Goudsche Courant, maandag 1 september 1902

41s e Jaar aiig Dinsdag 3 September 1903 No 8893 fiOllDSIlE COHANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken teler H9 De uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De wiJ8 per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN bepaald dat voortaan geen vrouwen beneden veertig jaar dienst raogon doen als kollnerln van den eersten September af Te Temosvar heelt een duel op sabel plaats govonden tusschen een majoor en een Initennut waarbij ilo majoor zoodanig toegetakeld word aan hot gelaat dat li zich na afloop doodschoot BINNENLAND Zaterdagmiddag vertrokken do generaals in gezelschap van den hoer A Fischer zonal uit den Haag gemeld is naar Engeland waar zg te Londen do belangen van hun volk bij de Engelsche regeering gaan bopleitou Het gezelschap zal er weer logeeren In het Horrei Hotel Norfolk Street Strand De overtocht wordt godaan met de Batavier II van de Nederlandscho Stoomboot Maatschappij die omtrent half vjjf van de Boompjes te Rottordam vertrok Dit den Haag meldt men De Boeron generaals zjjn Zaterdag met ver dat hij met alleen lacht dat de Vijf Punten alle zouden verhelpen wat niet deugde maar ook dat hij de eenige man was die de Vijl Punten kon doen uitvoeren De bisschop had geen werk hiJ maakle zoo nu en dan een slot louter voor zijn pleizier hij liad behoefte aan bezigheid hij nam het Charter aan zonder grondig te weten wat het bcteekende maar hij nam het vol vuur aan en hij nam tevens het beslui om het land in te trekken aan het hoofd der bevolking van Wodgate en hel nieuwe nelool te verbreiden Na die van Konstantijn had er nooit een belangrijker bekcering plaats gehad Hot geheele noorden van Kngeland en een groot deel der graalschappen in het midden waren in een treungen toestand het geheele lan l leed de arbeidende klassen hadden alle hoop opgegeven zij sleMen volgatrekt geen vertrouwen meer in de toekomst onder de bestaande omstandigheden Hunne organisatie geheel onalhankelijk van het politieke stelsel der Charlisten was uiuiekend leder vak had zijne vereeniging en iedere vereeniging haar loge in iedere stad en haar centraal bestuur in ieder districkt Het eeniitcdat nooillg wai wa de eerste stap en de chartistisclie zendeling had reeds lang het oog gevestigd op Wodgate alieen geschikt uitgangspunt voor de uitbarsting toen de tijding van de werkstaking in Lancashire hem et toe bracht de gebeurtenis te verhaast n iVorJl vtmliid lichaamsroven on wondon strakheid en stekingen bü vcrzweringcn winterhanden en voeten bg scirarlt dauwworm Znivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 et per doos G stnks 50 et gr doos 100 gram 30 et De Sotarissen MONTIJN te Gouda en KOEMAN te H KOEMAN te HiurrBucHT jn iroorneraens om op MAANPAG 15 8EP TEMBBR 1902 des v66r middags U nnr precies in de Hxe osie aan de Marlit te QouDi pnbliek to veilen en te verltoopen in éér e zittinf te OOODA de perceelen No 1 Een H013 en ERF met BtEEK VELD wtjlt I nos 46 45 en 44 in den Langen Oroenendaal groot 9 A lO ca Het pand is van waterleiding voorzien en in vur gedeelten verlinnrd voor e Men a 0 per teeek No 2 6 VIJF HUIZEN met ERVEN en OBOMD wijk R nos 493 tot en met 491 in de Vierde Kade alle voorzien van waterleiding en met inbegrip der waterleidingskosten verlmnrd ied r eoer i 30 per meek en onder UB KV WIJK de perceelen No 7 Een HUIS waarin 2 WONINGEN E nos 98 en 99 