Goudsche Courant, zaterdag 27 september 1902

57 83 9979 lB12è 15685 18267 20603 91 700910105 61 1581B 78 13 3420 716110279 92 19 95 20822 81 7326 10320 13250 15915 18421 20989 nn Ki inAiiü 7 meedeelt moet in de N R Ct een huweIgksaanvrage gestaan hebben Brieven moesten gezonden worden aan een opgegeven adres te Gouda Blgkbaar hebben verscheidene heerendaarop geschreven wat is uitgekomen doordat een 15 i 20 heeren gisteren middag onsdorp met een bezoek voreerden Zg haddenallen een schröven ontvangen dat zg Woens dagmiddag de dame zouden ontmoeten ophet dorp tusschen de cifé s van de heerenDen Braber en De Wilde Door het bezoekvan zooveel heeren tegelglïj kreeg men argwaan sommigen vertelden elkander van hetontvange schrgven en zoo werd het algauw bekend dat de heeren waren heetgenumen en men i een grap te doenhad Van Uejnlfroaw X was natnarlgk nietste zien Iemand dis jl Mei uit Zuid Airika terugkeerende zendt ons t volgende over de familie do Wet ter plaatsing Mevtouw Christiaan de Wet schryft hy leefde in t begin van den oorlog met haar talryk gezin rustig en wel in een huis in de Jutastraat te Johannesburg Een commissie bezorgde haar oen maandgeld van ruim f 300 driemaal in de week versche groenten en versch vleesch eoodat zy een betrekkeiyke weelde in haaf gevangenschap kende Lang mocht dit evenwel niet duren Den 23n li 1900 werd haar aangezegd dat ze Johannesburg moest verlaten omdat ze verdaljht werd met de Boeren in merkel k toegenomen en in geen enkel departement ia het teitoHJk misgeloopen bjj de rentree Ter rectificatie an het opsienbarende bericht der Matin meldt de DébatB nn dat de ex premier Waldeck Ronssean in het jaar 1899 wèl te Rome is geweest en heeft aangehouden om een audiëntie by den pans doch dat bjj verhindering van dezen kardinaal RampoUa Waldeck Rousseau ontvangen heelt op het gowojie daarvoor vastgestelde uur on onder dat daarvan eenigerlei geheim ie gemaakt DulTBOaiUID Er wordt gesproken over een tekort op do rSksbegrooting voor het volgende dienstjaar van honderdvyitig millioen mark In een vergadering van de Dnitsche vereeniging voor de gesohiedepis der geneeskunde te Karlsbad is o a 66k ter sprake gekomen de verleening van een leerstoel voor de geschiedenis der geneeskunde aan professor Schweninger en met algemeene stemmen werd aangenomen een motie waarin leedwezen werd betuigd over de benoeming in qnaestie van een voor dit vak beslist onbekwame T Door de Bttrgerschaft te Hamburg is nu ook besloten zich te wenden tot en Senaat ter beraming van maatregelen ter opheffing van de sluiting der grenzen voor slachtvee Naar aanleiding vap Kaufmann s vr jwillige terugtreding ali itweedeburgemees ter zal binnenkort een beslissing genomen worden aangaande de l enoeraing van een nieuwen titularis Met groote pracht en prftal is het harti van kardinaal Ledoohowski overgebracht naar den dom te Gne en in l osen en in een zilveren urn werd het bygczet naast het stofleiyk overschot van aartsbisschop Dunin terwyi er voor Ledochowski een standbeeldi opgericht zal worden te Gnesen binnenland7 H M de Koningin heeft gisterenmiddag te Ij uur den heer Idenburg ten paleize ontvangen om den eed af te leggen als minister van koloniën Tegen half 3 kwam daarop de nieuwe minister op het