Goudsche Courant, dinsdag 30 september 1902

No 8917 Woensdag 1 October i90S 41ste Jaargang mmm mmm DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ne Si ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden ber kejnd naar plaatsriiimte w Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec midd Telefoon So tit De Uitgave dezer Coui antgeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon ep Feestdagen De prij per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Echt Zeeuwsch Tarwebrood iM eent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie Beker zyn wu d Echt Eikel Cacao ts ontTaogon tesunt u C teld en na t 1 irtBtuomiDgen in den idel geJEomen onder deft muun des oitrindera Dr MiohaeUa TerrMrdigd Vf da beat nucIÜBea in het vereldberoiad étabblinement ran Oebra StoUp warok te Eenlen Iteht Bikel eacao n Tierkanten bnaaen De Eüet Otcao i m t melk gekoolrt een uni am gezond dnak tsoi d geiyicBcli gebruik een t 2 heclefi tu t poeder Toor een kop Chooola M goneeakricbtige drank bij genl Tan dnrrhee deciiti met water t gebraikrai y rkry iai by ia TCKnnumMi £ L Tt Apothusra ma fJJO c Vso o 086 OtnenalTtrisgenwoordJgCT tmt Nader iand lullus MattenklMK Amnterdam Kalveistraat lOT LAATSTE WEËE WORDT WET UI TGESTELD Trekking UitHu 4 October 1902 Vijfde Verloting t HENGELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhem in het openbaar bg WITTE te Hengelo Öeld 30 Loten een prlj § Ie Prp lOOO iulden 2e 90a 3e 00 4e ro s 5e 60 6e 5 0 Zie verder aanplakbiljetten by wederverkooper a Loten verkrijgbaar te Gouda by SWARTSENBURG S Lotendebiet Kleiweg E 86 en L0018 BISSCHOP Dnbbelebnnrt B 4 W LA GRAND Waddingaveen J LANGBROEK AUen a d Ryc JOH DE BOER Lzs Hazerswonde Dorp J VAN DEN BERG Arameretol W EIKELENBOOM Bodegraven Kerkstraat Tluiny i Wondnbaltiffl u do geheele weroUl bekemt Kflroemd Onovertroffen middel tegen allo Botst Lont Lever Maagziekte n ent Inwendig Koowel alB ooli uitwendig m bijna ille ziektegevallen mot goed gevolg aan te vienden PrU perflaCOU t 1 per post t 116 TUinj a Woadinalf boiit eon alsnog ongekende geneeskraoh en heilzame werking Maakt meestal elke pijülijkfl n gevaarTolle operatie geheel overbodig Mei deze aalf werd een 14 Jaar oud vooroBKeiieesUlk rehouden bcewfezwel en onlangs een byna ÜS iUUr kftUkertUdeil teuezen Brengt genezing en f eraaohting der pijnen by wouden ontstekingen en Vftn allerlei aard Frtis per pot f 1 60 per post ï 1 60 Centraal Dep8t voor Nederland Apotheker HEKRI S4ÏIIDER8 Kokin 8 Amstenlttm Wur geen dspAt beatetle men diraot ud dte SJchatienapothQke d i A 1H1RRKY in PrcgT di bel Rohiteeli Oe t rrBi h Gelieve prupootni te oatbieilfln b het Centrud UepAt Sender Roktn 8 Anutirita aNvnoH NbooaTJdtf iirn aVHOSNO uamOHlOMia 3iS39 yfippiiiAJapiiOjoojd r i i iNl S Ni3iS3l JW0Ty NVA SOCIËTEIT OïfSJMOEGEF GOÏÏDA Dinsdag 30 September CONCERT te g even door het WIENER DAMES ÜRCHEST WIKINKli SCHWALBKIN Directrice Frau BRANDT uit het NeiPanopticum Amsterdam Entree voor leden Dames en Kinderen 60 cent Yoor nietledenen vreemdelinjfen 1 Plaalslieiprekliis Dln§dag van 10 1 uur Aanvang s avonds 8 uur ZELDZAAM AANBOD Op een der beste standen van Gouda TE ROOP AAi C EBODEt een groot Fabrieksgebouw of KaaspakMis met Woning uitstekend geschikt voor alle doeleinden en gelegen voor en achter aan weg en water Te bevragen by J H DE WILDE Lange Groenondaal 1 1 W ll I 1 Ill II Sloombool il De Volharding WINTEEDIENST 1 Oct Naar AMSTERDAM n m 1 8 50 in plaats van 4 Overige diensten van Gonda onveranderd DE DIRECTIE Dc Stedelijke llypolheekbank TE S 6BAVtNH AGE