Goudsche Courant, zaterdag 11 oktober 1902

Slo 8 987 Maandag 13 October itt08 41ste Jaan ar iOCMCHDE COURANT i i iiiws n Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zaal RU STV1I Gouda ZONDAG 12 OCTOBER 1902 llOTTÉllD MSCHTlïOLI TilOMI5LGBZELSCIIAP Directeur Gérant lOHAN MULDER 38ste OPVOEItllVG VAN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA znllen den 21 OCTOBER 1902 des middag ten ia twee ure in liet EaadhuiÈ aldaar bjj enkele inschrijving aanbesteden Het maken van eene vaste brvig over de Janverzwolle Wetering bij den Winterdijk te Gouda Het bestek en de teekening zgn ter inzage op bet Stadaerl Inlichtingen en aanwijzing worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester TE HUUR Een flink BOVENHUIS voorzien van gas en waterleiding aparte opgang gelegen Wijdstraat 168a Te bevragen S v CREVELD Jr Wijdstraat 168 lenbiedehel jekk dehand Hoofdprijs De prijzen ïijn door den Staat gegarandeerd BOO OOO Mk UUnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde grüote Geldloteri waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgena het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van SOO OOO M 1 prijs h 200 000 M 100 000 M 7B 000M 70 000 M 66 000 M 60 1 OOM 6B OO0M SO OOO M 40 000 M SO OOO M 20 000 M 1 prijs k prijs k prijzen k 1 prijs Èt 1 prijs a prijs i prijzen a l prijs a l prijs a 1 prijs k lOprijzilO OOOM 56prijz 4 6000 M 102prijz 30noM IBBprijz 2 00M 4prijz il600M eUprijz a 1000 M 1030 prijzen l800M 20 prijzen i 2 BOM 77 prijzen k 200 M 300B8 prijzen a 169M 9989pnjz lt 160 148 116 100 M 10882 prijz i78 4f 81 Tot al 58010 prijzen De Hootdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark BO OOO stijgt in de 2ekl tot f 000 M in de Se tot 60 00 i M inde 4e tot 6B000 M in de to tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e tot 200 00 M en met de premie van 800 000 event tot BOO OOO Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel ia vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een hall origineel lot slechts Guld 1 5 een kwart origineel lot slechts Guld 0 U De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzfen van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvang ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De uUbetallug en verzeudlnK van prUzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 30 OCTOBER met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland IHIeaw onoveriroften Trof Dr Liebora welbekend ZEHCVr KSACaT lLUXR Alleen echt met Febrlekemerk tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle zelfs HMn de meest hardnekkige xenuwtBVKÊ Kiekten vooral ontstaan door iQI afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale ijenezing van elke zwakte Bleet idoht Bena wdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpfln slechte spflsvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectussen Irijaper eKih 6 1 8 S dubbele escl 0 nl raiV Dep6t Mattli v d Veste ZoUbomme ü pOla M Cléban üo Bottordam P Happel Gra enhage llalniniaM de Jong J Cm BoUerdam Wclit k Co oud on bil alle drogisten Posilysten WiDterilienst aanwijzende het tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oo8ten West Tndit zijn verkrijgbaar i 10 3ENTS per Exemplaar bij de Uitgevers A BllIINKMAIN en Zn van de Haagsche Pro Boer Vereeniging ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Aftikaanschen oorlog Deze LOTEN k per stuk worden gi eel belangloos verkrijgbaar gesteld doer de Firma SCHENK Zs A BRINKMAN A en aan hot Kantoor der Stoomboot De IJsel Het groote aantal zenuwkwalen TfLQ lent rboofdiiijn af tot de voornfgnande konteekendn van apoplexie benenberoerts toe trotseer alDoe HtcfldH alle mldilclpn door de medmi he wetenfieliap aanxeweDd