departement waar hy van den tydeiyken minister van koloniën generaal Bergansina de portefeuille overnam en zyne betrekking aanvaardde 90 5410429 87 an niettegenstaande dag thakis voor haar huis en piht hielden Den 25n Juli ai t met eeiJ paar soldaten haar naar t statioh fe de Wet weigerde jjKerat ighalen djin kom ik De sefgeant giiig urn een vrachtkai éWtoen alles opgeladenit was dacht hg de IMuilie gemakkoiyk me te krggen maar mevrouw ytuig overgebracht Woreindeiyk uilen aan Ijot Joptation waten wachttó njp De kapitelfl met haar ophad haarlj een eerate klas mijar toen de trein voorke lechtf uit beesteowagens 1 weigerpe mevr da Wet in i lOOihet leraoneel en de offlI et liioobst een eersje klasse ot Daldelök werd er aan het Braamtonteins4tio4 om geseind on na eenhjlf uur wachtens ki am het rgtuig el as het een 2e klapse maar er werd genoejf i in piee genoegen 1 ► lij Te Johannesburg was lovrouw de Wet bWoofd dat zy in Pietermaritzburg een Reenen woning zoü kryg i gemeubileerd èn wel Wat viel dat t Mn Toen zy in Pietermaritzburg aankwaM stonden tweeEngelache soldaten klaar M haar over tebrengen naar het byiiggen a vrouwenkamp Er was op tiet oogenblik gejin woning klaar later misschien maar nit moest ze voorloopig in het kamp Daar kreeg de talrgkefamilie 10 personen eeji gewopn linnentent Het klimaat van Natal is brandendbeet en in den regentyd if het maar zwaarom in zoo n tent te huizen Wel deed ds Bousseau van Pietermaritzburg zgn bestom het harde lot van mevr de Wet en vande andere vrouwen te verzachten maar elken dag kwamen talryker families in ende verzamelde bydragen waren lang niet voldoende om voor allen het noodlge aante koopen Door slecht en onvoldoend voedsel geen versche melk en groenten door het vochtige klimaat en de natte tent kregen mevrouw de Wet en haar oudste zoon Christiaan rheumuthiek Vooral haar jongetje leed veel hy deed er de ziektekiemen op die hem zoo vroeg grafwaarts zouden sleepen En de laatste mail bracht onzen dapperen grooten generaal al het treurige nieuws van t overiyden van zgn jongske H Ct connectie te st en nacht twee in de straat w kwam een sen tiaar afhalen geleiden Mevro dign meubels sefgeant ging N D B N I N G B Z Uynheer de lUdaeteur I ü zult my veel genoegen doen met mg een plaatsje in Uw blad af te staan vogr een tigtmem belang Ik wilde ü wat schrgven over onze zwei school Wy kjsteloios zwemmers hoiders van kaartem en abonné s hebben vooral dèJzen zomer dagel ks moeten ondervinden e onvoldoende wa rveneisching van hetb hsin Ku er vergnen is ons een drie maan nzomer te bezorgen en in plaats daarvan een periode is gekomen waar n Jlo parapluie je ware en kmafscheidbiyko vriendin wa8 nn zeg jk hebben we hgna d n kelieelen bajtgd in opnkergroen ipoldej watei üjoeten r ndpl et 8ren He toomgemaaUÉynland jlietna tnUrlgk geen jproppel IJs lrater binnen daar er vai den jkant desn o aanifter wis Maar ydoOr een lpTold ende commljBleekersaingel kon t water verversohti worden Andefs minste nn n da wat nieowY polde iwaterom onze lede ievoeld Mgn vraag is nu daar t hadsei b i is afgeloo ett en ipe tgdvan schoonma kien herstelling ik ho r datde achterzgde mn de kamertjes aan denkant van den Singel eenigszins wegf ikt endus een nog al aanzienigke reparatisnischt