Goudsche Courant, vrijdag 5 september 1902

I geneeskunde A KDo volge I mniging F M De veraa BINNENLAND STATEN OEJNBUAAL T Hf K e n K H M H K m Bjj da optsing der Kimeriitting wijdde de voonitttr eenige woorden aan de nagedachtenis van den heer Conrad in wien de Kamer zijn Nestor en een der knndlgste leden rerliest en wiens adviezen voornamelijk op Waterstaatknndig gebied groote waarde haddan en in de Kamer teer op prüs werden getiteld Minister Knyper sloot zich namens de regeering bij die holde aan de heer l onrad schetsende als en man met een Nederlandsch btrt tn iemand ran grooU kunde en zeldzame halderheid in zïn adviezen waarvan de regeering in en buiten de Kamer dikwyis party heeft getrokken De Ministor meende openlgk deze holde t moeten brengen aan den man die krachtig werkte op het gebied van handel en nijverheid en niet minder het vakonderwijs voorstond Besloten wordt tot dadelijke behandeling der beroepswet De heor Schaepman zich namens zijne modeleden aansluitend biJ de hulde aan den hoer Cnnrad verklaarde zich met de beroepswet te kunnen vereenigen en dat hy en zyn vrienden voor het wetsontwerp zullen stemmen omdat daardoor hot hoolddool wordt bereikt do uitvoering der ongevallenwet Do heer Van Idsinga opperde overwegende lieiwaren tegen het wetsontwerp betoogende dat artikel 76 een dor sleohtste bepalingen ia die denkbaar is Hy verklaarde zich tegen het wetsontwerp Spreker had bezwaar tegen de speciale rechtspraak die strgdig is mot de eischen een r goede rechtsbedeeling en keurde al bet opnemen van het leekenelement in de rad n van beroep aU klosscnvertegenwoordiging nprekers overwegende bezwaren zyn ook gericht legen de Baoienstelling der raden van beroep en der Centralen Raad bg algemoenen maatregel van bestuur Spreker betrearende dat Minister Kujrper by dit wetsontwerp niet de beginselen huldigt die spreker met hom is toegedaan hoopte ten slotte door aanneming zyner amendementen en andere wyzigingen in staat te lyn te stemmen voor hot wetsontwerp Nadat de heer Brummelkamp eenige be choawingen had gehouden over het wetsontwerp protesteerde do hoer Schapor togen do behandeling van het wetsontwerp in zoo korten tud waardoor grondig overleg onmogeiyk hl Intasschen erkeniie hy dat do beslissing over het wetaontwerp moet genomen worden Ue heer Roel achtte het wetaontwerp voldoende voorbereid en meende dat de omstandigheden toelieten veel te regelen by algemoenen maatregel van bestuur Spreker keurde goed dat het recht van beroep by het wetsontwerp niet is nitgebreid De minister van Justitie verdedigde zich tegen het verwyt van den hoer Schaper Het wetsontwerp moet beschouwd wordou alS eene proefneming Üe pruktyk moet loeren wat ontbreekt De voorgestelde speciale rechtspraak verdedigende verklaarde de minister zich tegen het amendonient Vun Idsonga betreffende het leokonolemont in do beroopsraden Daarop is het algemeen debat gesloten Hst 44 tegen 32 stemmen is beslist dat niet Den Haag maar Utrecht zetel vaa den centralen raad zal zyn Met de behandeling der amendementen om ook niet gegradueerden en vrouwen in de raden van beroep toe te laten is begonnen Men meldt uit den Haag Naar aanleiding van togenstrijdige geruchten welke daaromtrent in do jongste weken liopon is than met zekorheid te molden dat H M do Koningir het voornomen hooft do nieuwe zitting dor Statea Ucneraal op 16 September o k in persoon te openen Jhr mr van Asch vaiyj Wal oen nieuwe operatie moeten onitt AjiKiiiX het evenals den vorigen keer TOWk zal worden in het beheer van het departement van koloniën te voorzien Met meldt uit den Haag Prof Erb uit Heidelberg is gister mot prof