Goudsche Courant, zaterdag 18 oktober 1902

Maamiag 20 October lOOd 41ste Jaargang No 8933 Verkiezing in het District GOUDA voor de Tweede Ramer der Staten Generaal De prijzen rijn door den Staat gegarandeerd leobiedehel geluk dehanl Hoofdprijs ev SOO OOO Mk fiOUDSCHE COHMT IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De WrIJxInulge liie§vereenlgingen In genoemd lllstriet hebben eenparig flkin overeenstemming mei een groot aantal andere Ülezerg tot tüandidaat voor de Hamer ge§teld en bevelen met allen aandrang tot TItOUWE OPKOM f§iT ter Stembus op WOf VI§lDAG 22 OCTOBER a s aan den Heer Hr H H Schim vao der M Kaatonrecliter PlaatsverTanger Arrondissement Sclioolopzieüer ea Advocaat en Procureur te Gouda Het Bentmtr der Centr LiÜerale Kieitrereemging i in het Dhtrict j i I IJSSEL DE SCHEPPER Secretaris wm TelefMi N A ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meen 10 Centen Groote letters woi dcn berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec midd Telefoon u De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN nvs Uitnoodiging tot deelneming In de kannen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Oeldloterij waarin zeker 11 KiUioen 202 000 Hark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Oeldloterij die volgens het plan ilechts U8 II00 loten bevat zijn de volgende Ue hOORBte prija is eventueel 500000 Mark Premie van 800 000 M ÏOO OÜO M 100 000 M 78 100 M 70 000 M 5 000 M O OOM i OOOM 60 000 M 40 000 M 90 000 M ÏO OOO M I prij 4 1 prijs i 1 prijs i t prijzen il prijs i 1 prijs 1 prijs i t prijzen i 1 prijs i 1 prijs i 1 prijs i 16 priji k 0 000 M SBprijz iiSOOOM lOïprijz iiSOIioM ISOpnjz sJOOOM Iprijz iUOOM eUprijz lOOOM 1050 prijzen il £ 00 M SO prijzen i 50M 77 prijzen i SOO M 8S058 pnjzen s 189 M B98 prijz i 150 U8 116 100 M 10881 nri t k78 45 1 Totial 59010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de Sekl tot kS OOO M in de 3e tot eo OUn M inde 4e tot 5000 M in de 8e tot 70 000 M in de 8e lot 76 000 M in de 7e tot 800 00 M en met de premie van 800 000 event tot 600 000 Mark yoor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheet origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechu Uuld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage Kratis verzend ledere deelnemer Tn de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele tr kkingslijst De altbetatlInK enoeneiMlIni tan prUzen geschiedt loor mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwisêel oiigeven ook tfgen rembours Men wende zich dus met de aanvraag 0tt toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 30 OCTOBER met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Vraagt hij Vwen Boekhandelaar een Pr Jmmei der Nederlandsche dgav Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitsctiland fcEVtRELb TbURisr De hoofdtekst van 4H haUmaandeiyk8che tijdschrilt bestaat uit de Benchrijiilng eener Bein om de Aarde die de Hoer E T FllBHBTIlA KCIPEB ill opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rü gelUuêtreerd naar eigen photo s graphischeopna TltfTW Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer HO 4Hiiiehtkaarten die liem aan eigen of een ander door hem op te getfen adre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen dese uit verschillende plaatsen in Arabi6 Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prij per jaargang f SO ind it AntUhtkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten wordon te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Xpurtsf Haarlem Ontvangen alle soorten DAHE8 HEËIÉl N en KINDER Wiiiterpanloffels in hel Ilowdkaliailstk Scbiieii en Laaraenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 1 SMITS Alle reparatien es aangemeten werk Postlysten WiDterlienst aanwijzende liet tijdstip waarop brieven enz ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten West Indië zijn verkrijgbaar k 10 CENTS per Exemplaar bij de Uitgevers A BRINKMAN en Zn Geen Kinkhoest Geen Inlluenza hii Kinkhoest influenza Borsten Keelaandoening binnon den kortst niogelSkeii tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoeintle