Goudsche Courant, woensdag 10 september 1902

Donderdag 11 September lOOS 4l8te Jaargang Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enü Alsook afzonderlijke schotels eu alles wat tot het koksvak behoort desv rlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksèn Cuisinier Westhaven 128 EEMBEFOT TAK THEE I Heil wordt verzocht op t Kfllth te letten UIT Hm MiOtZHN ViN M lUVENSWAAY ZONE I GORXNCHEM Deze THKEEN worden afgeltverd iu verzegelde pakjes vau mj iMitffi en een half n een Ned om imet vermoldinfE van Nomtiier er Pr s voorzien van nevenstaam Merk volgens de Wet gedepo oeerd Zich tot de uitvoeiioK Van geeerde orders atiubevelendo 1 C BIJL TQorheen J BREEBAART Lz WORDT NIET BI TGESTELD Mking Zaterdag 4 lc ber 1002 Vijfde Verloting te HENGELO Ueld door Notaris SCHEPERS van Zelhera in het openbaar bü WITTE te Hengelo Geld 30 Loten eeii prij § Ie Prijs lOOO Gulden i 2e OOO I 3e 800 J 4e 0 P 5e 600 Ge KOO Zie verder aanplakbiljetten bij wederver koopers Verkrijgbaar bjj BISSCHOP SWARTSEN BUKG S Lotendcbiet Gouda en by D 1 IANS1 N Hengelo G a 50 Ct I Vranf t hij Uwen Boekhandelaar een I Proefnummer der Nederlandsche iiitsave De hoofdtekst van dit balfmaandelijksche tpschrift bestaat uit de Besehrijvlng eener Bei om de A arde die de Heer B T Fbesstra Kciras in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rii b geUlustreeri naar eigen phoM A r graphiache opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer tiO Auxiehtkaarten die hem oo eigen ot en ander door hem op te geven adreH door onze reizigers wordentoegezonden Voor de eerste maal koffleadcïe uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indië Birma Ml lacca enz Pry ii per jaargang f 7 90 ind de AnM kaarten j lie intcekening is to allen tydo opengest Ook de Ansichtkaarten worden te allen M geleverd Bureau Da Wereld Tourist Haarl o 8900 van de Ilaagsclie Pro Bocr Vereenlglng ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtotïers van denZuid Afiikaanschen oorlog Deze LOTEN i f per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK A vJ A BRINKMAN Z en aan bet Kantoor der Stoomboot De IJsel iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telcfeott So Mt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd lelefuun a SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco peipost 1 70 Alzonderlijke Nommers VT IF CENTEN i E Wereld Tourist B rooad op lo Tentoo I IMUi g n ooki H ge lB96 Pnm Seh i pp Wor n Kini rKJi o n VerkniabMr bij winkelier In sXenwerk GnIui rlCn D n goeJ op b abriekanwk Drnk van A BEINKMAN 4 Zn Ootul IN LOSSINGI KBNR LADING 1 KACHELKOLEN waarnit wij leveren Il 85 el per II Ik Iranco thais bezorgd A JÜINKER ZONEN GEBR IJSSELSTIJN Kantoor Vest GOUDA TELEPHOON No 2 m l mmm naHfllüiMü i Markt GOUDA Ondergeteekende beveelt bovengenoemd I op nieuw gerestanreerd Calé Eestaurant I KEGELBAAN en VERGADERZALEN beleeld aan Den geheelen dag gelegenheid I tot het dineren h la envte terwijl nit I stekende Zalen disponibel zp voor brui of 1 ten partgen en vergaderingen tegen bil yk I tarief Nog gelegenheid voor bh kegelliefhebbers 1 tot het oprichten van dubavotiden j Drie büjart waarvan een model 1 XOXJLBT te bespelen i 30 et per uur of per parts a s gewoon 1 Aanbevelend J WOUDENBERG Ijskoud BIER Van af heden Amntel Pllëner Heineken Oergte No tütO cent per tumbler Vraag voorts HElNEKEiVS GERSTE No 1 per S t a m p o t inhoudende V Liter Echt Zeeuwsch Tarwebrood t eent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 TUtny s Wo dnlalita in de gülieele wereUl beküml on geroemd Onovertroffen middel tegon alle Horst L o II t L e e r Maagziekten eni Inwendig zoowel b1 ook uitwendig in bijna alle siektegevaUen met goed gevolg n te wenden Pr s per Hacon t 1 per post 1 1 15 ThlMty Woadinalf hooien l WeiUr en onl n oen bijna ijaK r kadkeriUden genezen Brengt geno mg enl aoUto g pijl 4 ontstok ngenen nu allerlei aard n mn trijs per pot f 1 60 per post f 1 80 Centraal Dopöt voor Nederland r l S lï n Pwïa tal KohiU ü te h