Goudsche Courant, dinsdag 7 oktober 1902

l Woensdag 8 October 1903 4 ste Jaargang So 89S3 mmm mmm JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon l o H ADVERTENTIEN worden geplaatst vun 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar phiatsruiinte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec midd Ti lefoon 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN De DIMmMELIM van het P0STIiA TO0R alhier is vtrscheiieii by de uitgevers A BlUlNKilIAiX en ZOOi PRIJS 10 CEi JT Drak van A BRINKMAN Zn öoad Telepliooimet Qouda Abonnement 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K U 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net ia aangesloten aan het Byks Intereommnnaalboreaa Op 15 September 134 verkregen aanalnltingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnreau ACHTER DE VI8CHMAEKT Wie zeker zyn vu u I ebt Elkel Caeao t ootnogeii iMuneu CMtild n T l pnetneislnten den oindel gekomtn oader de imai dee oltriBdcn Dr MiohaaUs T Mtdigd p dt bertt ttucUiM b het wenldbar md MabbllnmMDt va Oebi Stoll rok tt Kmlen tlwlM Cikel Caeao n vterkaotea buon Dec Kikel OKU U mat melk gekookt en aangeiuuna giamAt druk T or danlijkach gebruik een I t theetapaU tib t p Bd r TOOT een kop Cboogiata Al genemkracktig druk by nl t b iiarrbe ileobt mat water t abniIkaB Ttrkrljgbaax b da TocntWMt B 1 ApotMlun auL p Vi Kol V t c ftn a f 1 8 C M6 a iM Q n ra lT rt genwoonHf r tmt IMb0 knd mm MattenklMtt Amnterdam Kalveiiitnuit 103 Vraagt by Proef n van Tourist Uwen Boekhandelaar een der Nederlandsche uitgave De hooldtekiit van dit halfmaande lyksche tijdschrift bestaat nit de Heêchrljvtng eener Bei om de Aarde die de Heer E T FaBNSTRA Kuipsa in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk geWuiifreerd naar eigen photo gre hiHche opnn Ieder inteekcnaar ontvangt por jaar ongeveer HO Anainhtkaarten die hem aan eigen of een angler door hem op te geven ndre door onie reiïigera worden toegeionden Voor de eerste maal komen deie nit verschillende plaatsen in Arabi Per le Vooren Achter Indiö Birma Malacca enz Priji ptr jaargms f 7 10 incl de Aniichlkaarlm De inteekening is te allen töde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen t de geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t 9 nt d k Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 mmm m vmmm sovba In de vergadering van 25 Sept 1 1 is voor de aanst verkiezing op DINSDAG 7 OCTOBER voor een lid v d Gemeenteraad in het Iste District tot Candidaat gesteld de Heer G C FORTUIJN DROOGLEEVER die by alle kiezers dring end wordt aanbevolen Het Beituur Dr H USSEL DE SCHEPPER Voori Mr M M SCHIM VAN DEK LOEFF Vice Voore C J C HOOÖENDIJK Seeretarü F HERMAN Tz Fmnmc m O A VAN DER WANT E OOSTENRIJK J VAN TELLINGEN H E VAN DER BOER J VEROEEE Het Stembureau is op Dinsdag 7 Oct 1902 geopend van 8 tot 5 uur Vertegenwoordiger De NATIONALE WERKGEVERS VERZEKERINGSBANK TEGEN ONGEVALLEN te UTHECHT opgericht in verband met de Ongevallenwet VRAAGT te GOUDA een Aciief Vertegenwoordiger over voldoenden vryen tyd beschikkende om werkgevers te bezoeken Men wende zich tot de Directie Ondegracht W Z 70 Utrecht iï2S S Patent H Stollen n Du iliili rni Hull nr iiaiii nirliuil tidirt Imiitrin UlIlUtl Warmng ï er grm Erfotg un ar Fafeiit H Stolltm Brrungan hat Anltu lu w iohMum wfrihlnaeii Nachahmuti tm tgêti Uui kêufi datitr anivê § tttB tciuirfen H stntUft nur nn UfU i lrtct 9d$r In tololt n tUóntttntllurnen r Ornm ëM$êfPlMk t trh ittbiiHBhuid êu t riahgi w = S rrMslinten wid ZvtêgnUm gnVi una fra m Geen Kinkhoest Geen Inlluen k omnkluke eTXbf Om Kinkhoeisl Influenza Borst en Keelaandoeningr binnen den kortst mogelijken tp te doen genezen neemt onniiddeliyk de toevlucht tot de van oads bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract Af E L I A 1 T II E iaptriii nit de Koninklijke Stooralabriek DE HONINGBLÖEM H N VAN SCHAIK i DEN HAAÖ Hofleveranciers VIM HAA6 Flacons 1 70 ets 40 et bij fri WÖLÉ¥lb