Goudsche Courant, dinsdag 30 september 1902

Mol lonilwaler conserveert de landen 1414 4313 1564 63 1862 4548 1967 65 2004 4724 63 4809 2134 4934 87 5047 89 5106 2201 26 2300 5201 2482 20 2509 5342 13 57 dat de andere hoe misdadig van aard ook 1 toch zijne vroeger voor den rechter commissaris afgelegde valsche verklaring niet onder eede wilde herhalen uit eerbied voor den eed Vlekken uitwisschen Onze onschatbare geneesmiddelen kunnen zelfs biJ zorgI vuldige behandeling soms lastige vlekken achterlaten en onze patiénten znllen zeker dankbaar zgn als zg van ons kannen vernemen hoe deze en andere sporen te doen verdwynen Het Pharmac Centralbl n 30 deelt mede dat jodinmvlekken behandeld moeten worden met oplossing van kaliampermanganaat totdat zi donkerbruin worden dan knnnen zg ontkleurd worden met I verdund zonti nnr en dit wordt dan geneuI traliseerd met ammonia I Nitras argenti vlekken worden verwijderd I door bevochtiging met een mengsel van 3 I gram sablimaat 3 gram chloorammoniam en I 500 gram water I Drinevlekken moeten bevochtigd worden I met citroensap of oplossing van citroen of I wönsteenznnr in 29 dcelen water Veronderde I vlekken lossen op in znringzanr oplossing 1 10 Steeds moet het goed in warm water I worden nagespeeld Tgds v Qen Vreeseiyke orkanen hebben Vrgdag over Sicilië gewoed De rivier die door Modica stroomt trad plotseling buiten haar oevers en zette de huizen onder water waarvan er eenige instortten De landeryen werden overstroomd en het heet dat vele personen om het leven gekomen zgn De schade is zeer groot Te Seigli werden verscheidene huizen met hun bewoners door den stroom meegesleurd 10 Personen kwamen om Te Catama woedde de orkaan 2i aren achtereen Alle spoorweg en telegraafverbindingen zgn verbroken De schade is enorm VERSCHEIDENHEID Het blgkt dat de aardbeving die een deel van Midden Azië beeft geteisterd 667 personen het leven gekost heeft terwgl er ongeveer 6000 werden gewond Ken groot aantal dorpen in het noorden van de Alrikaansche provincie Kashgar zgn verwoest Voemarkt te Rotterdam Maandag 39 Sept 1902 Vette Ossen en Koeten goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 35 2e kwal 32 3e kwal lü cent per half kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kw 28 ae kw a4 3e kwal 39 ct per half kilo vatte varkens redelijk aangevoerd iste kw 35 I 3de kw 35 3de kw 32 C9Q1 de half kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vet vee en vete kalveren iets minder in prijs Varkens en schapen tammeren pnjshou hotiaenk AilVKJÏrifclNTHj lN Een Heer vraagt te Gouda een paar GOEDE KAMERS Zit en Slaapkamer liefst in de buurt CRABETHSTRAAT en KATTENSINGEL Brieven franco letters H II Bureau van dit Blad tlOS Ja fUiK s OUUï g SCHIEDAMMEfi GEÏÏEVEE Uerks NIOHTCAP In het Duitache Groothertogdom Olden mÊ burg bestaat een miniatuur Vorstendom Bir H kenfeld met ongeveer 45000 inwoners dia JB volgens byzondere wetten geregeerd wordenj lNu worden de onderwgzers in dit land zeei jH slecht betaald en zg hebben dikwijls genoeg H maar steeds tevergeefs daarover geklaagd by de autoriteiten Thans hebben de onder Ê wgzers zelf een loonstaat opgemaakt en 3 dien ingezonden by de autoriteiten willen 9 ze dien niet goedkeuren dan zullen alle 9 onderwgzers het werk neerleggen J De schenker van de honderdduizend doUan 1 die Botha ontving door bemiddeling van J Arnold White is Henry Phipps van de Car M negie Steel Trust 9 Bg het schenken van deze gift sprak de M heer Phipps de hoop uit dat thans de vrede 9 gekomen was en alle oneenigheid begraven WÊ zon wezen en dat niets vgandigs tegen En wt geland zou gedaan worden Hy wenschte WÊ dat het bedrag zou worden beheerd door i Botha en De la Rey en een derde 1 Generaal Botha zeide de gift aannemende 1 