Goudsche Courant, zaterdag 27 september 1902

Maandag SO 8e pnber iOOS o 8915 41s Jaar i ang fiOMCHE mrnim MeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Druk van A BRINKMAN Zn Gonda BEHEEm eQüBA 3I2 pCt geldleenmg groot f 79 000 Krachtena beiluit van den Gemeenteraad v 29 Aug 1902 goedgekeurd door Ged i atert an Z ff oil bij hetl V 9 Sept 1902 Ö S no 146 De Inachryvingr op deie leening is opengesteld tot den koers van Va pCt op Zaterdag 27 Sept 1902 van des voormiddags lO tot des namiddags 41 ugr te Gmda bj den GEMEENTE ONTVAN ÖEK en bj de Heeren Wed KNOX DORÏLAND 4m riiom bj de Kas Vereeniging t Gravenhage bjj de Heeren OPPENHEIM VAN TILL alwaar prospeetassen en inschrqvingsbiljetten verkrögbaar ijn Slorling Woensdag I October 1902 Burgemeester en Wethouders van Ooada K L MARTENS Burgemeester BROUWER Secretaris Gouda 23 September 1902 Vraagt bij Proefnummer van Tourist Uwen Boekhandelaar een der Nederlaiidsche uitgave De hoofdtekst van dit haUmanndelijbsche tijdschrift bestaat nit de Beschrijving eener Jieis otndeA arde die de Heer E T ï eenstra KoiPBE in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is ri li geiUustreerd naar eigen phato r graphinehe opna leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deie uit verschillende plaatsen in Arabië Per ië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz PriJB per jaargang f 7 20 iiial dt Anaieïttkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tpe geleverd Bureau De Werpld Tourlst Haarlem WORDT MIET DI TGESTELD Trekking Zaterdag 4 October 1902 VijWe Verloting te HENGELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhera in het openbaar bü 30 Lolcii een pi ij § Ie Prijs lOOO Gulden 3e 800 4e rO 5e 600 6e 500 Zie verder aanplakbiljetten bij wederverkoopers Verkrijgbaar bü BISSCHOP SWARTSENBURG S Lotendebiet Gouda en bü D 1 TANSRN Hengelo G it 50 Ct Kclil ZtMMiwsch raiwebroo l fa cent de K 0 bü A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Op de groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haavbalsem de groole gouden inertallle toegedeeld De baard groeit op gladde gezichten en tiet baar groeit op de kale plaats op de hooiden De wereldberoemde echte Ruasiache Teiza Balsem bewerkt de echootiste volle baard of koei ei alstnejde h r op het hüofd Verltniet Onachadelyk Volkomen garautie voor terugbetalmg vaa het geld ïudieu het niet helpt volgt hiermede Indiert het niet waar ia betaal ik 500 Gulden aan Ten kooper Pr 8 voor sterkte I 3 Gulden Sterkte II 4 Hulden 50 Cents Sterkte UI werkt lu 2 3 weken 7 Gulden 50 Cents Wordt overal in de wereld verzonden met gebruikHiiaiiw ziD en bew is van garantie in alle talen van Europa tegen vooruitbetal ng of poatvoorschot v n hftt Skandinavisch Hóofddepot Representant voor Uuitschland en Holland BAliKY NIISLBEN Gansemarkt 9 Hamburg 185 Duitschland Indien men eich vereenigt om meerdere bussen te koopen worden sy altgd franco gezonden Van de talrgke eerénde dankschrg en en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch Ik verzoek U niij 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van myne kennissen mg verKocht hebben te bezorgen Gel ikt idig beschouw Ik het als myne plicht U te veroorloven het volgende te publiceeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zg lioeft my namelgk m n haar terug gegeven hetwelk ik geKeel verloren had Ik wil eerlgk toestaan dat toen ik het eerst van Uwa biüaeia hoorde preken had ik er niet veel vertrouwen in wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien zg tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelgkheid was sgn haar terug te verkrggen la men het eens verloren had maar nu kan ik werkelijk zien dat ik mg vergist heb Nooit zat ik de weldaad vergeten die U mg bewezen hebt Nog eens