aanbreekt t er geen verandering fce danook in dien toestand kan gebracht worden waardoor tliy van kamertje 19 af tot aan t bekende tweede trapje het bassin in rechtstreeksche werbinding met de gracht komt Dat zal g ld kosten Natnuriyk Maar tis hier oen aak van algemeen belang Watmaken er velen van t bad gebruik terwgler nog verscheidenen zgn die juist uit hoofde der onvoldoende verversching de zwemscbool niet bezoeken Niet dat ons bad volstrektonvoldoende is maar by een betere inrichtingzou het aantal baden ongetwgfeld grooterworden En er kan hier zooveel verbeterdworden Het zou mg aangenaam zyn indienandere zwemmers hier ter stede door middelvan Uw blad rekenende op Uwe gastvryheid hun opinie omtrent die zaak wilden geven terwgl wg allen liefhebbers van een zoofrisch mogelgk bad geheel vertrouwen stellen in de commissie der zwemscbool dieongetwgfeld alles in t werk zal stellejMmeen nog beteren toestand van ons bnW tleven te roepen wilde alleen pi den Toen dal hannesbnrgPad op den trein zending belast coupé beloofd r M bleak dSi tei besta tei stappen en oftr ook praatl waggon komeü umliments geil t e igste is icatie met den 1 goefl ilj niet Idden m ten van Ie llaagschc Pro Boer Vereeniglüg ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afiikaanschen oorlog Pe e LOTEN i f 1 per stuk worden geheel belangloos verkrygbaar gesteld doords Firma SCHENK Zs Ue IJsel A BRINKMAN Zs en aan het Kantoor der Stoomboot De Stedelijke Hypolheekbaiik Gemengde Berichten TE 8 eBAÏENHAei Een belangryke beslissing over dienstbodenloon Een dienstbode kwam op een dag te laat van een verlof van zes dagen in haar dienst terug De heer des huizes vond hierin en in eenige minder belangryke feiten wettige redenen om haar weg te zenden letaalde het loon tot den dag der wegzending uit maar weigerde de door den vader geSischte schadevergoeding van zes weken loon te betalen De kantonrechter te Haarlem voor wien de zaak werd gebracht heeft nu beslist in het voordeel der dienstbode Door de uitbetaling van het verdiendeloon werd zei hy reeds stilswygend doorden meester erkend dat het te laat terugkomen in den dienst baar niet kon worden aangerekend als verlaten van den dienst lender wettige redenen in welk geval ookhet verdiende loon zou zyn verbeurd Hetwegzenden kan echter evenmin een wettigen grond vinden in het geploegde feit want het met opzet en tegen beter wetenen later terugkomen dan was toegestaanzou misschien een wettige reden van onmiddoUyke wegzending kunnen opleveren maar dit opzet was niet bewezen noch beweerd I By deze uitspraak besliste de kantonrechter tevens dat by een huurovereenkomst met dienstboden tegen een voor het gehoele jaar bepaald loon slechts sprake kan zyn van het eindigen der huur by opzegging uiteriyk zes weken v66r het verstreken der kwartalen eindigende 1 Februari 1 Mei 1 Augustus en 1 November geiyk zujks door het plaatseiyk gebruik wordt geregeld Dit Bandjarnegara wordt geschreven aan het Bat Nbl Het rechteriyk onderzoek in de bekende vergiftigingszaak wordt nog yverig voortgezet Zoo zyn den 19n Augustus weder twee lykcn opgegraven van gewezen bedienden van wyien den heer von Broich die men vermoedt dat ook door vergiftiging om het leven gekomen zün en wel door het nuttigen van