Goudsche Courant, donderdag 9 oktober 1902

Tr Iag 10 October 1903 4l8 e Jaargang No 8925 mmm courant iSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken L Teleraiyi 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco per iwst 1 70 Alzoiiderlijke Nommors VIJF CENTEJN TeltroM n a ADVBUTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels 60 Centen iedere regel rtieer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de miild DMSTREftEUM van het PO qPf 1 T00U alhteiv is veivsclM neii de ti gevers A BlUNliMAiN cii ZOO N PItMS 10 CEiVr ïeoiiieiitlieL jelakdeliaDil Hoofdprijs e COO OOO Mk De prijzen ltl 0 ioor den Staat gejjaramleerd UUno HHgi 0 tQt deelnetning fn de kaneen van de door den Htaat Hamtmrg gewaarix ri de gruote Gcldlotcrij woann zeker U MiUioen 202 000 Uark gewonnen moeten worden De pnjzen van deze veel voordoet biedende eld otenj die volgens het plan slechts 1 H OOO loten bevat ijn de volgende De hoogste ri s is eventueel SOOOOO Mark Premie van 800 000 M U priji illO 000 M iOO UOO M 100 000 M 75 000 M 10 000 M SB OOO M U 00 M ti oo M bO OO M 40 000 M SO OOll M SO OOQ M 1 prijs k 1 prijs 4 1 prl s i 3 prijsen 4 H 1 prijs l prijs i I jirij7 en I 1 prijs ii I prils l iptii i HprBl kSOOOM lutpnji iiSOi OM Il6pnji aloOOM Iprijt IIIOOM llprUi ilOOOM lOSOprijseo a ÏOO M ÏU prijsen a SO M 77 prijMn il 00 M S60S3prij n i I89M 9V88 prijz A 160 48 lis 100 M 109 lprijr il7l 4S l 1 Tofal se ÖlO prijzen 1 De HooldpriJB in de Ie klasse bedra Kt I Mark SO 000 stijgi m de e kl tot M on X in de Je tot OO Oo i M m de 4e tot SOOO M j in de f e lot 70 0pOM inde elot 78 00 i M 1 in de 7e tot iOO OO M en met de premie I van tOO OOO event lot 100 000 Mark Voor de eerste pr j trekking die ofücieel iB vastgesteld kont een geheel origineel lot slechts uld 3 50 een hall origineel lot slechu üuld 1 15 een kwart origineel lot slechts liuld 0 90 De inlegeeldep voor de volgende klassen K wel al Te juwte lijst der prijzen worden aangegeven in hel oflicieelc irekkingsplan voonien van het Wapen van den Slaat welk i pltn ik op aanvrage tis veraend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehal hebbende trekking de ofticiccle trikkingslijs De Dlibet llaf m vuneiMlIaK van prU n geschiedt door mij direct en prompt aan de wioners en onder de strengste geheiinhotiding ledere liestelling kan men eenvoudig per Ostwissel opgeven ook tegen rerolHiiirs Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hcbliende trekking zoo sjMiedig mogetijk of uiUirlijk tot m OCTOBER met vertrouwden lot Samiiel lleckschcr Seiir Bankier en Wiiselkaninor m HAMMURU I Duitscl land Echt ZeeiiwHch 1 Tarwebrood t f emt ite K 0 H A SLEGT NIEUWB HAVKN 27 Ontvangen iiJletioorttii D SMKS HEliBEN on KINDKU W iiitciHuiiHoflTels in lifl XMnliiraWnlM b ïm n LiiaraHiiiug aijn KLiaVVE K30 ttïgt nuvci ftt Kloiwogwtt Pg Attiibovcrona C SMITS AMp rop riitl n en SMiKfinietpn werk WINKELIERS I iikt om de VEHGAIÏKIUING van IH IH RIIA V0 I 9 dezer ill Café IIARMOiMK avonds 8 HUI Geen Kiiikhoesl een liilluenza KpNINKiUKE Om Itinkhocsl Influenza Borst en l oclaandoenin f binnf ii den kortst mogelgkcn tyd te dopn genezen neemt onmiddidiyk do toeylurlit tot de van oud bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract il K L I A 1 T II E bU de KoninklSkeHtoomfabriek IJK HONINGBLÜKM van § mkMimm H N VAN SCHAIK C r SHI UlttïSCHAIW KKN HAAÖ Hofleferanciors l tin Wkkm Flacons f 1 