Goudsche Courant, donderdag 18 september 1902

Donderdag 18 September 1003 So 8906 41sle Jaari aiiif rt mimm kohaivt DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoen No ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettere wordof berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advei tentiën tot 1 uur de luidd telefoon u gt De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per tirie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers Vr TF CENTEN m BERICHT nn iNIÉf De Hofstede IJSSELOORD met ruim 23 HECTAREN WEI en HOOILAND aan oen stuk gelegen tionevona bet daarbij behoorende HEERENHUIS te GOUDERAK in do onmiddellijke nabijheid van GOUDA is den Ucn dezer maand in bod gebracUt op f 31600 De alBlag lal plaats hebben op DONÜKRDAÖ 18 SEPTEMJJER lÖOa des middags te 1 uren in het Koffiehuis IIAHMONIE aan de Markt te OOVOJ Inmiddels kunnen verhoogingen worden aangeboden togen genot van 10 der verhoogBoramen en zUn alle verdere inlichtingen te bekomen ton Kantore van den Notaris 6 C ÏORTUUN DR006LEEVËR te Qouda IN HET MAOAZI IN M wmmm zijn voorradig B £ E E 3iT in verschillende noorten en prlj en GEYSERS eenvoudig in do behandeling en volkomen veilig plaatsing onder volle i nranHe Het beste adres voor OASFORNniZEN KOOKPIAÏEN ÖASORNAMENTEN geregeld de nieuwste soorten ÖASBAI ONS Alles tegen concurreerende prijzen Beste en goedkoopste adres voor G S OnOETUCHTBENOODlGDllEDKN Aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter Vraagt bij Vwrn Boekhandelaar een Proefnvmmer der Nederlandsche uitgave can feEVtRELD ToURISr De hooldtokbt van dit haUmaandelijksche tijdsdirilt bestaat uit de lieKKhrlJi hiff eencr UeU om de A iirtlr die de Heer E T KEKSSTnA KllI EK W opdracht dor Vennootschap mankt Elk nummer is r Jl geïUimtreerd naar eiyrn photographUehe opnri tnen Ieder intoekenaar ontvangt per jaar ongeveer HO AnairMkaarten die hem nan eigen of een ander door hem op te geven mire door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen lu Arabii Perzie Vooren Aohter Indi Birma Malacca enz Prijt per jaargang 7 90 ind de AnsithtkaarteH Ito intcokening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen ti de geleverd Bureau Do Wweld Tou rl8t Hnarlem Ondorgeteekende beveelt zich belfleld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzondoriyko schotels en alles wat tot hot koksvak behoort dosvrlangd met bijlovering van servies zilver tatellinucn enz enz Aanbevelend Gerard Piiiliseii Cuisinier Westhaven 128 Werkkring gezocht lEMASO van onber levenswandel middelbare leeftyd welke door omst bniten eigen zaken geraakt is zoekt een werkkring welke voor hem en zjjne vronw een burgerlijk bestaan oplevert Bekendheid met boekhandel Encredemcnt en veelzijdige onlw maken hem geschikt voor Winkelbediende Filiaalhouder Agentaren enz LielU in jouda of Utrecht Goede rcfereiitien Posit Chr beg Hriovon onder No 242 bnr viin ilil bhid Ceen Kinkhoest Geen Inlluen a K ONINKLUKE KSllDB Om Hinkhoest Influenza Borst en Keelaantloenin r binnen den kortst mogelijken lp to doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruiveuBorst lionig Extract M K L I 4 K T II E nlt de Koniuklóke stoomfabriek DKHONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Hofleveranciers iiüsi HAAS Flaeons f 1 70 ets 40 et b j V WÖLFF j cirw th en 198 Gouda A LATESSTEIS Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILU Veerstal U 120 t Gomla A UOUMAN MoordmU INKSh Nieuwerkerkad JJrnl A N T ZESSEN ScAoonto 1 Tn TOiaEN UmJ op B V WIJK ude a rr A 8CUEBR IUa lreM P W EDE Mma K v v dsk HEMDEN te Reeumjk P v 8PK K MofrfapdU I u h l kli WaMvna vem Wed V HOLST Wa UlinqJ een M KOLKMAN Waddinn een P A ok GIWOT p d A D JONUH Oadewatur i P KASTELBIN PoUhroekerdam U BIKKER te Bm chop Ifïfff Ifl Tff r l f l Tf Met Eere Dlplomo en Ooud Bekroonde T T PRAEPARATEN VAN WR flH i iiSMA I ofrtr ll flemeesllcraehtlgeenTeriterlcendeKINA WIJNteEenzwakte to VJ Ulll a l l yyV llvlou el bij kmilercn alt olwaïBcnen gebrek aar eetlust slechte 1 pllsvertering zenuwhooMplln ter sterking na ïiekte of kraambed koortt en hare Kevolgen Ine zenuwhoofdpiln ter rtterlcing na ïieme oi Kraamoeo ugorw t n nure gevolROi ÓÜiNAÏAROCHE FERRUGINEUX in het bijiomltr Itftn Bloedgebrek Bleeksucht kwalen van KrltHchen letBIjd tm Vtrknietoar m flacon i 1 90 en 1 PSItaI r i vöed aam ve Bterkend aangenaam n BmaBk voor agBll k chEeb uik tl K CI V al v vooral voor kinderen ïwakken en kllerachtlge gestellen reer aan te bevelen AU leneeakrachtlge drank luj oornISJen der spijaverterlngaorganen en dlarrhée ook voor uiselmgen en kletne kinderen Frij fer bu a K Kp 1 70 i y Ker 0 90 t H Kgr ƒ 0 60 Chemlacll MallrCilSlf Pr Sp elaal voor Kindervoeding in bossen i KgT 0 90 KiWere ITlCIKaUIIVCI Ker ƒ 0 60 X Kgr 0 26 A c n artOl oHArl Het rooken eener haive Cigarette is voldoende ter bestn nSTniTIa V IS dmg van Je hevigste aanvallen van Asthma etc In JoOKjes i Ó liÜ Cl Ti W ZZ TomarinHoRrtnhrtnC FRUIT PURGATIEF tegen Verstopping Aam 1 linarillUC UUIIUUIia beien Mlgraine Coneestlesei ootalook il laians TOor UnilLrcii I ewil i n k Ta marlnje Monlions vin KKAH 1 1 lEN HOI M l langrljke diensten ïor bet kind begeerl ijk en de smaak aangenaam i l rijs per i oo je 0 90 co ƒ 0 50 V rr pamt n KRAEPELIEN O HOLM te Zelat f e ïkmflfk sipolhelifn m flioffitteH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ü itl Cnla rtSoLr Doc4i 1oc ilijcnieeii erkend als liet BESTE huisiniildei aainiiaiV raatlllCJ h J Hoeal Verkoudheid en Keelpijn hei n r w een slUinopIossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitiUuitend in Hl D lesclijes verkrijgliaar l rijs ƒ 0 20 per flesclije van de llaagsclie Pro Boer Vereenlglng fen bate der Weduwen Weezen en andere slaelitotters van den Znid Afiikannsclien oorlog Deze liOTEN k f t per stuk worden geheel bolangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zs A BRINKMAN Z en aan bet Kantoor der Stoomboot Do IJsel De Stedelijke Hypotheekbank TE S6RAVENHAGE rOMMISSitniSSEN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr L D COMMlSi FORTÜIJN H L ENTHOVEN H LÜN V F KNAPP Ta Ibr Mr V H DE SAVOKNIN LOHMAN Mr F A MOL STER il V OBREEn m F W 1 G SNLIDKR VAN WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PFISTEE en Mr A R ZIMMERMAN Sluit eertte Itypothecatre geldleenfnge op huizon en landerflen tegen billijke voorwaarden Geelt 4 f aii l rl e ii uit togen len er eo Inlichtingen te bekomen te QOUDA bu de Heeren flf J OtJiKH T o Directeuren Mr P DROOGLKEVER FOETDIN Mr 0 SCHUIT Keilt Zeeuwsch rarwebroo l IZ neni de K 0 bij A SLEGT NIKIIWE HAVEN 27 Wie zeker aja wu de EchtA Etïel Cacao te antraugen leauneugesteld eo na vele prcoftiemingeii in den handel gekomea onder den naam dea uitvinders Dr Michaelis verrurdigd op de beste machines ia het irereldberoemde ëtabblisaement van Oebr StoUwerck te Kenlen Ischa Bikel Cacao in vierkanten basws Deze Eiktj Cacao s met melk gekookt eene langentme gezonde drank voor dagelijksch gebruik een it 2 theelepda van t pooder voor een kop Chocolate Ala geneeskracbHge drank bij geval van dtaribee gleuhts met water t gebraiken Verkrijgbaar bij de Toomumd H Tl Apothekers ens i Kg V K prmftntjes f 1 80 07090 6 Ö 35 Prlj Oenenulvertegenwoordiger reer Neder land Julius Mattenkltdt UI do gohecle worolil bekend on geroemd ü overt roffeii middel tegon iiUü Horst li o II r Lever fl a a K z 1 p k t e n enz Imventlig üowet ft 9 ook mtivdiidiK m M Ue zioktoKovnllon niot goed evolg naii to Wütidoii l rijs ICr floCOB l per po t ï 115 Amnterdam Kalvctstraat 103 TUerry 3 Wouds alf hozit üon alsnog ongekeniU iröiiocskrftch en iiüi ano working Mankt mooBUil olke pijnhike on gevftflrvollo operatie j clieol ovorbodig Met 1l o alf werd ivn u ftftr ouil voor üiigeiicesli k irellüUdefl beeiurCi wel on onlannB eon bynii S3 jaar kaïikerlUdeu ceiiezeii Urcng t genezing en vor iu litinfï