Goudsche Courant, woensdag 10 september 1902

Onderkleediag kleediag kingtreding der wet een wetsvoorstel in te dienen tot nadere regeling der benoeming van leden van de beroepsraden op loodanige wqze dat werkgevers en werklieden tot benoeming oi wel tot de voordracht ter benoeming meewerken Een ingediende regeeringswjjziging strekt om binnen twee jaar een berzieningsvoorstel in te dienen zonder nadere omschrgving van den inhoad Minister Koyper verdedigde de regeeringswgziging verklarende dat de regeori g geen stelsel kan aanvaarden waarby de benoeming der leden van beroepsraden niet wordt opgedragen aan eenige overheidsmacht De voorstellen der regeering werden ten slotte aangenomen Uen is aan art 18b t H M de Koningin zal zoo verneemt men zich dit jaar in de genden koets naar het gebonw der Staten Generaal begeven Prins Hendrik logeert te Aken waar hij Vrpagavond 10 nren aankwam in het Keizerbad in het Absteige kwartier De Prins zal 15 Sept voor een paar dagen in Den Haag komen om daarna zfjn konr te Aken voort te zetten Van een verbltjl te Uecklenbnrg is nog niets bepaald De Stot Ne 210 bevat het programmi voor de opening van de vergadering der StatenQeneraal te s Oravenhage op Dinsdag den 16den dezer Art 1 Des middags ten twaalt nre znllen de Leden der Staten öeneraal zich begeven naar de zaal bestemd voor de vergadering te zamen komen onder leiding van den door Hare Majesteit de Koningin benoemden Voorzitter van de Eerste Kamer Art 2 De Ministers Hooiden van Ministerieele Departementen en de Leden van den Raad van State znllen zich des namiddags ten één nre mede in die zaal vereenigenj Art 3 Hare Majesteit de Koningin de zitting der Staten Generaal zullende openen cal ten één ure met den volgenden trein an het Paleis afrijden a Een Commando Cavelerie tot openingvan den trein b Een HoUonrier en twee rpnechts te paard c De Ceremoniemeester gezeten in eenrytnig met twee paarden bespannen gaandeèën lakei naast elk portier d Acht Kamerheeren gezeten in twee rgtnigen ieder met twee faarden bespannen gaande iéa lakei naast elk portiet Do Kamerheeren plaatsen zich volgens hunnen rang van benoeming e De Groot Otflcleren van Hare Majesteitde Koningin en de Intendant van het Huisvan Hare Majesteit de KoninginMoeder gezeten in twee rytuigen ieder met zespaarden bespannen gaande twee lakeiennaast elk portier t flen Commando Cavalerie g De Grootmeesteres van Hare Majesteit de Koningin en de waarnemende Grootmeesteres van Hare Majesteit de KoninginMoeder gezeten in een rgtuig met vier paarden bespannen gaande twee lakeien naast elk portier b De Opper Ceremoniemeester gezeten in een rijtuig met vier paarden bespannen gaande twee lakeien naast elk portier i Hare Majesteit de Koningin vergezeld van Hare Majesteit de Koningin Moeder en van Zijne Koninkiyke Hoogheid den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg gezeten in eene Staatsiekoets met acht paarden bespannen gaande een koetsier naast elk paard en vier lakeien naast elk portier De Chef van het Militaire Hnis an Hare Majesteit de Koningin te paard rijdende naast de Staatsiekoets een weinig achter het portier ter rechterzijde de Gouverneur der Koninklijke Residentie te paard rijdende een weinig achter het portier ter linkerzijde Achter de Statiekoets de Officieren van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin te paard rijdende twee aan twee naar onderdom van rang de oudsten j Een Commando Cavalerie tot sluiting van den trein Art i De trein zal rijden door het Noordeinde door de Hoogstraat door de Gravenstraat over het Buitenhof naar het Binnenhof Art 5 De trein gekomen zijnde aan het gebonw voor de vergadering der StatenGeneraal zal Hare Majesteit de Koningin aan den ingang ontvangen worden door eene Commissie uit de Vergadering die