Goudsche Courant, donderdag 18 september 1902

Vrijdag 10 September lOOS 41sle Jftar ang o 8007 fi BWH p i p i ai w mmm mmm IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefoBii De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jjer Wie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderlijkc Nonimors VI IF CKNTEK TelefMi II t ADVKllTENTIEN woxden geplaatst van 1 ö regels i 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de niidd Tarwebrood i cent de K G bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsehe uitgave feEVÈRBLb Tourist De hoofdtekst van dit haldnaandolykscke tijdschrift beitaat it de SeHchrilving eener UeUomde Aarde die de Heer E T Kk nrtra KiürF a in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rIJI fielUuêfreerd naar eigen pfuilu i graphlDCheopnn leder inteekenaar ontvangt por jaar ongeveer 90 AHêUtlUkanrten die hem aan eigen of een nnder door hom op te geveu adren door unze reizigers worden tocgezondeu Voor de eerste maal komen deze nit vorsebillende plaatsen in Arable l erzie Voor en Achter Indiö Hirma Malacca enz Pr s f €r jaargang 7 V0 ind de Antictilkaarten He intcekcning is to allen tijde opengesteld Ook do Ansichtkaarten worden te allen Hjde geleverd Bureau De Wereld Tourlat Ha rleiii Wie zeker zijn wii d Ecbt Eikel OBCae t ontvangen tenmeugMttld en aa v l prcefnomingen la den handiil gekomeu onilei dra naam d a uitvindera Dr Hichaslli vermrdigd p d besta machines tn het wereldber N d tabbliaaement vaB Qebl 8toU rok ts Keulen liclia Bikel Cacao Ib viarkanten bnaaen Qe Bikel GKM is nut melk gekookt een langenams gezonde draak voor iir nlykach gebruik een t 2 theelepeb vu t pooder voor oen kop Chooolata Al geneeakracbtig dnmk by val van aiarrbee ilecata met water t gtbralken Verkrijgbaar b j Toonaamila a 1 Apothaksra a Kft ltt F ftm e M Bé c 0 90 TSM 0 B raalv rtagenwaonlI W voor Kodtv j and Julius MattenklMlt Amnterdam KalvKstraat 103 IN HET MAUAZI IN E AVONBSTEB liJn voorradig in verschillende aoorten on prijnen GEYSERS eenvoudig in do behandeling én volkomen veilig plaatsing ondor volle garantie Het beste adres voor JASKOBNÖIZEN KOOKPIiATEN GASORNAMENTEN geregeld de nieuwste soorten GASBALLONS Alles tegen concnrreercndo prijzen Boste en goedkoopste adres voor G S ÖUOEIUCHTBENOODIÜDHEDEN Aanbevelend M M VA L00 TELEF in Gasfitter COGNAC inPtRIAL Socifté Oéaér t des E ia de Vle de Vogtsc Verpakt in veriogelde demjhons van aVi B en 10 Liters Prgs f 1 40 per Liter is verkrijgbaar bji 0 U Bw viDtiM GOUPA Proetfienaehen il f 1 30 van dn Haagsclic Pro Boer Vereenlgiog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afrikaansciieii oorlog Deze LOTEN f 1 per stnk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zs A BRINKMAN Z en aan het Kantoor der Stoi$mboot De IJsel Xutcer piantaariltg tonieum Dr AUG ALEXANDRE te Brussel die nauwkeurige proeven met de Sangninose genomen heeft schrglt ons over de door hem verkregen uitkomsten o a I constatecrf In all midde Ii en kind dat typheuso koortsen gehad had en dientengevolge zeer verzwakt was kon maar niet op krachten komen door de middelen die gewoonlijk in zulke gevallen worden aangewend Uwe Sangninose heeft daar evenwel spoedig eene merkwaardige verbetering aangebracht De eetlnst is krachtig opgewekt de slaap kalm do vroolijkhoid wedergekeerd kortom de iSangninose heeft in enkele dagen godaan wat anJera gewoonlijk verscheidene weken vereischt Ook een meisje van lH jaren dat aan hevige bloedarmoede leed heeft aanvankelijk veel baat van de 8aagoinose Eene verhoogde levensopgewektlieid valt te constatecren 10 liot In alle gevallen van bloedarmoede en zennwzakte is de Sangninose hct middel Prijs p fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda biJ WOLFF k Co