Goudsche Courant, woensdag 3 september 1902

J Aan7ang 7aa den Z ngciirsus ZATERDAG 5 SEPT a s Laatste Inschrijving op dien dag voor klasse zoowel privaatondcrwiis in ZANG of PIANO van tot S uur WESTHAVEN R K Volksbond JEANNE M MülDER IN HET MAGAZIJN DE AVOXOSTER zgn voorradig in vorschiUcndo nooritn en pr en GEYSERS eenvoudig in de behandeling on volkomen veilig plaatsing onder volle garantie Het beste adres voor GASFORNUIZIiN KOOKPLATEN UASORNAME NTKN gcri gold de nioawsto soorten GASBALLONS Alios togen concnrreorendo prgzen Beste on goedkoopste adres voor S ift GLOElLICHTBfJffOODIGDHEDEN Aanbevelend M M VAN LOON HET ALOM GUNSTIG BEKENDE LINNENGOED is weder in grooto sorteering voorbanden VAN OS Md Tiylleur Kleiweg E 73a GOUDA TeieMoan t Hf Beurs van Amsterdam 72 89 91 13073 10237 90 10357 13101 62 13223 94 80 10407 92 78 94 10510 13311 87 82 98 13460 10640 13613 51 13602 81 28 10809 13714 46 16 79 62 84 13869 95 74 10965 82 11009 13945 28 14059 64 73 68 88 11135 90 41 14280 80 14366 11211 90 93 9811362 14422 11415 42 11616 69 74 14506 11616 42 24 88 37 14643 67 52 11768 71 11911 14735 51 14807 12022 38 53 14944 12136 74 45 84 12225 15014 33 39 6805 27 32 47 72 81 6954 7012 42 79 7162 94 7218 7300 29 78 82 97 7443 52 58 7593 7667 94 7726 34 73 79 7927 49 8114 29 51 8241 43 46 8368 8400 17 44 8627 8720 8816 94 8900 9066 78 9139 62 9278 81 96 9311 22 37 48 Hoeren boven 14 jaar Ie prys K van der Torren 2e pr 3 3 F Pino 3e pr J Kerper Versierde rywielen Ie prgs C Steensma 2e pr J zyderlaan 3e pr k Nobel 4e pr Joh van Veen Het orgelconcert in de Groote Kerk was prachtig De heer Wolters kenden we reeds onze verwacktiog was hoog gespannen en we zgn niet teleurgesteld Terwgl do zucht van genot die ontvlood na elk zangnummer ten duidelgkste bewees hoe mej Lucie Coeuen door haar schoone stem en keurige voordracht het publiek wist te boeien Haar programma was geheel op dezen avond berekend en was het de plaats ervoor geweest een daverend applaus zangeres organist en violist geldend was hnn ten deel gevallen Over de lichtbeelden hoorden we dat ze niet uitkwamen die gezien konden worden i waren mooi Het vuurwerk bet Goudsche besluit en naar wg meenen steeds oen waardig slot van elk groot feest hier ter stede was ditmaal niet zoo schitterend als we dat wel gewoon waren Als do commissie haar penningen aan de overige vermakelgktoden besteed heeft en het vuurwerk hierdoor lood hebben wg er ten vollü vrede mee Eenigo dwarskgkers en malcontenten uitgezonderd heeft Gouda Maandag feest gevierd nog altijd wordt hg dergelgke gelegenheden te veel aan Bachus geofferd jammer maar waar toch geloovon we niet dat do orde verstoord is geweest wg hoorden er tot hiertoe niets van en hiermee venschen we Gouda geluk Nogmaals een woord van lof en dank aan de commissie die zich uitstekend van haar taak heelt gekweten en we hopen weer op een volgend jaar 81 0 86 25 94 2Ö 3726 28 StadsniettWB GOUDA 2 September 1902 Aan den fortiftcatie opzichter Ie kl W Vrancken te Gouda is gister uitgereikt de goudon medaljo voor 3 i jaar trouwen dienst Koninginne dag is voorbg maar voor zeer velen onzer stadgenootcn zal hg nog lang in herinnering blijven Gerust mogen wjj zeggen dat bet feest uitstekend geslaagd is en der commissie raag een woord van lof niot onthouden worden voor de organisatie der feestlgkhcden die ter eere van H M verjaardag hebben plaats gehad Schoon was do optocht waaraan velen