dat by niet aarzelde te verzekeren dat het ttJIgeld geheel voor liefdadige doeleinden zon 9 worden besteed en volstrekt niet zou worden Bgebruikt op een wgze die vijandig tegeA 9 over Engeland zou kunnen zyn In over m eenstemming met het denkbeeld van den m heer Phipps stelde Botha voor dat de derde administrateur zon zgn sir James Rose Innea M de attoray general van Transvaal of sir H J Gonld Adaras luitenant gouverneur van den Oranje Vrystaat Hg voegde daaraan toe Ik heb vrede gesloten in den volstenzin des woords mQu eenig doel is thansmgn landgenooten by te staan in hnn ellende i De heer Phipps deelde zyn plan aan het 1 Engelsche departement van Koloniën mede en sprak daarbg als zgn meening nit dat het beheer door eene oommissie en het onafhankeiyk nazien der rekening het publiek vertrouwen zou geven waarop minister Chamberlain antwoordde dat hy daarmede instemde De minister voegde er by dat hy indien Phipps er in toestemde bereid was een Engelschman als lid van de commissie van beheer te benoemen en dat het fonds zich zeker meer zon kunnen verheuI gen in Engelsche sympathie indien het beI atemd word voor allo weduwen en weezen I zonder onderscheid van ras en godsdienst I Al werd het echter uitsluitend bestemd I voor de Boeren hg bleef bereid mede te I werken om een behoorlgke administratie te I verzekeren I De heer Phipps zeide dat de gift alleen I bestemd was voor wedawen en kinderen I Sedert eenige dagen geeft de Italiaanache I valkaan Stromboli teekenen van leven Er I komen vnur en lava nit den krater Ook I met den Etna ia het niet pluis in zgn bulk I rommelt het voortdurend I De Londensche bankier Charles RothschildI heefi den kapitein van een walvischvaarder I opdracht gegeven exemplaren van luizen I nit de poolstroken voor hem mee te brengen Men beweert dat de bankier er sedert lang I een luizenverzaraeling op nahoudt die 10 000 exemplaren sterk is Zg zyn gevangen op I menschen honden katten vogels enz Nb I verlangt hg ze ook van ysberen en ander I poolgedierte 4 I De Paryzenaar die onlangs per adverten tie 2000 weegluizen vroeg om te voldoen aan den eisch van zgn hnisheer die zijn woning wilde terughebhen in denzelfden toestand waarin hy ze 3 jaren geleden had verhuurd kan dus waarschgnlgk bg Charles Rothschild terecht Het zomersche buitenverbiyf van den Amerikaanschen petrolonrakoning John Rockefeller te Tarrytown is door brand vernield De schade beloopt 100 000 dollars Het huis was niet verzekerd Een vreeseiyk ongeluk is gebeurd hg gelegenheid van een rgwielcarnaval te Shrewsbury in Engeland Zes heeren als sneeawmannen verkleed in papieren kleederen gebrnikten iets in een restaurant toen één Üunner een lucifer aanstreek om een cigarette aan te steken Daarbg vloog zgn costunm in brand Zgn gezellen die hem wilden helpen vlogen ook in brand en allen bekwamen zulke ernstige brandwonden dat zg in een ziekenhuis moesten worden opgenomen Do Volksbond Vereeniging tegen drank misbruik heeft een nieuwe plaat het licht doen zien getiteld Hun laatste stuk goed Zg werd geteekend door den heer Gf van Caspel en gedrnkt ter steendrakkerij Senefelder te Amsterdam De plaat heeft een breedte van 16 cM bg een lengte van 64 cM en is zeer goedI koop verkrggbaar gesteld Te Oude Pekela is een ernstig ongeluk gebeurd Toen de landbouwer Ten Cate met een wagen hooi waarop drie kindertjes zaten van hot land terugkeerde kantelde het voertuig waardoor alles in een sloot terecht kwam De kinderen waren onder het hooi bedolven doch werden weldra nog levend voor den dag gehaald Een hunner is echter overleden en een tweede is bedenkelgk ziek De extra trein die Woensdag den onderkoning van Ierland van Londen naar Holyhead bracht van hier wordt de reis naar Dublin dan verder met de boot tot