Goudsche Courant, zaterdag 4 oktober 1902

t TiMnau Obl onbep 1881 4 A mntsui Obligitien 1898 3 KoTTiaDAH 8ted leen 1894 8 MlD N Afr Handel und Arenil b T b Mu CerliScaton DeliMMUebappij dito Am H potbeekb psndbr 4V CulUHij der Vonten und Gr Hypolbeekb pudbr 4 i Nederlandanhe bank aand Ned Handelmaataeb dilo N W4Pao Hyp b pMidbr 8aolt Hypotbeekb pandbr 4i iütr Hypolheekb dito 4 ÜOWIK Ooat Hong bank aand Knal Hypolbeokbank paudb 5 Anum üqul by potfa pandb 4 Maiw L a Pr Lien oert XlD Hoil U Spoor v Hij und Hij lot Eip r St Sp aand N rf Ind Spoorveg m aand Ned Znid Afr Bpm aand 8 dilo dilo dilo 1891 duo VilMUl3poorwl 1887 8 AEobl S ZaidIlal Spxmij A H obl 8 l ObKN Waraobau Weenen aand I Rcal Gr Riua Spw Mg l obl 4 Baltiaobe Hito und I Faatowa dito aand 5 j Iwang Pombr dito aand 6 Cunk Cb Azow Bp kap obl dito dilo obliit 4 AuBUtA Uent Pao Sp Mg obl 8 Chie k Nortb W pr O v und dito dito Win 91 Poter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a IHinois Central ohl ui rond 4 Loniar k Nash villi Oer r und Uoxiro N Spw Mii lebjp a 8 Miaa Kanpaa v 4pCI pref aand M Tork Ontuio k Weat aan I Fenn dto Ohio obllg 8 § re gon Calif Ie byp in goud I Paul Minn k llanit ob On Pu Uooflun oblig 8 dito dito Lino Col Ie byp O 5 i tNjLüjL Can South Cbert T un l ViK C Ballw kNa loh d e 0 Vmilerd Omnibua Mij und Rolterd TramireKMuU und ViD Stad Amaterdam aand I Btad Rolteriiam und 8 was voldoende gefrankeerd maar de postzegels zgn in diep tgd veranderd zoodatde oude niet meer geldig was Als post curiosum is de briefkaart wel 7Vi ct waard Maar van de Post is toch deze beboeting een zonderling bedenksel een der leden de burgemeester zich bg t oplezen van de stembriefjes moest vergist 1 hebben want dat op genoemden beer P geen 6 van de 10 stemmen konden zgn 1 uitgebracht En op verzoek van vier leden t onder wie de tegencnndidaat van den b 1 noemdverklaarde werd nu Wsentdag een I buitengewone raadszitting gebonden ter in 1 trekking van het betrokken besluit 1 Zoo ver kwam t echter niet Want toen een der vier het voorstel had toegelicht 1 kwam het vgfdelid de heer Ingwersen er 1 zgn bevreemding over nit spreken dat zgn j medeleden een geheime stemming badden nagevorscht Zy waren in den avond na 1 de vorige raadszitting bg spreker gekomen en hadden hem gevraagd op wien bg zgn 1 stem had uitgebracBt waarop hg had ge 1 I antwoord op Potvliet Maar bg nader I bedenken was spr tot de overtuiging geI komen dat hg zgn stem op den heer PlanI tenga had uitgebracht Hg vond t echter I niet noodig dit aan den heer Coninck We I tenberg den inquisiteur te zeggen wgl hg I niet dacht dat deze de zaak verder zon drgI ven Thans achtte spr t zgn plicht in het I belang der zaak te verklaren dat hy op den heer Plantenga had gestemd Natnnrlgk lokte deze verklaring een openhartig antwoord van de opposante leden over die dubbelhartige houding uit maar de zaak was er mee van de tafel De burgemeester voegde er echter nog aan toe dat zoodra hg van het voorstel der boeren Coninck Westenberg c s had kennis genomen hy al het mogeiyke in het werk had gesteld om aan te toonen dat er geen vergissing van zgn zjjde was geweest De verscheurde stembriefjes waren opgezocht en in tegenwoordigheid der politie weer samengesteld en opgeplakt Toen bleek dat bg de stemmingen eif herstemmingen die voor het bedoelde commissielidmaatschap waren noodig geweest wel degelgk 6 stemmen op den jieer Plantenga I en 1 op den bt er Potvliet waren uitgeI bracht werd het personeel zeer bemoeiljkt door h