zich niet konden verzadigen onder de lange rijen dio zich langs den te volgen weg schaarden zagen we dikwijls dezelfde gezichten terug De poppen teutoonstelling in Ons Genoegen voerde duizcnde daarheen en nog zjjn er velen teleurgesteld moeten weggaan die noch tttsschen 12 en 2 uren noch van 3 6 uur gelegenheid vonden een kykjo te werpen op eon uitstalling die het zg ter eer der dames gezegd er keurig nitza Wie do verzaweling heeft gezien was van oordeel dat de grooto massa poppen or mooi uitzagen dttt do wgze van exposoeren er veel loibgbracht om den indruk te veraangenamenDe uitslag is aldus Van de 100 gratis uitgereikte poppen dio door de deelneemsters moesten worden gekleed werden er 99 ingezonden In deze afdeeling werden in rubriok a poppen volwassenen voorstellende de volgende prgzen behaald Eerste prijs ögsberta van Leeuwen voor oen pop voorstellende een oude juffrouw Tweede prijs Wilhelmina Steonwinkel voor een pop voorstellende Kluiten Mie Dordo prys Sophia Kok voor een pop voorstellende oen arbeidsterVierde prgs Christina Nieuwenhuizen voor een pop voorstellendo eon bakor Vijfde prgs Neeftjo Starreveld voor een pop voorstellendo een daggelderHet aantal deelneemsters in deze rubriek bedroeg 58 In rubriok b van deze afdeeling poppen kinderen van verschillenden leoftgd voorstellende was de uitslag Eerste prgs Agatha VermeulenTweede Johanna DonkDerde öorarda van OosteromVierde Wilhelmina van Gent Het aantal deelneemsters in deze afdeeling bedroeg 41 In Aid II alle andoro poppen niet tot de vorige afdeeling behoorendo werden in rubriek poppen V9lwa8senen voorstellende de volgende prgzen behaald Ecrsto prgs Johanna Tieseraa voor een pop voorstellende een dame in oud Friesch costuum Tweede prgs Barbara van Leeuwen voor een pop voorstellendo een raelkboerin Derde prgs Maria Versloot voor een pop voorstellende eon dame van omstreeks het jaar 1H50 Vierde prgs Bertha Rgnaarts voor een pop voorstellende een roligieuse Vgfde prgs Josina van Maaren voor een pop voorstellende een burgemeester Het aantal deelneemsters in deze rubriek bedroeg 40 In rubriek b van deze afdeeling kinderen vau verschillende leettgd voorstellende verkregen prgzen Eerste prgs de Weeskinderen van het Wees en Aelmoezoniershuis Tweede prgs Carolina de Mol Derde Sausje van den Bosch Vierde Adriana Thim Het aantal deelneemsters in deze rubriek bedroeg 44 Het aantal tor opluistering gezonden poppen waaronder zeer schoone exemplaren waren bedroeg 25 Zeer groot was vorder het getal voorwerpen op poppen betrekking hebbende Onder deze muntte vooral de inzending van den heer Stroeve uit Ook was er eenig antiek poppenspeelgoed aanwezig oa een latafeltje dat zeer de aandacht trok Overal gelgk zgn gaat niet daarom moest menigeen het waterteest missen en zoo ging het ook weer s namiddags met de ringrgderg en een feestje Achter de Kerk door een buurt commissio aangericht De wedstrgd op rg wielen was aardig en zon nog meer attractie gehad hebben als er meer rgwielen versierd waren geweest De uitslag van do ringryderg was aldus Meiajes beneden 14 jaar Ie prgs S Beszelzen 2e pr J van Vliet 3e pr A van Iterson by loting met J Beriyn en C Pino Jongens beneden 14 jaar Ie prgs A Bosman 2e pr J Lion 3o pr J H Bakker bg loting met O A M Spruyt Dames boven 14 jaar Ie prys C Thim 2e pr M Kok 3e pr W Stroeve maatregel moesten voor de eerste klaaie der R U B S alhier een paar vrouwelijke leerlingen worden