Goudsche Courant, zaterdag 13 september 1902

Zaterdag 13 September 1903 41s e Jaaruaiiuf Mo 8902 fiOMCHE COURAIVT IXieuwS en Advertentieblad voor Goudu en Omstreken Telefoon Ko H A D V E U T E N T 1 E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letteis worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advert ntiön tot 1 uur die iH ii l iefuoH Vu H De llitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CI STE N rv Zander Instituut Fluweelen Singel K 724 GOUDA Oeneesh Dr J H BAKKEI NIEMEIJEE Directr ü vis DDllREN Behand van ruggeyr verkrommingen ttigevallen bornt x en o beenen en anAet Hchaammti vorm algem tvaMe eonêtipatCe apteren genr xlekten rheumatUche aandoeningen verêtuikingen enz enz Ondergeteekende beveelt zich beleefd ian voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook aizonderlpe schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvnrlangd met byievering van servies zUver tafellinnen jw enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Echt Zeeiiwsch Tarwebrood fS cent de K O A SLEGT NIEt yE HAVEN 27 Vraagt bij Vteen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave IiEWÈRELJ De hoofdtekst van dit halfmaandeIpSche tijdschrift bestaat uit de Benehrijving eener HeiaomdeAarde die de Heer E T Feenbtra KmPEE in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk gelUuafreerd naar eigen photographiuche opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 90 An irMkaarten die hem aan eigen of een tinder door hem op te ge rnu adreit door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indiö Birma Malacca enz Frys per jaargang f 7 W ind de Atisichlkaarten De Intcekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tflde geleverd Bureau De Wereld Tourlsf Haarlem Wie Keker zijn wu d Eeht Eikel Cacao te ontrangsn tesameugestdd n aa vel prisfnemiocen la den handel gekomen onder deft nurn des oitvindeni Dr Hiohaelie vervaardigd p d bestt machines ia het weroldberiemdo ttabblissement van Oebr Stollwwrok te Keulen lltcht J r miefeteIH Bikel CacsLO in vierkanten bussen Deze EikiJ Ctciui is met melk gekookt eene aangename gezonde drink voor dtgelgksch gebruik een t 8 theeltftb vu t poeder voor een kop Choeolatt Ala geneeskrachtige drank bij gtrtl van diarrhee sleonls met water te gebraiken Verkrijgbaar bü de Tooraiamila H I Apothekers es Vt Kb Vi I fraftuijM a 035 Meierland Julius MatlenkltM Amnterdam Kalveistraat 103 f 1 80 c 0 90 Qenerailvaitegenwoordiger Les bons principe de la danse sont au corps ce que la bonne lecture est It Vesprit MOLIÈRE T XDIS T t TQ ES Gedipl Dansleeraar bericht dat de l ssen 1 October zviUen aanvangen In dezen Cnrsns worden cok de nienwe dansen onderwezen Aangifte van leerlingen kan nog dagelijks geschieden bü don kastelein der Sociëteit DE KEONIE Oosthaven I Goudsche Melkinrichling l Tiirfsliigcl Tel WO 1 f H Van af VRIJDAG 12 SEPTEMBER tot nadere aan H kondiging zijn onze prijzen voor a VIjiiste Hwalllell TAFELBOTE Gepasteuriseerde Koomboter f 1 40 per K G Zeer goede kwaliteit m Roomboter f f SO per K Ö Al onze boter staat onder geregelde coiUrole van het BOTERCONTROLESÏATION te Leiden wat de strengste waarborg biedt van te zgn PRllBAONVERVALSGHTE NATUURBOTER van Ic llaagsche Pro Boer VereciilgiDg ten bate der Weduwen Weezen en andere sladitofl ers van den Zuid AlVikaanschen oorlog De e LOTEN k f I per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zn A BRINKMAN Zs en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel a M a MHa Door Oennah Igemecn unb vol i nimnf flIWfM W 1 1 ITI 1 f 1 WTI MM fere Dlploma en Goud B krooi l T ï f TI r PRAEPARATEN VAN Dillina