Goudsche Courant, dinsdag 16 september 1902

li i dS m draad den toegang tot m Ufoster laten Versperren i f DciTsom iun De keizer die eergisteren biJ Frankfort aan den Oder den gebeden dag daadwerkelijk in de weer is geweest bij de manoeuvres is eergisteravond aan het Wildparkstation toroggekeerd en neemt rast tot hedenmiddag wanneer hiJ naar Cnxbaven vertrekt voor de marinemanoeuvres Het Berl nsche gemeenteraadslid Kaatfmanii de niet erkende tweede burgemeester koert de volgende week naar Berlijnterug en hervat dadelijk zijn ambtsbezigIpdes Door den krjgsraad is veroordeeld totvier inaanden arrest een kapitein van het125e regiment infanterie die om zijn compagnie vooraan te brengen de schiotkaarten liet vervalschen Zijn helper een ser geantmajoor kreeg vier maanden gevangenisstraf en degradatie en de verrader 66k een onderofficier doch van een andere compagnie kreeg drie weken arreet omdathjj zich met zaken bad bemoeid welke hemniet raakten BINNENLAND STAÏEN G EJS EU A A r VEBEENI9DE ZITTING van Zaterdag 13 September In deze verg werd de Kamerzitting door den minister van binnenlandsche zaken gesloten De minister werd in en uitgeleid door de boeren Van Velzen en Bjs van Drakestein leden der Eerste en Koessingh Marchant Van Wijck en Talma loden der Tweede Kamer De sluitingsrede bevat een dankbetuiging aan de Staten Generaal voor do krachtige medewerking verleend aan de totstandbrenging van verschillende gewichtige wetten die geheel of gedeelteiyk hun beslag konden krijgen ondanks de regeering bij de voorbereiding der aangekondigde belangrijke ontwerpen zich in niet geringe mate belemmerd t i door hetgeen noodig was voor de invoering van verschillende groote wetten In de sluitingsrede worden de afgedane vetten opgesomd waaronder de militaire wetten gedeeltelijk en de beroopswet voor zooveel de Tweede Kamer betreft de telegraaf en andere overeenkomsten ook die voor Indie s Tsrkeer enz H M de Koningin zal a s Dinsdagochtend te 10 aren ter beëdiging ontvangen de leden van de Eerste Kamer die dezen zomer ziJn herkozen of gekozen Bil de Tweede Kamer zgn ingekomen de geloofsbrieven van het nieuwbenoemde lid in süravenhage II mr W Dolk Volgens Het Centrum heeft een comité van enkele ambtenaren dat gevoegelijk als permanente feestcommissie kan worden beschouwd sedert geruimen tiJd pogingen gedaan doch tot heden met weinig succes om den Isten December a s het 50 jarig feest van de telegraphie in Nederland te herdenken Van eene reeds vó6r twee jaren voorgenomen tentoonstelling van telegraaf instrumenten is afgezien door gebrek aan het daartoe noodige materiaal terwgl een luisterrijke viering van den herdenkdag in elk geval achterwege zal moeten blijven door gemis eener subsidie van Rijkswege In hoofdzaak echter zal de door enkelen voorgenomen feestviering mislukken door de onthouding van een zeer groot aantal ambtenaren die meenen dat hun positie geen reden geeft feest te vieren Een talrijke menigte was Zaterdag tegenwoordig bij het vertrek van het sterfhuis Jfan den begrafenisstoot van don minister Van koloniën jhr mr T A J van Asch van VViJck In het sterfhuis had een Ijjkdienst plaats in tegenwoordigheid van de Tortogenwoordigers der vorstelijke familie de ministers de presidenten van beide Kamers en de deken van het corps diplomatique Slechts een krans dekte de lijkkist Op de begraafplaats bevond zich een talrijke menigte nit alle rangen en standen Daar waren ook staatslieden uit het buitenland gezanten