t groot aantal menschen die op de perrons 1 stonden om de Boeren generaals op hun 1 doorreis naar Ooes te huldigen I De oorzaak van den brand was warmlo pen van de assen en smelten van de ga 1 leiding I Het was gisteren weder zeer vol aan de rechtbank te Haarlem toen Frans Hosier 1 zijn vonnis zon komen vernemen Bjj breed gemotiveerd vonnis overwoog de I rechtbank dat de eisch tot nietigverkiarmg der dagvaarding op geen enkelen rechi grond steunt en dus moet worden afgeweze Verder overwoog de rechtbank dat door de verklaring van juffrouw Van Dregt in verband en samenhang met de aanwijzingen geI geven door juffrouw Bonfrére en jnffrouw I Lenteman wettig en overtuigend was beI wezen dat beklaagde zich had schuldig I gemaakt aan het misdrijf afpersing terwijl I nog geen vijf jaar waren verloopen sedert I hij wegens diefstal een gevangenisstraf van I 5 jaar had ondergaan doch dat niet was I bewezen de bedreigiag tegen den 13 jarige I zoon ven juffrouw van Dregt I De rechtbank veroordeelde Rosier tot 12 I jaar gevangenisstraf i I Beklaagde hoorde het vonnis kalm en I onverschillig aan I Kij zag er nog slechter uit dan de vorige I week Na de uitspraak wendde hij zicb tot I zijn verdediger mr van öeer en vroeg I deze te spreken De beer van Qeer zal zich daartoe naar de gevangenis begeven Frans Rosier heelt nu reeds verklaard in booger beroep te komen Niet jagen Onlangs werd meegedeeld dat de raad van Ambt Hardenberg een bepaling in de instructie voor de onderwgzers had opgenomen waarbg hun de uitoefening der jacht worden verboden Er werd bggevoegd dat dit besluit genomen was op uitnoodiging van Ged Staten Uit een schrgven van den heer G Jannink lid van Ged Staten van Overgsel aan Het Schoolblad blijkt echter dat van een nitnoodiging van Ged in casu geen sprake is geweest Het schgnt dat er een mystificatie in het spel is Want het is een feit verzekert de berichtgever van Het Schoolblad dat in de raadsvergadering van 21 Augustus door den voorzitter een schryven een briefkaart is voorgelezen afkomstig van de provinciale griffie en waarin aanvulling der instructie met de nieuwe bepaling in overweging wordt gegeven Dat I Bchrgven is èn door den raad 4n door de I verslaggevers der bladen opgevat aU afI komstig van Ged Staten Naar aanleiding I van dat schrgven besloot de raad do instrucI tie met de verlangde bepaling të wgzigen I De burgemeester van Ambt Hardenberg I heeft beslist geweigerd eenige mededeeling I omtrent de zaak te doen Stadsnieuws GOUDA 3 October 1902 De minister van binnenlandsche zaken heeft zyne beschikking van 27 September I I tot vaststelling der dagen waarop in bet kiesdistrict Gouda eene verkiezing voor lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal alsmede zoo noodig de stemming en de herstemming zullen plaats hebben gewgzigd met het oog op de omstandigheid dat de dag die voor de stemming zoo noodig was aangewezen met het Joodsche Loofhuttenfeest saamvalt Bepaald is nu dat de stemming zoo nooI dig zal plaats hebben op Woensdag 22 OcI tober en de herstemming zoo noodig op I Vrgdag 31 October e k I Uit Het Volk biykt dat dr H Gorter te I Bussum de candidaat voor de Tweede Kamer I ia van de sociaal democraten in het district I Gouda I Men schrglt uit Gouda aan de Tel I In een alhier gehouden vergadering van I de Centrale Liberale Kiesvereeniging zgn 1 pogingen aangewend om samenwerking te I verkregen tnsschen de verschillendepartgen I aldaar met het oog op de aanstaande verI kiezing voor de Tweede Kamer Tot