Goudsche Courant, donderdag 18 september 1902

den en enkelen gingen naar de leêEén scboIen over ByioDdere incidenten vonden er niet plaats Alleen kan gemeld worden dat vele tamilievadcr besloten ban kinderen thnis onderricht te doen geven of zelf te anderwtJzsB in de tnsscbenpoo n van den veldarbetd Den l en Seplenber bebben in Denemarken de ni nwe verkiezingen voor het Lan stblng plaats en deze verkiezingen zgn belangrijk omdat het bestaan van de kleine conservatieve meerderheid die Denemarken reed zoo lang beeft bestuard op het spel staat Deze meerderheid die slechts enkele stommen sterker is dan de vrijzinnige minderheid beeft zich er toe gezet om alle besiniten van bet Folketki ng die niet naar haren zin waren te caiseeren Dat het volk dit spelletje moede is bleek bij de verkiezing der kiesmannen in vele districten iin de conservatieven geslagen en men verwacht dat zij minstens zes zetels znllcn verliezen Hon meerderheid van i stemmen tegen 31 der vrijzinnigen zal dan veranderen in eenminderheid van 29 stemmen tegen een vrijzinnige meerderheid van 37 stemmen Daardoor wordt het conservatieve element nit zyn laatste stelling verdreven en krijgen de vrijzinnigen in alle deélen dor vertegenwoordiging de meerderheid Zü zullen dan niet aarzelen om de hervormingen die door den tegenstand van den Landsthing tot nog toe niet kondon worden ingevoerd tot stand te brengen Het tractaat over den afstand der I 6ensche Antillen aan do Verecnigde Staten zal den 5en October opnieuw bfl den Rijksdag worden ingediend en zal naar men verwacht thans worden goedgekenrd zoodat de ratiftcatie ervan eindelijk kan plaats hebben Voor eenige dagen deelde de Times mode dat senator Tlatt do Ucpublikeinsche boss voor don staat Nowyork verklaard had al zon de Nowyorkscho Hcpublikoinsche conventie het beheer van president Uoosevelt goodkenren toch ziJn candidatnur voor het presidentschap in 1904 geen instemming zon vindon De feiten hebben senator Platt ongelijk gegeven by beeft bakzeil moeten halen Reeds dadelgk spreken de repnblikeinsche voormannen htm misnoegen nit over zgn uiting en hg werd daardoor gezoodzankt om een bdoijScomst der conventie nit te schrijven die Zaterdag gehouden werd In die böocnkomst word besloten dat de renublikelnscho partij 1 New York de oandldatbur vau president BooioVeU in 1904 zal sT anen Newyork is thans de elfde staat waarin de republikeinen zich voor de herkiezing van Theodore Üoosevolt hebben verklaard De Times correspondent wgst op bot groote belang dezer beslissing Do leiders der republikeinscha party beginnen in te zien dat zoo zy hun tegenstand tegen Roosevelt volhouden do volgelingen de gehoorzaamheid zuUoB opleggen En tevens is het thans zeker dat onvoorziono gevallen uitgesloten Roosevelt In 1904 de candidaat der goheelo Repnblikeinsche partg zyn zal En waar zooals de Littorary Digest doet uitkomen ook de democraten hoogeiyk ingenomen zgn met Roosevelt s optreden in do trnstquaestio daar ia de horkiezing van Roosevelt verzekerd Verspreide Berichten FnAHKKIJK Het heet te Pargs dat do oud ordonnanceofflcier Humbert van generaal André die nit de gratie is geraakt bU den minister van oorlog zgn ontslag nit den dienst heeft genomen Zoöals men weet is de kapitein indertgd verplaatst naar de provincie nadat er nog oen oogenblik een ernstig conflict heeft gedreigd doordien Pelletan do titnlaris van marine