Superior Druiven Borst honigExtract M E L I A M T H E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N YA SCHAIK C DEN HAAG hofleveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et bij Finn WOLFF Co Westhaven 198 Oouda A LATESSTEiy Ti iiiveaT UO OoMda E H VaN MILÜ Veerstol B Uö t Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE NievtMrkerkad IJael A N vi ZESSEN Sc ioo lioven J Th TORKEN Boskoop B V WIJK Oudeaaii T A 80HEEB HqaêtredU P W t EDE Oudewater K vas bb HEIJDEN te Itteumjk P v o 8PKK MoereapeUe O y o STAB Waddinumeen Wed H L8T Waddingmen M KOLKMAN Waddmmem P A uk GROOT Oudemater A DS JONUH Oudeicater 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam O BIKKER te BenuJtop van de Haagsche Pro Boer Vereenlglog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoöers van den Zuid Afrikaanschen oorlog Dea LOTEN 4 t per atak worden geheel belangloos verlirögbaar gesteld door de Firma SCHENK U A BRINKMAN Zs en aan het Kantoor der Stoomboot De Usel De Stedelijke Hypotheekbank TE S 6RAVENHAGE rOMMf 88 1iUI88EN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGBNS F bOSMa L DRÓOGiEEVER ÏORTUIJN H U ENTHOVEN LzH 1 r W KNAT P Ir Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M C OBREEN MÏ k W J G SNtJDER VAN WISSENKERKE G L DE WKTSTEIN PFISTEE en Mr A R ZIMMERMAN SInit eeriU feyy l eo rfre geUUeemtnge op huizen en landerïen tegen billijke voorwaarden Geeft I panMrteeen uit tegen den kmeri ran éem Inlichtingen te bekomen te GOVDA H Heeren M J OVÊBH t Diredmrm Mr P DHOOGLEEVEE FORTUIN Mr C SCHUIT TUtny s Wondnbalita ia do goliüülo wereld bokontl oo goroomd üiiovertrolToii middat tügen bUö Borst LoiifT Lei er llaft ziekteii hik luwondtg oowül als Qolt lutweiidig in bijo lUe ziektogovallen mot goed gevolg naii to weudon PrU per flacoii 1 1 per post f l ld Tliiorrj s Wo dsfsalf liozit üon aUnog ongoköiide goneeskraoU on heüzaire working Maakt meoatal olke pynlijlw na gaviuirvollo oporutio guliou ovürliodig Hat dc Q znif word oen 14 jaar oud voor ouKeueeslIjk rehouileu beeilffezwel ou onUngs ooa bijna 2ii juftr kHiikerliJileu iceiiezeu Urongt guuezmg eu vorzachtmg dor pijiiüii bij wouden ontstekmgeu übz van allorloi aard Prijs per pot 1 1 50 per post f l öO Contraal Dopöt voor Nodorlaod Apothok T IIEKItl Nit UEItS Rokiii 8 Ainaturdani f ffB geen depot i bestclleiuBn dirwjtaan ilioSdiuUeiupthlJtfl du A I HIKItKY m I regrwla bel Itohitach Oestarreieh Ofllievi proipeet t oiitbiBdeD bij het CentraatDepot bauder RnloD 8 AmiturdBHi Kchl Ze Miw8cli Tarwebrooil 12 cent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 IN HET MAGAZIJN M mwmir ziJn voorradig in verscbiUende noorten en prijzen QEYSERS eenvoudig in de behandeling en volkomen veilig plaatsing onder volle garantie Het beste adres voor GASFORNÜIZEN KOOKPLATEN GASORNAMENTEN geregeld de nieuwste soorten GASBALLONS Alles tegen concurreerende prijzen Beste en goedkoopste adres voor G4 S GLOEILICHÏBENOOOIGDHEDEN Aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter Telephoonnet Gouda Abonnement l 40 per jaar voor po jflceelen binnen een kring van K M Ij J gelegen Aanleg en onderhoud gratisj Het net is aangesloten aan het R ks Mei commnnaalbnrean Op 15 September ISi verkregen aansl tingen Contracten en voorwaarden verkriJgbaM aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT Druk van A BRINKMAN Zn Gouda De VEREIEZINQ 70or de TWEEDE KAMER Aan de kiezers zijn de kaarten toegezonden waarbij zij tegen Woensdag a B worden opgeroepen om hun stem uit te brengen voor een lid der Tweede Kamer Bet geldt de plaats van den heer Idenborg die tengevolge van zjjn benoeming tot minisier heeft opgehouden lid der Kamer te zijn De liberalen hebben dus hij deze stemming niets te verliezen hun ilicht is een ernstige poging te doen om den zetel die meermalen door een liberaal werd ingenomen weder voor hunne partij te heroveren Of er kans toe bestaat Natuurlijk alleen wanneer alle anti claricalen zich aaneensluiten om den gemeenschappelijken vijand te bestrijden De ondervinding heeft bij vorige gelegenbeden geleerd dat de vereenigde antirrevoiutionairen en Katholieken beschikken