Wcsth en I ZIELSTEA Tnrfm wmmmmmmaÊÊimmmÊÊiÊ mÊimmÊimmmmimmmmmÊÊmm Geen Kinkhoest Geen Inllnenxa Om ISinkhocsl Influenza Borsl en Koelaandoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereblberoemde Superior DmivenBorst lionig Extract M E L I 1 T II E nit de KoninklSke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C HEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et bj Firma WOL f f Co Westhaven S Gouda l 7 4 ffc AST£ riV Kleiweg E luO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12ü te Gouda A BOUMAN Moordrechi t lNKSB Nienwfrherkai IJtd A N vi ZESSEN Sc won wmn J Tn TÜUKEN Bo t op B T Wl IK Oudtwairr A 8CHEEB Haatlrecht P W EDE Oii ioo cr K viNDSii HEMDEN te IWuwijk P i o SPiCK AfoercapeUe O v o SÏAlt Waddiniiêveên Wed V HOLST Waddingmen M KOLKMAN Wadi inmveen P A us GKOOT Oudewaier A D JONGU Ou Uu atf r 3 P KASTELEIN PoUroekerdam D ÜIKKEH te Bwcltop i rwm if i iw wm nn rm m m K X n r rLtra fmi Vgmilft l ai Y loowcl l ij kinderen al Yolwiusencn gebrek uo eetlust elechle p tverteriitf lenuwhoofdpHn ter veraterklng na xiekte of kraambed Icoorti en hare gevolgen QUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijwndcr tegen Bloedgebrek Bleikcucht kwalen Tan Krlttictien tecftyd cm Verknigbnar in ftacons i 1 00 ea ƒ L L pSlf Al f an nToe baam TtrBterkend a8ngenaamvKnEmaaV voordeigeUjkschgeb uik 3 1 lV kinderen zwakken en kllerachtlge geatellen leer tan te be veten AU geneeakxacMln drank hy stoorniiaen ler ipijsverterlngaorgaoen en dlarrhéc ook voor taigelingen en kleine kinderen rri per buiO S KgT 1 70 4 X Kgr Q OO i Kgr O BO bumn 4 H Kgr O 0O Melksuiker r Zo 7 ê u Cliamlacli sulvere PRAEPARATEN VAN Asthma Cigaretten r TiTT n 1JÏS ÏÏS IXSi a 3 Jooïjo i Ö 80 en ft W I 1 i Tamarinde Bonbons Klii r n rc rn f i V U Ie T nMlaJ Bonbo n v KRAEPELIEps HOLM e dur de vorm voor het kind betMrI llk en de ima k angen tm Pn i pr aoo je 0 90 to O BO Salmiakfastillestf5 S r J een lljmoploiiena en veriaehten d middel bU uKn m ndl ld uialaUfflid m □ leschje verkni ebMr l ri ƒ 0 20 per flejch je rr p r l KHAireUIK HOLM te JTS ApolMAtrt ürofitian KRAEPELIEN HOt Hofleveranciers ZEIST AUfcltd y ijï Patent H Stollen Klirt iniiUH Ml tuig mt memnriiin FUmun Warnuitff Iter niaM Erfulit mun Fatent H StvUan emingin htt Mêu w MMKMfwi verthUMen NachuhmunifeH gtitUi Mm timft dtMr mm witlt aclmrfen H SliiU lm m m Urit xHt k ulclm tHêUitKlUirtm Hl naltr ritUt fH MimUm trnfUli SS JVaia M n kH XmgtHtm n k mé Intcê Ondergeteekende beveelt zich beleeld itan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 NICBW onovertroHea Trof Dr Liebers ireibekond illOW SBACHt UIZ Alleen eeht met rkbnekimerk tot Toortdarende radicale en xekere genezing ve n alle zelfs 9H de meest hardnekkige zenuwm DÊ ftiektea vooral ontstaan door V QI afdwalingen op jeugdigen leeftjjd Totale genezing tbo elke zwakte Bleet tjoht Benauwdheid Hoof fpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte gpygvertering ODvermogen Inipotenz Pollntione enz üitToerige prospectuBien rrijiror Pesck fl 1 ö i ft 8 duWwIö flewii n 6 CenlrnalDepot Matth v d VeRte Zaltbomrau DcpAH M Cléhan Co ttotterdam V Hiippol B fTBïenhage llalmmanB do Jong J Ozn Uotlerdaoi Wdff V Oo ioa la on bii allo droifisten Thiiny i Wondubtlitm m do güheole worold Uekeml on foroemd Ünovertroifen middel togen allo U O r 8 1 L O n r Lever Haajf lekten enz Iimoudig zoowel als ook uitwendig in bijna I wUe zioktogevalloD met good gevolg I I J aan to wendon I rl1s uer AaeoB UJ t 1 lier post 1 1 15 Thiiïry B Woadinalf bozit eoii alsnog ongokonde geneeakrnch on Uoilzame werking Maakt moestal olke pijnlijke en gevaarvoUo operatie geheel overbodig Met ilczo zalf word oen u a r oud voor oiiKeneesli k ïehoudeii beeiii ezwel en onlangs een bijna