70 ets 40 et b j haJa E 11 VAN Mlt ri Vnernlal U lüli t Omila A UÜIIMAN Moordrecht I INKHE V WIJK OiuUviairr A SI IIBUK llaaitreM KW V EDK Oademo iir K vasDna IIKI IDEN te lleeiimjk Vin HP K Morrcapelle U v o ÜTih W Mtn jmeen Wed KII ST WadUm mern VI K l KM N WadJtimmen V A ue ÜIIOOT Omleimter n JONUH Ouilewatfr 1 KASTELEIN PoUbrothrdam U BIKKEU Ie Bn f io liiimil iiiJ m ffisiïiiiii van d llaaRSchc Pro Boer ViTccivlgiog ten bate der Weduwen Weezen en andere sUuhtotlers van den Zuid Afi ikaansehen öortog DoieLOTKN 1 1 per stak worden grtecl bclai glooa verkrijgbaar gesteld door de K irma H HE K U A BRINKMAN m aan bet K toor der Stoomboot De IJael mwiimwmm Bmuwmii ii ni i n tKMM U ie h slifMtMn Minbvvolcn M t Eer DIplol1ia sn Goud BchrooMls PRAEPARATEN VAN Qulna Laroche ment Icrachttge Tcrtlerkendt KINA WIJN tecrcm twaktc j fl lil Itimlcjen il Iwawenen gebrek lan tetluit slechte 4pyi vertering tcnuwlioofdpljn ter versterking na slekte of kraambed koorti en hare ge vi lj en QUINA LAROCHE PERRUOINEUX in het Imiutitkr tegen BloedgebreK BlMkcucbt kwalen n Krttiichen IwftQd ent VcTkninbaar m lUc mi i f 1 00 co L i ilV I V fivay j t kinderen iwakCen m klltrachtiff gntclUn i r aan te 1 etcii aIm neuiirmeKtlffe drank i itoomUsen der apljaverterlngaorganen en diairhée onk voor luigeliiigen en kleine kintlercn rriKjierbmi K r nO t Kijr O ÖO H Kgr O BO buMwft H KgT 0 90 Chemtscb fulvere Melksuiker T Jt T lt AciHma r tofarPM kfl net woken eencr HMvc Cicarette voldoend ter beitrij y dmg van de h Tie ta aanvaUen vat Aithm etc L d ie8 a O 80 f ƒ 0 60 Tamarinde Bonbons pru t puroatikp tegen vemo it ing Aam mUC UUUUUU3 b ie Migraine CongtftlMetr v onilookaUla n ï wkiii Urcn l rwili ii t Tamarinde Bonbons vnn Kk W Tl I lEN HOI M lielanyrijke diensten daar de vctrm vw r het kind btgeerlIJk ti ilc mnnV aangennam l njs per iloo ƒ 0 90 en 0 60 altnSalr Pac lllAC aWmrcn erkmd tl liet BESTE huismiddel Verkoudheid en Keelpyn het u eeii HJmoploaaend en veridchicnd middel bU uitnemendheid uitsluitend m □ flenchje werkrinjliaiir Vri s 0 30 per flesilije thr i r t valém ram KRAKPEUEN H HOLM te Zelat wm ntinn rovwêrm ritH KRAEPELIEN HOLM Honcvéranciers ZEIST tJk Vraagt bij Proefnummer van TouRisr Vtoen Boekhandelaar te der Jiederlandsche uUgat De hooldtekst van dit haHmaanileiijksche tqdscbritt bestaat nit de Bê nrhrijvtng eetirr ReiHomiteAnnt die de Heer E t Ii lKKSIEi Kl IPFR in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is r fc ge tUuatreerd naar eigen pholographisehe opna leder inteekenaar ontyangt per juar ongeveer 30 AnitichtkaarteH die hem aan eigen of een and r door hem op te j geren attre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabic Pcrzië Vooren Achter Indif Birma Malacca enz Prijn r jaargang f 7 i50 incl d Anmhiaarlen Do inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgde geleverd Bureau Da Wereld Tourist Haarlem Thitny a WoBdnbalatm 111 du lïuliwlo wereld bokenil on Roroemd Orioiortroffon middel Uigen iillu II O r it L II g Lever Haagzlrkten enz Iiiwuudif non ui nis ook iiitn uliK in bijna lie itiektef evallen mei goed guvütg uili te wouden l r S Jief HhCOII 1 per post t 119 TUnry a Woadsrzalf hozit een alsnog onKekmide ij oueoskmch on ItyilKJimo working Maakt mocsUil Ike pijnlijk en guviuirvoilo opitratiü roIiücI overbodig Mei lQ7ü 7 M woni on 14 aiir ou l vouf oiiKenceslUli CChoudeil lieeUjrt Vel en onlauKS ton l yiiii jiur