mgn hartelgken dank U kunt geloven dat ik U vele koopera verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansenagade 24 B 4 Copenhagen De ikn ü verkochte baardbalsem moet bepaald de grootste mtvitidini van het 19 iaarhondferd zyn aangezien ik dezelve sterkte l slechts korten tgd gebezigd heb en daarbg de echoonste volle baard van de wereld verkregen heb waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wensclit recommanÜeereu kan eene bua van de echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrgging van baard mg van coUeèas aanbevolen is verzoek ik U hiermede mg ten spoedigste eene biis sterkte III te zenden Ik ben nu 27 jaren oild maar heb nooit baard gehad hetwelk somtgds onaangenaam zgo kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaaijord pr Alten Noorwegen De baardbalsem welke ik ontvangen heb waa zeer goed toen een van mgne kennissen ditihoorde verzocht hy mg ten spoe di ste ene bus sterkte III ta laten komen welke ik hiermede bestel J Stenström de stoelfabriek Vernamo Zweden Ik verzoek U rag eene bus te zenden vko deze fdesterkte d e ik reeds ontvangen heb aangezien mgnbroeder ten hoogste verbaasd ia over de iitwerking welke zg reeds op mg gehad heeft en n ook eeneproef nemen wil H Madsen luitenant in d4 Deeuschearmee Copenbagen i Na eene bus van de echte Yetza haarbalsem gebezigd te lebben ben ik ten hoogste verbaasd over het bqven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mgn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krnlael even ala het blank en week g worden is Ik bespeur tegelgk een ze r sterk verfriaaehend gevoel in de bodem vftn het hoof en ik ben mgne zeanwacbtige hoofdpgn geheel en at kwgt geraakt Mjjn haar is buitendien voller In langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgade 7 Copenhagen middel tegen Blieama held enx mag in geen breken In fles en 50 ct bij DrogtstjCn dam bij Qé WeiuftCo ROTTERDAM Dit got de oude Huis tiek JlcM Verkond enkel Huisgezin schen i 1 25 HH Apotheken Tct Amat bMsT Tuyll F AD MSI a o a Sm o S NKER PAIN EXPELLER ADYERTENTIilN in alle Conranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BItlSMKnAN Z00 Deze naamteekenlng is diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders is het vervalsoht en nder garantie Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afïpnderiyke schQtels en alle s wat tot het koksvak behoort desvirlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend G erard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Wie zeker zijn wii d Dclitü 1 Eikel Cacao t ontvangen t wm igebteld en na vele proBÊiemisgen 1b den j hindel gekomen onder dei num dea uitvinders Dr Hiohaelis vnvurdigd op do best machines in het weieldberemdo étabblisaement van Qebia StoÜwerck to Eenlen Ischt JDplDie telif Cikel acao n vierkanten bassen Deze Eikel Cacaa is met melk gekookt 1 een aangename gezonde drank voor da 1 gelijksch gebruik een il 2 theelepïa vaa t poedsr voor een kop Chocslat j jUa geneeskiacbtige drank by gevid van rhee alecshta met water t gebrolken Verkrijgbaar bij de voamaanMl H 1 Apothaksn taa Prik V Ka K praftn le f 1 80 0 0 90 010 36 OeneraalvartegenvooidigR tmt Htdtr A land Jullut MattsnMKIt Amnterdam Kalvcistraat 103 IN HET MAGAZIJN M AVOiVDSTËK ziJn voorradig B j £ ID Ei lïT in verschillende noorten en pfij en OEYSËRS eenvoudig in de behandeling en volkomen veilig plaatsing onder volle garantie Hot beste adres voor GA8F0ENÜIZEN KOOKPLATEN GA80RNAMENTEN geregeld de nienwate soorten GASBALLONS Alles tegen concurreerende prpen Beste en goedkoopste adres voor G VS GLOEILICHTBENOODIGDHEDEN Aanbevalend M M VAN LOON TELEF 117 öasfltter TIÜ9R7 8 Woad balf m in dd goboöle weraW bekend on geroemd Onovertroffen midtlel tögep alle It O r 8 1 li O II ir Lever Maagziekten