Goudsche Courant, maandag 1 september 1902

r ik kan mg wel vereenigen met dit voorstal maar kan niet de dausule betreffende de aflossing vervallen dit zal ons anders binden by de behandeling van de begrooting der gasfabriek De Voorzitter Gedep Staten moeten ua aanneming van dit voorstel hunne goedkeuring daaraan hechten en zullen dit zeker niet doen als daar de aflossing niet by genoemd wordt niemand zal dan geld daarvoor willen geven wanneer hg niet weet hoe de aflossing zal zgn De heer van de Velde Ik kan my wel vereenigen met aflossing van 5 obligaties maar niet met die van 7 De Voorzitter De heer van de Velde kan een amendement voorstellen de aflossing te bepalen op minstens 5 obligaties Do heer van de Velde Ik moet herinneren dat de bogrooting van de gasfabriek is ingediend en ik zou het jammer vinden wanneer wg daarin gingen ingrgpen B on W nemen het amendement van den heer van de Velde over Do heer Donker M de Voorzitter ik zou wel willen vragen of in 1905 ook 7 I obligaties mogen worden afgelost I De Voorzitter Jawel Mgnheer I Het voorstel wordt zonder boofdeiyke I stemming aangenomen I Niets meer aan de ordo zgnde wordt de I vergadering door den Voorzitter gesloten willen dagsen doelende op eene ministerieele aanschniving die herinnerde aan den wensch van H M de Koningin in dit jaar Haar verjaardag op 1 September te vieren BINNENLAND I In deo toestand van President S eijn is looyeel verbetering merkbaar dat de zieke Jgisteren voor de eerste maal op het balkon I un de achterzijde der villa Norma eenige 1 aren zittende kon doorbrengen I Gemengde Berichten I Aan de Leidschekade btj het Le dsche plein te Amsterdam was het eergiste avond 1 ramoerig loodat politie te paard en te voet 1 moest dienst doen De relletjes hadden ver 1 schillende oorzaken In de eerste plaats waren eenige ontevreden lieden daar aan 1 wie de toegang was geweigerd tot ecne 1 vergadering in het gebouw Believne en die I heen en weer liepen en Inide protestaanteekenden In de tweede plaats warenbet groepjes ontslagen koristen van de Ned Opera die eenige vakgenooten nit hetbnitenland die repetitien hadden gehouden opwachtten Deze koristen gingen in rijtuigen op de gebruikelijke wyce met een agentop den bok huiswaarts Dit lukte natuariykveel toeloop van nienwsgierigen iil dit drnkkestadsgedeelte en vooral de mnzieklicl hebbende bnitenleden die lolsterden naar demnziek in den tuin van Believne leverdendaarby een sterk contingent De politiebepaalde zich tot het nu en dan afzettenvan de kade maar behoefde niet daadwerkelijk op te treden Ubl Nader meldt men nog nit Amsterdam Evenals eergisteravond hadden ook gisterweder oploopjes plaats op het Leidschepicin Koristen die niet ontslagen door de Neder landsche Opera of opnienw geëngageerd zgn of van elders gekomen de vacante p aatsen 1 hebben bezet werden b j heengang naar de I repetitie lastig gevallen en uitgejouwd Toen de repetitie geëindigd was werden do ko 1 risten in vigilantes met een politieagent I naast den koetsier naar hunne woningen I teruggebracht Rijdende politie handhaafde de orde op het plein on joeg de menigte 1 natnuriyk door een groot aantal nlenwsgie I rigen versterkt uiteen zoodat na eenigen tijd het plein zvjn gew aon aanzien terug had I N R Ct Da eorrupondent te Zaandam vtn het 1 Hblad meldt Ëergisterenavond tegen haltelt toen het I aan den Dam nog betrekkelijk vol was met personen die eens een kijkje hadden genomen hoever de kermis waaraan men dien dag was beginnen te bonwen gevorde d was klonk plotseling de alarmkreet brand 1 Spoedig was het bokend waar en wat er braadde De felle vlammen die hoog opsloegen duidden weldra aan dat de brand woedde aan den Westzanerdijk in de fabriek De öebroeders van