Goudsche Courant, woensdag 24 september 1902

o 8912 Uoiiden iber 1903 41ste Jaar an I ieitw8 en Advertentieblad telefM S Sf De Uitgave dezer Courantg eschiedJ dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is l ïJS frarpost 1 70 Afzonderlijk Nfearoers VIJF CEKTEK oor Gouda en Omstreken Tdcfom Ka É ADVEHTENTIEN wonlen greplaatet van 1 5 regfels a 50 Centen ie lere reg el meer 10 Centen Groofe lettere worden berekend naar plaatsruimte Inzeniiing van Advertentiën tot 1 anco per Uuiteulandsch Uverzichl Wollfs Bnreaa te Berlin verneemt Het Portngcesche gezantschap alhier noemt het gerocht van den aMuWHn de üelagoabaai ol eenige andere haven in Afrika san Kngeltnd ongegrond I e Portugeeeche regeering zon dat nooit goedkeuren £ r zyn tnsschen Portogal en Engeland over die aangelegenheid ook geen onderhandelingen gevoerd opmerkingen over zjjn houding in die kwestie te kunnen beantwoorden is do gebruikeljiko weg gevolgd dat iemand hem er over schrijlt zoo dat do minister antwoorden kan Chamberlain zegt dan dat de kwestie hemnog altyd ter harte gaat Haar zoolangmen algemeen van zoo n pensioen buitensporige verwaclitingen heeft en de particulierepensioenkassen over de zaak verdeeld bigrttt ziet hjj niet in hoe eenige regeering op bevredigende wijze de zaak aanvatten kan Was men onder het volk tot overeenstemming gekomen en hing men niet znlke onredelijke denkbeelden aan als b v in eenbesluit van het congro van vakvereenlgingcn neergelegd zjjn dan zou er misscliienreeds een wet zjjn voornlet S D toch voornemens aan de medeondorl w n der Unvuntio het medeonderteekenaars e richten zich tegen de Roe te a r c ich te 8 Ditcn bg een actie pe man van de Times tejohannesbarg seint dat men in verschillende deelon des lands one ontevredenheid betuigt over de vertraging in het uitbetalen der schadevergoeding wegen verliezen doorden oorlog veroorzaakt Jio ontevredonheid schijnt troawons met geheel ongegrond Van de 45 000 aanvragen om schadevergoeding welke werden inee chreven zün er nog slechts 10 000 afgedaan terwijl van tal van verweken inschrjving i geweigerd o der voortvendsel dat zü nietbinnen den paalden tijd waren ingediendEn juist een groot aantal dezer laatste verzoekers heeft aan de zyden der EngSlschcn gestreden Het personeel der commisSën verandert ook telkens waaraan is toe te schrijven dat aan verschillende besluiten geen gevolg wordt gegeven bnfg sem3e ra lrtirfifMi WeeHnit v liet terugbrengen van de Boeren naar hun woonplaats In Transvaal zegt hij zfln er nn ongeveer 35 000 menseben teruggebracht m den Vrijstaat 30 664 In Transvaal is de verbittering bij de burgers gevolg vanden langen strijd met de uitlanders nog groot maar in den Vrijstaat verdwijnt zjj dagelflks meer j j Ook beweert deze correspondent dat oo verschillende commissies voor het terugbrengen van de Boeren enz dj £ 3 000 000 reeds overschreden hebben Vandaar de nieuwe gift van £ 2 0 K 000 Maar t zon stellig goed zjjn zich edelmoedig te toonen Vooral is het een griel dat de regeoring niet overeenkomstig art 10 van de vredesvoorwiarden renteloos wil leenen Er zijn menschen die telkens weer Chamberlain herinneren aan het pensioen voor oude menschen die hjj in den verkiezingstijd de werklieden als iets oo gemakkelijk bereikbaar voorgespiégeldleeft Nu weer h lt iemand er hem over geschreven en zün antwoord staat in de bladen tnisschien zeggen wij juister om de telkeftiherhaalde FEViLLElOX I liilÊimË Humoreske vau Fbits Woldkck Utl hit Pmlsch vrrtaaU 4 Niet oDvern og en l l Hoe too Van mij bekomt ie eenmaal alles en als ze trouwt geef ik liaar Nrtelijk een derde De rest ia voor mg volkomen voldoende bij de hooge rente die ons onte bankier Koster geeft tik weet juist niet hoe dtt den man mogelijk is Dat heeft hij mij verkUanJ Mi Josephine doch goed begrepen heb ik het niet Elizabeth lag nadenkend voor sich dan gr ep ie weer naar haar Engelschen roman Van geldxaken had even weinig verstand als hare lUster Uet begon donker en koel te worden t dames gingen in huia en zetten iich aan het avondmaal Hilda kreeg haar aandeel op hare kamer en verorberde bet met den grootston eetlust zonder dat berouw over hare eaveldaden ha4r daar in hinderde De dames verdiepte zich daania weer in haar kctaor HiW echter hulde haar kc je in een olkn Openbare Verlrooping Ie llaaiilreeiil op VRIJDAG 20 SKPTKMBER m de TOormiddaga aren aan bet Hnia B No 87 aan de Hoogstraat ten overstaan van den Notaris J KOKUAll van Eenige Meubelen en HUISRAAD BEDDEN en BEDDE K KD VWEBKLKEDEN en KARPETTEN am Viit de verkooping tu zien Echt ZeeiiwHcli Tarwebrood I ta emU de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Iwt ïm iit n Markt GOUDA Ondorgcteekende beve lt bovengenoemd op nicow gereRtanrccrd Calè KoKtaurant KKUELBAAN en VEKÜADEKZALEN beleefd san I Den geheelon dag gelegonbeid tot het dineren H In carte terwgl nit tekendü Zalen disponibol yji voor bruilotten partijen en vergaderingen tegen biliyk tarlet Nog gelegenheid voor hb kegxllicihcbbert tot bet oprichten van clubavonden Drie bllfart wunrvan oen model TOVLET te iespeion it 10 et poruar ol per partij aU gewoon Aanbevelend J WOUDENBERa Ijskoud BIER Van a bedon Auutrl PUêner Ueltiekmtê Oerntt No 1 ü tl eeni per tumbler Vraag voorts HËlNEKBNS iEllSTE No 1 per Htampot inhoudende Litei II Ml I I IN HET MAOAZUN M AVOM STËR Un voorradig ia ver chillendo morte en prijium GEYSERS eenvoudig in te behandeling on volkomen veilig plaatsing onder eolle garantie Hot beste adres voot GASKORNUIZEN KOOKPIATKN ASORNAMENTEN geregeld de nleawste soorten MASHAWiONB Alles tegen concnrreorende prijzen Beste on goedkoopste adres voor G S a OElUCHTBKNOODlöDHEDEN 4 Aanbevelend M M VAV LOOT TEIiKF 117 Gasfittor ThUR7 l Wendirbalitu U do g h ülp worvlil bokund ortwuid Ouüvortroffut mHldol logHi nllu Borst L o It r L f i r r MMKrzifkten fni InuemUu xouwul Ria ook uilwpudiK m bijna die iokU gev U a uicl ifiH d iryvolg I I iiaii to wi Ddon l ryH per ftlKMMI JJ i 1 Nir pttfti t 1 IA TUirry s Woadtnalf bestt 011 idiitog ongok uile i oiiecikrAcii ett h i utnio workiii f Mttakt mmvitAl lke p id ke n RWVfturvollü op rstit nohecl ovurbodifj Mei ilon m f ttunl eoii tl Jtlttr oud Vttur uyjrfHerKlIfk tehoudrii brrliKez el i it onl i a wn bijim dü liisr kHnkrriydrii Ktmwa iinxm K u KitiK cd vorEsehlinu der pijiu li wimiUui oiiUUikiiigeii eiuvtiii alltirlni inrd Pry per pot f 1 50 por post f 160 Coiilraftl iH iM it vtKir NtHU VliUMi Apoümk T IIKKKI SlI Uettü Hokin H Amitorda War gm i Kat i i ItMtnIle nt B dinetun