Co Westtaven 198 Oourfo il X irB ST£ZJ Kleiweg E 100 ffoJSTE H VAN MILD vWSl B 12 te ffoudo A BOUUAN J o r A PiNKSE V w jk Ud r A SCHEER HaaUrecht P W T EDE ft J r K v dk HEIIDEN te Remwiik P o SPEK MoercapelU D d STAR Waddmgmen WedTh Olsï W Z in M KOLKMAN WaiLa n P A o GROOT OudemUer A D JONOH OuiUaaler J P KASTELEIN PMrotkerdam D BIKKER te Ben hop Ué h Mimm uaiiiii Markt GOUDA Ondergeteekende beveelt bovengenoemd op nienw gerestaureerd C alé Restaurant KEGELBAAN en VERGADERZALEN be Icefd aan Den geheelen dag gelegenheid tot het dineren d la carte terwjjl uitstekende Zalen disponibel zjjn voor bmilotten partijen en vergaderingen tegen billjjk tarief Nog gelegenheid voor bh kegellielhebben tot het oprichten van clubavonden Drie bUjarte waarvan een model TOXJLEI te bespelen ft 30 et per uur ol per partij als gewoon Aanbevelend J WOUOENBERa Natuurkoud BIER Van a heden Amstel Pilaner Heineken Oerste No tü 10 cent per tumbler Vraag voorts HElNEKEiVS GERSTE No 1 per Stampot inhoudende Liter f m SCHIEDAMMER GEUEVEE Werk NIGHTOAF Verkrijgbaar b jt M PEETER8 Jz N B Als bewijs van echtheid li cnehet en kurk steeds roorb Bten Tan den naam der Firma R HOPPE Tlüirrj s Wo d bftlfm iu do eiieele wereld bekend on geroemd Onovertroffen middel togen nile Borst L O n r i L e V e r llailgzl kt n enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna tlle Eiektegevullen met goed gevolg aan te wenden Pr S iet fiacon I 1 per post I 1 16 Thierry s Wo dsn lf bezit een alsnog ongekende geneeskrach en hüilzamo werkmg Maakt moestal elke pijnlijke en geviiarvollo operatie geheel overbodig Het deze Mlf werd oen 14 jiutr ootl voor oiifenecslljk rehoudeB betngeiweï oU onlangs een bijna £ 9 jaar kankeriyden fcenezeu Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wondeu ontstekingen eu van allerlei aard PrUs per pot f 1 SO per post f 1 60 Centraal Depdt voor Nederland Apotheker IIENtti SiNDEUN Rokin 8 Amsterdam Wurgeenddpfit ii beatelle men direct ud die SohnUenapotheka dei A l HIhRKY m Pregradi bel Kokitaoh Oeiterreich Oelitro pTOBpectai te ontbïwleit bij het Gen trui UepAt Sandar Rokin B Anutêrdam eenPêpötmtIël Men wordt verzocht op t IHGRK te letten OIT HST MiOlZIJN VAM M RAVKNSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgele rerd in Tersegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met Termelding tru Nommer en Ipr s voorzien van nerenataand lUerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de mtroering van geeerde orders aanbevelende J G BIJL voorheen J BRËEBAABT Lz Utiitenlandscb Overzicht De Franki Ztg verneemt dat de rijkskanselier tegen 14 dezer de minister presidenten van de groote bondsstaten bgeen heeft groepen tot een conlerentie waarin naar het beet beraadslaagd zal worden over bet lot van h tarief ontwerp De üermania bet orgaan van het centrnm de party die in den Uuksdag den doorslag geeft bevat een opmerkelijk artikel over de kansen van bet tarief ontwerp Z geeft er een overzicbt in van de verschillende persstemmen en zegt dan tot baar leedwezen te moeten verklaren dat de kringen die den landbouw goedgezind zjjn anders gezegd agrarische kringen de oppositie koren op baren molen brengen Als voorbeeld worden beschouwingoo van de Deutsche Tagosztg en van de Krenszeitung aangehaald WiJ kunnen zoo eindigt de Germauia met don besten wil niet gelooveu dat dit het laatste woord van do conservatieven over hot toltaricf is Ware dit bot geval dan zonden immers alle verdere parlementaire beraadslagingen nutteloos zijn De Petit Bleu weet omtrent de tegenwoordigheid van Dreyfus by Zola s begrafenis bet volgende mede te deolen Na met zjn vrouw den geheelen i acht van Zaterdag op Zondag by Zola s l jk te hebbon gewaakt ging Dreylns Zondagochtend mevrouw Zola smeeken hem zgn woord terug te geven hy bad haar beloofd den stoet niet te zullen volgen om geen wanordeiykbeden uit te lokken Na een oogenblik nagedacht te hebben gaf zy de gevraagde toestemming Het publiek beeft niets van