afgewezenDe geheele zaak is hlgkbaar geen beginsel maar een dubbeltjesquaestie 46 97 912 26 aa 96 93 1054 3808 64 16 1247 3920 89 61 1448 4002 68 31 93 73 1623 4139 31 35 Gemengde Berichten Men meldt aan de N R Onlangs deelden wij mede dat te Kdam oen pas ontslagen gevangene zekere R iemand voor f 4U had opgelicht en daarna verdwenen was H j was te Kdam bS oen fabrikant in dienst genomen op verzoek van den directeur der gevangenis waar hjj zgn straf bad ondergaan Thans is R te Rotterdam aangehouden en door een aantal personen te Kdam werd zjjn portret herkend Op 27 Inli l t02 was lnj uit de cel ontslagen Ter zake van de verkiezing te Grave deelt een inzender in de Noordbrabanter mede Te Büimoer zjn de on keor meer steramen op den heer Hermans uitgebracht tengevolge van don volijvurigen veldwachter die stad on land heeft afgeloopen om do kiezers toch te ovcrrodon hun Ktem op den beer Aermaus uit te brengen Wilde zij goede ♦ ttenilio van den burgemeester blijven dan moesten zü stemmen op den heer Hermans iSlotkn 80 957 M AUG I ïrkrs fll mi ura C rt N l W 8 80V llto dHo dUc 8 I 6 ilito dito dUo S I 95 IIoIiail übl 6auill l8JlSS4 SV i lTJLI ll IiinhrgTiDgl8 S81 S 9U i OoinNl OU Ill papier 1868 i 8 i dito iD tUTerl8 8 t Hl i l o TUOAL Olil mut ooupou 8 dito lioket 8 S4 ItustASD OW Binnml 181 4 4 80 diu Geoom 1880 4 dllobiiKolb l88ll 4 97 Vtdito Hope l88 0 4 87 dilo lu goud leeQ 1883 6 j dito dito dito 1884 S SriXiB Pérpot clinld 1881 4 7 ruiiKiil Gerr Coi v leeii I89 4 88 t luening KTio U Hl i cleeuin aorieC l fi ti loiDAn Bp Y oblg 18 S I 104V Iilco Oll lilt Sot 1880 8 VlNUinu Obl oii wp 1881 4 I 80 llSTZ litH Obligitisn 18115 3 I O IIOTTIIDAII Stall leoii 1894 3 8S Sbd N A fr ll n liil i uod Areiii ib T b Mu Ctirlifi t D 878 DeliMuuohappg dito 416 Arn Hypolbeekb pudbr 41 ult Mü derVont6nl und I r Hypollioekb p iiabr 4Vi Hedarliiidii he baul aaud 194 Ned Kaïidelmaaltoh dito N W t Pao Hyp b pandbr 8 49 50 54 4206 97 45 1603 4307 6 39 9 52 36 4406 61 17 1705 78 1810 4520 1969 50 2000 4653 95 4833 29 51 81 l 2136 43 2307 84 45 88 2447 99 66 4920 6043 2530 94 34 5156 Do Mllncbener Noueste Nachrichten dcolteen eigouMirdig protest mede De vorige week had do fechtelyke opening van dQ nieuwe Italiaansche spoorweglijn Balsorano Avozzano plaats Do eerste trein ging al j allesging goed tof plotseling bij eon vrd steilnaar beneden gaand eind van den weg demachinist angstkreten uitstiet entogenstoomgaf De trein bleef staan op een afstandvan oen honderd meter van personen diedwars ovor do rails lagen Hot waren deburgemoester do wothoudors en de notabelenmet den pastoor er biJ van oen stadje inde nabijheid dio op deze manier tegen despoorwegdirectie protesteerden die hun geenhalte had toegestaan Zg dreigden dit protest nog dikwijls te zullen herbalenHeeft onze stad Utrecht op het oogonblik in haar midden een troop Nomaden afkomstig uit het zwarte werelddeel aande westzijde buiten de gemeente aan dezg Hotterdamsche spoorwegbrug bij hetMerwedekanaal is thans een Nomadenkampgelegerd dat te oordooien naar de taal dathet volkjo spreekt ziJn oorspronc beeft inZttidFrankriJk of ItaHB De vrouwen loepen naar oen ooggetuigeons mededeelde half naakt en dragon dokindoren op don mg Zij hebben het haar waarin groote ringen z n bevestigd los overden rug hangen Ook de mannen dragoneen dergelijke reformkideding De troepwordt door politie bewaakt Ze hooft hetplan de richting van Amersfoort