melk eerst bestemd voor den heer V B maar deze den drank niet naar zyn smaak vindend liet hem staan en zoodoende zou de melk in de snoeplustigo magen der bedieuden terecht gekomen zgn COMIUiSS IIISSEN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DROOGLEEVER FORTOIJN H L ENTHOVEN H Lzs J C F KNAPP Jb Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M O OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PPISTER en Mr A R ZIMMERMAN Te Hilversum is zekere W L een werkman van den heer J Nieuwenhnyzen aannemer aldaar gisterenmiddag op droevigewnze om het leven gekomen Met nog een ander een voerman bozig eenige hardsteenen naar de watermolen aan de Hilveranmsche Meent ter reparatie te brengen op een wagen met twee paarden bespannen zakte eene brug bg den molen plotseling in waardoor de gebeele massa te water geraakte en L medesleepte die op de wagen zittende onder den wagen geraakte en jammerlgk verdronk De voerman wist zich te redden alsook de beide paarden door de strengen los te De verongelnkte is ruim 68 jaar oud en laat eene weduwe met een kind onverzorgd achter Sluit eerile hypothecaire geUUeenlugen op hillgke voorwaarden Geeft 4 panitbriecen uit tegen den koere vaii den dag Inlichtingen te bekomen te QOUIiA bg de Heeren 91 J OUIBH i Vo Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIN Mr C SCHUIT 370 Staats loteri 5e Klasse Trekking van Vrgdag 26 Sept No 9050 f 50 000 561 6154 10576 14967 15063 eg 16146 ieder f lOOO 13414 13661 en 14432 ieder f 400 6895 7100 14862 15405 en 19801 ieder f 400 6895 7100 14868 15405 en 19801 ieder f 200 305 3557 5960 8074 9928 14536 15888 17347 en 19438 ieder f 100 PRAEPARATEN VAN Pryzen van f 70 7356 10533 13343 83 10679 13474 87 10721 13604 8085 86 71 8291 55 97 8331 10849 13623 8721 10927 13705 23 47 38 8806 89 50 8991 11058 13854 9062 11129 13915 9117 44 14285 9220 11654 14331 61 11664 14428 9432 11840 92 47 11929 14614 64 12111 29 93 82 14676 9583 12287 14798 93 12358 14943 9631 12564 15046 47 12638 74 9764 12767 15226 9811 12862 67 47 12902 80 67 13078 95 79 88 16308 18449 18825 18977 19029 72 19188 19224 63 15928 16036 62 16369 16425 40 3638 287 3750 448 58 724 3926 894 4009 1018 4199 1119 4449 66 4511 1241 4671 1323 6235 1603 5472 1876 79 2104 5606 2298 6722 2716 6803 23 91 2862 96 2958 6052 3018 6168 40 90 78 6218 3144 67 96 6361 3216 6628 61 60 3344 6747 65 6864 U Vaa ri I o ollP de meeit krachtlze en veraterkendc KINA Vl QN i e i zwakte P VeUllla l arUWIIC 1 i j kinderen al vo iiienen jebrak aan eetluM alechle S apyavertering tenuwhooldpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorta en hare gevoli en dl JÜINA LAROCHE PERRIJGINEUX m hcc bijionder tegen Bloedgabrek Blaaluuoht kwalen van Kritlachen leaftgd enz Verkrijgbaar in flacons a 1 Ö0 en 1 p I ro C Jk r J O votdzaam veraterkend aangonaam van smaak voor dagclijkschgeb oik L IIVCI v tft alv vooral voor kinderen zwakken en klierachtlge geetellen zeer aan te bevelen Als ganeeakracütlge drank bij atoomiasen der apijsverterlngaorganen en dlarrbée ook voor tuigelingen en kleine kinderen rriji iet bas t H Kgr ƒ 1 70 a M Kgr 0 90 a Kgr 0 60 Chemlach Ma1f ciailr l Speciaal voor KtndervoeeUng In bussen a u Kgr ƒ 0 90 aulvere itlCIK UIKCr gr ƒ 0 60 Kgr ƒ 0 8 Ac4llttia r l