Winkler in consult geweest over den toestand va president Steyn Het resultaat was naar wg vernomen als volgt In overeenstemming mot prof Winkler ia prof Krb van mecning dat do toestand vu president Steyn bevredigend is on hy hoewel langzaam waarschynlgk aal genezen Da heer de Brnyn ecrelaria van do deputatie 1 uit Zwitserland terngg keerd waar hy in de omgeving van Montrenx voor president Steyn een villa heeft gohnnrd Omtrent het vertrek daarheen is nog niets beslist maar waarschijniyk zal de zieko do villa voor het koado jaargetyde invalt bout kk i Gemengde Berichten Omstreeks half zeven gisteravond kwam bet Operagezelschap van den heer v d Linden aan fiet Maasstatlon te Rotterdam aan stapte daar in gereedstaande dichte trams en begeleid door de bereden politie ging de torht naar den schouwburg DUr was toen nog geen hpoor van eenige oploop Dit kwap eerst tegen achten Eerst wat kykers n nieuwsgierigen daarna personen die de bekende protesten uitdeelden en langzamerhand groeide nu de menigte aan totdat zich tegen negenen reeds eenige honderden voor den schonwbnrg geposteerd hadden Kn telkens als er 4ért twee of drie schouwburgbezoekers die in de zaal de orde gestoord hadden door de politie buiten gezet werden werd er op de straat een luidruchtig spektakel gemaakt De sterke politiemacht in don schouwburg stond onder de onmiddellgke bevelen van don waarnemend hoofdcommissaris den heer J G Inhnlsen en van den commissaris van politie don heer J Don Bniten den schouwburg bielden een paar inspecteurs met de noodige agenten de wacht een godeelte straat ibiix het gebonw was afgezet Tegen halftien begon een deel van het straatpubliok te demonstreeren met bet zingen van socialistische liederen en later begon men met eteenen te gooien Toon werd do bereden politie gerequireerd en deze maakte onmiddollgk rotm baan om den schouwburg In een ommezien was een groot deel van do Aert van Nosstraat schoongeveegd Te ruim halftwaalf verliet het operagezelschap aan de zyde van de Lgnbaanlaan den schouwburg en nam plaats in een viertal dichte trams die in de Aert van Nesstraat gereed stonden Voor en achterop badden politieagenten plaats gonomen IntusBchen wat ook de politie wagen aangerukt waarmee een twintigtal agenten en eenige inspecteurs naar het Maasstatlon gebracht werden ten einde ii kt bot terrein af te zetten Onder veel geraas gefluit en getier ging het nu in gestrekten draf zoo hard als de trsmpaardon maar loopen konden de Coolsingel op omringd door een ontzettende menigte die hggende en dravende de trams trachtte by to houden te midden van woest getier Van den mot politie beladen politiewagen word een ruit met een teen ingegooid Een der tramwSgons onderging gelgk lot gelukkig zonder dat hierdoor iemand gekwetst werd Eerst ter hoogte van de Kruiskade gelukte hot aan agenten viuï tlo bereden politie die zich met hun paarden dwars over den weg posteordon de mooigte eenigszina tegen te honden doch velen holden nog mee tot op het Hofplein Te middernacht bereikte men bet Maasstatlon waar ook do noodige maatregelen tot afzetting waren genomen Zy bleken niet noodig wavt geen enkel protesteerond sterveling was daar te zien Te 12 uur 20 minuten vertrok het gezelachap met een oxtratreln naat Amsterdam Zondag is een ernstig tramongelnk gebeurd in Madrid Een electrischo tramwagen raakte los van den hoofdwagon toen deze oen holling opreed zoodat hö met een groote vaart teruggioed en hierdoor derailleerde Een vrouw werd gedood twee reizigers zwaar gewond en oven lichtgekwetst Uit den Haag schrgft men Het is thans eerst gebleken dat hg het noodlottig ongeval op hot steenen hoofd te