I a rrkrhpJemcealirachtlsetl YeraterkeniJtKINA WIJNKeeoiwaictó UlUa LarUVIlC loowel bi kinderen h volwassenen gebrek aan eetluit alechte m pU Terterlnic lenuwhool dpljn ter versterking na ziekte ot kriuunbed kooru en hare gevolgen QUINA LAROCHE PERRUOINBUX in het bijioncler tegen Bloedjebrek Bletkiuclit kwalen van Kritiscllen le ftlld ene Verkrijgbaar m flacona a 1 90 en ƒ 1 f tlfAl r or Qf voedaaam versterkend aangenaam van smaak voor dogelijksch geb utk LmI KCI ttCall vooral voor kinderen zwakken en kllerachtlge geatellen wer aan te bovelen AU leneeakrachilge drank bij atoomiasen iler apij verterlng organen en dlarrhfa ook voor ïuijelingen en kleine finderen rnis per bniiX hgr ƒ 1 70 i X Kgr O OO ü Kgr Q SO Chtmlach M All cifSl Af Spadaal voor Kindervoeding in bussen i H Kgr 0 90 mWera iTkCIKaUIIVCr g y q bq Kgr ƒ O M Actlltno f lttaftkHltn Het rooken eener halve Cigarette is voldoende tei beatrij lalllllla Vfl al Cllvll van de hevlgata aanvallen van Aathma etc In doosjes 4 ƒ 0 80 en Ü ÖÖ TamartnHo RrtnKnnc vwnr PURGATHS tegen Veraiopning Aam 1 aniarinUC PUnOUIIS belen Mlgraine Congeitle ctc vooralookaljlaxana j voor kinderen liewljsen de Tamarinde Bónb ons van KHAEPEUEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de sniaali aangenaam is rti S per doosje 0 90 en ƒ O BO GalmSal Pacl lllfaG algemeen erkend als het BESTE hnismiddel Oaim iaK raSUI I ea J Hoest Verkoudheid en Keelpjn het Is een alUnnploaaend en verzaclitètid middel bu uitnemendheid uitsluitend in Hf D ihjes verkrii gbaar riijs 0 80 per flesch je Fnuijy r lai ram KRAEPELIEN HOLM te Zel t r on o to mi Uqmllm fanrop mam en imitllKttltis nrtrwiaar u Atn IMeJF ri n lüfoffilitn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST miiÉJ De Stedelijke Hypotheekbank TE S GRAVENHAGS COIUMISSAniSSEN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS C IW1W1 K1 FOETÜIJN H L ENTHOVEN H Lzn 7 O F KNAPP Je Jl r Mr WH DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M O OBREEN Mr F W T G SNIJDER VAN WISSENKERKE ö L DE WETSTÉIN PFISTÈR en Mr A R ZIMMERMAN Slnit ft ioHleca re geUleenlmgen op haizen on landerijen tegen billHke voorwaarden Geeft 4 o panMiteeeu ait tegen im koere co Inlichtingen te bekomen te GOUDA bo de Heeren J OftMCH T Vo Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIN Mr C SCHUIT IN HET MAGAZIJN m AV M STEr zijn voorradig B ID InT in verscliillcnil e soorten en prijken GEYSERS eenvoudig in de behandeling en volkomen veilig plaatsing ondor volle garantie Het beste adres voor GASFOENÜIZEN KOOKPLATEN GASORNAMENTEN geregeld de nienwste soorten 6ASBALL0NS Alles tegen concnrreerende prijzen Beste en goedkoopste adres voor G VSGLOKILICHTBENOODIGDHBDEN Aanbevelend M M VA LOON TELEF 117 Gasfitter Thuny B Wendorbsltiffl in do güheulö woreUl bekend ou geroemd Ütiovertroffün middel togen uUc Itur t Loii$r Lever Haag le kten enz Inwendig zoowel a s ook uitwendig in bijna Ue ziektegevallun met goed irovolg aan te wenden l rys pel flacOH t 1 Iter post t 1 lö TMftny s Wo denalf bezit een alsnog ongekende genoeskrach en heilzame werking Maakt moestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 aar oUd VOQ ou eiiee8lf k rellOUdeu beeUffeZM el on onlaui s eou bijna 2 jaai hankerlUdeii ifeuezeu Hrenjtt genezing en verzachting der pijnou bij wouden ontstokingen onz van allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centnial Üopot voor Nederland ApotUok r I1Ë III SiNWKKS llokin 8 Amsterdam Waar gucude iöt ib bcBtelleiueii direct aau diebchutzHuapotbeke leg A I HIKHUY in Pregratlii bel ItohiUch OcBterreich Gelieve proapectus t oatbieileQ hij bet Centraal Uopöt