den h eer C Bon In dichte drommen stroomden de menschen langs den Hoogendjjk naar den eg naar Westzaan De fabriek van deu heer Bon een stoomhontzagery en schaverjl staat in het Westzjjderveld naast het terrein van den gemeentereinigingsdienst zoodat de brand van den dyk gezien een grootsch schouwspel opleverde In korten tyd stond de geheele fabriek waarin zich twee balkenza eryen een hipraam twee ronde zagerijen en drie schaveryen bevonden in volle vlam De brand ontstond terwyi de fabriek involle werking was en 20 werklieden zich inde fabriek bevonden Zonder door reuk of 1 rook vooraf opmerkzaam te zyn geworden ontdekten de werklieden brand in de zagery I boven de werkas Terstond tracht e men 1 toen het vuur nog mot emmers water te lbinsschen doch een der jongens di naar I boven ging moest zich om zichzelf niet in I gevaar te brengen naar beneden laten val len Daarop wilde men gebruik maken van de in de fabriek aanwezige stoompomp om I de vlammen die inmiddels steeds grooter I werden te blusschen doch door een verkeerde I behandeling barssten de slangen en moest I ook deze poging worden opgegeven I Voor de werklieden zat er niets anders op dan zoo spoedig mogelgk do lab lek te verlaten met achterlating van al hun eigendom De geheele fabriek met twee machines waarvan iia pas nieuw en nog niet geheel voltooid was werd eon prooi der lammen Van de in aan1 ouw zgnde schaverg bleet slechts een gedeelte behouden Bovendien brandden twee scharen af Van het hout bleef het meeste gespaard daar dit in schnren op eenigen afstand van de fabriek stond Alleen bevond zich een party hout in de fabriek dat bestemd at om in dien nacht te worden verwerkt Door dezen brand komen ongeveer 70 werklieden buiten werk Het blusschingwerk werd verricht door do geraeenteiyke en de vrywillige brandspniten en de moturbrandspuit die met twee slangen werkte Ta twaalf unr was man dan brand meester en was het govaar voor uitbreiding geweken Da schade wordt door veriakarin gedekt Vga6mRIKGV4NDEN6EHEENTERI4D VRLIÜAG 29 AUGUSTUS 1902 Vervolg Na heropening is punt 3 der agenda weder 1 aan de orde 1 Do heer XJssol de Schepper stelde voor I de voordracht voor inspecteur van het bouw i en woningtoezicht weder naar B en W te 1 renvoieeron opdat die een ahdere opro ping I zoodon doen daar er dan een nieuwe keuze zou zgn 1 De heer van de Velde vroeg daar p of 1 het de bedoeling van don hoor de Schepper 1 was dat dan bot tractement zon worden 1 verhoogd I Do heer IJssel de Sciiopper verklaarde Idaarop dat het zgn bedoeling was het trac I temont zoo te laten 1 Do Voorzitter verklaarde daarop dat Bur I gemeester en Wethouders tegen het gedane i voorstel van don hoor IJssel de Schepper waren De hoer IJssel de Schepper deelde daarop mede dat zyn bedoeling was dat men dan een ruimer aanbod zou hebben I Het voorstel van den heer IJssel de Schepper I wordt in stemming gebracht I Voor stemmen de bh Prince van Iterson I Herman IJssel de Schepper Straater en I van de Velde I Togen stommen de bh Vingerling NederI horst Noothoven van Goor Dessing Engels I Krook Donker Muglwgk Lager JongenI burger de Lang on van Galen I Het voorstel is verworpen met 12 tegen 6 stemmen Opnieuw wordt un aan de orde gesteld de benoeming Benoemd wordt de heer J M BAKKERmet 13 stemmen de hoer J Nieuwdorp verkreeg 3 stemmen en 2 in blanco Aan de ordo 1 De benoeming van een bureelambtenaar I van het woning toezicht IUitgebracht worden 7 stemmen op den I voorgedragen heer W FETTEB en 11 biljetten in blanco IBy een tweede vrge stemming word het I zelfde resultaat verkregen I De Voorzitter Daar na twee stemmingen 1 geen benoeming heeft plaats gehad trekken I B on W do voordrocht in 1 Aan de ordo I 4 De benoeming voor den cursus 