dit doel waren o a ook nitgenoodigd de Vrg zinnigDemocratische Kiesvereeniging en de aldeeling der Soc Dem Arbeiderspartg Daar de laatste besloten heelt met een eigen candidaat uit te komen was ze niet op de vergadering vertegenwoordigd Men kwam op deze vergadering nog niet tot een eindbeslissing aangezien nog vorschillende bnitenafdeelingen niet vertegenwoordigd waren A s Vrijdag zal men opnieuw vergaderen De Tryzinnige Democratische Kiesvereeniging wil alleen olflcieel samenwerken wanneer een candidaat wordt gesteld die verklaart te zgn vóór algemeen kiesrecht ol I grondwetsherziening De Centrale Anti rev Kiesvereeniging te Gouda vergadert a s Vrgdagavond tot het detinitiel stellen van een candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer Onl wordt medegedeeld dat de S D A P I te Gouda wederom als candidaat voor het I lidmaatschap der Tweede Kamer zal stellen I den heer dr H Gorter te Bussum zoo deze I tenminste de candidatuur aanvaardt Hen meldt uit Haarlem 1 De zich gekhoudende Marinus van Waarden die twee weken achtereen zulk een I vertooning maakte bij de rechtbank alhier heeft gisteren afgezien van zgn pogen om voor gek door te gaan Toen hij gisterenochtend was veroordeeld tot 3 maanden wegens vernieling van goederen den Staat der Nederlanden toebehoorende en de president hem had aangezegd dat hij 14 dagen ttjd had om in booger beroep te komen zei hg zeer kalm dat bij reeds had besloten daarvan geen gebruik te maken daar hij liefst zoo spoedig mogeiyk zyp straf zou uitzitten r Zich toen tot het publiek wendend riep hg Nou we weten het drie maanden t is Winterdag Dag Corl Gods beste zegen I menschen 1 Ook in Zwitserland is het plotseling k u I der geworden de meteorologische stations 1 in de bergen constateeren een zeer abn r maal lage temperatuur De thermometer op de S ntiswucbt stond Zondag en Maandag I gemiddeld 7 graden onder nul by sterken 1 sneeuwval Op Pilatns was het Maandag I avond te 9 uur 4 graden vorst si nachts 1 was er een sneenwlaag van 10 c M geval 1 len en op den Qottbard eveneens 4 en 1 23 cM nieuw gevallen sneeuw Maandagavond trok er een hevig onweer met sneeuwstormen over het Gotthard klooster De I Passhühe met haar meren geeft een volkomen I winterlandschap te zien als ware t KerstI mis I Op een van de jaarlgksche markten in een I kleine stad van Rusland zag een heer hoe I een Zigeuner en een Pool aan t dingen I waren over een paard Nieuwsgierig te verI nemsn wie van de beide gauwdieven wel t I gladst was ging hy nadat de koop gesloten 1 was naar den Zigeuner en vroeg hem hoeI veel hy voor het paard gekregen had De I Zigeuner opende zgn hand en toonde hem I een bankbiljet van 10 roebels ruim f 12 Maar is dat niet heel weinig Neen antwoordde de Zigeuner wunt de knol is heelemaal lam De man ging daarop naar den Pool en zeide Zoo ge hebt 10 roebels gegeven voor een lam paard 1 De Pool knipte een oogje en zeide Lam 1 I De knol is zoo gezond als gy ik heb gemerkt dat hg heelemaal verkeerd beslagen is en daardoor hinkt hy De heer bracht dit aan den Zigeuner over waarop deze van zgn kant een oogje knipte en fluisterde Hg is zoo lam als een oude stoel op twee pooten Ik heb hem met opzet zoo verkeerd laten beslaan opdat gedacht zou worden dat het hinken daarvan kwam Toen dit ook weer aan den Pool werd meegedeeld scheen hem dat toch te trelfim I en hg liet een oogenbllk het hoofd hangen Daarop slaakte hg een kleine zucht en troostte zich met de woorden Non t komt er ook niet op an t briefje is