dor pyueii bij wunibu ont tokmgon enz vuil aliorlui aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Uopot voor Nederland Anoüieker IIK KI SlMUlUS llokm 8 Waar f t m dcpTit is beatellc mui direct anii die ScUuUeiiaiwthelta e AlHH UltY i Pregradibd Itohitwh Oestprraich Gelieve proapectun te ontbietlen bij het Centraal Itepöt Sander KdIciu 8 AmBterAam UUlllilUlWU Maiki GOUDA Ondergotcekende beveelt bovengenoemd op nieuw gei Pbtaureerd Café Restaurant KEGELBAAN en VERGADERZALEN beleefd aan Den goheolen dag gelegenheid tot het dineren it la carte terwfll nitatokende Zalen disponibel zijn voor bruiloften partijen en vergaderingen tegen biliyk tarief Nog gelegenheid voor hh kegelliefhebbers tot het oprichten van clubavonden Drie btllartn waarvan een model TOVLET te bespelen 4 30 et per uur of 1 j er party als gewoon I Aanbevelend J WOUDENBERG Ijskoud BIER Van af heden AmHtelPilsner Heinekens Gerate No 1 a 10 cent per tmnbler Vraag voorts HEINEKËNS gekste No 1 per St am pot inhoudende j Liter Geen beter adres voor allo soorten SCHOEN WERK danr kl NoorJIiraknLsch Schoen en LaamBinag iiijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiweg il ï Aanbevelend G SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk I Druk van A BRINKMAN Zn öouda HEMMSüEyiSG De BURGEMEKSl ER van iOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer DirecieUt der Directe Belastingen enz te Rotterdam op dë 13 September igoa executoir is verklaard Het Kohier No 9 der Personeele belasting dieo3t I903 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld m handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht ia Kijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken biBnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 16 September 1902 De Burgemeester voornoemil R L MARTENS DE TROONREDE Nadat onze stad een voorproefje gehad had van de aanstaande plechtigheid der opening van do Staten werd gisteren geheel het land verblgd door de aanwezigheid van onze Koningin voor het eerst na haar ernstige ziekte in het midden der volksvertegenwoordigers Deze omstandigheid gaf n uurlgk den moesten luister aan de plech De woorden die men H M in den mond gelegd had klonken geheel anders dan verleden jaar Toen een program van beginselen met eenige groote woorden thans een werkprogram rgk van inhoud te rgk zelfs om met eenige kans van succes te worden afgewerkt De ministers zgn dan ook een vol jaar in de gelegenheid geweest rustig te werken torwgl zg teerdon op de nalatenschap van bet liberale ministerie en de vruchten moeten nu in de twee volgende jaren worden binnengehaald Op de rg der departementen af worden tal van belangrykemantregelenaangekondigd Het leenwenaandeel hoeft de kabinetsformeerder In do eerste plaats de lang beloofde wetten tot herziening van de provinciale en de gemeentewet om die in overeenstemming te brengen met de grondwetsherziening van 1887 Dan het onderwgs Meerdere vrijmaking van het hooger en middelbaar onderwgs Dat zal wel in de voornaamste plaats zgn een voorstel om gelden voor het byzonder onderwys beschikbaar te stellen De aankondiging dat Kuypers studiën in het buitenland zullen belichaamd worden in een nieuwe regeling van het vakonderwgs zal zeker allerwegen met voldoening worden vernomen FEVILLETOX BE TWEE ÜITEBSTEN i6t De door het voorgevallene geheel van streek geraakte intendant van lord de Mowbray had hen ontmoet en er bij hem op aangedrongen nu het kasteel weder in hun bezit was om voor het archief te waken want mijnheer Bentley had gezien dat Morley en diens gezellen blijkbaar met minder goede bedoelingen zich naar dat belangrijke vertrek begaven Motley en zijne makkers Jiaddeu een gunstige stelling ingenomen boven aan de trap Geelt u over zei de aanvoeder Tegenstand is nutteloos Morley haalde zijn pistool voor den dag maar voordat hij den haan kon overhalen trof hem een schot van een der achterste ruiters die van