Goudsche Courant, donderdag 2 oktober 1902

Vrydag 3 October 1902 41ste Juar aiig De DIMSTRMELIM vau het POSTRAI TOOB alhier is yerscheiieii bij de Uitgevers A BIVINKMAN en ZOOIN PRIJS 10 CEiW o 8910 fiÖUDSCHE eOlMNT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o Aa De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jwst 1 70 Alzonderiijke Nommers V1 IF CENTEN Telefoon In N ADVEUTENTIEN worden geplaatst v in 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte inzending van dvertentiën tot 1 uur dec midd PV Nog 3 dagcu WORDT NIET UITGESTELD Mkisg Zaterdag 4 October 1902 Vijfde Verloting te HENGELO Geld door Notaris SCHKPERS van Zelhem in het openbaar bü WITTE te Hengelo üeld 30 Loten een prlj § Ie Prijs 1000 Gulden 2e 3e 4e 6 6e too oo roo 000 Zie verder aanplakbiljetten bö wederverkoopers Loten verkrijgbaar te Gouda bü SWARTSEI BURG 8 Lotendebiet Kleiweg E 85 en LOTtlS BISSCHOP Dttbbelebnnrt B 4 W IjA grand Waddingsveen J LANGBROEK Alfen a d Rijn JOH DE BOER Lzn Hazerswoude ï orp J VAN DEN BERG Ammorstol W EIKELENBOOM Bodegraven Kerkstraat Kcht Zeeuwsch j rarwebroo l b A SLEGT riAii r NIEUWE HAVEN Vraagt hy Vwm Boehhandelaar een Proefnummer der Nederlandache uitgave van TouRisr De hooldtekst van dit halimnnndelykscho tijdscbrUt bestaat nit de BeMhriinlng eener Retsomde Aarde die de Heer E T Feesstka KiiiPEB in opdracht der Vennootschap maakt ï lk nnmmer is r 7 getUtiDtreerd naar eigen photo ds yraphlHelïfOpnn tnen Ieder iteeken r ontvangt po juar ongeveer éo AiiKichtlnuirten die Uera aan eigen of o auder door hem op te geven adrt door onze raizigers worden toegezonden Vour do eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabifc Perzië Vooren Achtci IndiS Birma Malacca enz Prijê w jmrgans r iO incl d Ataichlkaartèn Bf ro d Of mm JÉL fnlot Scbiwoipr Si rt H n I ft KiodtncIwtM Vvknllbair bi winkolwrt S fi wrf 0 u rtto goël op bti bhriekMDMk 1 Arnb De intoekening is te allen tjjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgde geleverd Bureau De VITereld TourlBf Haarlem mmi WATEMm iiAiiscnAmj Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldap en der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBER De Directeur b C VV VAN DER L AK ZELDZAAM AANBOD Op een der beste standen van Gonda TE ROOP AAi EBODK een groot FaMeksgetawofKaaspakMismetWoning nitstekend geschikt voor alle doeleinden en gelogen voor en achter aan weg en water Te bevragen b j J H DE LDE Lange Gr oencndaal DIRECTEUREN der OWUERLIIVCie Brandwaarborg Maatschappij gevestigd te Amsterdam brengt ter kennis van belanghebbenden dat de Heer P C MULLER op zijii verzoek het mee8t eervol ontslag is verleend alsCoirespontlent voor HaMtrecU en naaste omgeving en m diens plaats is aang esteld de Heer i a WMMMB b wien voortaan alle verlangd wordende inlichtingen te bekomen zijn j Onder referte aan het boveilstaande beveelt ondergeteekende zich teleefd in genoemde betreysing aan fl j J H MULLER September 1002 Geen Kiükhoesl Geen Influenza On ISinkhoesl Influenza Borsten Keelaandoeningr binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt omniddellijk de toevlucht tot de van onds bekeni bekroonde en werpldbeioem le Superior Druiven Borst honigExtract JU E LI A 1 T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Hofleveranciers wm HAIVC Flacons 1 70 ets 40 et b j V WI IK r p T KCr p fe D D STAR H arfA Wed llKl IDEN i llee w jk P Vil KMA aXo Mm P A u GROOT Oudeu aUr nï l S T fvSsUfKtZZerlZ D BIKKER te B n kor Geen beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Noordbrabanlüdi Schoe en Laarzenm iJD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repuratién en aangemeten werk i l PUIKE ODOB if t SCHIKDAMMER GENEVEE Merk r NIGUTCAF Verkrijgbaar b i PEETERS Jz A li bewys ran echtheid U eaohet en kurk ateodi voon eioQ TftD dan aaam d r Firma P HOPPE ThiQtrj B Wondnbftliim in do goiieülo worelfï bükontl B geroemd Onovertroffeo miildel teg B allo liorst t ouï lever Baagzlekten enz luweudig zoowel als oolc mtwondig in bijna lUo zioklogevallon mcl goed üovolg aan te wonden PrU per HaCOB t 1 P T post 1 1 15 Thierry s WgadstuU bezit eon alsnog ongotondo genoe Vraoh on lioilzame werking Maakt meeBtnl elke pijnlijko n gevaarvolle operatio geheel overbodig Met deze zalf word oen 14 Ja r oud voor ouf eueeslljk reiioudeu beengezwel en onlangs oen Wjna a laar kankerUJden genezen lirongt genezing on lorzachting dor pijno taj wondon onUtokingon enz van allerloi aard PrtJB per pot t 160 per post ri 60 Jontraal Depot voor Nederland Apolliok r IIE KI StSiDERS Rokil 8 Amstordam Wmr iwin den t bMlell meu dmtt uo dieSohulKii pothcke d A IHIfcRIlï lo Pngnrf bel BohitMh Oe teiteich Qeheve proipecloi te ontbieden biJ bet C ntr l llep8t b oder Rokin 8 Anuterdam mÊM jVprQefondePviwielijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOUAND Wie zeker hüb wu d Ectatn Eilol Cacao te outrangeni testmeu C td en na vel proafnemuigen b den 1 dol gekomen ondei deit naam des I utvindera Dr MiohaelU vemudigd 1 9p d beste machines ia het wereldbe1 roomdt fitabblisaetaent van Qebr £ StoU arck t Kealen Ischt Cikel Cacao In vierkanten busaen Deze Eikel Caoo is mot melk olookt 1 een aangenuno gezond dnsk tooi dar gelijkach gebruik een t 2 theoleptli T a 1 t poeder tooi en kop Chooolate JÜa 1 geneeskncbtig drank bij gnA Tandierrhee lechts met water te lebroiken Terkrijgbau bij de Tooruuiito B 1 Apothekers ns I f 1 80 c 0 90 a 0 85 OeDeraalvertegenwoordiger too Heder Julius MattenklMÜ nüterdam Kalvetstraat t03 Drnk van A BfilNKMAN Zn Gonda KË I8GEV1KG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter openbare kennis dat de op den 30 September 1902 biJ hem ingeleverde opgaven van candidaien voor de benoeming van een lid van den Gemeenteraad in het eerste kiesdistrict op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inrage zijn nedergclegd dat alschritten daarvan zijn aangeplakt aan den Korten Groenendaal bij de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld Gouda den i October 1902 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS De BURGEMEESTER der gemeente GOUDA Geiien art 55 der Kieswet brengt ter openbare kennis dat op Dinsdag den 70 October a s tusschen des voormiddags acht en des namiddags vijf uur de stemming zal geschieden ter vervulling van eene plaats in den Gemeenteraad waarvoor candidaten zijn FORTUIJN DROOGLEEVER ü C HOFFMAN A C A En herinnert aan den inhoud van art 128 van het Wetboek van Strafrecht luidende Hy die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstrat van ten hoogste een jaar t Gouda den a October 190a De Burgemeester voornoemri R L MARTENS BMltenl anitech Overzicht Aan iet rumoer in de Londensche pers over de ontvangst van de Boeren generaals door den Keizer is ft Berljjn betrekkeiyk weinig aandacht geschonkeil aangezien men vooropstelde datdie bladen welke lich er warm over maakten onder den eersten indruk Tan het bericht schreven zonder zich noortif op de hoogte te hebben gesteld van bet oordeel der Engelsche regeering Dit staat in ieder geval vast dat de Keizer de generaals ontvangen zal die volgens de avondbladen zeker den Hen October hier aankomen Sir Michael Hicks Beach de gewezen kantelier der schatkist heelt te Bristol voor zijn kiezers een redevoering gehanden waarin bj op den ernstigen toestandwan slandi financiën wees Gedurende de laatste zeven jaren zeide hj waren de gewone nitgaven ïan het land reusachtig toegenomen Op die wSze mocht niet voortgegaan worden FEVtLLEiOM GELUK lïïOlTGELU K Verhaal uit het Uvtn eener Kunstenares van Fbiix Tiixa 4 Ja gelukkig is haar talent tot heden tn de waganschuur