Schevoningen waarbö en jonge dijjne verdronk oen heer herhaalde pogingen heeft gedaan om het meisje te redden waartoe hU vul maal niot alleen in zee is gesprongen maar ook onder water is gedoken Deze geoefende zwemmer is gebleken te zgn de heer G Loewenthal Duitschor koopman tijdelük te Schevoningen Hy was zoo leleurgeste d over bet mislukken zgner pogini en zoo verschrikt dat hy zich uit de menigte heeft verwyderd I politieagent die den jongen redde kreeg een belooning van f ip On last van tt n officier van justitie te Breda is te Oudenbosch een net gekleed jongraonsch in hechtenis genomen zooo van een burgemeester verdacht ïhn dieljMl met braak n geweldpleging t huizo i en familielid Stevig geboeid is hg Pr het dori geleld hetgeen buitengewone opschudding teweegbracht üin volksoploop te verrayden is hg gisterochtend door twee marechaussees per rytnig naar Rozondaal en vandaar per spoor naar Breda overgebracht In de stationswachtkamer ste do hy zich zoo woest aan dat hom nog eens el extra handboeien worden aangedaan In de woning an don varver Mathia te Zurich werden eergistermorgen diods vron en drie kleine kinderen dood gevonden Mythis aelf leefde nog Hy had a nachts de gaskraan gMpeB om h t heele gealn te i m stikken In twee brieven heelt hybroodzorg gesignaleerd als motief voor zyn daad De werkstaking t Florence Is sterk aan het afnemen De koetsiers het personeel der trams de straatvegers de koks en de meeste andere vakarbeiders hebben eergistermorgen het werk hervat en de letterzetters hielden eergistermiddag een vergadering waarin besloten werd tot hervatting van den arbeid Aan de metaalwarenfabrieken van Pignone waar de staking begonnen is blgft zg voortduren Samensprekingen tusschen vertegenwoordigers der arbeiders de directie en de plaatselgke autoriteiten hebben tot niets geleid De stakers die 1 500 in aantal zgn houden zich zeer rustig Op 90 Juli werd uit Kotaradja naar Batavia geseind Door een patrouille onzer troepen in de Paseistreok werd een Atji hsche bende overvallen waarbg onzcrzyds niet gevaarlgk werden gewond de Bjuropeesche fuselicrs Hngoort die een schotwond door beide bcenen bekwam en Aartsen die een klewanghonw over de hand kreeg De Ie luitenant der infanterie J B van Aken kreeg een schot in do borst Hy het oplichten van een hadji in Pcdir werd de Koropeescho sergeant Deyl niet levensgevaariyk gewond door een lanssteek in den schouder De Koninkiyke Uit Palerabang schreef men einde Jnli aan het Soer Hbl Wat er met de Koninklgke aan de hand is weet men niet Al de boringen in het Palembangsche zgn gestaakt niot omdat er goon otio is maar om onbekende rodenon Do vorige maand werden 18 employés en boormeesters zelfs zy die een contract hadden ontslagen De hoofdadministrateur heeft zich uitgelaten dat nog 30 pCt van de employés den dienst der raaatschappg zouden moeten verlaten Enkel de lieden van de Sumatra Palembang waar de tegenwoordige chef werkzaam was voordat zg met do Koninklgke een contract sloot worden aangehouden Do handelingen van de Koiiinklgko zgn zeer eigenaardig zg zoekt olie en is die gevonden er zgn putten van 240 k 300 barroU dan worden do pypen getrokken en de concessie verlaten Duizenden on duizenden guldens worden hier maandolgks vermorst Wy mogen misschien doen opmerken dat er van een en ander hier por telegraaf wel iets zou zgn bekend geworden als do toestand inderdaad zoo ware De commandant van het Japansche oorlogssehip dat naar Toro Sjima gezonden is rapporteert dat hg de verwoesting van dat eiland door een vulkanische nitbarsting moot bevestigen Van hot 150 tal bewoners van het eiland is niemand overgebleven Een 