GOMMISSAIII8SBN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS P J G BOSMAN L DROOGLEEVER FORTUIJN H L ENTHOVEN H LZN J C F KNAPP Jr Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M C OBBEEN Mr F W J G SNIJDER VAIJ WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PFISTER en Mr A R ZIMMERMAN Slnit eertle hypothecaire getMeeningeu op huizen en landeryen tegen billijke voorwaarden Geeft 4 o panAbrteeen uit tegen den koer eon fen faff Inlichtingen te bekomen te GOUDA bö de Heeren HM J OUIBtt H Co Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIN Mr C SCHUIT van de Haagsclie Pro Boer Vereeniglog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtofïers van den Zuid Afrikaanschen oorlog Deze LOTEN i 1 1 per stok worden geheel belangloos verkrflgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zs A BRINKMAN Zs en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel aKfcs Patent H StoUeiT J D r groBHe Erfotg a i trfunien hst Aniau tu r KhMutm WBTtbimen Nachahmitn m geitbtK Uur kaufe iiah r umera stetB Bchnrfen H SfoU 7j ituf nii urn ttiraei odw In tolchvi EiumhtndluniBn ¥ d im uniêrPlakit fwk nóbmtMêndJ ëuigéttangl m S JP rM t4Mten md Zeugniaae iraOi Him fnm Warnungi é ABYEETENTIM in alle Com anten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A KKI KNAiM diKOüN uoiintrlti PMWL uaigllif t teigiJr ntriiluti Vraagt hij uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van TouRisr De hooldtekst van dit balfmaandelykBche tydsfhrift bestaat uit do BeHCliriJeiiig eeufr ReiHomileAonlf die de Heer E t Feehstea K1JIP8E in opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmer is rijk geïllustreerd naar eigen photographitehe opnop men Ieder inteekenaar ontvangt per jaar pngeveer 0 AHslelulraarten die hem aan eigen of een nnder door hen op te geren adres door onze reizigers worden toegezonden Voür de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in ArabiS Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Pnje per jaargang 7 00 inel de Ansiehfkaarten De inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem 11 mi ï mmm uu ui u u Markt GOUDA Ondergeteekende beveelt bovengenoemd op nieuw gerestaureerd Calé Restaurant KEGELBAAN en VERGADERZALEN beleefd aan Den geheelen dag gelegenheid tot het dineren ü la carte terwijl uitstekende Zalen disponibel zyn voor bruiloften partyen en vergaderingen tegen billi k tarief Nog gelegenheid voor hh kegelliethebbers tot het oprichten van elubauonden Drie bUjarls waarvan een model TOULET te bespelen k 30 et pemarof per party als gewoon Aanbevelend J WOÜDENBERG Natuurkoud BIER Van af heden Amstet PHaner Heinekena Berate No ld 10 eent per tutnbler Vraag voorts HElNÉKEiNS GERSTE No 1 per Stam pot inhoudende Liter Nieuw onovertroOen Frof Dr Liebers welbotoud SEHVW K ACHT UIZia A lleen echt met Fabrieksmetk tot Toortdarende radicale eo i i kere geoezing van alle selfi U H de meest hardnekkige xenuw Cn miekterif vooral outstaao door Üb I afdwaliDgea op jeugdigen leeftijd Totale ijeneKiDg van elke zwakte Bleek lacht Benaawdheid HoofdpyQ Migraine Hartklopping Maagpyn slechte Bpüsvertering OnTermogen Inipotenz PoUutione enz üifr Toerige proapeetuBsen Injaror fesch a 1 fi 2 fl 8 dubbeleflesch n 6Vj CentTBulDepÖt Matth v d Vegte Zaltbomme Depots M Cléhan Co Uotterdam r Happel fl Gravenhage ï Halmmaos de Jong J Cm Botterdaia Wolff i Co Oonda on biï alle droüfUten Geen beter adres voor alle soorten SCHOEN WERK dal hel Noonibralianisch Sèneii en liaammagasji KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend t SMITS Alle reparatiën en aangemeten weA Zenuw en Maag lijders