Goudsche Courant, dinsdag 2 september 1902

Woensdag 3 Septe ber 1908 0 8893 41s e Jaargang ieuwS en Advertentieblad voer Gouda en Omstreken Telefo X U s ADVEUTENTIEN worden gfeplaatst van 1 5 regels a 50 CJ nten i i e reg el meer 10 Centen Groote letters w $Hbi l erekend naar plaatsruimte Inzending van Atlvertentiën tot 1 uur de rtiiiid De Uitgave tlezer Courantgescliietlt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderiijkc Nommers VIJF CENTEN Sm Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandache uitgave van Tourist I e hoofdtekst van dit hallmaandeIgkBcbo tijilschrilt bestaat uit de BeDchrijvlng eener Heit om de Aarde die de Heer K T Kkkkbtiu KuiPBB in opdracht der Vennootschap maakt Elk nammer is rtjit gelUutlreerd naar eigen photographUehe opnamen Ieder inteekenaat ontvangt per jaar ongeveer HO AnëieMkanrten die hem aan eigen of een ander floor hem op te geven adres door or 7 e reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal knraon deie uit verschillende plaatsen in Arabltt Perzië Vooren Achter Indie Birma Malacca enz Prijt per jaanjang f 7 20 inrl de AnebhlIcarirten ne intoekcning is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem TANDARTS SWAAP 0 7 Voorburgwal 92 ttSTEftD H is elke DINSDAG van t0 4 uur te spreken Oosihaven B 10 EUNSTTAOTEN in gond gezet 1 0 per tand plaatsing zonder plJn MBT eAnifcNTIE Oude en slecht vervaardigde HM ttanéieH en UelMten worden exeelleul en MUtfiE verbeterd Alle operatiën pijnloos Informatiën kosteloos WORDT HIET DI TGESTEID Wking ZaterdaR 4 October 1902 Vijfde Verloting te HENGELO Geld door Notaris SÓHEPi K8 van Zolhem in het openbaar bg WITTE te Hengelo Geld 30 Loten een prijs lo Pry 00 Gulden 2e MO 38 U tie 6e SM tM OO Zie verder aant lakbiljetten by weder verkoopoi Verkr gbaar bji BISSCHOP SWABTSENBURG S liotendebiet öonda en bg D J JANSiN Hengelo O k 0 Ct TUitty Wondnbaliiffl in da gehooid orelil bekend m geroomd Onovortroffon innlilol tegen llo Borat l r lever aaf ilekteu CH Inwendig r oowol al wik uitwendig in bijn 1 11e lioklogoiriilleu met gotvl levulg luan te wenden l rU per HacBU U t per post l l TUnry a Wenduitlf be t e n l nog ongeke nde gonoo kreoU on heikame werking Miwkt meo t l elke pynl ke m ge rrallo operatie gehee ofeAodig Met dozo Mlf werd H I g tetaoadeii bcfugeiwfl onliunn oen l u au laar k DkerlUd geneien Urongt goueimg en ierawhting der pijnou 1 Ü wonden onUtokingen ma Tan allerlei aard PrtJa per pot f 1 80 per poet f 1 60 Contrnal DopAt voor Keilorlnml Apotl ok r IIENKI Slllll EKS fckinS n l rd ln L THIKHKY I Pr niJ k 1 R k UeU Of Miev pr Ii ll t ntkW kij Irt Ce l M pai RokiaS fiauiniam Prnk van A BEINKMAS Zn Öonda I EUDlniiuimijL van de llaagsche Pro Boer Vereenlglög ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoflFers van den Zuid AlVikaanschen oorloff Heze LOTEN k I i per stuk worden geheel bclangloos verkrggbaar gesteld door do Firma BOHENK Z en A BRINKMAN Z Op de groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan ile wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem de groole gouden medaille toegedeeld Ue baard groeit op gladde gcztcblen en bel haar groeit op de kale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte RoKsische Yetïui Balsem bewerkt de ecliooutite volle baard of knevel alsmede haar op het hoofd Verlt niet Onachadeiyk Volkomen garantie voor terugbetating van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 julden aan den kooper Prg voor sterkte I f Gulden Sterkte II 4 Gulden 50 Cent Storkle UI werkt iu Ï S weken 7 Gulden 50 CentsWordt overal in de wereld ver ünden met gebraiksaanw izing en bew s van garantie in alle talen van Europa tegen vooruitbetaling öf poatvoorschot van het SkandiiiaviHch Iloofddepot Hepresentaut voor Duitschland en Holland HARKY NIKLSEN Günsemarkt 9 H iinu o 185 Duitschland Indien men zich vereenigt om meerdere buflsen te koopen worden IQ altjjd franco gezonden