se jaar kaukertydeu xenezeii firougt genezing en Torzackting der pynen bij wondon ontstekingon ons van allerlei aard Prijs per pot f 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotbok T IIENBI MiNUEitSi ItokinS Amstordam Wa r geen itepöt is bestelle meii direct aan die Schiitienipotbeke du A IHIKIIRY in Prcgnda bel Kohit li Owterroich Gelieve proipectug te outbiejleft by het Oentrwl Üepót iader KakinS Amiterdun i AU U mmm Markt GOUDA Ondergeteekende beveelt bovengenoemd op nienw gerestanreord Café Restaurant KEGELBAAN en VERÖADEEZALEN beleefd aan Den goheelen dag gelegenheid tot het dineren è la carte terwgl nitstokende Zalen disponibel ziJn voor brailoften partijen en vergaderingen tegen billijk tarief Nog gelegenheid voor hh kegelliefhobbers tot het oprichten van elubavotiden Drie bUfart waarvan een model TOULET te bespelen k 30 et perunrol per tartö als gewoon Aanbevelend J WOUDENBERÖ IJskoud BIER Van af heden Am tel Ptiener Heineken Gersle So l d tO cent per tumbler Vraag voorts HElNEKEiNS ERSTË No 1 JUu ktwi fMUM Ma Ite nram kritebMT bii winlMlIm te sX w k OaknoUii tni a tni Hm IMM oplm sari Si tfWi W per Stampot inhoudende Liter Dnik vaD A BRIMEHAN Zn Ooada BulieuUDdscli Ovurzicbt In do Wetgevende Vergadering te Kaapkondigde de premier aan dat het officieel blad het besluit behelst tot opheffing van de krijgswet in de geheele kolonie Hot Staatsblad waarin de opheffing der krygswet bevolen wordt bevat tevens een proclamatie waarin nadruk wordt gelegd op een bestaande wet die de Regeering het volledig toezicht geeft op allo wapens en ammnnitio in de kolonie en op den invoer daarvan De Cape Times heeft hot bericht ontvangen dat lord Milner als regeeringscoramisaaris in Zuid Afnka en al gouvernenr der nieuwe kolonies zal altreden en vervangen zal worden door den tegenwoordigen gouverneur van Ceylon sir John West Eidgeway Do Daily Express gant op dit bericht d or en vertelt dat lord Milncr nu hij voor den nieuwen toestand in Zuid Afrika de grondslagen heeft gelegd ziJn taak als volbracht beschouwt en naar Engeland wenscht terug te koeren En het blad noemt de keuze van air John West Ridgeway als zijn opvolger een zeer goede die algemeene instemming verwerven zal Sir John heeft een schitterende loopbaan achter zich Hü was vroeger consulgeneraal te Tanger daarna onder minister voor Ierland onder minister van buitenlandBche zaken onder minister voor Indië en het laatst gouverneur van Ceylon Het is te begrijpen dat lord Milner naar ontslag verlangt Na zijn brief aan sir Walter Hely Hutchinson over de schorsing der Urondwet in de Kaapkolonie was het een moreele nederlaag voor hem dat de Engelsche Eegeering over ziJn gevriagd en ongevraagd advies heenstappend weigerde die schorsing toe te staan En thans is ook de krijgswet in de kolonie opgeheven iets wat noodzakelijk volgen moest op de weigering om een dictatuur in de kolonie in te voeren maar wat geheel in strijd was met de begrippen die lord Milner had over het bestuur der kolonie Waar dus zijn adviezen door de Engelsche regeering niet worden opgevolgd en waar ondanks de woorden van sympathie van Chamberlain tnsschen de regeering te Londen en den Hoogen Commissaris in Afrika geen eenstemmigheid meer bestaat daar is het begrijpelijk dat lord Milner wenscht het bijltje er maar biJ neer te leggen FEVILLETOH DE TWEE niIEBSm 163 s = =w Plotseling werd zij omringd door een troep dronken kerels die luide schreeuwden en vloekten atij gilde in h ar radenden angst Harold sprong den voorste naar de keel een ander trad vooruit darold li t zijn prooi los en sprong op den nieuwen aanvaller toe De dappere hond deed wonderen maar de kansen stonden niet gelijk en de mannen hadden knuppels wmen woedend en hadden hem reeds gewond