zijne plaats het voornemen van Morley goed doorzag in de borst hij schoot zijn pistool nog wel af maar in het wild en zonder uitw rking De ruiters drongen verder Morley die reeds gevoelde dat ijne krachten hem begaTcn week achteruit met ajne vrienden die uit het veld geslagen waren behalve Devilsdust die er thnk op in had geslagen en die op zijn beurt ook een lichte sabelwonde had ontvangen De mannen der Umdmilitie traden de archtefkamer bijna op het Een Staatscommissie wordt toegezegd om te adviseeren over de betere ineenscbakeling van de verscbillonde doelen van het onderwgs en de wijzigingen die te dien einde in de onderwgswetten zullen zgn te brengen Het kan van dr Kuyper niet worden verwacht dat hg onderwijszaken op de lange baan zou willen schuiven door ze commissoriaal te maken En daarom juichen wg dit plan van harte toe want betore ineenschakeling is stellig èn mogeiyk èn gewenscht Tot de toegezegde regeling van do pensioenen van byzondere onderwgzers en niot minder van die voor onderwgzersweduwen zullen zeker alle paitgen gaarne medewerken Bg dezo onderwgsregelingen worden ook een inperking van de vaccinedwang en een vervanging der Arbeidswet genoemd Z j hangen met het onderwys zeker in enkele opzichten sii iten maar betreffen vooral andere volksbelangen welke naar wiJ hopen daarbij niet zullen worden verwaarloosd met name wat de volksgezondheid betreft Voorts belooft de Itegeoring een regeling van het Arbeidscontract weder een notarieele wet het bewijs in bnrgerlgke zaken en herziening van enkele punten in de militaire rechtspleging Merkwaardig is het dat er van ziekteverzekering en pensioenen der arbeiders geen sprake is In verband daarinede würdt ook gonllst de farieIsherzTêiiIngrwaarBrft do 5ónT men moeten gevonden worden voor die kostbare plannen Aan dezo zaken i zeker zoo veel vast dat er voor eerst nog niet aan gedacht kan worden Afschaffing der staatslotery verdient toejuiching De suikerwetgeving is urgent met het oog op de conventie Maar waarom nu reeds voorstellen om de nieuwe Vermogensbelasting en de Personeole belasting te herzien Deze zullen zeker wel bestaan in het wegnomen van kleine gebreken De droeve dood van don minister van Koloniën is zeker oorzaak dat er in dit departement geen groote plannjn aan de orde worden gesteld Alleen verheugt het ons dat Suriname niet wordt verbeten do hoer Lely kan daar zgn gaven ontplooien Over het geheel kunnen de kerkelgke partgen tevreden zgn over hun ministerie en ook wg erkennen dat er veel goeds ia in de plannen die ons worden aangekondigd Alleen vermoeden wg dat de teleurstelling bg de protectionisten onder de rechterzijde groot zal zgn nu over tariefsherziening met geen enkel woord wordt gerept Wg gaan dus een belangrgk zittingjaar te gemoet waarin do regeeringspartg de bewgzen moet geven dat zjj is een working zelfde oogenblik binnen als hunne vijanden tor wu zij Devilsdust achter heten die gevallen was en die trachtte te ontsnappen hevig scheldend op de kapitalist die hem gewond had Morley viel toen hy weer in het vertrek gekomen was De overigen gaven zich over Morley Stephen Morley riep de aanvoerder der ruiterij uit Gij gij hier 1 Ja Het is met mij gedaan zei hij met zwakke stem Neen geen hulp Die is nutteloos en ik verlang ze ook niet Waarom ik hier bfn 13 een geheim laat Oat zoo blijven De wereld zal mij verkeerd beoordeelen de man des vredes zal men zeggen was een huichelaar En dan zal dewereld ongelijk hebben zooals ze altijd ongelijk heefL De dood is bitter zei hij met een diepenzucht en roet oote moeite sprekend en nog bitterder nu hij uit uwe hand komt maar het is rechtvaardig zoo Wij hebben vroeger al eens geworsteld Egremont Toen dacht ik dat ik u naar de andere wereld had geholpen maar gij zijt het gevaar ontkomen Mijn leven is in strijd geweest met het uwe van het oogenblik at dat we elkaar voor het eerst ontmoeten Uwe ster heelt de mijne bedwongen en nu