Van do tairgke eeronde dankscEryven en erkennende en aanbevelende getnigenisneii volgen hier nenige weinige vertaald in het Nederlandsch Ik verzoek U mg 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mgne keniiissen mg verkocht hebben te beisorgen Gelgktgdig beschouw Ik het als mgne plicht U te veroorloven het volgende te publicecren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zg heelt mg namelgk mgn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerljjk toestaan dat toen ik liet eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien zg tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelgkheid was zgn haar terug te verkrggen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelijk zien dat ik mg vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die U mg bewezen hebt Nog eens mgn hartelgken dank U kunt geloven dat ik U vele koopers verschaffen tal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 B 4 Copenhagen De van II verkochte baardbalsem moet bepaaM de grootste uitvinding van het 19 iaarhouderd zgn aangezien ik dezelve sterkte UI slechts korten tgd Hjebezigd heb en daorbg de schoonste volle baard van de wereld verkregen heb waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Tralleagade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrggtng van board mi van colleges aanbevolen is verzoek ik il hiermede mü ten spoedigste eene bos sterkte lil te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetwelk somtgds onaangenaam zyo kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbalaem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mgne kenirtssen dit hoorde verzocht hg mg ten spoedigste eene bus sterkte IU t laten konen welke ik hiermede bestal J Stenström de stoelfobriek Vernamo Zweden lk verzoek U mg eene bus te zenden van dezelfde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mgn broeder ten hoogste verbaasd ia over do uitwerking welke zg reeds op mg gehad heeft en nu ook eene proef iiemen wil H Madsen luitenant in de Deeusche armee Copenhagen Na eene bus van de echte Yetza haarbalsem gebezigd lo hfbben hen ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mgn haai verkreeg roods na de eerste behandeling een mooi krulsel even als het blank en week gfworden is Ik bespeur tegelgk een zeer sterk verfrisschend gevoel in de bodem van het hoofd en ik bon mgns zenuwachtige hooidpgn geheel en al kwgt geraakt Mgn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogaohting Me TOSW Ingeborg Mieren Lnndagoda 7 Copenhagen mwn i fi ni w i Door üvntMh IgMMCn nbevoUn hUt e r DIploma tn Ooud Bchroond PRAEPARATEN VAN Deze naamteekenlng is diegene vandeu uitvinder en zal op elk pakjegevonden worden anders 13 het vervalBoht en zonder garantie Ulna I arOCne el ini Undtrm 1 vol u nen gebrek aan eotlui lecWi ipUevérlerln ienuwhoofjpJn ter veraterlclng na Iditt otkrawnbed kooru en 6y e OUINALAROCHE FERRUOINEUX In hel bijiondet lecen Bloedgebrek BlMklusW kwalen van KrWaohen laellllil m Verlirijebiier m lUcon 1 80 en 1 PJlrAl Pa anvo lmm veriterkend aaneenaamv n mMV v idKelljkidlt fcoIl ClKei aCaO C JJ VS Wnderen wakken en kHeracMIie tellen Ket n tebovelen AU enawkiachUae drank b tootnlaeen der PlJ J f voor lUleelfiBen enUelne kinderen Pri liet bal k Ker 1 70 M Kgr O W Ker Q BO Chemttch lalvert Melksuiker T JVJ tl t AeiVima fScïafoHAtl lle ken eener halve Cljiiettelivddoond te baalt ftainnig ylgarCUCII ii g de navlglt aanvallao vui Aithma eto b doosjes 0 80 en 0 60 ZII lalUaTIIIUC DUIIDUII9 M p ine ConEeaHeaetc voon loalalstauna i voor kinderen bewijseii Je Tamarinde Bonliona v KiTaEPF I IEN HOLM beluignjta diensten dut de Torni voor hel kind b fe tl gk en de smuk aatnenaaro is Pri per lioosie aBO en ƒ Q 60 CalmSak Dac4S11oC 1eemeen erkend het BESTE huismiddel OainiiaKraalHICS Hoe t verkoudheid en Kealptin het U een alUmoploiMnil en venachtend middel bU uitnemendheid nWaitend ia □ neeehjes