Goudsche Courant, dinsdag 30 september 1902

Dinsdag 30 September 1903 4l8 e Jaargang No 8916 p p fiOllDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No ADVEllTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels è SO Centen iedere regel meer 10 Centen Groofe lettci s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dep mi Iil Telefoon 89 De Uitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is L25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noniiners VTJF CENTEN IN HET MAtlAZIJN l Ë AVOiXÜSTEir zijn voorradig B E E 2 T in verschillende noorten en prfjxen GEYSERS eenvoudig in de behandeling en volkomen veilig plaatsing onder volle garantie Het beste adres voor GASFORNDIZEN KOOKPLATEN GASORNAMENTEN geregeld de nieuwste soorten GA8BALL0NS Alles tegen concurreerende prjjzen Beste en goedkoopste adres voor G V3 GLOEILICHTBENOODIGDHEDEN Aanbevelend M M m LOON TELEP 117 Gasfitter Gouda Druk van A BRINKMAN 4 Z geeft bij deze zijnen geachten begunstigers kennis dat zijn SIGARENMAGAZIJN is ¥ ilf ï 44 f ST naar mmt 4 OCTOBER 10019 ALGEMEENE T RAM M i ATSCHAPPlJ WIE VI TREGE lING aauvaiigendc m H 8 49 8 53 9 17 9 39 TIJD VAN GREENWICH E 6 20 6 24 6 48 7 10 F 7 32 7 36 8 ö 7 39 7 43 8 07 8 29 D 6 30 6 34 5 58 6 20 C 4 40 4 44 5 08 5 30 B 3 15 3 19 3 43 4 05 A 2 30 2 34 2 58 3 20 2 19 2 23 2 47 3 09 5 63 5 57 6 21 6 43 1 22 1 26 1 50 2 12 11 50 11 54 12 18 12 40 10 10 28 10 50 8 04 8 28 8 60 Vwtrek TM BODEGRAVENJDorp l MET WIJK Aukomst ta QOÜDA H 10 35 10 57 1121 11 25 D 6 25 6 47 7 11 7 16 B 4 10 4 32 4 56 6 C 5 36 6 58 6 22 6 26 A 3 25 3 47 4 11 4 16 7 10 7 32 7 56 8 55 9 17 9 41 9 45 4 30 4 52 5 16 6 20 2 26 2 47 3 11 3 15 12 40 1 02 1 26 1 30 8 37 8 59 9 23 9 27 11 11 46 11 50 Verlrek van 900DA REEUWIJK Auk te BODEGRAVEN Station S8 Dorp Ë Alleen Donderdags F Maandags ü Alle dagen behalve Maandag H Alleen des Zondags A Alleen Dinsdags gedurende de maand April 1903 B October en Norember 1902 en Maart 1903 C van 1 December 1902 28 Februari 1903 D Maandags en Dinsdags STOOMTRAM A P HABTENS CO G OIDA RLHIWEC E 94 Berichten de Ontvangst DEB BlIDWSTI jOuda Iaastreclit ïïekeiidorp Oudewater DIENSTREQEUNQ aanhangende 1 October 1902 a a a Vertrek van GOUDA naar ODDEWATER 4 55 6 7 10 8 45 11 12 65 3 40 6 05 en 8 30 Vertrek van OUDEWATER naar GOUDA 6 10 7 05 8 1 10 55 12 05 2 05 4 46 7 10 en 9 30 Bovendien b $ abonnementstooneelvoorstellingen in de Sociëteit Ons Genoegen te 9onda van Gouda naar Haastrecht 10 35 De met a gemerkte trammen loepen alleen Donderdags TIJU VAM CIIBESWMilf GROOÏE KEUZE Wollen Dames Overhemden ONTVAIGEW IN ï9 De ieiiwe Winkel Markt A 66 i Gord passende Modellen Lage pr zen AANBMSLEND C A B BA TZII GER van de goedkoop§te af lol de f IJ II § t e soorten BALSCHOENEN DE IIOODK L4ARS Elf DK GOKOKOOPK WlNüKL Aanbevelend J VAN ZOUNlVEJlD BuUeatandseh Overzicht Het zuiverste en onpartijdige oordeel over de proclamatie der Boerengeneraaia vinden wij in do Daily News Dit blad zogt het beroep op de lieidadigheid van Europa en de overige beschaafde wereld te hebben voorzien en verwacht van het oogenblik dat Chamberlain weigerde de qnaeslio betredende het toestaan van geld en leoningcn te heropenen Het was niet duidelijk ol de Kegeering vpornemens was iets te doen in de leening zaak de Boerengenoraals wier eerste plicht is voor hun volk te zorgen riepen de hulp in van hen die met hun volk sympathiseerden En het was natnurlp dat zj zoo kort en eenvoudig zü konden de