voorafgegaan door den Ceremoniemeester de Kamerheeren den Intendant van het Huis van Hare Majesteit de Koningin Moeder de GrootOfflcieron en den Oppor Ceremoniemeester Hare Majesteit zal geleiden naar de aal der Staten Qeneraal De Grootmeesteres van Hare Majesteit de Koningin en de waarnemende Grootmeesteres van Hare Majesteit de Koningin Moeder benevens de Officieren van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin volgen onmiddellijk Art 6 De Grootmeesteres van Hare Majesteit de Koningin en de waarnemende Grootmeesteres van Hare Majesteit de Ko ninginMoeder plaatsen zich onmiddellijk ter zijde achter Hare Majesteiten De Groot Officieren de Intendant van het Huis van Hare Majesteit de Koningin Moeder en de Gouverneur der Koninklgke Residentie plaatsen zich achter den Koninklijken zetel De Kamerheeren plaatsen zich rechts de Officieren van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin links van den Troon Art 7 De zitting geopend hebbende gaat Hare Majesteit raet denzelfden trein waarmede Hoogstdezelve gekomen is en de bg artikel 3 vermelde orde naar het Milei terug zullende de trein den navolge weg nemen van het Binnenhof ovei Korten Vijverberg over den Langen V berg over de Plaats door het Noordi naar het Paleis Art 8 Saluutschoten uit het geschut het afrijden van Hare Majesteit vai Paleis en het oogenblik waarop HooJ zelve het Gebouw van de Staten Gep verlaat aankondigen Gemengde Berichten De voorstelling in don Groeten Siflonwburg eergistere iavond door de NedeHandsche Opera heeft niet tot ongeéjgelïttedijngeleid In den loop van den middel Wasbericht gekomen dat h bt geschil tufschAniilde directie en de koristw bijgelegd Jas in d aarop werden onmiddolijjk de van W ge dei politie genomen vodrlfiópige maatregelenijigetrokken U De Be8tunrdersbo i Amsterdam zendt aan de N R Ct li liltvoerig verslag va de onderhandelingen en den uitslag Hieraan ontleenen zjj Met overgroote meerderheid werd beslqten om den eisch betreffende het ontslaan der Tier koristen die aan t werk waren gebleven hoewel ze lid war n van de i Koristenbond in te trekken Verkregen is lo over den tjd van 16 31 Augustus wordt half salaris uitbetaald van 1 September af ivol salaris 2a boeten opgelegd aan de komsten komen in de kas van den Koristenbond 3o rijtuigen voor de vrouwelijke koristen bij aankomst te Amsterdam na 12 uur s nachts 4o betaling an het loon eiken Zaterdag 5o verzekering Tan de koristen tegen ongevallen door do directie der Ned Opera 6o recht op salaris bij ziekte onder zekere voorwaarden o de directie verbindt zich in April buiten de stille week een voorstelling te geven len bate van het koorpersoneel 9o wanneer des Zaierdagavonds buiten de stad wordt opgetreden zal voor het werken op den volgenden Zondag 25 pCt boven het verschuldigde dagsalaris worden betaald onder deze bepaling is niet begrepen het optreden in Zoiidagavondvoorstellingon lOo wijziging van enkele artikelen uit het oude contract zoodanig dat beide partgen gelijkberechtigd zullen worden Het nieuwe contract wordt namens partijen opgemaakt door mr Van Gigh voor don heer Van der Linden en mr Sannes voor den Koristenbond en den Bestunrdersbond Men meldt uit Haarlem De inbrekers zijn weder bezig geweest in den nacht van Zaterdag op Zondag Toen de heer Van Dobben boekhouder van do Haarlemmeroliefirma C de Koning Tilly eergisterochtend op het bureau kwam in de Anthouiestraat vond hij daar alles overhoop Mandenvol met fleschjes Haarlemmerolie lagen over den grond verspreid zoo ook duizende gebruikte postzegels de boeken enz Het bleek dat de inbrekers ergerlgk hadden bnisgehouden Van de brandkast was het onderste deel waarin de boeken geforceerd de kap was er afgenomen en in de zoldering was een gat gehakt doch niet voldoende om toegang