enz Inwendig zoowel aU oofe uitwendig in bijna lUe ïiektegevftllan met good eevoig jiurn te wenden Pry per flacott 1 1 per post t 115 Thiewy fl Woad ftlf bezit eon alanog ongekende genoeskracEi en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel ovefbodig Mei deze zalf werd een 14 aarou l voor ongeueesülk tehoailen beengezwel en onlaans ees bijna 33 jaar kaukeriyden geliezeu Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden oijjjitekiagen enzvan allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dopót vpor Nederland TOOBdl M miUDg n ooh te iHafa ll t 4 t FruM SchMMW ctau htrltt GloM S i d GUuCTta oi rii 4i bctu nlddaUD TDor h IMiD4 r MMiM kcnrig po t n wo lU iwm ca eklcDrdeHMrEii Duii i n Kiiul rich Mii D Vtt knjgfaMT Ut wlokeliin b Scbiwi Mrk Giluterlla itt M Um kt b ftbriekmirfc WÏ ik nc W iB Arabm Apotheker IIËNRI S iDElt s Rokin 9 Amsterdam Wau geen depfit ib beatelle men direct tan die Schuttenapotheke des A IHIEKRY in Pregrad bel Kohitsoli Oesterreieh Gelieve proapeetns te ontbieden by bet Centraal l ep6t Sander Kokin 8 Anuterdam IiËiML lSGI VL G Inrichtingen welke gevaar schade of h hinder kunnen veroorzaken IURGeSeESTER en WETHOUDERS van Gönda Gelet op de Artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeens kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzot met bijlagen van de firma P Goedewaagen Zn te Gouda om vergunning tot vervanging van de in hare fabriek annwezige stooinmachioe door een gasmotor van 7 P K m het perceel gelegen aan de Raam Wijk O No 174 Kadabtraai bekend Sectie D no 2111 Dat Op Vrijdag den 10 October 1902 des namiddags ten j i ure op het Raadïiuis gelegenheid IS om benwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan woidea kennis genomen Gouda den 26 September 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER $ i j Uulteiilandsch Overzicht Het congres van Commentry heeft in geheime zitting beraadslaagd over do interlederatie der algemeene confederatie d w ï over een verdrag te slaiten met de federatie der dokwerkers en het syndicaat der werklieden en beambten b j de spoorwegen Het laatste heeft z jn medewerking toegezegd in geval van een algemeene werkstaking De dokwerkers zonden weigeren bnitenlandscfae kolen te lossen en de weigering der apoorwegbeambten zon het vervoer door Frankrijk bemoeilgken Aan de mijnwerkers in het Noorderdepartemeat Dorignies is geseind Hervat onmiddellyk het werk in het algemeen lelang daar de vraag van een algemeene werkstaking hier op het congres aan de orde komt Hierop ia per telegram geantwoord Arbeiders weigeren den arbeid te hervatten smeekt het congres onmiddellijk over de algemeene werkstaking te beslissen V Het is wonderlijk te zien hoe de Europeosche pers in het algemeen eeo geheel andere opinie over het beroep der Boerengcne raals is toegedaan dan de Engelsche Deze toch vindt het stnk onbeschaamd en beleedigend terwijl de vreemde bladen zeUft de meest Engelschgezinde er de gematigdheid van roemen Het Weensche fremdonblatt gaat zoover om in het manifest feitelijk een beroep op het Engelsche volk te zien terwijl de Indépendance Beige eeij blad dat alt d wanneer het er maar eveh kans toe zag de Boeren berispte wegens het afwgken van het pad der verzoening niet alleen niets dan lof voor het stnk overheeft maar ook zegt niet te begrijpen waarom de Engelsche pers znlk een alle perken te bniten gaande verontwaardiging toont De Journal des Bébats een blad door de Engelsche jingo s om zijn gematigd oordeel geprezen zegt Den Boeren blijft niet anders over dan een beroep te doen op de vreemde volken Hon leiders bevinden zich in de harde noodzakelijkheid om zich in welsprekende bewoordingen tot hnn te wenden zonder Engeland door beleedigende woordon te prikkelen Wanneer de Britsche