verschrikkelijke en ongeëvenaarde geschiedenis verhaalden van de verwoesting van hun land door het Engelsche leger een geschiedenis van onsterfelijke schande voor do Regeering die bet bevel er toe gaf en haar goedkeurde Het blad spreekt dan van de 30 000 hoeven die verbrand zgn behalve de dorpen en het zegt dertigduizend brave gezinnen ongeveer de geheele bevolking van Norfolk of Lincolnshire volkomen geruïneerd twintigduizend vrouwen en kinderen gestorven in onze kampen het vee in envelmoed gedood b j duizenden stuks de ploegen en molens vernield d dijken vei broken hoe doet ons dit aan nu de onredelijke haat In het hart des volks uitgestorven isf En dat moet verhaald worden van Engeland twintig eeuwen na de geboorte van Christus en zal van ons verteld zal worden nadat onze kindskinderen reeds begraven zullen zgn Het is droevig dat dit verhaal moet komen onder de oogen Onzer vijanden en dat het telkens en telkens herhaald zal worden Het is beter dat w j het zolven herhalen totdat het ons walgt en dat wiJ doen wat wij doen kunnen om de gevolgen er van te herstellen Het is den laatsten tyd in Ierland beter gegaan dan vroeger maar nu zijn de toestanden op het groene eiland weer sterkgespannen Twee lersche Parlementsleden Denny en Lory zijn pas tot twee maanden dwangarbeid veroordeeld wegens deelneming aan een verboden bijeenkomst Denzelfden dag ziJn twee andere leden beiden O Brian genaamd voor een dergelijk feit in hechtenis genomen De grondeigenaars hebben geweigerd met hun pachters te onderhandelen men weet de lersche quaestie is grootendeels een landquaestie dat heeft een zeer slechten indruk gemaakt ook op hen FÈVILLEIOX GELUK m OÏÏGELUK Verkaal uit het Irvtn eener Kunstenares van Fbluc Tiiaa De armste hoedenmaker in geheel Frankrylc was in t jaar 1714 Pierre Lecouvreur die in Flame woonde eene kleine plaats in Champagne Vrij wel was dat aijne eigen scjiuld hij zat n l liever in de herberg dan dat hij zich vlijtig met de hoedenmakerij bezig hield Het was dan ook geen wonder dat het weldra met hem en zUne zaak onophoudelijk den kreeftengang ging Uit zijne schulden en geldverlegeqheden wist hij zich op t laatst niet meer te redden Zijne wakkere vrouw Suzette was des te vlijtiger en werkzamer Om geld voor de huishouding te verdienen hield zij er eene fijnlinnen wasscherij op na waarbij haar aanvaltig veertienjarig dochtertje Adrienne haar gedurende haar schoolvrijen tijd ijverig helpen moest Ja de toekomstige grootste tooneelspeelster van Frankrijk stond menigmaal aan de wasclitobbe met de schoone armen in het tjm zich bij dien harden langwijtigen arbeid ifrat te verzetten declameerde ze somstijds de schoonste gedeelten uit de treurspelen van Cor neille en Racine De menschen die de plaats voorbij gingen waar de wasch gedaan werd ble die overigens aan de zijde der grondeigenaars stonden iottegonstaande de ciceptioneele maatregelen door do Eegeering genomen tegen verschillende kranten en tor verhindering van openbare bgoenkomsten groeit de opgewondenheid steeds aan Br laat in de laatste jaren geen corporatie van arbeiders meer van zich hooron dan de mynwerkers wier moeilyk levenslot zware en vaak gevaarlgke arbeid lien op een eigenaardig standpunt in de maatschappij plaatsen en wier aantal aan de stembus aan een of andere politieke groep de zege kan bezorgen Sinds de J9ngete werkstaking van welke gehoopt werd dat zj een algeraeone zou kunnen worden hebben de mineurs zich betrekkeljk kalm gehouden