gebleven Het opzien dat lij gebaard heeft zal spoedig vergeten lijn Nadat de beide heldinnen op zulke wijze besloten hadden het voor hen noodlottig titlent van Adrienne te onderdrukken verlieten ze den remise kunsttempel Daar zij grooten invloed bij het thoater hadt en TÏel het haar licht dit voornemen uit te voeren De directie der comedie Francaise had toch allen grond om op te komen tegen het onbevoegd uitoefenen der tooneelspeelkunst der jeugdige artisten Het behoorde toen nl tot de voor têchten van de voornaamste schouvburgen dat Vleen daar en op geen ander theat r te Pargs tragcdiën mochten opgevoerd worden In hét boek dea toevais stond het echter anders beschreven De lagen en listen der dames Quinaalt en Desmaret brachten merkwaardiger wijze hen zeil ten val Bij de laatste iroorttelHag in de wagenschuur had het volgende plaats Pas was het spel begonnen toen een politiecommissarii met zijne meende hg want anders zou men niet alleen de inkomstenbelasting moeten houden op de tegenwoordige hoogte maar ook tal van dageiyksche levensbehoeften belasten De ond rainister vertelde dat h j zjjn gewezen collega s destps in dnidelüke bewoordingen op den toestand opmerkzaam had gemaakt die uitdrukking vindt de WestminsterGazette geeft een aardig kijkje achter de schermen men weet hou er steed oneenigheid bestond tussche Chamberlain en Hicks Beach en nu sprak hjj rondweg zyn meening voor het land uit Verder zeide de ond minister dat don Boeren edelmoedige voorwaarden waren toegestaan terwji hy hoopte dat Zuid AIrika op nietverwgderden datum en onder genot van algeheel zelfbestuur een even loyaal n machtig bolwerk des Bgks zou worden als Canada en Australië Naar z jn meening echter zou het manliest der Boeren generaals het verleenen van zelfbestuur aan de nieuwe koloniën vertragen Hot War Office had dringend hervorming noodig Die hervormin fen moetiten veeleer in het militair dan in bet civiel gedeelte van het miniiterio worden aangebracht Invloeden van buitenaf die zich op benoemingen on bevorderingen deden gevoelen moesten worden geweerd in de goed georganiseerde departementen van civiel bestuur zouden dergelsk uitbruiken niet worden geduld De Times correspondent to Pretoria zet de campagne voort ten behoeve van do mijnkoningen aan den Rand Dat een deel der kosten van den oorlog en een groot deel aan de nieuwe kolonies zon worden opgelegd werd indertyd door de Times met groote voorliefde verdedigd Maar dat was toen men dacht dat die kosten 20 of misschien wel 50 millioen Pond zouden beloopen Nu blijkt het dat de oorlog meer dan 200 millioen Pond heeft gekost en dat het land niet in staat is daarvan iets te betalen zoodat het deel dat men aan Transvaal wil opleggen alleen moet komen ten laste van de mgnindustrie En zegt de Times Zeker is het dat niets meer de loyanteit van de Engelsche Zuid Afrikaanders zal doen verminderen en dat niets meer zal bijdragen om in Afrika een krachtige partij t ontstaan die vijandig gezind is aan de annexatie dan dat de Kroon gebrnik maakt van haar tydoiyke macht om aan de kolonie een zavaren Itst op te leggen tegenover de schatkist En men kan met zekerheid beweren dat wanneer eens zelfbestuur zal worden verleend een schatting die de ontwikkeling van helpers den kunsttempel binnen drong het publiek wegjoeg de kas in beslag en de jeugdige artisïen tot hun grooten schrik gevangen nam 1 Waarom overkomt ons dit vroeg Adrienne sidderend Wijl hier zonder conscssie tragedian opgevoerd worden rWij hebben maar enkele stukje gespeeld Dat blijft t txMdit dat z g theater heeft in geen geval recht van bestaan vWy hebben in alle onschuld tot ons genoegen die uitvoeringen gegeven rDat is esn overtreding het bestuur der comedie Francaise heeft zich daarover beklaagd En derhalve neemt U ons gevangen Jawel lEn