deputatiëu van Patrimonium en andere cbristeiyke bonden of vereenigingen het moderamen van Nederland en Oranje ledenvan het gemeentebestuur van Amersfoort de burgemeester van de residentie en de commissaris der Koningin in Zuid Holland Alleen de minister dr Kuyper voerde overeenkomstig den laaisten wil van den overledene bet woord een woord van verheerlijking van God Spreker schetste den zwaren strijd dien Vun Asch van WiJck mot moed bad gestreden toen hij wist dat de dood onvermgdelijk was In het kort schetste de spreker de werk kracht van den overledene en de toewijding waarmede biJ zijn taak als minister heeft vervuld Ken broeder van don overledene bedanktede vertegenwoordigers der vorstelijke familievoor de bewezen eer De benoeming van den heer Lely tot gouvernenr van Suriname heeft in de kolonie een goeden indruk gemaakt schrijft Onze West De antirovolntionaira minister van Koloniën die don zeer voornitstrev end liberalen ond minister Lely tot gouverneur van Suriname deed benoemen heeft daardoor het bewijs geleverd dat het belang der kolonie hem boven partijbelang gaat Waar de wenschelgkheid werd ingezien het bestuur van Suriname in handen te stellen van een technisch econoom daar hoeft de minister van Asch van Wgck er de voorkeur aan geschonken iemand te benoemen die schoon niet van s ministers partgrichting in vele opzichten bg voorbaat de waarborgen schijnt op te leveren van te zullen zijn the right man on the right place En het mag een gelukkig verscbijnsel heeten dut een man van de positie van den heer Lely die het gouverneurschap van Suriname niet behoeft te aanvaarden om zijn maatschappelijke positie te verboteren niettemin zich vinden liet de teugels van t bewind in handen te nemen over het in zooveel opzichten achterlijke Suriname Zal do heer Lely die elders in zooveel opzichten succes gehad heeft ook in Suriname zoo gelukkig ziJn F Die vraag is moeilijk te beantwoorden zegt het blad Letten wij op het verleden dan kan de verwachting niet direct rooskleurig zijn En toch wij hebben goeden moed Wg hebben nooit gotwijfeld aan de toekomst van Suriname en wij doen het nóg niet Maar er is nog veel zeer veel te doen juist voor een man als de heer Lely Ook in verband met den aan te loggen tramweg naar de Lawa lijkt ons de benoeming vun den hoor Lely een kenzo waarvoor de kolonie den ministor van Asch van WiJck dank verschuldigd is Gemengde Berichten Men meldt uit Zutpheu De vluchteling uit het huis van bewaring alhier is achter het huis do Marsch in de Hoven alhier gistermiddag nog gearresteerd Hjj bad zich daar achter eene strnjk veiborgen en werd er gevonden door de jf agent V d Mars en den deurwaarder van hot kanton Zutphen den heer D Schijltz Di ze was per flets het spoor van den voortvluchtige gevolgd De agent van politie deed hem de handboeien aan terwijl de heer Schultz zoo practisch was om zijn fletsketting voor dat doel te gebruiken Aldus verzekerd werd de misdadiger naar zijn logies teruggebracht Men scbrgft ons nader dat het Itjk van den onbekenden persoon te Easchen gevonden blpt te zijn dat van den heer J van B boterfabrikant te Thienen België N E Ct Op het eergisteren van I lmuiden naar Hemösand vertrokken Zweedsche stoomschip Ida heeft een paar mijl buiten de pieren een ernstig ongeluk plaats gehad De stoker Gustafson die eenige werkzaamheden aan de machine moest verrichten viel tusschen de krukken Eerst na bet vooren achternitslaKn der machine kon men het deerlijk verminkte Igk te