te verkrijgen tot de afdeeling waarin het geld bewaard wordt Van alle kasten waren de laden geopend en daaruit was ontvreemd pi m 3 50 aan klein geld Uit wraak dat zoo weinig gevonden was werden over de boeken koUossale hoeveelheden inkt gegooid de klok werd vernield van een bascule werd de wgzer afgebroken de brievenweger werd onbruikbaar gemaakt laden stuk getrapt enz en op een zegel van f 0 75 plaatsten de dieven als opschrift dat de heer Van Dobben zich had te schamen dat hg zoo weinig geld voor de hand had laten liggen Natnurlgk heeft de politie dit stuk medegenomen De aangerichte schade bedraagt eenige honderden guldens Te Katwijk aan Zee is tijdens de afwezigheid van de moeder die naar het aankomen was gaan kjjken van een schnit waarop haar man voer een driejarig kind met lucifers aan t spelen gegaan met het ongelukkige gevolg dat de kleerljes van het kind vlam gevat hebben en het kind aan do brandwonden is overleden Op een grensdorpje in het Noorden des lands trad dezer dagen oen handelaar uit Wins9hoten een eenvoudige herberg binnen en bestelde een kop bouillon De kasteleinsvrouw zag den vreemden bezoeker verwonderd aan blijkbaar kende zgdien vreemden drank niet Zij wildo t ecliterniet laten bemerken en vofontschuldigdozich zeer gevat met de woorden Dat vatheb wie non juist niet aanstoten meneer Naar men aan het Haarl Ü Ul meldt heefthe Ongeval m t j v d P ilie het lotergbriefje in denl HJaag gewisaöld heeft zichaldus toegedragen Toen V djp aldaar in den omtrek van het Spui aan èet wandelen was is Ujj een proeflokaal binlengegaan en heeft daar iets gebruikt Onderwijl maatcte hij een praatje met den kasteleif over versohillende zaken wairna v d P fij vertrek aan denjtasteJ leini vroeg oni eei l anh iljek vin zesng guldei Jte wisselen aaraah dos e voldeed Toen do kastelein zich hiervoor verwgderdciwa èen als heer gekleed persoon binnen met eenhond bg zich en mengde zich na delteriMkomst van en kastelein ook in het gesprek en vertelde o a dat hg ook kasteleii wjs en indien hg vandaag of porgen eens inHaarlem kwam oofe bg v jd P eens eenglaasje zon ikomen drinken i ii Toen V d 1 bemerkte lat t tgd lertnaar het station te an wildthij vertrokken wa arop de als hee r gekleeje persoon llera vertelde dat hg met hem zopver n edenng oiadiat hg ook dien koers uitj moesU ooft de kdBt Iein van het proeflakjal ging nêde oméat deze toevallig ook een bood iap ien weffl init moest doen J jj OÏnderweg ontmoetten zg een koötsie en do itls heer gekleede persoon Welke die koetsier goed scheen te kennen ztide tegen h m Je moest ons even naar het statjon rgden maar rgdt dan eerst even naar mgn hais waar de koetsier genoegen mede nain lAan het café van den otabekendo gekqmon stegen zg uit en werd voor hen allen een glaasje ingeschonken waarvoor v d P evenwel bedankte doch door het opdringen van genoemde heer het vocht ten slotte in zgn mond nam en daarna uitspuwde in oen waterkraan wat zeker door den als heer gekleeden persoon werd opgemerkt Hierna zeide v d P dat hij thans ging vertrekken maar hiertegen kwam de ander op en zeide dat hij niet meor mocht weggaan voor hij nog een andere afdeeling van zgn hnis had gezien Hieraan voldeed v d P ten slotte na herhaaldelijk aandringen Doch nauwelgks was hg den drempel van de bedoelde afdeeling overschreden of hg werd by de keel gegrepen en op den grond geworpen Driest kwam er nu een tweede persoon bg die V d P do hand op den mond hield en hem trachtte te bedwelmen waarna de overvallene van zgn portefeuille berooid werd Nog werd om een mes geschreeuwd blijkbaar om V d P het leven te benemen doch aan dit voornemen is gelukkig geen gevolg gegeven In een onbewaakt oogenblik terwgl de bandieten het gestolene wilden verbergen heeft V d P gelegenheid gezien te ontvluchten en