op te gaan Meer bijzonderheden hebben we er nog nietvan gehoord U D Thans blijkt dut een mnn nit Alterswil in Zwitserland de tien schoten gelost heeft op don Zondag te Bom opgestegen railitairen luchtballon met officieren De ounoozelc schutter dacht dat het een kinderapeelballon zonder mensoben was Men schrp aan de N R Ct Gelijk reeds gemeld is werd tegen den pastoor dor gemeente St Jansteen procesverbaal opgemaakt wegen wederrechtelijke vrijheidsberooving Wj vernomen dat zich het geval aldus voordeed Een inwoner van Stokene wilde onder den dienst de kerk verlaten en werd hierin door den pastoor verhinderd die verlangde dat de dienst tot bet einde toe bijgewoond zou worden Al moge hot eigenmachtig optredon van den pastoor vrij kras wezen toegegeven moet worden dat het verlaten der kerk zooals nog al veel geschiedt v66r en onder het govcn van den zegen velen een ergernis is Men meldt nit Amsterdam aan de N R Ot Naar wij vernemen is bjj don burgemeester hoofd dor politie beklag ingediend over molest der bij de Ned Opera in dienst zgnde koristen en leden der directie op den openbaren weg aangedaan en aangedrongen op moer afdoende politiehulp Atjeh Aan de Doli Ct werd van 30 Juli nit Kota Radja geseind Licht gewond luitenant van Aken Voorts van 4 Augustus By de aankomst van den gouverneur met diens kolonne heeft kapitoin Matthes met zgn marechaussee donzelfden avond do bende van radja Malan in haar bcnUng aangevallen De vgand liet zestien dooden waaronder het hoofd met verscheidene vuur en blanke wapenen in onze handen Twee dagen later werd het defensief ingerichte bivak dor kolonne verplaatst naar I Djeram TELEK 117 Gasfitter Oudergetoekonde beveelt zich beleefd aan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen BruiloCten enz Alsook afzonderlijke sohotols on alles wat tot hot kok svak behoort dosvi rlangd met btjlevoring van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen 89 5249 62 5439 53 67 70 5503 87 07 2904 5618 2634 64 2783 88 2808 39 96 101 ISOK Bolt üfpotheokb psndl r 4i i iVpotheekb ilito 4 Oo lBN 0 tHonK liank nil Aangenomen het beroep bg da Bemonstrantsche Broederschap to Boskoop door den hoer C E Hooykaas prop te sGra vonhage De eergisteren te Woerden gohoiiden wlelerwedstrgden hadden don volgenden uitslag Nieuwelingen race over 3 KM Ie prgs A Sevens Helmond 2e pr J C v Kaam Amsterdam ie pr D Emmelot Amsterdam 4e pr J Tulleken Haarlem Spurt race over 300 M Ie pr R Bischoff Amsterdam 2e pr A Sevens Helmond 3e pr H J Freescn Utrecht Wedstrgd over 3 KM open voor iederen wielrenner Ie pr W Mulder Amsterdam 2e pr J v d ïugn s Grafenhage 3e pr 7 V Gent Amsterdam 4o pr R Bischoff Amsterdam Utr ll08L llypothwkbauk pandb 5 1 AllBaHi Knul hy polli pnndb 4 Mal L O Pr Lii n oort M D Holl IJ apour w Mij aand Mi lotBipl 8t Sp aand Nod Ind Spoorweg m a l Ked üuid Afr Spin aand il dito dito dito 1891 duo 4 IILIBSpoorwl lg87 8 A K olil 8 Zuidhal Spiray A H obl 3 I DLiN WaTiohau VVeonen aaud llDiI Or Kun Sp M j l obl 4 IlaUiKbo ililo aand Kasiowa dito aand 5 1 Iwaag Dombr dito aand 5 Kiirak Ch Azow 8p kap obl 4 dito dito oblif 4 BBIIA Jimt l c Sp Mg obl 5 Chic il Nortb W pr Cv aand dilo dito Win 81 Petar obl 7 Dunf 01 k Eio Or Spm eert i a Ulinoia Ontral obl in goud 4 Lonii NaiUfilll Oer aand Meiioo N Spir M j lohyp a 8 Miaa Kama 4pCt pref and N ïorkOuta ioliWo t aanl PonD dto Obio oblig ore gon Oahf lo byp in goud 81 Paul Minn ItManil obl ü