de tegenwoordigheid van den gewezen kapitein gemerkt Hy stond aan de groeve tusbcbon de hoeren Gabriel Monod van bet Institut Henri Leyrot en Lalance oud lid van den Duitscben Ryksdag voor Elzas Lotbaringen Na alle redevoeringen aangehoord te hebben verwyderde by zicb stilletjes Toen hy echter door een deur van het kerkhof die niet voor het publiek geopend was naar buiten wilde gaan hielden agenten hem tegen Do prefect van politie zelf die hem niet herkende vloog op hem af roepende Neen mynheer daar moogt n niet door Dadeiyk echter kwam iemand van de politie op den beer Lépine toe en zeido Mynheer de prefect het is Dreyfus Daarop bracht de beer Lépine de band aan den hoed met de woorden Gaat uw gang mynheer By het verlaten van het kerkhof hadden I FEVILLEIOX ZIJN LAATSTE DROOM VertelllDg van J van Ettmüller Uit het Duilsck vtrtaaU Wat vroeg Iwan vtk versta U niet Harten der onderdanen Wat komt er dat op aan Waartoe gebruikt men die P De onderdanen zijn daar om te gehoorxatnen met ot zonder hart wat maakt dat uit Zijn hart behoort mij even als zijn huis xijn akker zijn leven zijne vrouw zijn kind Ik behoef ben dat niet te vragen En mijne bruid nuf Wat houdt mijne zuster Elizabet tegen In beginsel zyn wij het toch eens Engelands Koningin kan eene nauwe verbintenis van hare familie m den persoon harer nicht slechts toejuichen maar de dame zelf Lady Hastings heeft haar jawoord nog niet ge ven l are jeugd hare zwakke gezondheid eischen verschooning Ruslands kiima Nicht hier en nicht daar Als de oningin wil dan beveelt ze en wanneer zij beveelt ffWilt U M mg veroorloven openhartig te spreken viel de gezant hem in de rede Üwe Majesteit zijn door God vele goede eigenschappen geschonken tot Kuslands heit Toch mist men onder die vele hoedanigheden eene zekere zachtaardigheid ik bedoel teertuirtigheid aan welke onze dames gewoon zijn eenige incidenten plaats w larmede Dreyfus niets to maken bad Eenige nationalisten riepen Zola k Charenton het gekkenhnis hetgeen tot een opstootje aanleiding gat Ook op de l lace Blanche werd gevochten bg gelegenheid der manifestatie ter eero van Janrès De politie en de cavalerie moesten chargoeren Een agent kreeg eon slag op bet hoofd zyn aanvaller werd ingerekend Er loepen in Engeland verschillende geruchten die men echter niet grifweg beeft te aanvaarden over do onderwyswetten die in de nieuwe böeenkomst van bet Parlement wel weer dadelyk verder in behandeling zullen worden genomen de Birmingham Daily Post beweert dat liuUour met coi belangryke verklaring voor den dag zou komen en de Loiidensche correspondent van de Temps wil zelf dat men in politieke kringen zeker is dat Balfour van zgn gehoele wetsontwerp af zal zien tegen de steeds sterker wordende oppositie Zoolang echter van doze oppositie onder de makke regeeringsmeerdorheid niets gebleken is bestaat er oogenschyniyk weinig kans op zulk een wyziging van de houding dor legeertiig Geldgebrek is op dit oogenblik het zwakke punt van iisid Afrika Hierom reizen de BoerengeneraalsEuropa af binnenkort Duitscbland waar zy naar bet thans weer heet door den Duitsthcn Keizer zullen worden ontvangen zonder tnsschenkomst van den Britschen gezant omdat de Keizer zelf oen onderhoud met de generaals wenscht en niet van hen dtis bet verzoek behoeft nit te gaan Geldgebrek zal Chamberlain er toe brengen als ten minste de Financial News waarheid spreekt in bet Parlement een wetsontwerp in te dienen houdende machtiging tot bet aangaan eener leening van 30 millioen pond voor Transvaal Het zal wel dezelfde leening zgn waarvan onlangs sprake was voor maar ook ten laste van Transvaal En of daarmee dan al werken van openbaar nut zullen worden betaald en ol de bgdrage van Transvaal zelf al een paar jaar wordt uitgesteld het biyft een misbruik maken van zgn positie als overwinnaar bet land dat men eerst heeft platgebrand en uitgemoord zelf de onkosten van zgu herstel te laten betalen Ook i particulieren in Transvaal klagen