Kingstown gedaan heeft den afstand van 425 KM afgelegd in 5 uur en 2 minuten zonder een enkele maal te stoppen d i met een snelheid van byna 85 K M in het uur In 1895 heeft echter een andere trein op den Londen and North Western een langere afstand zonder stoppen afgelegd nl van Londen naar Carlisle d i 481V KM De tyd was toen 5 63 duo een snelheid van nagenoeg 82 K M in het uur Een Fransche trein heeft Donderdag wat snelheid betreft naar het h et alle records geslagen De sneltrein van Folkestone naar Parys vertrok toen wegens vertraagde aankomst van de boot 46 rainnteo te laat maar de machinist wist dat verzuim geheel in te halen en de trein kwam op de minuut af op töd aan De trein had daarvoor moeten rgden met een gemiddelde snelheid van ruim 109 K M in bet uur Te Weidnm ia men druk bezig met het afbreken van Dehama State Nog eenige dagen en dan ligt het gebouw tegen den erond De vyvers en een deel der grachten yn mede reeds drooggelegd Dan komt OudHania aan de beurt Hier zgn kwaadwilligen den aannemer reeds voor geweest want eergisteren kwam wen tot de onaangename ontdekking dat en antiek schoorsteenstuk lang 1 18 en breed 0 6 M u tde ruïne verwyderd is Er moet onder meer een vrouw op geschilderd zyn die eemgs De ronwenbeweging in Amerika Biykena de laatste volkstelling zgn er in de Vereenigde Staten tegenwoordig 3406 vrouweIgke predikanten 409 vronweiyke ingenieurs en electriciens 1300 advocatessen 7399 geneesvrouwen van menschen en vee 787 tandmeeateressen 324 aanspreekstera 45 locomotiefmachinisten 7 stooksters 5582 kapsters 1540 bouwmeesteressen 167 mets laarsters 2193 dagbladschrgfaters 51 doodgraafsters enz enz Poging tot moord In het logement TüS L Wittenberg aan den Zgl no 16 te B iterdam heeft Vrydagnacht een poging tot moord plaats gehad In dat logement heeft als kostganger v blgf de bootwerker W Haasbroek 32 i t oud die in gezelschap van de echtgenoot van Wittenberg een glas biet waa gaat wurde beet te nemen door papieren te 1 vertoooen TOlgens welke bet bnie gehaard 1 zoa zijn op naam van z jn moeder docb de 1 flscaa zal zich wel niet laten beetnemen 1 DuITSCHLiKD I De gemeenteraad van Posen heeft besloten het ambt van eerste bargemeester nitte schrijven tegen den eersten Januari a s op een salaris van 15 000 mark De groothandelaars in steenkolen hebben te Keulen besloten de prjjzen der br ketten van den eersten October a s af metvilt pfennig per centenaar te vcrhoogen inverband met de verhooging door het syndicaat met twee en eon halve pfennig Er lijn no in het geheel 116 797 verzoekschriften bS den Rijksdag ingekomensinds den een en twintigsten Juli tegen hettarief van invoerrechten De oprichting van KaufmtonischeSchiedsgerichte kan verzekerd geoordeeldworden de financieele bezwaren er tegenzijn overwonnen Er bestaat door het vlugge werkender tariefcommissie uit den Rijksdag kans dat de Rijksdag den veertienden October a 8 het werk van de commissie in zijn geheel zal ontvangen Het Centrum is niet voornemens eeninterpellatie in te dienen aangaande het tele 1 gram van den keizer inzake de schrappingder kunstkredieten in Beieren door de cl ricalen daar de leden het onderling In dezenniet eens zijn BINNENLAND Naar de Haagsche Ct verneemt is de pensioenwet roor de onderwgzers ongeveer gereed en is de indiening bij de Kamer vermoedeiyk in December te verwachten Van de bijzondere onderwyzers worden die van de gesubsidieerde schalen in de regeling opg enomen De bijdragen znllen indien wij juist zijn ingelicht op 2 en 5 pCt worden bepaald De leeraren by het M O zullen ten aanzien van hun pensioen door het Kijk van de gemeenten warden overgenomen De Minister van Binnenl Zaken heeft 1 f 11 500 meer aangevraagd voor jaarwedden I van het personeel bij de arbeidsinspectie