voorschijn brengen Het hoofd was van den romp gescheiden De juist in de omgeving zijnde sleepboot Atlas heeft het IJk overgenomen en to IJmuiden aangebracht waarna bet op de algemecne begraafplaats is ter aarde besteld Hbl Men meldt aan de N R Ct Namens de erfgenamen van wglen jhr Van Swinderen in Mei jl te Rijs Gaasterland overleden hebben de personen die aan dien boedel iets verschuldigd zgn aanscbrgving gekregen het verschuldigde v66r 15 Nov te voldoen Menig schipper zit daardoor verlegen want hoeveel schippers buiten zoowel als binnenvaarders geholpen werden door jhr v Swinderen is niet te zeggen Men beweert zelfs dat tot de schuldenaren moor dan 1300 schippers behooren Op de Bildstraat onder de gemeente Utrecht stond eergiatermiddag een ongeveer 18 jarig jonginensch aan den kant van den weg iets aan zijn rijwiel te herstellen Terwijl hij daarmede bez was kwam een net gekleed jongmensch van bjjna gelijken leef tijd biJ hem staan kijken en bood aan hem behulpzaam te zgn toen hg bemerkte dat de ander het alleen moaielgk afkon Nadat het werk was afgeloopcn gaf de helper te kennen dat naar het hem voorkwam fietsen in het geheel niet moeielgk was en dat elk die maar dnrtde het dadeljjk kon Om do proel op de som te leveren zon hjjzeli afschoon hg nog nooit op een flets had gezeten er met behulp van den ander opstó gen en daarna zonder verdere Lnip kannen rjjden Natnnrlgk wilde de ander dit wcleens zien en stelde daarom gaarne Z jn Sets voor enkele oogenblikken ter beschikking van zön nienwen kennis Deze klom daarop naar het scheen met veel moeite op het rgwiel doch kreeg er op eens den slag van en reed zoo hard hjj kon weg zonder blgkbaar aan terugkeeren te denken Te laat zag de eigenaar in dat hg dnpe was geworden doch gelukkig bood eeji moterüetaier aan wien hij zgn wedervaren mededeelde den dief zoo mogeljjk te achterhalen Dit gelakte dezen even voor het dorp De Bildt doch do dief zich achtervolgd ziende sprong van hot rgwiel wierp dit tegen den grond en maakte zich daarna ijlings nit de voeten Dat de ander verheugd was zg n rijwiel dat hg recda verloren waande weder terug te zien laat zich denken Te Maria Rabna een druk bezochte bedevaartsplaats in Hongarije hebben Zigeuners een afechuweljjken aanslag gepleegd op een tweehonderdtal pelgrims Deze hadden daar alle hotels vol waren nachtverblijf gezocht in een schuur Daar werden zij in den slaap overvallen door de Zigeuners die hen eerst beroofden en vervolgens hetstroo in brand staken waarop hun slachtoffers lagen te rusten Te midden van eon geweldige paniek drong alles naar den uitgang Verscheiden bedevaartgangers zjjn doodgedrukt of onder don voet getrapt vele andoren zijn gewond deels door het gedrang deels door het vuur Als de bewoners van hot eilandje Heimary dat tot IJsland behoort eens wat naar de hoofdstad of naar eenige andere plaats op IJsland te berichten hebbeu stoppen zij een brief in eene droge flesch doen er wat tabak bg en werpen de flesch bg Zuidenwind in zee In de meeste gevallen wordt die flesch op het strand van IJsland gevonden en hiJ die ze vindt begrijpt er alles van Hjj slaat de flesch stuk zorgt dat de brief die er in is aan zgn adres kofait en houdt de tabak die er altijd in zit als bodeloon De hertog van Orleans die Engeland s gastvrijheid bad geschonden door openlijke zijn ingenomenheid te betuigen met een spotprent op de Eiigolschen en dientengevolge het land had moeten verlaten is door koning Edward weer in genade aangenomen