wordt Bit overtuiging als een werkelflke ha i l oad het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaBrt orivj dit boekje franco per post toegezonden loor BhOKPOBVS Boekh Zaltbommel Goaöa ürak vaii A BKINKMAN Z BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van d ingezetenen dat het Primitief Kohier voor dc hefffing van schoolgeld op de Burgerschobn deier Gemeente voor het dienstjaar 1902 1903 door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd m afschrUt gedurende vijt maanden Yoor een ieder ter lesing is netlergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gem ente Ontvanger Gouda den 30 September 1902 Burgemeebter en Wethouders voornoemd R L MARTENS Dc Secretaris BROUWER Bulteftlandsch Overzicht De Independence beige had gemeld dat de Boeren generaals in de tweede week van October te Beriyn moeito zonden doen om door den Keizer ontvangen te worden Daarop heeft de Wet nu aan dit blad geseind Het bericht is voorbarig daar nog niets is bepaald Al zulke berichten schaden onze zaak Verzoeke dus niets openbaar te maken over de reis naar Duitsohland Na een reeks van motién en voorstellen te Lebben afgenomen betreffende noodig geoordeelde wetswiizigingen heeft het Congres van Commontry eindeiyk den laatsten dag de hoofdzaak behandeld waar iedereen buiten t congres op wachtte de kwestie der algemeene werkstaking De burgemeester van Carmanx Calvignac had de volgende motie voorgesteld Het Nationaal Congres der mynwerkers Overwegende dat de m reele en stoUelflke verbetering van het lot der corporatie niet kan worden volbracht door ondoordachte en spontane bewegingen maar integendeel door een stelselmatige actie voorbereid door de verschillende nationale congressen Besluiten dat Overeenkomstig de beslissingen van dit Congres er reden is om de parlementaire en buiten parlementaire middelen te vereenigen ten einde de vorderingen der miinwerkers er door te krygen Vertrouwende in het beleid van het Federaal Bestuur geeft het dit de opdracht by de openbare machten de stappen te doen die biervoor noodig zyn En geeft het volmacht om te besluiten over den datum der uitvoering van de bnitenparlementaire middelen door dien van de FEViLLElOX GELUK IS OITGELTJK Verhaal utt iut Irvtn eener Kunsttnares van Felix Tïlla In recht droevige stemming spijsde de kleine familie dion avond Het was maar een karig maal Daarop pokte Pierre zijn ransel en nam den dikken itok ter hand dien hij vroeger ala wandelstok gebruikte Hg kuste hartelijk moeder en dochter ten afscheid verliet het huisde door eene achterdeur sloop door het tumtje in t vrije veld en van ékax naar den grooten naar Fanjs voerenden heirwcg Den anderen morgen wird zijne verdwijning ruchtbaar en zijne bedrogen schuldeischera frerwenachten en scholden op hem Toch liet men het zijn geiin niet ontgelden Veel eer wendde zich het algemeen meehjden de arme vrouw Lecouvrcur en hare dochter toe zoo dat die beiden niet te zeer in nood geraakten Wel verkocht men den aanwezigen hoedenvoorraad enz maar de noodige meubelen liet men hen en men dreet ze voorloopig met uit hunne woning Op de gewone wijze zette moeder en dochter de wasschenj voort Eenige weken verliepen eer de lichtzinnige hoedenmaker zijne familie eenïg bericht deed toekomen Werkelijk geraakten Mad Suzette en algemeene werkstaking vast te stellen waardoor binnenkort de verbetering der salarissen zou worden verkregen De beraadslaging over deze motie moet van den beginne zeer heftig zyn geweest Ëscalier beweerde oniniddeliyk werkstaking te willen Jencaviel Calvignac en Beugnot spraken vertrouwen uit