ü Pao Hoof l 0 obllg 9 dilo dito Lino Col Ie hyp Ü 5 GiSAiia Dan South Ohert T aand Vbh 0 ill k Na lo h d e O Amatonl 0 B bui My aand aotterd TramirOKMaala aaod Mbu Stad Amstordam aaud I Stad Kolterdam aand 8 3BUlll Stad Autworpon 1187 Stad Bruaael 1888 i Hone Thoiaa Kognllr OuaoUoh 4 OoiTBilB Staatileenig 1880 5 li K Ooat B Or l880 8 ïipxan SfaMl Madrid 3 1188 NiD Var B i Avb Spoel oort 57 60 05 12345 76 12400 15101 12601 14 13 39 16 71 64 60 S lt 108 113 181 47 38 85 5849 91 5907 36 70 0011 72 65 77 98 3062 50 6 1041 Westliaven V2H Oiiiainier VgRGiDERlNeVAfiOKNGBMEKNTERüD DINSDAG 2 SEPTEMBER 1902 Voorzitter do Burgemeester Tegenwoordig zyn alle leden behalve deheer Scheltema De Voorzitter Ik open de vergadering M H I Bg gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin heeft H M onzen ïeachten Secretaris benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau ik wensch hem geluk met die onderscheiding en hoop dat hg die nog lang zal dragen De Secretaris daarop het woord verkrgeendo dankte voor de zeer groote belang stelling do laatste dagen ondervonden hg hooote zooveel het hem mogelgk was in bet belang der gemeente te kunnen verrichten en beval zich daartoe ten zeerste aan in de vriendschap der leden De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedge De Voorzitter doelde mede dat bg Koninkiyk besluit van 8 Aug waren goedgekeurd de raadsbesluiten van 23 Mei en 4 Juni tot invordering van schoolgeld en dat voorts door B en W aan den gaarder van het kaaien liggeld P C W B Verschoor een pensioen van I 258 is verleend ten laste van het gemeente pensioenfonds Ingekomen 1 Een brief van B en W tot gedeeltelyke ontheffing of afschrgving van eenigeposten van de plaatselijke directe belastingop het inkomen Ter visie Een brief van B en W houdendeadvies op het adres van bh regenten vanhet Weesen Aelmoezoniershuis betreffendede benoeming van den heer Sap daarbgvoorstellende deze benoeming in te trekken Een voorstel van B en W om dejaarwedde van Mej M W Kraiaheer onderwgzeres in de handwerken te verhoogenmet f 100 en die te brengen op 30O Ter visie 4 Een brief van B en W betreffendehet opnemen van de onderwgzors in hetgemeentepensioenfonds pensioenfondsTer visie De Voorzitter Namen B on W on ter voorkoming van stagnatie in de werkzaamheden stel ik voor de heer W Fetter voor 1 jaar te benoemen tot bureel ambtenaar by het woning toezicht Aldus besloten Aan d orde De beBoembf van een Wethonder door de periodieke Itrtding van den heer Noothoven van GoorBenoemd wordt de heer NOOTHOVEN Tur GOOR met 14 at de heer Engels ver t i 116 140 ♦ O ioa 107 IM 36 104V 69 64 911 COGNAC liPtRIAL Socielè iénér ile des blaiix de Vie de Cogniii Verpakt in verzegelde demyohns van 2 B en 10 Liters Prijs f 1 40 per Liter is verkrijgbaar bi C VA 1 VLIET 0 f BüLvf uÈgs GOtKlA Proctfleauehen H f 1 H0 Telephoonnet Goiida Abonnement f 40 por jaar voor perceolen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleff en onderhoöd g rafis Het net is aangjisloten aan het Rgks Intcrcommunaalbureau Op 1 Juli 134 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden vcrkrggliaaraan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT m mmm Markt GOUDA Ondergoteekendo bevoelt bovengenoemd op nieuw gerestaureerd Cufé Restaariuit KEGELBAAN en VEKCJADERZALEN beleefd aanl Oen gehoelen dag gelegenheid tot het lUnerim it la einie terwgl uitstekende Zalen disponibol zijn voor bruiloften