pers wat bekoeld 16 en zij de zaken met kalmte gaat beschotwen zal zij bevinden dat Botha De la Bey en de Weter zich met veel tact uit hebban gered en ziJ hnn beleedigende tegenspraak niet hebben verdiend Het Weensche Extra blatt vindt dat Engeland den Boeren zelf ter hnlp had moetan komen en dat nn het zelf niet helpen wil de beschaafde wereld het doen moet De Dnitsche pers heeft ten deze nog weinig van rich doen hoeren Do Berlijnsche Lokalapjieiger zegt Toen de Boerenkin deren bij duizenden stierven terwijl zij zioh in handen van hnn tegenstanders bevonden lieten de Boeren hnn gevangenen vrij Op de executie van Scheepers antwoordden door de vr lating van lord Methnen Voer Scze Bchoone daad is de wereld hnn daok üchnldig V De Freisinnige Zeitnng meldde gisteren d t rijkskanselier Bülovr persoonlek aan de agrariërs beloofd had de graanrechten te verhoogen tot 50 pet boven bet regeerlng ontwerp maar dat hj daarvoor evenmin als voor het toekennen van bezoldiging aan de leden van den Rpsdag de toestemming van den Keizer niet bad kunnen verkrijgen De Norddentsche Allgemeino Zeitnng bevat nu een verklaring waarin dit gerucht beslist tegengesproken wordt on ook andere ge rnchton volgens welke de Dnitache regeering reeds met andere regeeringen een overeenkomst zou hebben aangegaan betreffende een minimum gr ianrecht van 5 Mark zoodat zij thans niet da r beneden kon gaan De regeering heeft wch zoo verzekert de Nordd Allgemcine noch op deze noch op eenigerlei andere wijze tegenover een buitenlandscbe regeering gebonden voor de toekomst Ten slotte zegt het officiense blad nog dat in ambtelijke kringen te Berlijn niets bekend is van het bericht in Italiaansche bladen voorkomend dat begin October tusschen Duitschland en Oostenrijk onderhandelingen zouden beginnen over een voorloopige verlenging der handelsverdragen Het bericht dat de Engelsehe regeering voornemens is om een deel der oorlogskosten tot een bedrag van honderd nUUioen Pond Sterling ten lasto van Transvaal te brengen veroorzaakt in Johannesburg groots ontsteltenis W int de voorwaarde van overgave van Vereeniging beletten het heffen van een grondbelasting de Boeren kunnen in hnn tegenwoordigen toestand jarenlang niets ot weinig opbrengen en men vreest dus dat de renten voornamelijk zullen moeten gevonden worden door belasting dor gondindustrie De Times correspondent te Johannesburg seint Het bericht heeft hier groote ontroering veroorzaakt en met angst ziet men uit naar de bevestiging men acht het niet mogelijk dat de Eegoering zulk een verbazende misgreep zon doen De geheele ontwikkeling van Transvaal als Britsche kolonip hangt er Van f ot men deimlasiing Unnen redelijke grenzen zal honden Van alle misgrepen die de Engelsche regeering reeds in Znid Afrika heeft begaan zon er geen zoo groot zijn ala deze om voor een betrekkelijk klein onmiddellijk gewin een land te vervreemden dat met zooveel bloed en geld gewonnen is Ook de Daily Mail ontvangt soortgelijke berichten Dit blad verneemt dat een bekend financier die onafhankelijk is van de Eckstein en Beit groep zegt dat het land onmogelgk den last eener schuld van honderd millioen Pond Sterling kan dragen en dat het opleggen ervan het land ten ondergang zon doemen De Band is bereid een belasting te betalen maar is niet in staat dit de eerste twee jaar te doen Dit oordeel komt nit de kringen der goud mijnkoningin die zoo hartelp verlangd hebben de Bopnbliek te ontrukken aan de corrupt oligarchie van Kruger en te brengen onder Engelsch bewind Zy hebben hun zin gekregen maar zg zullen nog vaak berouw ervan hebben Verspreide Berichten Fbakkbuk Het nationale onderwijzerscongres is te Lyon bijeen en moet o a een beslissing nemen ten aanzien van de wet Fallonx waarbij de zoogenaamde vrijheid van