den ofScier kalmweg aan zgn staf wilde toevoegen om den mi hister van oorlog te tarten Voor den senaatszetel voor Dröme in deriyd ingenomen door Lonbel vMr hj president dor Republiek werd is gekozen de radicale vice president der Kamer Maurice Fanre De ovorgrooto massa der mijnwerkers in het Loire gebiod beeft te weinig belangstelling getoond voor hot stakingsreferendnm van de elf mgnwerkersvoreeniguigen hebben er slechts drie deelgenomen aan de stemming waardoor afgeleid kan worden dat de overgroote massa kalmweg het nationale congres van Commentry wil afwachten te dnidelgker daar in de drie gemeenten die zich wel hebben doen kennen van de tien dnizend kiesgerechtigden slechts 3689 zich hebben uitgesproken reden om te vermoeden dat er van de onmiddellgke staking in het Loiregebied naar aanleiding van premioverlaging door de mgusyndicaten wel niet byster veel zal komen Paul Déraïlède heeft op aansporing van de Spnanacle regeoHng 8 Sebastian verlaten Men vond zgn tegenwoordigheid op een plaats waar tal van B ran chc tonritten komen ongewenscht en is voornemens hem voortaan minder vrgheid toe te staan od zgn partggenooten te ontmoeten half Octobrr koert DéronWde echter weer te San Sebastian temg Het heet dat het openbaar ministerie allerwegen appèl zal aantcekenon tegen de toepassing van de minima van straf op de personen betrokken bg het verzet tegen de regeeringsmaatregelen DllTSCHLAKI In een drukbezochte vergadering van den Bnnd der Landwirte te ünsseldorp is besloten tot definitieve en onvoorwaardelijke afwyzing van het douanecoroprorais met de tariefcoraraissio uit den Rgksdag en er werd krachtig gepleit v66r een samensmelting met de Uhristeiyke Boerenbonden Aan boord van do Hohenzollern is de keizer eergistermorgen uit Knxhaven vertrokken ter bgwoning van de vlootmanoeavrcs bg wat men in Duitschland Kaiserwelter heet on elders natnnrlijk weer anders naar den persoon wien t mooie weer gelden moet Door de locomotievenfabriek van Henschel und Sohn te Kassei is eergisteren do zesduizendste locomotief afgeleverd terwgl juist de directeur vgftig jaar in functie was en do chef der Irma deelde mede dat besloten was tot de oprichting v n verschillende instellingen in het belang der werklieden en hun gezinnen terwgl bovendien tweehonderdduizend mark ter beschikkirig werd gesteld voor de pensioen de weduwen wenen de weezenkas BINNENLAND STATKN GENEUAAL T H K Êi It K H M im K H Zitting van Dinsdag 16 September Na deNSluiting der Vereenigde Vergadering had een bgcenkomst der fweede Kamer plaats onder voorzitting van den heer Van Alphen als ondste in jaren Do heer Van Alphen hield eone korte welkomstrede herdacht de heer Conrad die ware hy nog in leven de oudste in jaren zou zijn en die een voorman was op zgn gebied Hy voegt er bg een woort van dankbaarheid voor het voofrecht dit wg na bange dagen de Koningin weder in persoon de zitting der Slaten Öeneraal mochten zien openen De band die opnieuw gebleken is zoo hecht te zUn tasschen Noderlan I en Oranje is nauweiyks hoog genoeg te waardeeren Daarna werd de nominatie voor het Toorzltterschap opgemaakt Eerste candiSaat de heer Mackay Hreede de heer Michials van Verdnynen derde de heer Roëlt De heer Mr W Dolk nam voor den Haagj zitting B K R S T E HAMER Zitting van Dinsdag 16 September De voorzitter Schimmelpenninck van der Oye aanvaardde zgn ambt met oen korte rede waarin