zich direct in verbinding gesteld met de politie De commissaris van politie wonschte v d P van harte gelnk toen hg op het po litiebureau was aangekomen en zeide dat zyn leven in groot gevaar had verkeerd daar hg in één der grootste moordenaarsholen van den Haag was geweest Evenwel kon hg hem in het eerste oogenblik niet veel hoop geven op het torngkrggen v n het geld Toch heeft de politie dank zg haar gverige nasporingen de zaak zoover in het reine weten te brongen dat het geld Zaterdag 1 1 reeds tot op enkele guldens na terecht is gekomen Tegen 2 der bandieten is proces verbaal opgemaakt Dat zg hun welverdienden straf niet ontkomen Hoe mieren te verwgderenf Kan men het nest bereiken dan zal men met kokend water reeds veel kunnen doen Zeepwater met petroleum of enkel petroleum werkt ook goed maar benzine nog veel beter Men giet wat van deze viüeistof in t nest en trapt daarna den boel goed vast aan door de verdampende benzine stikken de mieren Benzine is een afdoend middel en niet duur Alleen moet men er voorzichtig mee omgaan om geen brand te veroorzaken Tegen den avond als alle mieren thuis zgn kan men t best zyn slag slaan Den winter brengen de mieren slapende door in het nest en zitten dan dicht bgeen Wie er in den zomerdag veel last van heeft in zgn tuin kan in den winter den grond eens omwoelen De gevonden micrenhoopen werpe men dan oogenblikkelgk in kokend water of petroleum Kan men de nesten niet opsporen of liggen zg buiten bereik dan kan men door sterk geurende stoffen als kamfer de dieren op behoorlgken afstand houden Over de moorden gepleegd door een inland ch sergeant te Semarang meldt de Locom het volgende Sergeant Amat kommaiideerde de wachtaan de kazerne op den aloon aloon Hjj verdacht zgn maitresso een mooie Soendaneesche vrouw Soetiipah in intieme ver standhouding te staan met den Enropeeschenhoornhlazer Krgger die toevallig dezelfdewacht betrok Toon Amat n op een ofandere wgzo tot do ontdekking kwam datzgn vermoeden waarheid was maakte hySoetimiih een hevig standje ging naar de wachtkamer stak scherpe patronen bg Zich greep een geweer en schoot zgn inaitresse in de borst waarop zg dood neerviel Krgger die getuige was van het tooneel blies terstopd alarm maar voor hg daarmede klaar was trol ook hem een kogel die hem onmiddellgk doodde $ Uiteriyk bedaard liep Amat met het nög geladen geweer bg zich naar buiten en booglinks af naar de Wnrtemburgschu kazprne zooa k later bleek niet met goede btdoo i ling il InlpAhen waren de militaire autori iteni gewabr chuwd on snelde Injtenant Bosïiaar de Timtoaiburgsche kazerne waar hi een parol ilie van 3 mm met scherp gewapend reqn jalwle om zich daarmede tB begevep niarmfe plaats waar amok gemiakt werd Nauijf ijks aan den hoek van e kazerne gekopeü zag do patroaillei oen ewapeiden i f inlandschen Bergeaqt lioeh Inftenant SBos aan oen jpurjer vrofeg o dit de qtnokdaker was behfcfde hg net a twoordl niet t te wachtepT Amat legde vrg bedaSfd a en vuurde ofi de patrouille Dat hj geen van wien e akt f heeft is een wo ader I De patrouillIK stelde zich gedeeltelgK achti de pilaren Jran deh kazernecorridor n geieell er dö stapels brandhout naan de kazerne j Bjp Nauwelgks was luiténantteos achter éhn pilaar of een kogel van Aïnat die doomHleel vuren nam een stukdaaifvan weg Da gewapende manschappen vuurden nu terag doch de eerste schoten misten alle ook luitenant Bos die een der soldaten zijn geweer afnam sihoot tweemaï zondör direct gevolg Amat schoot nogj en paar malen zgn geweer af in t gelieel deed hy zeven schoten doch nu zoo Onhandig dat hy de inzittenden van een zio vorwyderende huurdos 4 dos een vrttuwelgkei passagier en den koetsier duou schoot Daarna viel hg doodelgk gewond Hg llad drie kogels gekregen Tgdens den arbeid aan een tnnnel tusschen