era f a + an Het rookeneener halve Cigarette is voldoende ter bestrii 4 ASTnma IgarCnCn an de havlgate aanvallen van Aatbnu etc L J Jooje a 6 66 en f M M Tamarinde Bonbons S ï rr S tS Z A voor Itïnaereivlewliïeii Ie Tam rinde Bonbon van KRAEPELIEN ft HOLM lieUngrijke dieniten daar de orm Yoor het kind begecr UJlE en de smaak aangenaam is f nji pet doos e 0 90 en 0 BO Salmiak Pastille tg ifend u het beste huismiddel OdiniidK r datlllCg j verkoudheid en Keelpijn het U i een slljmoptosseno en verzachteod middel by uitnemendheid uitsluitend in □ leschjes verkrijgbaAr Prijs 0 20 per fleschjc Men meldt aan de N B Ct In het dorp Knype woont een persoon een smid die als hg onder den invloed van sterken drank verkeert en dat gebeurt nog al eeds ruzie maakt met iedereen en niet zelden ook mot zyne vrouw Deze m zeer belangwekkende omstandigheden verkeerende had Dinsdagavond weder last met haar beschonken man hg dreigde met brandstichting doodslag enz Politie woont een eind af waarom de buren besloten hare taak maar op zich te nemen en den man onschadelgk te maken Acht pootige vuisten grepen hem aan hg zat zoo vast als in een schroef en h i werd onder den toren gebracht om daar zgn roes uit te slapen en zgn drift te doen bekoelen De smid verbrak echter de sluiting en keerde huiswaarts terwgl de buren drnk delibereerden over de vraag wanneer buur weer moest worden losgelaten De smid was door het geval zeer gekalmeerd en een paar uur daarna schonk zgne wederhelft hem een nieuwen wereldburger Te Gulpen L M Woensdagnacht Inbraak 16647 16681 16731 79 96 16893 16936 76 17077 97 17103 41 17322 41 77 17591 99 17963 18054 86 18112 19339 19421 81 19554 19647 86 19797 19924 30 Ü 20111 20310 ti fh Tnuparaten ran KRAEPELI£K fc HOLH te Zetet aUêm r etifutUtiH wartrop de maam M MaitditekaMiHg en rfkr ffbaar A f tU aipotkêlmi lirogMen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST en diefstal gepleegd ten huize van den onbezoldigdan ryksveldwachter en jager v d H op het kasteel Nenbourg Een bedrag van f 37 50 twee postspaarbankboekjes gouden ringen een revolver een flobertge 1 weer een verrskyket en een groote party linnengoed werd de buit van de indringers Ook werd dien nacht inbraak en diefstal gepleegd in de kapel op het kasteel Nenbourg bewoond door den heer I graaf d Ansembourg Hot tabernakel werd opengebroken een kostbaar zilveren pexis en twee zilveren kandelaars werden ontvreemd De olisdaad te Bologne Het werkwaardige van ldeze gebeurtenis biyft de psychologie van m personen die er hy betrokken zon De advicaat TuUio Murri die nn gevangen zit mpH altyd slecht oiigepast hebben tot wanhoM van zgn vader die een bekendmediscbf frofessor is TuUio was niet metgroot terstand begaafd en kenmerkte zichals student vooral als aanstichter van studenten opstootjes Hij beweerdle tot iemanddie hem in de cel kwam opzoeken dat depraatjes over de verhouding tot zgn zuster l ngepe wa en lHÖ ontkende lat Kaldi zgn Ut dat lichti e was en dat hg den moord zou hebbqn gepleeWd om geld H zei op derechtzitting tflzuUen v rell hoe hg den moord gepl egd heeCt Hg wasle enals Naldi een grof spele M 1 Ook de grilVin Bonmartini jwlkende beslist in do talr ke onder ragtnren die men haar ieeft doinj onderga n aT Beweringen van eèn