verktijijbiar Pnis ƒ 0 80 per fleichje I ItattitUtkmiitf N Pm JtrvfbtW Hf de MMf e KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST V m ra IRAIPtLIIH a HOLII te jA Jltï ïïï t Ifuêlitm Wh Echt Zeeuwsch Tarwebrood fa cent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 EEHieiErOT TAN TIES Men werdt verzocbt op t MERK te letten oiT aer Maoizun vi M ftAVENSWAAY ZONEN GOHINCHEU Deze THëKëN worden afgel rerd in verzegelde pakjes van vijf iaee en een hal ea een Ned oru met vermelding van Nommer ec Pryn voorzien van nevenBiaand Merk volgens de Wei gedeponeerd Zieh tot de uitvoeriaK v n gC eerde orders aanbevelende J C BUL voorheen J BREEBAAET Lz n FOIKS ODDP SOHIEDAMMEK GEÏÏEVEE Merk NIGBLTCAP Votkrijgbaar b I M PEETER8 Jz NB A Ib bewiji van eohthaidii p oaoUet en kurk ateodi voofr CHIEPAM I lien van dan naam der Fima P HOPPE IN HET MAGAZIJN ïf M AVONDSTER zSn vooiradig in verschillende eoorteti en pr xe GEYSERS eenvondig in de behandeling en volkomen veilig plaatsing onder volle garantie Het beste adres voor GASFORNÜIZEN KOOKPLATEN GASOBNAMENTBN gerelold do nieuwste soorten GASBALLOÏIS Alles togen concurreoronde prijzen Beste en goedkoopste adres voor GASGLOEILICHTBENOODIgDHEDBN Aanbevelend M M VAN LOON TEliEF 117 Gasfitter Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort deavorlangd met bfllevering van servies zilver talellimien enz enz Aanbevelend Gerard PinkseE Cuisinier Westhaven 128 Geen beter adres voor allo soorten SCHOENWEEK dan hel üoordbralönlsfi Schoen en LajneBmagazij KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg Aanbevelend e SMITS Alle repdraUSn en aangemeten ver BH I H M i fc Hit beat 0M aiaI ta mi makkd km poetamlAtol voor WJ m vooral dMiaa an Kütdaraohoaaw b da Appretuai van C JS tarlla BtiUhCtr W Man l a naam ea türttkimeit l i gl I li l i M tjiw 11 I 1 I J KËWISGEVI XG InRICHTINGKN WRf KE GRVAAk = CHAUE OF HINDER KUNNEN Vf RllORZAKEN BURGKMKESTKR en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter vlaie is gelegd een verzoek met bijlagen van de Directie der NaamlooEe Vennootschap de Roltcrdamsche Steenhouwerij te Rotterdam om vergunning tot oprichting eener steenhouwerij op het perceel gelegen tan ue Spoorstraat Kadastraal bekend Sectie A no 255 Dat Op Dinsdag den 16 Sept 1902 des namiddags t n i is ure op het Raadhuis gelegenheid is om heawaren tegen de gevraagde vergjinniDg in te hftngen en dat gedurende drie i n lfOOr dien dag op de Secretarie der Gemeente v iu de ter zake nqjekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 2 September 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUVVKR Bullentandseh Ovcrzicbt De Londensche correspondent van den Matin schrjjft dat de Boeren generaals en de heer Fischer iflet hun secretarissen bjj lBra Hl teii n t te IjOWriwr KmirtrMel liil i KMM hebben genomen van een omvangrijke hoeveelheid brieven en stukken die hen daar wachtte Dank z j den regen en het geheim omtrent het uur hunner aankomst bewaard is de aankomst der generaals schier ongemerkt voorbflgegaan en konden zjj door Londen r jden zonder dat er eenige manilestatie plaats had Zoodra echter hun aanwezigheid in het hotel bekend werd verzamelde zich een talrijke menigte op straat en deze bleef onophondelük onder de ramen stationneereu Tegen drie uur reden de generaals in een gesloten rijtuig uit om een bezoek te brengen aan mevr Green Zij kwamen om 6 uur thuis Er deden zich in bet geheel geen manifestaties voor De generaals zouden vermoedelp Maandag door Chamberlain ontvangen worden die s ochtends van dien dag te Londen temgTerwacht werd De koning van Italië heeft Berign verlaten en is weer ntftr zjn Staten teruggekeerd De indruk die zijn bezoek heeft gemaakt wordt in de Voss Ztg als volgt geschilderdt De koning beeft bg allen met wie hij in FEViLLETOX BE TWEE ÜITEmEN 148 De tocht van bisschop Hatton aan het hoofa van tijne Hellelcattcn door de mijnflistriktert was een der meest