hg de gestorven en niet herkozon laden herdacht en zyn vreugde over de herstelling der Koningin uitsprak De nieuwgekozen leden worden zonder stemming toegelaten Aan het lid Havelaar is bg Kon besluit verlof verleend gedurende zgn zittingtgd In eene morgenmiddag te half vier te houden vergadering van de Tweede Kamer zal de minister van financiën de Staatsbegrooting voor 1903 aanbieden Men meldt nit den Haag De Boerengoneraals zullen waarschyniyk een der laatste do en van deze week zich naar België begeven Gemengde Berichten Men schrgtt uit Haarlem De politie heeft aangehouden drie beruchte personen die verdacht worden van de inbreken Zaterdag en Zondag geploegd Tasschen Winssen en Ewyk is eergisteravond met de tram die om 7 15 nit Ngmogen naar Droton vertrekt een treurig ongeluk gebeurd Zekere F Q arbeider aan de tram te Ewgk had zich dwars over de rails gelegd en werd v66rdat de machinist kon stoppen in zyn volle lengte overreden De ongelukkige die Maandag scheen gebonden te hebben was onraiddellgk dood hg laat eene vronw met een kind achter De treinsmid B van den Staatsspoor had oergisteravoEd ten ruim elf uur ter hoogte van den Amsterdamtchen atraatwegteUtreeht het ongeluk te vallen en met het linkerbeen onder een nog in beweging zgndcn trein te geraken Op last van den geneeskundige wiens hulp werd ingeroepen lyerd de man I onmiddeliyk naar het Ziekenhuis vervoerd alwaar naar wg vernemen het been is moeten worden afgezet Naar omstandigheden moet s mans toestand overigens geen reden tot bezorgdheid geven ü D Uit Amsterdam schryft men Sinds lang heft hier ter stede de gemeente eene geringe belasting op nitbangborden buiten de huizengevels Tot voor korten tgd slaagden eenige winkeliers erin deze belasting in de wandeling precario geheeten te ontduiken Zg hingen de vaderlandsche vlag nit wat geen ingezetene verboden kan worden maar schreven de vlag vol met loftuitingen op hunne koopwaar Er ia een stokje voor gestoken de driekleur op die wgze misbruikt wordt als uithangbord bohchouwd en belast Thans echter is de overheid nog een stap verder gegaan ook voor vlaggeatokken die schnins over straat uitsteken en die men omdat zg zwaar en lastig te hantceren zgn laat staan als de vlag is binnengehaald om ze een volgende maal weder te benntten zal voortaan prscario betaald moeten worden Daar deze belasting slechts één golden bedraagt en hot binnenhalen on opbergen van den stok in don regel méér kost dan één golden zal hot waarschgnlgk aan den fiscus die hier op de kleintjes let gelukken langs dezen nieuwen weg nog enkelen guldens in de Bladskas te doen vloeien Hoe men zgn kiesrecht verliest verhaalt het Vad als volgt Een curieus geval U ons ter ooren gekomen In het laatst van 1901 ontving een stadgenoot dien we als Jan Jansen zullen aanduiden oproepingen van den fiscus om opgaven zgner eigendommen te doen in verband met de grondbelasting De man die geen enkel onroerend bezit het zgno mocht noemen gaf beleefdelgk kennis ter plaatse waar dat hoorde dat men den verkeerde te pakken had en dat konnelgk bedoeld werd zgn naamgenoot Jakob Janseh Hetgeen niet belette dat hg eenigen tgd later do gebruikcigke h en 10 cts waarschuwingen ontving on eindelgk een in naam der Koningin uitgebracht vonnis tot verkoop van zyn inboedel alles ter ziike van eenige honderden guldens onverschuldigde grondbelasting Do man had er aauvankelgk