog Blijf Heer op Noêrland richten Uw liofdrgk Vaderoog Schenk onze Koninginne Haar jonge krachten weer En spaar d Oranjebloeme Voor Nederland o Heer I Eergisterenavond te ongeveer 9 uur had de 14jarige F van K te Aarlanderveen woonachtig het ongeluk van een motorpakschuit in den Rgn te vallen Eenige oogenblikken later werd hg levenloos opgeliaald Beroepen bjj de Gereformeerde kerk B te Zaamslag de heer P J Hagen cand te Keeuwgk I NO EZONDICN Mijnheer de Redacteur t Hoewel het eerst mgn bedoeling was op het ingezonden stuk van den heer Stavenisse de Branw slechts te antwoorden met do hourgeoise uitdrukking schoenmaker houdt u bij uw leest of hem alleen den raad te geven zelfs eens een half jaar of een jaar te midden der door hem genoemde bourgeoisie door te brengen om eens flink mede te werken opdat hg door opgedane ondervinding een oordeel kan vellen zoowel van de handelingen van patroon als van arbeidster en publiek en welke wetsbepalingen op mgno werkplaats toepasselgk zgn daar de heer St de Branw zelf zegt dit niet te kunnen booordeelen Nu heeft hg bewezen dat hy mgno circulaire die uitsluitend non myne damescliëntèle gericht is gebruikt om te trachten die in verkeerde zin onder het publiek te brengen Om daarvoor de bewgzen te geven laat ik hier de geheele circulaire zooals die door mg verzonden is volgen om het publiek waarvoor het schrgven van den heer St de Branw bestemd is te laten oordeelen of genoemde heer het recht heeft om mgne zinnen om te werken en tijne ziennoijte lees zgne m a w daarvoor in de plaats te stellen MI Ml Het is my menigmaal voorgekomen dat in den drukken tgd Dames mg verzochten Costumes of Mantels van vorige soizoens te herstellen of te veranderen waaraan ik door de vele bestellingen bg het uitkomen der NouV eauté s zeer moeiiyk soms zelfs onmogelgk kon voldoen daar de arbeidswet mg slechts een beperkten tgd tot overwerken toestaat Met het oog daarop en op het thans naderende seizoen verzoek ik U beleefd zop U aan Uwe Costumes of Mantels eenige veranderingen wenschte te doen geschieden ditr thans te doen daar het my zou spgten in den drukken tyd niet aan UËd s verlangen te kunnen voldoen Maar bovendien zoudt UEd kunnen medewerken om de moeielgkheden tot nakoming van den beperkten arheidstgd in myn vak eenigszins tegemoet te komen Onder aanbeveling Met hoogachting UEd dw Dienaar I D 8AMS0M Ka vraag ik Wie kan nit deze circulaire lezen dat ik klaag mer de heperku tijd tot Ktrmrhn ik doe niets dan myne clientèle inlichten Hoe ia het nu mogelijk dat iemand er toe kan komen om daar nit te maken dat mgne bedoeling zon zgn m a w te wil zeggen wat zou ik niet van mgn personeel kunnen vorderen wanneer die verfoeielgke wet niet bestond daarom ontzeg ik de heer St de B het recht iijne gedachten tot de mgne te maken Ook zou ik wel eens willen weten waar ik in myue openhartigheid over mgne ontevredenheid lucht geef De beer St de Brscbynt mg iets te willen op Iringen dat niet bestaat Welke bedoelingen hy daarmee heeft is my onbekend doch ik wil op zijn zachtst uitgedrukt zeggen dat hg de circnlairo niet goed heeft gelezen of dat hy met opzet eene andere verklari ig daaraan wil fieven üra nu te maken dat anderen niet loopen in de val door den heer St de Br uitgezet verklaar ik hier dat ik een voorstander ben van de arbeidswet zoover die in vele vakken en in sommige tgden nitvoerbaar is on dat ik juist door die circulaire de arbeidstgd zoodanig tracht te verdeelen dat de overwerktijd tot een minimum in het drukke seizoen kan worden teruggebracht Het is juist op aanraden van de boeren Inspecteurs van den Arbeid in Zuid Holland en Gelderland waarmee ik dikwyis besprekingen gehad heb dat ik zóó een circulaire an mgne cliënten heb verzonden en nu gaat het toch niet aan dot de Heer St de Brmg juist