Goudsche Courant, zaterdag 11 oktober 1902

g iramcuju op 8 ov u j yja i de arbeidersparty en m t geen oogenblik kon doen aarzolen m Waoitaal al aan arhrid MDgebracht waardoor de names der candidaten op strooken geplaatst op den cylinder bü het ronddraaien daarvan achtereenvolgens lichtliaar ordeo Naast lederen naam bevindt zich een koop welke wanneer de naam zichtbaar ig door eene opening naast die waarvoor de naam komt te staan m t den dalm kan worden nedergedmkt waardoor een der cyten verspringt aan den zijkant van den cylinder aangebracht Naast lederen naam bevindt zich nl een cglerbord dat door een glasplaat aan den zykant zichtbaar is doch liJdcBs de stemming door het achtertchot van de afgeschoten roimte waarin de stemmachine staat aan bet oog van den kieier en het slembnreaa is onttrokken De machine kan nu zoodanig gesteld wordan dat op tën twee of meer candidaten tot acht toe kan gestemd worden d w z dat een ovenzoo groot aantal knoppen telkens door één kïeaer kan worden neergedrokt I aartoe heeft de kiezer de krak slechts te draaien totdat de mam van den door hem gewenschten candidaat bovenkomt en da daarnaast zich buvindonde ki op neer te drukken Is de machine zM gesteld dat slechts jrp drie candidate gestemd kan worden door één kiezer dan weigert de machine den dienst ZMdra de kiezer driemaal een knop heeft neergedrukt en kan hy das geen vierden persoon stemmen j tcrwjil hot tweemaal denzelMen candidait stemmen is uitgciloton doordat de eons noorgodrakto knoppen niet terugspringen Zalks geschiedt eerst wanneer de kiezer het sterakamcrtje verlaat waarby by eon dear moet openen door welke beweging de knoppen in do stemmachine losspringen en de machine weder voor een nieuwen kiezer bruikbaar is Het aantal personen dat gestemd heeft wordt op een c jfer lord aan den linkerkant der machine bg de krak openiyk aangegeven Om den uitslag dor stemming op te maken verzegelt men ii opening waardoor de knon bereikbaar is eti neemt bet achterschot weg waarop men door de kruk rond te draaien onmiddeliyk kan aflezen hoeveel stemmen op eiken candidaat zyn uitgebracht Telkens wanneer een kiezer het sloihlokaaltje verlaat weerklinkt eon bol voor de ontrOle ea Ijan een ander kiezer binnengaan om machinaal te stemmen De stemmachine door den uitvinder die l i Jaar aan de aitvindiag es haro verbetering besteed heeft Antovox zclfstemmer env kost f 100 1 II II I gggigaSgl BBg Bg GciiH iiffde Hericliti n tf Wiesliaden liepen Maandag een grooi getal nieuwsgierigen éen porspon na dic op de kort gesneden haren een hoeronlioed droeg en op zonderlingen vyzo gekleed was Ken pollttMuent verzocht die persoon hem naar beta buroau te volgen ea daar verklaarde die peraoon te hoeten mevr Hilda von Decker te Berlijn te wonen en naar Wiesbaden te lyn gekomen tot bywoning van het üni sche vrouwencongres abi afgevaardigde van een vereenigin y droeg reformkleodingen de straatsiypers hédddn haar voor oenals rouw gekleeden man gehoudon Do dame was zeer verstoord over don overlast haar cTp straat aangedaan en de tusschenkomst der politic Deze liet haar naar hetvergadMJokaal golaiden waar do juistheid bleejt fkn haar verklaringen De Rh Konrier merkt omlreiot dit voorval op dat men te Wiesbaden ifog do oudajwetscho meeniug biykt toegedaan dat oen vntiw als en vrouw moet uitzien en dat liet lal heel onderling Is in manskleeren voor vrouwenrechten op te konen I Over de aaawezigbeld van Alfred Dreyfus ter begrafenfei van Eralle Zola deolen do bladen nog mede dat Droytus deel nam aau het déBlé lange de familielodon van den ontslapene Eenige groepen socialisten wilden den ex martelaar daarop in hun midden nemen en hem in triomf ronddragen doch de prefect van m fiie was er dadeiyk by en wist te bcwerVen dat Dreyfus inutf eenigo Trienden ongeki kt in do Kue Ktex kon verdwynen Aat deien bandigtn maatregel ts het voariektr oojt te ilackon dat