I om daarom te kuanen toevoegen een meI disch adviseur een electrotechnicne vier 1 opzichters en een opzichteres 1 Gemengde Berichten 1 Een geval van eedsweigering leidde Vrgdag 1 ter terechtzitting van de rechtbank te Am 1 sterdam tot plots elinge vrijspraak en onm d 1 dellijke invrijheidstelling van den beklaag e I Volgens de dagvaarding zou de beklaagde 1 een portemonnaie van een zijner vrienden I gerold hebben terwijl men in vrij gfoot e 1 zelschap samen zat in het Volkskotflehuis op het Ferdinand Bolplein Verscheiden getuigen legden bezwarende verklaringen at De beklaagde had in het kofflehuis vlak naast den bestolene gezeten en was later heenge gaan met een anderen kameraad Terstond na hnn vertrek bemerkte de bestolene dat hij zijn portemonnaie kwijt was Men begaf zich op straat en zag in de verte het tweetal zich langzaam verwijderen terwijl een kleine jongen de portemonnaie van de straat opraapte die naar zijn zeggen door een der twee was weggeworpen De portemonnaie was leeg Natuurlijk viel de verdenking op den jongen die naast den bestolene had gezeten en de mededeelingen van een ander die inmiddels voor een ander misdrijf i de gevangenis was geraakt waren in ziJn nadeel Vrijdag ter terechtzitting weigerde deze gedetineerde getuige den eed af te leggen ook nadat het O M de voorgeschreven maatregelen had genomen om een vervolging wegens eedsweigering te knnnen instellen en ondanks het gemoedeiyk vermaan van den president baron von Imhot bleef de getuige weigeren den eed af te leggen Op het 1 allerlaatst waagde men nog een poging m hem tot andere gedachten te brengen of m althans de beweegreden te loeren kenn n Men gaf hem de verzekering dat hem geen valstrik gespannen werd en dat ook als hij misschien zich zelven beschuldigen moest daaruit voor hem geenerlei gevolg zou voortkomen En toen kwam het hooge woord er uit onder eede Niet de beklaagde maar hijzelf had de portemonnaie geroM en ook hy was t die haar na eerst het geld er uit te hebben genomen slechts drie dubbeltjes had weggeworpen De beklaagde werd na dit verrassend getuigenis natuurlijk terstond vrijgesproken Merkwaardig was in dit geval dat beklaagde die 5 weken lang in preventieve hechtenis heeft doorgebracht nooit ook heden niet de schuld op zijn kameraad wierp die dan toch de ware omchuldige was en zins in struikgewas verscholen is De politie is met een ander in kennis gesteld genomen door afdeelingen van de burgerwacht en het leger De decoratie der kerk was prachtig de geheele kerk was met rouwfloers behangen Een kolonel in een boom De Fary che politie heeft in de Champa Elyséjs s nachUiemand ontdekt die boven in t geboomte een hangmat bad aangebracht en er lag te slapen 1 Het bleek een kolonel Rosario Paz te zyn 1 gewezen aide de camp van generaal Castro 1 die gevangen gemaakt wist te ontvluchten ien Frankrgk te bereiken Br is in zgn and 1 een prgs op zgn hoofd gezet Hg verkla rde I geen kamer te kunnen betalen 1 President Roosevelt had na het ongeluk I te Pittafleld toen hy bgna door een elec 1 trischen tramwegen overreden werd op de 1 daarbg ondervonden kneuzingen geen acht 1 geslagen en ondernam desondanks dezerdagen 1 een politieke reis naar het westen Van 1 lieverlede kreeg hy echter zulk een pgn dat I hg te Indianopolis zgn boen deed onderzoo 1 ken Ter voorkoming van mogeiyke bloed I vergiftiging werd tot de operatie besloten waarna hg zyn rondreis doch slechts voorloopig heeft gestaakt Toen zyn trein te Logangsport in Ind ana stilhield legde hg de korte maar gewichtige verklaring af betreffende de tariefquaestie Dienaangaande wordt nader gemeld dat hg de benoeming aanbeval van eene gemengde commissie bestaande zoowel uit democraten als republikeinen om eene tariefherzioning te