Goudsche Courant, dinsdag 23 september 1902

Dinsdag 2S September 190SI 4l8 e Jaargang So 8901 loudsclie Nelkinrichliiig mimm mmm IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefam S ADV ttTENTIEN worden geplaatjtt van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 C enten Groote letters woitlcn berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur lei midil tdcfMta M De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag e lij ka met uitzfondeiing van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fi anco per p 8t 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Societeit Ons G enoegen Zondag 21 September GIlOCiTE door den alom gnnittig tekende Professor t IS MK KIKSO op het door ZEd geleverde BILJART met REOIILEERBARE ÏAEEL Alleen voor H H Leden en gelntrodaceerden Aanvang S nar HorrMAN il ene prachtige rollectie Banglampen STAANÜK LAMPK JCniig Uiiilaai iis Aanbevelend P P SOOS TIENDEWEG 59 Ondorgoteekenda beveelt zich boloold an voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften ij I AlMok ationderiyke itchotolii en alles wat tot hot kukHvak bithoort dcav rlungd met byieverlng van Berviea lUver tutelllnnon eni enz Aanbevelend Gerard Pinksen Iiiisinicr Wo tliavcii l iH WORDT NjPTJITfiBSTElD Trekkinji aterdsK 4 October lOü Vijfde Verloting te HENOELO tield door KotarU BCHEPKRS van Zelhem In het openbaar bU WITTE te Hengelo Geld 30 Lol4 ii een prijs Ie I rv MMO Gulden êèt I verder aanplakbiljetten b woderverkoa en Verkrijgbaar bj BISSCHOP SWABTSKNIJIIKG K Lotcndebiet Gonda on b i D J JANHEN Hengelo G 4 M Ct IN HET MAGAZIJN M mwmu z jn vuorrftdiK B ID El IST In vorBchillende soorten en y ry en QEYSERS eenvondig in do bchaudoling en volkomen veilig plaatsing onder mtlle garnnlte Hel beste iidrus voor GAHKORNtll KN KOOKPLATEN GASORNAMENÏEN gecngiild de nieuwste noorten UASBALLONS Alles tpgt ii concnrri oronde prijzen Bi Bto eii goedkoopste adred voor Ö tS OLOEfLllMlTHKNOODIUDHEDEN Attnbevelond M M VAV LOON TELKK 117 Gasfitter Druk van A BRINKMAN Zn Ooild Tel lo 91 I I DageUjks versch verkrijgbaar Prima Hwalilell T4iELB0TË i 1 4 per K G Gepasteuriseerde Rooraboter Zeer goede kwaliteit f per K G voor Stoof en Kenkengebrnik BcHtcIlingi ii worden direct uitg evoerd COSTÜUM a f 2 7S r 5 90 f 4 75 UitstelseBie Modellsn Zwats kwaliteiten SCHENK é Zn Heden Zaterdag 20 Septeml er WERELD PANORAMA Ho le Groeiieiidaal 5 Geop nd van êmorgeH 10 tol avondt 10 nar ENTREE fO Ots KINDEHEN M Cte IEDERE WEEK NIEUWE 8ERIE Van 20 al tot 26 SEPTEMBER NAPELS met den VRSUViUS eo POMPËJI De StcdelijliC Hypolheckbank TE S 6RAYENH AGE COMMISS tBISSEn W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J 1 BOSMAN L DROOGLEEVER FORTUIJN H L EI 1 HO J J V F KÏAVP Ja Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A M0L8 1 ER e M C OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSÏKIN PFI8TEK en Mr jk R ZIMMERMAN Skit eertle hvpotkecalre geUUeemtmgem op huizen on landergen tegen billijke voorwaarden Geeft 4 Vo panMrteeen uit tegen den ic er can dtk 4agInlichtingen te bekomen te QOUDA btj de Heeren iW J ttUIBH ii do Diiwteuren Mr P DROOGLEEVEE FORTUIN Mr C SCHUIT licbaamsroven en wonden strakheid en bteItingcn bg vcrzweringen winterbanden en v ten bij schurft danwworin Zuivert van onrein insect onder in en op het vel on haar 10 cl por d os 6 stuks 60 et gr doos 100 gram HO 81 Tevens vprkriji bar geurig en unschadoiyk ZDIVEHINGSVET Na ontvangst van postwissel k 40 et of 8 poBIzegels k f cl wordt l ei monstèrdoos kuiveringsvet van lüOgraoT toegezonden 6 kleine doosjes fi 5 cent met gebrniksaauwijzing en altesten verzacht en neemt dadeiyk de pijn weg GcneaBt onfeilbnaralle brandwonden Ook onleilbaar op het vel tegen branderigheid klierachligheid hpofdzecr aangelichts en andere 4 Openbare Verkooping Ie llaasireclil op VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1902 