partijen en vergaderingen tegen billgk tarief Nog gelegenheid voor hh kegelliefhobbcrs tot het oprichten van ehibaeoniten Orie iminH waarvan een model TOUl hyr Aanbevelend J WOUDENBERG Ijskoud BIER Van af hodcn Amstel l iluner Hrinrkenê OertU St1A 10 cent iier tumler INO EZONDëN Mijiüieer de Redacteur 1 Nog een enkele o pmorking naar aanleiding van V heren Samsoms schrgven De heer S en wellicht velen met hem schgnt zich een onjuist denkbeeld te vormen van do betekenis van t woord bourgeoisie Er wordt mee bedoeld een tegenstelling tegen de arbeidersklasse en wat daar beneden staat Zonder een al te nauwe begrenzing te bedoelen die niet wel mogelik is zou men kunnen zeggen een bourgeois draagt ook in de week een hoed een arbeider een pet oen bourgeois is een meneer een arbeider een man De bourgeois de beren en dames hebben behoudens uitzonderingen zo hun eigen idees over de arbeiders en dezen en hun vrouwen evenzo over de bourgeois Ik meende M de R d t deze verklaring zgn nut kon hebben en dank U voor de verleende gastvryheid Uw dw R S de B 370st Staats loterij 4e Klasse Trekking van Dinsdag 2 Sept No 12564 f 25000 833 f 2000 1026 f 1500 1127 en 9896 ieder f 1000 15834 eö 18289 ieder f 400 16983 f 200 4287 8541 10519 11259 17388 en 20937 ieder i 100 Prgzen van f 65 6116 9394 12536 15214 17812 9421 76 74 17 59 79 15304 29 101 lObl 10 1 108V ll Vn 117 lOi 1 D SAMSOM SPECIALITEIT IN NOUVEAU TÉ 8 tioim f Bekroond Zilveren Medaille Tontoonsiclling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad ITouveauté s in Mantels COSTUMES on JAPONSTOFFRN blousen en Costuumiokken van de goedkoopste tot de beste soorten Alleenverkoop van de nit echt in Oost Aziö tehnlB behoorende Netelvozel of zoogenaamde brandnetel Dames en Hoeren TRICOTON DERGOEDEREN 4üvkiitki ïii n 10 3171 47 84 155 94 348 3269 59 8317 451 65 71 3403 38 93 6205 6300 6460 6508 18 25 6601 24 69 32 17901 46 36 76 18021 80 85 33 9521 85 92 9620 12696 39 12736 9714 68 60 12853 I1I U ïïllfrl Tt M isAinckcmM Var 77 85 3505 19 69 502 649 96 764 56 67 9801 61 15402 69 57 12906 24 18138 9901 9 15550 60 21 69 77 24 15656 18247 80 3612 6705 10075 18 86 10164 feet bS de slniting van cen znsterscbool te Saint Meen is in vrijheid gesteld op de verklaring van zgn zwager dat deze den Blag toegebracht heeft Het heette dat da sociaaldemocrati Bche bnrgoBeester van SSJssel voornemen zou zp met ingang van eergisteren de tentoonstelling te sluiten omdat hg niet is uitgenoodigd tot de foestelSkhrden ter eere van d n Canadeeschen premier doch de president der technische commissie verklaart juist dat de burgemeester wel degelijk geïnviteerd is tot het banket Voor de rechtbank te Chambéry zou Zaterdag hebben moeten dienen de zaak tegen graat en gravin Costa de Beauregard die de zegels verbroken hebben aan een ordeschool doch de zaak is op verzeek der beschuldigden uitgesteld voor een tweetal maanden m den beschuldigden de gelegenheid te schenken bet bewijs te leveren voor de onwettigheid van hot aanbrengen der zegels In den Parijschen raad heeft cen zekere beer Paris voorgesteld do invoering van een zomerklcedy voor do aansprekers ol wel bedienaars ter begrntanisse Hij wil den lul een kort jasje en een dunne geweven broolc aandoen en oen zwart strooion hoed opzetten op at ze beter togen de warmte der hondsdagen zonden kunnen in zomers waarin dergelijke warmte zich voordoet natunrlgk De president der Republiek is