zonderlinge volksbewegiogen die ooit hebben plaats gehad Geseten op een witten muilezel met glawchtige oogen en Terbazend leelijk van vorm zwaaide de bisschop een grooten hamer waarmede hij gezegd had dé vijanden van het Tolk te zullen vernietigen alle putties en doggiea alle houders van winkels waar de arbeiders verplicht waren hunne waren te koopen alle opzichters en bazen Een duizei dtal Hdlekatten volgden hem knuppels zwaaiend of geilrapend met ijzeren staven houweelen en hamers Aan tedere zijde van den bissschop zat op een eul een van zijn zoontjes zoo gedwee en fernstig alsol z hunne vijl hanteerden Een zijdeft vaandel met h Charter er op dat hem door den zendeling woa aangeboden werd voor hem uitge dragen als een heuige sUndaard Hog nimma had men een troep zien optrekken die van zooveel ellende blijk gal aU deze Onder het voorlgaan werd het aantal steeds grooter want aan alten arbeid werd een eind eeroaakt ledere machine moMt itiUtAftD men Uet de ketels leegloopeo de aanraking kwam een liMr gooden indruk gemaakt Men heeft in uun aangetroffen een vastbesloten zorgvuldig Wor de regeering voorbereid man die niet nlleon do binnenlandsche toestanden van zijn uyk goed kont maar ook de buitenlandsche betrekkingon mot een onbevangen blik aanziet en die er vïist van overtuigd is dal Italio s hoste plaats is aan de zgdc van zijn bondgenooten Daitschliind en Oostenrijk Die moening beeft de Koning openlijk en zonder terughoudendheid lierhaaldelp uitgesproken lig heeft gelegenheid gevonden zich te overtuigen van de vrieudsclinppulgku gevoelens die de Duitsche keizer voor lüsm k4eteii en Ét trekkfageB der biSie vorsten z H daardoor Bvcn hartelijk geworden als ze tnsschon hunne vaders en grootvaders wai en De Koning terft gelegenheid gezocht en gevonden zijn grOCite genegenheid voor den man die den stoet gagevon heeft a tit de vernieuwing van het Driovondig Verbond nog eens op duidelpe wgze te toon n Hij heeft graaf Bnlow don Dnitsclion kanselier de hoogste Italiaansche orde die der Annunziata geschonken welke den drager het recht geeft zich Neef des Konings Cagino del Ue te noemen en zeide bQ bot overhandigen daarvan lk uoodig n uit met mg to drinken op het welzijn van graaf Von Bulow den trouwen vertolker van do belangen van het PatBic l tg r i j k i rTt B het I i i ev 4 i g Xm i ai k Dit was duidelgk genoeg evenals de toespraak aan het feestmaal by den Keizer De geheele pers van het Drievoudig Varbond is dan ook hoogelgk ingenomen met debesliste uitingen van den Koning Do grootc Italiaansche bladen verklaren zich daarmede volkomen eenstemmig V De Tribuun zegt In de toekomst is elk misverstand onmogelgk geworden het Driavoudig Verbond bigft in zijn geheelen en groeten omvang bestaan En het Qiornale d Italia De woorden des Konings hebben een groote politieke beteekenis als de bekrachtiging van den vrede en een bevestiging en erkenning van de hartelijke betrekkingen tusschen Duitschland en Italië Ook de Oostenrgksche bladen bespreken het geval en het Wiener Fremdenblntt het orgaan van minister Golnchowsky zegt De toosten der heide heerschers krijgen groote politieke beteekenis door de uitingen over het Drievoudig Verbond op welks waarde in de toosten in het bijzonder gewezen wordt En waar de Keizer zeide dat dit verbond in alle kracht voortbestaat vuren werden uitgebluscht de arbeiders werdon uit de werkplaatsen gejaagd Het dekreet werd overal uitgevaardigd dat er niet meer gewerkt zou worden voordat het Charter de wet van het land was de mijn en de fabriek de gieterij en de weverij moesten tot dat oogenblik ledig staan en de staking van den arbeid beperkte zich niet tot deze inrichtingen Alle bedrijven van welken aard ook moesten stilstaan kleermaker en schoen tapper borstelmaker en schoorsteenveger kettellapper en voerman metselaar en bouwkundige alten voor allen een groote Sabbath die vergoeding zou schenken voor het mogelijke lijden dat hij