do ter aarde bestelling znlk een grootscho betooging londer wanklanken iV gebleven Voor den grafkelder waarin de kist voor H looplg geplaatst is trekkoh in deze dagen na de begrafenis nog voort nrond talluoze belaligstellenJen de gehoele zerk U bedolven onder de Bloemen en aan ieder bezoeker wordt toegestain vaM de bloemenschat $ en bloem als bertnnerikg mee te nomen In bet Bible Hótel te Amsterdam stapteiT dezoV dagen een dame en haar geielschaps inffronw at zy lieten t zich aan niets ontbreken oji schonen van plan gernliofu tgd te lullen vertoeven t Trok evenwel de aandacht dat do bagage van de dames mo r liet arriveerde voor het uilblgven waarvan y telkens schoouklinkendo redenen aan voorden Kindelgk begeerden zg dat de koffers abnsieveiyk moesten gezonden lyn I aaar de woning van een leer bekend pre dikant t Rotterdam hetgeen bg onderzoek bleek gehpel uit de lacht gegrepen ti zgn V6or dat men haar daarover echter opheldering vragen kon waren d dames verdwenen zónder t de moeite waard te hebben gevonden naar een rekening te vraged Hut toeval wilde dat uitlekte dat hetzelfde tweetal in den laatsten tgd ook reeds andere hiitelbouders en winkeliers te Amsterdam had op elicbt zoodat t de Amsterdamscbe politie raadzaam voorkwam eens een oog in het zi il te houden Aan een paar wakkere rechercheurs worden zg zoo volledig mogelgk uitgcduid en dezen kruisten de stad door om zoo mogeiyk de vluchtelingen op het spoor te komen Korgistermiddag drentelden e n paar dametje op het perron van het Wecsperpoortstation die wonderwel aan de beschryving beantwoordden Zg gaven zich het air of zy nit don trein kwamen en namen plaats in de omnibus van het Hotel des Paya Bas werwaarts de argclooze portier haar mat de noodige strgkagcs heenreed Bg aankomst vtiór het hotel worden de dames evenwel opgewacht door per telephoon gewaarschuwde andere politiebcambton die haar mcdo naar het bureau namen waar al spoedig bleek dat zy werkelgk de gezochte oplichtsters waren Totnogtoe hadden zg te Amsterdam in de schildersbuurt een bedryfuit geoefend dat zg wel eens wilden afwisselen raet wat ander N v d V De heeren Bos en consorten hebben aan U en W van Rotterdam concessie aangevraagd voor een eleclrische traii metbo vengrondsche geloidine Bedoeld zyn de rolgende Ignon I Standplaats Plan C door Hoofd teeg Hoogstraat Oost cedyk Plantagsweg Luiftbotstraat Avenue Concordia Laje Oostzeedyk tot lioHaan t n terug Ij Standplaats l lan C door Hooldstaeg Hoogstraat Uoudsctieweg öoudscheryweg langs Veemarkt Boezemstraat tot stadsabattoir en terng in Standplaats Beursplein Zu dblaak Posthoornstoeg Kogontessobrng Wgoliaven over de brug Louvchaven Wgde Nieuwstecg Vasteland Westzoedgk Vollonhoveustraat Westplein Zeemansstraat Westerkade tot Harwicbbooten en terng Standplaats Boymaniplein Iluiiinweg Wcstorsingol West Kroisk ldo Bellovoystraat Scliiutbaaiilaan Clues ilo Vrieselaan Heoinraartstraat to Sssjwe BiniioriWfK en terug x Standplaats Hofdyk Siroovèer Ktts hoek Holkade Nodrdpïoin langs Uro temarkt Nuordmolenstriat Zwart lans iffiat Kérato rynacker traal Blokluniliiiaat Kunt hoizorstraai tot Berg ïeg cii terug De aanvl or8 vSrklaron zic bereid omtrent do regetint der diensturen wacl thalsjes voor halten tarieven en zbo oodig f jjziging in de routes nader m t B e i W in overleg te treifen Uit den Haag deelt men aan de N BCt mede M li kent de anecdote von den e iOon die aan een ander vroeg of hy het verschil kende tgsschen een plan uo en een l anarievogel on op het argelooze bescheid nceii ornaat hy zich op een goddo wilzspitble ten aiitffotird kreeg d n stuur ik ju ioo=t uit oui een piauinu te koopen aadera kom je mat een kanariovogel thuis Onwillekeurig k wam dat grapje voor den geest in do kanlongorccIKzaal vandaag by oenu plaats gehad hebbende metamorphose Op het afroepen vitn zgn naam door deurwaarder verschgnt een heer ctri deftig ijl t