64 jarige idioot die door zgn broeder veertien jaren lang in een stal te Peisching Oostenrgk afgezonderd was gehouden is verloden week door de gondormerie opgespoord en bevrgd De gendarmen kwamen in een donkeren stal waar tien koeien stonden Uit oen soort van hondenhok kwamen eenige rauwe geluiden on op handen en voeten rammelde een skelet aan Het geraamte was met lompen bedekt hoofd en aangezicht waren vol van borstelige haarbossen De ongelukkige schuw door het licht der antarenB on vreemde gezichten kroop dadelgk in zyn krot terug Men bracht hem naar buiten waar hg gewasschen werd en etew kroog Tengevolge van zgn 14 jarig verbigf in het hok is de ruggegraat Van den man vorkromd en zit zQn hoofd scheef tegen den rechterschouder aangedrukt In New York is uitspraak gedaan in een rechtzaak welke weinig zal voorkomen Een jongen van zestien jaren Albert Polack heeft een vervolging ingesteld tegen yn onderwyzer Woingart wien hg schadevergoeding vraagt voor het slechte onderwgs dat hy ontvangen mocht Do oom van den jongen maif vertrouwde I hem aan Weingart e om hom oen goede opvoeding te geven De onderwgzer keek echtar niet om naar zyn pupil zoodat deze zeer verwaarloosde De rechter veroordeelde den onderwgzer ot een geldstraf evondah lic an Hriy Het stoomschip Prins Alexander varende onder Holfandsche vlig is op 30 Juli na een aanvaring met een Engelsch stoomschip in straal Halakka vergaan Aaaboord bevondab licb met de officieren meer dan iporsonen d o allen verdronken ks een boot van 728 ton in 1875 aan pfjlyde gebouwd voor de toenmalige Sed Ind Stoomvaartmaatacbappy en werd door de Koninklgke Pakketvaartmaatschappg overgenomen waarna het in 1900 als verouderd verkocht werd aan een Chinea sche firma te Palembang dia er sedert aen geregelden dienst tuaschen Palembang Singapore en Pinang mede onderhield Een enkelen keer maakte het schip ook een reis naar Batavia en dank zg de lage tarieven kreeg het ook dikwgls passagiers De by de aanvaring omgekomen passagiers zullen wel voor liet grootste godeelte zoo niet nitsluitend Chineezen zyn geweest zegt het Batav Nbl Onder de omgekomenen waren drie Enropeanen de Ie stuurman C O Schwarz de Ie machinist Findlay Mc Intyre en de 3e machinist Norris De eerste moet zgn post op de brug van het schip dat by op het oogenblik der aanvaring bestuurde niet hebben verlaten ooggetuigen zagen hom terwgl hy zich vastklemde aan h t raar do diepte ingaan De Velü vertelt het volgende Mejuffrouw Reba Smithson een bekoorlgke jonge dochter uit Baltimore zotid haar moeder geheel onverwacht s ochtend bericht dat zg den vorigen avond getrouwd was Do jonge dame met haar uitverkorene frank geheeten hadden s avonds Baltimore verlaten vergezeld van Samuel O Hall en begaven zich in een automobiel naar een gee eiyke te Washington Zg verzochten den waardigon predikant mee te gaan en plaats te nemon op dun bok van bet rytuig met het gelaat naar het geknielde paar toe Aangezien het byzondor donker was stelde de aanstaande echtgenoot voor om de laii taarns aan te steken maar do geostelüke sordeeldo dat niet noodig Hg kende het huwelgks formalier wel uit het hoofd Te middernacht was het verbond bezegeld en trok het jonge paartje weer per auto naar Baltimore na den braven geestelgken zeer bedankt te hebbeu voor zgn bereidwilligheid Het Tgdschrift dor Nederl Maatschappg ter bevordering van Ngverheid meldt het volgende omtrent do oorzaak v an den dood van den heer J P W Conrad haar voormalige voorzitter Spoedig na do algemeene vergadering openbaarde zich een zwakte die den heer Conrad wel niet verhinderde dagelgks te arbeiden hg werkte aan een verhandeling