iA do parlementaire middelen Ten slotte is in beginsel tot algemeene werkstaking besloten maar de datum is niet vastgesteld en de zorg om dit te doen overgelaten aan het centraal bestuur Dit bestunr nu is grootendeels tegen de werkstaking en de bedoeling schgnt dan ook te zyn deze enkel te doen dienen als schrikbeeld voor het parlement In Duitfchland geven Hamburg en Berlyn stof tot enkele opmerkingen Te Hamburg is de partydag va n de Duitsche viyzinnige volksparty geopend Deze partydagen worden niet op bepaalde tgden gehouden maar zoodra de beboette zich doet gevoelen en de beraadslagingen zyn er ventrouweiyk Besproken zullen worden het verkiezingsprogram voor 1903 bet agrarisch program het toltarief het diïre vleesch de geldnood van het Duitscbe Ri k de in uitzicht gestelde belastingen en het arbeidsvraagstuk in het algemeen Men ziet aKn stof zal het den heeren by hun vertrouweiyke beraadslagingen niet ontbreken Het toltarief alleen waarmee de toltariefcomraissie in Beriyn nog altyd aan het wurmen is zou voldoende zyn voor grondige discussie dagen lang De toltariefcommissie uit den Duitschen Ryksdag heeft den arbeid weder opgepomen en arbeidt met zulk een yver dat de tweede lezing byna ten einde is gebracht Omtrent de stemming onder de verschillende groepen van den Rgkedag schryft de heer Arthur Levysohn in zyn wtjekoverzicht in het Berliner ïageblatt De partyen der linkerzyde biyven voortdurend staan op hun standpunt om zoomin de regeeringsvoorstellen als de voorstellen van de commissie aan te nemen De agrariërs die zweren by hetgeen de Bond der Landwirte zegt zyn eveneens tegen de Regeeringsvoorstellen maar uit een geheel ander oogpunt Waar de linkerzyde die voorstellen te veel vindt achten de agrariërs ze te weinig En de agrariërs pogen daarom de zoo vaak veroordeelde taktiek van obstructie der sociaal democraten toe te Tusschen die beide uitersten de agrariërs Adrienne daarover in angst Hoo zou het hem in Pargs gaan Zou hem een ongeluk overkomen zijn Eindelijk kwam er een zeer vroolijk geatemden bnet waarbij eenig geld gevoegd was Pierre schreef dat hij n lang zoeken zijn trouwen vriend had gevonden en bij hem eene betrekking gekregen had Hij gaf nauwkeurig zijn adres op en verlangde dat zijne vrouw en dochter spoedig naar de hooldstad zouden komen om zich weer met hem te vereenigen Groote vreugde bracht deze tijding bij die twee te weeg Spoedig verkochten zij die zaken welke ze niet mee wilden nemen waaronder ook dc waschtobbe Wij gebruiken ze in Parijs toch niet meer en kunnen ons daar met een kleinere voor ons eige n gebruik wel behelpen zet Mad Suzette tegen Adrienne Je vader heeft nu eene goede betrekking en is in staat voor ons te zoc gen zoo dat wij niet meer voor andere menschen behoeven te wasschen Daarop vertrokken zij welgemoed per postwagen naar de hoofdstad Bij aankomst werden zij door Pierre Lecouvreur die er kaaltjes uitzag ontvangen Hij begroette hen hartelijk en leidde hen naar zijne woning die zich in een oud berookt koffiehuis bevend in eene donkere vuile straat zoo wat in t midden van Parijs Dit huis behoorde den meergomelden vriend zijner jeugd die zijn paardenhandel oi gegeven had De betrekking van den voormaligen hoedenmaker was die ven huisknecht bij zijn vriend Zijn ho st onzeker inkomen bestond hooldzaketijk uit at fooien ot drinkgelden Intuaschen was de verhouding tusschen waard en knecht de meest hartelijke Ze behandelden en gingen om en de linkerzyde staan de conservatierem het centrum de vryconservatieven en de nationaal liheralen Onder de laatsten vindt men de meeste