overwegen Dergelgke aangelegenheden zeide de President behoorden niet door ééne party hoe machtig in iet Congres ook te worden beslecht maar door de vereenigdo wgsheid van al de beste zaakkundigen I Het testament der Belgische koningin is 1 I Woensdagmiddag door den president van I I het gerecbtshot geopend in het paleis van I I justitie te Brussel Executeuren zgn b ron 1 I Galfinet secretaris van de koningin en graaf 1 I Henricourt de Clrunne haar kamerheer Van 1 I het testament zgn drie exemplaren t is 1 I gedagteekend October 1901 De koningin I geeft daarin haar wensch te kennen zonder 1 I praalvertoon naast haar eenigen zoon te I I worden bijgezet Zg wenscht voorts da de 1 I lykkist niet openiyk tentoongesteld en het I lyk niet gebalsemd zal worden Haar stoe ery I uit 12 paarden bestaande gaat over in hanI den van baron Gofflnet De harp van de I koningin krggt e Brussolsche hoogeschool I voor muziek Verder bevat het testament I slechts bepalingen betreffende liefdadig eid I en persoonlgke geschenken I President Roosevelt over de trusts J In een vergadering te Cincinnati heeft 1 president Roosevelt Zaterdag gesproken I over een contrdle van regeeringswege op de trusts waarby hy tevens het denkbeeld besprak om het kwaad van het trustswezen tegen te gaan door veranderingen ie het tarief Z i zou het kwaad dat do trusts aankleeft door geenerlei verandering in de tariefwetgeving zgn uit den weg te ruimen en hg wees er daarby op dat de producten van vele trusts geen protectie genieten en geheel buiten bereik zouden vallen op zyn hoogst slechts lichtelgk door de verandering zouden worden getroffen In dit verband noemde de prebident inzonderheid de Standard Oil en de maatschappyen welke de exploitatie der anthraciet kolenmynon controleeren Eenige maatschappgen zei de president handelden goed andere daarentegen deden verkeerd De trusts konden worden benadeeld door haar de voordeden van het protectionistische tarief te ontnemen maar alleen ten koste van schade voor alle kleine concurrenti n en alle betaalde werklieden welke by de bedrgven belang hebben Het noodzakeiyke toezicht en de con 1 tröle waarin president Roosevelt ernstig I gelooft als zgnde de eenige wgze om het ware kwaad der trusts uit den weg te rui 1 men zou bereikt moeten worden door een 1 wgze en zorgvuldig afgebakende wetgeving 1 Hg vertrouwt dat in dit geval alle aan I leiding bestaat om een wyziging te brengen 1 in de wetgeving maar tegelgk was hy van 1 I meening dat ook reeds zonder deze wgzi I I ging veel zou knnnen worden gedaan door I I de bestaande wet Alle kracht zou moeten I worden aangewend met wys overleg en I ieder staatsburger rgk en arm zou op ge I lyke wyze de wetten moeten eerbied gen I en de bescherming daarvan genieten I De plechtige lykmis ter gedachtenis aan I de koningin van Belgifi werd eergistermor gen gehouden in de St Oudalakerk De politie had zeer strenge maatregelen genomen Een dichte menigte verdrong zich in den omtrek der kerk een detachement politie en brandweermannen in groot uniform en gendarmes hielden de menigte die zeer kalm was terug De eerewacht was opgedragen aan afdeelingen der burgerwacht en van het garnizoen in groot nniform De venster en balkons waren gevuld met nieuwsgierigen In de straten waren de gaslantaarns ontstoken en met rouwfloera omhuld De eerewacht in de kerk werd waar drinken in een café aan den Schiedaniachen Dgk Toen het tweetal terugkeerde volgde omstreeks 12 uur Vrgdagnacht een hevige woordenwisseling tusschen Wittenberg en Haasbroek waarby het mes getrokken werd en W zyn tegenstander drie messteken toebracht in mg hoofd en linkerarm Hevig bloedend werd Haasbroek opgenomen en naar het Ziekenhuis gebracht alwaar zgn toestand niet geheel zonder gevaar werd