t6ch I valsch De kantonnale rogeering van Geneve he It I I in een buitengewone zitting gewgd aan de werkstaking van het trampersoneel in de 1 I stad en de daaruit gevolgde ongeregeldbe I I den het departement van justitie en poli ie I I last gegeven onmiddellijk ieder te laten 1 I arresteeren die dreigementen of beleedig n 1 I gen nit tegen de beambten die hun dienst I I voortzetten Dit besluit zou geargnmee d 1 I door aanplakking aan de bargerg bekend I gemaakt worden De zeven arrestanten van I Zondag bli ven in voorarrest en zullen v rI volgd worden Het fuailiersbataillon 10 is I geoonsigeerd I Uit Amsterdam meldt men I Sedert eenige dagen loopen geruchten om I trent nieuwe nasporingen der justitie in zake den moord op de weduwe Dgxhoorn in de Dubbele Buurt Inderdaad hebben eenige gevangenen die vroeger getuigenissen tegen elkander hadden afgelegd betreffende een I diefstal nit wraak zich over den moord op I de weduwe Dgxhoorn uitgelaten met het I gevolg dat de justitie een nieuw onderzoek I heelt ingesteld De ol cier van justitie heelt I by uitzondering met aandrang verzocht in I het belang van dit onderzoek geen bijzonder I heden te pnbliceeren N H Ct I Op een exercitieterrein te Bern waren 1 I aspirant onderolficieren onder leiding van I een majoor van den generalen stat met ge 1 weren aan texeceeren Een der aspiranten 1 I bad verzuimd zgn geweer te ontladen De instructeur wist dat kwam stil achter den nalatige zekeren Gseller en schoot het geweer at Doch de aspirant die op t zelfde oogenbllk den majoor zoo vlak by zich voelde schrok on boog zich waardoor de kogel in I feller s bovenarm drong De man werd I naar het hospitaal gebracht en doordat er I stukjes van zyn jas in de wond waren geI komen ontston4 een hevige ontsteking zooI dat de arm waarschynlgk moet worden af I gezet I Men verlangt dat de onvoorzichtige majoor I zwaar zal worden gestraft Gisteren avond werd alhier door een ingezetene een zilveren beurs met + 1 20 verloren Kort na de vermissing vervoegde zich door tusschenkomst der politie aan hare woning de vader der eeriyke vindster Wilheimina Adriana de Hoop wonende Nieuwe haven een milde belooning zal zeer zeker j haar eerlgkheid beloond hebben i Stolwijk In de j l Dinsdag gehouden Raadsvergadering is met meerderheid van stemmen tot onderwSzer aan de Ie openbare schooi alhier benoemd de heer A BrandwSk te Bleakensgraaf zgnde no 2 der voordracht De commissaris van politie te Groningen 1 waarschuwt directeuren en andere bestuurders van zuivelfabrieken benevens handelaren in zaaigranen land en tninbouwzaden op hunne hoede te zgn met betaanknoopen van relatifin te Groningen met sommige z g afnemers hunner producten daar het in den laatsten tyd eenige malen is voor gekomen dat belangrgke bestellingen werden gedaan en betalingen uit bleven Aan iemand te Doetinchem werd den 18n December 1897 uit Katwyk een briefkaart verzonden Zaterdag 27 September 1902 dus na byna vgt jaren werd die kaart aan I baar adres bezorgd Maar dat ging z66 niet Zg werd in gesloten envelop overhandigd want ze was I bezwaard met 7Vi cent stratport de kaart I N Q K Z o N DEN Uit een plattelands gemeenteraad Eenige dagen geleden benoemde de raad van Watergraafameer een commissie voor 1 nazien van de begrooting voor 1903 en daarin werd toen o a gekozen verklaard de heer Plantenga Na de zitting staken echter eenige leden de hooiden bg elkaar en kwamen tot de slotsom dat gehoord de meedeelingen van WINKELIERS VAN G9DDA Uit de plaatselgke bladen