over geldgebrek De jeugdige koning van Hpanje schynt Wat riep de Czaar donderend uit en wilde opspringen doch zijne jichtige beenen weigerden hunnen dienst Ik ben zachtaardig ik ben teerhartig brulde hij ik beo het altlians geweest en zal het ook weer worden Gij en anderen hebben goed praten iKent ge mijn innerlijk Kent ge mijn levensloop Weet ge wat ik geleden heb Ge twijfelt aan mijne goedheid en go leeft zelfs nog Nog hebben mijne dienaars U niet in stukken gehouwen en ik had hen maar één wenk te geven Nog sleept men U niet naar den gloeienden oven waarin ik een mijner vrienden tot asch liet verbranden omdat hij zoo vermetel was mij te mishagea M Spreek I ben ik zachtaardig ot niet Sir Bowes kruiste de armen en zag den Czaar rustig in de vlammende oogen zsggende U M vergeet dat ik niet een Uwer vrienden ben en ook geen onderdaan van U tik ben de vertegenwoordiger van Engeland h t machtigste rijk der wereld en werd Engeland in mijn persoon maar een haartje gekrenkt zoo zou dit het begin zijn van het einde van het Russische rijk i Op een wenk bood een der hofnarren den Czaar een beker vol brandewijn aan dien hij in één teug leeg dronk Daarna begon hij eer op rustigen toon Vergeef mij vriend ik ben mij zelve niet altijd meester Ik wil U mijne geschiedenis vertellen dan zult ge mij beter begrijpen en beklagen p I in j im vast fcsloten zyn minister van oorlog generaal y eylar tot aftreding te noodzaken De Spaaiche bladen deelen verschillende voorvallen mede die er op wgzen dat de groote invlo van Weyler aan het tanen is en de KÉling laat hem dat flink gevoelen Zoo had ae minister van oorlog vergunningen nitgolfRardigd voor het bezichtigen van vestingwerken de Koning verklaarde dat niet do minister maar alleen de commandanten dier erken bevoegd waren zulke vergnn ningett te vericonen Ue Koning heeft verder goweijord besluiten te onderteekenen die de minister hem voorlegde En nu komt het boriofl dat generaal Weyler na de opening der Cmrtes iju ambt nl neerleggen Waarschyniyk zal Sagasta wel trachten iu do drie weken ilio nog verloopen moeten do zaak ig to leggen Maar 4e Voss Ztg wgst or op dat in elk geval de jonge Koning een boog fpel speelt Generaal Weyler de Alva van nba is een govaarUJIi man hy ia van lot hout waaruit leider van pronnntiami l i worden gesneden TiAn Weyler het opperbevel op Cuba had neergelegd en naar Spanje werd ternggeroeien nam hy een dreigende houding aan tegen het koninkiyk huis by knoopte betrelflilQgdn aan met republikeinen en Carlisteni ogdo op zyn rondreizen door bet land Ml ofhciorskorps op te ruien en deed mawifeitoagjMMWiw wi i WMaaifti miento over H anje hangen Door WcjTer een ambt aiin het hof te geven en hem later in het kabinet op te nemen werd de gevaarlyke man ontwapend Wanneer thans koning Alfonsus slechts enkele maanden na zgn troonsbestyging het durft wagen zicb van Weyler te ontdoen dan moot hy zicb zeer sterk achten en zeker zyn van don steun van het leger Tot voor korten tyd waren do sympathieën van het ofhciorskorps geheel aan de zyde van Weyler En thans nog is Weyler de man die evenals voor een paar jaar de rol van Wallenstein en zoo noodig ook die van Monk zou kannen spelen Ver8j reide Berichten Fkankeuic Er wordt to Parys gesproken over do terngtreding van den wereldbekenden Timos correspondent te Parys De Blowitz en zyn opvolging door den Weener correspondent van hetzelfde blad Volgens de Libre Parole zon de prefect van politie te Parys do heer Lépine om zyn tacllooze voorzorgsmaatregelen by do begrafenis van Emile Zola door den Mijn Vader en voorganger Wassili Iwanowiisch God zij met hem heb ik niet gekend Mijne moeder Helena regeerde in mijnen naam Ik was een kind van zeven jaren en dacht slechts aan lekkernijen en spelen eoo als alle kinderen Op zekeren dag brak er eene tierende baenigte in het paleis aangevoerd door Vorst Chuiski en zijze bloedverwanten Hij had mijne moeder vergiftigd dat kwam ik later te weten en benoemde ïich