maar in de laatste wekenwordt er weder druk door hen vergaderd enals altijd staat op het programma der tebehandelen punten zoowel verhooging vanden looustandaard als reductie van den arbeidsduur in de ro nen Het IS misschien niet ondienstig hier even in herinnei ing to brengen dat te vorigen jare na langdurige voorbereiding en eindeloozc conferentiën aan de Kamer van afgevaardigden een wetsontwerp ingediend werd waarbij die arbeidsduur geleidelyk verminderd zoo wor Jen om van 10 uren zooals zjj Uuuw m binnen vier jaren gebracht te worden eerst op negen en later op acht uren Dat wetsontwetp mocht Sj de goedkeuring der Kamer verwerven misschien wel omdat zg op het punt stond niteen te gaan en de nieuwe verkiezingen moesten plaats hebben en het is thans nog bij den Senaat aanhangig Eigenaardig is het dat de meerderheid der thans op het congres vergaderenden blikbaar weigerden een motie aan te nemen waarbij het wetsontwerp hierboven bedoeld veroordeeld werd zoodat dit congres zich door een minder intransigante houding dan eenig vorig kenmerkt waardoor dan ook verwacht mag worden dat het zich onthouden zal van het decreteeren der grève générale waartoe trouwens andere corporaties van werklieden b v die der spoorwegen weigeren haarmedewerkig te verleenen Het laatste besluit ten congresso genomen betreft de indiening van een pensioenwet voor mijnwerkers die den leeftijd van 50 jaren bereikt en dertig dienstjaren hebben Wat de Eoumanie het conservatieve op ositieblad in Roemenie de regeering noemt zich liberaal vertelt van de regeeringsmaatregelen genomen naar aanleiding van ven soms opgetogen staan luisteren Af en toe kwamen er wel eens komedianten op hunne doorreis te Fisme en gaven daar dan voorstellingen Dan rustte de voor het tooneel levende Adrienne niet voor zij die paar stuivers entreegeld bij elkaar had om den vervallen kunsttempel welke eene schuur geleek te kunnen bezoeken Daar zat zij dan met stralende oogen en schitterend gelaat en zag de gestalten uit de treurspelen barer lievelingsdichters in wier werken zij zich zoo diep gedacht had veraanschouwelijkt Deze dramatische gedichten had zij te danken aan hare oude vriendelijke onderwijzeres Ml Clécment die zeer veel van haar hield Eens op een avond kwam de hoedenmaker uit de herberg thuis en zeide tot zijne vrouw Nu is het u t met ons in Fisme lieve Suzelte 1 Ik heb meer schuld dan haar op mijn hoofd M jne schuldeischers willen het met langer aanzien en zijn besloten mijn boeltje te laten verkoopen en mij in de schuldgevangenis te laten zetten Dat heelt mij zoo even een kennis verteld Het wordt dus hoog tijd dat ik mijne maatregelen neem want morgen kan het al te laat zijn Juffrouw Suzettc droogde hare tevoorachijnkomende tranen met haar voor schoot af Het is uw eigen schuld Pierre snikte zij verwijtend waarom zit je ook altijd in de herberg had je vlijtig je handwerk gedaan dan stond het heden zoo slecht met met ons Naar den rluivel met de gansche ellendige hoedenmakerij I schreeuwde Pierre vrouw ik zeg je ik heb gansch andere plannen m mijn hoofd Ja die Uu m Fiame zullen nog over me verbaasd itaan als de nota van de Vereenigde Staten tegen de jodenvervolging grenst werkeljk aan het ongelooflijke Do Roeraeensche rogeoring schijnt zich ongerust te voelen door die nota aan do mogendheden al neemt de regeeringspers ook nog zoo n nitdigendo houding aan tegenover de samenzwering in het buitenland De minister van binnenlandsche zaken heeft