geacht Zgn linkerband was bgna in tweeën gesneden W werd Vrgdagnacbt gearresteerd en daar hg bg de worsteling zichzelf met het mes verwond had in het Ziekenhuis verbonden Het mes een groot broodmes werd op het privaat teruggevonden Dezer dagen trapte een 49 jarig man te Islington op straat in een harden splinter die door zgn laars drong en zgn voet kwetste Het geheele been zwol op en moest ten slotte geamputeerd worden Een paar dagen daarna stierf de man Stadsnieuws GOUDA 29 September 1902 De minister van binnenlandsche zaken overwegende dat de heer A W F Idenburg heeft opgehouden lid van de TweedeKamer der Staten Generaal te zyn en mitsdien eene verkiezing van een lid dier Kamerin het kiesdistrict Goudo moet plaats hebben gelet op de artikelen 131 eerste entweede lid 133 eerste lid 134 derde lid en 144 der Kieswet heeft goedgevonden te bepalen dat de verkiezing zal plaats hebben op Vrydag 10 October de stemmingzoo noodig op Vrgdag 17 October en deherstemming zoo noodig op Maandag 27October Stct Ter bespoediging van zaken werd door de centrale a r kiesvereeniging alhier met behoud van de rechten der plaatselgke vereenigingen een drietal voorloopige candidaten gesteld n I de heeren J C Heesterman en mr S do Vries te Amsterdam en ds Rudolf te Leiden Zaterdagmiddag vergaderde in het Hotel De Zalm de Vereenigirg v Onderwyzers in het Arrondissement Qoada Als voorzitter fungeerde ambtshalve de Arr Schoolopz Mr M M Schim van der Loeff Na eenige medeelingen van huishoudelgken aard gaf de Heer Veenstra van Waddingsveen eene inleiding van het onderwerp Voorheen en thans Op de hem eigen wgze vergeleek de spreker de toestanden op onderwgsgebied van vroeger met die van t heden en gaf daardoor aanleiding tot eene wel niet langdurige maar stellig vruchtbare discassie Vervolgens werden de Heeren J D Emeis Sr te Gouda en L Akkerhugs to Schoonhoven benoemd tot Eereleden der Vereeniging waarna de Vergadering door den Voorzitter gesloten werd Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappg Datum 26 September 1902 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 4 kiemen per gram 46 vervloeiende kiemen 5 soorten 3 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed w g Dr H J VAN t HOPF 370 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 29 Sopt No 20909 f 100 000 19942 f 1600 4647 9208 9660 en 16264 ied er f 1000 10369 16226 en 20766 ieder f 400 1270 6708 17226 au 17612 ieder f 200 1198 1454 2043 2180 4341 4446 13168 13660 14035 14332 14580 18534 19717 20418 en 20877 ieder f 100 Prgzen van f 70 66 2756 6392 8801 11669 13967 17934 125 2842 5422 73 84 14161 79 36 2978 32 9040 86 14326 18119 222 3080 5667 73 11701 14425 18226 47 88 92 79 62 47 18428 85 3128 6733 9166 11820 14594 18506 440 62 5816 9276 33 14607 25 83 3272 6013 9307 12045 14783 72 632 3445 72 13 85 14832 83 96 3645 6156 59 12134 52 93 819 3749 6369 9480 12317 15013 18601 96 3855 93 82 12426 15160 62 943 3951 6693 9674 73 16458 83 98 4048 6752 9715 12580 90 18822 1203 60 6869 9812 12713 15554 79 29 53 97 9945 17 15772 19244 1351 82 6919 10235 12824 15855 19424 56 4296 7120 70 68 16061 58 19612 25 19754 19995 20267 96 20513 90 20604 34 64 71 20734 20860 68 20933 8342 60 16140 16270 16828 53 16913 17091 17114 17266 17346 17419 17623 88 94 17704 66 17881 12913 13024 32 93 13114 26 13230 13301 56 13468 13638 13707 13800 49 51 13908 57 95 10373 7209 10564 7359 10754 7575 10858 7605 11072 7729 11183 7997 11241 8036 52 99 97 8134 11314 14 2682 2716 50 66 93 8225 11403 8301 24 4 64 8419 90 8524 11637 8742 96 IJouveauté s in Dassen PAIIAPLUIES voor Dames en Heeren A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA TelevhooH a 3i Ht iirs van AinslenJiiiu Slotkrs 81 V S9 SEPT I frkrs 81 fïDzai ivi Oort Ned W S