eerst zou teweegbrengen door de vermeerderde inkomsten en den beteren toestand dien hij ten slotte zou verschaffen dat paradijs van den handwerksman dat Utopia van den arbeid dat lag opgesloten in deze krachtige en duidelijke woorden tEen billijk clagloon voor een billijken arbeidsdag 1 OOFDSTUK V Gedurende de werkstaking in Lanca ire had het volk volstrekt niet geplunderd behalve in e6nige winkels waar levensmiddelen berden verkocht en waar die nog hooldzakelijkigedaan was door jongens en hunne daden van geweld waren beperkt gebleven tot hen met wie zij wat men over het geheel zou mogen noemen in eerlijkeh str d waren Dikwijls gingen zij in groote getale onderstand vragen maar zelfs dan n was hunne taal zacht en eerl iedig en zij waren gemakkelijk tevreden te stellen en altijd dankbaar toen de zekerheid met éon stevig jebouw te doen to hebben h der volkeren heeft het ver d gehecht zeide de Keizer Wcij ons over die woerden Want het iv der beide toosten vormt de het verbond gewaarborgd en in verband staat de rlNviJiing van er niiar zijn vriend en bondgenoot ipli die evenzoo medewerkt om langen langen tijd te behundon t dan ua het bezoek van Victor aan Berign de Driebond vaster ah oen waarborg voor liet heden bron van vertrouwen voor de too De do con allo liet dicnd onlang alle to weldrtj prefect tiging in luuil dering bren besliil dnlten van miuister Jomhos over egatioscholon zgn nu uitgevoerd en iregutiën op één na in Ministère in oon verzoek om vergunning inga it hot houdon van do scholen d tgaslotcn zijn Worden da aanvragen j eataan dan zal do oude toostend lagenöcg volkomen hersteld zgn Do hebbon instructie ontvangen mach vorloenon aau do gemeenteraden ipartement in buitengewone vorga ieon to komen om advies uit te Min den llaad van State over de do aanvragen ioaiofkfug trad w iren er 1 congregation van mannen die machtiging hadden bekomen terwgl er 147 congregatiijn van mannen waren zondor machtiging Onder de inrichtingen opgericht door de cengregatiën waren er 2lU i die geen machtiging hadden CongregatiSn van vrouwen mot machtiging waren er op genoemd tgdstip 905 zonder machtiging 006 Het aantal inrichtingon dnt zonder autorisatie door deze congregation werd gehouden bedroeg lil SöÜ waarvan er 10 970 behoorden tot de congregaliUn mét en 2282 tot de cengregatiën zonder machtiging De scholen die onlangs van overheidswege zyn gesloten violen alle onder die 13 2 52 inrichtingen zondefantorisatie Van de 147 congregatiBn van mannen hebben er sedert dien G4 een verzoek om machtiging ingediend de overige zijn ontbonden De 606 vronwen congrogatlöa hebben in don regel machtiging gevraagd van deze zyn er slechts 55 ontbonden De naweeën yan de jongste woelingen in Bretagne beginnen zich thans te doen gevoelen De rechtbank heeft verschillende personen t n troep van twee duidend personen bij voorbeeld de schrijver spreekt uit eigen ervaring verliet op zekeren morgen een iabriekstad in Lancashice toen de werkstakini reeds eenigen tijd aan den gang waa en de gevolgen reeds pijnlijk gevoeld werden en brachten een bezoek aan een in da buurt wonenden landedelman van hoogen rang Allen mannen vrouwen en kinderen traden zijn park in de grootste orde binnen en na zich in de onmiddellijke nabijheid van het huis te hebben neergezet vaardigden tij eene deputatie af om mede te deelon dat zij gebrek leden en hulp vroegen De eigenaar in kwestie was afwezij daar hij plichten had te vervullen hem door den toestand van het land opgelegd Zgne echtgenootc die een kordate vrouw was ontvin de deputatie zelve niettegenstaande de tegenwoordigheid haror kleine kinderen die er zeker wel toe hadden kun nen bijdragen om de vrouwelijke vrees te vermeerderen zij zei hun dat zij er natuurlijk niet op was voorbereid een zoo groot aantal te voeden maar dat er indien zij beloofden ordelijk te blijven en lich behoorlijk te gedragen zij maatregelen zou nemen om in hunne behoeften