kankeriydeu cenezeit Hrt3n t t caezmj no TBrïiichtiiijj tltir pijnon bij woiiil n onUtekiogen cru ran atlorlci nanU Prijs por pot f 160 por post f 1 60 3 ntraftl Dopot voor Nodorliunl Apotliok r IIG UI SiNOKKM Kokin 8 AmHtunliim Waar g ud pAl h t llemi ii direct sua die SchntiwnBjKitbiike lei A IHlKRKr lil l rcKrad bel l uhit tU OetUrreich Of IteTB uroitwctu tp outbWen fau bet Ceutraal llBtiót iMindor IN HET MAGAZLIN VB AVO DSTËtt zjjn vooiradig in vorHliiUcndc hooi ten prtjxen GEYSERS ci iivoudig in do beliandeling on voilvomeu veiliq pluutaing onder volte ffarftntie Het beste adres voor ft ASB ORNUKKS KOOKHIjATEN CJASORNAMÜNTKN geregeld de nieuwste soorten GASHALI ONS Alles togen concnrreorende prvjzen Beste en goedkoopste adres voor J S ULOEILICHTBKNOODKiDHKDKK Aanbevelend Jl N VA LOON Gasfitter fc roond op m Tb om ttlliBj o M kte H gt l 9 Hff Pnm Schciempi ttinr ïwrlN Gloii S t a Gl D èmï iüi rïa b ift niHldïUn oor hei looder h tiK pottMO viD mile iwHW eag kk ieHeete i D ii o KiiiikrKAiwD 0 Vet kniihur hl wmktUcrs lo ScfotDWwk GiUnttriln DragtniCD tui U Wt c l op htt f br£bii rk Druk van A BEINKMAN Zn Gouda TBI KF 117 Uuitenlandsch Kerzicbl De olflcienze Norddenticbe Mlgemeine Ztg Rchrgft In een aantal kranten is gisterenbeweerd dat de andifntie van do Boerengeneraals btj den Keizer thans voorgoed wasvastgesteld In strjjd daarmee zijn w j inataat het volgende mede te deelen Nadatbet ter kennis van Z M was gekomen dat Botha de Wet en de la Reö de aanvoerders van do vroegere Boeren str dmadit teBerlijn zonden komen werd den 18den September van hoogerhand last gegeven degeneraals te doen weten dat Zyne Majisteitbereid was ze te ontvangen onder voorwaarde dat zjj zich in Duitschland zooden ontbonden van elke anti Eiigelsche agitatieen zich by Zt ne Majesteit zonden laten aandienen door tusschenkomst van den Engelschen ambassadeur Daarop verklaarde geaeraul de Wet voor zichzelf en nit naamvan zvn strodmakkers d t zjj vrede haddenmet de voorwaarden onder welke zy doorden Duitscben Keizer konden ontvangen worden illykens een ambtelyke m edeelingdie onder dagteekening van den 6don de crnit den Haag ts ontvangen zyn de eneraa sechter intusschen van plan veranderd Zyhebben er tlians bezwaar togen om bet gehoor te verzoeken en verwachten eerder d t ttliem t lto li ebnnieB V De Franscbe minister president Combes heeft MSandag een breode programredevoering gehouden aan bet banket der Kcpoblikcinsche handelsen industrievereeniging Do minister verklaarde geen ander doel te hebben dun de staatkunde van het Kabinet VValdcck Kousseau te willen voortzetten Die staatkunde is vooral gericht op verdediging van do Kepnbliek en hare instellingej tegen clvicalo en reactionaire stroomingen Het is ie stryd van de revolntie tegen de contrarevolutie De reactie toont zich telkens in een andere gedaante zy vermomt zich on roept de vrijheid te hnlp om do Eepubliek to versmoorden De gcheele stryd in Bretagne heeft geen ander doel Na eens zyn het de rdyalisten dan weer de bonapartisten straks weer de nationalisten die den stryd aanbinden en steeds is hnn streven er op gericht do Republiek omver te werpen en het clericale element de gelegenheid te geven jn den leekenstant het hoogste woord te voeren De uitvoering van do taak om tegen die contra revolutie op te treden is pas begonnen FELILLE iOX t ZIJN LAATSTE DROOM Tertelli g van J van Ettmüllar Utt het Duttsck