zwart gekleed maar ifiet glimlachje op hut gelaat dat een physiono zyn diagnose man jy gaat de luidjea te pakken nemen De kantonrechter V heeft met een rgwiel gereden op strand tusschen strandpalen nos zooveel cn zooveel f Ót mgnheor in t zwart deftig beleefd overboleefd Dat heb ik nijt kunnen dpeft Kdelacbtbare want ik ryd geen tets Kantonrechter Nou ja hm f agent wat i daar van f Agent t Was een paard Edelachtbare Tableau 1 Het straks beschreven glimlacltie van den mynheer in t zwart accoatoeort zich tot een grgns De ambtsnitar U tl yV kunt wel heengaan mgnheer u zult nïlat verder lastiig gevallen wórjlon ik trek de aanklacht in I Over de vraag wi et paard in een ryiwiel veranderd had de i erbalisant of de steller van de dagvaarding werd têr terechtzitting do kantonbcbtoriy ke nwntel der liefde gespr d Vertiadering vao Wiokellers öisti iavqnd had op do bovenzaal van het kofaehuis jIarmonie een openbare Vergadering plaats van Winkeliers De heer J f Schonk vo f itter van hot voorloopig bestuur zeido o a het volgende H U hat il ona een genoegen dat U in zoo n groot getal zgt opgekomen het is voor ons e n blgdend verschgnicl Daaruit mogen wy afl iden dat ook l belang stelt in de kwesties die het hart raken van den middenKtand en de middelen die beraamd worden om door samenwerking een en zelfde doel te bereiken namelgk vorsterking van de positie der middenstand die tegenwoordig op vele plaatsen tegelgk wordt aangevallen Verblgdend is ook uwe opkomst omdat wy kunnen pogen een soort propaganda te maken voor onze ver en uwe belangstelling te kunnen omzetten in daden naraolgk door toetreding tot do ver ter behartiging der belangen van winkeliers Het het oog op dit doel M 11 had ik gaarne gezien dat een ander myn plaats had ingenomen iemand die op moer welsprekend en overtuigende wgzo tot aansluiting zoudt kannen opwekken Doch geen ander ragner medeleden was voor dio taak te vinden en daarom heb ik my boewei aarzelend opgeofferd ter liefde der zaak Kr mogen nu onder U zgn die onze belangen op heidorder wgzo zouden kunnen bepleiten doch zeker niemand die meer dan ik overtuigd ben van hot ernstige der toestand der handelende middenklasse en dat verbetering op vele punten slechts te verkrggeii is door aaneenslaiting van alle belaiighobbenden Heeds tweemaal is er hier een beroep op i amonwerking geweest de Ie maal naar aanleiding dor 10 pCt korting kwestie van de vcrccniging van kantoorbedienden en de 2j maal in zake de zonnenichorm kwestie In beidun gevallon hebben wg samenwerking gevonden met geslaagde uitkomst En roods op deze vergaderingen werd aangedrongen op blgvendo aaneensluiting opdat bg nieuwe voorkomende gevallen wg aaneengcscbaard zouden staan tor verdediging onzer belangen Maar M H behalve met het oog op deze mogelgkhcid bestaan er meerder en ernstiger aanleiding tot vereeniging aller middenstanden l e Stand die in de circal v h 3e interiialionaal congres v d handelenden middensla iid in Sopt 1 1 genoemd werd die hellt van de burgerlgke wereld welker zelfstandige positie als kleine kapitali iien door de overmacht van het groot Kapitaal wordt aangetast of wél zooals i r Nouwens op gezag van Ui Botlger biet aanduidde die boualve hot minimum noodznkclgke voor iet beslaan een inkomen genieten die hun ook iiaHige luxes uitgaven en een bescheiden kapitaalvorming toelaat Kn 1100 IS nu de tegenwoordige toestand lO winkel tand O zallou velen zoggen lie oppervlakkig oordeolen nog zo slecht plet vZio maar naar de voortdurende ver aaiinijen on altgd nieuw bykomohde Winliei Zie ina ir liooveol geld er voradverteerd jfordt iaat sloclita do kohieren dor plaatselgke belasting na en van jaar tot jaar verhoogt daarop het inkomen van den winkelier Toch zeker als biyken van welstand Maar M Jl men vergeet dat hot mocsito gedwongen fraaiigheid is Do maatsclAtppeIgke wedloop dwingt qns om attentie to trekken door mooie