1902 8 I van een leeraar in hot Hebreeuwse aan 1 het Gymnasinm I Benoemd wordt de heer A KfiTELLAP 1 PEK met alg stemmen 1 Aan de orde 5 Het voorsiel tot tydelgke voorzieni g in II eene vacature van leeraar aan het Gym 1 nasinm Het betrekkelgke voorste van I Curatoren ligt voor de leden ter visie I Wordt goedgekeurd I Aan de orde I 6 Het voorstel tot wgziging dor gemeenteI bogrooting voor 1902 in verband met de I aanschaffing van een gzeren veorpont voor üe ïurfsingelgracht Ing St No 75 I De heer Muglwgk M de Voorzitter I als ik het goed begrgp is de bedoeling het I windwerk aan beide zgden te plaatsen maar dat zal toch niet veel geven het zou beter zgn het windwerk op de schuit zelvo te plaatsen De heer Nedorhorst Ik ben het met den heer Muglwgk eens dat het vlugger zal gaan wanneer op de pont het windwerk komt do gemeentebouwmeester heeft een onderzoek ingesteld en zal spoedig daarover rapport uitbrengen De heer van de Velde Bg aannemingvan dit punt is toch alleen maar beslist datdaarvoor geld zal worden uitgegeven De Voorzitter Ja Mgnheer De heer Jongenburger Ik begryp niet 1 welk verschil er in zit het windwerk behoeft 1 toch alleen maar aangebracht te worden opden Turfsingel en de pont is nog goed genoeg dus zooveel kosten kan dat niet hebben De heer Nedcrhorst WaSneer daar windwerk op do boot wordt aangebracht moetenwg een groote pont hebben deze is te klein Het voorstel wordt daarop zonder hoofdeI lyko stemming goedgekeurd I Aan de orde I 7 Het voorstel tot wyziging der gemoenteI begrooting voor 1902 in verband met de I aanschaffing van registers voor het bouwI en woningtoezicht Ing St No 77 I 8 Het voorstel tot aanstelling van een conI cierge voor het gebonw aan de SpieringI straat Ing St No 76 I 9 Het voorstel om aan H van der Maas I vergunning te verleenen tot het droegen I van netten op een perceel aan de LazaI rnskade Ing St No 80 I Worden goedgekeurd I Aan de orde 10 Het voorstel tot hot aangaan eener geldleenlng Ing St No 73 De heer van de Velde M de Voorzitter Stadsnieuws GOUDA 30 Augustus 1902 VERGAÜERINGvandenGEMEENTERAAD op Dinsdag 2 September 190iJ s namiddags twee uur Aan de orde 1 De benoeming van a twee Wethouders j b vier leden van de Commissie voor da strafverordeningen 0 twee leden der Commissie van bgstand in het beheer v in het gemeente pensioenfonds d drie leden der Commissie van bgstandin het beheer der gemeente werken e drie leden der Commissie van bystandin het beheer der gemeente gasfabriek 2 De samenstelling der afdeelingen voor hetonderzoek van de ontwerp begrooting dergemeente voor 190B HiiSTBBCHT Tot hoofd der school met den bgbel is benoemd de heer IJpma onderwgzer te Wormerveer Bbro Ambacht Door twee ingezetenen dezer gemeente werd op de Nationale Landbüuwtentoonstoling te Leeuwarden welke deze week wordt gehouden met succes geëxposeerd De heer H Tempelman Dz zond in eene konrige collectie van circa 70 verschillende mandjes verdeeld in drie afdeelingen Hollandsch werk margarine en fruitmanden waarmede hg don Isten prgs behaalde Door den heer A Oskam Dz werd ingezonden oen proef van de ten zgnent gefabriceerd wordende Goudsche kaas waarmede hg terwgl de jury den eersten prgs niet toekende den 2den prgs behaalde De derde prgs voor een inzending Goudsche kaas werd toegekend aan den heer C Breedgk te Waddingsveen I N GEZONDE H MijnUer de Rtdacteur Tot besluit nog een paar regels in uw geacht blad als antwoord op het ingezonden epistel van den heer Stavenisse de Brauw hetzg genoemde heer ai of niet nieuwe punten uit dit schryven wil roeken Ik wil alleen zeggen dat de heer Stavenisse do Brauw op zgn zachtst genomen niet goed leest wanneer hy zegt dat ik in mgn antwoord hem het recht ontzegd heb een oordeel