het tegendeel wil ton laste leggen van wat ik beoog Het schynt dat de Heer St de Br mgne circulaire tracht te gebruiken om zgn gemoed eens tucht to geven want niet alleen ik maar ook het publiek waarvoor dit schrgven bestemd is krggt er van langs en de Heer St de Br gaat zelfs óó ver dat hg zelf zegt afgedwaald te zgn op iets wat in t geheel met myne circulaire niet te maken heeft Zelfs de politiebeambten beschuldigt hg openlgk van pliohtverzuim en dan ja naar men O die leeiyke men zegt patroons in ontduiking der wet te steunen rechters door aan de overtreders boeten oj te leggen zoo gering dat ze die nog wel over hebben voor hun overmatige winst Foei nogmaals Foei 1 Ik zou den Hoer St de Br wijlen aanraden door do bevoi gde autoriteit die men te laten achtervolgen op dut die men de bewgzen eens kan geven van wat die zegt U dankzeggende M do Redacteur voor de verleende plaatsruimte vorblgve hoogachtend Uw Dienaar D SAMSOM M AR TBISUlCHTBi Qoada 28 Augustus 1902 Granen Voor jarig graan bestaat steedb goede vraag tot hoogere prijzen Het nieuwe dat aan de markt komt blijft zeer uiteenloopend van kwaliteit Tarwe Zeeuwsche 8 50 4 8 80 Mindere dito 8 10 4 8 40 Afwijkende 7 k f 8 25 Polder f f Rogge Nieuwe Zeeuwsche 5 35 i 5 80 Polder ƒ i Buitenlandsche per 70 K ilo ƒ k Gerst Nieuwe Winter 4 70 i 5 10 dito Zomer i dito Chevallier 5 75 ix f 625 Haver per heet 4 60 i 5 per 100 K ilo 9 75 4 10 25 Hennepzaad Inlandbche 8 50 4 9 iiuitenlandsche 6 50 4 y 7 K anariezaad 8 50 4 g Koolzaad nieuw 8 a 9 Erwten Kookerwten a Niet koekende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo a Boonen Bruine boonen 4 Witte boonen 4 Paardeboonen 4 Duiveboonen 4 Maïs per roo Kilo Bonte Amerikaansche 4 Foxanian 4 Cinquantine 6 50 4 ƒ 7 Odessa 6 50 675 Vkemarkt Melkvee red aanvoer handel en prijzen redelijk Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 23 4 25 ct perlMlffCG Biggen voor Engeland redelijk aanvoer handel vrijwel 19 4 2r ct pet half KG Magere Biggen goede aanvoer handel matig 1 00 4 r 4operweekVette Schapen redelijke aanvoer handel vlug 20 4 24 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vrijwel 7 4 10 Fokkalveren 8 4 15 Lammeren red aanvoer hdl vlug 5 ü t9 Graskalvercnred aanvoer handel vlug 35 ik 60 Kaas aangevoerd lol partijen handel vlugie kwal ƒ 27 4 72850 2de kwal 24 4 26 Zwaardere hooger in prijs NoordHollandsche 1 ƒ Boter goede aanvoer handel vrqwcl Goeboter 1 20 4 ƒ 1 30 Weiboter 1 05 4 ƒ 1 15 Hoe dwaas is do mensch die de over groote waarde van gezonde en sterke tanden niet weet te schatten en niet kan begrgpen dat een gezond gebit voor ons Welbevinden volstrekt noodig is Honderde malen is het bewezen dat onze spgsvertering van onze tanden afhankeiyk is en dat wy ons dan alleen welbevinden als onze spijsvertering goed isZonder gezonde en goed onderhouden tanden is deze echter nanwelgks denkbaar Men gewenne zich daarom aan een regelmatig dagelgkscho verzorging van den mond door middel van Odolmondwater HET ALOM GUNSTIG BEKENDE LINNENGOED is weder in groote sorteoring voorhanden A VAN OS Md Tivilleur Kleiweg E 73a GOUDA TeUsmhoan Vo 3t Ucurs van Amsterdam Vrkrs 801 l l v l s 84 871 Slotkrs 8 V 61 9 s 7 AUG SlD El iiiD Cort Ned W S Jl J ailo di o dUc 8 ilito dito ililo 8 MoKOJ UM Goudl 18 l 8 4 Inaebr ving 18SS 81 OoSTINR Obl in papier 18S8 I 81 dito in Zilver 1888 ft l o HJ8Al Olil mot coupon 8 ililo liekol S ltlil AND Obl Biunenl 18 4 4 dil Oecoas 1880 4 dito bij BotliB 183 4 dito bij Hop 18811 90 4 dito in goud leon 1883 6 dito dito dito I8S4 6 Vt Spi Perpet ichuld 1831 4 l viiiM Oapr Coov loen 1 8U0 4 8S tV Sf i 1041 30 O e7t 4U 1 4 Ge leeoing Boiie D Oao leoiiin aerieO DIDAPH Kp T oblg XVii t Mailoo Ob it Soh 1890 6 TimzoiLl Obl ou u p1881 4 AVITIIDU Obligslien 1896 8 KoTTIlDU Stad Initu 