ongeoorlpofden omg n met TuUio larlngspe jen na toe4il wojrden vat beirek nd ilde vragemjen gemjenigen omlid hg het iHetlNationaaffeni ean van TrouwènarbeiS te s rravenhag j deel mfd dat het supplement toog zetól in hot in Mei jBorschenenji jOveifticht Vrouiienarbeid in deterg tereed igtyen op aanvragezendi van i6 als in postzegels afgelïjverd pedoeld supplemen halve 1de antwoonen nit de noggemeenten 4 ol de vroeger ggen tevens de antwoorden nit ten 22 op eenige toegevoögd treut de mogelgkheid dennachta speten af te schaffen Van het overzicht zelf zgn no slechtsei in voorraad f Stadsnieuws GOUDA 26 September 1902 In de gisterenavond gehouden vergadering van de Vrgzinnige Kieavereeniging Gouda werd tot bestuurslid in de plaats van den heer J H Vattekanne gekozen de heer J Vergeer Tot Gandidaat voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad in district I werd gekozen de heer G C Fortngn Droogleever Hedenavond zal de antirevolutionaire kiesvereeniging vergaderen tot het stellen van een Gandidaat De heer W Korevaar slaagde te Leiden voor het prop examen godgeleerdheid Mej J M Koog is geslaagd voor het eerste natuurkundig examen aan de rjjks universiteit te Utrecht Wegens onvoorzichtigheid van den landbouwer de J uit Stolwgk geraakte deze persoon bg zgn poging om de tram vooinit te ryden gisterenmorgen ten half twaalf nabg de Hanepraai in botsing met de tram waardoor zgn voertuig werd omvergeworpen en evenals het tramrgtuig waarmede hy botste werd beschadigd Het personeel der tram heeft hieraan geen schuld daar do man te voren gewaarschuwd was om te wachten totdat de tram was voorbggereden waaraan hg geen gehoor gegeven had en aldus het ongeval geheel aan hem is te wgten Men sohryit aan de N R Ct Een ergerlgke daad van brooddronkenheid wekte gisterenmiddag de verontwaardiging op van de ingezetenen van Nieuwerbrug naby Bodegraven Terwyi oen bruiloftstoet op t punt was met de tilbury s van een herberg weg te rgden kwam er een automobiel aan Daar de automobilisten zagen dat de weg versperd was bleven zg rustig wachtel Plotseling kwam een der boeren op de automobiel af en wilde met een pennemes de banden doorsnyden Toen een der heeren zeide neen geen gekheid nam een andere boer een volle wynflesch uit zgn jas en sloeg deze stuk op t gezicht van eep der automobilisten Niet alloen werd een belangrgke hoofdwonde toegebracht maar ook waren er vele sneden over de handen veroorzaakt Voordat het publiek tnsschenbeide kon komen waren de dappere boeren met hun bruiloftstoet verdwenen De gewonde bleef geruimen tgd onder dokter s handen te Bodegraven alwaar by den burgemeester aangifte is gedaan MooaoBioHT 25 Sept Naar men ons Aiiislerdaiii Ueiirs I van Slotkrt 80Vi 95V 91 Vrkrs sov Vi Illl i IV 8 2 l l 96 9 V Ï7V i BEPT 1 81 NiDiaLAND d rt Ned W 8 iUo di D duc Silito dito dito S HoHBia UU èoUJI 1881 S 4 Itjllik InaohrgTmgl86S 81 5 OoBTil ObLinpspierlses I dito if ulier 1888 i PoïTUeAL Obl met coupon S dié tiok S 7V ftniLAXD Obl ianenl 1894 4 diioJQecons isap 4 dito bjiBolhl 1819 4 dito b Hbpo 1889 M 4 4ito in goild leen 18S6 8 dito dto W 1814 i SfiiiJi Perpët chuld isil 4 rili SeJ r paur leeti lS90 4 88 i041 30 90 14 lüB 3 194 S iJ lÏiiI Go Ifjenmg eni B mV iickeema nriejC ciuAra Rp jT obtg 