zelf eigenmaclitig tot regent en voogd over den troonopvolger Hij hield mij iti zoo n öndergescliiktc ouding dat hij mij by ontvangst van vreemde gezanten dwong om aan zijn voeten te gaan liggen waarbij hij zgne gespoorde laars op mijne borst zette Na een maaltijd waarbij het bijzonder lustig toeging doorstak hij voor mijne oogen in myne ormeft mqn speelkameraad Belski De Bojaar Woronzcf die dit beletten wilde werd door de beschonken b nde op den grond geworpen en dood getrapt V Jloo verliopen i cvpn jaren Ik sidderde voor allen en voor alle vou den dienaar die mij mijn kleed bratJht voor de syljsfn die rodE my voorzette Toen brak opnieuw oproer uit in het KCï l Ditmaal waren t vrienden Mii iffta i VSe zijnen de Glinskis hadden aanh er gewotven Op de jacht grepen zij Chuiski stootten hem van t paard en wierpen hem de wilde jachthonden voor die hem oog levend ver cheurden lik verwisselde echter maar vao voogd ministerraad ontslagen en vervangen worden door den heer Lutaud DeiTSCHLAND De premiers der groote Bondsstaten zullen over ettolgke dagen vermoedeiyk to Berlgn samenkomen mot den rgkskanselier om te beraadslagen over het nieuwe tarief van invoerrechten Door den krjgsraad te Dosaeldorp is kapitein Karl Knoch van het zestiende in fanterieregiment to Mlllhoim aan den Kön veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens do overlegging van een valsch sehietrapport welk geval kortelings verteldis In hit telegram van don keizer aan don commandant van het panteerschip Panthei in de wateren van Haïti na de vernieling van de Orête 4 Pierrot heet hotalleen Bravo Panther goed godaan Wilhelm Door de rechtbank te Kiel is do candidaat in do medicynen Kroebor wegenseen duel op pUtolon met don assistentolli cier van gezondheid dr Pauly veroordeeldtot vier maanden vestingstraf terwyi dr Pauly T n den krygsraad yf maanden kreegen dat hoewel er geen druppeltje bloed vermomt WM OAlTnrBUK HüNOABIJS Keizer Fronz Joseph heeft zfin schoondochter prinsos Stéfanle nu gravin Lonyay te Wchönbrunn genoodigd om oons precies te weten te komen wat er tydens baar verbiyi in België geschied is BINNENLAND De leden van de Eerste Kamer der 8ta tenGeneraal zyn byeengoroepen tegen Dinsdag 14 dezer s avonds om half negen Naar aan het Centrora geseind wordt heeft Prins Hendrik vandaag oen bozoek aan Roldnc gebracht waar by is ontvangen met klokgelui en saluutschoten terwyi leeraren en studeüten hem een geestdriftige ontvangst bereidden Met groote belangstelling boziehtigde de Prins het college Aan Hare Majesteit do Koningin der Nederlanden 1 Oudergeteekenden Bestnurderesson der Vrgo Vrouwonvoreeniging te Arailerdaro De Glinskis hadden die daad maar voor iich zelf gepleegd Mij hielden rij even als vroeger buiten de raken maar tofh genoot ik meer uiterlijke eer t Ik was een onervaren leirenslustig jongeling HerKhenschimmige wenschen vulden nnjn brein Men stond rat toe ja men veileide mij tot allerlei afwijkingen en uitspattingen Niet lang duurde het c Bojaren en volk wierpen andermaal de poort van het paleis in puin Bij het schijnsel van het brandende Moskou brach ten 2ij mij op pieken de hoofden der iimkis Zij wilden mij tot heerscher hebben mij den rechtmatigen Czaar Onder bloed en brand sidderend en toch verhcujïd en onverschrokken greep ik eindelijk den 9cepter Aan mijne zijde stoml een goede engel Athanasia mijne eerste gemalin De Czaar hield op en verzonk in diep gepeins Even later beurde hij het hoold weder op als uit een droom ontwakende ledigde op nieuw een beker brandewijn en fcrvolgdc Met zachte doch zekere hand leidde zij de verstandige vrouw den onervaren opvliegenden heftigen jonden man Mijne geliefde gade was te gelijk mijne wijze wel overlegde raadgeefster Er kwam orde en regel in het zoo lang door partijschappen verdeelde land De trotsche Bojaar vond in den Czaar een Heer en Rechter De boer een Vader die zijn arbied beschernule en den onschuldige voor willekeur bewaarde WffTitt vervofgd