gevels en sierlgko etalage middelen Oin tot een tegenover gesteld gevoelen te komen slaat men do wekelgksche bladen als Handelsbelalïg cn UniCas er eens op na en ziet hoevelen op het veld van eer financieel sneuvelen Informeer slechts bg uw tabrlkAnten en leveranciers hoevel n zolts mot den bosten wil if gebreke biyven hunne verplichtingen op tgd te voldoen De concurrentie dwingt ons tot de grootste voorraad en keuze en tot hoogo onkosten rekening by kleine winst En alsof dia groote onderlinge concurre inog niet genoeg is wordt onze handelde middenstand di aan de eene zgde ógrensd wordt door g 00t kapitaliston aan verwant zoowel aan kapitaal als aan arbeid aan beiden zyden aangevallen De groot kapitalisten wier eenig straten is hunne kapitalen ts exploiteeren overal waar slechts kans op voldoend rendement bestkat hebben zich oj het terrein der miildenstand begeven door t vormen van Vennootschapi on tet uitoefening van detailhandel Ter wille van de 4 5 ol 6 pCt dividend wordt opgeofferd het maatschappoiyk bestaan die mot hun beperkt kapitaal niet op kunnen tegen de groote voorraad van vele detaillisten en wordt zoodpende eendeoNer middenstand aorpeu in de ryen van het proletatlaat en dat alleen ter wille van het koude egoïsme in werking gebracht door het gskoade goud En iets verder in de toekomst zien wg do onkelbeden der kapitalisten weer op hun beurt ovcrhcerscUt door do trusts Ook op maatschappelgk gebied zouden wy een toekomst te gemoct kunnen gaan van het recht van den steNsteh Dat wreede recht niet gebaseerd op intelligeptie dbch zelfs op dierlgke kracht doch alleen op het misbruik der acht vSv het doode geld Aan de andoro zgde worden wg in den hoek gedrongen doq dg t ei georganiseorjor arbeidersparty dgor vorming van coöperatieve qpnsamptie vereen als wg ook hier ter stede by treurige ondervinding weten van harte gunnen wy allen het maatschappelgk troetelkind der tegenwoordigen tgd een betere le vensstandaard maar volgens mgn bescheiden mecning mogen wg vragen zal in de toekomst het middel niet erger kunnen zgn clan de kwaal Men vergete toch niet dat door de groote coöperatieve vereen vele tientallen van burgers het brood nit den mond wordt genomen Dat velen van ba s tot knecht worden verInagd en daardoor alweer het heirloger der arbeider s wordt vergroot dat jui it 4 handel middenstand het meeste het leva en laten leven in practyk brengt datjaist wg het meeste werk aan den winkel brengen en de grootste cunsumenten zgn Di alles rgn vragen die het feit niet to ni doen doch ons tot leering kunnen strekken wat goed georganiseerde samenwerking vari mag en dat nauwo aaneensluiting ook van onzen stand een eisch is zoo mogelgk ia onderlinge vakvercenigingen verdeeld Vakveroenigingen die op grondslag van productie coiiperatie hare leden het voordeeligst in staat stollen to koopen Nog een andere wgze van consumptiecoöperatie wordt mot den dag gevaarlgker en dat zgo de winkels die gedreven worden als die van Eigen hulp Deze staan Vooral op den index van don handelenden middenstand omdat daarvan doorgaans leden zijn dio zooals Dr Kouwens zich uitdrukt reeds overvloedig eten van den Staatsruif on hier ï oor dessert nemen de verdiensten van den kleinen burgerman zy zgn gevaarlgk wanneer zy als staatsambtenaren van hun prustigo misbruik maken bestuursleden zgn en volgens den Heer Pastoors optreden als Kolonel wascbbaas generaal strgkgzer jonkheer krenten en rozgnenuitzoeker ma joorparapiniamaker enz Ook daartegen moeten de winkeliers veri eenig ageeren Door al deze maehten wordt er getrokken aan den soiicden schakel der middenstand Laten wg tydig zorgon dat deze onmisbare schakel der maats zoodanig versterkt wordt dat de keten niet breekt en daardoor verhoed wordt een uiteenvallen van de geheole maatschappelyke orde Indien er nog onder u mochten zyn die zoggen een vereenig voor plaatseiyke belangen beeft voor