Een der booswichten had Sybil bij den arm gegrepen een ander had haar klaed vost toen eensklaps een ofBcier met stof en bloed bedekt met den sabel in de hand van het terras afsprong en ter hulp neldc Hij sloeg den eenen neer wierp een ander óp zijde en terwijl hij den linkerarm om Sybil heensloeg verdedigde hij haar met zijn twaard terwijl Harold wiens woede thans ten top was gestegen van den een naar den ander vloog en haar aan den anderen kant beschermde Hare aanvallers waren verslagen waggelend boegen zij op de vlncht de otficier wendde zich om en drukte Sybil aan zijn hart Wij EuUen nooit meer scheMen zei Egremont Nooit fiutsterde SybtL De Frankfurter Ztg bevat een correspondentie nit Johannesburg gedagteekend 20 Augustus en waarin het arbeidersvraagstuk wordt besproken Op het oogenblik werken niet meer dan circa 38 000 Kaffers in de mijnen 6000 daarvan worden in de kolenm ynen gebruikt Vermoedelgk zal in de eerstvolgende maanden de toevoer van gekleurden arbeiders aangroeien zoodat wel mogelijk is dnt het cgter van 100 000 arbeiders die v6ór den oorlog in de mijnen werkzaam woren na verloop van eenigen tyd weder zal worden bereikt Maar dat aantal ia lang niet toereikend om te exploiteeren gelijk de industrieelen het wenschcn Volgens de berekening van dezen ou men ongeveer 141 000 zwarten dienen te gebruiken Wil men echter rekening houden met de talrijke deep level mijnen die men van plan is in de eerstvolgende jaren in exploitatie te brengen dan zou een personeel van 300 000 arbeiders nopdig moeten worden geacht De redevoering door den Fransohen minister van marine Pelletan Maandag te Bizerte gehouden verdient wel de aandacht Het was aan het slot van een lunch hem aangeboden te Bizerte dat de vurige redenaar den minister de baas werd Uü wijdde in een toost uit over de rol van Bizorteals centrum der national y tieiiigmg f Mri f kaanschen bodem Dit land is op die rol voorbereid door do geschiedenis zei hfl Hier dicht bij verhief zich Carthago en hier bouwen wjj een nieuw Carthago zonder de ondeugden en wreedheid die het oude Carthago deden verachten door allo volken en in tegendeel het Pransche licht en het Fransche genie verspreidend Wij zeggen niet dat wij van do Middellandscho zee een Fransch meer willen maken ging hij voort Dat was het woord van dien grooton man die ons de wereld wilde doen beheerschen wy zijn genezen van die droomen Maar een deel der Middellandscho zee is Fransch en blijft Fransch Dit werk dat voltooid werd door de dapper arbeiders van onze twee legers geleid door admiraal Merleaux Ponty en generaal Marmier waarbij men den naam van Pavillier directeur van publieke werken te Tunis kan noemen is voldoende om aan te toonen wat is en om gerust te zijn over de gevaren van een vreemden aanval Met deze sterke wijkplaats ereneon zoo goed gelegen voor den aanval met Corsica en met Toulon kunnen wü de deur bewaken die geopend is tnsschen de twee helften van de HCX FDSTUK IX Het was in de lente van het volgend jaar en l ady Bardolf bracht een morgenbezoek bij Lady 8t Julians Ik hoorde dat zij gisterenavond bijLady Palmerston moesten zijn zei Lady St JulianB Neen zei Lady Bardolf met het hoofd schud dend zij vcrtoonen zich het eerst in Deloraine IJouse Ik weet dat wij daar Doi derdag bijeenkomen Nu ik moet eerlijk zeggen zei Lady St Julians dat ik nieuwsgierig ben haar tezien Ix rd Valentine heeft hen verleden jaar te Napels ontmoet En wat zegt hij van haar O hij il opgetogen I Wat een romantische geschiedenis I En welk een gelukkig man is lord Nlarney Als men allesvan te voren geweten had riep Lady St Julians uil Toch heb ik hem altijd gaarne mogen lijden Maar zijne broeder was wel de laatste wiens doodik verwacht had Hij was zoo stevig Ik vrees