diebdiDtietUDathek itt A 1HIM HY m VnxnA M KobtUeli Mt miob GeiUva prMpnrtn te yatbio a by M CantrMl UejiAl Sasdwr Rokin 8 Al m m V ATP lilj IjUILIi vao de llaassctie Pro Boer Vercpnii iDK ten bate der Weduwen Woezen en andere lachtotter van den Zuid Afriknansclien oorlog Dfze LOTEN 4 f i per stak worden geheel belangioos verkrijgbaar gesteld door de Firma CHENK Zn A BR iK IA Z en aan bet Kantoor d r Htoomboot De Usel j df gr M te tf ntoon8t4Blling in Hrenien 1 H 1 wchI aan ile wereldberoemde echte UusMselie Yelza baard en haarbalfieni de groole soiiden medaille toegedeeld He baard fLTWli op gladde gezichten en bet haar groeit op de kale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Ba i che Yetza Balsera bewerkt dfl schoonste volle haard of knevel alHoiede baar op hel hoofd Ver t niet Onschailelijk Volkomen garantie voor temglMtaling vao het geld indien het met helpt volgt hiermede Indien het niet waar ia Itetaal ik 500 tiuldcn aan den kooper fjt mor sterkte I Uuiden Sterkte II 4 ulden50 ent Htorkle 111 werkt iu i i weki n 7 Gulden 50 Oenl Wordt overal in de wereld erionden met gebraikïMnwu mg en bewii su garantie in alle lalen tan Koropa tegen tuoruitbetal ng of postvoorschot van hett k udinaviiich llooidJepot Hepres ntant voor OoitschIsnd en Holland UaKKY NIlSLS N üïnsemarkt 9 Hmsuaii 18 Duilsrbland Indien men zich rereeuigt om meerdere bassen te koopen worden altijd franco gezonden Vin de talriike eerende dankschrijven on erkennende en aanbevelende getoigenisseu volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlanilsch k verzoek U rajj 4 hossen tan Uwe echte balsem tan de sterkste liracht t zenden welke eenige van mijne kennissen mij terzicht hebben te bezorgen üel kti dig beschouw Ik hs als mijne pliohl II te teroorloven het tolgcnde te pub iceercn De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden tan U kocht heeft wonderwerken gedaan zjj heelt mu namelijk mjjn haar terug gegoten hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlijk toestasn dat toen ik het eerst tan Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet teel terlrouweu in wel IS waar had ik tan verschillenden gehoord wieu zjj tot baard terholpen had maar ik gelooide dat het eene onmogelykhoid was zijn haar terog te terkrijgen als men het eens terloren had maar nn kan ik werkalyb leo da ik inji tergist heb Nooit lal ik de weldaad tergeten die U mij bewezen hebt Nog eens mijn hartelijken dank U kont geloten dat ik U tole koopers verschaffen al Met hoogschting Anna lensen Nansensgade S B 4 Copenhagen De tan U terkoehte baardbalsem moet bepaald de i rootste uitvinding tan het 19 iaarhonderd zjjn aangezien ik dezelte sterkte Fll slecht korten tij l gebezigd heb on dasrbij de schoonste vollo baard tan de wereld verkre en heb wasrom ik een ieder welke e spoedige baardgroei wenscht recommsndeeren kan eeue bos van de echte balsem te beproeven P Hansen Herlnf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter terkr ging tan bs rd mij tan colleges sanbetolen is rerzoek ik U hiermede mg ten apowligata Moa bos sterkte UI te zenden Ik beu nn 27 jaren ond maar heb nooit haard gehad hetwelk somtijds onaangenaam zyn kan Hoogachtend L P Salttik Hergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardhaUem welke ik onttangen heb w zeer goed toen een tan mijne kennissen dit hoorde terzocht hjj mij ten spoeili ste eene bus sterkt lll te laten komen welke ik hiermede bestol J Stenstrom de stoelfabriek Vernamo Zweden lik tersoek U ra ü eene bus te zenden tan dezetfde sterkte ilïe ik reeds onttangen heb aangezien mijn broeder ten hoogste verbaaad is oter de aitwerking welke zü reeds op mi gehad heeft en nu ook eene proef aemen wil H Hadsan lailenant in de Deeusche armee Copenhagen Na eene bos tan de echte Yetza hiarbaisem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste terbaasd oter het boven alle tarwacbting terkivgen uitstekend resultaat Mijn hsar terkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krulsel even sis het blank en week g worden is Ik bespeur tegelijk een zeer sterk terfrisschend getoel in de bodem tan het hoofd en ik ben mijne zenuwachtige bootdpgn geheel en al kwgt geraakt M in haar is buitendien toller ea langer geworden Mot hongaohtlhg Metronw IngeborgNNielsen Lnndsgade 7 Copenhageji Deie nttamteekenl ngJa di egene van net ver Bwwwn wif i r c rs L L IWW n f r Ecn Wplania an Ooud Sehi oonda PRAEPARATEN VAN den aitvlQder en iS llk pakje gevonden worden aaaVHpl bet i val8Cht en londer garantie K Oulna Laróchc KINA WIJN i £nirw Me P t l j kinilercn ilt Yflwuientn eUnk sao eetlust ilechta M pDsterttrinr B nuwhool U f n ttr tertterklng na ilckte of kraamiièd kooru en tare g vtAgeo QUINAVaROCHS PBRRUOINÏUX m het biiiondtt tepn Bloedjebrek Bletknicht kwalen tan Krltlscbea leeftUd cm Vcrkri t l ar in flecona a l ©Oen L Pllf l l fl ftOto dia ni veraterkend aangenaamvftnimaak voorrtflgelijl schBeb aiV liv il VX fc J j i e awakken en kllerachtlje geatellen eer aan iebe teor wigelisgoï Cbamlsek sultert AU Keaeakrsebtlra drank t i atoomlaaen ler apijaverterlngaorganen en dlsi ée o l Unne kimieren l tti er Int H Kgr 1 70 H Kfr 0 00 i Kgt 0 6a 1 Iwaien H Kp CeO Melksulker n g r£r g Acéhma lofJirP rt tl rooken efner halte C igtfetto ia toldocBJe ter doWea a y 0 96 e 8 M Tamarinde Bonbons K r o S re Ti Srsi a i voor WiMleren bewijwn I TamirlntU Bonbont v n KKAH f i IFNX llOl M Wlancnikc diensten dur dt ïorm vwir hei kiii i begetri yk en de intuk aangtnaam a l nj er üoocje q 00 en 0 60 atmialr l acilllfkC tW me n kmrl U het BE8TB huiimiddel Verkoudheid e KecIpUo het it en aiymoplosMQd eti Verzachtend middel bö uitnemendheid oltaluilend ia □ flcsLhjes verliri el Mr rri s 0 30 er iteschje IV f rmmnntifm mm KRAEPELIEN Jt HOLH te Zelat 9i n nltm r99ni n Pm KRAEPEa IEN HOLM Hofleveranciera ZEIST Geen beter adres voor allesoortcn i l HllK S WKRK dan bel Mbralantdi SdNiei et barzemiugaziji KLKIWKG E 30 tegenover di Kloiwegst g Aanbevelend C SUITS AUe rep iratii Q eo aangemeten werk GOGNAG ÜPtRIAL oclrtr iraénle des Eaux de Vie de Cogue Verpakt in verzegelde demyhons vu 2 5 en 10 liters Prijs f 1 40 per Liter is verkrijgbaar bj C a l LI T Calé BEi vÉi t e rt JOI l A Proeffle ia hen a f i SO Vraagt bij Virni lioekhamlelaar rpi Proefnummer der Nederlandsche uUgam Mn De hoofdtekst van dit halfmaandeIjjksche tijdschrift bestaat nit de HeMchrilrlng eener Hein om de A arde die de Heer B T Fkesstua KiiPER in i idmcbt der Vennootschap maakt Kik nnmmer is rIJI fetllustreerd