dei voormiddags fO uren aan bet Huis B No 87 aan de Hoogstraat ten oversla van den Notaris J KOKMAS van Eenige Meubelen en HUISRAAD BEDDEN en BEDIIEGOE J VLOEHKLEEDEN en KARPETTEN en V6ór de verkooping te zien m i SCHIEDAMMEH GENEVEE Merk NICm lXZïAF M lM JiTKIt S N ii AU be ija ui uolitliunl i OBchiH OQ kurk itcixla voor een vftn den nwim ilnr Pirms p norPF Mt I 11 i UI lil Markt GOUDA Ondergeteekende beveelt bovengenoemd op nieuw gerestaureerd Vafé Restnurant KEGELBAAN en VERGADERZALEN beleefd aan I Den geheelen dag gelegenheid tot het dineren it In eiirle terwijl nitstekondo Zalen disponibel zfln voor brnilolten partijen en vergadoringen tegen billijk tarief Nog gelegenheid voor hh kogelliefbebber tot bot oprichten van clHbnronden Drie bllinrtD waarvan een model TOULKT te bespelen il 30 et per uur of l or partij als gewoon Aanbevelend J WOÜDENBERa iH Ijskoud BIER Van at bedoji AmMel PlliiHer Htine j en Oer te ffo I ü 10 cent ler tumbler Vraag voorts HEINEKËiNS GEltSTE No 1 per Stam pot inhoadünde g Liter f ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lourens TELEPHOON No tS Geen betet adres voor allo soorten SOHOENWERK dan liel NiwnlbntliaDLscli Scboei en LaaneBmagiuiji KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwogsteeg Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk GOGNAG mPtaiAL iocieté Génénledes üiii de Vie de Cognac Verpakt in verzegelde domyhons vair 2 i 5 en 10 Liters Prijs f 1 40 per Liter Is verkrijgbaar bj C VAl LIET Café Brlvédèhe GOUIU B r n M H ikS S pklMTit HMfM Duw saT Proet lesachen A f l W Bullculandscil Overziekl België en het Belgische koningshuis z jn M 8 diepen roiiw gedompeld door Hf onverwachte overlijden van de koningin llllie Henriette Anne aartshertogin van 0 te rSk Wel was de koningin in de laatste jaren sukkelend on veel droeg daartoe bg het verdriet dat zij had van hare dochters JS bad veel geleden zegt do Etolle Bel in de biographie die dit blad haar hedeS wgdt als Koningin en als moeder en had daardoor in aller oogen de wijding 410 het ongeluk en de smart geven Z vereenigde de majesteit van rang en van afkomst met de majesteit van hot ongeluk Maar te midden van de rampen die baar troffen bleef zij steeds Koningin Men kon ateeds opmerken dat zij een afstammelinge was van Maria Thoresia zegt Van Praet v n haar Als koningin en moedor was zjj niet gelukkig en toch was zg in waarheid koningin en vrouw Zij had de gratie en de goedheid die aan de kroon de hoogste waarde geven Haar liefdadigheid was onnitputteiyk en uitte zich steeds op koninklijke wijze Zy wist niet alleen to geven maar zi kon schreien en glimlachen zij had het geleerd in haar lange en droeve leven dat ondanks de glorie van het koningschap en endanks de schittering van de majesteit voor Jiaar een Ihng lyden is geweest Toen zij als jonge bruid van den hertog van Brabant haar intocht in Brussel deed stralend van schoonheid en jeugd icheen het leven een lange droom van geluk voor baar yin zullen worden Maar niet lang dnarde die droom De dood van haar eeiiigen zoon den jongen hertog van Brabant liet haar ontroostbaar Toen kwam de droeve geschiedenis van haar dochter Stefanie die gehuwd was met aartshertog Rudolf van Oostenryk En nu in den iongsten tijd weder de gebeurtenissen die haar oudste dochter het verstand benamen Dit alles schokte haar gezondheid en sleepte haar na lang Ijjden ten grave De ontvangst Vrijdagmiddag van de drie Boerengeneraals te Antwerpen was ontzaglijk geestdriftig Geen vorst heeft ooit in Antwerpen eene intrede gedaan die in de verste verte kan vergeleken worden bij die van het roemvolle drietal schrijft het Hand v Antw ¥ Het begon reeds aan het station Daar was het in weerwil van de beperkte uitgifte van ViLLEJOX Humoreske van Frits Woldkck l t ktt Dmtsch vertaald Ik verbi d e roortUB meer om te gun met dicn lobenmsker cd tijöc moeder 8pr k tante