gevoel ik dat ik mijnleven en mijn goeden naam heb opgeofferd stervende menschen spreken profutische woorden tot uw voordeel en te uwer eer O Sybil enraet dezen half zuchtend uitgesproken naam op de lippen hield de aanhanger der raoreete kracht en de apostel van het kommunisme op te leven Intusschen was Sybil van hare vriendinnefi ge scheiden die door de grot oDt8na rt waren achtergelaten met niemand anderi dan Harold als majoriti Op allerlei gebied liggen echter voor de twee nitoenloopende fracties voetangels en klemmen Het zal veel talent en werkkracht der leiders vereischen om bg het opbouwen even goed ïguur te maken als weleer by den aanval op het regeeringskasteel Bultuniaadsch Uverzlcbl JCet Singer aan het hoofd en VoUmar naast hem is thans te Manchen het congres der Daitsche sociaal democratie bjjeen Baitenlandsche gedelegeetden wjj missen er Hollanders onder brachten de groeten hunner partijgenooten over En VandorVelde de BelgiBche gedelegeerde maakte van de gelegenheid gebruik om de liberalen van verraad te beschuldigen Verraoedeluk omdat ij niet willjen mededoen aiiu de straatrelletjes van Apii jl in België De Belgische liberalen hebben de zaak van het stemrecht absoluut niet verraden maar zj willen geen succes dat Bet geweerschoten moot worden gekocht Zoo schrijven de socialisten evenwel de geschiedenis Ew groot deel van do eerste zitting is ingenomen door het verslag van Auer over den inancieelen toestand der partjj die mindnr gunstig is dan te voren Sommigen mlmtltmmmnn lul i nlii lii Ba Neue Zftit heeft veel te lyden van do concurrentie van de socialistische aiinalcn die door Bernstein e a worden uitgegeven De mededeelingen hieromtrent lokten nogal tumult uit Bernstein schold den jongen Liebknecht uit en Bebel gaf zgn leedwezen te kennen over het voorkomen van dergeiyke standies op het congres Bebol zeido dat do annalen buiten de partij stonden en dat het jammer was dat eminente partjjgenooten daarin hun artikelen plaatsten tot vreugde der bonrgeoisie Hy verdedigde Liebknecht s zoon die Jaurès had bestreden laurès had Liebknecht een opportunist genoemd Nadat men elkaar van weerszyden nog wat liefiykheden had toegevoegd eindigde het incident dat eens te meer heeft bewezen dat zich gaandeweg de verschilpunten tusschen twee fracties scherper ontwikkelen en op den duur oen scheiding niet kan uitblijven De grootste moeilijkheid om tot een resultaat te komen bjj de onderhandelingen over den Ausgleich is de hardnekkigheid waarmede beide partjjen vasthouden aan het cjfer dat zy willen bepalen voor zekere artikelen van bet tarief die elk land voor zgn particuliere belangen wil beschermen haar beschermer want zij was zelfs Warner in het gedrang kwijt geraakt Tevergeels keek zij rond of zij niet liet een ol andere bekende Mowbraysche gezicht zag maar na eenig vruchteloos rondzien werden allen om haar heen zoc ontsteld bij een luid geschreeuw in de verte gevolgd door geweerschoten dat zij als door een tooveralag verdwenen en zij alleen overbleef in een hoekje vin den bloementuin gedoken terwijl vreeselijke kreten en een luid geschreeuw en gegil uil de verte tot haar doordrong afgewissela door het afschieten der geweren waarvan de rook in haar schuilplaats drong Van de plaats waar tij stond kon zij de menigte in alle richtingen door het park zien vluchten en daar om oordeelde zij dat het het beste was op hare plaats te blijven en de vreeselijke gebeurtenissen maar verder af te wachten Zij begreep dat er militairen waren aangekomen en zij hoopte het gevaar te kunnen ontgaan zoo zij slechts haar tegenwoordige standplaats kon blijven innemen Maar terwijl zij deze hoop koesterde kwam er een geduchte rookwolk in den tuio Deze kon niet veroorzaakt zijn door musketten of karabijnen ze was te dicht zelts voor kanonnen en een oogen blik daarna vermengden zich reeds vonken met de zwarte massa en toen barstte het geschreeuw en gegil dat