over ongeveer de helft der stemmen on dat de doorslag gegeven wordt door een betrekkelijk gering aantal neutrale onverschillige of Iftuwbloedige kiezers die slechts uit hun tent te voorschijn komen waarneer er zaken aan de orde komen die ze wakker schudden of wel wanneer ééu der partijen de kunst verstaat ze voor een wijl voor hun denkbeelden warm te maken Zooals de zaken thans staan drie candidaten tegenover de verbonden kerkeljjke partijen kan er geen sprake zijn dat de anti clericalen bij eerste stemming de overwinning behalen Het zou tot niets dienen deze waarheid te verbloemen Het streven van ons liberalen moet dus zijn op onzen candidaat zooveel stemmen te vereenigen dat hij in herstemming komt waarbjj wij blijkens de ondervinding zullen kunnen rekenen op bet gros van de stemmen die op de andere anti clerioale candidaten 2ijn uitgebracht Natuurlijk betreuren wij ten zeerste dat niet één candidaat gesteld is door de liberalen van dii erse schakeering Wij begrijpen volkomen dat socialisten met een eigen candidaat voor den dag komen tuBsohen hen en de liberalen gaapt een FEVILLEIOJM Morelle 5 Dan schildert hij zich een leven naar lijn smaak af vreemdsoortige verwonderltjlce lotgevallen worstetingen gbvareo overwinningen reizen onbekende luchtstreken uitgestrekte tuinen bevolkt met liefelijke geslalten Maar dan bedroeït en vermoeit hem dat schitterend visioen en hij omhelst weder met geeatdrift het werkelijke leven werpt zich weder te midden van het geraas der kinaerlijke genoegens doch laat die spoedig onvoldMn varen om hartstochtelijk te gaan studeeren in zijn ongeduld laat hij ook dat spoedig in den steek en zoekt rust voor zijn p emoed in buitensporige lichaamsbewegingen Zijne denkbeeldige wereld vermengt zich in zijn geest met de werkelijke en in de duisternis wordt hij somtijds plotseling door een angst overvallen dien hij in jaren niet meer gekend heeft of door godsdietotige vrees onverwachts weer wakker gemaakt Daarop volgt eene wreede koelbloedigheid die hem de hand doet opheffen tegen onschuldige dieren en onzinnige waagstukken op de randen van daken en in de toppen van boomen doet begaan dan weder diep zwaarmoedige buien die hem den arm zijner moeder doen zoeken om aan hare borst hecte tranen te schreien wijde klove Zoolang de liberalen in hun vaandel schrijven geleidelijke verbetering van de bestaande maatschappelijke toestanden moeten ze zich verzetten tegen hen die alleen heil verwachten van hot afbreken der tegenwoordige maatschappij Maar de houding der vrijzinnig democraten stelt ons telkens te leur Waartoe steeds dit onpractischo gescherm met grondwetsherziening om te komen tot algemeen stemrecht En dat in ons district waarvan bekend is dat de meerderheid dor liberalen niet dien kant uit wil Van practische leiders die gaarne hervormingen tot stand gebfacht zien en on vruchtbaren woordenstrijd baten had men een andore gedragslyn mogen vei wachten Intusschen het fait ligt er toe het kan misschien strekken om het aantal der uit te brengen stemmen te verhoogen en de kans op herstemming grooter te maken Onze gedragslijn bij deze verkiezing is van zelf aangewezen Wij staan nog op het standpunt van het gros der liberalen wij zien van grondwetsherziening en alge meen stemrecht gaarne voorloopig af ter wille van mogelijke hervormingen die bereikbaar zijn en voor de hand liggen Wij betreuren nog steeds dat de werkzaamheid van het vorig ministerie ontijdig is afgebroken wel grootenJeols door de krachtsinspanning en aaneensluiting der tegenwoordige regeeringsmeerderheid maar ook door de verdeeldheid der liberalen Niets zouden wij liever zien dan dat al onze geestverwanten de handen ineensloegen om een partij te vormen weer in slaat de teugels van het bewind te grijpen en practische hervormingen tot stand te brengen zooals de minister Borgesius en lijn ambtgenooten verwezenlijkten of voorbereidden Indien het ooit weer zoo ver komt dan zullen deze mannen de kern moeten vornran van de partij Men moet niet vergeten dat niet de voorhoede van een leger de overwinning bevecht maar de groote massa die achteraan komt ea gehoorzamende aan