hebt ge verno 1 men dat op een laatste bgeenkomst van be1 langhebbenden in zake Zonneachorm kwes tie bet voorstel werd gedaan tot oprichting 4 ISA boek en plaatwerken naar renchiUende plaatsen van ons land werden verzonden Oe tentoonstelling van onde en nienwe kantwerken zal in Jannari 1903 geopend worden öednreode bet laatste kwartaal 1902 znllen nog eenige bgzondere Mntoonstellingen worden gehouden Naar men mededeelt ligt het in het voornemen der regeering om de onderwijzerB werkzaam bg het openbaar en bü het bijzonder lager onderwjj met Ingang van 1 Januari 190i deelgerechtigd te doen worden in bet wednwen en weezenfonds voor burgerlgke ambtenaren Gemengde Berichten Men meldt uit Holwerd Tengevolge van het epidemisch he rschen 1 der mazelen alhier waren van de plm 250 1 leerlingen die de openbare lagere school 1 bezoeken maar een twintigtal meer aanwe 1 zig zoodat op last van burgemeester en wet 1 houders deze school voor eenigen tgd gesloten 1 Is Niet alleen dat kinderen deze ziekte I hebben ook volwassenen worden er door 1 aangetast Tot nog toe schenen ze niet 1 kwaadaardig te z n In t laatst van 1901 kwam bij en ge 1 meenteraad van Amsterdam een ver oek in I van eigenaren en bewoners van perceelen 1 aan Wetfringsobans Lijnbaansgracht enz om een eind te maken aan den onhondbaren toestand veroorzaakt door het oor erdoovende geraas dat aan de werf het Jagt op de Lijnbaansgracht gemaakt wordt van welke werf de rma Bernhard eigenares is B en W praeadviseerden daarop dat de klachten niet ongegrond konden worden genoemd en s ij daarom in onderhandeling waren getreden met den eigenaar van de werf ten einde zoo mogelijk te geraken tot een oplossing met t gevolg dat de firma B zich bereid had verklaard haar werf te verplaatsen naar een gemeente terrein aan het Zeeburgerpad als haar dit door de gemeente kosteloos in eigendom werd afgestaan waartegenover zg dan voor zich en haar rechtverkrijgenden de verplichting op zich zon nemen op het terrein thans door de werf ingenomen pooit eenige zaak betrekking hebbende op het scheepsbouwbedr f of smidsvak uit te oefenen De kosten der verplaatsing werden geraamd op 1 f 50 000 terwgl aan bet gemeente terrein I een waarde van f 31 000 was toegekend van de vetplaatsingskosten blee dus f 18 000 ten laste van den eigenaar der werf en bjj afstand van bet terrein zon de gemeente f 31 200 aan den beer B vergoeden Daar dit niet op den weg der gemeente kon liggen adviseerden B en W aan adressanten te berichten dat de gemeente bereid was tot verplaatsing der werf mede te werken mits de gezamenlgke belanghebbenden voor de kosten van dat terrein f 31 200 vergoedden en in zijn zitting van 18 December 1901 nam da raad dit praeadvies aan B en W letten toen de afwikkeling der zaak met de firma B voort en eenigen tijd geleden liet de gemeente nu aan de firma B bU exploit weten dat zi de gestelde voorwaarden aannam Evenwel werd te laat bemerkt dat in dit exploit verge i ten was de clausule op te nemen mits de belanghebbende omwonenden de f 31 200 aan de gemeente zouden hebben vergoed De heer B echter heeft een tweede exploit waarby deze voorwaarde alsnog werd ingelascht eenvoudig ter zijde gelegd en te kennen gegevWi dat bü zich houdende aan bet eerste exploit daarmede niets te dotn heelt h j had gemeend dat de zaak in orde was en reeds maatregelen tot verplaatsing naar den Zeeburgerdijk genomen De gemeente echter bondt zich aan het tweede exploit en wenscht dat haar eerst de I 31 200 zal worden betaald