HiJ is nit Hongarije te Londen aangekomen nadat de koning hem had laten weten dat Engeland weer voor hem open stond Te Auteuil ontstond eergisteren een vechtpartij tusschen twee verschillende bruilofts stoeten omdat de eene plaats genomen had in de rgtuigen van den andoren Het slot was dat beide partijen zich naar het politiebureau lioton rijden waar procesverbaal van het geval werd opgemaakt Een vreemd natunrverschgnsel heeft zich Woensdag nabij Pavia in Italië voorgedaan Terwgl de lucht geheel wolkenloos was en er niet de minste wind woei brak plotseling een he ige orkaan los die in een nogecblik een groote boerderij en verscheidene huizen verwoestte de wijngaarden vernielde en vele groote boomen over een groeten afstand meevoerde Voor eenigen tgd deelden wij al een en ander mee over den moord in Vrjjheid op 6 Mei jl waar door een groote overmacht van kaffers een Boeren kommando van een 70 burgers grootendeels om hals werd gebracht Onder die burgers waren de vijf Hollanders F Goldman Bèzaans Jan Streefkerk Otto Moeyen en J Biemond die trouw en moedig de Afrikaunsche zaak tot het laatste toe hadden aangehangen Over het tooneel van den moord ontving de N R Ct van den heer Oosterhagen nog do volgende bijzonderheden Het terrein van het gevecht was vreeselijk om te zien en bitter is daar gevochten te oordeelen aan de vele gesneuvelden van beide zgden die op het slagveld lagen Bg nader onderzoek bleek toen van do 70 bardie in het lager geweest waren veldkQrnet Potgieter met 56 burgers gesneuveld waren waaronder ook Goldman en de andere Hollanders 1 gewond en 3 burgers vermist welke later door de kaffers bleken meegenomen te zijn en aan de Engelachen waren overgegeven die hen als krijgsgevangenen behielden Enkele herinneringen konden slechts van de gesneuvelden verzamelden worden als oen snuifdoos zakdoek glazen ringetje en een paar armbanden dat was al daar de kaffers alles hadden medegenomen tot zelfs de kleeren van de gesneuvelden Nog dien zelfden morgen heeft generaal Mijburgh in de nabijheid van Vrijheidberir een groot lang graf laten maken Waar al de geneuvelde burgers naast elkander lig gend met de meest passende eerbied en plechtigheid zgn begraven Stadsnieuws GOUDA 15 September ltf02 Toen het bekend werd dat H M de Koningin heden hier aan het station zou stilhouden werden alle middelen aangewend om daarvan getuige te kunnen zjjn De schoolkinderen vroegen vrijaf hetwelk werd toegestaan eo menigeen brak uit om op het perron of daar buiten een blik te kunnen werpen op de Koninklijke trein Ten 2 55 Greenwich arri i veerde de trein en het muziekkorps dor dd Schutterg op het perron aangetreden speelde het Wilhelmus Toen de trein voor de eerste klasse wachtkamer stil hield on H M de Koningin op het achterbalcon kwam hield de burgemeester de volgende toespraak Mevrouw Het zij miJ vergund Uwe Majesteit eerbiedig dank te betuigen voor de groote gonst aan Gouda door dit oponthoud bewezen Bg het onvergeetlijk bezoek dat Uwe Majesteit voor enkele jaren aan deze gemeente bracht zal Haar zijn gebleken welke gevoelens van trouwe liefde en vereering de ingezetenen hunne Koningin toedragen Ik zal daarom nauwelijks behoeven te verzekeren hoe groot de dankbaarheid voor het gelukkig herstel van Uwe Majesteit ook bij de burgerij von Gouda is hoe zeer zij verlangde daaraan op eenige wijze uiting te geven hoe erkentelijk zg is dat haar thans daartoe de gelegenheid wordt geboden Namens het bestuur en de ingezetenen