tinitr eigen pliotographinche opna men Ieder inteckcnanr ontvangt per jaar ongeveer HO AnslcMItaarten die hem on eluen of ren ander door hem op te geren adren door OLze reizigers wordelï toegezonden Voor de eerste maal koma deze nit verschillende aatscn in Aratd Perzië Vooren Achter Indii Birma iacca enz 7Vy j r jaargang 7 i0 ini l ik tniielikaartcn I Ie inteekening is to allen tjjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjdegeleverd Bureau De Wereld Tourift Haarlem WORDT NIET UI TGESTELD LTrckliingZiiterdaj lOclobcrloOZ Vjjfde Verloting te HENGELO ield door Notaris HCHKPEliS van Zellieni in bet openbaar bjj WlTTfi te Hengelo öeld 30 Lofeii een prlj § lo Frijs lOee Gulden tl 8 4e re ie MW 6e SOO Zio verder aanplakbiljetten b j wederverkjoopers Verkrijgbaar bfl BISSCHOP SWARTSENBURG S Lotendebiet Gond cn bg D J JXNSKN Hengel o Q A Ct rj itleiH o onorertroRen 1 I ro Dr Liebert welbekeud UKHW EaACn ILIZIB AUeea aeht met Fabnekamerk tot voortdurende radicale en zekere genezing i tan alle zelfs de meest hardnekkige xenute Mlekteiif vooral ontstaan door afdwalingen op jengdigin leeftjjd Totaie genezing tan elke zwakte Bleek zacht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spBsvertering Onvermogen Impptenz PoUnti one enz i Uit voMg prospectosse I Depot Matth V il ref t9 ZaltbolIllnl l M Ctóban fc Co Eotterdsm i tlftppel s Cïrjtïl n I llslmmant dn Jon J Ctn I Wrlï Oo Gouda on br ftUe droi isteD Rot a eowu Druk ras A BRINKMAN Zn II Cr fesoh fl 1 3 8 3i dabbuhifloacti RairMnvr l Roemeenscho Aanvankelijk zal aan Jgnor leerde I r te öud teCo i vorhlöveu en De ItaïiaiindtÉo blndeu toonen xicb zoe iogenomeD met do redevoering van den i aii3chen eersten minister te Matba i boaden De Tribuna zegt dat er na over bet incident van Ajaccio en iji erta niet meer gepraat be boeit te worden De Italia TVist wel dat de vriendschap tasachen Xtalltf en Frankrgk niet zou Ijlden door de uitlatingen van den Franseben minister van marine maar is Combes dankbaar voor Kyn poging om baar onaangenamen indrnk weg te nemen De Oapitan Fracassa Iaat zich Mi Ttalië verdnisterd heeft De Engelsche Standard commontane r de nitdrukkingen van den Franschen prem er ïettXnde de ministerieele verantwoorde t Z vindt dat = 00 Combes tbeorjeen oRnass ne vinden zü positie die van prosSt BooseTelt der Voreeuigde Staten geluk zal zgn niug hare ta ëfwe t L1 m Ï Ï t iJgrnritonlBr nratunneprownro rmpi 1 II wndhoeren z jn daarop niet ge I i Jf mot name op het leggen van invoer 1 rochlcn op ijzerwerk en machinerieën waar 1 door ook do landbouWworktuigen duurder I zooien worden 1 0 0 Neue Freie Preaso kan iels nede deelen over bet antwoord dat do mogendheden die de Conventie vbo Berign van 1H7B onderteekefiden zenden znllen aan de Ucgeering der Vereenigde Staten van Amerika Is bet blad juist i gdicht dan zuUeti de mogendheden er op wijzen dat de Vereenii de Staten daar zjj niet tot de ondortoekenaurs der conventie behooren feitelglt geen reden Rebben om zicb met do qnaestte te moeten maar toven zollen zü wat AmerilSa zegt in naam der menscbciykbeid en der beschaving goedkearen Heel veel verder zon de zftft 4oor dj antwoord niet komen maar de mogeadbedeiï zullen bet hierby niet laten Volgens du gNeae Freie Presse al de