Rokin 8 Aioil tiUm MBaa Kieuw onoverlroften 1 ïl wolbekend I si H9 AUetn eoht in t Fabriekmurk iJlg yoortdnrende radicale en rSHJ zekere genezing van alle zelfs HEI n de meest hardnekkige xenuw I Kll tiektea vooral ontotaao door KStt B afdwalingen op jeogdigon leeftijd Totale icenezing van elke zwakte Ble 1 lücht flenaowdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjo slechte spflavertering Onvermogen Irapotenz Pollutione ent Uitvoerige prospectnsaen riijifor fe eli 1 H S dnlibolelleBiliOnftWDepöt Matth v d Vecto Zaltliom meüipuU M Cléban Uo Rotterdom I Y Hippel a tfravenliagü I I MalmmanB ilu Jong J CKn Uotterdani Woll i Co rtwia I oa bii alle droKlsteQ Op de groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de 1 wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem de groole goudeu medaille toegedeelü Ue baard groeit op gladde gezichten en het haar groeit op de kale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Russische Yetza Balsem b I werkt de schoonste volle baard of knevel alsmede ha rop het hoofd Verft niet Onschadelijk Volkomen garant evoor terugbetaling van het geld indien het niet help volgt hiermede I Indien het niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den kooper Pros voor sterkte I 3 Gulden Sterkte II 4 Galden 50 Cents Sterkle 111 werkt iu S3 weken 7 Gulden 60 CentsWordt overal in de wereld verzonden met ge 1 braiksaanwijzing en bewijs van garantie in alle talen van Europa tegen vooruitbetaling of postvoorschot van het Skandinavisch tloofdde ot Representant voor Duitschland en Holland H vRKY NIELSEN Giinsemarkt 9 Hahbubo 185 Duitachland Indien men zich vereenigt om meerdere bussen te koopen worden zj altijd franco gezonden Van de talrgke eerende daukschryven en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch lk verzoek U mi 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mgne kennissen mg verzocht hebbeu te bezorgen Gelgktiidig beschouw Ik het als mijne plicht U te veroorloven het volgende te pub iceereu üe balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zjj heelt mjj namelgk myn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlijk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien zg tot baard verholpen had maar ik geloofde dat bet eene onmogelijkheid was zgn haar terug te verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelgt zien dat ik mg vergist heb Nooit zal k de weldaad vergeten die U mg bewezen hebt Nog eens mijn harteljjken dank ü kunt geloven dat ik ü vele koopêrs verschaffen zal Met hoogachting Anna pensen Nanaonsgade 24 B 4 Copenhagen De van 11 verkochte baardbalaem moet bepaaM de grootste uitvinding van het 19 iaarhonderd zgn aangezien ik dezelve sterkte III slechts korten tü l gebezigd heb en daarbg de schoonste volle baard van de wereld verkregen heb waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen öerlttf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrgging van baard mg van collegns aanbevolen is verzoek ik U hiermede miJ ten spoedigste eene ous sterkte ill te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetwelk somtjjds onaangenaam zijn kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mgne kennissen dit hoorde verzocht hg mij ten spoedigste eene bus sterkte 111 te laten komen welke ik hiermede bostel J Sfflnström de stoelfobriek Vernamo Zweden lk verzoek U mg eene bus te zenden van dezelfde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mijn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zij reeds op mg gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in de Deeusche armee Copenhagen Na eene bus van de echt Yetza haarbalsem gebezigd te h bben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mgn haar verkreeg reeds ua de eerste behandeling een mooi krulsel even als het blank en week g worden is Ik bespeur tegolgk een zeer sterk verfrisachend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben mgne zenuwachtige hoofdpgn geheel en al kwgt geraakt Mijn haar is buitendien