zgn aardigheid in om den fiscus een geweldigen bok te doen schieten maar zgn familieleden vonden dat do aardigheid te ver ging eu waarschuwden den ontvanger die op het punt stond zich te blameeren en ontvingen diens hartelgke dankbetuigingen dat zg hem belet hadden een malle fout te maken Wie schetst zich nu de vetbazl ng van den heer Jansen die oen tronw belastingbetaler is toen hom bleek dat hg die in Mei jl nog gestemd had voor den Gemeenteraad maar blgkbaar volgens de oude kiezerslgst aan de stemming voor do Prov Staten niet kon deelnemen omdat hy ambtshalve wegens het in gebreke zgn bg den fiscus van de kiezerslgst was afgevoerd Om het nu maar kort te vertellen i men hield hem nog steeds voor den verkeerden J Jansen die inmiddels al gestorven is en ondanks al hetgeen was voorafgegaan had men hem maar geschrapt Wat meer zegt bg den ontvanger stond de post van eenige honderden guldens nog altgd open hoewel de wed van J Jansen geld genoeg had om te betalen Intusschen Jan Jansen is zgn kiesrecht kwyt voor een jaar En daaraan valt niets te verhelpen want hg had maar moeten nazien of hg op do kiezerslgst voorkwam Ongetwgleld Maar net reclamerecht is toch zeker niet uitgedacht als een achterdeurtje voor slordige ambtenaren Den minister van Financien bevelen wy het bovenstaande eens ter lezing aan Een circul iretj kan misschien bg de belasting ambtenaren den indruk vestigen dat zg met het kiesrecht hunner medeburgers niet loo nonchalant moeten omspringen Zondag is te Malaga een gendarm plotseling waanzinnig geworden Onder het afschieten van zgn Mauser liep hg door de straten en trof aldus niet minder dan negen personen waarvan reeds drie zgn overleden volgens een bericht nit Madrid De kameraden van den ongelukkige die hem naliepen slaagden er eindelgk in hem onder schot te krygen en neer te leggen De Madriieensche Epoca vertelt dat er in t geheel 7 menschen door den waanzinnige zgn dood geschoten en 5 gewond Een troep grenadiers komende van het kry gsspel had Zaterdag in de Bergstraat te Arnhem de geweren aan rotten gezet Een broodkar van Ceres reed voorbj Op de hongerige manschappen miste de genr van het versche brood haar uitwerking niet Denkende dat zy het Jt la gnerre comme ü la gaerre hier jniit te pai konden bren gen werd door hen het brood gerequireerd tegen behoorlgke betaling tronwens De bakker was tegen dien drang van het misschien wel rgandelgke leger niet bestand liet zgn klanten wachten en zag in minder dan geen tgd zgn kar leeg Gelukkig voor de Arnhemsche huishoudens bad de fabriek nieuwen voorraad gereed W October 1901 kwam een Amerikaansch zeeofflcier kapitein Andrews op het krankzinnig idéé in een klein bootje zgn hiwclgksreis van de Ver Staten naar Europa te ondernemen Acht dagen nadat de heer en mevronw Andrews in zee waren gestoken werden zg nog opgemerkt door een Transatlantisch schip Maar sld t is niets meer van het Jonge paar vemoment n do rechtbank te Boston beeft den zoon uit Adrews eerste huweiyk aangewezen als zgn erfgenaam De ontslagen ondartftzer en onderwijzeres te Bonrtange hebben iericht ontvangen van den minister van binnenlandsche zaken dat er voor tnsschenkorast der regeering in deze goen tormen bestaan Aan het station Berny nabg Cherbonrg stapten eergistermorgen vroeg twee als werklieden gekleede personen nit den Pargschontrein Een hunaer had een kaartje voor Cherbourg de ander