Regüoring van 1 I i I I mi t Fosadowski kan dit zoo niet zeggen en schermt daarom met het belang des volks I De niet landbouwondo wordt vergeleken met do iandbonwoTide bevolking streeds grooter verhooging van graanrechten zou dns een steeds grooter aantal menschen benadoelen Ken redoneoring waartegen do agrariërs wol zullen aanvoeren dat het juist hun bedoeling is de landbonwende bevolking weer te doen too hoinen door den landbouw zij het kimstmatig productiever te maken EoB kraijvuur van hall juiste hall onjuiste beweringen eenvoudig het gevolg van deze omstandigheid dat geen van beide pavtien zich los weet te maken van het pro tectianistlsch standpunt het stand nnt van bevoorreoliting waarvan noodzakeijk onbillijkhoid het gevolg is Voor eenigon tiJd werd door de Engelsche bladen medegedeeld dal de Tsaar moreel vermoeid is door de weinige medewerking die hij ondervindt bS zjjn voornemens tot 1 1 Jul Hi di i dm c nslig xxjl meend H Ida 00 cnuUf Ie het bjtreft oenl e2 gewichtig oiclccnhd jvtij Bcrnjoc ge we k opgedragen had ee ü om gei voor mj e nji u seereii e i mij dis doo oei o o Hor doei oeworden schreei rag oi l C ii t Hete wji Jigeld direct Ie omvangen ckir nij uit kire brow wut dat Horalcr m t groo san de Berljjne Oeur speculeerde zR dmbg nic geluWig wi Achl en raijo aoW chen n h a j rvol e vertrauwen Joist da om i er roei u over o eken W wat za al help MiJ je oove eniei w wanneer u M mijo egsraan loero dan Wser oic alwete ide ti to ue ei i Ah l f ich Rudolph Waa omai f roij de nietsvafrooedcode moeder Het i eec ooeel jk jeV il ipraK Hm llorster la in hoog a njien bg a e voo nomf r en de t ote jteben eeo oobegrenid vertrouwen in zijne solTditeJt w Dan w l ik telf lol laar gaaio spra Rudolph Al weer die werende hiodbeweginj vai Besuai er dan gtvacr voor bet verrnogen va TUe dame f vroeg Jol Schuine j Dat gaat allijd antwoordde Rudolph t all man dergelijke roeMchen h j geloo en het eSlijk dan make zg dadelgk loo ii drukte dat de bom onv w chu breeW en lij h B gcU kwijt ijn Kan dan memand doek zooals de Thuringer boerinnet draijen s oot ihkr kamerdeur en sprong toen jjezwind utt het venster I c tuindeur ging gcruischlooB open In I de schaduw der boomen sloop ij over de iT 1 1 en klopte aan de deur vart hei nette huis der familie Schulsc Rudolph opende zeil Hij hoest dat kloppen wel kennen 1 aVl gij Hilda f ln hoogst eigen persoon Maa Ra I dolph I Waarmee Rudolph die bestrailcnu woonle verdiend llad tij aan de fantasie der ezers overgelaten Hilda ijlde m de kamer gevolgd iot r haar ge trauwen Peter A e zelfs de muiitenjacht op gevcr I had om tijn meesteres te volgen X I Zoo ingepakt lieve vroeg juflFouw bchm ie I hartelijk I Stl St Ik heb kamcralffest wi H da me I een eigenaardige beweging tprwij £ jj beide hanI Jen aan de roode ooren leld wat een Vomisrh 1 gezicht gaf I y heb kanaerarrest jut Hilda riep Rudo phi vertóajd I Hoe komt dat vroeg Jutffrouw Schulie Weer I Ik heb Dr ICnebler zóO beteedigd dat h j we I niet meer terug zal kom n I Een dankbare blik uil Rudolphs oogen ueI loonde de anders niet boetvaardigde zondares I iiKomt ge daarom nog 200 Uat hierheen I rik dacht dat ge daar misschien wel bekng I ia zoudt stellen zei Hilda schijnbaar onbevan 1 gen en utg daarbij Rudolph