vtriaaid 6 Wij waren gezamenlijk zeer lustig on als betrof het een wedstryd gaven de onzen in hetdrinken de Engelschen geen kamp In den vroegen morgen lagen er nog maar enkeleu ondertatel Brandewijn en wijn maakten de tmigenlos De Eogclschcn spraken onderling meermalen ifl hunne moedertaal en het moet eeker iets xeer grappigs geweest zijn want z lachten dat zij Khadden en ittelden gedurig nieuwe gezondheden in Zij dachten eT niet aan dat onder ons ook 9o in zat dien U voor ecni n tijd naar hun land zoad ra die gedurende zyn acbttienmarads verblijf ald r hunne taal leerde Door hem weet ik wat hen zoo vfoolijk maakte Beveel en ik zeg hel U t Spreek door vriend Logen en bedrog 1logen en bedrog is alles wat Bowes U voorpnut Lady Hastings zeggen ze denkt er niet aan in ons Und te komen Zij motten met enze zeden Tijd te winnen ii hun T te vinnen om prirlkiMi ic rokryiea maar w j znllen de noodige energie hebben om die ten einde te brengen Dat kan ik u verzekeren uit naam van t geheele ministerie Zoolang het parlement ons zyn vertronwon schenkt znllen wy den stryd voortzetten en onze beloften vervullen Men zal later niet kunnen zeggen dat door plichtsverzuim van onze zyde de voreenigingswet een doodo letter is gebleven dat de congregaties haar werk van moreele onderdrukking hebbon kunnen voortzetten dnt ambtenaren hunne positie misbruikt hebben om de Republiek te trotsaeren dat het onrechtvaardige belastingstelsel is hervormd en dat de workman bet uitzicht moest verliezon op zyn ouden dag een zeker onderkomen on zyn dagolyksch brood te hebben By de uitvoering van dit program rekent de minister op du medewerking van alle groepen der Repnblikcinsclie party zoowel als op den steun dor handolswerold en der industrie De werkstaking onder do m jnworkerj is algemeen hy de mynen teOourriöreSjMenrcliin Drocourt en Donrges In don Pas do Calais broidt de staking zich uil By de mynen van Noeux Lens Bêlhnne arvin en Lióvin is bet een roerige nacht geweest Ook daar ligt het werk volkomen stil Er z n ver bekken van Saint Etienne Er is niets bizondors voorgevallen Het nationale mynwerkerscomité heeft gistcnniddag na nfloop van zjjn vergadering aan de pers don tekst medegedeeld vai een manifest aan de mynwerkers in Frankrijk In dit manifest verklaart bet comité dat aangezien de mijneigenaars in Ë rankryk geweigerd hebben een nationale deputatie te bongemen teneinde mot een deputatie uit do werklieden te beraadslagen over de kwesties van minimnmloon organisatie en reglementeering van den arbeid in dè mynen hat comité besloten heeft dat er reden is om de olgcmeene staking af te kondigen Het werk zal heden neergelegd moeten worden Behalve dit manifest heeft hot comité ook een manifest gericht aan hot Fransche proletariaat In Engeland is do commissie die een onderzoek zal hebben in te atollen naar de wyze waarop de oorlog is gevoerd baar zittingen begonnen Haar opdracht is enger omschreven deze eon onderzoek in te stellen naar do militaire voorbereiding van den De menschcn vergaan z ggen ze maar le contrakten blijven Ue komeet die aan den Piemel stact en ons allen met schnk vervult voorspelt eene nabijzijnde troonsverandering Men heeft het de sterrekundigen en toorenaars gevraagd IJit jaar nog zal een rijk in t Noorden van Heer verwiswelen Ii ene Engeiache Lady bij deo barbaar zeiden ze en lachten Ken En elsch paatd ts goed genoeg De ziekte der Lady is een logen