voor Saint Brieux Toen zg weder wilden instappen was de trein reeds in beweging en zg moesten achterblgven In de coupé waarin zy hadden gezeten vond men later een zak van grot linnen die een pak effecten bankbiljetten en een met goud geld gevulde pórtemonnaie bevatte Men vermoedt dat deze vondst verband houdt met den in de Banquo de Franco gepleegden diefstal van 220 000 francs Stadsnieuws GOUDA 17 September 1902 VERGADERINGvandenQKMEENTERAAD op Vrydag 19 September 1902 des namiddags half twee nur Aan de orde De benoeming van a een lid der ommissle van bgstand in het beheer der gemeente giisfabriek b twee leden der Commissie van onderzoek van reclames tegen aanslagen inde plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1902 c een gaarder van de kaai en liggelden d het onderwgzend personeel aan de herbalingsscholeh Ing St No 84 Het voorstel tot vaststelling der jaarlijksche bgdragen aan het gemeente pensioenfonds Ing St No 78 Het voorstel tot hot opnemen van de onderwözers bg het openbaar lager onderwgs onder de deelgercchtigden in het gemeentepensioenfonds Ing St No 90 De begrooting voor 1903 van hel ge De begrooting der dd Schutterg voor 1903 De begrootingen voor 1903 van a het Hoffman s Gesticht b de Volksgaarkeuken c de Bank van Leening Het voorstel tot het verleenen van ontheffing op aanslagen In de plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1902 Ing St No 87 De ontwerp verordening tot wgziging der Algemeene Politieverordening de ontwerp verordening houdende voorschriften omtrent het gebruik binnen de bebouwde kom van spoorwegen waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt ver oerd De voorstellen in zake de aan de Coöperatieve Bonwvereenigiog Ons Tehuis verleende rentegarantie Ing St No 86 Het voorstel tot het in eigendom en beheer overnemen van een door J N Both aan te leggen weg Ing St No 86 Het voorstel tot het na demping der sloot langs de Ussellaan in eigendom en beheer overnemen van den weg over de volle daaraan te geven breedte Ing St No 91 Het voorstel tot het aanstellen van een wachter voor de ophaalbrug over de Karnemelksloot Ing St No 93 Het voorstel tot verhooging der jaarwedde van eene onderwgzeres in de handwerken aan de openbare school voor gewoon lager onderwgs No 3 Ing St No 89 Het kohier van schoolgelden op de Burgerscholen der gemeente voor het dienstjaar 1902 3 ligt voor de leden van den Raad ter visie Het Ie suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1902 Nabg het station Woerden is gietermargen de ploegbaas B aangereden en zoodanig verwond dat hg tengevolge daarvan is overleden Stolwuk Een kras en flink oudje bleek eenige dagen geleden de 80 jarige vrouw De S wonende in Benedenkerk alhier Ze had bet ongelnk by het scheppen van een emmer water voorover in de diepe Voorwetering te vallen Niemand die haar ter hulp kon snellen want geen sterveling was er in den omtrek te zien Gelukkig behield ze haar tegenwoordigheid van geest ze beproefde den stellen kant te bereiken en daar tegen op te klauteren Dit mocht haar gelukken en zoo had haar eigen krachtsinspanning haar het leven doen behouden Kruifeh a d IJsEt Bg de Zaterdag alhier gehouden aanbesteding voor het bonwen van een raadhuis met annex veldwachters woning was de laagste inschryver F Slooff alhier voor f 16 243 Er waren 14 inschrgvers MooRDESCHT In den nacht van Vrydag op Zaterdag is op