te vellen over verhoudingen vau patroons arbeidsters en publiek Verre van dat 1 Als de heer St de B lust heeft zyne verdere vacantietyd daaraan te besteden laat hy gerust zgn gang gaan al schryit hg boekdeelen vol maar versta wel Ik ontzeg de heer St de B het recht andere uttdrukkingen aan mijne woorden te geven en veronderatelUngen van mijne gedaehie te maken die niet bestaan zooals hg hgvoorbeeld in m o w in zfn eerste schrgven gedaan heeft en thans weer zooals hier boven aangehaald Iets geheel nieuws was het voor mg van den heer Stavenisse de Brauw te vernemen I dat hem nit de praktyk zooal niet heel veel I toch wel iets meer van de arbeidstoestaadeB I bekend is als ik schyn te meenen Ik I beken eeriyk dat ik niet geweten heb dat 1 de heer St de Br tot de arbeidersklasse I of tot de door hem betitelde bourgeoisie I heeft behoord maar daar hy het zelf zegt 1 is dit geloofwaardig ik dacht werkeiyk dat hy zyne ideën alleen nit de tydschriften I of boekon badt I Jammer dns dat de heer 8t de Br niet I wat langer in da pnMjh is gewaeat P HOOFTMAl en ZOON Kleiweg GOUDA Bloemwerken van kunsten smaak ANKER PA N E XPELLER Ëen schoolopziener zoo vertelt de Na tionale Ztg kwam by den bnrgem ester eener kleine stad en verzocht dezen hem tebegeleiden op een inspectie tocht De bar 1 gemeester was nit zgn hnmeur en terwyi bij in een andere kamer ging om zich gereed I te maken boorde de schoolopziener hem I brommen Ik zou wel eens willen weten 1 wat die ezel nu al weer hier moet I De schoolopziener zei niets maar ging I met don burgemeester op stap In de eerste t school wenschte hg de vorderingen na te gaan door de leerlingen in de interpunctie gemaakt Wy letten niet voel op komma s en der I geiyke kleinigheden mopperde de burge I meester 1 De schooiopzienejT riop nu een jongen aan I het bord en gaf hem op to Schrgven De 1 burgemeester van Ritzebttttel zegt de s hooi I opzienor is een zel Daarop gelastte bij 1 den knaap de komma te verplaatsen achter het woord RitzebUttel en een tweede k mma achter opziener te plaatsen toen Inidde de I zin I e burgemeester van Ritzebtttte zegt I de schoolopziener is eon ezel I Nadien moet s burgemeesters oordeel over I de waarde van de komma gewgzigd zgn Bode I Brabantscho kiezers I Van geachte zyde werd uit bet district I Oravo van de Tyd geschreven over de I stemming voor Provinciale Staten I Wy beleefden een walgelgken dag TerI wgl in het naburige Limburg meer en meer I wordt ingezien hoe immoreel en onchristelyk het is de ingekankerde zucht naarsterkedrank te misbruiken om het ki zers volk te bewerken heeft men op verscheiden 1 plaatsen van ons district niet geaarzeld 1 den candldaat der R K kiesvereeniging ol I liever van haar bestuur te maken tot oen 1 jonevercandidaat In eenige herbergen van 1 Kuik en omstreken werd den stemmers op I den heer Hermans vrge vertering aangeboden 1 waarvan door sommigen z6ó ruim werd go Ibrnik gemaakt dat zg smoordronken over 1 de straten rolden 1 De uitslag was van de 1764 stemmen 1 verkregen de beeren Hermans 2272 van 1 de Wiel 22B2 en Oorvers 200 dns herstemming tnsschon de eerste twee Veldarbeid door vrouwen In verband met bet onderzoek van het Algemeen Nederlandsche Werkliedenverbond naar den veldI arbeid van gehuwde vrouwen wordt aan het 8oc Wbl uit Drente geschreven i Op do zandgrondan in Drente h de laldI arbeid door vrouwen in het algemeen in de I laatste jaren zeer verminderd Vroeger toon I het aantal groote londboowers aldaar meer I en het aantal arbeidersgezinnen minder was 1 I dan nu werden zoowel vrouwen als mannen I voor veldarbeid gevraagd In don tyd van I den roggeoogst zgn nog gehuwde vrouwen I maar meer ongehuwde als dienstmeiden I daarbg behulpzaam By den