de krijgstucht vertrouwen stelt in de aanvoerders Wil ern staatkundige partij slagen dan moet z meer geven dan formule en programma s ze moet practische maatregelen voorstaan die het nijvere werkende aan ne De ontzaglgke v ïrlegenheid van vele jongens op dien leeftijd komt juist door dat zij al die denkbeelden en neigingen in zich voelen ontwaken en verborgen willen houden vreezende dat iemand ze zal ont e cken en hen voor kinderachtiger houden dan zij zijn zij gelooven zeU dat het een overblijfsel van kmderachtigheid is en schamen er zich over terwijl het integendeel de eerste vonk van jongelingschap is die hen rijpt en vormt VI Furio was juist op dien leeftijd en daar hij warm en gevoelig van aard was voelde hij die onrust nog meer dan anderen Maar hij had geene moeder meer hij die haar meer noodig had dan iemand anc rs en zijn vader beteekende niets voor hem Die b greep hem niet en hield hem voor een jongen daar niets van terecht kwam Zoodra Furio bp school ging had hij gemerkt dat er in hem geen bureauman geen bankier en geen apoorwegondememer stak en daar hij zich overtuigd hield dat daarbuiten geen heil te beha len was had hij bij zichzelf gezegd i Hij moet maar worden wat hij kan en hem aan zijn lot overgelaten om al zijne zorg en liefde te wijden aan den oudsten broeder den zoon zijner eerste vrouw een ingenieur een man van zijn stempel of daar beneden Wie hem vroeg hoe het met de studies van den knaap ging kreeg op onverschilligen of meewarigen toon ten antwoord terwijl hij met de vlakke hand te en het voorhoofd sloeg Hij heett een eenigazms een oppervlakkig verstand hij neigt tot het opper ring en bedrijf gebonden gros der natie begrijpen en waardeeren kan üeze gedachtengang heeft dunkt ons ook den dooralag gegeven in de verschillende kiesvereenigingen die Me M M schim vas bke LOEFF candidaat stelde voor de Tweede Kamer Voor onze stadgsnooten behoeven wij geen verdere aanbeveling te voegen bij dezen naam Hij is onder ons bekend als een goed spreker die gaarne medewerken zal om de eenheid in de partij te herstellen en te bevorderen Een practisch man die gaarne theorieën en formules zal laten voor hetgeen ze zijn indien hij kans ziet werkelijk nullige en liberale maatregelen te steunen en tot stand te brengen De eenstemmigheid waarjnede deze candidatuur in verschillende dcelon van het district gestold is wettigt de verwachting dat liberalen en gros haar zullen steunen Wjj verzoeken dus met aandrang dat onze geestverwanten hun stom op dezen heer uitbrengen Men late zich niet ontmoedigen door vroeger ervaringen Niemand kan by een stemming van te voren met zekerheid zeggen wat de uitslag zyn zal Men doe eenvoudig zijn plicht en stemme naar zijn overtuiging Die zich onthoudt pleegt ontrouw aan zijn beginsel en speelt in de kaart der tegenpartij Met een enkel woord mag ook nog worden gewezen op het voordeel een lid in de Kamer te hebben die geheel op de hoogte is van de bijzondere belangen van het district Uit dat oogpunt is do gestelde candidatuur dubbel aanbevelenswaardig en kau zij niet genoeg aanbevolen worden aan onze medekiezere die minder hechten aan politieke riohtiohting dan aan geschiktheid van den volksvertegenwoordiger voor 2ijn ambt Kiezer Komt dus a WOENSDAG 22 OCTOBER tusschen 8 en 5 uur ter stembus en brengt uw stem uit op vlakkige hij houdt zich aan niets leert niets grondig Hij hield niet van hem het was een wezen dat te veel van hem verschilde en hij geloofde oprecht dat hij zijne tamilic schande aandeed Furio had echter wel degelijk zijn verstand maar van dien aard dat men het op school niet kon merken en er was niemand die hem aanmoedigde om te studeeren Tehuis werd elke uiting van genegenheid ol elke tantastische vlucht van de eerste jaren af meer opgenomen als kenteekenen van eene dramatische roeping of voor zonderlinge lompheden men weifelde tusschen die beide dan als blijken van een goed hart of van verstand Tante had hem altijd voor een domkop gehouden en omdat hij onophoudelijk door haar gekweld en vernederd niet van haar hield ja haar zelfs niet kon uitstaan en daar de duidelgkste bewijzen van gat zoo geloofde