van dezo gemeente zg het mij dan veroorloofd Uwe Majesteit eerbiedig te verzoeken dezen bloemrniker wel te willen aanvaarden als een gering bewijs van hunne onwahkelbare liefde on van hunne voldoening Uwe Majesteit wederom hersteld to weten en te zien Moge de Almachtige Uwe Majesteit volkomen doen herstellen en nog lang sparen voor Haar Huis en Haar Volk I Hierna overhandigde de echtgenoote van den Burgemeester Mevr Martens Huijgens de Koningin oen prachtig bouquet van orchidieen Zoodra had do burgemeester niet uitgesproken of H M de Koningin bedankte voor de aardige attentie en merkte op dat er zooveel monschen bgeen waren en dat zij aan Gouda nog zulke aangename herinneringen had De trein vertrok daarop waarop het Wilhelmus wedor werd aangeheven door de muziek der dd Schutterg De trein werd begeleid door den inspecteur van tractie de hoer Gadianis door den inspecteur van sectie de heer van Hoorn door den werkmeester Neppenis en door den inspecteur der exploitatie de heer Hujjsinga Aan het station waren aanwezig Burgemeester en Wethouders de leden van den gemeenteraad den gemeente secretaris den kantonrechter den garnizoens kommandant en bh officieren en den kommandant der dd schutterij met bh officieren benevens een duizendtal andere dames eo hoeren Heden zgn aan het station alhier biJ gelegenheid van het passeeren van H M de koningin 1062 perronkaarten verkocht De uitslag van de gister gehouden schietwedstrijd van het baltaljon der d d Schutterij is als volgt Personeel M 71 Cat A Ie Prijs W Sliedrecht 2e pr G Slootjes 3e pr J J P den Boer 4e pr R N van der Pool 5e pr C M van Wijngaarden 6e pr J C Vermeulen 7e pr C W Stecber 8e pr H Groenendal 9e pr V K Schuling 10e pr J Koppendraaier He pr C A Groenendal 12e pr A van Kersen 13e pr A J van Vliet 14e pr A H van der Kind 15e pr K W Schuling Cat B lo Prijs H Ggzenij 2e pr P van Luypen 3e pr R van Regteren Cat C Ie Prijs C W J Natzgl 2e pr G A van Meurs 3e pr F Mastink 4e pr A de Mol Gat D Ie Prijs W van Hoorn 2e pr C Simon Personeel Cilinder Ie Prg s C W Stocher met 54 p 2e pr G Slootjes met 54 p 3e pr W Sliedrecht met 54 p 4e pr J J P den Boer met 54 p allen na loting 5e pr A de Mol met 50 p 6e pr A van Kersen met 50 p na loting 7e pr K W Schuling met 49 p 8e pr C A Groenendal met 49 p na loting 9e pr C W J Natzgl met 48 p v Wedstryd vrije baan 3 schots M 71 uitgeschreven door de Vereeniging van Onderofficieren Korporaals en Scherpschutters van het Bataljon d d Schutterij Ie Prija W Sliedrecht met 34 p 2e pr R N van der Pool met 34 p 3e pr H van wyngaarden met 31 p 4e pr J J F den Boer met 31 p na loting rozenprgs J J P den Boer Vrije baan Cilinder Ie Prijs H Oroenendal met 58 p 2e pr C A Groenendal met 56 p 3e pr J J P den Boor met 56 p 4e pr G Slootjes met 56 p na loting rozenprga C M van Wijngaarden Des avonds te 8 nur had in het Café Het Schaakbord de prijsnitdeeling plaats De WelEdelgestrenge Heer Kapitein Jhr H A A Meger fungeerend Luitenant Adjudant reikte met eenige toepasselgke woorden de prijzen uit Na afloop hiervan werden de leden der Kadorvereeniging nog eenigen tgd bgeengehouden door een biljardwedstrijd waarvan de uitslag was Ie prgs R N van der Pool 2e pr A H van der Kind pr H Gijzeng 4e pr N J van der Wouden 5o pr C j Fnrrer De luitenant tor zee 2e kl C D Julius wordt met ingang van 30 September geplaatst aan boord van Hr Ma instrnctieschip Admiraal van Wassenaar te Amsterdam in station 19 20 30 39 39 7 30 9 38 13 11 27 27 42 11 11 11 