gisteren met zi n gezin zfln oude moeder Ie Mar anna oen bezoek wezen brengen Markies De Barral Monforrat is afgezet als burgemeester van Etrecby wegens het schrijven van een belcedigendcn brief aan den prefect over de toepassing der rcgeeringsbeslniten DoiTSCHIiilKD Het heet nu dat als zesde slachtoffer van de schandelijke botooging dor offtcieren te anmbinnen Oók do eerste lnitenant Hildebrandt zelf ontslagen is uit den dienst Do ministor van verkeerswegen heeftden spoorwegdirectittn medegedeeld dat hetwenschelijk is dat vrouwen bü den tolegraaten bureandionst niet in functie treden vóórdes morgens zes uur en niet langer dienstdoen dan tot des avonds negen of tien uur De groote geleerde Von Virchow is Zaterdagavond togen negen uur nit Harzbnrgte fierlijii teruggekeerd onder bijzonderevoorzorgïmaatregolen doch do reis hoeftden zwaar zieke erg aangegrepen SlUXJK De staking dor stokers en machinisten aon de gasfabriek te Barcelona is algemeen en ook to Valencia noemt de staking ann de gaalabriok een ernstig karakter aan BINNENLAND Naar wg vernemen gaat president Kruger inderdaad spoedig uit Utrecht weg In den loop vau de volgende maand begeeft hg zich naar Monton waar twee villa s voor hem gehuurd zijn Het heia gaan mode de heeron van Uooschoten Bredell dr Heymans en Bok alsmede de familie Eloff De president blijft den winter en het begin van het voorjaar te Menton Van een verblijf bij Dresden il niets bekend Naar aanleiding van het bericht ovor do razzia welke dr Kuyper zou gehouden hebben onder de onvermogende jongelingen die een voldoend toelatingsexamen voor do R H B S haddon afgelegd meldt men het volgende aan de Zw Ct In de voorwaarden betreffende de kostelooze toelating van leerlingen op de rüks hoogere burgerscholen is geen verandering gebracht Zelfs kunnen ook bedoelde leerlingen op een verklaring van geschiktheid door het hoofd der door hen bezochte lagere school afgegeven evenals andere leerlingen door den directeur der R H B S worden toegelaten Krachtons de voorwaarden bepaalt do minister hun maximum Indien das biykt dat niet voor alle candidaten die kosteloozo plaatsing verlangen plaatsruimte ii zal een toelatingsexamen noodig zijn omdat do uitkomst van hot onderzoek in dit geval beslist omtrent de volgorde dor plaatsing Alleen wenscht de tegenwoordige mi nister voortaan ook ingelicht te worden omtrent den aanleg van hen die als kosteloozo leerlingen willen worden aangenomen of gecontinueerd Van weigering van kostolooze leorlingon ia voor zoover blijkt alleen sprake indien hun aantal bij toelating splitsing van klasse zon noodzakelijk makenZij krijgen in dat geval toegang voor zoover er plaatsruimte is Hetzelfde geldt van de meisjes Ook om harentwil geen splitsing vau klassen Zij worden toegelaten in verhouding tot do beschikbare plaatsruimte Tengevolge van dezen 67 53 88 18627 15723 73 39 90 75 91 16842 18712 15948 18876 16098 97 16103 18914 10 35 19 95 82 19019 91 51 97 85 162M 19101 66 70 16307 92 16 99 62 19206 73 94 92 19311 16434 58 72 19452 16538 92 54 19608 93 76 10646 19726 70 48 98 68 16754 19816 58 19901 68 2 94 17 16839 20000 51 19 89 38 17081 39 17117 20126 17292 75 17339 20211 66 20370 74 93 81 20425 17433 71 53 75 63 20608 17508 76 49 20681 68 20721 80 42 94 87 17630 89 i 95 17763 20804 17810 88 kreeg 3 st en 1 biljet in blanco Do Voorzitter Ik wensch u geluk met uwe benoeming en vraag of u ook gebraik wil maken van do tyd van