mg geen doel daar mgn verkoop op hei platteland is dan ÜL H verwgs ik n naar het pas gehouden iiilera cougr to Amst waar vele hooggeplimtsla weUinschappelgko mannen hunne wetenschap ten dienst stelden v h congres Dan noem ik u namen van dr Bos dr Schaopman dr do Visser allon leden der Kamer mr Levi en anderen die op dat congres onze belangen hebben behandeld Waar deze mannen allen staande bovea en buiten onzon stand dus geheel onbevooroordeeld met groote klem en welsprekendheid hebhen aangedrongen op tgdigo vereenig in d n lando van allo middenstanden waar zulke mannen zulks deden bestaat er des te moer reden ygot a dio allen tot dio aangevochten middenstaiil behoort om u aan te sluiten en zoodoeuêa het woorstandsverraogen van uw eigen stau te verhoogen Laton wg vor dor nagaan wolk meerder doel wg hebben met onze vereen Ie Uestrgjling van oneerlgke concurrentie 3e Zondagsrust dit laatste plaatn yk te zien to bereiken door onderling overleg der zelfde vakgenooten Oowonscht ageeren voor deze belangrgke kwestie met in acht name van de byzondere belangen van elk vak itaat dan ook op de lyst van wonsclien van een eventueel op te richten centr bond 3e Zoo mogelgk vervroegde winkelsluiting Ook deze kwestie kan slechts op dezelfde wgze worden uitgemaakt daar de stille tgden V n de meeste vakkon uiteenioopen Toch ekorlgk mag ook dit punt genoemd worden Waar oon werkman gvert voor 8 è 10 urige werkdag is het toch niet veel gove rgd jils wg winkellerat wier werktyd is van s morgens 8 tot s avodds 10 of langer ons bey eren om dien te bekorten üiei alleen om daardoor nutteloos licht en kosten te baiparen doch ook om ook iets meer van het huisgezin te kunnen proSteeren 4o Hot aanloggen van een register van wanbetalers natuuriyk met do noodige waartiorgen dat discretie wordt betracht en nielIcden in geen geval inzage kunnen krggen let nut van zulke instellingen springt duideiyk in het oog en werkt in verschillende plaatsen mot uitstekend succes 5e Te bestrgden zekere misstanden die zich ook hier ter stede voordoen en schadoiyk of teil ongerievo der winkeliers werkeó voornan yk heb ik hier het oog op de deloyale en onbiliyke concurrentie die wg winkeliers ondervinden van vreemde kooplui op Donderdagen Deloyaal omdat die menschen tot bgna elke prys verkoopen die geboden wordt Hen wgze van Jjrerken die ons oliede winkeliers onmMlyk is OnbilljT omd t die mensch en voor enkele stuivers op den besten zaakdag der week d n besten stand der stad innemen alsdan profiteeren van al et goede dat een gere gelde geraeentehuisheuding aan zgne leden aanbiedt en welke door ons wordt bekostigd en aldus die menseben een kolossale voorsprong hebben boven ons gezeten winkeliers bedacht met hooge stadslasten Deze schreeuwende onrechtvaardigheid een eind te maken door doen heffen een hooger staangeld naar evenredigheid der verkoop vertrouwen wg ook uw aller sympathie zal hebben Wanneer ik nu nog aan dit lystje toevoeg dat wg gesteld doel trachten te bereiken door die belangen voor te staan bg part regeering van stad provinciea ol land hetzg alleen hetzg in aaiulniting met andere vereenigingen hier of elders dat de vereeniging zal zgn strikt neutraal op politiek ol godsdienstig gebied dat zy zich zal bemoeien noch met verkiezingen voor stad nuch voor provincie of land dat onze vereeniging zich niet vgandig stelt tegenover andere sociale vereenigingen doch wil trachten alleen en niets anders te bereiken dan verbetering en verbetfing der positie der handelende middenstand De aanwezigen werden verzocht zich als lid op te geven waaraan 72 personen voldeden De vergadering ging daarna over in een buishoudelgke tot het vaststellen van de statuten Stadsnieuws OOUDA 10 October 1SK 2 Heden had de candidaatstelling plaats voor een lid der Tweede Kahier in het hoofdkiesdistrict Gouda Gesteld zgn MrM M Schim van der Loeft te Gouda Mr S de Vries Cz