Jl OV lito ili o dltc S 85 ililo dito dito 3 9S iiHo o Obl Gou ll 188198 4 s Tius In ohrgTiDgl8 J81 5 9U OoiTIKa übl m papier 1868 t 821 dito in ulier 1898 t l iPoaTuaAL OLl met coupou S duo ticlcot 3 24 s to LAliD Obl Biiiiieal 1894 4 6011 dito Goooni 1880 4 8 dito bliRotb 1889 4 H idito bij Hop 1889 90 4 9 dito ia goaci leea 1883 fl I dito dito dito 1884 5 ÖPAH s Perpet chuld 1881 4 T i TonuH öopr Coüv loeii 1890 t 85 Oe t eoing fletie D I Vj Gee Uamn serieO i Im ZoiuAri Rp v oblg 189 R 1041 Ulilco Ub at Soh 1890 rillIl0ll A Obl onliop 1881 4 90 riaDiH Obhgntiea 1895 8 90 BoTTiaUAll Sted loeu 1894 S Wu N D N Afr Handelt Mnd i Aren I b Tab M Cortifir ten 78 DeliMutachappg dito I 415 68 106 118 18 Arn Hypotheekb pandbr 4 Oult My derVoratenl aand Or H potbeekb pandbr 4 NederlaadBeho baalE aand Ned Handatmaatach ditoN W k Pao Hjp b pandbr sl 961 Bott Hjrpotheekb pandbr 4i Utr Hypotbookb dito 4V 10 Ooaniia OoBl Hong baak aand 1J0 B08L Hypotheekbank paodb I AHiaiKA Ëqnt hy potb pandb 4 Maiw L O Pi Lien oort i San HoU I 8poor w Mij aand Mij lotEipLv St 8pw aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito ditd dito 1891 dito 41 ItAUaSpoorwl 1887 B9A Blobl S 8 ZuidItal Spwmij A H obl 8 59 Pol Waraohau Weenen aand 104 BüBL Or Raaa Spw MijJ obl 4 Baltisobe dito aand I 86V 104 Faatowa dito aand 5 Iwaag Dombr dito aand 3 981 Kursk Ch Azovr Sp kap obl t 100 dito dilo obliK 4 91 Ahsuia Cent Pao Sp Mij obl 6 Chio North W pr O aan 1 815 dito dito Win 9t Peter obl 7 140 Denver fc Rio Gr Spm eert y a 40 n lUinoi Central obl in goud 4 lO Louiiv U NashviUi der v aan l 107 Meiico N 69 64 9 1 1 11 7 dito dito lino Ooi Ie hyp O 6 CulAliA Can South Chert v aan l V K C Ranw kNa loh d o 0 Amaterd Omnibus Hij aand aotterd TramweKMaati aand NlD Stad Amaterdam aand I Stad Batterdam aand 8 BiLOlLStad Antweipeu 1887 10i Stad Bruaiol 1886 lOSV ll Vi 117 lOi UoNO Theiu Regullr Geaelach 4 OoaTlHa Staatiieonig I860 5 K K Goal B Cr 1880 8 SpAina Stad Madrid 1868 Niu Ver B I Avil Spoel eert de NOUVEAUTÉ S in EEGENMAÏÏTELS Capes en Najaarsmantels ü SAMSOM AAKBESTËÜINi Het R K Kerkbestuur van de Parochie St Joseph te Gouda wenscht op DINSDAG 21 OCT 1902 des voormiddags te 11 uur in een der lokalen van do R K Leesvereeniging aan de Westhaven te Gonda aan te besteden HET BOUWEN eener R K Kerk met Torens Sacristie en Bijgebouwen te GOUDA Bestek inet 7 teekeningen liggen ter inzage in bovengenoemd lokaal en ziju op franco aanvraag tegen betaling van f 7 per stel te verkrggen bg den ondergetedkendo Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van C P W DESSIN6 ARCHITECT GOUDA Ondergeteekende beveelt zich beleefd da voor de levering van DEJEUNERS OINERS SOl PËRS voor Partijen Bruiloften epz Alsook afzonderlgke schotels en alles ivat tot het koksvak behoort desvorlangd met bglevering van servies zilver tafellinnen enz enz Verkrijgbaar bijl M PEETERS Jz N D A li bew B van echtheid t cachet on kurk ateoda voorsten vna den naam dor Pinnt P HOPPE Aanbevelend Gerard Pinksei OHIEDAM I Cuisinier Westhaven 128 Geen Kinkhoest Geen Influenza hn Kinkhoest Influenza Itorsl en Krolaaii loenin ry binnen den kortst mogelgken t jd te doen genezen neemt oniniddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde on wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract N E L I A 1 T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG HoïevorancierB Flacons i 1 70 ets 40 ot bj Firma WOLFF Co Westhaven 198 rjouifa 4 Z 4 rBWSrBra Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 t Gouda A BOUMAN Moordrtcht PINKSK Nieuwerkerk a d IJnel A N va ZESSEN ScioonAouen J Tn TOBKKN Boat wp ü V WIJK Oudtuairr A SCHEER HaaUrechl P W v EDE Ottdauwte K va due HEIJDEN te Remmjk P v o 8PSK Uoercapelle O v o STAR Waddinaaveen