voorstanders van de verhooging dor invoer eehten op industiieele producten Zy pogen zich die te verzekeren door steeds meor by de egeeringsvoorstellen aan te sluit Graaf Posadowsky mag in ben zyn voornaamste hulptroepen zien Het centrum wil met het oog op zyn parlementaire positie de rol van den eerlyken mjtkelaar spelen En het vindt daarin stenn by de vry conservatioven terwyl de conservatieven besloten schynen de eischen der uiterste agrariërs weerstand te bieden pe vier genoemde fracties pogen danrom tot een compromis met de Regeering te komen Tot nog toe heeft graaf Posadowsky tegen owr mttil vote r deze poging geheel in overeenstemming de woorden van graaf Von Bnlow een houding weten te bewaren doch de ooilipromispartyen gelooven niet aan de vaste pljmnen der Regeering Zy meenen dat de R eering nog wel een laatste concessie in petto heeft Zy gelooven dat in de grnanreebtenquaestie het laatste woord nog niet gesproken is zy kunnen niet inzien dat graaf Von Bnlow tot geen toegeven geneigd is Maar tevens is het duidelijk dat zy zoo dc Kegeering op haar standpunt blyft lAHn zich Daardoor zyn in de bijeenkomsten der toltariefcommissie de kansen voor de aanneming der regeeringsvoorstellen aanmerkeiyk toegenomen Maar daarmede istde kans dat ook de Ryksdag zich er mede vereenigen zal nog niet vermeerderd De Ryksdag heeft nog acht maanden te leven en de waarschynlykheid is groot dat in dien tyd de tarief wetten niet tot stand gebracht zyn Naar wy in de National Ztg lezen hebben een aantal groote handelsflrma s in Noorden WestDuitschland aan de Nederlandsche kamers van koophandel die de oprichting van een Dnitsch Nederlandsche postunie voorstaan een rondschryven gericht waarin haar wordt aanbevolen vooral hare aandacht te schenken aan de regeling van het telefoonverkeer tusschen Nederland en Duitschland In Nederland is het tarief voor een gesprek zelfs op den kortsten afstand van do grens 2 mk 50 pf terwyi een in Duitschland gevoerd gesprek maar 50 pfennige kost Toen de firma s by de Duitsche post haar beklag deden kregen zy ten antwoord dat van Dnitschcn kant de tarieven maar een derde of een vierde van het gewone tarief be met eikaar even vertrouwelijk als in hunn jeugd en spraken gemeenschappelijk op broederlijke wijze ook de flesch aan Dit leven mocht don lichtzinnigen Pierre wel bevallen zijne vrouw echter was daar met mee tevreden Welk eene ontgoocheling Zij was nu alzoo de vrouw van een huisknecht 1 Zij had zich die betrekking van haar man zoo ganach anders gedacht Spoedig bleek het dan ook dat het geld dat hij verdiende niet toereikende was voor de huishouding Zuchtend schatte Mad Suzette zich weer eene groote waschkuip aan en begon weer ene wasscherij en stnjkerij ondersteund door hare dochter Adrienne Wekira verwiert zij klanten waaronder ook eenige tooneelapelers van de comedie fran aise het eerste tooneel van Frankrijk later Theatre Francais genoemd Adrienne was daarover bijzonder verrukt want somtijds kreeg ze van die dames vnjbiljetten Zoo zag zij dan in bet Tli ltre de rollen van welke zij immer droomde veel vollediger voorgesteld dan voorheen te Fisme door die reizende komedianten Hootdzakelyk het tragische boeide haar De heldinnen der comedie Franchise waren toenmaals Ml Quinault en Ml Deamaret twee voortreffelijke kunstenaressen die de hoofdrollen vervulden Langen tijd waren zij uit rollennijd vijandinnen geweest Uit berekening echter sloten zij later sameu een verbond oiïi geen derde mededingstCr nevens zich te laten opkomen Natuurlijk trok het spel dezer beide kunitenareaaen steeds de bijzondere