te Amsterdam Dr H Gorter te Bussum en C A Zelvelder te Heerenveen Mr M M SCHIM vm dbr LOEt t te Gouda gesteld door Dr A van IJsendyk D Rugter H J N ederhorst E Oostenryk C M de Jong I IJssel de Schepper A J van Dantzig Mr D N Brouwer Dr L A Kesper A Trybits E S Cats J Homoman S van Praag M van Aalst L D Keus H Knuttel S W van Buuren K J van Ingen L Cusveller J Vergeer F Weil J Ouderkerk M van Dantzig P Rond Dr D W IJsselde Schepper Mr P L van Eeten L M Bood D J van Nahuys S D Boon W Bokhpyen J Breebaart A Jonker Kz A J IJSselstyn Cz J Zielstra J T Swartsenburg H A Diestelhorst K J van Kuiken A P W van der Hoeven C Duin D Usselstgn Gz Dr H IJssel de Schepper O van Schenderen A Jonkheid J L van Egk P Pannevis G C Fortuyn Droogleever E Th J H Halewgn J W Schouten H Groenendaal A van Reedt Doitland A Steensma A van Dantzig Dr P J A Levedag A K van der Garden Dr J H Bakker Nienieger A Willcmsen J IJpelaar Jz E J Niouwenhuis en J van der Pool allen te Gouda Mr M M SCHIM N DER LOEFF te Gouda candidaat gesteld door G Neven Gz Jb de Jong Jz J H van der Velden C van der Wonden Dz G Neven Jz T de Jong Jz J Schenk W Roest C A van Zoest A van der VV ouden C van dei Vos C A Neven M Roest P i Oskam Jb den Boon G Ligthart Schenk A P üeelen P Berkel M Broere Lz C C Prnyt W Roest Jr C Loekemeyer A van der Wouden L Broere 1 J van Heel A den Oudsten I Lngten J H Oskam A den Oudsten Az H Broerft H van Zoest B Pruyt O Oskam H Schenk Hz S Ka kebeene A Broere H Fyn H de Vos G den Oudstei Az C Benschop R van Vliet H jVan der Hein T Mudde J van LimbolW J C ersbergen J van pyk J A deTiagor S Braams M van dSr Graal G den Oudsten Cz Jbh van der Wouden M van der Wonden allen te Lekkerkerk Mr M M SCHIM vak d LOEFF te Gouda gesteld door F A van der Torren C ê van den Berg J Dekker T Verwey P Badder K Kksins Jr H van ten Berg J van den Ende G Alblas £ Alblas A van Klaveren G de Knegt D Mulder Lz L van Rhgn J van Rhgn C BreedyL J Slingerland A Breedgk Cz A Soet K Slingerland G van Otterloo A BreedveM E J de Jong G van Dort Kroon O G Véenstra M Kolkman O Sprayt Az C van der Hee T Ververs D van Duiken J L Hnyzer P Boer W van den Toorn C J van Hemert e van Hemort C Oudyk L D van der We erdt A P de Graaff J H van Duiken P vin Dnlken A Verzydon H de Haan en H Alblas allen te Waddinxveen Mr M M SCHIM vi dis LOEFF te Gouda gestelij door Valckepier de Greve E Kortenoever N M Engelbregt te Gouda G van Beeuwyk Mr M D Molenaar A J Fyan te Nienwerkerka d IJssel M van Tol te Ouderkerk a d IJssel G ftince F Herman Fz J M Gretaar J van Zotpln a veen A C Cosyn C van Veen E Siiedrecht C Jonker M A $ mits G D Heg A Goadewaagen J D van der Want Q H van Zutphen C van Veen Az A H Teep C O Krom J CByi J J van Bemmel J H Roode O G de Vooys M E Monasch J Markus J C Sibbes D Moerman J de Ven E van Vliet J van der Jagt L de Jong I L Cats H Th Schaidt A van den Berg H Ouderkerk S S Polak allen te Gouda J de Wilde J Bugs H Vrylandt W l om Az en B Hazewinkel te Moordrecht en H van Vlaardingen te Gouda Mr M M SCHIM vak des LOEFF te GoDda gesteld door L J Endtz J G Bosbergen D A Koster G van Noordt F J Hooftman W 1 Hardgzer P van Nes Az J Broer H 41ardyzer Jgh H Hardyzer K van Nes Pz J Blauw Adr van Nes D Frets C B van Nes K Rosbergen A A Koster Wz J J do Vink D van Willigen Az A Kromhout M J Oondkade J Hooftman Kzn B de Bruin P J C Oosthoek J W de Kuiter J L van Qroos H Otto J la Grand M H Diepenveen J 8 Horneman J W E Ebbinge P Boer Gz K Alberts G van d r Stam C Bulk G A Kuiphuisen C Frets J H van Nes H M Hardyzer H Koster en G Hoogendoom allen te Boskoop S DE VRIES Cz te Amsterdam gesteld door L P Dugmaar van Twist B U Jongenburger te Gouda N Henkela te Cappelle a d IJsel P J Koiyn P D Mnylwgk te Gouda W J Eger T van Duyvendgk te Lekkerkerk L Vugk Az te Cappelle a d IJssel C P Kaptegn P Kapteyn A van Leeuwen te Nieuwerkerk a d IJssel C Brouwer te Ouderkerk a d