de hoeve Nooit gedacht bewoner Abr Kool het een en ander ontvreemd van geringe waarde Men denkt dat door een raam op te schuiven do gelegenheid daarvoor gunstig geweest Is t Is wel opmerkelgk dat bg denzelfden bewoner tweemoal kort op elkander diefstal gepleegd is Een goede waarschuwing om de ramen steed voldoende te sluiten I Bg den buurman van bovengenoemden zgn nog kongnen ontvreemd doch van de 5 die In den zak misschien gestopt zgn wisten 3 nog te ontkomen daar deze s morgens op den weg gevonden zgn Rechtszaken In den avond van den 21en Jnni omstreeks twaalf uur was J V 67 jaar arbeider te Mcntfoort gekomen op het met een gzeien hek en met slooten afgesloten erf in gebruik hg den steenfabrikant L A van den Berg to Willeskop hg wlen hy vroeger In dienst was geweest Na aangebeld te hebben en nadat v d B zelf hem de deur had geopend vroeg beklaagde hem lo sproken Daar v d B hem op dit ongewone uur niet wilde te wooïd staan had hg hem gelast zich van zgn erf te verwgderen waaraan hg echter niet aanstonds had voldaan en zelfs door v d B en diens zoon Is moeten verwgderd worden Beklaagde beweerde van het gebeurde niets te weten daar hg een borreltjo te veel ophad wat ook de reden was dat hg uit den dienst was ontslagen Eisch f 15 boete subs 10 dagen hechtenis De Directeur van het Post enTelegraafkantoor alhier brengt ter algemeene kennis dat met Ingang van 21 September a s het kantoor op Zon en algem erk Christel Feestdagen voor het publiek gesloten blgft van 6 i 7Vi n m spoortgd en dat alzoo op die dagen de openstelling beperkt wordt tot 7 8V V m en 12 1 n m spoortgd De Directeur voornoemd M C HENNEQüIN 370 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 17 Sept No 822 4711 en 8600 ieder f 400 246 en 13848 leder f 200 9600 9861 10312 11959 14025 19459 en 20864 leder f 100 69 265 73 356 597 848 1157 1295 1382 1408 1600 1821 23 26 51 2208 43 2347 2478 2508 2624 53 2837 95 2902 3056 18198 18308 26 64 64 77 96 18754 18800 19089 19141 19247 19579 88 19652 19708 20006 35 90 20071 20441 20776 14797 14826 15007 15309 15579 15726 16527 67 16636 16843 16981 17046 17113 24 30 17251 17307 16 51 60 17408 61 81 17556 31B6 3247 81 3321 60 82 3460 70 3522 3660 3880 5867 5996 6120 6450 6694 96 6823 6962 7035 90 7245 Pryzen van f 70 6797 9098 11365 9112 83 11417 9215 11552 66 9400 12017 15 12104 9524 12252 33 93 9685 12637 9729 12985 9842 13415 7315 10071 45 4280 89 4426 4552 74 4608 4728 4896 5074 5183 5514 74 61 10323 93 7781 37 13634 7825 10438 58 30 54 89 8033 10616 13756 8127 10773 13822 8276 76 13947 8411 10811 14039 8689 33 14200 99 10912 67 20917 50 8969 48 14358 90 11175 14550 5682 9016 11202 5e Klasse Ie LQst No 20582 niet m z f 70 VERSCHEIDENHEID Een bloedig opstootje heeft te Tsjenteschan in Polen plaats gehad Een boerin kreeg het daar op de markt te kwaad met een koopman waarop eenige joden haar aanvielen en op het hoofd sloegen In een oogwenk verspreidde zich het gerucht in de stad dat er een christin was doodgeslagen door joden en In minder dan geen tgd stormde een troep werklieden op joodsche winkels los wierp de goederen op straat en vernielde den opstal Om een einde aan deze geweldenarg te maken werden er soldaten ontboden die met steenen ontvangen werden en na drie vrnchtelooze waarschuwingen vuur gaven Twee personen zgn doodeiyk getroffen en vgf zwaar gewond Zondag in den namiddag zyn nabg Pargs tifee