Hierover is men nu aan t procedeeren Een deatUlatenr te Maastricht heeft bg den 1 officier van justitie aldaar een aanklacht ingediend tegen den inspecteur den onderUispectenr den chef van dienst en zes ambtenaren der accijnzen wegens huisvredebreuk op grond dat deze ambtenaren zonder ziJn verzunning en zonder machtiging van den minuter zijn destilleerderij herhaaldelijk zonden n bintten getreden Op bet wachtschip teHellevoetsInisheerscht roodvonk Een 20 man zgn aangetast Bjj toeneming der ziektegevallen zal bet passagieren aan boord der schepen worden verboden en zullen de machinisten leerlingen vrelllcht met verlof naar huis worden gezondan Dinsdagavond toen te Rozendanl de sneltrein 9 der Staatsspoor van Amsterdam naar Parijs binnenkwam bleek de goederenwagen in brand te staan Met veel spoed konden de goederen nog gered worden doch hierbij eener plaatselgke vereeniging van den handelenden middenstand ter behartiging barer belangen Dat djf voorstel met ingenomenheid begroet en met acclamatie werd aangenomen is teekenend Daaruit toch mogen wy afleiden dat ook hier ter stede biyvende aansluiting van den middenstand wordt gevoeld Een aansluiting die in vele andere jilaatsen van ons land reeds lang is tot stand gekomen en op verschillend gebied zeer ten gunste der aangeslotenen heeft gewerkt Een aansluiting die ook hier hoog noodig is ter verbetering van locale misstanden en ter gereed zgn bg nieuwe aanslagen op onze belangen Een aansluiting die om vele redenen is geworden een eisch des tgds Het is daarom Neringdoenden van Gouda dat wgj voorloopig Bestuur der Vcfeeniging Ter Behartiging der Belangen van Winkeliers U uitnoodigen de Samenkomst bg te wonen die zal gehouden worden in Café HARMONIE Donderdag 9 October a s a avonds 8 uur precies waarin doel en streven der Vereeniging zal worden verklaard en besproken Met aandrang roepen wö U tot deze Vergadering op en vertrouwen dat gy door een groote opkomst blgk zult geven dat U belang stelt in de werkelgke belangen van Uw stand dat gg mee le met Uwen tyd en dat ook gg van meening zult zgn dat alléón door een Vereenigt U die krachten kunnen ontwikkeld worden welke noodig zgn eindelgk ook onze belangen met goed gevolg te doen voorstaan belanden reeds te lang verwaarloosd en voorbygegaan door onderlinge na gver en laksheid Het voorloopig Bestuur der Vereeniging Ter Behartiging der Belangen van Winkeliers J SCHENK H DUIJNSTEK C C KROM D SAMSOM B W V D PAVOOBDT Gouda September 1902 Posterlien m Telegraphic Benoemd 16 Sept tot bureelambtenaar der postergen en telegraphic 3de klasse ten buteele van den ingenieur der telegraphic te s Gravenhage J J Siman thans adslstent by het Hoofdbestuur 1 Oct tot adsistent ter directie van de Bgkspostspaarbank te Amsterdam P B Bubberman J ö Colgn J K Blankert A M Harmsen A A H van Leeuwen F i Bouwens J B R Faupel A H Scholte H B ter Weyde J S J Koenen en G Beker allen thans aldaar tgdelgk werkzaam tot brievengaarder te Havelte H ter Heide en te s Heer Hendrikskinderen P Kousemaker Verplaatst 16 Sept de klerken der postergen en telegraphic 2de klasse W L H H Verpalen van Amsterdam telegaafkantoor naar Zevenbeigen en A S H Brnssen van Utrecht telegraafkantoor naar Bodegraven 16 Oct de commiezen der postergen 2de klasse S Gaanderse van Amsterdam naar Terneuzen P van Zuiden van Vlissingen naar Meppel H Vogel van Middelburg naar KoogZaandyk en M Fott van Kampen naar Amersfoort de commiezen der postergen 3de klasse A J M H Balmakers van Maastricht naar Vlissingen