tenminste bevel gegeven aan de districtsprefecten om aan alle joden emigratie paspooiten te weigeren Maar die maatregel Bcfcflnt geen voldoende resultaten te geven en daar de Earopeesche pers voortdurend over de kwestie blijft schrijven heeft do regoering gemeend liaar toevlucht te moeten nemen tot nog strenger maatregelen tegen de joden die naar Amerika wenschon te vertrekken Zo heelt nl eetl bevel uitgevaardigd eenvoudig het vertrek van lederen emigrant des noods met geweld te beletten Terecht wjst het blad erop dat dit een vernederende en onwettige maatregel is Men denke zich eens den toestand van een honderdtal joden die alles verkocht hebben wat zij bezaten die hun zaken hebben afgewonden die bun kaartjes naarAmerikahebbengekocht die slechts voldoende geld bezitten om zich onderweg te onderhouden en die nu verplicht worden om naar huis terug te keeren en daar in da diepste ellende te verzinken Toch blijven andere BftemBeilScha Waden een hoogen toon aanslaan en werkelijk Lot schijnt dat de Earopeesche mogondheden niet genegen zijn om een eind aan die schandalen te maken hoewel ze zelf een regeling hebben voorgeschreven in het Berlijnsche verdrag Och regeeringen kunnen ook niet sentimenteel ztjn Ven Bulow heeft dat immers zoo helder en welsprekend uiteengezet toen de gryze pelgrim uit Transvaal aan de Duitscho grens kwam Do Armeniërs kunnen ze ook niet helpen En zouden ze zich dan druk moeten maken of neen zonden ze het dan wagon zich in te laten met die Roemeensche joden Men kan hier van wagen spreken want er is gevaar in de kwestie verscholen gevaar voor de rust van Europa Er zijn politieke bezwaren I Koning Karel is een Duitscher van afkomst en houdt daardoor voeling met Dnitschland en indirect dus ook met het Drievoudig Verbond dat met genoegen aan den Donaumond zulk een fliiaal heeft te midden van de Rns sischgezinde andere Balkanstaten En wanneer men nu te veel aan die Jodenkwestie in Roemenie gaat morrelen dan zal misschien do positie van de regeering verzwakken door de agitatie der bevolking daardoor zou het Drievondig Verbond zijn pied A terre in den ZIJ later weer wat van mij hooren Je beril toch wel bij je verstand man Meer dan jij maar je begrijpt dat ik geen lust heb nog langer in dit armzalig nest te vertoeven Bedreigd door hardvochtige schuldeischers geen crediet meer in mijn stanikneip er blijft mij mets anders over dan my uit de voeten te maden Jou lichtzinnige man denk je dan in t geheel met aan de bittere ellende vai je vrouw en je arme dochter P Zeker denk ik aan jelui Onophoudelijk tob ik er over wat het beste is om jelui jtelilk te bevorderen Mij was het beter dat je vlijtig hoeden maakte Daarvan is geen sprake meer Suzette Hebt je geld voor me Zeven livres is genoeg Waarvoor wilt go dat geld gebruiken Ik wil naar Parijs en heb daartoe reisgeld noodig En wat wdt ge in Parijs doen Hoor eens Suzette ik heb in Psrijs een goede vriend uit mijne jeugd hem wil ik opzoeken en hi zal mij wel helpen aan eene betrekking Welke zaak drijft die goede iriend Zeker weet ik het met Vroeger was hij paardenhandelaar maar dat is hij geloot ik niet meer Doch dat komt er niet op aan Ee ie in wcndige stem zegt mij dat hij mij helpcrt zal Ik moet alzoo ten spoedigst naar Parijs Kunt ge me reisgeld geven Er Wijlt voor mij en Adrienne dan zeer weinig over van het geld dat ik den laatsten tijd zoo zuur verdiend heb met wasschen voor de menschen Suzette als je me dat geld niet geeft word