trams die van verschillende richtirg kwamen met elkaar In botsing gekomen tengevolge waarvan 11 personen ernstig gekwetst werden In het klonsterpmsionaat van de zustere van St Ursula te Dorsten in Beleren la do tyfus uitgebroken Van de 21 pensionnaires zyn er reeds 7 overleden In de staten Oregon en Washington hebben dezer dagen geweldige boschbranden gewoed Ongeveer 20 personen zyn om het leven gekomen en honderden zyn zonder dak De schade wordt begroot op vele mlUioenen dollars Te Prossigny in Frankryk is een man van 76 jaar die vee hoedde door een dollen stier aangevallen De man word z6é ernstig gewond dat hg kort daarna overleed Üdol Mondw ter een flacon 60 cent Amsterdam 13 September 1902 Volgens het Weekblad van de Coramissiebank te Amsterdam zyn In de week geëindigd 16 September door tasschenkomat dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Aand Maats Holenaveen 105 pCt Nederlandsch Indische Hont aanknp Maats 28 Bllllton Mg Tweede Rubriek f 1710 Mgnbouw Mg Leboiig Soelit 26 pCt Biacuitfabrlek Nutrli 80 90 175 5 pt t Obllg Credlet en Handels vereeniging Banda Aand HoUandsche Hypotheekbank 20 pCt 70 20 70 Tweede Noderlandsche Zeeverzekering Comp 50 pet gestort Nederlandsche Lloyd Societate Anonyma Aurora 3i pCt Obl Waterschap de ge raeene Boezen van Rapgnen IJs 90 90 selveld Cattenbroek en Haanwyk üpr aand Slngkep TIn Maats f Ala nieuw Ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in genoemd weekblad vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD 30pCt 0 60 85 175 475 60 Aand Dell Bedagel Cnltnar My Ned Beetwortelsuikerfabriek Biumwollspinnerel Gronan Obllg Credlet en Handelsvereeni glng Banda Aand HoUandsche Hypotheekbank 20 pCt gestort Arnhemsche Melklnrlchtlng Pref aand Maats tot exploitatie van het Zuld Holl Koffiehuis Aand Nederlandsche Lloyd Oblig Verg tot Christ verz van Krankzinnigen en Zennwiyders in Nederland 96 AANGEBODEN Aand n n Oblig Aand Oblig Aand v Oblig My Helenaveea 105 Cultuur Mg Langsee 100 Bllllton My Tweede Rubriek f 1725 Calve Delft Fransch HoU Ollefabrleken 105 pet Te wacht Gez Buskrnidm van NoordHolland Utrecht en Zeeland 170 Mg t e V C G Hommenhollerscbe Koolzuur en Zuurstofwerken 98 Stoomwevery Ngverheid 100 N V t e V van Henkes Jam PnlpVmchten en Groentenfabriek 6915 16 Houtzaagmolen Phoenix 130 Credlet en Handelsvereeniging Banda 90 HoUandsche hypotheekbank 20 pet gestort 185 Arnhemsche Melkinrichting 550 Stoomvaart Mg Amsterdam 60 Rotterdamsche Levensverï en voorschotbank 103 Verg tot Christ verz van krankzin en zennwljjders in Nederland 100 houden Effectenveiling wordt ingevoor 27 September e k TUENCOSTUÏÏMS VAN S Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Telepheom Xo ai Beurs van Amsterdam Slotkri USEPT T li 81 W M Ll D Crl Ned W 8 1 lOV lilo di o dllc S 6V ililo ihlo dito S ll Homit übl GoniU lltl as H dito tisket 8 H amLAKD Obl Uiiinenl I8II4 i l n duo Gecoat 1880 4 BR dito bij Kothl 188 t il dito bü Houo 18B9 S0 4 dito il goud Iton 1888 8 dito dito dito 1884 s JfiKJl Perpet tckuld 1881 4 7 i Tuuiu Gepr üonv leen isto 4 88 Oer loeoing wTie D I S Vi Oeo leeoin aetieC i 6 ioil AF Rp T oblg 189 S 104 Mluoo Ob it Soh 1890 Vininiu Obl on uip 1881 4 BO Aiunuiui Obhltetten 189E 3 90 Bonitlull gtaiLleeu 1894 3 881 NlD N Aft H ndeUf und I Arendib Ttb Ug Cortifioalon 878 DeliMulubtpp dito 1 418 Ara H tkeekb pendbr 4 Galt Uij derVorBt nl und 1 