te voorzien Zy gaven hun woord en bleven rustig gekampeerd terwijl toebereidselen tot hun maal gemaakt werden Wagens werden naar een naburige stad gezonden om levensmiddelen te halen de jagers doodden al wat zij konden en binnen eenige uren was de menigte gevoed zonder het geringste teeken van wanorde ot dor gerinpste schen ding Imnner zelfgeorganiseerde discipline Toen alles voorbij was ging de deputatie wederom hare opwachting maken by de dam om haar hunM ïoroordoeld wegens door hen gedane delicten Wj hot gewelddadig verirt tegen do uitvoer dors der ministerieole delreten Een zekere abbé Piohon vicniii oncarnoau word veroordeeld tot twee inHhg rïvangenisstraf wegens overtreding vnn de wet op de samenscholingen liy werd echter vrygesproken van de beschuldiging van rebellie Het geding tegen n graaf en de gravin Do osta Beauregard die zich onderscheiden hebben bg de organisatie van den weerstand is uitgesteld om den bosohuldigden tgd te geven bet bewgs te leveren dat de door hou afgerukte zegels onwettig waren aangebracht voor het Hof te Quimpor is een andere zaak van hot atrnkkoik van zegels in behandeling gekomen t 1 die van den lui tenantkolonel LegouviUoDelaporte bevelhebber van het HOste territoriale regiment peze had zegels afgerukt van een hem toebehoorend gebouw vaaruit een congregatie verdreven waa teneinde de zusters er wedra in toe te laten ZQn advocaat wtst uitstel van behandeliBg verkrggen totdat de Consell d ëtat een bMOSaing ter zake genomen zou hebben Den markies S Barral Monferral ii zgn ontslag gegeven i maire van Etréchy we gens net schreven van beleedigenden brief aau den prefect Eenige lieden die de gendarmes met emmers vnil water badden begoten of op andere wyze vange iisstraffen van twoo tot zes tingen voroordoold Verspreide Berichten fnAHIHIJK Bg de mautfeuvros van de zestiende legerdivisie i KiAvre onder leiding van generaal Nëgrier zal in toepassing warden gebrncbt het taktiekbegiusel dat in den üuidulriIfMUischon oorlog gegolden heeft aan de i de der Boeren Do kapelaan Pichon te Concamean ia veroordeeld tot twee dagen govangenisstralwegens overtreding van de wettelijke voorschriften tegen samenscholingen Voor den hodr jvor van den aanslag op den trein Paris Méditerrannèe is een belooning uitgeloofd van twinlig daiiend tr door de Maatschappg nita do aanwyzinge geleid hebbeu tot aanhoading van de schuldigen De royalistische landgoedcigenaar Kerdanet te Brest beschuldigd van hel toobreugen van een slag aan den onterpre dankbaarheid te bcmigcn en daar de tuinon van deze buitenplaats tKiroemd wsfcn in den omtrek vroegen zij vergunnin voor allen om die door te wandelen hun woord gevende dat geen bloera gepulkt en geen vrucht aangeraakt lou worden liet verlof werd geueven die groote mnafta marcheerde in tioepjei elk onder e $ eigen aanvoeder en deze aanvoerders weer hoorzamendc aan een anderen leider in de voiki aakate orde door lic 3 hoone tuinen van hunne schoone gastvrouw Ifs bekochten zij de brocikaiien en uruïvenkabsen Geen grasrandje werd vertreden geen druil werd geplukt en toen zij de bezittingen verlieten hieven zij drie hoeraa s aan voor de schoone landvrouwe Oe Hellekatten en hunne volgelingitn waren van eene geheel andere getlndheuT dan dei zachtaardige I annaghiresche muiters Ij trokken verwoestend en plunderend voort bestormden de huizen en haalden er alles uit wat van hvnnt ga ding was stalen de kelders leeg beschouwden de bakken als de vijanden des volks verklaarden de magazijnen en winkels van alle werkgevers win kelhoiiders verbeurd liepen deuren open sloegeni ramen in vermeldon de gasleidingen opdat de steden des avonds in duister gehuld zouden zijn namen werkhuizen stormenclerhand in verbrandden allerlei tarieven en belastingr gi tcra op de marktpleinen en lieten broeden en zijden spek uitdealen aan een menigte die juichte en lachte te midden der vlammen en der plundering ifTfrtft Ptrwtfgti