ik morgen in de schuldgevangenis geiet I l IU i M lll lIUILHI III1 UJUI I UJII Balkan veiliezen en daardoor enSn dat vervolg kan ieder zelf zoo akelig mogelgk voorstellen Of Rusland dat zelf zio ongemanierd tegen de loden kan huishouden er toe komen zal op verzoek van een ander tot Roemenië een zedesprenk over naastenliefde te houden is ook te betwijfelen en dan gaat Frankrijk natunrljk ook niet mee Engeland is tot nog toe de eenige mogendheid die de Amerikaansche nota steunt Misschien ook wel nit politiek Menschlievend is de Engelsche regeering echter steeds het eerste van allen tenminste als het de zaken van een ander geldt Veel succes schijnt men dus niet to moeten verwachten van de poging van Amerika De heele zaak zal wel geen ander gevolg hebben dan dat er weer een nieuw punt wordt geplaatst op het wenschlijstje van vredes en humanitaire bonden Verspreide Berichten Frankhuk De burgemeester van Montagny is geschorst in ziJn ambt omdat hg opzettelijk verzuimd heeft tooboreidselen te treffen voor de inrichting van een neutrale meisjesschool De minister van onderwijs Chanmité deelt mede dat hiJ gisteren van Agen nitnaar Tonneins in Lot et öaronue ia vertrokken om aldaar het landbonwcongres te presideeren met een van zjjn hoofdambtenuron doch dat hü geen politieke redevoering zalhouden Zou dat zijn op last van den premier Combes die met zön praatzieke en roomzuchtige collega s juist iu den laatsten tjjd zooveel te stellen hoeft gehad P De bekende nationalist Gaston Méry lid van den Parijschen gemeenteraad meoht klaarblijkelijk dat hy weer eens van zichmoet doen spreken en daarom heeft hij alsprotest tegen de regeeringsmaatregelen visi vls de geestelijke orden en dorzelver instellingen besloten z in belasting niet tebetalen Zoo meldde zich dan Vrijdag in den namiddag by hem aan een deurwaarder met den niet zeer poëtischen naam Chameau ter beslaglegging op de meubelen tot aanzuivering van het belastingbedrag doch de heer Méry had zich gebarricadeerd achter de deur en zoo moest de politie er aan te pas komen om de denr rtiet geweld te openen waarop de bewoner trachtte don deur Wil je dat Zeker niet Pierre iei ze droevig en kommervol terwijl ze haren mageren geldbuidel uit den zak haalde iHier zijn de zeveft livres die je noodig hebt Zoo r is dan naar parijs en de hemel gove dat je innerlijke 8ten je met bedriegt Wanneer wil je gaan Heden avond nog sluip ik weg in alle stilte Ha wat zullen mijne schuldeischers zich morgen ergeren t Die paar hoeden in den winkel mijn arbeidsgereedschap en de overtollige meubelen mogen ze verkoopen de waschtobbe en het nooiligste zullen ze jou wel laten houden hn dan wacht maar getroost en met goeden moed op gunstige berichten uit Parijs Spoedig zal ik reisgeld sturen zoo dat je met Adrienne tot mij kunt komen naar de hoofdstad Ge zult ook niet te voet gaan zooals ik uit spaarzaamheid doen moet maar rijden met den postwagen Adrienne die daar bij stond klapte vergenoegd in de handen en nep Parqs I o Parijs Dat 18 heerlijk I Ach ik wil zoo gaarne naar Parijs want daar is zooveel schoons te zien Hare moeder deelde g enszins in die onbedwingbare verrukking Uit langdurige ervaring kende zij haren lichtzinnigen man genoeg en betwijfelde het al zoo zeer dal hij in de hoofdstad die goede aanstelling zou krijgen van welke hij zoo profetisch had gesproken Toch zeide ze dat niet want noodwendig moest hij toch zonder uitstel voor zijne schuldeischers rluchlen iVsrJI vmitlg4