dat lord Mamey geheel en al vooroni verloren is zei Lady Bardolf met een ernstigen blik Ja hij heeflt altijd zoo iets vreemds gehad zet Lady St Julians en hij was gewoon te ontbijten met dien atschuwelijlcen mijnheei Frenchard en meer van die dingen Maar ik geloof toch wel dat hü verstandig sal vorden nu hg zoo n kolot Middellandscho Zee in weerwil van Malta en Oibraltar Zeker ik verlang niet naar een conflict tnsschen de volken evenmin tegen Engeland als tegen Italië maar daar w j niet weten wat die anderen van hun kant doen is het onze plicht om den heiligen oorlog voor het Fransche vaderland te 5en zjjn vjjnnBen voor te bereiden wie zij ook mogen zijn Ik ben overtuigd dat wjj dank zij de medewerkers die mü hier omringen alle gebeurtenissen kunnen tegemoet zien Er bestaat geen zekerheid meer in de beschaafde wereld Aan het inde der negentiende eeuw na de nederlaag van Frankrijk tegenover de barbaarschheid van het onde Oermanie zag men den beleodigenden terugkeer van het brutale recht De geheele wereld schijnt beheerscht te worden door de telling Macht gaat boven recht Wij moeten dus alle pogingen inspannen om dien bron van recht en licht het Fransche genie te handhaven Mfltchien is het gelnkkig dat Pellatan zóó sterk 1b doorgeslagen dat men er in Engeland en Duitschland om lachen kan Het is anderf geheel buiten den regel dat een minister zoo met den naam den vijand aanduidt h Pelletan deed door t noemen van MaltSf of Gibraltar of wel dat hij ow een ander natie het woord barbarisma go De strijd tnsschen de autoriteiten en de opportunisten wordt op het sociaal democratische congres te Munchen voortgezet Er was aanmerking gemaakt op de oprichting van socialistische tijdschriften naast de Vorwftrta die in het afgeloopen jaar tengevolge van zulke concurrentie heel wat minder ontvangen heeft dan vroeger vielen zelfs onaangename woorden over het optreden van den jongee Liebknecht die intijsschen ook zijn verdedigers vond Kautsky redacteur van de Neue Zeit verdedigde zijn beleid Hg is geen tyrnn maar hij moet sommige artikelen die hem aangeboden worden wel weigeren omdat hij de beginselen dor partij onaangetast wil laten f wee stroomingen zullen er altijd blijven onder de socialisten het is al mooi dat ze niet zooals in Frankrijk tot een scheuring hebhen geleid maar enkel tot een onaangename tpanning die wol verdwijnen zal in den aanstaanden verkiezingsstrijd waarbij de socialisten vereenigd znllen optreden tegen den gemeonschappelpen vijand Stadthdgen drong er in een heftige rede op aan dat de Sozialistische Monatahefte in den ban gedaan zullen worden immers daarin saai vermogen heeft gekregen Kolossaal dat moogt ge wel zeggen zeiLady Bardolf Mijnheer Ormsby en er niemanddie beter iemands inkomen kan beoordeelen ze tdat er geen drie pairs zljo in het geheele rijk diezooveel per jaar hebben Men zoKt dat de bezitting Mowbray veertig duizend pond por jaar opbrengt zei Lady St Julians Dio arme J dy de Mo brayl Ik heb gehoord dat mijnheer Mountchesney besloten heeftniet in appel te komen tegen de uitspraak Ge weet toch wel dat hij niet den geringsten kans zou hebben zei Lady Bardolf O wathebben we een verandering gezien in die lamihe Men zegt dat de hem gestelde eisch de oorzaakis geweest van den dood van Lord de Mowbray maar naar mijne meening is hij het verbranden van hal kasteel nooit te bovon gekomen Wy zijn dadelijk naar hen toe gegaan en ik heb nooit iemand gezien die zoo afgevallen was Wy haddentoen gewild dat ze bij ons zouden komen to Firebrace rnuar hij zei dat hij het graafschap onmiddellijk zou verlaten Ik herinner me dat lordBardolf tegen mij zei dat hij er uitzag als eenervende Nu ik moet ggen lei Lady St Julians die de Uatote oogenbhkken verstrooid had sitten