met SCHUUR ERf BOOMGAARD RIETLAND en EEN PERCEEL TEELLAND met den daarvoor gelegen weg aan den s GravenbroekscUen Weg te zamen groot tS A SO ca Verhuurd aan C KALSHOVEN voor lOen L JONGENEEL voor ffl 80 per tceek No 8 Een HUIS en ERF met GROND F no 2b met den daarvoor gelegen weg aan den s Gravenbrookschen Weg grout bebalve den weg t A AO ca In eigen gebrntk No 9 EenHUIB ingerloht tot WoonhuU en Bakkerij met GBOND naast bet vorige perceel F No 29 met den daarvoor gelegen weg groot behalve den weg A SO ca Verhuurd aan B i HEIJ voor ƒ a SO per te eic No 10 Een WOONHUIS met ERF en TUIN E No U2 aan den s Jravenbroekgcben Weg te zamen groot f0 A f O ca Verhnurd aan K JONGENEEL voor M MS per week No 11 Een WOONHUIS H No 54 met SCHUURTJE ERF TUIN RIETLAND en WATER mot den weg daarvoor gelegen aan den Platten Weg te zamen groot SA A a ca Verhuurd aan A SÏOUTHART voor f 40 per meek No 12 Een HUIS en ERF G No 5 met oen PERCEEL BOUWLAND mot don daarvoor gelegen weg aan den NieuwbroekBchen dijk Bllndeweg te zamen groot Xö A O ca Verhuurd aan A BUBÖEB voor © per meek No 13 Een eerst onlangs gebouwd PAND waatln 2 WONINGEN H nos 68 en 68a met ERVEN GROND en TUIN nnn den yiieldijk in den Achterwillens te zamen groot M9 A Verhuurd aan A v ii bk BERG en K vi DBK BERG teOerceor t OS per meek De perceelen tot en met 0 benevens jl en 9 rnllen worden gecombineerd Manraardtng by ée betaUng 4er kemppenningen op DONDERDAG fOOCTO BER f 0OS behalve perceel 8 hetwelk eertt op I NOVEMBER f 0 kan Ki r4 is oaMiMiaril De perceelen zjjn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen v60r do verkooping on op den dag der verkooping Nadere inlichtingen ten kantoren van Notarissen MONTIJN en KOEMAN voornoemd Breeder bij biljetten p P SOOS TIEN DEW K i ftS Bericht de ONTVANGST van een prachtige t olleclie ALBOID rtil erJ r ikkddBaimmiï Ail I Goudsche Mdkinrichriiig Tel IVo 91 W A Dagelijks versch verkrijgbaar m Prima Kwaliteit I TAFELBOTE Wtk i i M per K 6 Gepasteoriseerdo RoomboteV M Zeer goede kwaliteit 1 I l M per K G voor Stoof en Keukengebruik Bestellingi i worden ilirect uitgevoerd BLUYSSEN s 94 gratl § Preinlëii Verloting uitsluitend voor de aldeHing iild llollaml ie 3fc t 30 pracMigs marmeren PENDULES met CANDELaBEUS EN 70 praclitige staande KLOKKEH Igif Zie Étalages in de winkels Aandeden worden van af nanstaande MAANDAG toegc even bij latiiiirboter Alélaiigei llargarliie Haas Kleren Home en Tbee A BluysseiiZoiien Te Gouda uitsluitend WIJUSTIIVAT A 160 Do TREKKING der 23Hte VERLOTING heelt binnen enkele dngfen plaats HORLOGES AyroisB iTHEHm WALTHAU MASS lyiBKyAlIOSAim J rdeellge eondlHcn voor het ATELIER voor degelVke reparaUeén eer voordeeiige Delftsghi SlaOiIB Te is ïcrkrijqbaar geurig on onschndoiyk ZDIVERINGSVET Na ontvangst van postwissel ji 40 et of 8 postzegels k 5 et wordt U een monsterdoos Zuiveringavet van IW gram toegezonden 6 kleine doosjes Qb eent met gebrniksaanwgiing en attesten verzacht en neemt dadelijk de pü efGeneest onfeilbaar allo brandwonden t ok onfeilbaar op het v l tegen brnnderigheid klierachligheid boofdzeer aangelichts en andere Openbare Verkooping VAN h Kapitale Hoi stctlo IJSSELOOKD j tjk ist i éért JL y k bizonder gunstig in de EpmK onmiddciyke nabgheid van de stad Gouda n den Veerstalpoldor aan di n Gonderakschen d jk en IJssel gelegen Gebouwen en Zi 4kclareii 9 Aren 77 Centiaren test Wei en Hooiland 1 onder de gemeente