bunder Itokin 9 AmBtérdam WOtlDÏ HIET UIT GESTELD Jrckking Kalerdas 4 October 1902 Vijfde Verloting te HENfJELO eld door Notaris SCHEPERS van Zclhom in het openbaar bö WITTE te Hengelo Gold 30 Loloii een pi iji Ie Prijs lOOO Gulden 2e 900 3e MIO 4o roo 5e eOO 6e 500 Zie verder aanplakbiljetten bü wodorverkoopers Verkrijgbaar bj BISSCHOP SWARTSENBURG S Lotendebiet Gonda en bij D J JANSEN Hengelo G A 50 Ct EEMDE7QT7A1ITEEB Hen woDlt verzocht op t MKKK te letten üll HfcT Mag WIJN TAK W KAVENSWAAY ZONEN GOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in veraagelde pakjea van vij twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer er kPr js voorzien van nevenstaaufl iMerb volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerinK van ge erde ordera aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAART Lz m 80HIEDAMMEK GENEVEE NIGUïTCAF Verkrijghaar 1M PEET A la howiJB v ocliflTeid is cachot on turk uteoda voorlien van den naam dor Firma P HOPPE NB Drnk van A BRINKMAN Zn Good Merk s Bullenlandsch Overzicht Spoediger dan men dacht is van Engelsche ïjde het officieele verslag gepubliceerd van het onderhoud van de Boerengeneraals met Chamberlain In een uitvoerig telegram werd dit gisteren door Reuter geseind en men zal zeker vragen welken indruk men er van gekregen heeft In hoofdzaak wordt daardoor bevestigd wat de Petit Bleu het eerst meldde namelijk dat het onderhoud geheel vrnehteioos is geweest er is den Boeren geen enkele concessie gedaan en alleen liet vooruitzicht geopend dat zü mettertp zelfbestuur zullen krijgen wanneer zij vorderingen maken in Engelschgeziudheid Het curieuste van het onderhoud was weer het teeken van de typische Engelsche zelfingenomenheid de verzekering van Chamberlain dat de vredosvoorwaarden te Vereeniging toegestaan wat edelmoedigheid betreft door niets in de geschiedenis geëvenaard worden Van dat standpunt uitgaande kan er van nadere concessies van Engelsche zijde geen sprake zö verwondert volstrekt niet dat Chamberlain alles geweigerd heeft Een paar mooie woorden Een belofte van wij zullen zien wij zullen overwegen op ondergeschikte punten maar op de hoofdpunten een halsstarrige weigering om een stap verder te gaan dan de voorwaarden van overgave die zooals Botha te reeht opmerkte een ultimatum vormden waarover niet onderhandeld kon worden doch dat men moest aannemen of verwerpen Hoe kan de Engelsche regeering verwachten dat de Boeren haar halverwege te gemoet zullen komen wanneer zij beslist weigert een stap te doen in de andere richting P Maar Chamberlain heeft zelf de scherpste veroordeeling uitgesproken over de houding der Engelsche Begeering Zö zal toonen zeide hij dat de Boeren In haar even goede vrienden vinden als zij vroeger loyale vijanden vonden Nu van die loyale vijandschap hebhen wij de bewijzen gezien Als de vriendschap thans van denzelfden yd is mogen De Boeren uitroepen De Hemel beware ons voor zulke vrienden 1 De Engelsche ochtendbladen bespreken het Blauwboek over het onderhoud van do generaals met Chamberlain Te Times behandelt uitvoerig de verschillende punten maar zegt niet veel van den algemeenen indruk Wat er verhandeld is FEViLLETOX IE TWEE PITEMEK 157 Laat alles maar aan mij over zei hij en stelt u zelve gerust zij zullen heengaan ik ben er leker van dat zij zullen heengaan en wederom verliet hij de dames Intusschen aloegeiü Lady de Mowbray en hare dochters en Sybil nauwkeurig gade al wat erb neden plaats greep Toen het voornaamste gedeelte van den troep tot eenige honderden ellen afstand van het kasteel genaderd was hielden zi atil en gingen op het gras zitten Deze handeling