JoBcpHme Zoo Uns Etilke burgerluidju in hun eigen kring blijven lean men ie dulden Wanneer ze echter onte opvoedingsmethode trachten te storen de methode van dames die haar gansche leven aan opvoeding en weten ichap gewijd hebbeo dan moet daar een eind aan komen Hilda balde hare kleine handen Hare wangen gloeiden fik kan daaruit opmaken dat ik u ook niet voornaam genoeg ben eu met het roo even fdoor a gezegde tante Josephine beleedigt u mijne m er nog m haar graf Ook zïj was Jeene handwerkendochter en ratjn vader die als koopman naar uw inzien een beteren stand be kleedde leide rteedsjidat een knap handwcrki man me waard is dan velen van zija stand die wttimg weten en niet veel kunnen Van u is geen sprake lei tante Josephine maar van den heer Schulze en zijoc moeder Nti geraakte Hilda eerst in vutir W t u van den heer Schalie tcfgen of den perronkaarten propvol Kr was voorzorg genomen om op het porron waar de trein zou stilhouden alleen de comitë leden en de pers toe te laten Maac 4i wel leest men in bovengenoemd blad Pas was de trein In t zicht of de menigte zonder rekening te honden met reglementen of consignes stormde over en toen de trein stil hiald stond het comité dat do generaals moest ontvangen wol 50 meters van het compartiment verwijderd waar zjj inzaten En wat te verwachten was gebeurde Het volk verdrong zich voor de portiers en een kreet van Leve de Boeren zoo machtig zoo geestdriftig als inen ooit gehoord liad weergalmde onder het hooge koopeldak z lts oer de helden gelogi nheid gehad hebben om drn voet bnitcn het rijtuig te zetten Leve de Boeren Hoera herklinkt het Leve De Wet leve Do la Rey leve Botha Al do reizigers van den trein steken do koppen buiten niemand stapt af Zy juichen mee zwaaien hoeden en zakdoeken on een gedrang om een ribbenkas to plottcri U ontstaat terwijl als op een gegeven treken eensklaps het Boerenlied weerklinkt Kent gij dat volk vol heldenmoed I Spoorwegbedieuden douaniers ollicieren heeren en dames werklieden en kindoren alles zingt mee En wie niet moe zong pinkte een traan weg want nooit kreeg men iets zoo oprecht treffend zoo hartroerend zoo echt gemeend te booren on te zien Eindelijk gelokte het aan het Comité tot voor den waggon te geraken waar de generaals en hun gevolg vasten voet hebben gekregen En wanneer M vanKerckhovon Donnezer in slaagt hen te naderen om hen in eene korte toespraak welkom te beaten itwijgt jedereep eerbiedig om te luisteren En ofschoon niemand er iets van verstaat blijtt het toch stil als wilde men den helden gelegenheid geven te verstaan hoe welkom zü hier in Antwerpen zijn Na de toespraak worden hun over de hoofden der massa grooto bloemtuilen toegestoken en ie midden van hoera geroep en een vreeselijk gedrang richt men zich nu tot den uitgang Langs den zijtrap werden zij naar beneden geleid door de lange donkere gangen van de statie om op straat te komen waar duizenden menschen zich verdringen Het duurde echter een gernimen tijd voor de generaals er in slaagden hun rijtuigen te bereiken De sterke politie en soldalenmacht vermocht eerst niets tegen de menigte Toen de stoet eindelijk gevormd was werden de ken wilt ia Uwe zaak Daar hij de hoogere burgerschool bezocht heeft en ook een jaar op de Pohtechnische school geweest i zal hy toch zoo n eenvoudig slotenmaker niet zijn Dan had hij ook geen rijwielfabriek opgericht die hij nu met goed ge vulg drijft En als u iets ten nadeete van zijne moeder zegt doet u daarmee onrecht groot oni écht Dat is eene lormeeie les die on onte nicht daar geeft meende tante Elizabeth Vergeel mij tante antwoordde Hilda niden kend dat wilde ik niet i ik moet ook zoo dankbaar zijn dit u mij na mijn vaders dood tot u genomen hebt en u zooveel moeite en zorg om mij dom kind gegeven hebt maar Itoe dankbaar ik ook ben vooral uwe goedheid moet ik u toch zeggen dat vele menschen liedden mot welke 