over het Soez Kanaal doch welke zgn huisgenoolen toch reden van bezorgdheid gal In oen der dagbladen is vermeld dat de heer Conrad op oen tocht naar den schilder Haverman voor wien hy poseerde koude zou hebben gevat Wy kunnen dit tegenspreken De lichte bronchitis die in de laatste dagen zgns levens werd geconstateerd was meer van secottdairen aard was meer gevolg dan oorzaak De ware oorzaak van zgn sterven was de zwakte van het hart De veer die zulk een merkwaardige beweegkracht was geweest zeven en zeventig jaren lang had hare spanning verloren en zoo is het leven zacht weggovloden zonder schok zonder pgn zonder klaar besef van scheiden De schilder Haverman is met het portret van wyien den heer Conrad gereed gekomen Het kunstwerk zal va 12 22 dezer in de Raadzaal van het Pnyiljoen te Haariera ter bezichtiging worden gesteld om daarna aan do kinderen van den heer Conrad te worden overhandigd Stadsnieuws GOUDA 4 September 1902 VKRGADERINGvandenQEMEENTERAAD op Vrydag 5 September 1902 des avonds acht uur Aan de orde Do benoeming van oen Wethouder De benoeming van drie loden der Corajnissio van bgstand iit het beheer der gemeentowerkeu De benoeming van een lid der Commissie van hystand in het beheer der ge meentegasfabriek Biykens aohterataande advertentie zal de voreeniging Floralia Zondag a s weder een tentoonstelling houden Het muziekkorps der dd Schutterg zal een matinee gaven envan tgd tot tgd zullen scherts lnchtballons worden opgelateuj die zeer aardig moeten zyn Een druk bezoek zal zeker Eloralia Zondag hebben De volgende circulaire is door do rerWging Floralia alhier verspreid Gonda Augustus 1902 M 1 De veraeniging FloralU zal den 7deB In de tweede helft dezer maand zal Dr A C A Hoffman arts alhier in een openbare vergadering der afdeeling Amsterdam van de veroeniging tot bevordering der homoe tiathi in Nederland eem lezing hodden over de grondbeginselen dter homoeop September de tentoonstelling der in dit voorjaar uitgereikte planten houden Wie in een der laatste jaren deze Tentoonstelling bezocht heeft zeer zeker de overtuiging gekregen dat Floralia bloeit en met toenemend succes werkt aan bet dool by de arbeidende klasse den lust tot hel kweeken van planten te bevorderen Het bestuur verheugt zich op dit succes t kunnen wyren en blgft met kracht zich beyvereu den bloei te bestendigen Het heeft daartoe echter dringend noodig den voortdurenden steun der ingezetenen en daar door de gewone oorzaken vertrek overlgden enz bet ledental der voreeniging in het zevenjarig bestaan belangrgk is verminderd neemt het de vrgheid U uit te noodigen als Lid of Donateur toe to treden De wyze van werken der vereeniging zal U waarsehgniyk wel voldoende bekend zyn het Bestuur is echter eventueel gaarne bereid U alle inlichtingen te verschaften Het Bestuur Dr H IJssal do Schepper Voorz M Sprnyt A Steensma D C W van der Laar J B van Catz Secr Leden der vereeniging persoonigk en donateurs met hunne huisgenooton hebbon vrycn toegang tot de Tentoonstelling Contributie voor loden f 1 por jaar voor donateurs minstens f 2 50 per jaar Wy bevolen deze voreeniging ton zeerste aan en hopen dat velen als leden of donateurs zullen toetreden Door het Bestuur van de Sociëteit Ons Genoegen is de inteekening opengesteld op zes tooneolvoorstellingen door do KoBtoklgke Veroeniging Het Nederlandsch Tooneel to Amsterdam Directenr Qerant W van Korlaar De datums der voorstellingen zyn voorloopig vastgesteld op de volgende Donderdagen 16 October 13 November 11 December 1902 8 Januari 1903 5 Februari en 12 Maart Coupons toogang sbewyB voor hh leden hunne dames en kinderen f 1 De volgende