aandacht van Adrienne die in zich zelve reeds machtig het genie bespeurde Het kwam het arme waschmeiaje voor ala troffen die beiden niet altijd de rechte droegen terwyi Nederland voor het verkeer met Duitschland het hoogste tarief toepaste Daarom wenschten de opstellers van het rondschryven dat men in de eerste plaats moeite zal doen dat de Nederlandsche posteryen in dit opzicht het verkeer tusschen beide landen gemakkelykor maken Men is in Ierland zeer sceptisch gestemd omtrent de mogeiykheid van een verzoening tusschen landheoren en pachters Eenige hoop wordt nog gevestigd op de reis van den Chief Secretary Wyndham naar de Westeiyke districten en op een nieuwe conferentie die misschien binnen korten tyd zal worden gehouden Haar wat in den loop van eeuwen de Engelschen tegenover Ierland op hun geweten hebben gekregen de sterk anti Engelsche neigingen die hierdoor by het lersche volk hebben postgevat m ken het niet waarschyniyk dat de resultaten van een conferentie groot znllen zyn Verspreide Berichten Frankrijk Door het onderwyzerscongrcs te Lyon is met algemeene stemmen de wenschclykheid betoogd van intrekking der wetFal loux regelende de onderwysyryheid ten nadeele van de staatsscholen Majoor Leroy Ladurie heeft geweigerd apfél aan te leekenen tegenover het vonnis van den krygsraad te Rennes waarby hy tot ontslag uit den dienst veroordeeld wordt zoodat hy indien de president der Republiek geen genade voor recht doet gelden als gemeen soldaat op de reserveiyste n geplaatst wordt tot het jaar 1906 waartegen die hem zoo innig welgezinde rechters die zyn onmiddellyke invryheidstelling bevolen hebhen niets zullen vermogen Nii heefi de afgevaardigde Niport den premier kennis gegeven van zyn voornomen om de regeering te interpelleeren over de redevoering van minister Pelletan te Marseille waarin deze betoogd moet hebben dat het hoogiyk te wenschen zou wezen dat de sociaal democraten spoedig weder de meerderheid verwierven in den gemeenteraad van Marseille Er is een instructie geopend door het openbaar ministerie tegen den pastoor Muravel te Nantes die in een preek aangevuurd heeft tot boyeotteering van alle nietclericalen snaar als konden die schoone rollen toch nog gansch anders voorgesteld worden Intusschen stierf de oude konirt l odewijk XIV en voor den minderjarigen Lodewijk XV bekwam de hertog FilipB van Orleans het regentschap Het acheen of na deze treurigheid eb veel krijgsongeluk de zon van vrede en vroolijkheid over Frankrijk niet meer zou opgaan Adrienne was nu vijftien en ren half jaar eu straalde ïn den glans van schoonheid en jeugd De theatralische geest liet haar geen rust meer en het liep zoo dat zij eenige ondersteuning kreeg in haar itreven Vooreerst bij een zoon en dochter van haar vaders vriend en dan ook bij eenige jongelui tut de buurt die ook veel lUst tot comodie spelen hadden Dezo zeven of acht jongelieden richtten een lieniebberij theatre op Op het erf van het koffiehuis bevond zich eeneoude nume wagenschuur die niet meer gebruikt werd Allerlei rommel werd daaruit verwijderd en met behulp van eenige planken latten enz een klein tooneel gebouwd Dan werden decoration gemaakt oude veeren en hoeden nieuw opgemaakt uit oude zijden lappen costumes genaaid dat alles deden de jongelui zelf Mad Suzette was zeker niet tevreden hierover maai de huisknecht geworden hoedenmaker had er schik in even zoo do kastelein huisheer Beiden ondersteunden de onderneming bereid willig Waarschijnlijk zagen ze er eenig voordeel in en speculeerden daar op De eerste voorstellingen vonden nu sptxfdig plaats Wor lt vtrvoigd