GOUDERAK op DONDERDAG 11 SEPTEMBER 1902 bg veiling on op DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1902 bg afslag telken des middags te 19 uren in het Kofflelmis U 4 UitOXIh aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris 6 G FORTUIJN DR006LEËVËR Te aanvaarden do landergen op den 1 December 1902 on de Gebouwen op den 1 Mei 1903 Betaling der Kooppenningen 1 December 1902 j dor koopsom kan onder eerste bypothekair verband tegen 4 percent rente s jaara en voor 5 jaren vast op bet gekochte gevestigd blgvon Nadere inlichtingen geeft voornoemde j Notaris FÜKTUIJN DKOOGLEEVER te Gouda ten wiens Kantore de kadastrale uittreksels en kaart en verdere stukken tgdig ter inzage zullen liggen n m Hkstadih t llA Markt GOUDA Ondergeteokende beveelt bovengenoemd op nieuw gerestaureerd Café Restaurant KEGELBAAN en VERGADERZALEN beleefd aan I Don golioolen dag gelcgenliöid totMiet dineren H la curie terwgl uitstekende Zalfn disponibel zgn voor bruiloften partgen ert vergaderingen tegen billijk tarief Nog gelegenheid voor hh kegelliofhebbers tot het oprichten van clubavonden Drie blljtirts waarvan een model TOULKT Aanbevelend J WOUDENBERG Ijskoud BIER Van al lieden Ainstel Plt ier lli tny keiiH Ocrste No la 10 cent per lumler IN HET MAGAZIJN M AV M SïliU zgn voorradig in verschillende goorten en prljse GEYSERS eenvoudig in do behandeling on volkomen veilig plaatsing onder volle garantie Het beste adres voor GASFORNUTZBN KOOKPLATEN GA80RNAMENTEN geregeld de nieuwste soorten GASBALLONU Alles tegen concurreerende prgzen Beste en goedkoopste adrea voor G SGLOEILICHTB ENOODIGDHEDEN Aanbevelend M M VAN LOON TELEP in Gasfitter Ken eetlepel SODKX zal lu den regel beter voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda Druk van A BRINKMAN Zn Gout Buitenlaadsch Overzicbl De prefect van Haute Marne heeft weder een paar burgemeesters geschorst voor een 1 maand omdat zo zich heftig en oneerbiedig 1 hebben uitgelaten over de rogeering naar I aanleiding van het sluiten der zusterscholen I Te Noméxy waar burgemeester Peters om 1 een dergelijke reden is afgezet heeft de geheele gemeenteraad ontslag genomen De rechterlgke macht oordeelt nog niet eenstemmig over de vraag of de overheid wel bevoegd is geweest de scholen te verzegelen De rechtbank van Mayenne heeft de markiezin de Foncault vrggesproken Zg is eigenares van hot schoolgebouw te Averton waar de zusters lesgaven en had de zegels verbroken waarmede het gebouw onlangs afgesloten was De pastoors Blouin en Andouin die door de eorrectioneele rechtbank te Cbolet waren veroordeeld de een tot twee maanden on de ander tot acht dagen gevangenis wegens het verbreken van de zegels der congregatieschool te Vezins zjjn in hooger beroep beiden vrijgesproken V Do bond van mijnwerkers in het bekken van Charleroi heeft besloten tot het organiseoren van een compagne om te geraken tot den achtourigen arbeidsdag Petilioneeren in overleg treden met den attnistui Tan beid en met de patroons en als dat niet helpt een algemeene werkstaking in de mijnen zullen de strijdmiddelen zgn De mgnwerkers wenschen een wet waarbg de arbeidsduur wordt vastgesteld op 9 uren in 1903 op 8 uur in 1905 en op 8 uren in 1907 voor de arbeiders die onder den grond werken Voor de arbeiders buiten de mgn willen ze een wettelgken arbeidstijd vastgesteld zien in 1907 op 8 nnr Ook zullen de mijnwerkers om een pensioenregeling bg de