voller en langer ge vorden Met hongachting Mevrouw Ingeborg Nielsen tondsgade 7 Copenhagen Deze naamteekenitig is dieseoe van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders is het vervalsoht en zonder garantie Dm Oenee i IgemMn ntavoLii Mei Eer Dlploni en Oond Bekroond PRAEPARATEN VAN if w i i ni i ipmpifiwfPi slechte S R llinSl l arn flA demeMtWrtchtlgeenventerltendt kina wijn teeenrwakte VgUiI a M amvllC x Vmdercn als Yolwiïsenen gtbrtk aar eetlust slechts pljsvërterlnE zenuwboordpQn ter versterking na lekte of kraambed koona en hare gevolgen E OUXNA LAROCHE PÉRRUGINEUX m het biitondcr tegen Bloedgebrek Bleakwcht W kwalen van KrltHchen leeft d ent Verkrijgbaar in flacona k f X 90 cd 1 L H I If P KI JI 1 34 o voedïaam versterkend aangenaam van wnaRV voor dagelijksch gdi otk W 7 Y vooral voor kinderen iwakken en kllerachtlge gestellen teer vxa te bö velen Alü geneeskrachtige drank bij stoomissen der spijsverteringsorganen en dlerrhée ook fc voor luigftlingen en kleine kinderen Fri s per bu i Kgr ƒ 1 70 i K Kgr 0 90 A Kgr O BO k W Chemisch M Allrcii lf Af Speciaal voor Kindervoeding in bussen k H Kgr O OO W aulvere IVlCIKSUIIiCr Kgr 0 60 H Kgr OM A P Aeihtna r l era f AÜAt1 Het rooken ener halve Cigarette li voldoende ter bestr S F ainma V lgdrenCn ing van de hevigste afvallen van Asthma etc U J W doosjes 0 80 en ƒ 0 50 M f Tamarinde Bonbons f purgatiep tegen verttoppmg Aam3 E belen Mlgraine Conee8tiea c vooralookalslaxans 3 W voor kinderen hewijien ile Tamarinde Bonbons van KRAErEUEN HOLM belangrijke diensten I pp daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam is Prijs per dooije O O en O QO Sl1mialr p2IQfi11fl Q algemeen erkend als het BESTE huismiddel 3 J Verkoudheid en Keelp n het is een slijmoploasend en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in □ fleschjes verkrijgbaar Piijs 0 20 per fleschje Ê 1h f ra parnim ran KKAEPELIEN ft HOLH te Zeist i H alhti foornien pan k etiqueiten Hvwop 4e naam en hiantleekeninff en ttrlrtjffbaar bii de meaële fl KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST IH iJt Uuitenlandsch Overzicht Botha De Wet en De la Rey vertrokken gisteren om half vijf uit Horrex Hotel in een omnibus naar de dokken Zy werden luide toegejuicht door een groote menigte De Press Association verneemt dat de Boeren generaals in hun onderhoud met Chamberlain vruchteloos getracht hebben verlof te krygen voor de Boerenvluchtelingen om naar hun haardsteden terug te keeren zonder den eed van tronw aan de Britsche krooK te zweren Ook trachten zij de Bchriltelöke belofte te verkrggen dat zekere ex ambtenaren onder de nieuwe regeering zullen aangesteld worden in functiën die zooveel mogelgk geljk staan met hun vorige ambten Chamberlain weigerde de regeering te verbinden Aan de Xemps wordt nit Londen geseind De Boeren generaals hebben niets verkregen van de Engelsche regeering zelfs niet datgene waarop zg na de beloften hun te Vereeniging gedaan het recht hadden te rekenen met name volledige amnestie voor de rebellen De amnestie zou bjj de kroning des Konings afgekondigd zijn V rent de ropatriatie van de Boeren in fanje rivier Kolonie meldt Renter dat in het district Boshof drie vierden der inwoners weder naar hun verwoeste woningen zijn teruggebracht Ook in de districten Hoopstad en Jacobsdal vordert de ropatriatie goed Meer dan 3000 gevangenen zgn naar hnn hoeven teruggebracht en de repatriatiecommissic hoopt aan het einde van het jaar al de overblijvende gevangenen weder thuis tp brengen Dnizend ploegen zijn besteld boven die welke reeds werden uitgedeeld en in ieder district voorziet men de smeden metselaars en timmerlieden van gereedschtp naar mate zij terugkomen Vijf duizend paarden zijn den Boeren tegen koatenden prgs verkocht terwijl 23 depots van voedingsmiddelen zgn gevestigd in de afgelegen districten teneinde de landbouwers in staat te stellen hun ratioenen te halen zonder dat het noodig zou zjjn om over verre afstanden te reizen Tal van woningen zgn weder in