aardappeloogst I helpen zg evonzoo omdat dat werk por akker I of muddellands aan arbeidorsgezinnen besteed I wordt In de veenkoloniën Gasselternyveen I NionwBuinon Eiloêrveon en Valthermond I wordt meor arbeid door vronwon verricht I Vooral met het schoffelen en wieden helpen I zy in do zomermaanden tegen 60 cents per dag Nog meer werk wordt door zoodanige I vrouwen verricht in de veenstreken waar men I brandstof bereidt Daar helpen zy aan het 1 droogmaken en gaan dag aan dag naar het I veld De oudste broertjes en zusjes moeten I dan op do kleinere passen en de eersten 1 Igden daaronder wegens schoolverzuim Met 1 het afnemen der vervening houdt de vrou I wenarbeid van zelf op In de veonko oniön 1 waar de landbouw een vroeger ongekende hoogte heeft bereikt neemt vrouwen rbeid 1 af naarmate er meer andore arbeidskrachten 1 verkrggbaar zjn Het landbouwwerk door I vrouwen verricht is echter ten alle tyde 1 minder nadeelig voor het gezin voor de kinderen en voor het lichamelgk welz n der 1 vrouwen dan de veonarbeid in verband met I brandstolbereiding omdat hot laatste meer in het vroege ochtenduur aanvangt dan het laatste en er by landbouwwerk meer rekening wordt gehouden met de behoeften van het gezin n die der kinderen I Do Kuropeesche politie hoeft na vier jaar I zoekens een bende Chineesche valsche munI ters gevat de best georganiseerde waarmeo I men misschien ooit te doen heeft gehad De I bende had haar zetel te Tsjin kiang on had I een materiaal dat haar in staat stelde een I paar milliaen i aan dollars per dag te slaan I Het valsche geld was voortreflelgk nageI maakt I De geheele bende is tot een aantal jaren I gevangenisstraf veroordeeld I Het Deventer Dagblad deelt mee dat I de commissie die te Deventer volksfeesten I op 1 September organiseert dit jaar bg enkeion op een tegenstand stuitte die op zgn minst zeer eigenaardig mag booten Kr waran er nl die niets wilden bydragen omdat ie Di nur de pypau van dr Kuypar ü nogmaals dankzeggende M de Redacteur voor de plaatsruimte mg toegestaan verbiyve hoogachtend UEd dw Dienaar D SAMSOM VERSCHEIDENHEID Bg de werkzaamheden aan de brug over de Wetering bg Herfte gem DaHsen welke ten behoeve van den NoordOoster Locaal spoorweg werd gelegd heeft Dinsdagnamiddag een vry ernstig ongeval plaats gehad Men wilde een oude brug die door een nieuwe vervangen zal worden verplaatsen naar een opslagplaats Het zware gevaarte was daartoe op een schnit geladen Het ongeluk wilde nu dat de heibaos B Bouwmeester wonende te Zwolle met een been bekneld raakte tnsBchou de schuit en de brng waarbg hem de enkel verbrgzeld werd Om den man uit zgn benarden toestandte verlossen moest do brug iels verzet worden anders zou het beknelde lichaamsdeelafgenepen worden Men schgnt daarby het zwaartepunt van de brug zooveel verplaatstte hebben dat de gzeren kolossus in deWetering Almelosche kanaal terecht isgekomen De heibaas Bouwmeester werddaarop naar het ziekenhuis te Zwolle getransporteerd Om de brng weer bovenwater te brengen zal echter weer wel moeitekosten Asser Ct De kapitein der Spaansche gendarmerie Portas gehaat tegen de martelingen die h j indertyd den politieken gevangenen op het fort Montjuich deed ondergaan heeft te Madrid op klaarlichten dag don radicalen afgevaardigde Lerronx aangevallen en ernstig mishandeld Lerroui had hem onophondelgk in de pers als moordenaar ten toon gesteld De officieren der gendarmerie hebben een raad van eer belegd om hot gedrag var den kapitein te onderzoeken Holmes heeft ongesteld geworden zgn zwemtocht over het Kanaal gestaakt nadat hy 6 mijlen had afgelegd Hülbein voltooide den tocht al evenmin maar het heeft weinig gescheeld Eergistermiddag omstreeks 3 uur op 34 mgl afstand van de kust