Kent aui den ntenwen tlJd komtde epr toe dat tj door het grebrnik mnkdo van den epnvondiKiitouweg namelijk lange debnid ene 1 inderde proefnemingen thansoverde KoheeleweroW e KoL Vefbreld en terwijl cIJTn wetenBchappelltke krinRon an hoogste belangitelling wekt tevens eene Weidand blijkt te zijn voor d aan Eennwliwalen lijdende menechheid Deze getieeswijEe i nitgevon phyaiologiache outdekkine gedaan hepft die u jj terwijl bIJ in wetenBchappeli t te zijn voor da aanBenuwliw j door den gnweifn Offlnler van OeEondhelt Dr Itoman vniaematii tnVUBhofnn ea beruat op de on dTvindlng opKedaan in Moe BOjarige praktijk IMior wansrliiniE van liot hvard eeiininnl pfr Ins ivorilfii Iiinr oe§ e ehlklPSl fr ndoni lehiilil annil lil lltjk ann hetxennnr eHtwl mvflrittdeeld Het ilexe geoeeawijse werden werkelijk acbltterende re alt t n Terkxasen eu eIJ maakte loaveel opgang dat van een door den uitvinder geaohreven werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hara votirkomlno en genezing binnen korten tJ d reeds d ïle dmk Teredienen in Dit boekje bevat niet alleen ror het nbUdk vorataanhare verklaringen omtrent hPt wezPO der nieuwere therapie on de daarmede zelfi In wanhopige Kevallen vol kregen mtweiklng maar ook vindt men daniin wetenflohapnelijke verhatidelitigen nitde nif liaelio ila Ii ii dieaau deze gf ncpswijze gewild zijn Eoomede afschrift van lal vau gelui MChiirteu vau hooggeplantflte geneesknudig u onder welke P IHenière med dr prafflisor Bn di3 potykliiileli tn Panji rus Raugemonl tO Stamgre Gr moü dr praKtltoarend geneoheer aan het krankilnnigen geitlol t d Charonlon Sanitdtsratlf Dr Cuhn ta SloMin Qroxsmann mad dr arrond arts teJolilIngen Dr f Foraitler uaneeili Br HrectRur van hel hoipilBal la Agan Qehumrath Dr Soharlni kaaleel Butenfeli Bad Eini Daraei med dr goneeslief r dlre fflur dar galv no fterapeutlaoha inriohttng voor lenuwNJdari te Parija rufl St Honoré 334 CoiUul von Asthenbach mad dr tB Corfu Dr Buabeoh arrend aria de zlrknltz Obe itRbauit Jflohl med dr te Weenen Dr C Bongaval taLa FarrlAre Eure lid van din Coniell Central d hygltnt al do Santé In Frankrjk en vele anderen Aan atlpn wier rcnuWf eNtel meer at nintler nnnccdnsn IB ofsnii Kosenasnid BeMiiw ph iicli€ l lljtlen waai van de kenteekencu iiJq odroniiDtie hoardpljn miEralnefiohete hoofdpijn bloBdandraiB irnalep lkl elbaarhe d gejaagdhe d ilape tiasheld llohaniDtt lte onrutt en on beha gelijk e toeatand verder alle zieken die door beroerte fetroffeu weiden en nog tijden aan de gevolgen daarvan tooals verlammlnpeH onvermogen tot aprakan rware tongval aioefelljk iKkken itljnield der gewrichten met voorts durende pl n plantselllke zwakte voriwakking van geheugen mik eit Kij die reeds onder geneeBknndict behandeling eeweeat üljn maar door dn hekeQde mladfllen als onthoud ing een en kond water knor rijven elertriBeerpn atocimlooi of zeehaden geen genezing of lenifing hnanftr kwaal gevonSen bebnen en ten elntte zij die vi re ici vovien vnar beroerte en daartoe reden hebben wegeni verachijnselen ala iloh aanhoudend aiigittg voelen vardoDvioo In kil hoefd hoofdpijn met dHtieltgneld flikkeringen en donker wor üen voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd Ntilng In da aoren het van en van krieoetlng In en het ilapen van handen en voeten aan al deze drie categorlSn van r vnnwlIJderH all ook aan Jonge mplijet lljdendo aan blcekiucht on krootitelooaheld ook an gezande zelfs aan Jonge Ptrionen die weel mot het hoofd werken en gf eetelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aaugeraden zich het boven vermelde werkje aan te acbaffen hetwelk op aanvragfl koitslDOi en franoo ver londeu wordt door AmMter lai RotterAaiUf Vtreeht Ï OnRV POIITOV OudegraRlit