bewoonbaren staat gebracht Er is echter groot gebrek aan contant geld en ook aan ploegvee De mielies oogst die thans uitgezaaid is zal niet voor Mei 1903 rjjp wezen zoodat de taak om de landbouwende bevolking van voedsel te voorzien misschien tot dat Igdstip FEVILLEIOX Il TWEE mmm 155 Sybil zou gaarne met het bootje zijn overgevaren maar er was niemand om haar te helpen Zij Waren gevlucht en waren niet van plan een oogenblik tijd te verliezen ten einde eene voorloopige schuilplaats te zoeken Zij waren er zeker van den troep te zullen ontmoeten alseijnuweer terugvoeren Zij waren op het punt haar te verlakten terwijl Sybil in groeten angst verkeerde toen eeue dame die zelf een rijtuig bestuurde door ponnies getrokken met e n paar bedienden achter haar die op ponies van denzelfdèn vorm en dezeltde kleur gezeten waren van de richting der Heide kwam en toen lij de groep zag en Sybil die zeer geagiteerd was stilheid en naar de reden er van vroeg Een der mannen begon dadelijk een verhaal te doen van den stand van zaken waarbg hij herhaaldelijk door de vrouwen werd in de rede gevallen waarop de dame klaarblijkelijk volstrekt niet was voorbereid want haar ontsteltenis was zeer groot En dit jolige meisje wil met alle geweld derivier over ging de man voort Het is de grootstedwaasheid Ik zeg haar dat zij een oogenblikkelijken dood of nog erger te gemoet gaat Het scbiJDt mij ook toe onberaden te zijn op het Britsche bestuur zal blgven rusten De Transvaalsche ministers waren gisternamiddag in het Elysée vergaderd onder voorzitterschap van Loabet De ministerraad besloot dan luitenant kolonel DeSaint Remy op nonactiviteit te stellen door afdanking Deze maatregel brengt mede ambtshalve pensionneeriug V Een keizerlgk besluit beveelt de ontbinding der Landdagen van Opper en NederOostenrjjk Salzburg Stiermarken Karinthié Moravié Silezië en Vorarlborg en schrglt nieuwe verkiezingen uit De Praagsche Narodni Listy verzekert nog eens dat alt de Rgksraad het Tsjechisch niet als offlcieele taal erkent voordat de besprekingen over den Ausgleich beginnen de Tsjechen de goedkeuring van den Ausgleich met alle macht zullen tegenwerken zonder te kieskeurig te zjjn hg het zoeken naar middelen De laatste verzekering is overbodig in een land als Oostenrgk welks parlementaire zeden een wereldfaam genieten Koerber die nog niet eens klaar is met de onderhandelingen over den Ausgleich zooals wij weten schijnt de Tsje hieclie bedreiging ernetig genoeg 4e Uté ft leiders der Tsjechen in Bohemen en Moravië naar Weenen te roepen teneinde hun zgn plannen mede te deelen Hg heeft twee voorstellen tot oplossing der Duitsch Tsjechische kwestie die concessies aan beide partijen bevatten Als een kruiser van een groote mogendheid een kanonneerboot van een andere mogendheid in den grond boort doet zich het eerst de vraag voor welke gevolgen dit hebben zal Die vraag komt zeker aan de orde nu de Duitsche kruiser Panther onder bevel van kapitein ter zee Eckermann de kanonneerboot Créta i Pierrot in de haven van Qonaïves heeft doen zinken Reeds dadelgk toen het bekend was dat de kanonneerboot die door da aanhangers van den pretendent Authéner Pirmin was uitgerust wederrechtelgk een Duitscb stoomschip de Markomannia van de Hamburg Amerikalgn had aangehouden en onderzocht was het te verwachten dat de Duitsche regeering hiervoor voldoening zou eischen en dit werd te klemmender toen de vreemde consuls te Port an l rince hun meening uitspraken dat de Crête Pierrot niet al oorlogsbodem van een oorlogvoerenden zei de dame op vriendeltjken toon en terwijl zij haar scheen te herkennen Helaas wat moet ik doen 1 riep Sybil uit Ik heb mijn vader bij mijnheer Trafford achtergelaten Nu wij hebben geen tijd te verliezen zei deman wiens metgezel het bootje aan den oeverhad vastgelegd en terwijl hij hun goeden morgen wonschte en door allen die overgezet waren gevolgd werd ging hij voort Maar juist op dit oogenblik kwam een heer op een fraaien dubbelen hit gezeten in korten galop aanrijden