onderwgs gewaarborgd wordt Aan do legatie van Korea te Parijsweet men niets van het gemelde overlpenvan den keizer van dat Aziatische riJk Een twintigjarige Pool is om oen kinderachtig geschil eergisteren te Versailles ineen duel op pistool door een even ondlandgenoot gedood met een schot door hethoofd Do burgemeester van Moëlan graaf De Beanmont wordt gerechtelijk vervolgd omdat ho in een schrijven aan den prefect de ontneming van het godsdienstige karakteraan de zusterschool in zijn gemeente eenvuil zaakje genoemd heeft Het gerucht loopt dat er eerlang een vervolging ingesteld zon worden tegen een hoofdofficier der marine die tijdens dejongste marinemanoeuvres zich onmenschelijk zon hebben gedragen tegenover de manschappen De paus heeft doorgeleien een artikel InLiiet Jezuïeten orgaan Givilta Cattolica wfcJn met betrekking tot Frankrijk be § wordt dat do paus niet wil en niet km tusschenbeiden komen ter voorkoming TW WSTOf en dat dus de Fransche KatholuKan zich maar krachtig moeten aaneenX bestaande honden ter bMtrSding van de wetten welke een aantaéting ziJn van do onderwijsvrpeid I Het Fransche kapitaal is bij industri 1 en handelsondernemingen in den vreemde rokken met 29 milliard 855 millioen het it in Rusland voor bjjna zevon milliard in Spanje en Oostenrijk terwijl er in lerlandsche ondernemingen voor tweelardmillioen Fransch kapitaal zit J DOITSCHUHD llnmmer 75 vnn het bekende belangwek kwde satirieke orgaan l Assiette au benrre eel gewijd aan het doen on laten van Wilhelm II in voor dezen nu juist niet vleieniek zin is allerwegen in beslag genomen wel Ben beetje laat daar het reeds meer dan t ée weken oud is en reeds velen vermaakt h f f Nader blijkt dat bjj het duel te KieL toWchen vaandrigs in de marine academie aanwezig waren tweo officieren die de jongelui elkander doodkalm lieten bewerkea mft l un sabols allen verbodsbepalingen teÉ Een aantal kleinere steden van P s die vroeger garnizoen hadden kome blMankort weder in aanmerking voor een degelijke onderscheiding Door een raad vi T ér van het offt orpa te Dusseldorp was de reserveSnant Thomas uitgezonden om een koopdie beleedigende brieven had geschreover een anderen reserve luitenant e nit te dagen tot een duel dat de na ht c aM ffA i d l M 8 r at veroordeelde de aabeldragende heeren tot een week en twee dagen vestingstraf BINNEfNLAND Gisternamiddag heeft Hare Majesteit de Koningin de residentie na een verblijf van elf dagen weder verlaten Gemeng de Berichten De Turijnsche Discontobank heeft hare betalingen gestaakt en er is een bevel van gevangenneming uitgevaardigd tegen haren gewezen directeur ridder Bernardino Cuellino in Februari afgetreden en dien toen van den Baad van Administratie voor zijne goede diensten eene gratificatie van f 25 000 had ontvangen De ridder is voortvluchtig Bovendien wordt de commandant Cattaneo beschuldigd van aandeelen der Bank ten bedrage van 9 millioen lira s met twe Kamerleden Poli en Pantaleoni en twee Fransche Kamerleden voor particuliere speculatiSn te hebben gebruikt Ook tegen hem is reeds den 13en dezer een bevel van gevangenneming uitgevaardigd maar de politie heeft acht dagen gedraald met de uitvoering Men spreekt van nog meer inhechtenisnemingen Bij het bestuur der Vereeniging tot bevordering van hot vreemdelingenverkeer te Bameveld bestaat het voornemen een standbeeld van Jan van Schaffelaar op te richten Reeds heeft Bart van Hove een paar modellen van gips gemaakt waaruit een keuze gedaan zal worden De kosten van het origineele beeld met inscriptie worden op f 1000 begroot Uit den Haag meldt men Siaterochtend heeft bij de werken voor de demping der Prinsegrachten een zeer ernstig ongeluk plaats gehad Ter hoogte van de bru bij den ZnidWeat binnensingel moesten twee zware cementatukken