Loudwater en BeaconsSeld voor den in aanleg zgnden spoorweg van Londen naUr Wjcombe heeft een aardstorting plaats gehad waardoor acht man worden bedolven Twee dezer zyn in zwaar gewonden staat bevryd de zes anderen zgn zeer waarschgniyk dood Atjeh Van Kotaradja werd op 7 Augnstos aan het Batav Nbl geseind Een patrouille onder kommando van den onderluitenant H Ltttke Schipholt uitgezonden tot dekking van werkzaamheden aan den spoorweg in Melaboe werd door een Atjohsche bende met de klewang aangevallen Aan onze zgde sneuvelden twee inlands ho fuseliers de onderlnitenant Lütke Schipholt kreeg een klewanghonw over de hand en de Europeesche korporaal Lucken een klewanghonw over het hoofd verder werden nog twee inlandsche fuseliers gewond De bende liet zes dooden liggen waaronder het hoofd panglima Hitam Patrouilles marechaussee doorkruisten het heuvelland van Seunagan en ruimden vele schuilplaatsen van uitgewekenen op Van de kolonnes onder den kapitein der marechaussee H Coign en den le luitenant van dat korps W B J A Scheepens welke naar de Gajoe landen vertrokken werden nog geen berichten ontvangen Generaal van Heutsz is eergister van zyn tocht naar Seunagan teruggekeerd Een bg de Regeering ontvangen telegrafisch bericht meldde dat de overval plaats had terwgl de troep den 4a Augustus de bruggen repareerde nabg Goenoong Drien zuid van Batoe Lajoeng By een patrouille in PediS is niet levensgevaarlgk gewond de sergeant Reinders Aan yn wonden is overleden de Europeesche fuselier Hagoort By bet doorzoeken van een ladang in Tangle werd levensg vaariyk gewond de sergeant Lublink Ons telegram uit Kota Badja den 7n aangeboden en den lOn ontvangen dat dus drie dagen onderweg bleef maakt weder melding van een klewang aanval door oen Atjehsche bende thans in het Melaboesche zegt het Bat Nbl Reeds sedert twee maanden bereikt ons geen telegrafisch bericht omtrent gebeurtenissen in Atjeh of wij vinden daarin eeu of meer overvallin gen vermeld waarbg Atjehsche benden metde klewang onze kleinere patrouilles aanvallen helaas meestal met het gevolg datonzerzyds belangrgke verliezen worden geleden en geweren of karabgnen verloreng an In dit verband en naar aapleidingvan hetgeen het telegram van gister verder bevat vestigen wy de aandacht op die mededeelingen van onzen Atjehcorrespondent waaruit bljkt dat de le luitenant J B van Aken door een schot uit een onzer eigen geweren werd gewond voorts dat de algemeene veiligheid door den invloed der herhaalde klewangaanvallen weer minder isdan eenige maahden geleden en dat allerleivage gernohten loopen omtrent tegenspoed door ziekte enz ondervonden door qe beide kolonnes samengest ld uit marécKtiusseé welke Polem in do Gajoetanden achtervolgen Stadsnieuws nnrgor 152 GOUDA 9 September ISlOg De nieuwe cursus aan do rgk De nieuwe cursus aan ue i h school ia gisteren aangevangen leerlingen De tkl ssen zgn elk in twee afdeeling erfa geplairtft behalve de 5e i De fle kl bevat 37 leerlingen waarvan 5 meifes de 2e 35 2 meisjes de 3e SO 3 meisjes de i e 31 2 meisjes de 5e 19 2 m fties I i 22700 20970 19417 18810 187Ö0 18400 18400 18320 18195 18100 17997 17900 17795 17673 17560 By de hel pn gph9nden aanbesteding van het afbrekeit n een hleei enhuis te Haastrecht en net daa ol ter plaatse bouwen van eene vi lla werd ingeschreven door W de Kramer Langeraigew voor f22760 ƒ Slegt te Haasti lioht en J terlouw Langetnigeweide J jSbkerus Waddingsveen P Vogelaar Vlaardingen H de Hoog Waarider J ijt ot Boot Waarder C van Delft Jaarsveld P Eomegn Scliopuhoven Jj Van Delft Haastrecht HSllierkhof Ouddwater 0 V den Hoed Slolwykersluis Joh van Dam Haastrecht A Bonter Sciwonhoven G H Kuilenbu Schoonhoven ïheod Hooft Haastrecht J J Duim Gouifa De 17de nationale kolfwedstrgd van den Nederlandschen