heeft hg het opgegeven Hy was 22 unr en 21 minuten te water geweest Tot nu toe is de beroemde kapitein Webb dus de eenige gebleven wien het wasgstuk is gelukt Uit een echtscheidingsprpccs voor een Rechtbank in Frankryk De echtgenoot beklaagt dat zgn vrouw s Zonda sochtend8l met haar kerkboek in do hand naar de mis is gegaan en den volgenden Zondag ternggekonien is Op de vraag waar zg vandaan kwam antwoordde zy Ik kom uit de kork De rechtbank heeft de scheiding uitgesproken Voor de rechtbank të Amsterdam stond terecht een persoon van wien zg den juisten naam niet is te weten gekomen aangezien gedaagde biykbaar wilde verheimeiyken reeds gevangenisstraf te hebben on dergaan Hy was ook in zgn andore aanwgzingen onwaar verklaarde b v gehuwd te zgn maar den naam zyner vrouw zich niet te kunnen herinneren Dat hg rodivist wns daarvoor geloofde de ambtenaar van het O M het bewgs te vinden ook in do virtuositeit welke bekl getoond heeft te bezitten in het spreken op of door medium der verwarmingsbnizen in de gevangenis De beklaagde stond terecht wegens het vermoedelgke misdrgf van met een valschen naam een anderen als hy opgaf dat de zyne was die echter ook valsch bleek teekenen van een huurcontract met eene weduwe in de van Woustraat by wie hg een kamer bewoonde Op verzoek van het O M werd de behandeling geschorst onder terugzending der stukken naar den rechtercommissaris wegens onvolledig onderzoek De glanspunten van een gelaat zyn de oogen en de tanden en deze bestemmen er de schoonheid van Maar zy bepalen ook het karakter Iemand met onzuivere slecht onderhnnden tanden zal ook op andere punten nalatig en morsig zgn want de verzorging van het gebit met Odol is zoo eenvoudig en gemakkelgk dat er een nalatigheid zonder weerga toe behoort om de voor de gezondheid zoo noodzakeiyke tanden maar aan hun lot over te laten Odol is het eenige mondwater dat volgens de uitspraak van de meest beroemde tandhygiënisten op de volkomenste wgze beantwoordt aan de teganvoordige eischan der tandhygiëne HET ALOM GUNSTIG BEKENDE LINNENGOED is weder in groote sorteering voorhanden A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Velephoti to 11 D SAMSOM SPECIALITEIT IN NOUVEAUTÉ tiOVIt 4 Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend grooto voorraad ÏTouveauté s ia Mantels COSTUMES en JAPONSTOFFEN B 1 0 u 8 e n en Costuumrokken van de goedkoopste tot de beste soorten Alleonverkoop van do nit echt in Oost Aziè tehuis behoorende Netelvezel of zoogenaamde brandnetel Dames en Hoeren TRICOTON DERGOEDEREN Burgerlijke Staiid GEBOREN 26 Aug Anthonia Mario oud A J Dongelmaus en H Q van der Geest 27 Gerrit oud D Scholten on M de Keizer Arie Dirk oud D van don Berg en E Edelman Jan oud S Luitjes en C Reyn 28 Gerardns oud G van Schalk en 1 de Lange Cornelia Johanna oud A J Oosterling en J C Koops Johannes ond C do Bruin en A C Luckesen Karel Wilhelmus oud C Gde Jong en M G Seholten Philippns Johannes oud J van Leeuwen en P J Nieuwenhugzen 29 Jan Gerardus oud C J van de Putte on J ö van der Laar 30 Andries oud A van der Pool en A ïuiloo OVERLEDEN 26 Au Johannes Verkaaik 51 j 28 Cornelia Bronkman 5 m 29 Christiaan de Jong 30 j JanHendrik van Draanen 65 j 30 Johanna Adriana Luiten 3 j GEHUWD 27 Aog P Scheen on A de Kegzer G F Tybont on G A van Oadshoorn ONDERTROUWD 28 Aug C M Snel en J Janmaat W B Blomraendaal on E Rietveld AOVERtElNTIKN Voor do volo en hartolgko bewyzon van belangstelling on deelneming ons betoond bg de geboorte van onze tweeling betuigen wy onzen hartelgken dank M M ViN LOON A E M V LOON V Lekowes ♦ Voor de talrgke bowgzen van deelneming bg de ziekte en het overlgden van ons Dochtertje ondervonden betuigen wy onzen hartelgken dank J SCHEIJGROND A M