stelde de zwakke bezettmg weer gerust algemeen hield men het er voor dat het een bewijs was voor het onzekere en weinig vijandelijke van de pluinen der overweldigers dat zij een bezoek brachten aan de plaats eenvoudig in een ofjAfelling van dartelheid en dat het niet zoo moeilijk aou vallen hen ten slotte weer te verdrijven indien men daartij met takt en heuschheid te werk ging Dit was klaörbiijkelijk van het eerste oogenblik af de meening van mijnheer Mountchesney en toen een lomp wezen op een witten muilezel vergezeld door twintig of dertig mijnwerkers naar het kasteel toekwam en naar lord de Mowbray vroeg stond mijnheer Mountcheaney hen beleefd te woord terwijl hij leide dat het hem speet dat leert ons niet voel nieuws zegt het blad Maar het bevestigt op zeer duidelijke wijze hoe goed het is Hink en nauwkeurig te handelen waar wü met onze nieuwe landgenooten te doen hebben gelijk overigens uit de heele geschiedenis van onze betrekkingen met hen evenzeer volgt In dit geval evenals te Vereeniging begonnen de Boeren met het opstellen van een reeks eischen waarvan zij geen oogenblik gedacht kunnen hebben dat wij ze zouden inwilligen Toen het duideliik geworden was d it wjj ze niet zouden aannemen Heten de mannen die de eischen gesteld liadJen ze vallen met een bereidwilligheid waaruit wol blijkt dat zij het rechtvaardige en billijke van onze weigering begrepen Ook de Daily Mail vindt in de houding der generaals tegenover Chamberlain de twee hoofdtrekken terug die zij hot volkskarakter der Boeren aanwrijft sterke achterdocht en sjacherlust Overigens is deze courant éón en al bewondering voor de bewonderenswaardige hoedanigheden opnieuw door den Engelschon minister van koloniën ten toon gespreid doortitstendheid vereenigd met vcrzoeningsgezindheid geduld beleid enz De Daiiy Telegraph wyt alles aan de boozo raadgevers Hadden de generaals maar gehoor gegeven aan de vriendelijke uitnoodiging ora op de Nigeria de vlootschouw bij te wonen hadden zj maar getoond dat ziJ zich bij ons wildon aansluiten in ilaats van bij de slechte kliek veel zou vermeden zijn en er haddon ecnigo concessiSn gedaan kunnen worden waar nu geen sprake moer van is Maar de heer Fischer wist de commandanten voor zich te winnen toen zij nog geen tyd hadden gehad om na te denken en zoo werden zy er toe gebracht een houding aan te nemen die wol de slechtst denkbare was tegenover het doel dat zij zich voorstelden De Engelsche bladen gaan voort met lange telegrammen te publiceeren waarin de toestand van Transvaal op een zeer pessimistische wi ZO wordt beschreven Een telegram van Johannesburg aan de Daily Mail meldt dat de zaken te Johannesburg nog nooit zoo slecht hebbeu gestaan als op dit oogenblik De stad wordt overstroomd door nieuw aangekomenen waarvan slechts eene geringe minderheid een bestaan kan vinden De aanwezigheid van zooveel personen heeft een zeer aanzienlgke vermeerdering der prijzen van de noodzakelijkste levensbehoeften tengevolge De huur van het eenvoudigste appartement bedraagt 5000 II 7500 gld per jaar Vele personen ziJn ten zyn schoonvader atwezig was hij verklaarde zich echter bereidwillig hera to vervangen en vroeg Wat ZIJ verlangden Zijne beleefdheid oefende klaarblijkelijk invloed uit op den bisschop die zijn gewonen ruwon toon latende varen ie s mompelde over zijn verlangen om op de f ezondheid van lord de Mowbray te drinken Gij zult allen op zijn gezondheid drinken zei mijnheer Mountchesney inschikkelijk en hij gafbevel dat een paar vaten ale zouden worden aangestoken in het park voor het kasteel De bisschopwas voldaan het volk in eene tevreden