ollhond die den 7 8 ep 9den September te Koog a d Zaan in het lokaal de Waakfaamheid is gehouden werd Zondag geopend Nadat het hoofdbestuur door de mazickvereeniging Zaanlandsche Kapel directeur de heer G Baklfer was afgehaald werd te half twee het welkom toegesproken door den heer O G Cleveringa burgemeester van Koog a d Zaan en eere voorzitter van de feestcommissie die wees op de treffende omstandigheid dat deze bgeenkomst in de Waakzaamheid plaats had waar van de eigenaar Van der Kolven geheeten was De heer H F van Thiol voorzitter van den Ned Kolfbond zoide in antwoord hierop zich te verheugen in het feit dat een nietkolver zooals de heer Cleveringa verklaard had te zgn sympathie voor het edele kollspel had betoond Daarna werd des namiddags te 2 uur een aanvang gemaakt met den wedstrgd waarvoor waren ingeschreven de vereenigingon Becht door te Alkmaar Onder ons te Krommenie Prins van Oranje te Goes Gouda te Gouda Schiedam te Schiedam Over de helft te Nieuwe Niedorp Utrecht te Utrecht Bolsward te Bolsward Sla vast te Schellinkhout Keer niet te Haarlem Haarlem te Hiarlem De vier oenen te Spanbroek Zaanstreek te Koog a d Zaan Op maat te Znid Scharwoude Boskoop te Boskoop en algemeene leden het aantal kolvers bedraagt 207 s Avonds te 8 uur had de vergadering plaats van het hoofdèestnur van den Nederlandschen Kolfbond Gisteren werd de wedstrgd voortgezet heeft de algemeeme vergadering van het hoofdbestuur en de afgevaardigden der aangesloten vereeni ngen plaats gehad en werdte 5 uur een geiieenschappelgke maaltyd gehouden I Bovendien zal er gelegenheid zgn tot het maken van roei en zeiltochtjes langs de Zaan Hedenavond te 8 nnr heeft de feestelgke uitreiking der oryzen plaats Te Gouderak is de boerderij van H Van Joelen door onbekende oorzaak geheel afgebrand VERSCHEIDENHEID Hoe weeke harten er dikwerf onder een ruw uiteriyk schuilen is weder onlangs bewezen in de mgnstreek by Montana N A Daar werd in een gondzoekerskamp een blank kindje geboren een zoo groote ge benrtenis dat er weken achtereen werd feest gevierd De mgnwerkers wierpen handen vol gond in de wieg één hunner voor het plezier om het kleine ding als was het maar eenmaal te hoeren schreeuwen want dit was hem in jaren niet overkomen Het was juist een topneeltje nit een boek van Bret Harte die ruwe kerels sommigen met vochtige oogen om den kleine te zien staan De een smeekte het wicht oven in de armen te mogen houden een ander wilde volstrekt hot zien zuigen Toen het oen dag ongesteld was stond al het werk ïtil niemand had het hart iets uit te voeren voordat het kind beter was In t begin van t vorige jaar werd door den onderopzichter bg den Haarlemschen einigingsdienst naar aapleiding van een noniem schrgven de workman H Warerdam geschorst op vermoeden van diefstal e man werd echter te Haarlem en in hooer beroep te Amsterdam vrggesproken Hg roeg daarom aan den raad schadeloossteling omdat hg behalve zgn betrekking en gn goeden naam ook nóg f 250 aan rechtskundig advies kwgt beweerde te zgn Lfc B en W verklaren echter dat van schaP levergoeding geen sprake kan wezen omdat de schorsing rechtmatig geschiedde De dood van prof Viéchow heeft aller P w gen opnienw aanleiding gegeven tot hef betuigen van hulde aan d verdiensten van aezen grooton geleerde Men zal zich herinneren hoe er in October van het vurige jaat een werkelgk universeele deelneining was bg de viering van Virchow s tachtigsten verjaardag 1 Virchow heeft een ontelbaar aantal studio s Igeschreveni in t hgzonder op t gebied van Eiekteleer en andere natnnrwetenschappeIgke onderwerpen Maar ziJn grootste werk jwas zeker wel de vaststelling van de werkIzaamheid dér cellen bg lichamelgke pro cessen Bovendien was Virchow die een reusachtige werkkraclit bezat een gveng politicus een vnrig