G M Busmann van Breda naar Amsterdam J H van Wilpe van t Gravenhage naar Middelburg en J J Raisig van Utrecht naar Kampen In de dienstorders en mededeelingen dd 18 Sept jl te lezen als standplaats achter de namen der benoemde surnumerairs der postergen en telegraphic Mej R A J de Wal en H F Dorrenboom respectievelgk Emmen en Apeldoorn Een jaar verlof verleend onder stilstand Tan anciënniteit aan 1 Nov de vrouweiyke klerk der posteryen en telegraphic 2do klasse B H de Boer te Groningen telegraafkantoor Eervol ontslagen met dankbetuiging voor de bewezen diensten 1 Nov de directeur van het postkantoor te Leiden A L Nagel op verzoek Eervol ontslagen 21 Sept de bureelambtenaar der posterijen en telegraphio 3de klasse ten bureele van den ingenieur der telegrafie te s Gravenhage T F J Mansvelt Beek op verzoek 1 Oct de directeur van het post en telegraafkantoor te Oudewater P Buys Mz op verzoek de vrouweiyke adsistent bij het Hoofdbe tuur J Overboek op verzoek de brievengaarder te Teteringen A J Snoek op verzoek 1 Dec de brievengaarder te Boornbergnm A J Huisman op verzoek Overleden 16 Sept de brievengaarder te Aaperen A A van der Poll 20 Sept de vronwelgke klerk der posteryen on telegraphie Isto klasse Z Diemont te Rotterdam telegraafkantoor Vacante directies Post en telegraafkantoor te Oudewater Jaarwedde f 1700 en vrge woning Pensioensgrondslag 1 1950 Borgtocht f 4704 reéel Ingevolge de bepalingen van het Koninkiyk besluit van 21 Maart 1894 no 17 hebben de telegraafambtenaren voor deze directie den ïootrang Sollicitaties in te zenden vóór 18 Oct a s VERGADERINGVAN DEN GKHEIlNTER4ilD VRIJDAG 3 OCTOBER 1902 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig 17 leden de heer Nederhorst was afwezig met kennisgeving er is een vacature De notulen der vorige vergadering worden gelezon en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het kohier wegens schoolgelden op de vier burgerscholen der gemeente voor het dienstjaar 1902 Voorts deelt de Voorzitter mede dat hem door de heeren Engels en Jongenbnrger is verzocht in verband met de door de Regeering gedane toezegging tot wgziging der gemeentewet ten aanzien van het beheer der gemecntebedrgven de behandeling der door hen ingediende motie betreffende de gratislevering van het gas voor de openbare straatverlichting tot nader orde nit te stellen Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een adres van de Commissie voordeVolksgaarkeuken inzendende eon voordrachtvoor lid der Commissie in de plaats van denheer Dr P Scheltemn daarop zgn geplaatstde hh A Jaspers en H Egssen Ter visie Een adres van de Commissie van bgstand in het beheer van het gomeentepon sioenlonds betrelfende de overname van 8 aandeden in de Gondsche waterleldingmaatschappy Ter visie Een voordracht voor onderwijzeres inhet koken waarop geplaatst is Mej A H Dykstra te s Gravenhage De Voorzitter Namens B en W stel ik voor dit nog beden te behandelen Aldus besloten 4 Een voorstel van B en W tot uitgifte van gerioleerde grond aan de firmade Erven C A de Gidts Ter visie 5 Een adres van J C J Abelman betreffende een brug over de Turfsingelgracbt Zal worden beliandéld bg punt 3 der agenda 6 Een adres van C van Vliet alhierbetreffende het bouwen van een houtenschuur In handen van B en W om advies 7 Een adres van R C de Bruin en 36 anderen bezwaar makende tegen het dempenvan het water dor Groeneweg Zal worden behandeld bg de gemeentebègrooting Wordt vervolgd Nouveauté s in Dassen PARAPLUIES voor Dames en Heeren