11 noott in aanraking komt door Jut Schulze met raad en daad zijn bmjestaan zelfs toeo ij het nog zoo goed niet had ala nu maar met groote moeite en zorg de zrfak van haren overleden man moest aanhouden Vele behoeftigen uit de stad zouden dit kun nen getuigen Ja het is een brave vrouw beaamde tante Elizabeth die door haren jarenlang n omgang met voorname Engetsche families gewoon was de waarheid te huldigen al stemde die niet altijd met hare bedoeling overeen Alcoo wat heb u dan tegen die menschen vroeg Hilda bij de hand als eene echte Eva s dochter Dat ze in ieder geval niet tot dien deftigen rytajfen omringd door een sterk politie oskorte Op de Keyzerlei was de politie echt r verplicht ler bedwinging van de onsluinig opdringende menigte om dtn sabel te trekken Ken wilde nl de paarden van de rijtuigen atspannen De generaals stapten het ecist at ton huize van den heer Van Dooselaere Ze zün daar toegesproken door dezen zeil en ook door Pol do Ment Botha en De Wet antwoordde op nieuw herhalend dat ze voor hulp naar Europa kwamen niet om zich te laten toejuichen zooals De Wet erby voegde Wy hebben aan de wereld getoond dal wü een volk zjjn van beschaving en humaniteit zei Botha o m Wy zyn klein in aantal maar groot van harte Een volk dat vertrouwt in Ood zal nooit vcrdwgnen Maar voor het oogonblik is hulp noodzakelijk Daarom heeft ons volk ons naar n gezonden De Wel besloot zyn rede met de woorden 6od heelt geen volk geschapen dat geen recht op vryhoid hooft Het onze zal nooit dnldoi dat men het zweept Hg hoeft aan alle leine volkon een heilzamcn raad gegevof Hy heeft hen gezegd Worstelttot het Biiida v6or ge uw onafhankeiykheld opge t Tab te vgt uur een ontvangst plaats had ten nizc van mevrouw Osturriclh was er op dl place de Meir een menigte b een die doorli PetU Bleu op 200 000 geschat wOftft t aarlusschcn door bewogen zien do collectanten die geld ophaalden s Avonds was er een groot muziekfeest in do Harmonie waar alle drie de genoraal gesproken hebben Do Wet had echter weer met een humoristisclie redevoering het grooto succes van den avond De Belgische bladen melden Tydens de vergadering van het Brnsselsche college van schepenen zgn Vrydag de heeren Reinhart Delpire en D Artois leden van het Boerencomité ontvangen om met da overheid to onderhandelen over de ontvangst der generaals die Zaterdag moest plaats hebben Na eene korte bespreking word geoordeeld dat die betooging op het oogenblik niet gepast zou zUn en do leden van het Boerencomité hebben onmiddeliyk besloten do generaals te verzoeken hun bezoek in Brussel te verdagen tot na de bografonis der Koningin Dientengevolge is de reis der Boerengeneraals naar Brussel voor onbepaalden tyd uitgesteld De generaals vertrokken naar sOravenhage V stand behooren aU waar wij ons Goddank onder kunnen rangschikken antwoordde tante José phine trotsch t Is waarlijk ook een groot ongeluk niet tot de koffie of theekraojcs van burgemeesters ol apothekerivrouw genoodigd te worden aot woordde Hilda Ugvaardig Ik batwytel het zeer of jut Schulze die kwaadapreekbijeenkomiten wel bevallen eouden Tante Elizabeth zag hare nicbt strak doch niet onvriendelijk aan Haar die de groote wereld had leeren kennen waren die dameskranjes in geringere plaatsen altijd kleinsteedsch voorgekomen Josephine echter in hare heihgste gevoelens gekrenkt verhief rich en staarde de brutale Hilda aan met een blik waarroor vroeger zelb hure eerste klas leerlingen gesidderd hadden terwijl zy haar toevoegde f Hilda je begeeljl ic onmiddellijk naar je kamer die je heden hder geen voorwendsel meer verlaten moogt Hilda bleef rfustig staar schudde haar lokkig hooldje en zeiUe intermate kalm Tante u moet met veugeten dat ik al achttien jaar ben Ik laat mij niei meer opsluiten Ongehoorzaam kiad I als ik nu mijne handen van je aftrek wat moet er dan vafi je worden Ik heb eene betrekking als