blJ de Goardbrng F t hygionniBüb medloiiiale tentoonntol ling Ib do Hr WeUaaaanu aoha geasai MndHllI b hraand Op de lonnte bvgienniaub inedioiiiale Ator Uedlaciie Jarlj m c da Z l Geen Kinkhoesl Geen Iniluenza Om Itiiihhoesl Influenza Borst en Koelaandooniiig binnen den kortst mogclijkeii tgd te doen genezen neemt onmidddlp de toevlucht t de van onds bckentle bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst tionig Extract Hf E L I A 1 T II E nit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et b j E = irTTrW r Weri haven 198 OoiWo yl i TBiVSTB W Kleiweg E lIlO JT vA MILU VeerstarB 12U to Gonda A BOÜMAN Moordrecht fINKSE foud E H J I f z ESdEN Schoovho en J Tn TURKEN Bo hop B NurmfrUrkadlJsel ï if 7 J j p VV v EDE O d o w K van dhr mUST l iZS M KOLKMAN WadL s een P A uk GltOOT Oudewaier nl roLKSr P KASTELEIN Polhroekerd D BIKKER te Ben hop De Stedelijke Hypotheekbank TE S GRAVENH AGE niuMi8aftnili EM W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr 1 D VEEGENS r ROTmIn L DeÓogLeEVER FORTUIJN H L ENTHOVEN H to r F KNaIp Ir Jlir Mr W DB SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOOTER C M C OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE GiS DE WETSTEIN PFISTER en Mr A E ZIMMERMAN Sluit eev U hypothecaire geldleeulngen op huizen en landerijen tegen billijke voorwaarden Geeft 7o panAhrUeeu uit tegen den koert en den dag Inlichtingen te bekomen te GOVDA bi de Heeren iW J OUtBB Co Directeuren Mr P DEOOGLEEVER FORTUIN Mr C SCHUIT BBAUDEBEIMimm OF ROTTERDAM IN REP EN RQEB Operette revue met zang dans coupletten optochten en duetten g Groot succes door heel Nederland ENTREE 1 f O T5 on f 0 50 PlaatBbespreking 4 10 cent per plaats Leden van do Sociëteit Ons Genoegen gewone korting AANVANG 8 DUR ESNIOBEPOTVAHTEEE Ueii wonlt veKoclit op t MEIlli te letten UIT HBT MaOVZIJN YAW 1 llAVKNS VAAYZOi E GORINOHEM Deze THEEËN worden afgeleverd iu verzegelde pakjesVauuy twee en een kalf en een Ned om met verraeldinfï van Nommer ec iPr s voorzien van nevenstaand ÏMerk volgens de Wet gedeporueerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAAKT Lz IN HET MAGAZIJN 1 E AVOMJSTEIl zijn voorradig in vcrBchiUcndo nooHen on prtjxen GEYSERS eenvoudig in do behandeling en volkomen veilig plaaLsing onder volle garantie Het beste adres voor ÜASFORNUIZKN KOOKPLATEN GASOENAMENTJON geregeld do nieuwste soorten GASBALLONS Alles tegen concurrccrende prjjzcn Boste en goedkoopste adres voor GiS GLOEILICHTBPINOODIGDHEDEN Aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasatter Wie zeker zijn wu d EeMft Elkel Cacao te ontrangen teeamesgesteld en na velo proeÊieindiigen in den bindel gekomen onder den num de uitvinders Dr MJohaeliB vemcrdigd Dp de besta machmea in het wereldberoemde étobblissemeut van Oebr StoUwerclc te Keulen cisehe J rll2iet2iietlf Cikel Cacao n vierkanten basaen Deze £ ikel C eiio i mat melk gekookt eene ungenune gazond drank voot dagelijkseh gebruik een 1 t thealiftla Tan t poeder Toor een kop Chooolate Als fneeskracbtigs drank by Td Tan dnrrhee ateehts met water t tiralken Verkrijgbaar bij ie Toonuamat B 1 Apothekers ans Vi Ka V Ka yroftnajea f 130 cTÏM 0 ft35 Fry Oanaraalvertegenwoordigar t Neder Julius Mattenkltdt AiililiOl ïfl Bokrooiid TontooiimÈflÊKHnii etcIlingSnhoonmukery Bjillilflll B Hag Aug 1890 Wereldberoemde Soboeti Apprettór Lipftrin SRt n enz yn de beeto miduoloD voor hot onder raooito keting poet Vfln lio T art on gekloura Bcihoenwerk VfirhryRbaRr winkoliurn ui Hohoonwsrk öalaoïi ien DrogeryeD eu Men lotte I good op Damn en fnbnokflmerk nABent W Sardemann ATnhem Amoterdami Knlveratraat 103 Druk van A BRINKMAN Zn Goud lilLWISGEVI G Ue BaRGliMIiESrER van GOUDA brengt ter openbare kennis dat de