189 Mliloo Oli iLSoh U9 6 ViMUUIlA Obl on op 676 415 8TaaD M ObUgstten ttoTTaanlll Sted feeil NlD N A fr Hsndelai AMDd b T b M5 Cerj Ara Hypotlieel l p i Cult Mij ilerVot tonl Or Hypolheokb pundbr 4V Nederiandache bauk aaqd Ned I alidelmaat ch üito 98V N W k Pao Hjp li paiidbr 3 Bolt HypolLo ikb paniUjr 4i i ütr Hypothaekb rti i l lo j OOWBKK Oi l Hoog banl Riiiil 1 ISO SusL Hypotheekbank paolb 1 1 Ahiuka Eqal b potb ilb 4 Maxw L ö Pr Lnmlrert 8 S D HoU lJ ltooor w Mj aand Uii tot Kipr V St Sfi tand Ned Ind Spoorweg m iand Ned Zuid Afr Spm i 8 dito dito dito 1891 dito 4 iTiUlSpoorwl lS87 89 A lSobl 8 BS Zuid Ital Spvmi A fl obl 3 t9 Poi WaraohaU Weenen aand 104 BnaL Or Buaa Spir l üd obl 4 Baltiiche Mio aand Faatowa dito aand 5 t IwaDg Dombr dito aand 5 981 Curak Ch Aioir gp kap flbl t 100 dito dito oblig 4 9 Alcs A Cent Pao Sp Mg obl 5 I CI io t North Wpr Cv aaui 818 dito dito Win 9t Kater obl 7 140 j Sttnver fc Bio Gr Spm c v a 0 lu Ulinoie Central obUn goud 4 loa Louia fe Na htilli Cer aaail 107 Mexico N Spw M I lo hyp H 6 105 S 86 10 Miae KanaaBy 4pCt pref aaad N York Ontaaio k Weat aan I Ponn dto Ohio ohhg 8 ore gon Cabf Ie hyp iu goud 8t Paul Mim fe Manit obl Uq Pao Hoof lijn ob ig 8 IV 64 9 dito dito Line Col Ie hyp O 5 OuHDi Can South Chert v aaud Vim o Rallir fe Na Ic h d c O Amaterd Omnibua Mij aand 101 10 Va NlD Stad Amaterdam aand i Stad Botterdam aand 3 DlMil Stad Antwerpen 1887 8 10 11 117V 108 der Toekomst Onde kleeding Stad BruBMl 1888 lOSV lioHB Theiaa Begullr Geaolach 4 Ooniu StaaUleenig 1880 6 K K Oost B Cr 1880 S SP iNJl Stad Madrid 3 1868 Nin Vi r B 2 A b 8pool oort scaiBasMR n HUIDVEIISTERKENDMDeilGOeDEUËN uit Indische Netel Vexelii Is poreus sneeuwwit duurzaam en élégant Vooral bg groote warmte een aangename Onderkleeding Verbit de huid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling of konvatten en is uitstekend ter voorkoming en verdrgying van Run f1thisnle Bijzonder geschikt voor alle Sport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten Krimpt niet bederft niet in de wasch en behoudt deoorapronkeiykczgdeglans Verkrggbaar uitsluitend voor Gouda en omstreken bg U S M80M oiida Atjeb Een telegram van Cgtaradja 26 Augustusmeldt Het geelde van een itesport levensmiddelen onder een onderofficier van PanteLaboe naar Qronggong viel in Simpang Olim in een hinderlaag van een bendeAtjehers en werd met de klewang aangevallen j 1 Aan onze zgde sneuveldep een inlandsch korporaal en zeven inlandsche fnseliers De Europeesche fuselier van uden werd zwaar gewond De sergeant van Eyk do fuselier Honscheid en drie inlapdscha fnseliers werden licht gewond Zes geweren gingen verloren Be vgand liet elf doeden achter By de beschieting van een trein in het Pedirsche werd de Europeesche fuselier Dresselaers in het been gewond De Europeesche sergeant Dekker is aan zjn wonden overleden louYeauté s in Dassen PAIl APLUIES voor Dames en Heeren VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA i elevhoou Vti 3i Op htl laatstt wtematmaal eongre van Tam he kundt gehoiidm e fmijt ttr se j nMd dar Ttntoodstetling van Parijs van 900 mrd Odal genoemd het beate van de mondvtatera dietoinegtoalndan handel gebracht zitti VERSqHEIDENHEID Vgfhonderd Russische boeren waren in