ik wil zei Hilda hierop als boekhoudster en correspondente bij de tnma Karel Schulze Zoon Ga heen met je Schulzes Ik zou wel een willen weten hoe je die betrekking soudt kun B vervullen Bebel heeft op het cosgrN te Muneben oen groote rede gebonden waarin hjl aehtereenvolgons over militaire en maritieme zaken de bnitenlandsche politiek en de biunonlandsche aangelegenheden sprak Hy drong er op aan met allo macht aan den aanstaanden verkiezingsstrgd doel te cemen Er moest veel geld byeeugebracht worden In alle diilriotan noeiten de auciaaldemocraten met eigen candidaten komen Biyft bet douanetarief op het program staan dan kan het centrum onder geen omstandigheden ondersteund worden meende Bebel Komt het r op aan dan zou men zolls geen steun mogen verleenen aan do volkspaity Bebel achtte hol zeer raogeiyk dat v6Ar de op 190 bepaalde algemeeno verkiezinian de Ryktdag ontbonden zou worden Indien bel daartoe kwam zoudon de socialisten by de vorkiezingen alle troeven in hun hand hebben want de massa van het volk en zelfs do gezeten bnrgery komt nu reeds in opstand legen de verbooging van levensmiddelen die te voorzien zou zyn als de regaering in haar toeleg slaagde Alle Duitsche staten hebben tekorten wegens de geldverspilling voor militairo doeleinden Met de aan Frankryk in 1870 ontnomen milliardan zeide Bebel heeft men forten gebouwd die thans als nutteloos beschouwd worden 170 mlllioen aan kanonnen besteed en cavalerieregimenten opgericht die thans erkend worden van ondergeschikte beleekonix to z jn Bobel maakte In dit verband een toespeling op de voorliefde van den Koitor voor de cavalerie een voorliefde die door andere deskundigen niet gedeeld wordt nu de oorlog in Zuid Afrika een heel anderen kyk up sommige militaire vraagstukken mogeiyk beeft gemaakt dan men vreegor had Hay de Amerikaanicbe Stnatssocretarll heeft aan al de te Washington geaccrediteerde vreemde gezanten van die Mogendbeden welke het tractaat van Boriyn van 1878 onderteekenden een geiyklnidendenots doen toekomen In hot traktaat staat o a deze bepaling dat geen inwoner van Rameni op grondvan zyn godsdien in zyn rechten mag worden beknopt De Vereenigde Staten zegt nu Hay s nota waren by dat traetaat geen party maar waar zy er niet in geslaagd zyn Rumenie er toe te brengen do toestanden te verbeteren die zoovele Uumeensche Joden noopten naar de Vereenigde Stalen te emigreeren voelen zy zich verplicht een beroep op de Mogendheden te doen om op handhaving van het tractaat van Reriyn aan te dringen Zeer goed I Ik heb aan de fabriek practihch l arbeid en mij hier theoretisch bekwaamd terwijl u dacht dat ik mij met geteerde studii n bezige hield wa rvo r mij nu eenmaal n en talent ontbreekt Het wordt oveHgeni ook tijd dat ik u niet langer tot laat verstrek Dat doet ge niet sprak tante Josephine Maar welk een geestdoodende arbeid en wat dringt je oo overhoopt je zoo te vernederen tot loonairbeid daar je toch tot de eerste Jonge damea der stad behoort j ja meer nog daar ge weldm aanzoek te wachten hebt van Josephine waarschuwde de meoKhkundige Elizabeth wie het helle flikkeren van HiUla s oogen niet ontgaan was Hilda wilde juist een antwoord geven zooaU alje jonge meines souden doen als men haar over eene onaangenamen huwrtijkscandidaat spreekt toen dese persoon op dtt oogenblik zelf ter plaatse verscheen De heer Dr G Kneblcr was de tegenwoordige bezitter en directeur onderwijzer v an de kostschool die juf Josephine gestich en tot bloei gebracht had Zijn voorkomen was niet ooaange naam doch eenigzlns halt schoolmeester half reserveofücicr waarmee zgn innert k wel orereenstemde daar hij vaak meesterachtig waar een link kernachtig woord beter geplaatst ware eo hij streng in z n oordeel was waar eene vrian delijke vermaning meer goeds uitgewerkt zou hebben 2oo zoo Jutlrouw Hilda zoo opgewoofkn i Jk hoop dat ik geen stoornis vetwek r I