uit een schuit geladen worden Door het kantelen van een der binten waarop de stokken rustten sloeg plotseling de schuit om met het gevolg dat de cementblakken en twee werklieden ta water geraakten Oogenblikkeliik werd hulp verleend en het gelukte dan ook een der werklieden ongedeerd uit het water te halen De andere verdween echter in de diepte Zjjn lijk is eenigen tijd later opgehaald en naar te algemeene begraafplaats vervoerd Te Assen is door de gemeente politie aangehouden de persoon van K S uit Wormerveer werkzaam op een rijwielenfabriek bijgenaamd Nico de monbeur die verdacht wordt van den diefstal van f 1175 in den nacht van 20 op 21 Sept ten kantore der firma Laan aldaar Op hem is nog een bedrag van ongeveer f 700 benevens eenige lilfaieruden bevonden S die in hechtenis werd genomen toen hij per spoor naar Groningen wilde vertrekken ia naar Wormerveer overgebracht Met hem ia aangehouden zjjn vriend A vroeger tamboer bij bet late reg inf die verdacht wordt van diefstal van een gouden ring in den winkel van den goudsmid Hekman te Assen H j bigft daar in arrest Een 62 jarige wedowe te Boobali liep eergisteravond met een petrolenmlamp in de hand en haar S rjarig kleindochtertje op den arm een trap af om het kind naar bed te brengen toen zg misstapte en van de trap viel Do lamp brak eii de in brand geraakte petroleum bracht de vlammen over op de kleederen van grootmoeder en kleindoditer Buren bluchten Let vuur doch het j ind had zulke ernstige brandwonden bekomen dat het eenige uren later overleed De toestand van de vroow ia hopeloos Te Oeize in Thüringen is Donderdagnacht een fabriek van houtwaren geheel afgebrand Twee kinderen van 11 en 6 jaar kwamen om het leven De Wageningsche kantonrechter mr van Dedem heeft besloten voortaan de Leerplichtovertredingen te behandelen in afzonderlijke zittingen op Zaterdag omdat dan de scholen in den omtrek vrij hebben en dus gedwongen verzuim door de oproeping van onderwijzers als getuigen niet meer zal voorkomen De rechtbank te Amsterdam heelt uitspraak doende in de zaak van don scholdenden Hilversummer beslist dat stuk schorem een beleediging ia en ploert eveneens maar dat het woord Amsterdammer hoewel op smalenden toon toegevoegd en wellicht schimpend bedoeld er geen is De Haarlemsche rechtbank heeft den machinist P T van den botertrein waarmee op 30 Juni een ongeluk had kunnen gebeuren door zijn nalatigheid tot f 50 boete veroordeeld on den hoofdcondocteur J v d T vrijgesproken Het schandaal proces tegen de leden van het vroegere gemeentebestuur van Napels vangt Maandag aan Gr zijn 29 beklaagden waaronder vooral de aandacht trekken de ond burgemeester Snmmonte en de afgevaardigde Casale Er zjjn ongeveer 200 getuigen k charge Casale stolt daar alleen wat hem betreft al 200 getuigen A décharge tegenover Anderen 20 100 Het geheele getal getuigen wordt op 1500 geschat BiJ het op last der justitie opgraven van een lijk op het kerkhof van een dorpje nabij Szegedin in Hongarjje is men tot de ontdekking gekomen dat alle vleeschdeelen van het lijk waren weggenomen Een onderzoek werd ingesteld en bracht aan het licht dat hetzelfde was gebeurd bjj alle lijken die door den doodgraver Tikra in den laatsten tijd waren begraven Tikra werd gearresteerd en bekende dat hiJ het van de lijken afgesneden vleesch gebruikte om er zgn varkens mee te mesten De gendarmes hadden groote moeite den doodgraver te beschermen tegen de woedende menigte die hem wilde vermoorden De Zwitsersche kunstrijder Maurer is op oen motorrijwiel van Bern naar Pargs gereden in 20 uren zonder eenige stoornis te ondervinden Hij zal de stoornissen wel over den kop zjjn gegaan Haarlemsche Frans stond gister voir de Haarlemsche rechtbank terecht en dat was een oitgaanadag vpor velerlei Haarlemmiers