Goudsche Courant, maandag 6 oktober 1902

EXPOSITIE VOOR HET Winter Saisoen imm M44ND4G en DINSDAC t Co flOÜDSOEE WATE 5LEIDIKB m iSCHiPPIJ Geabonneeiden wordt l ennnerd de betaaldagen der abonneniPnt oeMen znn van 1 tot en met 8 OCTOBER Dt Ihrtdwr D C W VAN DEB LA W De DIMSTREaiLIM van het P08TliAI T00K alhier Ëenige ftieiers tot g n kic en smg tehoorende Uen DINSDAG nd hun stem uitbreng en op den beer 6 C FortniJD Droogleever is verschenen by de Uitgevers A BRIi liMAi en Z00i PRIJS 10 CEl T De bnrgemeesWrs van MoWmi Lsngolen en Concarnean dia door den prelect van Finistère geseborst waios wegens deel neming aan de betoogiugen tegen de slai ting der ordescbolen zyn nu b regeenngs beslait afgezet en gisteravond beeft te Brest een grooto protentmeeting plaats gehad tegen de clericale bitaogingeo van den kant der vrgmetselaart der radicalen der baveiiarbeiders en der volksuniversiteit Onder leidingf van professor max Del brtlck zal waarscbynigk te Berl n een nienw agrarisch blad opgericht worden Door de rechtbank te Dortrannd ia vr gesproken bet guioeenteraadilid Buszer nit Jiferre dit wegens beleedigmg van den burgemeester van Herne door de rechtbank te Bochum veroordeeld waj tot negen maanden gevangenisstraf de rechtbank te Dortmand oordeelt bet gemeenteraadslid geestelgk niet verantwoordelgk De Dnitsche gezant te Rome en de Xtaliaansche premier Zanardelli zgn begif t gd met de orde van den Zwarten Adelaar Het gepraat over een eventneele ont vangst van de Boerengeneraals door den keizer hondt nog immer met op bet schgnt inderdaad dat de generaals zich met een verzoek lu dezen zullen moeten wenden tot den Britschen gezant doch dat ze daartoe reeds overgegaan zouden zgn is hoogst onwaarschgnliik De Koloniale Raad zal ditmaal eerst In Kovember voor de herlstzittmg vergaderen AovEiiri ii SANflüINOSE muteer plamlaarMg tvralerMiigtmUUel De Sanguinose is het beMe versterkingsmiddel ter wereld dat wordt meer en meer erkend In de kleinste plaatsjes van ons land wordt zg bekend en waar zg maar komt daar wordt z j ook geprezen Hejnttrbnw L Elzinga te iütegm hulKt was al leatien jaren lang Igdeude aan de zennwen en de maag toen zy in Pniel en hi t Oelllustreerd Volksblad las van de gunstige werking der Sanguinose zy kan nu getuigen dat de sanguinose haar veel goed gedaan heeft kei vertterkl ie meuHweu geelt beterem eetluti en tÊUUtkt dal me beier tiaapt u Aan allen die Igdeu aan de zenuwen aan ben die geen ettlust hebbun of waar de maag geen voedsel verdraagt kort om aan allen die Igden aan zwakte uitputting of ulgemcene verslapping wordt met vertrouwen do Sanguinose aangeraden l rg 7 Prgs p fl f 1 50 b H 18 12 H 16 Te Gouda bU WOLt F Co Westhaven en I lELSrKA Turfmarkt DIENSTBODE ÖEVRAAOD te Rotterdam in een klein gezin zonder kinderen een flinke en fatioenlgke Dienstbode P G ftien zy ten zeerste aanbevdeo met beneden de 20 jaar Zelfstandig knn nende werken Ivoon f 100 en f 2ti waschgeld Adres Mevrouw OPPENHEIM Hugo de Urootstraat 71 te Rotterdam Sociëteit Ons Genoegen KUNSTMIN R0TTERD4VSGB T00KFiLGËZELSGH4P Directie KERSTfcS Co ZONDAÖ i OCTOBER 1902 S B r fiOBEEIENBEBmiIB of de lustige Vagebonden Kluthüpel met zang koren solo s dno si qnodlibcts enz enz m 5 bedrgven van ti RAHDER MT bilm vervaardigile eouplettes LAf HEN I LACHEN I LACHEN I Entree 1ste rang ft 2de rang f rC tde rang f OM 4de rang 1 W H H Leden der Sociëteit gewone redactie Bureau geopend 7 uur waaraan van af hdden plaatsen te bes reken zgn i f 010 ejtra per plaats LACHEN LACHEN LACHEN SLtMPPOEDER bij HOLFF € o WESfHAVEN 198 Ontvangen alle soorten DAMES HEEREN en KINDER Winterpaniofleb m liet Mbrdlnntiié Schoen en LaaneDnugaiijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Gez IWichaël Hleiwes E 06 Berichten de ONTVANGST der NIEUWE Japonsloffen C06SAC ÜPtRIAL socletè