schetmsch aan Het is mij hoogst aangentfum dat u gekomen uur der midit invoering van hervormingen in Bulland en dionten volge mot de gedachte rondloopt om af te treden en san i jn broeder d Kroon van Husland over t dragea vujuisi aai oe tsaar weinig weersUndsvormogon heeft of ziekelijk il Integendeel bezit de Tsaar een bnlLn Ook de keening dat de Tsaar gen is oor het uitbleven van een troonsopvolgar wordt door l r Berthanson beslist tegengosproksn De Tsaar hoeft noargesla egengüsproksn Da Tsaar n lukkig familieleven houdt veel deren aanbidt zjjne Ul l l i il i n ii d l li hoeft een gevan zjjn kia II ï vrott Het Berliner Tageblatt had legenbeid oen onderbond te hebban met dr Leo Barthenson den Ijjlarta van den Tsaar Kn deie verklaarde dat de Kugelsche mededeeliogotf beslist onwaar lijif Üe Tsaar bevindt zich na de tjrphonse koortsen die hg verleden jaar in de Kriin had volkomen wel en is door en door gezond Het is onjuist dat de Tsaar weinig weerstandsvermogen heelt of ziekeiyii is Integendeel bezit de Tsaar een bnilangewoon krachtig weerstandsvermogen en groote werkkracht Hil gaat geheel op ia zp plichten als Jjeerscher en heelt den ian nigep wcnsch het welzijn van zjjn volk te bevorderen niets dnidt er op dat hi er aan denkt die hoogst varaatwo mlel k taak op te geven VerspreillK Bcrichu n 1i k rijk De gomoenforaad van l lonois is alge treden on niet de verantwoordelijkheid te dragon i Oor de der go noonto op te leggen uitgaven ingevolge de ontneming van het geestelijk karakter aan de scholen voor meisjes en de gemeenteraad van Lagolon deed insgelijks bij wijze van protest De benoeming van Eacadior tot algevaardigde van do mijnwerkers van 4iet Loirobekken naar het nationaal congres van Ooramentry zal vermoedelijk leiden tot incidenten daar de gedelegeerden van Calais en het Noorderdopartoment besloten hadden het congres te verlaten indien Kscndicr zich er vertoonde Te Pin en Mangos is iet standbeeld van den bokmden chonan Oatolinoau opgericht ondanks verschillende regecriiigsbosluitan eergisteren door den bjjzonderen coiamissaris mot een vijl entwintigtil gendarmes verwijderd omdat het old als protest van clcficalo z jde togen de jongste regec ingsmautregulcn De burgemeester en een wetboudev woigerder mode te werken aan h cr hj pen r v e i e nand i ttwoordde Hilda ia diep uhitken hWt onu tcno sei vertrouwen Horster tenvoile ia ir v i aen h ire handteelteninga i Ikoinen 0 lott daar n ct iets meS te doen we e Schohe l fZeite Ik o óf n laar e justitieraad Korh a d e dez v kent en ou abt n urman en vr er u der cuiroea Nu oul viel Hild in II VOO 0 O htf dhtiwc Il trio o c omL l u juf Hilda op oct mijn lïoc er bevriend üiit lièvt od liep juf Scliulze Ik moet me Deztni n boe we het aar rullen leggen lei Hilda e i nh v arvwe Morgen kom U terug Wil ik u wegbrcijgei Ju Hilda N Bvwa e I ik s t iormeel sluipen ze t Whtjen 00 voorzichtig Zeer ichtiea verhandelden bij liet hceng ian Hilda en Rudolph ook nog eu totdat Hilda lluiaierde Nu is t genoeg Rudolph wat wa er ou genoeg 1 5 tumdeur kraakte liet j de bank onder t venster deed ook haar plicht en Hild i wa weer i hare kamer zondfer Jat iemand hare afweügheid bemerkt liad I en volgenden mor n sckaen Hilda geheal 1 veranderd Werdt vwvalgi i