wet vragen Onlangs sprak de Kaapsche correspondent van de Times de verwachting nit dat het binnenkort zoo blgken of Kaapkolonie geregeerd zal worden naar de wenschen van een parlementaire meerderheid die vijandig staat tegenover de bedoelingen der regeering te Londen De eerste zittingen van het korten tgd heropende Kaapsche Parlement hebben deze verwachting bewaarheid De progressisten dat zgn de voorstanders van de schorsing der grondwet ziJn werkelijk in de minderheid en duidelijk is dat gebleken toen er gestemd moest worden over een voorstel tot aanvul FEVILLETOM 1 IE TWSE ÜITEBSra 47 = = Op den morgen van het gesprek in de Opgaande Zon dat wij zooeven hebben meegedeeld toen de bevolking naar gewoonte aan het werk was gegaan in de schacht was neergedaald en in de mijn was doorgedrongen toen de ovens alle gloeiden en de schoorsteenen rookten toen liep er plotseling een gerucht tot zelfs in de ingewanden der aarde dat eindetijk het uur geslagen had en de man was gekomen het uur dat hun verlichting zou brengen en de man die hen ter redding zou aanvoeren Mijn vrouw zei het mij toen ze mij mijn ontbijt bracht zei een kolengraver tot zijn makker en hij liet deze woorden volgen door een kracjitigen slag op het stuk waaraan hij met zijn honweel bezig was Het is geen tien mijlen van hier lei zijn kamenuui Zij zullen hier tegen den middag zijn Er valt heel wat voor hen te doen zei de eentc weer AUeo die na gedane waarschuwing nog aan het werk zijn zullen er van lusten en iedere machine moet dadelijk ophouden Zal de politie hen bereiken voordat zü hierheen komen Die ia er niet i mijn vrouw lejt dat er geen ling dor 9 vacatures in het Parlement tg I deus den oorlog ontstaan Alio ministers e i 1 een lid der progressistischo partg verlieten I bnn zetels aan do rechterzijde en namen 1 plaats aan do zijde der oppositie dus va i I den Afrikaandorbond Het voorstel dat ee 1 motie v n afkeuring inhield over het beleid I van den premier sir Gordon Sprigg werd I daarop verworpen met 41 stemmen tegen 2 1 In verband met een en ander wordt van 1 Londen uit melding gemaakt van het fel I dat er aldaar in ministerieele kringen stem men opgaan om de terugroeping van lord 1 Milnor uit Zuid Afrika te eischen omdat d 1 gouverneur der nieuwe koloniën door Boe I ren en den Afrikaanderbond fel gehaat 1 wordt en dus de pacifiatie des lands i 1 den weg staat Er zoo wanneer de Britschregeering of lievor Chamberlain willig is I op dien ciscb in te gaan juist een geschikt I tijdstip voor gekomen zijn daar hot gou 1 vorneurgeneraalschap van Australië vacant I is en dat van Canada binnenkort open I komt Twee kansen dus om Milner door 1 oen benoeming tot één dier hooge ambten I met een zoet Igntjo uit Zdid Afrika te krijgen j Koning Victor Enimanuel van Italio is via Zwitserland te Berlijn aangekomen Nu het conflict tnsschcn Italië en Zwit i ia w oiw oggeiegn nm u gwii T J schc regoering den koning bij zijn aankomst op Zwitsersch grondgebied met grooten luister doen ontvangen gedurende de geheele reis van de Italiaansche tot aan de Duitsche grens vergezelde de president der republiek den koning Bovendien waren door de Zwi I sersche regeering uitgebreide veilighcidsI maatregelen genomen gednrende de reis I Bg zijn aankomst in Dnitschland is do I koning begroet door hooggestemde artikelen I in de offlcieose pers De Reichs Anzeiger I en de Nordd Allg Ztg gaan vooraan waar I het