op den loen October 1902 bij hem ingaleverde opgaven van candidaten voor de benoeming van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inrage zijn nedergelegd dat atschritten daarvan zijn aangeplakt aan den Korten Groenendaal bij de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld Gouda den 11 October 1903 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BEKEIDMAKIFG BURGEMEESTER en WETHOUDERS Van GOUUA doen te weten dat bjjKoninklvJk besluit van B Augustus 1902 no 22 de heffing yan schoolgeld op de scholen voor Gewoon Lager Onderwj en de Herhalingsscholen der gemeente Gonda tot 1 October 1904 is goedgekeurd en dat de lot die heffing betrekkelijke Raadsbesluiten luiden als volgt De Raad der gemeente Gouda Gezien artikel 46 der Wet tot regeling van het Lager Onderwijs laatstelijk gewijzigd bg die van 24 Juni 1901 Staatsblad no 187 HEEFT BESLOTEN vast to stellen de volgends YEROKÜENING op de heffing van SchooJgcld op de scholen voor Gewoon Lager Onderwijs en de Herhalingsscholen der gemeente Gouda Art 1 Op de scholen voor Gewoon Lager Onderwijs on de Herhalingsscholenwordt een schoolgeld geheven bedragende per week en per kind veertien centen Wanneer uit één gezin meor kindereu ge lijktpig ter school gaan op de scholen voor üewoon Lager Onderwas of op de H rlu lingsscholen wordt dit schoolgeld verminderd biJ een aantal van twee kinderen tot twaalf centen per week on per kind en bj een aantal van drie of meer kinderen tot tien centen per week en per kind Art 2 Voer kinderen van minvermogende inwoners der gemeente wordt de helft van de in artikel 1 genoemde bedragen als schoolgeld geheven Art 3 Kinderen van bedoelde inwoners dezer gemeente en vau hen die ofschoon niet bedeeld onvermogend zijn schoolgeld te betalen ontvangen om niet onderwijs Art 4 Voor de toepassing van de artikelen 2 en 3 berust de beoordeeling wie on of minvermogend zgn bü Burgemeester en Wel houders Art 5 De invordering geschiedt overeenkomstig de verordening van heden Art 6 Deze verordening treedt in werking den In October 1902 Vastgesteld dep 23n Mei 1902 onder no 16a De Raad voornoemd E L MARTENS Voorzitter BROUWER Secretaris FEVILLEIOX De Vrouw van den Opzicliter HumoreBke van PAUL BÜNK i Uit het Duttsch vertaald fcOch lieve man jij zult het niet zoo gewaar worden al3 ik ik die een nieuw meisje eerst alles weer lecren moet Ja vrouw helaas en als je dan de vruchten van je onderwijs wilt plukken dan gaat zoo n meid weer heen tintusschen we moeten voor Ulrika eene opvolgflter hebben Ik zal dadelijk eene advertentie in de courant laten zetten Veertien dagen w aren spoedig voorbij Ulrika gat hanen keukenscepter aan hare troonopvolgster over nam geroerd afscheid van haar volk en vertrok welgemoed in esn rijtuig op welks bok een groote koffer prijkte Zoo vrij en licht als heden had zij zich in haar gangche leven nog niot gevoeld nu zij op t punt stond om haren rol van dienares te verwisselen met dien van meesteres Opzichtersvrouw Hoe schoon klonk dat Haast 200 tupoi als professorsvrouw En hoe pleizierig zouhet iijn zelve een dienstbode te houden O het was toch een lust ora te leven Bij professor Sebaldus en zijne vrouw hecrschte daarentegen nog altijd eene sombere onbehagelijke stemming VKltORDKNING op de invordening van het Schoolgeld op de sciiolen voor Gewoon Lager Onderwijs en de Herhalingscholen der gemeente Gouda Art 1 Het schoolgeld zal door de ouders voogden of verzorgers van de ter school gaande kinde en bü voornitbetaling op den eersten werkdag der week worden voldaan aan den gemeente ontvanger of zijn gemachtigde Art 2 Voor kinderen die in het midden van de week ter school komen is het volle schoolgeld verschnldigd terwijl het bij het in don loon der