hun jawoord een logen Langraam roef alle kraclit zijne zichtbare smart ifchouaende had de Czaar zich opgericht Hij wilde spreken zocht paar woorden stiet een rauwcn gil uit strekte de handen omhoog en viel neer kort rochelend Vorst Betski sprong op en riep om hulp B n zwerm van hovelingen stroomde naar binnen zij tilden den Czaar op legden Jiem te bed en ontkleedden hem terwijl anderen naar de a tien snelden Alles echter te vergMfach Eene beroerte fiad sen einde gemaakt aan het leven van Iwan den Verachrikkelgke Terwijl een ontzaglijk tumult het Kreml etiodc weldra de straten van Kfoskou vulde ijlde eetw wilde twrde naar de woning van den Engelschen gezantf waar fleze nauwelijks zelf aangekomen was met Tihof en Echtachelkalof aan de spiu l e Ëngelschgezinde Czaar ia dood schreeuwde de laatste bem toe en greep hem in de borst V r rijk is uit u aöd beho nrt wfer den oorlog in Zaid Afrika naar den aanvoer van manschappon ammunitie uitrasting zeoan landvervoer in verband met don veldtocht naar de militaire opsratWin tot aan de bezetting van Pretoria en daarover te rapporteeren De commissie heeft bcBloton bü het verhoor van getuigen de pers niet toe te laten maar haar secretaris na elke zitting waarin getuigen zijn gehoord oen korte raededeeling aan de pers te laten doen Volledigheidshalve dient vermeld dat van de 66 leden van het nieuwe Deensche Landsting dat nu weer geopend is 29 ultracon servtttM zijn il ona hankelyk consorvalief S wilden 26 liberalen en 1 socialist en dat de trengconservatieve prof Matzen als voorzitter niet herkozen is maar gekozen is de ouafhankelijke conservatief Naaten Do Dei nsclie politiek kan do wereldpolitiek raken in do DeenKhe koloniën Zonder beteokeiiis is zeker het bericht niet dat men verwacht dat de overdracht der Deensche 4nliilcn aan de Veieenigde Staten thans o ok door het l anditing goedgekeurd zal worden In de Vorcenigde Staten dreigt do kolennood lliana ook oen gasnood te zullen medebrengon Velen wbruiken thans gaskachels zich te wijipn omdat de kolen zoo wi ii i g g W M wra w November duren dan zullen de gasmaatscbappyiin met in slaat wezen aan du behoefte van het publiek te voldoen Nu de nationale garde in PennsylvaniSonder de wapenen is geroepen zyn 43 0 X man in do districten waar de staking heericbt beschikbaar zy bestaan uit cavalerie artillerie en infanterie en men acht ze volkomen in staat verdere ongeregeldheden te voorkomen In het besluit waarby de troepen worden opgeroeren zegt gouvernenr Stone Anarchie raob law hoorscht in zekere gedeelten van zeven graafschappen mannen die werken willen worden geslagen en weggedreven terwyl kun gezinnen bedreigd worden Treinen worden vertraagd of mot steenon geworpen of de rails worden opgebrok n en de toestand wordt by dei dag erger De troepen worden opgeroepen om allen die werken willen en hun gezinnen te beschermen Zy moeten ook de treinen en de eigendommen heschermen en allen die geweld of intimidatie mochten aanwenden nrresteeren De firma van Morgan maakt thans bekend dat het haar bedoeling niet is de 50 000 ton kolen die zy uit Wales liet komen kosteloos te verdeelen maar ze i Ü sh de ton te verkoopen hetgeen ternauwernood den inkoops Met moeite ontgingen de Knxcl chea het ergste An ere Bojaren kwamen er bij en verhinderden de plundering van het gezanischapspaleii waar men r ds aan begonnen was Voor hunne eigen veiligheid werden de vreemden achter