eën schuur in t dorp Werba bi Moskou vereenigd om het oogstfeest te vieren Tcrwyi alles aan t dansen was raakte de houten schuur waarin een groote hoeveelheid hooi geborgen was in brand Alles drong zich naar bulten en vrouwen en kinderen worden onder de voeten goloopen Honderdvgftig monschen zgn door dan rook gestikt doodgedrongen of levend verbrand Hoe de inlanders op Java de pokken ver drijven verhaalt de Preangecbode De pokken worden dat weten de inlanders zeker veroorzaakt door duivels spoken on meer van dat ongedierte dat het den mensch in do inlandsche wereld meer dan lastig maakt Maar er zgn middelen tegen en er bestaan toovenaars die middelen kennen en voor geld en goede woorden ze bekend maken ook Hoe houden de inlanders zich nu de pokken van het Igf en hoe verdrgven zo het pokkcnspook wanneer dat eenmaal de woning is binnengetreden P Dit gebeurt zoo Een vrouw in Eva s kostuum gaat met vier stokjes in de Jiand eenige malen de woning rond ala de nacht is ingtetreden üit herbaalt ze gedurende eenige avonden en ak dan de duivel der pokken niet wegbiyft of niet weggaat ja dan valt er niet andera te doen dan zich by de zaiik kalm neer te leggen Burgert Ijke Stand Moordrecht ÖEBOEEN Pieter ouders W C Terlouw en P Kraageveia Leendert ouders A den T m en C H Swieb OVERLEDEN L Vos 7 m 6 Fgn 70 jaar GEHUWD N den Krader en A K van der Sloot P W Vrglandt en E de Vries iOVEllTK TlKN ECETSGEEIDINQ Bg vonnis der Arrondiasemcnts Recbtbank te s Rage dd 9 September 1902 is het buweiyk van Vrouwe ANNA WILHELMINA HAAXMAN en don WEZG Heer Dr HENEIOUS JOHANNfJS FRANCISCUS ANTONIÜS WANSINK beiden wonende te s Hage ontbonden verklnrird door echtHCheidtng met al de gevolgen daaraan by de wet verbonden t Welk certificeert Mr P J SNEL Procureur s Gravenhage 22 Sept 1902 Berplaataing wegert miesteUing Mevrouw FORMIJNE Crabethstraat vraagt met NOVEMBER eene flinke DienstlDode goed kunnende kollen QIVUAAOD op een Stoomwasscherg een Knecht in staat om zoo noodig de n meesterknecht te knlinen vervangen Weekloon f 12 Fr brieven onder lett H O Alg AdvBnr A DE LA MAR Azn Amsterdam Een Heer craagt te Qouda een paar GOEDE KAMERS Zit en Slaapkamer liefat in de buurt CRABETHSTRAAT en KATTENSINGEL Brieven frdnco letters A II Bureau van dit Blad TE HU UU Een flink BOVENHUIS voorzien van gas en waterleiding aparte opgang gelogen Wgdstraat 168 i Te bevragen S v CEEVELD Jr Wgdstraat 168 Zenuw eii Waajyiijdors wordt ttit overtdij ing als oeu werkelijke hulp iu deo nood het boek aanbevolen Na ontvangst vun adres ier briefkaurtwor It il t boBk c franco per post toegezonden door BLOKPOKL S Bookh altbommol Markt Gouda 7HIJ BILLAMNOOÜES om fraaie en nuttigde Pryzen op ZATERDAGEN 27 SEPTEMBER en 4 OCTOBER des avonds ten Vi nr voor ieder bezoeker van bovengenoemd Café Men zie het reglement Tolepliooiinot Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Egks Intercommunaalbureau Op 15 September 134 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Geen beter adres voor alle soorten SCHOEN WERK dan bd oorilbraliaiiLsch Schue cd Laarzemndpijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kloiwegsteeg éïend Aanbovél C SMITS huizen en landorgen tegen IWfTlir W ffl l f o metite fl ST ÉMJ Alle repaj atiön en aangemeten werk