IJssel H Vuyk te Cappelle a d IJssel Job J Rivke M Verstoep te Moordrecht A Hoogenugk Cz te Üaderkerk a d IJssel P M Both te Gouda G J Slothouber te Waddinxveen D Toon te Gouderak A van der Spek te Moercapelle H Vermeulen te Krimpen a d IJssel A den Boer A de Jong Az te Krimpen a d Lek J van der Spek Az te Moercapelle C Tom te Moordrecht G Hageweg te Nieuwerkerk a d IJssel A Vingerling C Plomp J Vugk W K Schneyder H Heistek E C van der Kiey W M de Jong G Koog P Herngreen L van der Wolf K A don Ouden S Nieuwveld P J va i der Wolf H K Gezelle D Wil schut A Brunt G Wientjes W Kelder V Vermg W van Vliet P A Laleber G Juo F van der Ploeg A d Bek L C de Lang J J Cramer P M Hornos Joh van der Laan E J Nykamp J van do Putte J A van Rhgn W F Conmou en D van Vliet allen te Gouda S de Vries Cz te Amsterdam candidaat gesteld door C H Koemans C H Engol B J van Raag Th de graaf F H Wildenburg M C F Kabel J A Fennet A Rietveld B Streefland W van Braokelm H Sehrave C Vergeer P J Huibers W J van de Kasteelen J R Th ïos A H de Groot W van Kersbergen J J van Wgngaarden P P Bónmans C Smits J J van Leeuwen D van Dam J Hoophouly H J van Schalen A M J M Beaumont Dr A C A Hoffman A J van Velzen JS J van dor Peyl A van Duin G H Forsthövel J H Schrave J Bernson T J Brnystens A Bruystens J Brnystens C G Dekker N de Graal N P A Menrs J van der Geest H P Backer C A Verzyi F Sigmans J p van Leeuwen F X v n Werkhoven NL van Blokland J Th Jaspers A Baars C Jaspers P de Vos en J A van Leeuwen allen te Oondft Mr S Di VBIE8 C te Amsterdam candidaat gesteld door B J van Rhgn Jan Vermeulen P A Hartog A van Nielen H van do Water I van Rhgn L Ijoogerwaard A Vosknilen K van Dgk C Jongenburger J H Zwart C Pvan Rhgn H van dor Loo L Vermeulen A van dor Hegden A den Boer A van der Beu G Enpke B J van Rhgn Jr H Dgs K Barendrecht D J Zweerman G Bergshoeff H Kempkes en P H Nauta te Waddinxveen M Vente to Nieuwerkerk a d IJssel P Molenaar te Waddinxveen A Goudriaan te Ouderkerk a d IJssel P Vreugdenhil C P Kapteyn te Nieuwerkerk n i iJssol L Groeneweg tej Waddinxveen A Verheul Az A Oudyk U Moercapelle J van Bergen te Waddinx en J G Herfst te Waddinxveen Q Eoosle Nieuwerkerk ad Llssel A J Heestermans te Moordrecht J Jonkheid te Waddinxveen L de Vries te Gouderak A C H goort te Waddinxveen Ö A Groeneweg te Waddinxveen J Bakker te Moercapelle J de Raadt te Waddinxveen en A Vingacling te GoBda C A ZELVELDEft U Heorenveen gesteld door W Verhoeff te Krimpen a d Lek C van Ardenne 0 A van der Want J Bojawal te Gouda J G Kerger Jr Z de Jong te Krimpen ad IJsel Jan van Vliet te Krimpen d hak J Bnyi Wi U Krimpen a d IJi L Beparon te Ooida H ran der Schelling A Boers A Slottje J Westbroek J Kramer te Krimpen a d IJsel L van Umborgh Jz J Boon J JJeel te Lekkerkerk G Goudriaan K Ooma H Scheer J Boogaert O van Naman J Verhoeff P A van Halewyn P J V d Velden H Tenstraete C van Halewyn F Bnrger C de Bode K G Smit J K ttestaart P C Albers P J van Wynon Jz A P Verhoeff te Krimpen a d Lek C den Onden H van der Velden te Lekkerkerk p van Wgngaarden H C Sprik J Hekkin B C Vermeer C Bonter W van dor Schans Jr A van Wynen B van Wyncn DHage W H Qroeneweg S van Halewgn W van Halewyn M de Jong Bz C van Halewgn L C Groonevelt Jz J C de Bruin H Vermeer A van Dongen B Boogaerdt M Boogaerdl Bz W van der Velden J O Koen en L de Bode te Krimpen a d Lek Dr H GORTER te Bussum gesteld door Ed van Dantzig P de Vos Joh Mulder B Triezenberg E van dsr Wort Dr R A M Stavenisse de Brauw M Mallon A Uittenbogaard J R van den Bosch B A Zegera A J IJsselstyn T de Jong J HSwaan P A Quint C Verburg alien te Gouda A van Rooyen A van Eeuwen Albert Tol K Buurman J van Willigen K Kasins Jr H Paling M de Rooy Az Th van den Berg G Alblas G de Knggt A Buurman D Koster P A de Joode D Mulder Lz C Metselaar 0 F van der Graai U C Beonstra Joh Alblas H de Haan G Kwaak A J W Biesheuvel K Davids A van Pelt