bepalingen zgn gesteld H H leden kunnen voor elk aantal coupons onverschillig welk inicekenen doch voor niot m minder dan zes De coupons zgn alleen geldig als toegangsbewys voor hh leden hunne dames ol kinderen dus niet ifeldig voor niet loden Personen die buiten deze gemeente wonen gelottoduceerd volgens art16 van het reglement worden beschouwd als leden De coupons zijn geldig voor de zes nbonnementsvoorstellingen onverschillig voor welke Coupons alleen geven het recht om doel te nemen aan de loting vo r de te besprelien plaatsen op den dag de voorstelling voorafgaand daar dan slechts op vertoon dor Coupon besproken kan worden l ltovendieü genieten do intoekenaren het voorrecht dat voor zoover de vooraad strekt alleen voor hen hunne Dames en Kinderen Coupons k f 1 25 te vorkrggen zyn by de firma C G van der Post Hoogstraat A no 120 eiken Woensdag v66r de voorstelling van des voormiddags 10 tot des nauHddags 4 uur niterlgk Men kan zgn Coupons overdoen aan andere H H Leden der Sociëteit wy bevelen de inteekening ton zeerste aan en hopen dat het Bestuur in zgn streven zal worden gesteund De voorstellingen van hef Ned Tooneel zgn te goed bekend zoodat verderel aanbeveling overbodig is By Villers in Dresden is een adresboek der homoeopathische artsen der geheelo wereld verschenen met meer dan 1 000 namen By de hitslag van het van 23 tot 31 Augustus te Arnhem gehouden najionale kegelconcours behaalde Alle Negen Gonda de 5de prgs met 136 punten Tot wethouders werden gisteren herbenoeihd de heeren te Borgambacht D Oskom te Berkenwoude M van Dorp te Krimpen a d IJsel C Van dor Giessen Sr te Ouderkerk a d IJsel O Hoogendyk Az Benoemd werd te Kriispón a d Lek de heer W v d Weiden Men meldt uit Woerden OistermoVgen had hier de ungekon digde landbouw tentoonstelling pïats dié dobr goed weer werd opgeluisterd on goed van stapel liep De inzondingen van paarden melkvee en vet vee in het byionder waren zeer te roemen zoodat de jury met het vee voornamelyk een zware taak had Öok hot getal inzendingen overtrof dat van het vorige jaar nog Van melkvee en vet vee waren met minder dan 114 inzendingen behalve die tot opluistering Onder do stierep waren ook zeer fraaie exemplaren Het wolvee I was ook goed vertegenwoordigd terwgl er ook puike kaas was aangevoerd Over het geheel genomen was deze tentoonstelling zeer goed geslaagd te noemen De uitslag der gisteren gehouden schoonrijdary alhier is als vol I Sehoonrijden door pwrdao jonger dan 5 jaar 16 deelnemers 1ste prgs J B Wesseling Woerden 2de prgs G Verboom Niouwerbrng 3do prys C Schinkel Lin schoten bestnursprgs A deRyk Mydrecht II Idem door paarden van 5 jaar oud en daarboven 9 deelnemers 1ste prgs Chr Bieshenvel Haarlemmermeer 2de prgs H D Wesseling de Meem 3de prys R Ver hoef Harmeien bostunrsprys A v Oostrnm Vleuten 370 B Staats loteriJ 4e Klasse Trekking van Donderdag 4 Sept No 5767 f 5000 14312 f 1000 15786 f 400 15356 f 200 881 16234 en 17208 ieder f 100 Pryzen van f 65 18 2996 5545 8626 11109 14625 18117 64 3060 56 29 11 201 68 47 U54 83 88 37 11315 77 55 82 87 5624 8703 70 14753 75279 3130 85 61 88 90 18340436 45 5758 76 11423 14811 44 57 3230 5877 84 69 2a 80 77 73 59 26 8802 75 55 18400 517 89 59 69 84 14904 77 96 90 85 84 11540 32 97 604 3315 6032 8940 81 15032 18561 21 45 44 9008 86 15202 74 84 62 86 88 11731 45 88 723 68 6259 93 45 59 18666 39 3423 6301 9101 11818 1 5325 87 48 52 57 5 29 l 473 18719 51 3593 92 9 11931 74 72 69 3603 97 13 1 2061 15512 18856 77 4 6416 25 12122 65 72 89 21 57 37 49 80 86 92 34 6524 71 15617 90 831 69 6701 81 67 57 18930 39 93 18 9209 12206 69 32 83 3826 72 37 12376 95 74 908 75 78 55 