zij ook dat hij slecht was en daar zij st eds hatelijker w rd verbitterde zij ham ook meer en meer Voor wie Furio had weten te begrijpen en liefhebben zou hjj een beste jofigen grworden zijn maar voor die twee oude bekrompen ijskoude menschen was hij gelijk aan Oostersche hiëroglyfen voor de onwetende menigte die terwijl zij eene fraaie spreuk bevatten voor schooljongenagekrabbel gehouden worden Hij was groot voor zijne jaren maar oUchoon men hem bij den eersten aanblik voor twee of drie jaar ouder hield dan hij was zoo merkte iqmand die hem goed aanzag terstond dat hij nog een kind was Bij andere ouders zou hij schoon geweest zijn niet dat hij het niet was Bultcnlapdsch OverzlcM De discussie in de Fransche Kamer over de toepassing van de Vereenigingswet op de kloosterscholenliepDondordag niet al Baudry d Asson de interpellant viel de Regeering met zjjn gewone heftigheid aan en verschillende ledeu van de rechterzjjde volgde hem Veel sensatie maakte de bekeering van Jonnart ook lid der rechterzijde die den monniken verweet dat zü zIEh te veel met politiek bezig hielden en dat de Republiek wel deed zich te weer te stellen Dat do meerderheid do Regeering zal steunen was te verwachten Gisteren is oen motie van vertrouwen mat 329 tegen 233 stemmen aangenomen Db werkstaking in Frankrük zal wel spoedig dood bloeden Hoewel sommige corporation van arbeiders hqn instemming betuigen voor wat z j noemen den strOd der mijnarbeiders bljjlt de sympathie in de meeste gevallen een zeer platonische Wat ook socialistische organen mogeu beweren het ion sacré en de samenwerking ontbroken De grève wordt geen algeroeone en nu het zich laat aanzien dat de kolencrisis in Amerika op een einde loopt en de animo tot werkstaking bjj de Belgische kameraden niet bjjzondcr groot is gelooft men dat de grève over een paar dagen wel zal geëindigd ziJn Zondag a s moeten de afgevaardigden dermyiidistricten b eenkomen op do uitnoodigingvan den prefect du Pas de Calais en diebijeenkomst zal dan wel de slot akte wezenvan de tweede misinkto opvoering van hotdrama La Grève Générale spektakelstuk gearrangeerd door eenige socialistische volksmenners die intusschen tevreden mogen zgnmet het kwaad dat z weder eens gestichthebben In de Kamer van Afgevaardigden schjjnt men do zaak ook niet al te ernstig in te zien Janrës zag althans eergister z jn ingediende interpellatie over de werkstaking verwezen naar den voet van de lange l J8t van interpella tién die geduldig haar beurt moeten afwachten om in behandeling te komen Donderdag zijn in den Dnitschen Rjjksdag de interpellaties van de sociaal democraten en vrijzinnigen over de vleoichschearschte voorloopig uitgesteld op de mededeeling van Posadowsky dat de rijkskanselier de I interpellaties beantwoorden zal maar maar opgegroeid onder die wreede vervolging zijner tante had hy ran lieverlede iets gluiperifts en achterdochtigs eekregen dat hem slecht stond Het was altijd alsof hj iets slechts in den zm had De on buiten had hem verbrand als een soldaat Hij was mager maar stevig en liep een weinig voorover door de loomheid aan dien sterken groeitijd eigen Hij had dik haar dat altoos in de war zat hem op het voorhoofd viel en t welk hij met een krachtige hoofdbeweging achteruit wierp als de manen van een paard Kn als hQ niet woedend of verbitterd was over don eenen ot anderen uitval van tante straalde er eene groote zachtheid in zijne oogen en openden zich zijnc dikke roode lippen tot een ghmlach die zoodanig het midden hield tusschen vriendelijkheid en wee moed dat hij er te liefelijker door afstak op dat stuursche bijna leelijke gelaat Hij had groote handen die hij steeds wegstopte schaamde zich over zijne kleedmg daar hij geen dag had om ic ts aan te trekken en xijn goed altijd dordig zat en aan alle kanten uitziüite Vil Herhaaldelijk door Candida gesmeekt stemi e Furio er in toe om nwt de anderen te gain ontbeten Kom Fürio zei zyne zuster terwijl z j voortliepen en zij hem liefkoosde kom droog uw oogen goed af dat niemand iets merkt en denk geen kwud van onze schoonzuster dat is eene li ve vrouv die van u houdt en let maar niet op unte