11 H 11 11 12 Zondag 14 Sept hield de Poatduivenvereeniging de Vriendschap alhier eene parforcc wedvlucht met oude en jonge duiven door den WelEd heer stalionohef te Roosendaal werden de duiven te 10 uur in vrgheid gelaten en hunne aankomst was als volgt Ie prgs A H Kulik aank 11 u 19 m 4 sec 26 D LoriuB 3o F Stalenburg 4e F B 56 M Kulik 6o F Stalenburg 7e A van Dgk He Denzeifde 9e P van DiJk Hiermede zal de vereeniging hare wedvlucht voor dit jaar aluiten tevens hun dank betuigende aan de redactie voor hun bereidwillige opname gedurend het seizoen Beroepen bij do Ned Hervormde Kerk te Franekcr da A van Wgk te Stolwijk Bedankt voor het beroep te Wissenkerko door d B Zoete te Lopik BoDEOEiVEK Zaterdag werd alhier doorde vereeniging tot oprichting en instandhouding van christelijke scholen voor 1 on m tt 1 0 aanbesteed hot bouwen van eenacboolgebouw van zes localen met nnnexon en eene woning voor bet hoofd der school Ingeschreven werd door P Vogelaar Vlaardingen voor f 13130 G V d Helm Bodegraven 13624 L Gesman Oudshoorn 13043 B Snel Aarlandervoon 13659 A van Dam 13754 E J Bruggeman Oudshoorn 13800 P Zaal Bodegraven 13900 T Scheer 14400 J Pot Boot Waarder 14480 W Boot Zwammerdam 14500 M Karsdorp Woerden 14620 P v d Heiden Zwammerdam 14525 C Fluit Woerden 14560 J T Zwijnenburg Zwammerd 14658 D van Vliet jffoerden 14680 D Versloot Rietveld 14850 J Baas Stolwijk 14990 W Jongeneel Bodegraven 15000 C Bierhorst 15000 Gebr Terlouw Waarder 15000 J J v d Toorn Zegveld 15036 L S K Leeuwen Zwammerd 15100 C van Ingen Bodegraven 15500 P v d Tuk Papendrecht 15598 R Bijpost en A Klaver Utrecht Hilversum 18500 370 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 15 Sept No 1360 4214 en 14839 ieder f 1000 6482 10818 15239 en 17128 ieder f400 4462 1164 en 15643 ieder f 200 2026 2822 10974 en 15328 ieder 1 lÖO Prijzen van f 70 26 2219 6303 8415 12159 16900 18718 122 2361 5488 8552 12327 10097 86 266 2476 6524 8701 12627 16104 87 317 2547 5642 8960 12666 64 18863 449 2675 6806 86 12733 16384 69 54 2804 6067 92 12809 16415 19017 537 2916 6177 9138 12951 16566 31 633 3069 6282 85 13082 16665 20445 73 3237 83 9266 87 16767 20672 718 3364 6328 957 13633 16881 20612 60 3535 62 9700 64 16910 19169 1036 3874 64 9926 69 17076 85 1102 3971 83 10033 13866 84 19359 12 4017 6522 11083 13905 17402 19448 61 55 89 10205 14386 24 19643 1246 4162 6637 10580 14701 17550 19649 143U 4327 6824 10777 31 96 19725 40 53 6959 10883 14840 17658 19823 1761 67 7000 96 15212 17762 19904 49 4553 46 11047 63 17888 20026 62 64 7199 76 4642 7321 95 4788 71 1834 4863 7883 80 4935 7929 1960 5056 8178 2031 5207 8365 11412 79 18056 20306 29 15568 88 51 11657 76 18141 20417 11602 84 90 70 17 15606 18342 20351 12113 39 18483 20677 51 15770 1R510 POSTKANTOOR TE GOUDA LIJST van onbekende brieven gednrende de eerste helft der maand September te Gouda ter post bezorgd BRIEVEN Wed H van den Berg A dam P Verbuil Beverwijk Ram Tuinier Boskoop D Rossen Lelden F S E van Rotterdam R dam H Geurs Snoek D Jonng Londen Miss Titra Eldé New York BRIEFKAARTEN Mevr A de Haan A dam Mej G v d Meer Haastrecht Kooiman R dam Gouda 15 September 1902 De Directeur M C HENNEQÜIN Afloop der Openbare Verkooping an Onroereode Goederen Gehouden door de Notarissen MONTIJN alhier en KOEMAN te Haastrecht No 1 Een Huis en Erf met Bleokvold wgk I Nes 46 45 en 44 in den Langen Groencndaal k W don Boer voor f 1945 No 2 Een Huis mot Erf en Grond wijk R No 493 aan do Vierde Kade k I A Cats voor