geldt de aloude vriendschap tusschen I Italië en Dnitschland en tusschen de regeeI rende stamhuizen te herdenken en zoowel I den koning als zijn leidenden staatsman I minister Prinetti hartelijk welkom te heeten I De Eiiln Zgt sluit zich daarij geheel aan I Het blad zegt I 0m de Triple Alliantie te verzekeren en I te besehermen zijn geen vorstenreizen I meer noodig De waarde van dit verbond I is bg alle aangeslotenen volken regeerinI gen en vorsten zoozeer in het bloed over gegaan dat ziJ van de noodzakelijkheid om in de eerste jaren dien toestand niet te veranderen meer dan ooit overtuigd zijn geworden Vooral Italië is door het verbond sterveling te zien is 1 De HsUekatten zooals zij zich zelve noemen 1 houden in iedere sud t til en bieden vijftig pond 1 voor een levenden politieagent I Weet ge wat zei de tweede graver Ik houd I op met werken en ga naar boven Ik ben hecle 1 maal van streek ik kan niet meer werken Wczullen dus toch nog een billijk dagloon voor een billijken arbeidsdag krijgen Kom mee ik ben je man als iemand ons wil tegenhouden slaan we hem neer Het volk moet zijn rechten hebben wij worden hiertoe genoodzaakt maar als men een shilling per da op het loon mindert waar blijlt dan de zekerheid Zeer waar het volk moet zijne rechtenhebben en acht uren arbeid is lang genoeg Toen zij in het heldere daglicht gekomen waren vernamen de beide mijnwerkens in meer bijzonderheden het nieuws dat de vrouw van een hunner vroeger in den morgen als een gerucht had medegedeeld Er scheen nu geen twijfel meer ie bestaan dat de bewoners van Wodgate gewoonlijk de Hellekatten genoemd aangevoerd door hun Bisschop in grooten getale de omliggende distrikten waren bmnengerukt alle machines deden stilstaan alle arbeiders de tabrieken uitjoegen geen tegenstand ondervonden van de autoriteiten en een dekreet uitvaardigden inhoudende dat de arbeid gestaakt moest worden totdat het Charter de wet van het land was I Dit laatste was niet het minst verrassende van I de geheeld zaak want niemand zou zich hebI ben kunnen verbeelden dat de biaschop ol iemand Telefoon So ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels n 50 Centen iedere reg el nteer 10 Centen Groote letters worden Iwrekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur tie niidd zot op het fort Gongen onder verdenking hulp verleend te hebben bij de uitstorting van drek over de gendarmes De rechtbank te Brest heeft con boor die te Saint Mehen Weg met hot legori geroepen heeft toen de gendarmes voorbijgingen veroordeeld tot vier dagen gevangenisstraf en lii fr boete met toopataing vanvan do wet Bérenger DuiTScni AHn De keizer zal de inwijding van do Ruhmoshalle te Qörlitz gaan bgwonon inden herfst In het geheel zullen te Poson en In de omgeving voor de manoeuvres honderdduizend soldaten ingekwartierd worden De zaak Löhning kan als geëindigd worden beschouwd ditor do mededeeling dat de opperpresidont van Posen op zijn postblijf I De tweemiilioenste bezoeker van de Duaseldorpseho tentoonstelling houder van nummer 77 830 schijnt geheel onthouder to tvezen tot dusver Woensdagmiddag werdhet nummer uitgegeveii is nog niemand omom de driehonderd Sesschen fiinon Moezelwijn gekomen door een Dusseldorpsch wijnhandelaar uitgeloofd geheel en al geworden wat het is Ileen te zwak om in Europa een achting aldwingende plaats in te nomen moot het door steun f bij andere staten te zooken pogen zijn