12510 15802 84 11 39 27 6806 91 31 9 19120 28 44 50 9 08 87 83 52 93 4117 55 41 12610 90 83 1053 48 77 49 16 15924 19330 61 64 99 98 12709 17 32 1145 67 0906 9414 28 16032 42 50 4269 36 22 32 85 88 1231 73 95 49 45 16115 19 406 39 43 22 7095 99 1 2800 18 93 50 65 7188 9508 52 16200 19 520 1316 4415 7205 9605 Jk 16300 74 43 65 69 18 W 16408 87 73 75 21 1 2918 39 19643 93 7318 78 13010 47 74 14 56 4519 19 9711 13112 165 2ü 197 J2 1505 57 30 71 39 36 41 1B17 96 7403 83 40 41 89 81 4605 33 9822 47 16016 19802 1 T43 87 57 29 13210 37 9 46 4735 61 36 13359 75 35 69 4805 89 10108 85 17032 57 1890 16 95 9 87 56 19905 1992 30 99 14 91 aö 32 2037 92 7578 39 13416 90 89 2159 4907 80 73 36 17283 20007 96 31 7664 10221 81 17395 20109 2234 46 7776 90 13517 17443 99 63 87 7858 10374 39 83 20544 79 71 7922 10474 85 85 75 84 90 72 77 13720 17526 20302 89 5032 77 97 99 61 4 2308 77 8044 10524 13841 17622 20406 88 90 56 53 13966 27 73 2451 5103 8117 10674 14063 17710 20 594 98 72 37 10746 76 16 20636 2500 73 65 59 87 40 49 49 84 8210 94 14197 17814 95 80 5 240 32 96 14226 50 20726 2612 71 8377 10842 28 96 40 59 5308 99 78 55 17915 77 2707 36 8403 11046 14927 29 20839 29 93 6 70 37 91 20918 39 5470 34 71 55 18081 67 2882 89 8515 89 14515 82 71 92 98 28 99 58 18107 75 2937 5525 S4 4e Klasse 2e Lgst No 15185 m z 15285 No 19003 m z 19013 MAR KTBEBJQgTBW Qoada 4 September 190a Granen Heden was er een groote aanvoer van het nieuwe gewa De kwaliteit is zeer verschillend waan r ook de prijzen zeer uite nloopen Tarwe Jarige Zeeuwsche 8 50 i 9 Nieuire dito 7 50 a 8 Mindere dito 75 i 7 5 Afwijkende 5 50 1 6 Rogge Nieuwe Zeeuwsche 575 k f ft Gerst Nieuwe Winter 4 70 i 5 25 dito Ziinier 4 S l 5 Ü ChevaBier 5 50 i 6 Haver per hecT 4 60 è 5 per 100 Kilo 10 il 10 50 Hennepzaad Inlandsche 8 50 4 9 Boitenlandsche 6 50 a 7 Kanariezaad 8 50 4 9 25 Koolzaad 8 a 9 Erwten Kookerwten 4 Niet kookende 4 Buitenlandache vocrerwten per Ao Kilo a Boonen Bruine boonen k Witte boonen 4 Paardeboonen 4 Duiveboonen i Maïs per 100 Kilo Bonte Ameri aansche Founian 4 Cinquantine 6 50 i J Odessa 6 50 i 6 75 VEBM4R1CT Melkvee goede aanvoer handel ïtag prijzen hoog Vette varkens goede aanvoer iiandel vrijwel aj 4 15 et per half KG Biggen voor Engeland redelijk aanvoer handel vrijwel 10 i a I et pet Kalf K O Magere Biggen goede aanvoer lïandel vrijwel i oo 4 ƒ 1 40 per week Vette Schajwn goeite aanvoer h indet redelijk 7 23 Nuchtere Kalveren rcdel aanvoer handel vlug 7 a 10 Kokkalvercn 9 4 17 liammeren red aanvoer hdl vlug ƒ Graskal ren goede aanvoer tian del vlug 35 i 65 Kaas aangevoerd 81 partijen handel vrijwel ie kwal 27 4 28 50 ade kwal ƒ 23 k S 26 Zwaardere hoogcr ia prijs NuordHollandsche i Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 30 4 1 J5 Weiboter 1 20 4 1 25 itenrs van Amsterdam 17 AUG Vikrs JHotkri tDisuso Can N l W S tO 8u i ilito di o illlc S V i dito dito dito 3 t V a Ioll i ÜW Gouill mi 8 4 H i iraLIl In ehr ifiu lJ6 Bl S 1 toni OM m papier U I SS t ililo ia i lverlSat 1 8l i l oaTUQ Obl uiiit coupon S dito Uekel 3 4 lu l o OW Binnenl I SB 4 0 dito lioooni 1880 4 6 4 ai i dito bji Hop 1818 80 4 l 7l dito iu ifouil leen 1 88 dito itilo ihto 18 4 S i aHJ Pi rpM irliuld 1181 4 I7V rDMiw nepr Cuuv loen 1880 4 88 s i 1041 30 80 88 78 416 è 184 8 104V fld l wninK wrifi D j fl leeinn serieO liM ArK Hp V olilg 188 aiilco OI lUSeh 1880 8 VlKMOiU Obl Uil p 1881 4 tMinaDAM Obllgalieu 1888 8 ItoTTsaUAlI 9l il leisu 1884 S im N Afr H nJels ii l Arendili Tab Mg Oertiamton l oliHaatseliAnpü dito Am Hvpotbeekb paiidbr 4Va Jult Mij Ier Vontonl aaud 1 Dr Hypolk jekli pandbr 41 1 MeilorliiifltrihQ bfthk Hand 