f 660 No 3 Idem naast het vorige perceel k A H Kulik voor f 520 No 4 Idem naast het vorige perceel k A H Kulik voor f 520 No 6 Idem naast hot vorige perceel k G Vente Reouwgk voor f 500 No 6 Idem naast het vorige perceel k G Vente Reeuwgk voor f 520 No 7 Een Huis waarin 2 woningen E Nos 98 en 99 met Schuur en Erf Boomgaard Rietland en een perceel Teelland met den daarvoor gelegen weg aan den 9 Gravenbroekschen Weg in s Gravenbrqek gem Reeuwgk k C Kalshoven voor f 1100 Nos 8 en 9 Een Huis met Erf en Grond F No 28 staande en gelegen als voron en een Huis ingericht tot woonhuis en bakkerij F No 29 met Grond en daarvoor gelegen weg gera Roeuwijk k P Hornes voor f 2290 No 10 Een Woonhuis met Erf en Tuin E No 112 staande en gelegen aan den s Gravenbroekschen Weg op het blok Ravensberg k S Jongeneel te Reeuwgk voor f 560 No 11 Een Woonhuis H No 54 met Schuurtje Erf Tuin Rietland en Water aan den Plattenweg op het blok Elfhoven k L den Edel voor f 930 No 12 Een Huis en Erf 6 No 5 met een perceel Bouwland gelegen aan den Nieuwbroekschen dgk Blindenwog gem Reeuwgk k L den Edel voor f 490 No 13 Een eerst onlangs gebouwd Pand waarin 2 woningen H No 68 en 08a met Erf Grond en Tuin aan den Vlietdgk in den Achterwillens gem Reeuwijk k L den Edel voor f 1040 Odol het beste Uondwater ter wereld t VERSCHEIDENHEID Op c n hygiënisch congres te Manchestor zg u scherpe woorden gevallen over de onvoldoende maatregelen in het belang van de gezondheid der Engelsche troepen in Zuid Afrika genomen De voorzitter van het congres schatte het aantal gevallen van typhus op 70 tot 80 000 Tusschen Arras en Donlens reed eergisteren een automobiel tegen een boom De drie personen die in het rijtuig zaten worden gewond één hunner ernstig De auto werd verbrgzeld Het rijks postmnseum te Berlgn heeft eon der kostbaarste postzegelverzamelingen van de wereld Bijna is zg volledig slechts enkele van de oudste zegels ontbreken En het bestuur der posterijen heeft daar heel wat geld voor over Zoo heeft het dezer dagen enn postzegel gekocht voor f 22 500 een blauwe Mauritius van de oudste oplaag der 2 d zegels Een te Fetersbnrg ingesteld onderzoek moet naar de Ind Beige wil weten aan het licht hebben gebradit dat de meeste dreigbrieven welke de Keizer ontvangt worden geacbreven es gezonden door politiemannen die gesteld ijn op het handhaven van een sterke geheime politie Ook de revolutionaire bond zou haar ontstaan te danken hebben aan hot initiatief der politie en agenten van de geheime politie moeten zelfa aanslagen bobben uitgevoerd TÏÏRNCOSTÏÏÏÏMS A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Tele ho u o ai Hciirs van Amslerdani Vrkrs 801 SVls Vis Kli a 88 l A Slotkr 80V S s 81 18 SEPT NiDIILiHU Cert Ned W S i i lilo di 0 dllc 9 dito dito dito SHoKS übl Qoudl lasi gs 4 ITALIK iDsohrgTiDg L80S 81 OolTlKft Obl in papier 1808 I dito in iilTerlBflS I FOKTUGAL Obl mot ooupou S dito tiokel 8 87 86 S6 i 1041 30 90 88 876 418 1U4 S6V ion ISO 8Vl 108 112 118 8 104 ftuiLAHS Ubl Bianonl 18 4 4 dito Oeeooa 1880 4 hto bij Solba 188 4 dito bü Hop 1889 gO 4 dito ia goud leeo 1883 8 dito dito dito 1884 S dPAMJB Porpet chuld 1881 4 TuBKllJ dei r Cuur leen I8V0 4 Ge Itvniug serie D Gecleenin serie 0 iiiluApaUp r oblg 18V Uliloo Ub it Sali UBO 8 IHSEVKl Obl orl i p 1881 4 AvsTiaDAH ObhgRtioH 18 8 3 HoTTKRD H Httfd leun 18114 S Kbd N rr llHndo av und Arend h Tftb Mi Corlili aten DoliMaulHohMp j dito Am Hypotheokb puudor 4l OiiltMij der Vorsten send i Or