en riep uit toen hij het ponywagen je bereikte Beste Joan ik zoek naar je Ik ben m de grootste ongerustheid over je geweest Er hebben ongeregeldheden plaats aan den overkant en ik was bang dat je de brug zoudt zijn overgegaan Hierop vertelde lady Joan aan mijnheer Mountchesney hoe zij juist dit bericht vernomen had en toen spraken zij eenige oogenblikken fluisterend met elkander waarna zij zich omwendend tot Sybil reide Ik geloof werkelijk dat gij beter deedt met ons mede naar huis te gaan totdat het wat rustiger geworden is Gij zijt wel vriendelijk zei Sybil maar alsik door het park van Mowbray naar de stad konterugkeeren dan zou ik misschien iets voor mijnvader kunnen doen Wij gaan dadelijk door het park naar hetkasteel zei de heer Gij zoudt verstandiger doenmet ons mede te gaan Daar zult ge ten minsteveilig zijn en misschien zullen wij in staat zijniets te doen voor de goede menachen die aan den sttBil kou beschouwd worden maar nitsluitend al zeeroover Dat was de reden waarom de Créte4 Pier rof kennis heeft gemaakt met de gepantsenje vuist en waardoor het Haïtische schip gebroken en naar den kelder gegaan is Nu hebben wg pas het voorrecht gehad de theorieën van president Roosevelt over de Monroe leer te mogen vernemen en ocwillekeqrig wenden zich aller oogen naar NewYork of Washington om te zien wat de Groote Republiek ervan zegt De berichten uit New York doen zien dat men daar de zaak nogal kalm opvat Het ligt niet op den weg van de Monroe leer een vreemde mogendheid te beletten Haïti een oorveeg te geven wijl dit zich onhebbelijk gedragen heeft En in ofücieele kringen erkent men dat de zaak alleen Duitschland en Haïti aangaat zoolang Daitscbland niet dreigt geheel Haïti in te pakken voor het vergrjjp vait de Créta i Pierrot Want de Monroe leer maakt dit alleen onmogelgk Dat is de meening der Amerikaanscbo staatslieden en president Roosevelt die zich te Cbattanoogo bevindt vindt het niet noodig daar nog wat aan toe te voegen Ctonieuw heeft president Roosevelt een re iwoering gehouden over de trusts dit Icnnnen de trusts controleeren zei hij maar we kunnen ze niet vernietigen Wg kannen niet tegen de industrieele stroomingen van onzen tijd ingaan maar wjj kannen ze controleeren en ze reglementeeren zoodat ze geen kwaad kannen doen Wg moeten voorwaarts gaan door evolutie niet door revolutie Het schijnt den president werkelijk meenens te worden iets wat door sommigen nog betwijfeld werd Men bad niet gedacht dat hg den moed ertoe zou hebben Da onversaagde roughrider laat zich echter niet bang maken Maar t gevolg is nu ook dat hg de groote heeren vierkant tegen zich heeft gekregen Volgens de New York Herald hebben de trusts een overeenkomst getroffen om te trachten den president in zgn antitrusts campagne te beteugelen De presideut moet met het doorzetten van zgn plan ernstig ongenoegen hebben opgewekt by Pierpont Morgan T C Platt en andere iavloedrgke leden der republikeinsche party Zy hebben eerst door overreding en toen door bedreiging getracht Roosevelt van zgn plan af te brengen Volgens de Herald zeiden zy hem dat hg zgn kanten op verkiezing als president in 1905 zon verliezen overkant in angst zijn en met deze woorden terwijl hij een Iwdiende had gewenkt die zijn hit vasthield steeg de heer af en Sybil met de grootste beleefdheid naderend zei hij ik geloof dat wij elkander al kennen Lady Joan en ik hadden eens het genoegen u tï ontmoeten ik geloof bij mijnhaer Trafford Het ia al lang geleden maar voegde hg er op minder luiden toon bij gij zijt niet iemand om spoedig te vergeten Sybil was ongevoelig voor de hoffelijkheid van Mountchesney maar verontrust en uit het veld geslagen liet zij zich door zijne redeneeringen en die van Lady Joan overreden en steeg in het rijtuigje Zich van de rivier afwendend reden zij langs een weg die na eenigen tijd toegang gai tot het park terwijl mijnheer Mountchesney vooruitreed en Harold volgde Geduren le een mijl reden zij door een rijk met bosch l groeid terrein lady Joan