rondkijken dat ik erg nieuwigierig ben LadyMarney te lien De lezer zat uit dit gesprek hebben opgemaakt dat Dandy Mick ondanks zijn val on alle gevaren die hem wachtten toen hij weer tot lich 11 gekomen wal er in geslaagd wai ondanks vuur en vlammen sabel en karabijn alles overhoop rijdende ruiters wordt een middending verkondigd tnsschen het liberalisme en het psendosocialiame De redacteur achreeawde terug dat Stadthagen loog waarop een luid kabaal ontstond en bet scheelde weinig ol de redacteur waa de deur uitgezet Vollmar wiens optreden mef lolde toejuichingen begroet werd men is in Munchenl zegt dat de onafhankelijke mannen de Neue Zeit den mg toegedraaid hebben want Kautsky ia onverdraagzaam en maakt zich iedereen tot vijand Hij voert een kazernebewind Ala bet congres bepaalde dat de socialisten niet mogen meewerken aan bladen tenzij deze door het hootdbeainur gesteml eld zgn zonden alle echte socialisten weigeren zich daaraan te onderwerpen Ulrich wekte oot gelach toen hü opsprong zeggende Als jelui eens wisten hoe weinig de werklieden zich bekammeren om die tal muduitleggingen I Sluit toch die hoeren samen ergens op dan kunnen ze elkaar verslinden Bernstein die zeer opgewonden ia komt terug op de verklaringen die hjj te Lubeck heeft afgelegd Hij wordt uitgejouwd door do eene helft van de vergadering luide toegejuicht door de andere helft Het slot der discnssiën was dat een motie strekkende om de vrijheid der sehrijvera op socialistisch gebied aan banden te leggen ingetrokken werd Verspreide Berichten De Fransche Jeznletcn die zich niet meer kunnen bezighouden met het onderwijs zijn in massa naar Madagascar China Alaska en Canada gegaan als zendelingen De luitenant ter zee De la Motte dieop nonoctivitoit is gesteld in verband met zpn protest tegen de uitvoering dor regeoringshesluiten inzake de geestelijke orden heeft ziJn ontslagaanvraag toegezonden aanden minister van marine Waarschijnlijk zal de sociaal democraat Vivianl zich te Valence candidaat stellen voor de Kamer in opvolging van dontot sedator gekozen Maurice Fanre De oudprosident dor Kamer Paul DoFcbanel die heel weinig meer van zich doet hoeren smaakt vadervreugd door do geboorte van een dochtertje Do oud ordonnance olflcier van generaal André kapitein Humbert die verplaatstis naar de provincie sn daarom zijn ontslagheeft aangeboden wordt waarschünlijk tot en plunderde benden het klooster te Mowbray te bereiken met zijn kistje met papieren Daar vroeg hij naar Sybil in wier handen en in wier handen alleen hij het moest afgeven Zij was nog alwezig maar getrouw aan zijne opdracht wilde Mick het aan niemand anders overhandit en en uitgeput door de vermoeienissen van den vreeselijken dag bleef hij op de binnenplaats van het klooster waar hij zich met het kistje tot peluw uiutrekte totdat Sybil onder de bescherming van Egremont terugkeerde Toen kweet hij zich van zijn taak Sybil was op dit oogenblik te veel geschokt om er het volte giwicht van in te zien maar zij gaf het kistje in bewaring aan Kgremont die terwip hij Mick verzocht hem naar zijn hotel te volgen alscheid nam van Sybil die toen evenmin als hij bekend was met de noodlottige ontmoeting op de Heide van Mowbray Wij moeten een sluier laten vallen over de onbeschrijficlyke smart die de onverraijdetijke en spoedige openbaring van de vreeselijke waarheid aan de dochter van Gerard veroorzaakte Hare liWde tot hare vader was een van die diepe aandoeningen dieecnonahKheidclyk bestmddeel van haar leven schenen te zijn Gedurende langen tijd was zij troosteloos terwijl haar smart alleen verzacht werd door de heilige lorgen van Ursula Er was nog eene andere treurende in dezen tijd van droelhei 1 die wij niet moeten vergeten dal wa lady Marney fS ot volgt