Hypolb 4ek pandbr 4 Ntfderlaodsche bank aand Ned fUndelmaatsoh uito N Wt P c Hyp b pandbr 8 llotl Hy iollieekb psodljr 4i i Utr Hypolbeekb dito 4 OoSTlNR Oast KunK lunk aand liusi Kypotlieokbank pandb I 98 100 l 815 140 4 l 108 107 105 381 104 Faslowa dito aand Ivang Dombr dito aand 5 Kunk Ch Aüoir Sp kap obl t dito dito oblig 4 VüEftlKA Coot Pao Sp Mij obl S Chio h North W pr Cr aaod dit i dito Win St Peter obl 7Dearer fc Bio 0r Spm oart T a lUlnola Central obl io good 4 LoailT b Nssbf illi Oer v aand Uexico K Bpir Mij Ie kyp s 8 Hila Kansaa t 4pCt pref aand N Tork Oulaaio k West aand Penn dto Obio oblig 6 pre gon Cahf Ie hyp in goudat Paul Minn k Manit obl Un Pao Hoof liJD oblig 8 89 4 99 101 1087 101 108 ll ls 117 lOi 41 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 Clnaua Can South Chert T aan l VlH C Ballw k Na lo h d c O Amstard Omnibus H j aand Stad Rotterdam aand 8 Biuii Stad Antwerpen 1887 l i Stad Bruesal 1888 Hoxs Theiaa Kagullr Oeaelsoh 4 Oonim Staataleenig 1880 6 K E Oost B Cr 1880 8 SpKn Blad Madrid 8 1S88 Vn T r B Arb SpooL oert Oi TVA GEl de NOUVEAÜTÉ S in UEGENMAITTELS Capes en iXajaarsmanlels D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Msianda 15 Se t 190a Vette ÖsMn en Koeien red aanvoer prijzen waren voor ie kwal 39 je kwal 32 3e kwal aS cent per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goedaangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kw 28 ae kw 25 3e kwal 21 ct per half kilo Stieren goed aangevoerd ie kwal 31 2e kwal 28 3e kwal 23 cents per half kilo Graskalveren goed aangevoerd Handel voor aliei vlug H ijshoudend AOVEfiTËfNTIEIN Wederom trof ons een gevoelige slag door het plotseling overlijden van onze innig geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder Mejuffrouw AGNES VAN DE PAVOOHOT Weduwe van den Heer Wilhelhus JoAHKSs VIN Leeuwkh in den ouderdom van 67 jaren ALIDA VAH LEEUWEN Religieuse JOANNA MAKIA vis LEEUWEN Religieuse WIJNANDA VAN LEEUWEN A E M VAN LOON VAN LeBUWEN M M VAN LOON W J M VAN LEEUWEN C J VAK LEEUWENJASPERS Gouda 14 Sept 1902 f De ondergeteekende bericht dat hy te spreken isvoor LESSEN op DINSDAQ 16 SEFTEMBEB des namiddags van M uur in de Sociëteit DE EÉÜNIE J DE LANGE Oed Dantleeraar Kampen U e JUHIE Markl GOUDA Ondergeteekende beveelt bovengenoemd op nieuw gerestaureerd Café Restaurant KEGELBAAN en VERGADERZALEN beleefd aan I Den geheolen dag gelegenheid tot het dineren è la earte terwgl uitstekende Zalen dis lonibel zfju voor bruiloften partyen en vergaderingen tegen blliyk tarief Nog gelegenheid voor bh kogelliefhebbers tot het oprichten van clubavonden Drie bilfnrti waarvan een model TOVLET te bespelen 4 30 ct per uur of per party als gewoon Aanbevelend J WOUDENBERS IJskoud BIER Van af heden Amatel Pllêner Heinekens Gemte No til 10 cent per tumbler Vraag voorts HElNEKËiNS JËUSTE No 1 per S t a m p o t inhondonde Liter WORDT NIET UI TGESTELD Mkiog XaterdaK 4 October 1002 Vijfde Verloting te HENGELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhcm in het openbaar by WITTE te Hengelo Geld 30 Loten een prijs Ie Prgs 1000 Gulden 2e OO e SOO ie roo 5e © 6e SOO Zie verder aanplakbiljetten bj wederverkoopers Verkrögbaar by BISSCHOP SWARTSENBURG S Lotendebiet Gouda en bfj D J JANSEN Hengelo G 4 M Ct COGNAC IMPERIAL Socielé Géoér ilitiles Kau de Vit ile Cugnac Verpakt in verzegelde demyhons van 2 5 en 10 Liters Prijs f 1 40 per Lifer is verkrygbaar by C VAl LIET Café Belvédère GOUDA Proeffleiichen f 1 30