de nocraat die meermalen met de regeering in botsing kwam In 1866 werd hg lid van het Pruisische Huis van afgevaardigden en van 1880 93 was hg lid van den Rgksdag Keizer Wilhelm hoeft een hartelgk telegram aan de weduwe gezonden Dinsdag zal op kosten dor stad Berlgn de begrafenis plaats hebben van nit het stadhuis Virchow was eereburger der stad Het ongeval van president Roosevelt Het eenige wat president Eosovclt uit het ongeluk met de electrische tram te Pittsfield heeft gehouden is een zeor gezwollen blauw oog In Rhodesia hebben zich gevallen van hondsdolheid voorgedaan die een algcheole uitroeiing van de kafferhonden gewcnscht maken Dit besluit bcteekent een doodvonnis voor zostig tot tachtigduizend honden Üdol Moodwater een riacon 60 cent PoslerUen en Telegraphic Vacante directies Post en telegraafkantoor te Friezenveen Jaarwedde f 1700 en vrge woning Pcnsioengrondslag f 1950 Borgtocht f 4704 reéel Ingevolge do bepalingen van het Koninkiyk besluit van 21 Maart 1894 no 17 hebben de postambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden v66r 27 Sept a s Bg Koninklgk besluit dd 29 Augflstns 1902 no 38 zgn benoemd tot ridder in de orde van den TJederlandschen Leeuw J A A Schwan inspecteur der posteryen en telegraphie te Middelburg en J F Canter Cremers inspecteur der spoorwegpostkantoren te Utrecht Tot ridder in de Orde van Oranje Nassau H C van dor Horst directeur van het post en telegraafkantoor te Amersfoort G de Vries onder directeur by do Rykstolegraaf te Amsterdam sedert 1 September 1902 eervol ontslagen En is toegekend de eere medaille van OranjeNassau in zilver aan H T Harmsen chef der poststempelfabriek te Utrecht C Vink instrumentmaker der telegraphie te s Gravenhage G J Bgntjes adsistent der postergen te Arnhem 1 Gleysteen adsistent der postergen te Hoorn W F Rolvers hoofdbrievenbesteller te Amsterdam H Kokkoel hoofdbrievenbesteller te Dordrecht in brons aan E J Everts conducteur der brievenmalcn der 1ste klasse te Arnhem J Dikken conducteur der brievenmalen der 1ste klasse te Zwolle W H Meyer kantoorknecht ten post en telegraafkantore te Boeraond Benoemd 1 Oct tot directeur van het piistkantoor te Bloemendaal C W C van Rietschoten thans in geiyke betrekking te Vriezcnveen HET ALOM GUNSTIG BEKENDE LINNENGOED is weder in groote sorteering voorhanden VAK OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA TeUsvhoon 1u 31 Amsterdam Vrk rs Slotkri 80V SO 96 5V 5 ny 91 82 i A Beurs van 8 SEPT 9 iDBLiliD Curt Ned W S dilo di o dUc S ilito dito dito 3 HoNOia übl Goudl 1881 3 4 TALll InaohnjTingUsi Sl 6 81 Ooirllii Obl m pupiorlSBS t dito iu silver ISflS 6 84 BO Vl 96 Va PoftToaAL Olil mot coupon Sduo ticket 3 ftniviHD Obl Binconl 1811 4 dilo QecooB 1880 4 dito biiUotha 1889 i dilo bg Hop 1888 90 4 ditd lil i oud leon 1883 t diti ilito dito I8S 4 5 V jpiH s P irpet chuld 1881 4 rimilllJ Jopr Oouï loon 1890 4 85 S8 104 80 90 lepuinRsorio 1 l iVi iec leomn serie G iDiü AfR Hp v obig 1S9 Vlimoo üb It ach 1890 8 TraMOlli Ohl on ip 1881 4 i BTB Diii ObliK ll n 1895 3 RoTTüïDiM Steil Leon 1894 3 K D N Afr Hindel ml I Arüad b Tab Mu Cortifii ten 6 6 l ohM iit chiippij dilo I 416 Arn Hypotheelb paudbr 4 ult Mij d6rVor toiil und i Or Hypolb kb p ndbr 4 NoderUndihe b ik n nd I 194 Nod H Hdelnia t ob nito j N W k Pac Uvp 11 pandbr 8 96i Bott lljiiotlioekb pandlir 4i l Utr llypotheokb dito 4 l 101 OosTENR Omt Houp bnnit aanl I 1201 HuBi Ilypotlieokbaulc pandb j 6 108 113 J18V I AMBftli i Bqnl hy poth panilb 4 M iw L G Pt Liunf nerl Mbd Holl IJ Spour Mij and Hij tol Eipl v 8t Sp aand Ned Iiid Spoorweg m aand Nod Zuid Afr 8pni aanil fl dito dito dito 1891 duo 4 TALiKSpoorwl 1887 9A Eolil 8 S6 ZiiidU l Sp niij A ll obl 3 19 104 PoLKM Warechau Weonen aand ftoal r Rum 8pw M i l obl 4 BalliBcho