waarheen zullen wij gebracht worden Naar de gevangenis m den ouden toren des tempels en nu geen praatjes meer Voorwaarts marsch 1 Heer commissaris we zijn in theatercostuum en geschminkt vergun ons dat wij ons eerst wasschen en verkleeden Niets daarvan I In den toestand waarin ik jelui aantret zal ik je arresteeren en naar den tempel brengen om verhoord te worden Wie zal ons verhooren fZijae Genade de Politieminister d Argenson in persoon die zich juist bq den Hertog van Vendome in den tempel te üt bevindt Daar htelp geen protesteeren of jammeren De jeugdige kunatenaarsschaar werd zoo zij daar was gecostumeerd en geachroinkt onder politiege het land belemmert vroeger ol later zal worden geweigerd te betalen Hierby is gem rekening gehouden met den Engelschen bel tingbetaler De lasten die hun in het Vereenigd Koningryk worden opgelegd beginnen reeds de grens te naderen waarop zg de nationale welvaart ernstig kunnen benadeelen Het is onmogeiyk dut de Engelsche belastingbetaler maar voortdurend op zlin schouders het geheole gewicht van het H jk kan dragen Maar de oplossing van die vr iag mag niet gezocht worden in de kortzichtige politiek om een zoo groot mogelgken Iaat te leggen op een kolonie die door de oorlogskans tgdelyk onder Ryksbestuur is gebracht maar veel liever door alle vrgo kolonies lo noodzaken hun deel te dragen van de steeds wassende lasten Nu daar zullen de vrge kolonies naar verlangen Bg de opening van de herfstzitting van de Bondsvergadering te Bern hebben de voorzitters van do twee Radon bun voldoening kitgesproken over de beslechting van het geschil met Italië en hun erkentclgklieid yoor de bemiddeling Tan Duitschland het bwoek van den Koning van Italië te Qösclrtnen was oen bekrachtiging geweest im ivtsxm yujs Kasas Hnkki iig on Van de 230 verkiezingen voor de Tweede Kamer in Zweden zgn er nu 228 bekend Thans blgft nog alleen Karlskronn stad over Er zgn gekozen 102 liberalen 94 leden der rechterzgde Landmanpartg 32 die tot geen fractie behooren ondor wie 4 sociaaloemocraten De liberalen hebben 25 zetels gewonnen on 13 verloren De Landmanparty won 3 en verloor 26 zotels de tot geen fractie behoorenden wonnen 15 zotels waaronder 3 socialistische en verloren er 1 De toltarief commissie handhaafde gisteren bij de beraadslaging over g 1 van de toltarlef ontwerpen haar besluit omtrent de minimnm rechten voor vee De commissie handbaafde verder haar besluiten by de eerste lezing genomen over de mlnimum rechten voor granen en verwierp bet voorstel van Diederich Habn den voorzitter Tan den Bond der Landwirte tot veihooging dier rechten De sociaaldemoeraten stelden voor een paragraaf la in te voegen waarin bepaald wordt dat de Bondsraad verplicht is de rechten voor nit het buitenland ingeToerde leide en een grooten toeloop van roenschen i langs de straten naar den tempel gevoerd De oude toren des tempels diende toenmaals voor e vangenis Het daaraanstaande eigenlijke slot der oude Tempelridders werd door den Hertog Philips van Vendome bewoond Generaalluitenant en Grootprior der Malthezerorde was de oude jonggeze een Epicurist en een vriend van beroemde schoone geesten en dichtere Do otide dichter Chaulieu bijgenaamd de Fransche Anakreon f had bij hem eene vrije woning in den tempel De joviale Hertog gaf de glansrijkste vroohjkste feesten in zyne pronk alen Een uitgelezen gezelschap was juist dien avond daar verzameld Ook de politieminister d Argenson wnds lange jaren intiem vriend des Hertogs en If een levenslustig man was daar aanwezig Men was in vroolijken luim toen de arme jeugdige comedianten op den voorW das tempels verschenen en bij den aanblik op die oucfe grijze duistere torens opnieuw luid begonnen te jammeren Wat is dat daar buiten vroeg de Hertog van Vendome wat is dat voor een gerfws Ach I die arme