beraad door de wet u toegestaan De heer Noothoven van Goor Ik dank do heeren zeer die hun stem op my hebben uitgebracht en zal de benoeming in beraad houden Aan do orde De benoeming van een Wethouder door de periodieke aftreding van den heer Nederhorst Benoemd wordt de heer ENGELS mot 9 stemmen de heer Nederhorst verkreeg 8 st en 1 biljet in blanco De Voorzitter Mag ik den heer Engels vragen of hg de benoeming aanneemt De heer Engels Ik wensch gebrnik te maken van den tgd van beraad my door de wet toegestaan on dank de heeren dio mg gestemd hebben en zal naar mgn beste weten onder Gods hulp deze betrekking waarnemen Aan de orde do benoeming van vier leden van de Commissie voor do Strafverordeningen Benoemd worden de hh VAN ITERSON met 16 st DESSWG met 16 STRAATER mot 11 en HERMAN met 16 st Aan de orde Do benoeming van twee leden der Commissie van bgstand in liet beheer van het gemeente pensioenfonds Benoemd worden de hh PEINCE met 17 en STRAATER met 16 st Aan de orde De benoeming van oen lid der Commissie van bgstand in het beheer der gemeentewerken Benoemd wordt de hoor Dr VAN ITERSON met 17 t 1 in blanco Do heer van Iterson Mgnheer do Voorzitter eenigo jaren heb ik als lid dezer Oommisbio kennis genomen dat het noodzakolgk is dat do voorzitter eon bouwkundige moet zgn on daar nu in het dagolijksch bestuur geen bouwkundige zit kan ik niet langer deze betrekking waarnemen De Voorzitter Daar de loden niets van deze voorkomende gelegonh id af wisten en dus geen beraad hebben kunnen houden stel ik de benoeming aan de orde tegen de volgende vergaderingAan de orde De benoeming van een lid der Commissie van bgstand in het beheer der gemeentewerken Benoemd woidt de hoer DESSING met 16 st 2 in blanco Do heor Dessing Ik ben dankbaar voor het in mg gestelde vertrouwen doch moet door bizondere omstandigheden voor doze benoeming bedankenAan de orde Do benoeming van een lid dor Commissie van bgstand in het boboer der gemeentewerken Benoemd wordt de heor STRAATER met 15 stommen 3 in blancoDo heer Straater M de Voorzitter ikmoet mijn dank betuigen voor do op mguitgebrachte stemmen reeds meermalen hebik bet voornemen gehad voor deze betrekking to bedanken maar dan werd mg gevraagd to blgven en daaraan heb ik voldaan dach daar het noodzakeiyk is dat oenegemeente als Gouda een bouwkundig wethouder heeft en die nu na de verkiezingvan h den niet meer in dat college zittingheeft mag ik niet langer deze betrekkingwaarnemen Aan de orde De benoeming vandria leden der Commissie van bgstand in het beheer der gemeentegasfabriek Benoemd worden de hh VINGERLING met 16 VAN GALEN met 16 en VAN DE VELDE met 17 stemmen De heer van de Velde Dankbaar voor het vertrouwen in mg gesteld bodank ik voor deze betrekking Aan de orde De samenstelling dor afdeelingen voor het onderzoek van de ontwerp begrooting der gemeente voor 1903 Tot de eerste afd zullen bebooren de hh VAN DE VELDE DONKER LÜGEH KROOK PRINCE en NOOTHOVEN vis GOOR Tot de tweede afdeeling de hh VINGERLING STRAATER MUIJLWIJK NEDERHORST SCHELTEMA en ENGELS Tot do derde Afd do hh vin ITERSON IJSSEL DE SCHEPPER HERMAN DE LANG JONGENBURGER en DESSING Niets meer aan de orde zgnde wordt Ie Vergadering gesloten Bnrererlljke Stand GEBOEF N 31 Aug Cornells Theodorus ouders M J de Jong en E W Luijnwiburg Cornolis otief C de Ruo en G Otte 2 Sept Johannes sftders A Berendsen en J Kootiman © OVERLEDEN 1 Sept S Altrij lip van G van Waas 73 j