week verlaten der school niet wordt teruggeven B j ziekte vBn langoren duur dan eene week te hewjfzen door overlegging eener verklaring vaf don geneesheer wordt het schoolgeld sleihts geheven over den tijd gedurende welken de leerling do school bezocht Art 3 BJ ziekte of tpelijk buiten verdiensten zijn van den kostwinnendon onder van een leerling kan door Burgemeester en Wethouders voor een bepaalden tijd uitstel van de betaling van verschuldigd schoolgeld worden verleend Art i Tenzij vorig artikel bedoelde uitstel van betaling is verleend worden kinderen voor wie het verschnldigde schoolgeld niet is voldaan niot op de scholen toegelaten of van de scholen verwijderd Voor het overige geschiedt de invordering van het sohoolgeld overeenkojnstig de bepalingen der artikelen 258 en volgende der Gemeentewet Vastgesteld den 23n Mei 190at ftiidor no 1Gb K h MARTENS Voorzitter BROUWER Secretaris Gonda den 30n Augustus 1902 jamgafliejyfeiiL n Wethoudera voornoemd T t MARTENS De Secretaris BROUWER BuitcDiandsch Uverzlctil De toestand van de Fran che kolftniaking is deze dat staking zonder nogjfifefteen te ziJn na het bevel van het natijjiliftle comité verontrustharendo afmetinged begint aan te nemen en dat het aantal stakers reeds op 100 000 geschat wordt De vraag is of dit cijfer in de eerst volgende dagen voldoende zal toenemen om een erke meerderheid te vormen en of aanverwante vakken alj dokwerkers en spoorwegparsoneel zich bij de beweging zullen aansluiten De berichten nit verschillende mijndistricten luiden als volgt Te Carmaut is de staking volkomen en van de 3288 mjnwerkers is geen enkele in de patten afgedaald ook de verkoop van steenkool doet de maatschappij S gestopt üit Saint Etienne zijn 2000 stakers naar Saint Ohamond vertrokken om de mijnwerkers daar te bewegen het werk neer te leggen De prefect van het dep Die oude luidjes konden maar niet aan de nieuwe dienstbode wennen Ofschoon Anna goed en ijverig was kon zij toch niet voldoen omc at zij de gewoonten van de oudjes niet kende wat ten gevolge had dat er dagelijks dingen plaats hadden die meer of min ergernis verwekten in het vroeger zoo rustige huis Als de koffie s morgens niet precies halt acht op tafel stond of de professor niet dadelijk zijne paraplqie kon vinden was het echtpaar dadelijk boos en berispte het meisje met harde woorden mZoo iets kwam bij onze Ulrika niet voor klonk het dan gewoorlijk De meeste reden tot ontevredenheid gal Anna in de keuketi Zg oetste den theeketel niet blank geiio g ze liet de melk overkoken en openbaarde eeue bedroevende langzaamheid in het vuur aanmaken Eenmaal verraste mevrouw S haar op het oogenbiik dat zij om het branden te bespoedigen petroleum in de kolen goot Mevrouw gaf haar een groot standje en nu met recht Gij wilt ons bij levenden lijve laten verbranden riep zij en ijlde naar haren man Deze hield Anna eene ernstige strafpredikatie zette zich toen neer en schreef een groot plakkaat t welk luidde Het aanmaken van vuur met petroleum is op straffe van dadelijk ontslag ten strengste verboden Dit plakkaat bevestigde hij eigenhandig bovenden keukenhaard en spoedd ï ziatjltaen naar hetgymnasium waar hij voor t eer y n zijn leven vijf minuten te laat kwam i Toen de professor s middags nog zeer btjos thuis kwam kreeg Anna die daar alleen de schuld 1 IJ L LJ B B i 1 Pas de Calais heeft een verbod uitgevaardigd om volksverzamelingen in de arrondissementen Béthnne en Arras te houden in het noorijen breidt de beweging zich sterk uit te Aïinconrt is reeds overal het werk neergelegd terwijl te Demain heden de staking ingaat Gisteren werd de arbeid gestaakt in de mijnen van Albi en Gagnac In het Loire bekken berekent men het cijfer der stakers op 85 pOt