positie te bevestigen Door zijn geografische ligging reeds moest het bij de MiddenEoropeesclio staten steun zooken deze toet zjjn het minst geuitoressoerd bij de quaesties die voor Italio van het grootste belang zijn namelijk de bohoersching der Middollandsche Zee en de exploitatie van de noordkust van Afrika voornamelijk Tripoli Het verbond is do oorzaak geworden van do groote overeonkomston die in den laatston tijd ziJn aangegaan Oostenrijk heeft met Rusland do Balkan overeenkomst gesloten en Italio met Erankrgk het Tripolitrnctaat waardoor zoowel de monarchie als Italic een belangrijk voordooi behaald hebbon Verspreide Berichten 1 FhaskruiC I Door den secretaris Cotto van den Na 1 tionalen Mijnwerkersbond is nu een oproo 1 ping gericht tot allo mjjnwerkerscorporalics vo het nationale congres van 24 Septembe AiS te Commcn try waarop het vr ag Tprake zou komêfl WtoilllMIHMAttH Gelukkig schijnt do kans op een nieuwe staking dor mgnworkers in het Loiregebiod minder groot te zijn dan vóór dezen ingevolge verdeeldheid over de zaak tusschen Cotte den algemeenen secretaria en Beauregard den districtssecretaris Heden heeft er te Snint Etienno ter arbeldsbenrze maar weer eens een vergadering plaats ovor de te nemen matregelen in de gegeven omstandigheden met het oog op do afkondiging der staking op korten termijn De prefect van politie der Seine Lépine heeft tot de regoering het verzoek gericht tot toekenning van medailles aan politieagenten inspecteurs en veldwachters na twintigen vijf on twintigjarigen diensten de premier Combes heeft dat een goeden inval geheoten zoodat onverwijld tot de aanschaffing van de onderscheidingsteekenen wordtl overgegaan De rechter van instructie te Brest maakt lange dagen met de ondervraging van allen dio te Lesneven Meeën en elders zich gekeerd hebben tegen de gendarmesmet emmers vuil water en uitwerpselen en I een kapelaan uit Lesneven is gevangen ge zijner onderdanen ooit van het Charter gehoord had veel minder dat zij op eenigerlei wijze cle beteekeni er van konden vatten of door eenig middel er toe gebacht worden to gelooven dat de invoering er van hunne belangen zou bevorderen ot hunne grieven opheflen Maar dit alles was evenals de meeste gebeurttnissen m de geschiedenis teweeggebracht door den onverwach ten invloed van een persoon Ren Charlislisch leider liad eenlgen tijd te Wodgate vertoefd toen de nood hoog geklommen was on had zich veel invloed en populariteit verworven door aan eene lijdende en met ha f genoeg krijgende bevolking te verzekeren d it zij het recht hadden op vier shilling per dag en twee pinten ale voor slechts acht uren arbeid Het was een man niet van bekwaamheden ontbloot en die bevattelijk voor het volk sprak en zijne vooratellingen bleven niet zonder uitwerking zoo dn men ze eenmaal had aangenomen was zijn invloed onbeperkt en daar hij tot eene bevolking sprak die behoelte had aan opwekking daar zg weinig hadden om hunne vrije uren te brengen word de Charti5 die zoo voorzichtig was om nooit over het Charter te spreken een belangrijk persoon te Wodgate en werd zeer in beschiriin genomen door bisschop Hattón en dient echtgenote van wier e diensten hg zich had weten te verzekeren üp het fP schikte oogenblik toen alle rijp en i lf reid was en de bisschop een J de klachten zijner onderdanen werd lasng gevallen toen openbaarde de Chartist hem de ith m s n n het Charter en br hl hem o