A VAN os Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Telephoou o 3t Beurs van kmsterdam Sletkra 80 l 95V Vrkr 80V 91 88 IV 84 Vi 971 i 97V 81 i n SEPT SaniELANu on Ned W S lito dfo dltc ililo dito dito 8 HoltSil Ubl Ooudl 1881 98 4 MUX laiehrgfiDK 1888 81 8 Oonnn OU in papiw 1888 I dilo hl ilT6rl888 8 PovtvajLh Obl met coupon 8 dito Hekel 8 104 aB I AKD Obl Binnenl 1894 4 dilo Oeooos 1880 4 dilobliaolhl 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dilo in goad leen 1888 8 dito dito dilo 1884 5 druil Farpel lohald 1881 4 Tiruiu Oepr OooT laen 1890 4 Gee Icsoing leno D Geo leenin aerie O DiuAra Kp T oblg 189 UaucO Ob iidikBok 1890 8 80 90 88V 678 418 Sociëteit Ons Genoegen K U N S T M I N ROTTeBDANSGB TOOieLGËZELSCHUP Directie KERSTEN Co ZONDAG 5 OCTOBER 1902 8 u r 981 101 1801 aOBESTENSEETSMBü of de lustig e Vagebonden Kluchtspel met zang koren solo s duo siquodlibets eni enz f l 88 108 lis 18 in 5 bedrijven van G ïtAHD pr Extra Tervaarillgde eoiipletteii l 89 104V LACHEN I LACHEN LACHEN I Entree 1ste rangH 2derangfO T 3de rang 1 O SO 1de rang SS H H Leden der Sociëteit gewone reductie Bureau geopend 7 uur waaraan van al hsden plaatsen te bespreken zgn 4 t 0 10 extra per plaats 98 100 l 818 140 Vu 1081 107 105 861 1041 LACHEN LACHEN LACHEN Nieuw oaoverlraflen I rof Dr Liebevs wolbekend illUV XEACHT IIiIZIB Ullni iclit gul hhriikuurk lOl 10 7 101 108 l ll inv 108 41 tot Toorfcdarende radicale en zekere genezing van alle zelfi de meest hardnekkige enuwMiekteUf vooral ontstaatt door afdwalingen op iengdigün leeltgd Toinle ene ing van elke zwakte Blee lucht Benauwdheid Hooldpjn Migraine Hartklopping Msagpgn slechte pgavertering Onvermogen Impotenz Pollotione enz Uitvoerige proapectnisen liijipr ileaoh l 8 pVi dubbele each n Cl OcnlroilDepat Mallh d Vegte Zaltbommo DipOts M Oléban fc Co Botlordam V Happel B Gra enbago I Halramana de Jong J Cm Rottordam Wolïk Co Gouda on bil alle drogislon tibOPja POIKB OÜUts f a t 8CHIEDAMx IEB GENEVEÊ M rkt NIGHTOA F de NOUVEAÜTÉ S in Verkrijgbaar bjji M PEKTERS Jz N U AU beirija van eohiheid ii oachut en kurk atirada voortien van den num der Kinoa p nnppF REGEUMANTELS Capes en iXaJaarsiuantelü D SAMSOM AOVEllTKrNTIKIN Heden overleed onze geliefde jEchtgenoot en Vader A VAN Blommesteins Iimkt 1 profifondei Vindelijk de BESTE en volkortian ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Dr Ollo Jobannes Adriaan de ilaarl in den ouderdom van 69 Jaren Wed O J A DE HAART OüDIJK TE HUUR Een flink BOVENHULS vooraan van gasen waterleiding aparte opgang gelegen Wijdstraat 168a Te bevragen S v CREVELD Jr Wjjdstraat 168 Mr A O DE HAART P J DE HAART N DE HAART M DE HAART Utrecht 1 October 1902 Geen Kinkhoest Geen Inllneiixa Om Kinkhoest Influenza Uorsten IScelaanüoenin r binnen den kortst mogelgken tyd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borstf honig Extract M E L I A lü T II E uit de Koninklgke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van JAU H N VAN SCHAIK t 0jjfiiii I DEN HAAG Hofleveranciers n HAAS Flacons i 1 70 ctg 40 ct bj IvnT VÈ i Co Wwthaven 19S Gouda A LATBliaTEIN MUwmK luO ol ÏT p n VAN MlLü Veerstal B 12li te Gouda A UOUMAN oordrw ü PINK8K NUu rMadlJul A N ZESSEN SA i J Th TÜBKBN iJoai p B WIJE OudMoifT A aCHBEB Haattrecht P W v EDE OtKfetMter K vANoita HElinEij t n Muiiik P V o SPi K MoercaptlU D v o STilt Waddinnêveen Wed BOLST Wadmg t M KOLKMAN Waddina ten P A o GttüDT Oudewaler A H JONUB OadtaaUr J P KASTELEIN PoUroektrdam D BIKKER te Bemciwp