van dat van alle arbeiders de meeste mtjnpatten zijn door soldaten beMt en in Lachand zijn talrijke versterkingen aangekomen B n ingewijde gaf de verzekering dat de stakers reeds jaren lang zich op dezen strijd hebben voorbereid en voorraadschuren hadden ingericat met groote hoeveelheden aardappeleil en snpoonen zelfs met gezoaten ganzenvleesch de geldreserven waren groot genoeg om het benoodigde brood en kleedingstakken te keepen luidde de verzekeriag Tegenover dit alles zijn de voorzorgsmaatregelen der rogeering zeer krachtig en uitgebreid en voortdurend worden sterke troeponjldcelingen naar de meest bedreigde pun n gezonden er hadden reeds botsingen plams evenwel nog geen ernstig SEhi sprak in den laatsten tijd in België veel van het aftreden van den Koning wat zeker niemand verwenderen zal Een officieel dementi is thans gepubliceerd dos luidend De inlichting door verscheidene bladen meegedeeld over een zoogezegd aanstaanden troonafstand des Konings is totaal onnauwkeurig Het Handelsblad van Antwerpen voegt hier bij Het ligt voor de hand dat deze terechtwijzing die in eens aan alle praatjes den kop inslaat ingegeven is door den Vorst zelf Een blad neent tevens dat de Koning den dag dat hij van den troon zou afstand doen eerst de troonsopvolging door een der twee rechtJaaJAaudnn ziin broeder an Scias ert zal willen geregeld zien Omtrent de onderhandelingen tnsschen Oostenrijk en Hongarije verneemt de Frankf Ztg dat de kansen voor de tot standkoming der overeenkomst beter ziJn dan de berichten uit Budapest deden vermoeden De moeilijkheden waren ditmaal geheel te wijten aan de Hongaaische Regeering die waarborgen eischte voor de wettelijke totstandkoming der overeenkomst in Oostenrijk Nu welen wij hoe moeilgk de heer Von Koerber zulke waarborgen geven kan Onder de meest onberekenbare lichamen op dit ondermaansche behoort de Oostenrijksche Rijksraad De Czechische obstructie is steeds gereed wanneer een minister het leven moet worden verzuurd Bn als Von Koerber belooft dat de zaak in orde zal komen is de kans dat zij niet in orde komt het grootst Welke redenen de Hongaarsche ministerpresident had ora den eisch van waarborgen voor de wettelijke totstandkoming der overeenkomst te stellen is niet dnidelijk Het dient tot niets om een verzekering tegen parlementaire ongelukken te willen sluiten In Weenen beschouwt men dan ook dezen van was dadelijk haar ontslag De droevige dagen wilden geen einde nemen De nicuwgehuurde dienstmaagd Mina genaamd toonde dezelfde zwakheden als hare voorgangster Het echtpaar was echter helaas niet met den tijd meegegaan Het leefde nog in den waan dat de dienstbode zich moest schikken naar hare meesteres terwijl tegenwoordig meestal het tegenovergestelde verlangd wordt Zoo verliepen vier weken Steeds dacht men aan die oude brave Ulrika en wenschte haar vurig terug doch Ulrika Het niets van zich hooren Maar eens op een middag juist toen men koffie zou gaan drinken kondigde Mina een bezoek aan en ziet de droevig onlbJerdc de smartelijk gemiste Ulrika trad binnen Welkom I riep de professor verheugd en ook mevrouw begroette haar vriendelijk noodigde haar aan tafel en zette haar een kop koffie voor zeggende tast maar toe opzichtersvrouw Bij déze woorden ontvlood een tranenstroom ühika s oogen Zij maakte eene afwerende handbeweging en zeide i Ach mevrouw spreek daar niet van Val u jij Zeg maar jij mevrouw zoo als vroeger toen ik nog bij u diende Het was toch een goede tijd fluisterde ulrika En wat nu f Kn je Hendrik Is een slecht mensch die mij in het ongeluk gestort heeft Nu nu iprak mevrouw Sebaldus die dftcllt eisch van minister Von SzoU slechts als een voorbijgaande hindernis Feitelijk echter is de Overeenkomst gereed met