dito aand j V Faalöwa dito aand 5 IwRBg Dombr dito aand 6 Kurak Cb Azow 8p kap obl t 10Ó dito dito oblie 4 91 881 IMl Ambwka Cenl Pao SpMijobl 5 Chio iNortb Wpr O v anl 816 dito dito Wm 81 Peter obl 7 140 Denver Rio Gr Spm oert v a 40 Illinois Central obl in toud 4 loii Loniev U Nnakvilli Cer i ami 107 Meiico N 8p Mij Ie hyp 8 105 Uiaa Kaïuaa t 4pCt pref aand N Tork Ontaaio i Weit and Ponn dto Ohio ohliR 6 ore gon Calif Ie hyp in goud at Paul Mimi k Uanit obl Dn Pac Hoofltin ob ig dito dito Line Col Ie hyp O 6 64 99 CiNaoA Can South Ühert v saad Vl C Ball k Na lo h d n O Amaterd Omnibua My aand Eotterd Ttam roK M ate and I lOlV t BO Stad Amsterdam aand l Stad Botlordam aand 3 Vflj lOSV H 1171 101 ly Beloii 8t d Antwerpen 1887 S 101 Stad Bruaael 1888 UONO Theiaa Begulli Soaelaeh 4 OoaTin StaaUleenig 1880 K K Oost B Cr 1880 S Sfihji Stad Madrid 3 1888 Nbd Ver Bei A b Spool oort der Toe komst HOIöVEIISTERKE DE OJiDEIlüüEDEIIEN uit Indische Hetel Vesels Is porens sneeuwwit duurzaam en elegant Vooral by groote warmte een aangename Onderklecding Verhit de huid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling of konvatten en is uitstekend ter voorkoming en verdrgving van Bumithtame Bijconder geschikt voor alle Sport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten Krimpt niet bederft niet in de wasch en behoudt deoorspronkeiykczydoglans Verkrygbaar uitsluitend voor öonda en omatreken by D SAillSOM ouda Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 9 Sept J902 Velte Ossen en Koeien rctl aanvoer prijsen waren voor ie kwal 35 2e kwal 32 3e kwal 28 cent per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeiea goedbiangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer lekw a8 ae kw 26 3e kwal 21 ct per half kilo Stieren goed aangevoerd ie kwal 31 2e kwal 28 3e kwal 23 cents per half kilo Graskalver n goed aangevoerd Handel voor sWa vlug pnjshoudend AOVERTEINTIEIN Er kunnen een puar nette COMMENSAALS GEPLAATST WOEDKN Boomgaardstraat ER 10 Wordt gevraagd in Des Haio tegen 1 NOVEMBER wegens huwelijk der tegenwoordige eene eenvoudige UIKi STBüDË als neM alleen flink kunnende werken en een burgerjiot koken Loon f 100 en f 26 waschgeld Niet beneden de 22 jaren Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Br fr leltor K a d boekhandelaar H DE VOOGD te s öravenhage 169a Frederikstraat Telepliooiiziet Qouda Abonnement f 40 por jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlejf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rtjks Intercommunaalburean Op 1 Joli 134 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan hot Bureau ACHTER DE VISCHMABKT IN HET MAGAZIJN M AVONDSTER zijn voorradig B i E InT in verschillende goorlen en prljten GEYSERS eenvoudig in de behandeling en volkomen veilig plaatsing onder volle garantie Het beste adres voor GASFOHNÜIZEN KOOKPLATEN GASORNAMENTEN gekegeld de nieuwste soorten GASBALLONH Alles tegen concurreerende prjjzen Beste en goedkoopste adres voor G SGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN Aanbevelend M M VA LOON TELEF 117 Gasfltter f Wie zeker z jn wu d Echtx Eikel Cacao t ontvangen tesameugesteld eo ua vele proetn mingen in den handel gekomen onder dei num des oitvinders Dr Miohaelis vemardigd op da besta machines ia het wereld roemda étabblisaement van Qebr Stoll arok te Keulen lach J rT12ie6ieIiy Bikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacaa la met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor d gelijkach gebruik een t 2 thealapeli vu t pooder voor een kop Choool Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts net water t gebroikea Verkrijgbaar by de voonuaniat H 71 Apotheken ens f 1 80 c 9o aas Qeneraalvartegenwoordigar voor Iledar land Julius Mattenkigdt Amnterdam KalvKstraat 103