stemmingenkele mannen begonnen te dansen het scheen dat de wolk was voorbij gedreven en mijnheerMountchesney zond een bericht aan Lady de Mowbray dat alle gevaar geweken was en dat hijhoopte dat allen binnen tien minuten zoudenverdwenen zijn De tien minuten waren verstreken de bisschop dronk nog altijd ale en mijnheer Mountchesney hield nog steeds beleefde toespraken en trachttezijn onmiddellijke omgeving in een goede stemming te houden Ik wou dat zij maar heengingen zei Ladyde Mowbray Hoe flink heeft Alfred hen aangepakt zeiLady Joan Alles wel bsschouwd zei Lady Maud moettoch toegegeven worden dat het volk Haarzin werd niet voltooid j Harold die buitengeslotenwas maar die zich bedaard had neergelegd hoewel hij zoo nu en dan een gekreun liet hooren sprong nu met zoovee4 kracht tegen de deur op dat deze op haar hengels knarste terwijl hij weer gevolge hiervan zonder dak en men heeft er reeds zeer ernstig over gesproken een concentratiekamp voor deze uitlanders in te richten De Civil and Military Gazette het officieel regeeringsorgaan in de Britsch Indische provincie Pundjab constateert dat de builenpest sedert October 1901 in deze provincie op onrustbarende wijze voortwoedt Op een bevolking van 10 millioen zielen zp 300 000 gevallen voorgekomen Om het gevaar dut het voortwoeden van de afschuwelpe ziekte oplevert voor Indië ja zelfs voor het vasteland van Azië togen te gaan zal do regcering de meest doortastende maatregelen nemen Daar de ondervinding heeft geleerd dat enkel preventieve inentingen afdoend tegen het kwaad behoeden heeft men nu voorgoed maatregelen genomen om de geheelo bevolking der geteisterde districten bestaande uit zescn een half millioer inwoners in te enten Hiertoe znl de hulp worden veroischt van meer dan 100 Europeesche doctoren De kosten zijn op één millioen gulden geraamd Verspreide Berichten w Frankrijk De prefect van Pinistère Iieeft twee burgemeesters en drie wethouders uit zjn departement geschorst in hun ambf wegens deelneming aan de betoogingen tegen de uitvoering der regceringsbesiniten Togen den advocaat De Paacan i diens schoonzuster Ie Moriaix is een strafrechterlijke De oppositie afgevaardigden Millevoye en Dénys Cochin zijn voornemens na derentree de regeoring te interpelleeren overde terugroeping van markies De Montebelloals gezant te Petersburg en van markiesDe Nonailles als gezant te Berlijn met verzoek om volledige toelichting Door den rechter van instructie te Brest Fenouï is Croc de hoofdaanleggervan het verzet te Saint Meen verwezennaar de Strafkamer tegen heden Vrijdag onder beschuldiging van geweldpleging tegenover de commissarissen en slotenmakers bij de toepassing der wet met vernieuwde hevigheid begon te blatfen Sybil ging naar Uem toe hij greep haar kleed met zijne tanden aan en het was alsof hij haar wilde mede trekken Plolsehng werden er ruwe en vreemde geluiden gehoord men vernam een luid gegil de groote alarmklok in en toren deed haar tonen hooren en de huishoudater gevolgd door de vrouwelijke bedienden stormden de kamer binnen O mevrouw mevrouw riepen ij allen tegelijk uit de Hellekatten dringen het kasteelbinnen Voordat iemand van het verschrikte gezelschap kon antwoorden werd de stem van mijnheer Mountchesney vernomen Hij naderde hen hij was niet meer kalm Hij stormde de kamer binnen hij was bleek en zooals du delijk zichtbaar wa hoogst ongerust Ik ben naar u toe gekomen lei hij die kerels zijn beneden ingebroken Daar er nog tijd ig en wij hen nog kunnen bedwingen moot gij de plaats verlaten Ik ben tot alles bereid zei Lady de Mowbray Lady Joan en Lady Maud wrongen harenhanden in den grootsten