Or Hjrpotbeekb pendbr 4Vi NederlaDduihe beuk tuod 1 194 Ked Haadelmaetuiti dato N W k Fic Hyp b pandbr 8 961 BotL H polheekb pandlir l i Ut Hjrpotheekb d lo 4 101 Oonnn OittHong bankiand I 180 f KusL Kypotheolibaiik pandb i AKiEliia Kqiit hjr poth paudh 4 Uu L G Pr Limi ron 6S KlB Holl IJ apour w Mq aand 106 lig tot Ktp at 8p r aand 119 Ned nd BpooTVe m aand 918 Ned Zuid Aft Spin aand 6 dito dito dito 1891 duo 4l i lALiISpoorol lS87 89A liobl 3 6 Faaiowa dito aand 8 Iw ag l ombi dito aand i 8 KuOk Ch Aiow Sp kap obl 100 dito dito obliK 4 9 iiiicA Cent Pao Sp Mü obl 6 I Chio It North W pr O T aand SIS I dito dito Win 8t Peter obl 7 14l 7 I Denver k Bio Qr Spm oert r a 40 Illuoia Central obl in goud 4 lOi i LouiaT fc Naihfilli Cer r aand 107 Ueiico N Spv Hij Ie hyp a 6 108 Hiaa Kanaaa t 4pGt pref aand N York Onlaaio k Weit aand S6 Peun dto Ohio oblig 8 nregon Calif Ie bfp ingoud 104 at Paul Minn k Uinlt oM Un Pu Hoof Inn oblig 6 dito dito line Col Ie kyp 0 8 69 OaHaoa Cao South Ohert T aand 64 ViH C Kallir k Na lo h d e O Amitard Omnibm Hij aand 1 Nll Blad Amtterdam aand I lOlV Stad Rotterdam aand 3 10 7 Biul Stad Antwerpen 1887 10 i Stad Druaiel 1886 8 lOS i HoNa Theita Kogullr Oetelaeli 4 11 g u Oonnt StaaUlcenig 1860 8 117 E K Oait B Gr l8S0 8 101 Spurn Stad Madrid 3 18 8 41 NoD Ver Bat AtK Spoel oxrt I i TVAl C E de NOÜVEAUTÉ S in REaENMANTELS Capes en Najaarsmantels ü SAM80M AOVERTEf TIEIN De BUR0B MËKSTER van OOUnA zal MAANDAG den 22 SEPTEMBER des voormiddaga ten elf nre op het Stadserf M eonta l geli VERKOOPEIT een partij oud ijzer oud zink oud koper oud touwwerk oude kozijnen ramen en deuren en oude schoolmcubelen Het te verknopen is te bezichtigen van af des morgens negen ure Geen beter adres voor alle soorten SCHOEN WERK dan bet Ubtabatlürli Schoea ei Laanenniagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Telephoomiet Goiida Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud g ratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intorcommunaalbnreau Op 1 Juli 134 verkregen aanelnitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaaf aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT EENISEErOTTMTEEE Hen wordt verzocht op t HfiUK te lettn HT HIT Maotzitü van H K AVKNSWAAY ZONEN aORINCBEH Deze THEEËN worden afgeleverd in versegelde pakjes van ni XiBte tn tin hatf en een Ned one met vermelding van Nommer en Prjii voorzien van nevenitaand Merk volgeos de Wei gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAABT Lz WORDT MET M TGESTBLD Trekking ZalerdaR 4 flctobrr 1002 Vijfde Verloting te HENOELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhem in het openbaar bjj WITTE te Hengelo öeld 30 Loten een prijs Ie Prys tOOO Unideu 2e 000 3e 800 e roo 5e 00 Zie verder aanplakbiljetten bjj woderverkoopen Verkrijgbaar bij BISSCHOP 8WARTSENBURQ S Lotendebiet tionda en bij D J JANSEN Hengelo 6 k SO Ct ttOPtt POIKK ODDl 9 m SCHIEDAMMEIi GENEVEE Uerki NIGHTCAF Verkrijgbaar bfli M PEETERS Jz N B A U biiviji van eohttiatd ii Mofaet en kurk atwdi voortiuD ran dan num tier Virma P HO PPR Zenuw on Maa flijdors wordt nit orertaiging als een werkelijke hulp in den nood het boek MD bevolen Nft ontTMgit Tan ndreiper bri fkii rt orit d t boekje franco per port toegezonden door BLOKFOBL B Bookb Zaltbommel AN Blommesteinö Inkt prottoniler ind lijk de BESTE n VTlkomen ONSCHADELIJK APFLDOORN HOUAND 1