SCHEIJGROND VIK TlLBOEO SillBlIINOSE wordt meer en meer genomen on heeft ook reeds in Indië vele vrienden zooals uit het volgend schryven blgkt Met genoegen deel ik U medo dat mgne dochter door het gebruik van drie flosschen Sangninose veel baat gevonden heelt voor haar zenuwgestel Zy is nn veel kalmer Ook heb ik zelf weder veel baat gevonden by de Sanguinote na eene ongesteldheid waarvan ik maar niet geheel kon aansterken Mevr J H HAGEN Caspbksz Depok bg Batavia Prgs p fl 11 50 6 fl 18 12 fl f 15 Te Gouda by WOLFF Co West haven en J ZIELSTRA J O Jl Turfmarkt 7 ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lourens TELEPHOON No M AVONDSCHOOL VOOtt Ambachtslieden De LKSSKN aan deze School zullen aanvangen op DINSDAG den 2den SEPTEMBEIt 19112 des avonds ten tVi uur De Directeur B E SPIJKER AAMtESTEIH C Op IHntiag 9 HepUmber I90 des namiddags uur is de Architekt D KLINKERT van s Gruveuhage voornemens namens zgne lastgoelstor in het Koffiehuis van den Heer BLANKEN te Hüstrecut aan te besteden Het afbreken vnn een Heerenhuis te Haastrecht en het daar ter plaatse bouwen van eene Villa Bestek en teekoningen zgn ad f S liO verkrögbaar bg den Hoer J im VEN thtekhnmMaar Markt 127 aoiuUt van af Zaterdag den 30 Augustus Aauwgzing en inlichtingen volgens bestek Telepliooiiiiet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor jicrceelen binnen con kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud yratis Het net is aiingcsloton aan ht t Rgks Intorcommauaalburfuu Op 1 luli 134 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden vorkrygbaaiaan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT TANDAllTS S W A A P O Z Voorbiirswal 92 AMSTEIIDAM is elke DINSDAG van 10 4 unr to spreken Oo§tliaven It I0 ZÏÏNSTTANDEU in goud gozot I S0 per tand plaatsing zonder pgn MET CARANTIir Oude en slecht vervaardigde M n lanOeu en UeMUen worden rxeellent on bUiyk verbeterd Alle operation pijnloos Inlbrmatiën kosteloos COGNAC IHPtRIAL Soelelé Génér ile des Eaiix de Vie de Cognw Verpakt in verzegelde demyohns van 2 B en 10 Liters Prijs f 1 40 per Liter is verkrygbaar bg C VAM VLIET Café Belï dèbe GOUnA Dit HH Apotheken Te Airatcr bm T Tuyllj F ID Proetflennchen H f ISO Openbare Verkooping TE GOUDA op DINSDAG 16 SEPTEMBER 1902 des morgens ta uren aan het Verkooplokaal in de Peperstraat Wgk E No 232 ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER van eenen netten en goed onderhouden Inboedel Waaronder gewerkt GOUD ZILVER en JUWEELEN en voorts een compleeten ROFFIKHUISIWKNTAKIS waaronder een goed loopend BILJART met toobehooren alsmede eene partü ITiouwe Meuljslen Te zien Maandag l i September 1902 van 9 tot 12 en van 2 tot B uren JAVA IMPORT Deze IMPORTSIÖAREN gefabriceerd van do boste rorif Nian f n tabak zgn alleen echt wanneer oen nldruk van ons lakzogel up den deksel voorkomt De Java Import Compagnie Verkrggbaar in Kistjes van W stuks 4 f 1 in het SIGARENMAGAZIJN KdllTK TIENDEWKÜ D 2 b d Markl S van gngaarèsn Ondergi toekendo beveelt zich beleefd aan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook atzondcrlgkn schotels en alles wat I tot het kokhVak behoort dosv rlangd met bglevering van servies zilver tafellinncB enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 WORDT MET DI TCESTELD Uking Zaterdag 4 OctobeNOÜ Vijfde Verloting te HENGELO üeld door Notaris SCHEPERS van Zelbem in het openbaar bg WITTE te Hengelo Geld 30 Lolcii een prlj § Ie Prgs 1000 Gulden 2e MO 3e 800 a 4o roo 5o 00 o W Zie verder aanplakbiljetten bg wadarverkoopers middel tegen Kh om enz mjig in geen breken lo floot en SO ct bij Drogiften m bi a Weisi Co ROTTER BAN S Verkrggbaar bg BISSCHOP SWARTSENBURO S Lotendebiet Gouda en by D J JANSEN Hengelo G 4 M Ct i