angst Sybil dia zeer bleek was zei Laat mij naa beneden gaaii ik ken misschien enkelen dezer mannen Neen neen Mountchesney Het zijn geenlieden nit Mowbray Het zou niet sekuur zijn Er werden thans vreeselijke geluiden gehoord een mengelmoes van gejuich en gevloek en ruwevroolijkheid Hunne harten beefde De troep is in huis mijnheer riep ÏSentley uit die haastig naar h n toekwam zij zeggen dat De ex officier der cavalerie graaf De laMoussave die te Ploudaniel het verzet leidde is naar Landerneau vertrokken in al wachting van maatregelen der regeering terverdrijving van de weerspannige zusters Het heet dat eergisteren in den ministerraad door verschillende ministers ouder wie Pelletan voorgesteld is ophefliug van de militaire rechtspleging doch dat wegens de afwezigheid van don minister van oorlog geenerlei besluit genomen is Te La Ferriêre heeft de burgemeestermet den gemeenteraad daadwerkelijk aandeel genomen in het verzot tegen do ontneming van het geestelijke karakter aan dozusterschool Er werd een protest opgemaakt op het gemeentehais werd een huldiging der leidende zuster aangeplakt de vlag werd half tok uitgehangen en de heele bevolking begeleidde de zusters in optochtnaar haar nieuw verblijf DOITBOHIISD Eergisterraorgen om kwart over vier vertrok de keizer met den kroonsprins per automobiel van Frankfort naar den Oder uit reeds weer naar het manoeuvreterrein en der avonds om kwart v6ór negen aanvaardde de kroonprins van Sonnenhnrg uit de reis naar Hongarije ter deelneming aan de groote manoeuvres aldaar Een aantal Berlijnsche huismoedersziJn voornemens oen openbare protestnteeting te beleggen tegen de voo tdurende staging der vleeschprijzen en biJ die gelegenheid zullen ze ageeren voor een verzoekschrift aan de keizerin als Duitsche huisvrouw opdat deze haar invloed doe geldon togenden vleeschnood Bij schrijven aan de inspecteuren van onderwijs heelt de regeering van Arnsberg in t algemeen den onderwijzers en den onderwijzeressen verboden de aannemingvan geschenken van de schoolkinderen ot van derzelver familieleden bö verjaardagen Nieuwjaar Kerstmis op bij aanneming of bevordering van leerlingen Het protest van do Kamer van Koophandel te Liegnitz tegen de algeheele slui ting der winkeletalages op Zon en feestdagen is door den rogeoringspresident v inLiegnitz kortweg verworpen in de onderstelling wol dat het menschdoin door verveling braaf kan worden zij alles willen zien Laat hen alles zien zei Lady de Mowbray maar stel als voorwaarde dat zij ons eerst latenheengaan Alfred probeer het van hen gedaan tekrijgen voordat zij geheel onhandelbaar zijn geworden Mountchesney verliet hen opnieuw om deie wanhopige poging te doen Lady de Mowbray en alle vrouwen bleven in de kamer Er werd gcin woord gesproken er heerschtc een volkomen stilte Zelfs de dienstboden hadden opgehou len met zuchten en snikken Kr maakte zich langzamerhand een soort van wanhopig gevoel van hen meester De vreeselijke geluiden bleven toonemen Zij schenen naderbij te komen Het was onmogeli k een woord te onderscheiden en toc i was de beteekenis verschrikkelijk De Heer zij ons nllen genadig I riep dehuishoudster uit die zich zelve niet langer knnbedwingen De dienstmaagden begonnen te schreien Na eene afwezigheid van ongeveer vijf minuten stormde Mountchesney weer binnen en terwijl hij Lady de Mowbray meenam zei hij Ge hebt geen oogenblik te verliezen Volgt ons Er ontstond een algemeene beweging en terwijl zij Mountchesney volgden liepen zij vlugdoor een aantal vertrekken onder hot voortduremiluidw lawaai totdat zij de bibliotheek bereiktendie op het terras uitkwam Wordt vtntolgd