kinderen nep eene schoone markiezin uit het open venster op den hof ziende Het schijnen jonge comediauten te zijn zoo fantastisch lijn zij gekleed Wat mogen die wel misdaan hebben ylk weet het wd sprak de Politieminister Dia bende heeft zonder wrlof tri odien opgevoerd Ik wü ze heden avtmd zelf nog iKrhooren want ik geloof dAt dat iets koqüeftr zal geven tot vermaak i Uittoriicb waren op te heften en vrgen invoer too te laten wannoor dergelijke waren door üuitscho verkoopvereenigingen naar het buitonland of ia het buitenland goedkooper worden verkocht dan in het Dniische tolgebied De afgevaardige Molkenbuhr bestreed in zgn toelichting de Kartell s Staatssecretaris Von Posadowsky deelde mede dat de Regeering op bet oogenblik bezig ig gegevens omtrent de Kartell s to verzamelen welke gegevens openbaar gemaakt zullen worden voor zoover geen geheime mededeelingen ign gedaan Onder meer wordt op grond van beëdigde verklaringen een nauwkeurig onderzoek ingostekl naar botsingen tusachan Kartell s en bin afnemers Het onderzoek zal eer geruststellend dao verontrustend werken Na een uitvoerig debat werd het aociaah democratische voorstel verworpen Een dezer dagen gepubliceerd extra nummer van het te Sofia verschgnend Macedonische orgaan RUormi bevat een oproeping aan alle Bulgaren om da wapens op te ratten legen de Turken Als leider in den strgd wordt kolonel Yankof door het blad aangewezen Uaar niet alleen de Bulgaren verkeeren in oen staat van opwinding ook de Serviërs beg nen meer dnn genoeg te krügea van de fanatieke Albaneesche rooverbondon die in OudSorviö op de meest ra e wgze huishouden Een Albaneesche Mnde trok by het GnworgebVirgte do ServlMfio grens over en overviel de bewoners van enkele alleenstaande huizen Een boer uit Modowina werd by die gelegenheid verwond ütt Mitrowltza waar eenigen tgd geleden door Albaneesche bonden naar aanleiding van de oprichting van een Russisch consulaat ernstige ongerege dhedeii werden verwerkt komt nu bericht dat Scheinli pascha met geregelde Turksche troepen de orde heeft hersteld Een tweetal Albaneesche dorpen werden door hem in de asch gelegd Verspreide Berichten Fbankhijk De rechtbank te Brost heeft een onderzoek ingesteld naar het gebeurde door de opgewonden werklieden aan de rykswer ven na afloop van een vergadering en ondertusschen werd de eerste dag van October gehandhaafd voor do algemeene staking hoewel de kans op welslagen heel gering is van Z Hoogheid den Heer Regent die de genade heeft van mij altijd humonstische nieuwighetkn te willen hooren yWas het voor zoo n doel het beite niet die arme comedianten hier te la en komen bij het souper meende eene goedhartige gravin fOp mijne eer Gravin dat ia eene uitmuntend gedaante sprak de Hertog van Vendome Oude vrioid wal denkt ge er van Mogen die kleine krabben hier spelen Op die wijze kunt ge uok het beste beoordeelen wat ze met hun drijven voorhebben Mijnentwege kan t geschieden zeide de Politieminister Ik ben gewis geen spelbederver Berejden wij alzoo ten genoegen van t gezelschap eene kleine voorstelling Hij ging heen om de daartoe noodige bevelen te geven Zoo gebeurde het dan dat de jeugdige comediant ïn in plaats van in de gevangenis gebracht te worden tot hunne allergrootste en vreugdevolle verwondering in eene pronkzaal gevoerd werden waar men ze eerst heerlijk onthaalde en toen van hen verlangde dat zij hunne gaven ten beste zouden geven i Dat lieten zij zich geen tweemaal Mggen t Was toch onder zulke omstandigheden wel te verwachten dat het zoo gevaarlijk schijnend avontuur nog een goed einde zou nemen De voorstelling vond alzoo plaats Adrienne in t gevoel dat zij voor een gewichtig publiek de hoofdrol zou vervullen 8p elde voortreffelijk en verwierf den grooten bijval van het verbaasd en verrukt gezelschap I Historisch