eenigszina was verminderd plotseling weer met verdubbelde kracht en woede los Het kasteel stond in brand Hetzij uit achteloosheid of uit dol opzet want deze daad bezegelde meteen hun eigen ondergang hadden de dronken Hellekattcn met hunne brandend fakkels het benedengedeelte van het Noch Yon Eoerber noch ÈzeW lateti gemakkelgk af van een zeker invoerrecht dat zy zich nu eenmaal voor een bepaald importartikel in t hoofd hadden gesteld Aan het eind der week zal te Weenen bet schynbaar eindelooze onderhandelen weer worden voortgezet De opening vart de Oostenrök che on Hongaarsche Kamers zonde niet geschieden voor de tweede helfl van October Do Figaro bevat een artikel van Gaston Calmette waarin deze het gevaariyke aantoont van het gewelddadig verzot dat in Bretagne plaats vindt tegen de tenuitvoerlegging der ministerieele decreten en waardoor men de geesteiyke zusters noopt deel te nemen aan een ben ging die zoo zich de betrenrenswaardlge voorvallen herhalen die er te Landernan plaats vonden het voor do derde maal ttitdrgven der geesteiyke zusters de schoonste van alle zaken zon kunnen bederven Men gaat dat govaar tegemoet wanneer men de geestelgke zusters een oproerlge bonding doet aannemen weinig 6trookende met den geest ijan onderworpenheid en zelfopoffering die haar orden bezielt De te volgen tactiek moet niet die van geweld zgn men moet zich buigen voor het wettig gezag geen manifestaties doen plaats vinden en gerechtigheid gaan vragen bij de reebtbsnk Deie is nog altyd billjik genoeg en velt geen vonnissen om partijbelang te dienen en men zal de Fransche magistrateur niet spoedig bereid vinden den lieden gelgk te geven die het persoonigk eigendomsrecht schenden de woningen binnendringen en zoowel de vrgheid als het recht en de wet honen Het heeft er echter den schgn van alsof do Figaro vooralsnog voor doovemansooren preekt De zegels aangelegd op de congregnnistischa school te Roscoff ziJn voor de derde maal afgerukt en tot nu toe zoekt de justitie nog altyd vruchteloos naar de daders Do maire van Conearneau die door den prefect werd geschorst heeft dezen geschreven dat het schorsingsbesluit hem vereerde en de rechter van instructie Fenoux zot nog altyd het onderzoek en het getuigenverhoor voort inzake de ongeregeldheden teFoIgoët en St Meen Maandag zyn overal in het departement Finistère op de leekenscholen en die der geautoriseerde geestelgke orden do lessen hervat De congreganistische scholen te 8t Meen Folgoêt Ploudaniél Ploumoguer Plougonvolin en Landernean bleven gesloten de meeste kinderen werden door de ouders thuisgehou gebouw in brand gestoken terwijl zij de kelden plunderden en alle hoekjes en gaatjes doorzochten en de vlammen die gedurende eenigen tijd on zichtbaar zich uit breid hadden hadden nu de voornaamste vertrekken bereikt Ue bisschop lag bewusteloos in den hooldkulder omgeven door zijno voornaamste officieren m denzeltden toestand de geheele benedenvloer was bedekt met de liggende gedaanten der Hellekatten zoo dik en zwart als verdootde vadsiit K worden vliegen in de laatste dagen van hun leven De brandstapel van de kinde ren van VVodan was prachtig en rijk hij was door hen zelve aangeleg l en aangestoken en de vlammen die opstijgend uit de slottoren ifé Mowbray verkondigden aan het ontstelde lan binnen enkele oogenblikken de prachtige nati smg der Normandische bouworde zou ophouïl te bestaan en vermeldden ook het wevnisï men v M lijden opwekkend lot van den wreeden woestelïng die zich brutaal den titel had aangematigd van Bevrgder van het Volk De rookwolken de vlammen die zich daarmede thans begonnen te vermengen de menigte die door dit meuwe voorval en de verwoesting die er het gevolg van was naar de plaats werd terniggeroepen noodzaakten Sybil den tuin te verlaten en het park in te gaan Tevergeefii beproefde zij een gedeelte te bereiken waar het minder druk was en onopgemerkt een uitweg te zoeken WffrJt vervpigd