1 Neil HjoidalmaatseK uito N WkP c llyp b pandbr 8 8 l aott HyiKHheekb pandbr 4i l ütr HypolheoVb ilito 4V lOl OwriNa üjit llong bankaaail IIO HoBL llypothenkbank paridb Si kMIEUa Kqnl ky potb paodb 4 Uliw L O fi I Kiii irt 8 S ll lblll lJ 8poor w Mij und l 108 Mij li t Kipl V S Hpw aaad 11 Kedhii d 8poorwogni and 118 fell Zuid Afr Spm aaiid 8 iito dito dito 1881 dito 4 Ilaua Spoorwl 1887 8A Kam S Zaid ltal Spwmij A 11 obl 8 PoLm Warsehau Wennen aand lloiL Or Run Spw Mij l abl 4 Balliaehe dito aand Iv Fastowa dito aand Iwang Pombr dito aanil i Kurik CIl Asow 8p kap obl t dito dito oblig 4 Ahiuia Cent Pac Sp Mg obl S Chio North Wpr Cv aan I dilo dito Win St Peter obl 7 li 14 V Ttaiivr II ttio at Spm eert v a 40l Iliiiini Onlralobl iirgouil 4 10 boni t Na Avilii Cor v aan l 107 Meiieo N Spw M lebyp a 6 105 lliu Kansaa T pCl pref aaad H ïork Ontas o k Weit aan I S Peau dto Ubio oblig 6 ore gon Ctiif la hyp in goud 104 4 St Paul Minn fc Manit obl Ud Pao Hoof lyn ob ig 8 dito dito Une Col Ie kyp O I 88 Oulalia Cku Soalb Ohart aan I 84 7 K 0 Hdlw Il Na Ie h d e O 08 Amsterd Omnibus Mij aand 1 aott rcl TraniweK Maau aand I NlD Stad Amsterdam aand I lnl 8W Rottenlam aaul 8 10 I BlLSlI SUd Antwerpen 1887 17 10l Stad Bnuiol 1888 l i 1081 Hoiia Thaiv Kaaullr Hiitelioh 4 11 0 Oom StaauTeeoig 1880 lI7Vt LK Oost B Cr 1880 8 101 Sitsn Stad Madrid 8 1188 l Nnn Ver Bai Avb Bpool enrt D SAM80M SPECIALITEIT IN NOÜVEADTÉ S UOVHt Bekroond ilveron Medaille Tentoonstelling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad l ouveautë s in Mantels CO8TUMKS en lAPOX STOFFfSN B 1 o u s c n en Costiiuinrokken van de goedkoopste tot de bes c soorten lleenverkoop van de uit echt in Oost Azié tehuis behoorende Netelvezel of zoogdnaamde brandnetel Dames en Heeren T R I C O T ONDEEÖOKDEREN Odol lemiwaler allseo erbl in ma l aleilflaroDs HET ALOM GUNSTIG BEKENDE LINNENGOED ia weder in groote sortcering voorhanden VAN OS Md TailUor Kleiweg E 73a GOUDA TeleHtam Si BartterlUke Stand GEBOREN 1 Sept Christianns Antonius ouders J L Zwarts en M Verby Pieternolla ouders W van Loon en A van Bouren 2 Anne Ages ouders A do Bruin en S Balt Willebrordus Hondrikus ouders T A de Veen en A M Verwy OVERLEDEN 2 Sopt C M Blom 9 j GEHUWD 3 Sept P Revet en A C J Rabauw M Hoekstra en J Groenevelt F Sloof en J H Snikkenbur BeeuwUV OVERLEDEN L Vermey ochtgenoote van A Hoogendyk 75 j GEHUWD H de Jong en K Jongoneel D Vorvey en M van oyk AÜVKllTKiXTIEN Heden ontsliep onze lieve Doektet on Zuster 1 klma Calkrioa ÜMrlniiila in den ouderdom van 35 jaren W MIDDELVELD VIERSEN E E MIDDELVELD VIEKSEN Kmpr MARIE MIDDELVELD VIERSEN G M Dr W MIDDELVELD VIERSEN Ulnehi CATO MIDDELVELD VIERSEN l trech ADA MIPDELVELD VIERSEN Ulrnkl ADELHEID MIDDELVELD VIERSEN Ooala 3 Siiptembor 1902 Itonwbezoek kan niet afgewacht worden KA UIERS JSI T en SI AAPKAIIIKH gevraagd met PBVSIO V Br fr onder letter S by den Boekhandelaar WAIBOKR Rhenen Tslephoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor peroeelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onilei hoiiil grut is Het net Is aangesloten aan het Ryks Jntercommunualbureau Op 1 Juli 134 ïerkros en aansluitingen Contracten en voorwaarden vorkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE OSCHMARKT GOGNAG IlPtaiAL Soel té iénfV ilü Am Vau de Vle de C gii Verpakt In verzegelde domyobns van 2Vi 5 en 10 Liters Prijs f 1 40 per Liter i verkrygbaar bp JaB HEi vtotKii GOUDA Proe flemichen H f 1 H0 f y PUIKE ODDK 8CHIKDAMMKR SENEVEE Herkt NIGHTCAP Vgrkrugbur bUi M PBKTEI18 Jz N H AU bowija vaa eehtlieid ii eaebot eu kurk itefHla roor lioo van den naam dar Pirma P HOPPS