Genénle des Uui de Vie de Cognac Verpakt in verzegelde demyhons van 2 5 en 10 Liters Prijs f 1 40 per Liter is verkrygbaar bt C VAl VLIKT Café BïLvtDtiUB UOÜDA Proef fieMChen f t SO aison VERHOEFF De bekende BÜTERLETTERS zijn weer kigehjks versch te vei krijgen exenals de FIJNE St NICOLA AS en keurige Borstplaat in alle smakon J A VERHOEFF d HOOGSTRAAT GROOTE KEUZE Wollen dames Overhemden De Nieuwe Winker Markl A66 Goed passende Modelleo jm prijzen AANBEVELEND G A B BAI TZIi GER HIER ZIJ WEER de zoo gunstig bekende Russische Winterpantofifels in alle soorten groote 7er3cheidenlieid L A A G I T e I H IJ Z E N Aanbevelend J VAK ZONNEVELD De Stedelijke Hypotheekbank TE SSHAÏEHHAGB COMMIS8 nlSSBf W H F Baron VAN HEEMSTRA Hr J D VEEeENS F J O BOSMAN L DBOOGLEEVER FOETÜIJN H L ENTHOVEN H Ldi J C F KNAPP JR Jbr Mr W U DL SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTEB CMC OBREEN Mr F W J O SNIJDhR VAN WISSENKERKE ö L DE WETSTEIN PFI8TER en Mr A E ZIMMERMAN Simt eertU kgpttkeeatre geUUeemlmgem op haizen en landerDeo tegen büljlke voorwaarden Qeelt I pamébrteven nit tegen den kMr Mm Oem éag Inlichtingen te bekomen te GOUDA bg de Heeren M J Ulilftm K C0 Directeuren Mr P DEOOGLEEVEB FORTUIN Mr C SCHUIT Dit goede oude Huit tlek Jl k T rkM enkclHuugeiinont Khen 4 lJ5 75 HH Apotheken Te Ainster vTuyll KU jfMir vm nuddel tegen BkMuaah M ena mac fee bnken Ia ct ea n et bQ WdHftCo JtTTEI JUL mii MmmmiÊ i GOUDA October 1902 Hoofd Ki esdistrict GOUDA Vele Kiezers stellen zich voor bij de aanstaande verkiezing voor de i Kamer te stellende candidatuur van den Heer LLHABTENS Burgemeester van Gouda en President Kerkvoogd der Ned Herv Gem aldaar Namens ben i a P M MONTIJN D SAMSOM Markt GOUDA bencht de ontvangst van alle NOLVEAÜTÉ 8 VOOU HET 8E1Z0KN m MANTELS Costumes Japonstoffen en Pelterijen kjn van de Haagsche Pro Boer Vereeniglog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffeis van den Zuid Afrikaanschen oorlog Deze LOTEN f 1 per Btnk worden geheel belangloos verkrggbaar gesteld door de Firma SCHENK Zs A BRINKMAN Z en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsol t TelepIiooiinet GoiLda Abonnement i 40 per jaar voor perceelen binnen een knng van KMI gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bgks Intercommonaalbnrean Op 15 September 1S4 verkregen aanslaitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bnrean ACHTER DE VISOHMARKT Ems 1EF0T7AN TEEL Men wardt venorkt op t XKRK t letten OIT HIT MlOUUN TA yi lUVElVSWAAY Zü EN GORINOHIBM Dwfl THBBfiN worden afgel rerd in reriegeMe pakjm van m f twm M een kalf d een Ntd oru mei Termeldinii ran Nommer ec Pryti Toomen Tan nereniiaand Merk Tolgena de Wet R deponeerd lofa tot de uitToenaK van geeerde orders aanberelende 4 C BIJL Toorheen J BREEBAART Li fioudsclie Melkinrichting Tel IVo 91 Dagelijks versch verkrijgbaar Prima Hwalllell lm T FKLBOTER If I 1 40 per K o Oepaatenriseerde Roomboter Zeer goede kwaliteit i 1 M per K O voor Stoof en Kenkengebmik Bestellmgi ii worden direct uitgevoerd if p DE OR gineele IS Hl I T i § Acelyleen Lantaarn KOST THANS SLECHTS ƒ Aanbevelend j DE UL ITKR Uomlsrijwielherslellcr IdiigeTieiulewog 30Gouild 3 Teiens rerknjijbaar genrig en onscliadeluk ZDIVERINGSVET verzacht en neemt dadeljik de pdn weg Oeneest onfeilbaar alle brandwonden Ook on feilbaar op hel vel Na ontvangst van postwlssel è 40 et lichaamsroven en wonden strakheid on btekmgen bii ver weringen winterhunden en voeten bd Bchnrlt danwworm Zuivert van onrein insect on der in en op het vel en haar leiioaar op net vel Ka ontvangst van postwlssel i 40 et ïj f Slf tegen branderigheid of 8 postzegels A 5 et wordt U een m m klierachllgheid monsterdoo Zniveringsvet van 100 gram J ï hoofdzeer aange toegezonden 6 kleine doosjes 66 cent zichti en andere met gebrniksaanwüzing en attesten