alles wat daarbg behoort de toltarie tregeling incluis En wat er nog in den weg ligt zal wel worden Ofgeroimd De Rijksraad ia dan ook bgeengeroepen in Oostenrijk j het inenu is gereed De vraag is maar of de hoeren met het maal tevreden zullen ziJn Nog steeds blijven de berichten omtrent het verloop dat de opstand in MacedonilS neemt zó6 tegenstrijdig luiden dat er niet met zekerheid nit is at te leiden wat na eigeniyk precies voorvalt Gisteren kwamen telegrammen van een scherp gevecht dat by Bojarsko plaats vond tnsschen geregelde Turksche troepen en de opstandelingen Ofschoon het telegram in vrj vage termen gesteld was mag wel worden aangenomen dat de regeeringstroepen de zege niet hebben weggedragen Toch weet de te Weenen verschijnende jPolit Corresp te vermelden dat de Grieksche regeering van haar verschillende consulaire vertegenwoordigers in Macedonië bericht kreeg dat de opstand mislukt was De inval van kleine gewapende Bulgaarsche benden in die streken welke een overwegend Bulgaarsche bevolking bezitten had den boeren er niet toe kunnen bewegen in massa op te staan daar de sterkte der Turksche troepencontingenten dit hoogst onraadzaam deed zijn Zelfs werd hier en daar door de bevolking een vijandige houding aangenomen tegen de stroopende benden Lijnrecht in tegenspraak met bovenstaand bericht uit Grieksche bron is een bericht in de Sofia nitgegeven Riformi het blad van den opstand Daarin beet het dat blijkens een uit Nikokloster ontvangen te egram door kolonel Nikolelf in het gebied langs de geheele Bnlgaarsch Macedonische grens de opstand was geproclameerd Ook zouden gevechten zijn geleverd in de buurt van Dschnmaja Deze berichten werden echter nog niet bevestigd en het zg tegencomité dat uit aanhangers van den bernchten revolutionnair Sarafof bestaat betwist de waarheid van de vermelde feiten Mitchell de voorzitter van het mijnwerkersverbond in de Vereenigde Staten heeft hekend gemaakt dat 260 plaatselijke vereenigingen eenstemmig besloten hebhen den arbeid niet te horvatten Er blijven dan nog maar 40 of 50 vereenigingen over In de meeste motièn door de plaatselijke vereenigingen aangenomen wordt vertrouwen uitgesproken in Mitchell s leiding en ook de houding van president Roosevelt geprezen daarentegen het optieden van de mijnmagnaten en de gouverneur Stone afgekeurd Mitchell en de twee voorzitters van districts vereenigingen blijken te New York geconfereerd te hebben met de senatoren Quay en Penrose de uitkomst der besprekingen wordt echter strict geheim gehouden dat er van een huiselijken twist sprake was het zal wel weer goed worden Men moet geduld hebben als men getrouwd is Ik ben in t geheel niet getrouwd geweest mevrouw dat is het juist Een nieuwe tranenvl ed volgde Toen mevrouw hare handen verbaasd ineen sloeg ging Ulrika verder Ja u veracht mij wellicht en ik kan het niet beletten Ik heb ook niet geweten dat hij al eene vrouw en kinderen had Wat zeg je Ja en opzichter is hij ook niet maar gewoon brouwersknecht l y mag de vaten in den kelder brengen Hoe is t mogelijk riep Sebaldus Ja heer professor u had wel gelijk met uw waarschuwing Nu zit ik als weduwe die nog niet eens een man gehad heeft want htj is er van door gegaan en de vijfhonderd mark zijn ook weg maar niet voor meubelen Hij zeide dat komt later we kleunen voorloopig wel gemeubileerde kamers huren Onlangs is zijne vrouw uit Stettin hier gekomen met twee kinderen een jongen en een meisje en heeft mij ïöö uitgemaakt en zulke leelijke woorden gezegd als nog nooit iemand Ik heb haar echter alles ver teld en toen hebben wij samen geweend om het slechte gedrag van dien man en ik ben naar de politie gegaan om hem wegens zijne lage bedriegerijen aan te klagen iSM volgt