Wed V HOLST Waddiimiveen M KOLKMAN Waddingiveen P A uu GKOOT OudtwaUr A D JONGH Oudmatm J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Beiuchop Het groote aantal zenuwkwalen n ronv hoofdpUn af tot de voorafg ande koiUflkeii nTan poplute hcnanbêroart tot trotMnW nog itaeüB tlift middelen door de mediiolis vetMachtp Mnf etrand Sent MD d n alanwan tUd kont de oer toe dat rij door het gebmik trmk n v n den Mnvaaltnteii wng unolljk Ungi d huid mm phyilologiiclie ontdekklnExedaftD beeft die M Donderde ynmk nin t a thuu over de lebaelê w r M veibraidU en terwijl iffii wetenFohai peUjke krlng nd hoo te beUnjiUlliag wakt Uvenaaana weldaad blijkt te iiJn voor de aan svunwkwalen tlldenda menaehheld Oeae ganeeawitM la nlbriToiden floor uen geweeen üfBoier van Oeaondtaelt Dr Eoman WaUauai UTUahofen en fceniat op da on dervindiug oiigedaan in MBe aOfarige praktijk Ihror wnMclilmc v n li i kvafd enaiMil pfril n H orilen l khfI feMhlkte aUttt 4 r hnld onaniddallUk iiii bc w Mel nicdai dvrltl Het d n ceneeawljEa werden werkelijk lohlttcreiula vaaiilUtaa varkMg en y maakte ooveel opgsiif dat van een door den uitvinder geeolirtTa wvkj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkomlag an geneitng h nueii korten UJd rcnda if aie druk vererhenen tn Uit boekje bevat niet alleao vor bet fr M publiek vnrHtaaiihare vfrkluitneen omtieitt hPt weren der nieuwere therapie en d daameda selh lil WBiihniiign gnvnlleu vrkrflgon iiilweiking maiir ook vindt men daarin W taniehappelljke ver L uidi Hiit I uit de ini li el f bli li n dieaaii d ze gnnePHwijae gewild lilo xoomeda afaehrift van tal viui emi sciiriftea van boogseplaatBte gonüflHkuudlgBU onder welke P MéaMre mil ir roreiier aa pciyklniuli t Parji rui Rouaemant 0 BtainureLier maij dr prakliiaarentf genebiheer un het krank linnlcfin Billcht 6 Chnronton Bamtdtirath Dr Co n e StelNn Qrotimann ed dr arrond artt tt JdhNniea Of P Forostlar üfttth ar iM SoUur va hel hoipllial te Agan Qehcimrath Dr Soherlni kiiteel Qutenfela BNdEmi Danot mid d aen isheBr rilrtataur dar ifviflo lieri ieutlache InrIohtlnB voor Knuwlllderi t parl i rue 8t Hsnoré 334 Coniul van AscherliBch wad dr Corfa Or Buibaeh arrond artt da ZirknIU Oker tnst rtt Jechl med dr t Wecnen Dr C Qangivil la La Farrltra Eun tld vaa dtn Oeaidl Central d hygltn t da Snnté in frankrlk en vele anderen Atin nlbn wlerE nnwu Mtcl Bi ernf minder an dMin la raiin KOfftinKitaad aeiMi aPli l cli ld IIJilcii wau iiu de kanteekeneu xljn oArenlaehe rioefdplln inl rBlna iohils hoof ilpijrj etasiiHndra g rnatBprPikelb arbeld gaiaBB ha d alapeleaili ld Uobamaltjkeenreat an anhtnagalltka tae tad verder alle iirken dl d or beroerte getraffen waideB M nog lijden wm 4e gevolgen daarvan tooftli verlammlnBin Duvernogen tet afreken twaritengval aioala l h ellkkaa attjrhelt ar gewriohten M t voertdurende p n plaatiellj a zwakte verzwakking van kea Ba BI ilj die reeds ot bchnndfling K weeat itjn naar door de bekende niddeln aU nthomdlDgaeo wrijven eleclrlBeeren atoonilool o leebaden geen geneilng Of Icaiflng bnnw hebben en ten slotte lU i vi p evoelea vvar bero rt ilMurtoe nd B taebbn wwana veraohijnselen aU iio Anhoudead angatig aataa vtrdoDving la bat ba N boaMalla aial dataenAëld lllkkBrlnaan en donker worden voor d Dogen draklinde pijn ond r fiat tariiaofd aaltlag In tfa earaa bat woa van krlebeilng In en het alapan vaa handaa ta vaaUa UB l dasa drla oatanrldn vu caaaiwllj aa BiB ook aan jonfle n lile8 rijdende aaa Ufakiaett an kraebUldoibald Mk n gaionde lalfa aan Jpnge faïaonen 3fa veel meT hel heoVd werk en Reeateltjke ranotia wUIan VootIcmmbI wordt rto nd aangerï n ckji bet boren vermelde werkje aan te aehaffn h tw U op kVHmfa fcoaUlaaa aa ftanea var aandenwor dooT door M XRRAS A Co Helllgeweg