slot gebracht en scherp bewaakt Iwana zoon Foodoor tot Czaar uitgeroepen verbande hen Tierende Bojarei Hriepen den geunt ten alscheïdsaudiéntie zonder degen zonder mantel op Iwt eerste teeken van verzet loerend om hem in stukken te houwen Op gelijks wij werd ht naar zijne woning terug gevperd Ong zadelde paarden stonden gereed Zijne go henken werden hem voor de voeten geworpen Ten spot gaf men hem voor zijnr Koningin een pak waardelooze pelzen de slechute die menvmden kon Eindelijk onder voortdurend leventgevaai aan boord van hd d£ngelschti schip aangekomen Ai voor Archan te zijner beschi tking lag wierp hij de pelzen aan t strand en schreef aan den Czaar een smaadbrief te geiykertijd bet schrijven lemg zendende dat hij voor zijne koningin bekomen had Zijne landslieden de Engelsche handelaars bleven in hunne factorijen hoe el nog Ung met moord en plundering bedreigd Na eenigen tijd werd hun we tocfestaan handej te drijven doch bet privilegie waar Engeland naar streefde kregen ze niet I Do gaande vergunningen werden gedeeltelijk prys de vracht en de invoerrechten zal dakken en in t geheel geen voordeel opleveren Verspreide Herichten Fravkrijk Do opbrengst der Indirecte belastingen over de maand September is 16 0 X Ir booger geweest dan begroot was en vyftien miUloen Ir hooger dan September van het vorige Jaar een verblydend resultaat dat echter by het enorme deficit over het loopondo dienstjaar niet byster veel zal baten De minister van bniteniandsche takenDelcassé heeft gisteren in den ministerraadmededeeling gedaan van den tekst vun oendoor hem met den gezant van Siam onderteekend verdrag ter regeling van de tussehen Krankryk en Siam hangende vraagstukken DurnoHuni j Aan entrees voor de Dusseldoibcke eatoonstelling is van deu eersten Mei tot den vylden October 1 1 in t gohoel oetvangen 2 471 790 mark lorwyi i aan abonnementskaarten 5 il 396 mark word geind Het totaal der bezookcrs abonnés uitguslotoo beliep in gemeldo periode 2 HG4 H90 en p a maent hu bef J t zoekers te komen EtemMdatd per dag 10 005 bezoekers mi oenoaivsagst van byna vyftien duizend mark en in het kunstpaloia kwamen fier dag gemiddeld 2 23S personen mol een recette van 2047 mark De feestviering tot slaitiug den twintigsten dezer zal gepaard gaan met een feestbinket des namiddags en een feesteiyko illuminatie en vuurwerk des avonds De sehryver Friedrich Benz is te Mllncben tot twee maanden vestingstraf veroordeeld wegens beloodigiiig van don keizerin een brief aan zyn collega Karl llartninnn te Brunswyjc In overleg met de partyleiders zal do president van den Iiyksdag Ven BalloHtrem vooVaan op het program der werkzoAmheden stollen de invoerrechten op graan vee en vleesch waarvan feiteiyk hot lot van het geheele tariefontwerp afhangt iTALlfi Woenêdag dor volgende week komen de vertegenwoordigers der bladen byeen te Turyn om te beraadslagen over Zondagsrust der dagbladpers en er Is een streven om in geheel ingetrokken gedeeltelijk bekort en zij moesten die roet andere nalitin deelen l e gewentchte invoering der Westersche beschaving was een nakomeling van Iwan den Verschrikkelijken voorbsfaoud Oi Czaar Peter den Grooten En niet de Engelschen maar Duitschers legden in fabriekswezen akkerbouw en krijgskunde den grond tot Buslands tegenwoordige kuituur en macht Hel verblijL van Czaar Peter I te Zaandam bewijst dat Nederland ih deze ook zjjn aaaleelhueit bijgedragen V trf