1894 8 NlD N Afr Hindnl unil Arondsb Tab M j Cerlilio ton DoliMaatsohappg dito Arn Hypotbeekh pandlir 41 Oult Hij dorVorstenl aAad 1 Or Hypolhiiokb pandbr 4Vi Keilerlaadarhe Sti k aand 1 Ned KaadelmnatBch liito I N WkP o llyp b pandbr 8 961 Rott Hypotheekb pioillir 4 l Utr Hypolbeelb dito 4l lOl Oo 0oitllong bankaaml I 1801 Hual Hypotheekbauk paudb 5 j AMEalHi IquI hy polli lian lli 4 8 l 59 104V 981 lOOV 105 S 9 64 99 101 1037 1011 Stad Bruaaol 188 y lOSV üüNO Theiaa Regullr Oeaelach 4 n ariNa Staatileenig I860 6 k K Oost B Cr lSSOS SA J A J Stad Madrid 3 1868 N i Vir II i Aïh SiJool iyrl 11 1171 108 1 der Toekomst Maiw L J Pr Liiin non 6 Od ij ilD Holl U Spoor w Mij aand 108 Mg tol Kipl V St Spw aand 118 Nod lud Spoorweg m ad 8181 Ne4 Zuiil Afr apm aaod S dito dito dito 1891 dito 41 iTALllSpoor l 1887 8 A Kobl S Zuidltal Spwmij A H obl 3 PoL N Waraohau Weenen aand Ittlal Or Ruaa 3pw Mij l obl 4 Baltiaobe dito aand Faatowa dito aand 8 IwaDg Pombr dito aand 5 Euia Cli Azow Sp kap oU i dito dito oblig 4 Vhirika Gent Pao Sp Mij obl 5 Cbicfc North W pr Cv aand 215 dito dito Win St Poter obl 7 140 Denver It Rio Or Spai eert v a 40ll Illinois Central obl la goud 4 1081 Louiav ie Naahvilli Oer t aand 107 Molico N Spw Hi lehyp nA Miss Kanesa v 4pCt pref aand N ïork Onlaaio k Woet aanl Poon dto Obio oblig 6 ore gOD Gahf Ie hyp in goud St Paul Minn Mdanit obl ü D Pao Hoof Inn ob ig 8 dito dito Line Col la hyp O 8 üiHiuA Oan South Ohert T aand Tin 0 Ballw k Na Ie h d 0 0 Vmaterd Omnibua Hij aand I lllJli VeK$TeBKE DË 01EK iOEDERE uit Indinelie Netel Veiiels Is porens sneeuwwit duurzaam en élégant Vooral by groote warmte een aangename Onderkleeding Verhit de huid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling of konvatten en is uitstekend ter voorkoming en verdrgving van Bumitliiame Büaonder geschikt voor alle Sport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten Krimpt niot bederft niet in de wajch en behoudt deoorspronkeiykezydeglaus Verkrygbaar uitsluitend voor Gouda en omstreken hy U SAMSOM Gouda Burgerlijke Stand ReeuwUk OVERLEDEN C Ji erkerk j d AOVERTEINTIEN Afsluiting Schaepvaart Karnuiiiviksloot ic iouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter openbare kennis dat de lermtfH eau aftiMUng eau 1 mcheepeaart door de Ham melkêlool te iouda ten hohoovo vul den bouw eener Brug in de spoorweglgnGondaSchoonhovcn is VGIIIiENOU niteriyk tot Heplember a a üüuDA 27 Augustus 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Openbare Yerkooping TE GOUDA op DINSDAG 16 SEPTEMBER 1902 des morgens te uren aan het Verkooplokaal in do Peperstraat Wyk K No 232 ten overstaan van den Notaris G C FOBTUIJN DROOGLEEVER van eenen netten en goed onderhouden Inboedel Waaronder gewerkt GOUD ZILVER en JUWEELEN en voorts een compleeten KOFFIKHUISIWRNTARIS waaronder een goed loopend BILJART met toebehooren alsmede oeno party Niauwe Meii b3leii Te zien Maandag 15 September 1902 van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren IN HET Verliditings Magazijn llo Avoiid§ler DUBBELE BUURT zgn heden ontvangen een prachtige collectie illciiuc Gasballoiis alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN OASKOOKPLATEN en GASFORNUIZEN togen concurreerende pryzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst by H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan hot groote genot van een BADINRICHTING compleet van aff 0 en hooger Minzaam aanbevelend Jl M VAN LOON TELEF 117 GasStter TANDARTS S W A A P O Z Voorburgwal 91 AMSTKRDiM is elke DINSDAG van tO 4 uur te spreken Oosthaven It I0 ZUUSTTANDEN in goud gezet f S ftO per tand plaatsing zonder pyn MET Ci HAI TIK Ondo en slecht vervaardigde Hk Ilandeu en tJeMttem worden exceUent en MUtflc verbeterd Alle operatiën pijnloos Informatlën kosteloos