alien te Waddinxveen J H Scheuten J H Styns T do Hoog A de Jong J Reinbergen L Sanders M J Hageman J Gravestegn en N A van der Roe alien te Gouda 370 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Vrgdig 10 Oct No U136 f 100 en premie van f 3000 157U f 400 14436 en 1760 ieder f lOtf der Toeïbmst Onde kleeding Prjzen van f 70 550 256 7339 10671 11571 15 220 19750 J 72 4968 imi 10741 ll i5 17373 20261 1536 rmo 84 W 10904 127 2 18743 30385 2459 6268 9303 11094 15075 SC U I KaSKtt ii uit IndtêBhe Ketel FeuM Is porous sneeuwwit duurzaam en elegant Vooral by groote warmte een aangename Onderkleeding Verhit de H huid niet broeit niet iaat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke 5 afkoeling of konvatton en is uitstekend ter voorkoming en verdryving van Bumathitme Btfiondergeiohikt vooralle Sport Aanbevolen door de grootste mediscb V antorltoitcn N Krimpt ifidt bederft niet in de wasch b en behoudt deoorspronkeiykezydeglans Verkrygbaar uitsluitend voor Gouda en omatreken by D 8AM8ÜM Gouda Nouveauté s in Dassen PAEAPLÜIES voor Dames en Heeren VAN OS Md Taillonr Kleiweg E 73a GOUDA tieufs vao Amsterdam Stotkn Vrkrs 801 Vil V D X 801 7V OCT i i imBuiia Oirt Ned W 8 i i Ulo dMo dllc I liu dU dim Hellsia übl Oaa ll l881 4 iTALIIIaMhrgTiggUSI ll t Oonjliia OU in pipier IttS I dito in Hirer lliS PoanUL OU nol coupon S ditu U k t avu A D Obl Bbinml ll dito Owiin 1110 4 dils bq Bolbl 188 4 dito by Uop l8S 0 4 dito la goud ton 1889 dito dllo dito 1884 i t l l taftt Mhald 18S1 4 TuliaiJ iepr Conr Imi U 0 4 0 i leeoing Htig D O e lMgin Mrie0 ZuiD raUp r obli IStI I li il o Ob ii iU M 1IM4 O 411 TnBUiu Obl oalxip 1811 4 KtntêMM Obligntian 18 t S 1 4 6V lóTv l 108 UI iigy J i KoniaoxM 3t l lMii ll 4 Kan N Afr Handel und Annd b T h l g C rtUi IH MiUulMliippü dito Am H potkMkb pudbr 4Vtl Ui lt g darVont nl ud Qr l polkMkb Dudbr 4Vt NodertuidMih buk and N l HiuidalmutMii dito N W k P O Ujp h pudbr I BotL H potliMkb pmtbr 4 Utr UvpotliMkb dito 4V Oonisa Ooal Hong buik uad Kdil HypollMgkbaiik piudb il AülaliA Kqitt hvpotli puidb 4 Mu L O Pt Lion irt Mia Holl U Sponr w Ulj nud My lol lbpl r 8l Spw aud N l lod Spoorweg m aud N l Znld Ah Spm aud 4 dito dilodilo 18 dllo 4 ItauiSpoor l 18B7 8aA Kobl tl ZuiiiUal Spwmg A H obl 8 I PoLrK WanokaKiWeaoea aaad anal r Rum Spw Mg l obl 4 BaltiKka dito aand 1 100 lil 140 toil lOT 108 88 IMV l I V 14 S 101 lOS 1011 losiy ll u ii V 101 Fa to a dito aand I I Iwaag llombr dito aaad 8 Kunk C h Asow 8p kap obl t dito dito obUg 4 AHSailA Üiint Pae Sp My M I Ckio iNorll W pr T aa 4 diu dito Win 91 Palar oU t Dender k Hio Gr Spn eart f a iltinoi Antral obl m oiid 4 Louur k Nailirilli dar r aand Hoiico N 8pw M j la k p a t Mila Kaaaa r 4 pCt prat aaad M Tork Ontaa o k Waat aaa l Ponn dio Obio oUlg i I nn gOB Cailf Is hrp in goud Bi PauLMina kMuiiLobt On Pao Hooflda obiig 8 dito dito line Col la kjrp O I Uuaiia Can aoulh Cl ait r aa l Tan 0 Ball k Na lo k d a U Amalard Omaibus Hy aand AOVËRTEiSTlIJl TWEEDE AANgONDIQIKQ ny vonnis der Arrondlasemonta Rechtbank te RotteMam dd H September 1902 ti bot tusschen WOHANNK PAULINE FRIRDERIKB RKINIGBR en JAN QUAST op den 25 Augustus 1886 te Gouda gesloten huweiyk vvklaard door echtscheiding outbouétm met al de gevolgen daaraan by de wet verbonden Do Procureur van de verzoekster Mr M M H HIM va uaa LOEFF GuuiiA 10 October 1902 Hy acte den 87 September 1902 verleden voor den Notaria Mr G A P BAX te s Gravii uao Is naar oon ontwerp op hetwelk de Koninkiyke Uewilliging i verleend by lleslult van den 14 Juli 1902 No 76 opgericht de Naatnlooie Vennoottiohap Landbouwmaatscliappïj DE ZOOM gevestigd te OOUDA De acte van oprichting en voormeld Koninklyk Besluit zyn in bon geheel geplaatst in de Ntderlamlidu StfalKourml van Vrydag 10 October 1902 No 237 Kclil Zeeiiwscli Tarwebrood eent d K 0 A SLEGT m rnw SdMMfMMW ta idiUnn b aai S j NIEUWE HAVEN 27 f