maakte met groote vriendelijk heid een aantal opmerkingen en beproefde telkens maar tevergeefs haar gedachten af ie leiden totdat zij eindelijk uit het meer begroeide Redeelte uitkwamen op eene opene ruimte en zich het kasteel Mowbray verhiel op een heuvelachtigen bodera snel naderden zij dit in modernen geest opgetrokken gebouw welks stijl niet bijzonder uitmuntte door smaak oi nauwkeurigheid maar dat toch grootscli en indrukwekkend was En nu zei Mountchesney terwijl hij naar I haar toereed en Sybil aansprak zal ik onmiddel Iqk iemand uitzenden om het een of ander ora trent uw vader te vcrflemen Laten we intusKhen er het beste van gclooven I Sybil dankte hem hartelijk en toen trad het kasteel Mow maar Rooseveldt hield vol dat zgn houding correct was en zei te zullen voortgaan De mededecling dat Morgan on Platt zich beleedigd gevoelden maakte ook al geen indrnk op den president Hy zei te blgven vasthouden aan zgn inzicht in publieke zaken ook met verbeuring van hun steun voor zgn herkiezing En toen men hem vertelde dat de Republikeinsche conventie van New York zou verklaren het vertroawen in hem te hebben verloren zei by het zonder dat te zullen probeeren Werkelgk als er iemand in staat is om de trustmonsters te gaan bestrgden dan is het deze moderne St George Verspreide Berichten Fkankeijk Te Landerneau gaan de bewoners weder een bewakingsdienst instellen v6ór het klooster van de zusters van den Heiligen Geest die het pensionaat Saint Julien beheeren en rustig teruggekeerd zyn op grond van de toelatingspapieren van ouden datum welke door de regeering van nu natuarlgk niet erkend worden Do sbah van Perzië wordt meer enmeer Pargzenaar Gisteren heeft hy in fighien het Caaino b 2oebt eu zieb voor deze occasie in de grgze gekleede jas gestoken met fantasiebroek waarby alleen de Panamahoed of de hooge ontbrak de aetrakanmuts heeft de shah nog niet opgeofferd aan de westEnropoesche beschaving Volgens de Gaulois zou generaalAndré de minister van oorlog niet voornemens zgn een nieuwen commandant vanhet hotel des invalides te benoemen inverband met het gering aantal aldaar verzorgd wordenden en zelfs zon hg de invaliden zelven met pensioen elders willenheenzenden DtUTSCHLlND Van het marmeren standbeeld van Frederik den Groote in de vestibule van den provincialen Landdag te Stettin wordt op het oogenblik een afgietsel in was genomen voor het koninklgke museum te Berign ter verkrgging van de reproductie van het beeld door den keizer bestemd als geschenk voor het Amerikaansche volk Morgen komt het beklagenswaardige prinsesje Elisabeth het eenige kind van het gescheiden echtpaar van Hessen voor oen poosje bg haar vader te Darmstadt op visite en dan mag ze tegenwoordig zyn by bray binnen HOOFDSTUK VflI In minder dan een uur nadat Sybil op het kasteel was aangekomen keerde de knecht dien mynheer Mountchesney had uitgezonden om berichten in te winnen terug en deelde mee dat Gerard door zijne welsprekendheid ile overwinning had behaald d it alles gelukkig geem ligfl was en dat het volk zich verspreidde en naar de stad terugkeerde Hoe vriendelijk de ontvangst ook was van wege lady De Mowbray en hare dochter de herinnering aan de geviarlijke positie van haar vader had Sybil geheel en al buiten staat gesteld op de tot haar gerichte beleefdheden te antwoorden Bekend met de oorzaak van haar angst en neerslachtigheid en vol vrouwelijke teederlieid sympathie gevoelende met haar droefheid gingen zij zoo omzichtig mogelijk te work Deze houding trof Sybil zeer en het speet haar dat de omstandigheden haar dikwijls genoodzaakt hadden onaangename gedachten te koesteren omtrent personen die nu aij hen in huis en in bun gewone doen zag klaarblijkelijk eon aantal gunstige eigenschappen bezaten Toen het goede nieuws kwam dat haar vader in veiligheid was eene veiligheid verkregen op eene wijze die zoo vleiend was voor den trots eener dochter opende zich haar hart geheel en al dat reeds voorbereid was voor warmte en vriendelijkheid H ordt vervolgd